Obor: Životní prostředí Obor: Energie Obor: Stavebnictví Obor: Doprava Registr. Tech. pomoc. PC modely.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obor: Životní prostředí - 0200. Obor: Energie - 0400. Obor: Stavebnictví - 0600. Obor: Doprava - 0800. Registr. Tech. pomoc. PC modely."

Transkript

1 Obor: Životní prostředí Návrh ekonomické politiky MŽP ČR v oblasti rozvoje dopravy z 1996 MŽP ČR hlediska životního prostředí 2 Metodika kvantifikace externalit v dopravě v souladu s přístupy v 1996 MŽP ČR EU 3 Příspěvek České republiky k závěrečné zprávě 1997 MDS ČR CEMT/CS/SOC(97)4 4 Doprava a životní prostředí. Separát CANTIQUE. Společná akce k netechnickým opatřením a jejich 1999 BCEOM, dopadu na kvalitu ovzduší a emise. Projekt EK DG VII Francie 6 Internalizace externích nákladů dopravy 1999 MDS ČR Obor: Energie Technická podpora implementaci regulačních principů určení a 1998 MPO ČR, přípravy investičních aktivit v energetickém sektoru 2 Promotion of Small Scale GO Generation Solution, Bucharest 1999 MPO ČR, (Technická asistence rumunskému Ministerstvu při restrukturalizaci energetického sektoru) () () () () () () Obor: Stavebnictví Technická asistence pro ŘSD - EIB 2001 Pragoprojekt 2 Technická pomoc při realizaci programu výstavby šesti nových dálničních Pragoprojekt staveb a staveb silnic dálničního typu Obor: Doprava Varianty vývoje nabídky a poptávky na trhu přepravní práce 1 Analýza vývoje jednotlivých druhů doprav včetně multimodálních Prognostické scénáře vývoje jednotlivých druhů dopravy se 1996 zohledněním evropských scénářů () SBP 1

2 3 Prognóza vývoje dopravního trhu a dopravního zatížení u 1996 jednotlivých druhů dopravy po plném zapojení ČR do jednotného trhu EU včetně nároků na tranzit při volném pohybu zboží a osob 4 Počítačový model pro tvorbu a hodnocení variant dělby přepravní 1996 práce na jednotlivé druhy dopravy 5 Vypracování systému na podporu rozhodování Prognózy variant vývoje v jednotlivých druzích dopravy s uvážením 1997 měnících se podmínek ve středoevropském regionu a návazně s uvážením změn v dělbě přepravní práce 7 Stanovení orientační potřeby finančních prostředků na včasný 1997 rozvoj dopravních infrastruktur u jednotlivých druhů dopravy na základě prognózovaného či odhadovaného nárůstu přepravní poptávky se specifickým zaměřením na hlavní dopravní koridory 8 Vyhodnocení trendů vývoje silniční a železniční dopravy s ohledem 1997 na omezující vliv externalit 9 Dosavadní vývoj dopravního trhu v České republice 1998 Současná geopolitická a dopravní situace ve střední Evropě 1998 Makroekonomické vztahy uvnitř ČR a v rámci EU, objemy a výkony dopravy v časových řadách Změny v přepravních proudech Dosavadní vývoj v nákladní dopravě Dosavadní vývoj v osobní dopravě včetně zhodnocení 1998 dopravní obslužnosti a cestovního ruchu Tranzitní proudy a zatížení hraničních přechodů Zhodnocení souladu kapacit infrastruktury s nároky na přepravu Stručné celkové zhodnocení dosavadního vývoje (silné a slabé Nástin stránky) prognózy dopravního trhu v České republice 1998, 1999, Další vývoj a trendy dopravní situace v Evropě a mezinárodní 1998,1999, souvislosti (vliv globalizace trhů) Prognóza makroekonomického vývoje v ČR a jeho vliv na 1998, 1999, přepravu poptávky po dopravě Východiska pro návrh prognózy, možnosti a soulad nabídky a 1998 Výhledové přepravní proudy 1998, 1999, Úvaha k dalšímu vývoji přepravních vztahů s přihlédnutím ke 1998 konjunkturním průzkumům Podmínky, možnosti a argumentace pro použití alternativních 1998, 1999, scénářů Výhled individuální automobilové dopravy 1998, 1999, Ekonomické posouzení výhodnosti vedení železniční a silniční tranzitní dopravy přes ČR - doplnění o leteckou dopravu Vliv dopravy na životní prostředí a mezinárodní souvislosti 1998, 1999, Scénáře vývoje dopravy 1998, 1999, Návrhy pro další zlepšení prognostických prací a údajové 1998 základny a formulování požadavků na statistické evidence 1998, 1999, Příručka PDC-97 - Prognózy dopravních cest 1998, 1999 Příručka PDC-98 - Prognózy dopravních cest 1998, 1999 Příručka P.O.V.D. - Prognózy. Objemy. Výkony. Doprava. 1998, Aktualizace modelu Výkony a objemy 1999, SBP 2

3 12 Finální stanovení potřeb finančních prostředků k nárokování 1999, státních či mezinárodních zdrojů pro údržbu a rozvoj dopravní 13 infrastruktury Specifikace úkolů plynoucích z vazby dopravních sítí ČR na důležité 1999, mezinárodní trasy a vazby plynoucí ze změn nároků na dopravní obsluhu území v ČR 14 Vytvoření počítačového Megasystému obsahujícího informační 1999, modely a systémů na podporu rozhodování pro potřeby MDS ČR 15 Realizační opatření vyplývající z dopravní politiky ČR a EU, analýza 1999 faktorů ovlivňujících rozvoj dopravy 16 Aktualizace externích účinků dopravy Koncepce rozvoje dopravy v České republice 1999 Vývoj systémových nástrojů k širšímu uplatnění kombinované dopravy v liberalizovaném dopravním trhu ČR 18 Popis stavu Rešerše a zpracování výchozích dokumentů Určení hlavních problémů, které brání rozvoji KD v ČR a jejímu 1996 zapojení do transevropské sítě KD 21 Charakteristika liberalizovaného dopravního trhu a možnosti jeho 1996 tržní regulace 22 Infrastruktura kombinované dopravy v ČR a ve středoevropském 1997 regionu stav a výhled 23 Stanovení podmínek pro poskytování dotací a podpor KD v souladu 1997 s legislativou EU 24 Přepravní systémy kombinované dopravy a kvantifikace potřeb Kvantifikace finančních potřeb kombinované dopravy Možnosti zdrojů a finanční pomoci státu kombinované dopravě Soubor návrhů legislativních úprav Systémové nástroje pro širší uplatnění kombinované dopravy v ČR Příprava modelového řešení tvorby a hodnocení variant 1998 systémových potřeb kombinované dopravy a možnosti jejich 30 finančního Vypracování krytí počítačového modelu KD 99 Příručka 1999 () Harmonizace ekonomických podmínek trhu včetně externalit MDS ČR 31 Výběr relevantních dokumentů EU a ČR Analýza záměrů dopravní politiky ČR založená na komparaci s 1996 požadavky dokumentů EU, současných a výhledových podmínek na dopravním trhu v ČR a v EU 33 Komparace licenční politiky EU a ČR Posouzení možnosti státní intervence Rozbor státních výdajů na dopravní infrastrukturu v porovnání s 1996 odvodovými povinnostmi dopravců v jednotlivých druzích dopravy 36 Současné legislativní a ekonomické podmínky pro dopravce v 1996 dopravních oborech ve vybraných zemích EU a jejich komparace s podmínkami v ČR. Analýza ekonomických nástrojů pro zajištění souladu podmínek pro dopravce na dopravním trhu v ČR a EU 37 Analýza vnějších vlivů externalit vyvolaných jednotlivými druhy dopravy Návrhy zásad na legislativní úpravy pro dosažení srovnatelných cílů 1997 a podmínek se zeměmi EU 39 Návrhy na úpravu ekonomických nástrojů pro zajištění souladu 1997 podmínek pro dopravce na dopravním trhu v ČR a EU se zapracováním nákladovosti vlivu externalit 40 Zahrnutí externalit do kvantitativního ekonomického a ekologického 1997 hodnocení jednotlivých dopravních oborů SBP 3

4 41 Návrhy na administrativní a organizační opatření Vyhodnocení předpokládaných důsledků navržených změn Návrh příslušné části záměrů dopravní politiky ČR Vypracování počítačových modelů pro hodnocení ekonomických 1997 podmínek v oblasti dopravy 45 Návrh etap realizace projektu 1997 Navržení metodologie multikriteriální analýzy v podmínkách dopravy na základě ekonomických, sociálních a vědecko-technických informací 46 Návrh koncepce informačního systému Návrh koncepce systému pro podporu rozhodování Zavedení způsobu evidence a výkaznictví podle požadavků EU Vytvoření datové základny vymezené základními požadavky EU a 1997 potřebami plynoucími z tržní ekonomiky v dopravě 50 Vytvoření informačního systému dopravy pro potřeby MDS ČR Mezinárodní porovnání ve vývoji přepravy Problematika reálnosti statistických bází Rizikové faktory dalšího vývoje přepravy Fond dopravy návrh na vytvoření Externí účinky dopravy Vyhodnocení variant možnosti omezení těžké silniční nákladní dopravy Vypracování souboru kritérií a jejich vah pro multikriteriální 1998,1999 hodnocení variant zdrojů a jejich užití ve Státním fondu dopravy 58 Unifikace počítačových modelů SBP a vypracování nových manuálů 1999 ISD-99, PDC-99, Výkony a objemy 99, ED, D R 59 Upřesnění externích účinků dopravy podle specifikace zadavatele 1999 Výběr a rozpracování logistických technologií založených na intenzifikační funkci dopravy, vhodných k implementaci v podmínkách ČR 60 Anotace dostupných konceptů logistických technologií se zvláštním 1996 zřetelem na technologie doporučované IIASA 61 Komparativní analýza podmínek předpokládaných k implementaci 1996 jednotlivých konceptů s adekvátními podmínkami v ČR 62 Komparace podmínek pro dopravní podnikání a vznik přepravního 1996 trhu jako nutné podmínky pro fungování dopravy na logistických 63 řetězcích Komparace úrovně zavádění logistiky ve struktuře ekonomiky ČR a států Komparace EU podmínek pro implementaci vybraných logistických technologií založených na dopravě jako nosném fenoménu intenzifikace logistického systému Výběr nejvhodnějších konceptů logistických technologií pro 1997 implementaci v ČR a návrh postupů pro jejich realizaci 66 Návrh inovací strategických záměrů rozvoje dopravních sítí ve 1997 vazbě na rozvíjení logistických center 67 Implementace integrovaných logistických systémů do 1997 rozhodovacích procesů 68 Definice úlohy státní správy pro rozvoj logistických technologií v 1998 rozdělení na resort dopravy a další resorty 69 Plné využívání logistických systémů v oblasti dopravy a servisních činností Návrh na podporu rozhodování pro výběr optimálního dopravního 1999 systému na logistickém řetězci Prognóza rozvoje sektoru dopravy v ČR v souvislosti se vstupem do EU MDS ČR 71 Aktualizace anotací právních dokumentů EU a ČR Tabelární zpracování rozporných, chybějících nebo neúplných 1997 ustanovení v právních dokumentech ČR vůči EU () SBP 4

5 73 Zpracování důsledků a dopadů při promítnutí závazných právních 1997 předpisů ES (směrnic a nařízení) do oblasti ekonomické, sociální, institucionální a rozpočtové ČR 74 Komparace dopravně-politických dokumentů ČR a EU Návrh na opatření na harmonizaci dopravně-politických dokumentů Vliv dopravní politiky a vývojových tendencí EU na připravované aktivity Role státu ČRa jeho nástroje pro respektování a přizpůsobení se 1998 politice a tendencím EU 78 Vliv změn v dopravní infrastruktuře vyplývajících z dokumentů EU 1998 na makroekonomiku státu, rozvoj podnikání a dopravní obslužnost 79 regionů Stav dopravních sítí v ČR a hlediska pro jejich posouzení v 1998 souvislosti se vstupem do EU 80 Varianty možností zvyšování kapacity a kvality dopravních sítí v ČR 1998 z hlediska nároků na jejich plné a rovnocenné zapojení do evropských dopravních sítí 81 Prognóza požadavků na výkony jednotlivých druhů dopravy jak z 1998, 1999 hlediska vnitrostátního, tak zejména z hlediska zajištění spravedlivého tržního prostředí a volného pohybu zboží a osob v 82 Evropě Aktualizace a úprava počítačového modelu na dopočítávání 1998 důsledků realizace variant založených na prognostických scénářích, a to z hlediska technického řešení, včetně alokací investičních 83 aktivit v čase a prostoru Podklady pro tvorbu dopravní politiky ve vztahu ke strategii přijetí ČR Dopady do EU přípravy na vstup ČR do EU, institucionální zajištění, státní rozpočet, kvantifikování dopadů 85 Národní program přípravy ČR na vstup do EU doprava Přístupové partnerství v sektoru doprava Cesty k využití strukturálních fondů a kohezního fondu v sektoru doprava Koncepce financování dopravní infrastruktury po roce v EU Ekonomická efektivnost pozemních komunikací Administrativní infrastruktura v dopravě tabulky pro TAIEX Vypracování dopravní strategie v období přípravy na vstup do EU. Implementační strategie pro oblast dopravy. Návrh smlouvy o přistoupení ČR k EU Posouzení úlohy MDS ČR v oblasti demokracie, právního státu, 1999 lidských práv, práce a ochrany menšin 93 Přístupové partnerství do sektoru doprava Vypracování první varianty aktivit ve sféře telekomunikací v souladu s požadavky Partnerství pro vstup 95 Analýza teoreticky možných vlivů tržního prostředí v EU na vstup ČR do EU v oblasti dopravy 96 Analýza ekonomických dopadů vstupu ČR do EU na sektor dopravy, Vypracování počítačového modelu pro dopočítávání negativních ekonomických důsledků 97 Vypracování systému na podporu rozhodování s cílem optimalizovat dopravní politiku ČR v souladu s EU (ochrana životního prostředí, ekonomické možnosti, sociální a politické aspekty) 98 Prognóza rozvoje dopravy - stálá aktualizace vstupních dat a vztahů do počítačového modelu 99 Aktualizace dopravní politiky v rámci evropského hospodářského 2001 prostoru na základě nových aspektů společné dopravní politiky EU Vyhodnocení přínosů silniční dopravy pro společnost 2001, MDS ČR SBP 5

6 100 Stanovení pozitivních vlivů silniční dopravy a vybrané příklady jejich 2001 kvantifikace 101 Rešerše a analýza podkladů Rekapitulace verbálních a kvantifikovatelných negativních účinků 2001 silniční dopravy 103 Sumarizace verbálních pozitivních účinků dopravy Varianty metod aplikovatelných na hodnocení pozitivních účinků dopravy Vypracování souboru dat pro kvantifikaci pozitivních účinků dopravy 106 Finanční ohodnocení přínosů silniční přepravy ve formě externích měrných přínosů 107 Počítačový model pro výpočet přínosů silniční dopravy včetně manuálu pro obsluhu 108 Vzorové výpočty 109 Metodický pokyn pro hodnocení přínosů silniční dopravy pro společnost Stanovení metodiky prognózy přepravních výkonů a přepravních 2001 MDS ČR vztahů 110 Přehled dostupných scénářů, metodik a programových nástrojů 2001 (včetně zahraničních) na prognózování nebo na predikci přepravních nároků a přepravních vztahů 111 Výběr variant použitelných metod prognózování přepravních výkonů 2001 a přepravních vztahů na základě analýz 112 Vypracování srovnávací studie používaných matematickostatistických a jiných metod na prognózy krátkodobé (1 rok), střednědobé (do 5 let) a dlouhodobé (nad 5 roků) 113 Vypracování počítačové podpory ve formě flexibilního počítačového modelu, umožňujícího rychlé automatizované dopočty prognózovných údajů podle měnících se vstupních podmínek 114 Provedení prognostických výpočtů a jejich aktualizace pro definované horizonty, část 1 Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2010 s výhledem do roku , MDS ČR 115 Posouzení současného stavu dopravních sítí Současný stav predikcí a prognóz potřeb přepravních procesů pro 2001 Českou republiku 117 Kvantifikace nároků na přepravní procesy na území ČR Aktualizované výhledové intenzity dopravy na síti TINA Technické požadavky na sítě TINA Zpracování existujících predikcí a prognóz rozvoje dopravních sítí v 121 ČR Hodnotící kritéria pro výběr optimální varianty rozvoje dopravních 122 sítí Varianty scénářů rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010 a Kvantifikace finančních potřeb pro varianty rozvoje dopravních sítí a posouzení možných zdrojů financování Další výzkumné práce, studie a jiné činnosti 124 Možnosti preference městské hromadné dopravy v hlavním městě 1995 ROPID Praze Metodika kvantifikace externalit v dopravě v souladu s přístupy v 1996 MŽP ČR EU 126 Počítačový systém pro sledování a koordinování výzkumných 1996 MDS ČR projektů MDS ČR SBP 6

7 127 o podmínkách integrace do evropských vnitrozemských 1996 BCEOM dopravních trhů (Francie) 128 harmonizace legislativních dokumentů EU a ČR v dopravě 1996 VÚD Žilina (SR) 129 o připravenosti ČR ke vstupu do EU z hlediska zajištění 1996 MDS ČR volné hospodářské soutěže v oblasti dopravy 130 popisující a kvalifikující stav připravenosti jednotlivých druhů 1996 MDS ČR doprav pro jejich začlenění do evropských doprav 131 o sběru, úpravě, roztřídění a načtení statistických dat v 1996 MDS ČR dopravním sektoru podle dotazníku EU a jeho zodpovězení 132 Návrh ekonomické politiky MŽP ČR v oblasti rozvoje dopravy z 1996 MŽP ČR hlediska životního prostředí. 133 Počítačový model SBP Prognózování přepravních nároků a kapacit 1997 MDS ČR dopravních cest v koridorech ve středoevropském regionu () () () 134 Koncepce dopravní politiky MDS ČR 1997 MDS ČR 135 Srovnávací studie Dopravní strategie ČR a dopravní politika EU 1997 MDS ČR 136 Vypracování návrhu Pozičních dokumentů MDS ČR vycházející ze 1997 MDS ČR závazných právních dokumentů EU 137 Rešerše a excerpce primární legislativy EU vztahující se k dopravě 1997 MDS ČR 138 Rozhodovací procesy a jejich počítačová podpora ve sféře 1997 MDS ČR vrcholového řízení resortu dopravy. Separát 139 Predikce zatížení vybraných železničních tratí pro TINA (EU) 1997 MDS ČR 140 Shrnutí kvalifikovaných odhadů ekonomických, finančních a 1997 MDS ČR sociálních dopadů, které vzniknou převzetím členských závazků ČR 141 Příspěvek ve sféře dopravy České republiky k závěrečné zprávě 1997 MDS ČR CEMT/CS/SOC(97)4 142 Doprava a životní prostředí. Separát Výkony a objemy silniční dopravy 1997 ÚIVT AV ČR uživatelských poplatků na silnicích v SR po roce, 1998 MDTS SR (Aktualizace studie Phare, BCEOM 1993) 145 Propojovací inženýrská asistence (Doprava/A) pro program 1998 MMR ČR Přeshraniční spolupráce Phare : ČR-Rakousko, ČR-Německo. () obsluhy hl. m. Prahy a jeho okolí hromadnou dopravou osob 1998 Metroprojekt Aktualizovaná prognóza dopravního trhu ČR 1998 MDS ČR Dopravní politika 1998 MDS ČR Vytipování možností omezení těžké silniční nákladní dopravy v 1998 MDS ČR 0808 rámci legislativy EU 150 Internalizace externích nákladů dopravy 1999 MDS ČR 151 Střednědobá strategie sektoru dopravy a spojů 1999 MDS ČR 152 Aktualizace návrhu dlouhodobé koncepce internalizace externalit MDS ČR 153 Analýza ekonomických dopadů zátěže životního prostředí z 2001 CDV Brno přepravních procesů (Projekt MDS: zátěže životního 154 Odvození prostředí z teoretických dopravy) principů podmiňujících optimalizaci 2001 CityPlan definovaných konečných efektů při systémové, holistické a synergické orientaci dopravních řešení ve městě (Projekt: Aplikace dopravně logistických přístupů v městských aglomeracích ČR) Respektování ekologických požadavků při navrhování změn intermodalit Zpracování architektury modelu intermodální osobní dopravy 155 Přehled model telematiky IDS (ITS), uplatnitelný v oblasti Citylogistiky a intermodální osobní přepravy Veřejná doprava na zavolání, veřejná doprava nepravidelná SBP 7

8 Návrh řešení komplexní dopravní obsluhy území s podporou logistiky Vzájemné působení logistických složek Obslužný logistický systém 156 Strategie zavádění internalizace externalit v dopravním systému ČR 2001 MDS ČR v rámci procesu přistupování ČR k EU 157 Pomoc Evropské komisi při přípravě a odstraňování škod způsobených povodněmi v sektoru dopravy (ref. TR 046-CZ) COWI (Denmark) 158 Příprava podmínek pro aplikaci směrnic EU do transformace EK, BCEOM Českých drah. CZ (Francie), MD ČR, ČD 159 Technická pomoc na podporu implementace projektu SK Rimavská Sobota rekreační komplex Zelená Voda. BCEOM (Francie) 160 Aplikace směrnice 2001/16/EC k interoperabilitě železnic pro České dráhy, CZ / BCEOM (Francie), MD ČR, ČD 161 Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů. VaV MD ČR MD ČR, Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních MD ČR, kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí. VaV MD ČR Obor: Řízení veřejného sektoru Propojovací inženýrská asistence (Doprava/A) pro program 1998 MMR ČR Přeshraniční spolupráce CBC : ČR-Rakousko, ČR- Německo Seminář o přípravě programu Přeshraniční spolupráce 1998 MMR ČR CBC, ČR 3 Seminář o přípravě tendrových zadávacích podmínek a nabídek v MMR ČR ČR 4 Seminář o přípravě studií proveditelnosti pro program Přeshraniční MMR ČR spolupráce, LSIF 1999 ISPA Příprava projektu rychlostní silniční komunikace R 48 obchvat Bělotína. Dodávka služeb v rámcovém programu Doprava FC413 BCEOM (Francie) COWI (Dánsko) () 6 LSIF 1999 ISPA Příprava projektu rychlostní silniční dtto komunikace R48 úsek Frýdek Místek/Dobrá. Dodávka služeb v rámcovém programu Doprava FC414 7 LSIF 1999 ISPA Příprava železničního projektu dtto modernizace/optimalizace úseků Záboří-Přelouč a Ústí n/orlicí Česká Třebová. Dodávka služeb v rámcovém programu Doprava 8 FC392 Příprava projektových fiší pro CBC Program MMR ČR SBP 8

9 Obor: Ekonomická a průmyslová politika o připravenosti ČR ke vstupu do EU z hlediska zajištění 1996 MDS ČR volné hospodářské soutěže v oblasti dopravy 2 popisující a kvalifikující stav připravenosti jednotlivých druhů 1996 MDS ČR doprav pro jejich začlenění do evropských doprav 3 o sběru, úpravě, roztřídění a načtení statistických dat v 1996 MDS ČR dopravním sektoru podle dotazníku EU a jeho zodpovězení Varianty vývoje nabídky a poptávky na trhu přepravní práce (1-17) Vývoj systémových nástrojů k širšímu uplatnění kombinované dopravy v liberalizovaném dopravním trhu ČR (18-30) Harmonizace ekonomických podmínek trhu včetně externalit (31-45) Navržení metodologie multikriteriální analýzy v podmínkách dopravy na základě ekonomických, sociálních a vědecko-technických informací (46-59) Výběr a rozpracování logistických technologií založených na intenzifikační funkci dopravy, vhodných k implementaci v podmínkách ČR (60-70) MDS ČR () () () () () () () () SBP 9

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011 1 / 19 Ing. Martin Vachtl 2 / 19 DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2.FÁZE Zpracovatel: Sdružení SJM-GEPARDI-2 SUDOP PRAHA a.s. Jacobs Consultancy spol. s r.o. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Subdodavatelé:

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravně strategické dokumenty ČR Dopravní politika ČR 2005 2013 (Aktualizace 2010 2011) Dopravní politika ČR 2014

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Programové období EU 2014-2020

Programové období EU 2014-2020 Programové období EU 2014-2020 aneb Jaké jsou priority Dopravních sektorových strategií Ing. Mgr. Marek Pastucha červen 2012 Praha Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Fond soudržnosti

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách:

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách: I. ÚVOD I.1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ Předmětem řešení bylo zpracování ÚPP-ÚG dopravy silnic II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, které je tvořeno územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Hodnocení ukončených projektů výzkumu a vývoje v roce 2005 z hlediska gestorského útvaru programu Bezpečná a ekonomická doprava

Hodnocení ukončených projektů výzkumu a vývoje v roce 2005 z hlediska gestorského útvaru programu Bezpečná a ekonomická doprava Příloha č. 1b Hodnocení ukončených projektů výzkumu a vývoje v roce 2005 z hlediska gestorského útvaru programu Bezpečná a ekonomická doprava 1. Název projektu: Projekt optimalizace krizové komunikace

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Informace z kontrolní akce 06/36 - Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice

Informace z kontrolní akce 06/36 - Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice Informace z kontrolní akce 06/36 - Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Strategie podpory dopravní obsluhy území

Strategie podpory dopravní obsluhy území Strategie podpory dopravní obsluhy území Seminář SDT Čipové karty v dopravě Praha, 1. března 2007 Dopravní politika základní koncepční dokument stanovující směry vývoje sektoru dopravy ve střednědobém

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +...

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +... Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat +... Průzkumy dopravního chování a jejich vazba na plány udržitelné městské mobility, Praha, 12.12.2013 Obsah Co čekat

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat Udržitelné dopravní plánování v městech ČR Zbyněk Sperat Plány udržitelné mobility, Praha, 20.9.2013 Obsah vize 25 udržitelná doprava v národních dokumentech projekt QUEST projekty související s udržitelnou

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Zdanění leteckého paliva

Zdanění leteckého paliva KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 2.3.2000 COM(2000)110 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU PRO REGIONY Zdanění leteckého paliva Pozadí Struktura

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Nízkoemisní zóny v České republice. - Metodická podpora zavádění NEZ

Nízkoemisní zóny v České republice. - Metodická podpora zavádění NEZ Nízkoemisní zóny v České republice - Metodická podpora zavádění NEZ Legislativa Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury Vlastnosti dopravní infrastruktury a vztah mezi dopravními módy: Odpovídá dopravním a logistickým potřebám Má pozitivní celospolečenské přínosy Má akceptovatelný vliv na životní prostředí Ze závěrů studie

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více