Obor: Životní prostředí Obor: Energie Obor: Stavebnictví Obor: Doprava Registr. Tech. pomoc. PC modely.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obor: Životní prostředí - 0200. Obor: Energie - 0400. Obor: Stavebnictví - 0600. Obor: Doprava - 0800. Registr. Tech. pomoc. PC modely."

Transkript

1 Obor: Životní prostředí Návrh ekonomické politiky MŽP ČR v oblasti rozvoje dopravy z 1996 MŽP ČR hlediska životního prostředí 2 Metodika kvantifikace externalit v dopravě v souladu s přístupy v 1996 MŽP ČR EU 3 Příspěvek České republiky k závěrečné zprávě 1997 MDS ČR CEMT/CS/SOC(97)4 4 Doprava a životní prostředí. Separát CANTIQUE. Společná akce k netechnickým opatřením a jejich 1999 BCEOM, dopadu na kvalitu ovzduší a emise. Projekt EK DG VII Francie 6 Internalizace externích nákladů dopravy 1999 MDS ČR Obor: Energie Technická podpora implementaci regulačních principů určení a 1998 MPO ČR, přípravy investičních aktivit v energetickém sektoru 2 Promotion of Small Scale GO Generation Solution, Bucharest 1999 MPO ČR, (Technická asistence rumunskému Ministerstvu při restrukturalizaci energetického sektoru) () () () () () () Obor: Stavebnictví Technická asistence pro ŘSD - EIB 2001 Pragoprojekt 2 Technická pomoc při realizaci programu výstavby šesti nových dálničních Pragoprojekt staveb a staveb silnic dálničního typu Obor: Doprava Varianty vývoje nabídky a poptávky na trhu přepravní práce 1 Analýza vývoje jednotlivých druhů doprav včetně multimodálních Prognostické scénáře vývoje jednotlivých druhů dopravy se 1996 zohledněním evropských scénářů () SBP 1

2 3 Prognóza vývoje dopravního trhu a dopravního zatížení u 1996 jednotlivých druhů dopravy po plném zapojení ČR do jednotného trhu EU včetně nároků na tranzit při volném pohybu zboží a osob 4 Počítačový model pro tvorbu a hodnocení variant dělby přepravní 1996 práce na jednotlivé druhy dopravy 5 Vypracování systému na podporu rozhodování Prognózy variant vývoje v jednotlivých druzích dopravy s uvážením 1997 měnících se podmínek ve středoevropském regionu a návazně s uvážením změn v dělbě přepravní práce 7 Stanovení orientační potřeby finančních prostředků na včasný 1997 rozvoj dopravních infrastruktur u jednotlivých druhů dopravy na základě prognózovaného či odhadovaného nárůstu přepravní poptávky se specifickým zaměřením na hlavní dopravní koridory 8 Vyhodnocení trendů vývoje silniční a železniční dopravy s ohledem 1997 na omezující vliv externalit 9 Dosavadní vývoj dopravního trhu v České republice 1998 Současná geopolitická a dopravní situace ve střední Evropě 1998 Makroekonomické vztahy uvnitř ČR a v rámci EU, objemy a výkony dopravy v časových řadách Změny v přepravních proudech Dosavadní vývoj v nákladní dopravě Dosavadní vývoj v osobní dopravě včetně zhodnocení 1998 dopravní obslužnosti a cestovního ruchu Tranzitní proudy a zatížení hraničních přechodů Zhodnocení souladu kapacit infrastruktury s nároky na přepravu Stručné celkové zhodnocení dosavadního vývoje (silné a slabé Nástin stránky) prognózy dopravního trhu v České republice 1998, 1999, Další vývoj a trendy dopravní situace v Evropě a mezinárodní 1998,1999, souvislosti (vliv globalizace trhů) Prognóza makroekonomického vývoje v ČR a jeho vliv na 1998, 1999, přepravu poptávky po dopravě Východiska pro návrh prognózy, možnosti a soulad nabídky a 1998 Výhledové přepravní proudy 1998, 1999, Úvaha k dalšímu vývoji přepravních vztahů s přihlédnutím ke 1998 konjunkturním průzkumům Podmínky, možnosti a argumentace pro použití alternativních 1998, 1999, scénářů Výhled individuální automobilové dopravy 1998, 1999, Ekonomické posouzení výhodnosti vedení železniční a silniční tranzitní dopravy přes ČR - doplnění o leteckou dopravu Vliv dopravy na životní prostředí a mezinárodní souvislosti 1998, 1999, Scénáře vývoje dopravy 1998, 1999, Návrhy pro další zlepšení prognostických prací a údajové 1998 základny a formulování požadavků na statistické evidence 1998, 1999, Příručka PDC-97 - Prognózy dopravních cest 1998, 1999 Příručka PDC-98 - Prognózy dopravních cest 1998, 1999 Příručka P.O.V.D. - Prognózy. Objemy. Výkony. Doprava. 1998, Aktualizace modelu Výkony a objemy 1999, SBP 2

3 12 Finální stanovení potřeb finančních prostředků k nárokování 1999, státních či mezinárodních zdrojů pro údržbu a rozvoj dopravní 13 infrastruktury Specifikace úkolů plynoucích z vazby dopravních sítí ČR na důležité 1999, mezinárodní trasy a vazby plynoucí ze změn nároků na dopravní obsluhu území v ČR 14 Vytvoření počítačového Megasystému obsahujícího informační 1999, modely a systémů na podporu rozhodování pro potřeby MDS ČR 15 Realizační opatření vyplývající z dopravní politiky ČR a EU, analýza 1999 faktorů ovlivňujících rozvoj dopravy 16 Aktualizace externích účinků dopravy Koncepce rozvoje dopravy v České republice 1999 Vývoj systémových nástrojů k širšímu uplatnění kombinované dopravy v liberalizovaném dopravním trhu ČR 18 Popis stavu Rešerše a zpracování výchozích dokumentů Určení hlavních problémů, které brání rozvoji KD v ČR a jejímu 1996 zapojení do transevropské sítě KD 21 Charakteristika liberalizovaného dopravního trhu a možnosti jeho 1996 tržní regulace 22 Infrastruktura kombinované dopravy v ČR a ve středoevropském 1997 regionu stav a výhled 23 Stanovení podmínek pro poskytování dotací a podpor KD v souladu 1997 s legislativou EU 24 Přepravní systémy kombinované dopravy a kvantifikace potřeb Kvantifikace finančních potřeb kombinované dopravy Možnosti zdrojů a finanční pomoci státu kombinované dopravě Soubor návrhů legislativních úprav Systémové nástroje pro širší uplatnění kombinované dopravy v ČR Příprava modelového řešení tvorby a hodnocení variant 1998 systémových potřeb kombinované dopravy a možnosti jejich 30 finančního Vypracování krytí počítačového modelu KD 99 Příručka 1999 () Harmonizace ekonomických podmínek trhu včetně externalit MDS ČR 31 Výběr relevantních dokumentů EU a ČR Analýza záměrů dopravní politiky ČR založená na komparaci s 1996 požadavky dokumentů EU, současných a výhledových podmínek na dopravním trhu v ČR a v EU 33 Komparace licenční politiky EU a ČR Posouzení možnosti státní intervence Rozbor státních výdajů na dopravní infrastrukturu v porovnání s 1996 odvodovými povinnostmi dopravců v jednotlivých druzích dopravy 36 Současné legislativní a ekonomické podmínky pro dopravce v 1996 dopravních oborech ve vybraných zemích EU a jejich komparace s podmínkami v ČR. Analýza ekonomických nástrojů pro zajištění souladu podmínek pro dopravce na dopravním trhu v ČR a EU 37 Analýza vnějších vlivů externalit vyvolaných jednotlivými druhy dopravy Návrhy zásad na legislativní úpravy pro dosažení srovnatelných cílů 1997 a podmínek se zeměmi EU 39 Návrhy na úpravu ekonomických nástrojů pro zajištění souladu 1997 podmínek pro dopravce na dopravním trhu v ČR a EU se zapracováním nákladovosti vlivu externalit 40 Zahrnutí externalit do kvantitativního ekonomického a ekologického 1997 hodnocení jednotlivých dopravních oborů SBP 3

4 41 Návrhy na administrativní a organizační opatření Vyhodnocení předpokládaných důsledků navržených změn Návrh příslušné části záměrů dopravní politiky ČR Vypracování počítačových modelů pro hodnocení ekonomických 1997 podmínek v oblasti dopravy 45 Návrh etap realizace projektu 1997 Navržení metodologie multikriteriální analýzy v podmínkách dopravy na základě ekonomických, sociálních a vědecko-technických informací 46 Návrh koncepce informačního systému Návrh koncepce systému pro podporu rozhodování Zavedení způsobu evidence a výkaznictví podle požadavků EU Vytvoření datové základny vymezené základními požadavky EU a 1997 potřebami plynoucími z tržní ekonomiky v dopravě 50 Vytvoření informačního systému dopravy pro potřeby MDS ČR Mezinárodní porovnání ve vývoji přepravy Problematika reálnosti statistických bází Rizikové faktory dalšího vývoje přepravy Fond dopravy návrh na vytvoření Externí účinky dopravy Vyhodnocení variant možnosti omezení těžké silniční nákladní dopravy Vypracování souboru kritérií a jejich vah pro multikriteriální 1998,1999 hodnocení variant zdrojů a jejich užití ve Státním fondu dopravy 58 Unifikace počítačových modelů SBP a vypracování nových manuálů 1999 ISD-99, PDC-99, Výkony a objemy 99, ED, D R 59 Upřesnění externích účinků dopravy podle specifikace zadavatele 1999 Výběr a rozpracování logistických technologií založených na intenzifikační funkci dopravy, vhodných k implementaci v podmínkách ČR 60 Anotace dostupných konceptů logistických technologií se zvláštním 1996 zřetelem na technologie doporučované IIASA 61 Komparativní analýza podmínek předpokládaných k implementaci 1996 jednotlivých konceptů s adekvátními podmínkami v ČR 62 Komparace podmínek pro dopravní podnikání a vznik přepravního 1996 trhu jako nutné podmínky pro fungování dopravy na logistických 63 řetězcích Komparace úrovně zavádění logistiky ve struktuře ekonomiky ČR a států Komparace EU podmínek pro implementaci vybraných logistických technologií založených na dopravě jako nosném fenoménu intenzifikace logistického systému Výběr nejvhodnějších konceptů logistických technologií pro 1997 implementaci v ČR a návrh postupů pro jejich realizaci 66 Návrh inovací strategických záměrů rozvoje dopravních sítí ve 1997 vazbě na rozvíjení logistických center 67 Implementace integrovaných logistických systémů do 1997 rozhodovacích procesů 68 Definice úlohy státní správy pro rozvoj logistických technologií v 1998 rozdělení na resort dopravy a další resorty 69 Plné využívání logistických systémů v oblasti dopravy a servisních činností Návrh na podporu rozhodování pro výběr optimálního dopravního 1999 systému na logistickém řetězci Prognóza rozvoje sektoru dopravy v ČR v souvislosti se vstupem do EU MDS ČR 71 Aktualizace anotací právních dokumentů EU a ČR Tabelární zpracování rozporných, chybějících nebo neúplných 1997 ustanovení v právních dokumentech ČR vůči EU () SBP 4

5 73 Zpracování důsledků a dopadů při promítnutí závazných právních 1997 předpisů ES (směrnic a nařízení) do oblasti ekonomické, sociální, institucionální a rozpočtové ČR 74 Komparace dopravně-politických dokumentů ČR a EU Návrh na opatření na harmonizaci dopravně-politických dokumentů Vliv dopravní politiky a vývojových tendencí EU na připravované aktivity Role státu ČRa jeho nástroje pro respektování a přizpůsobení se 1998 politice a tendencím EU 78 Vliv změn v dopravní infrastruktuře vyplývajících z dokumentů EU 1998 na makroekonomiku státu, rozvoj podnikání a dopravní obslužnost 79 regionů Stav dopravních sítí v ČR a hlediska pro jejich posouzení v 1998 souvislosti se vstupem do EU 80 Varianty možností zvyšování kapacity a kvality dopravních sítí v ČR 1998 z hlediska nároků na jejich plné a rovnocenné zapojení do evropských dopravních sítí 81 Prognóza požadavků na výkony jednotlivých druhů dopravy jak z 1998, 1999 hlediska vnitrostátního, tak zejména z hlediska zajištění spravedlivého tržního prostředí a volného pohybu zboží a osob v 82 Evropě Aktualizace a úprava počítačového modelu na dopočítávání 1998 důsledků realizace variant založených na prognostických scénářích, a to z hlediska technického řešení, včetně alokací investičních 83 aktivit v čase a prostoru Podklady pro tvorbu dopravní politiky ve vztahu ke strategii přijetí ČR Dopady do EU přípravy na vstup ČR do EU, institucionální zajištění, státní rozpočet, kvantifikování dopadů 85 Národní program přípravy ČR na vstup do EU doprava Přístupové partnerství v sektoru doprava Cesty k využití strukturálních fondů a kohezního fondu v sektoru doprava Koncepce financování dopravní infrastruktury po roce v EU Ekonomická efektivnost pozemních komunikací Administrativní infrastruktura v dopravě tabulky pro TAIEX Vypracování dopravní strategie v období přípravy na vstup do EU. Implementační strategie pro oblast dopravy. Návrh smlouvy o přistoupení ČR k EU Posouzení úlohy MDS ČR v oblasti demokracie, právního státu, 1999 lidských práv, práce a ochrany menšin 93 Přístupové partnerství do sektoru doprava Vypracování první varianty aktivit ve sféře telekomunikací v souladu s požadavky Partnerství pro vstup 95 Analýza teoreticky možných vlivů tržního prostředí v EU na vstup ČR do EU v oblasti dopravy 96 Analýza ekonomických dopadů vstupu ČR do EU na sektor dopravy, Vypracování počítačového modelu pro dopočítávání negativních ekonomických důsledků 97 Vypracování systému na podporu rozhodování s cílem optimalizovat dopravní politiku ČR v souladu s EU (ochrana životního prostředí, ekonomické možnosti, sociální a politické aspekty) 98 Prognóza rozvoje dopravy - stálá aktualizace vstupních dat a vztahů do počítačového modelu 99 Aktualizace dopravní politiky v rámci evropského hospodářského 2001 prostoru na základě nových aspektů společné dopravní politiky EU Vyhodnocení přínosů silniční dopravy pro společnost 2001, MDS ČR SBP 5

6 100 Stanovení pozitivních vlivů silniční dopravy a vybrané příklady jejich 2001 kvantifikace 101 Rešerše a analýza podkladů Rekapitulace verbálních a kvantifikovatelných negativních účinků 2001 silniční dopravy 103 Sumarizace verbálních pozitivních účinků dopravy Varianty metod aplikovatelných na hodnocení pozitivních účinků dopravy Vypracování souboru dat pro kvantifikaci pozitivních účinků dopravy 106 Finanční ohodnocení přínosů silniční přepravy ve formě externích měrných přínosů 107 Počítačový model pro výpočet přínosů silniční dopravy včetně manuálu pro obsluhu 108 Vzorové výpočty 109 Metodický pokyn pro hodnocení přínosů silniční dopravy pro společnost Stanovení metodiky prognózy přepravních výkonů a přepravních 2001 MDS ČR vztahů 110 Přehled dostupných scénářů, metodik a programových nástrojů 2001 (včetně zahraničních) na prognózování nebo na predikci přepravních nároků a přepravních vztahů 111 Výběr variant použitelných metod prognózování přepravních výkonů 2001 a přepravních vztahů na základě analýz 112 Vypracování srovnávací studie používaných matematickostatistických a jiných metod na prognózy krátkodobé (1 rok), střednědobé (do 5 let) a dlouhodobé (nad 5 roků) 113 Vypracování počítačové podpory ve formě flexibilního počítačového modelu, umožňujícího rychlé automatizované dopočty prognózovných údajů podle měnících se vstupních podmínek 114 Provedení prognostických výpočtů a jejich aktualizace pro definované horizonty, část 1 Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2010 s výhledem do roku , MDS ČR 115 Posouzení současného stavu dopravních sítí Současný stav predikcí a prognóz potřeb přepravních procesů pro 2001 Českou republiku 117 Kvantifikace nároků na přepravní procesy na území ČR Aktualizované výhledové intenzity dopravy na síti TINA Technické požadavky na sítě TINA Zpracování existujících predikcí a prognóz rozvoje dopravních sítí v 121 ČR Hodnotící kritéria pro výběr optimální varianty rozvoje dopravních 122 sítí Varianty scénářů rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010 a Kvantifikace finančních potřeb pro varianty rozvoje dopravních sítí a posouzení možných zdrojů financování Další výzkumné práce, studie a jiné činnosti 124 Možnosti preference městské hromadné dopravy v hlavním městě 1995 ROPID Praze Metodika kvantifikace externalit v dopravě v souladu s přístupy v 1996 MŽP ČR EU 126 Počítačový systém pro sledování a koordinování výzkumných 1996 MDS ČR projektů MDS ČR SBP 6

7 127 o podmínkách integrace do evropských vnitrozemských 1996 BCEOM dopravních trhů (Francie) 128 harmonizace legislativních dokumentů EU a ČR v dopravě 1996 VÚD Žilina (SR) 129 o připravenosti ČR ke vstupu do EU z hlediska zajištění 1996 MDS ČR volné hospodářské soutěže v oblasti dopravy 130 popisující a kvalifikující stav připravenosti jednotlivých druhů 1996 MDS ČR doprav pro jejich začlenění do evropských doprav 131 o sběru, úpravě, roztřídění a načtení statistických dat v 1996 MDS ČR dopravním sektoru podle dotazníku EU a jeho zodpovězení 132 Návrh ekonomické politiky MŽP ČR v oblasti rozvoje dopravy z 1996 MŽP ČR hlediska životního prostředí. 133 Počítačový model SBP Prognózování přepravních nároků a kapacit 1997 MDS ČR dopravních cest v koridorech ve středoevropském regionu () () () 134 Koncepce dopravní politiky MDS ČR 1997 MDS ČR 135 Srovnávací studie Dopravní strategie ČR a dopravní politika EU 1997 MDS ČR 136 Vypracování návrhu Pozičních dokumentů MDS ČR vycházející ze 1997 MDS ČR závazných právních dokumentů EU 137 Rešerše a excerpce primární legislativy EU vztahující se k dopravě 1997 MDS ČR 138 Rozhodovací procesy a jejich počítačová podpora ve sféře 1997 MDS ČR vrcholového řízení resortu dopravy. Separát 139 Predikce zatížení vybraných železničních tratí pro TINA (EU) 1997 MDS ČR 140 Shrnutí kvalifikovaných odhadů ekonomických, finančních a 1997 MDS ČR sociálních dopadů, které vzniknou převzetím členských závazků ČR 141 Příspěvek ve sféře dopravy České republiky k závěrečné zprávě 1997 MDS ČR CEMT/CS/SOC(97)4 142 Doprava a životní prostředí. Separát Výkony a objemy silniční dopravy 1997 ÚIVT AV ČR uživatelských poplatků na silnicích v SR po roce, 1998 MDTS SR (Aktualizace studie Phare, BCEOM 1993) 145 Propojovací inženýrská asistence (Doprava/A) pro program 1998 MMR ČR Přeshraniční spolupráce Phare : ČR-Rakousko, ČR-Německo. () obsluhy hl. m. Prahy a jeho okolí hromadnou dopravou osob 1998 Metroprojekt Aktualizovaná prognóza dopravního trhu ČR 1998 MDS ČR Dopravní politika 1998 MDS ČR Vytipování možností omezení těžké silniční nákladní dopravy v 1998 MDS ČR 0808 rámci legislativy EU 150 Internalizace externích nákladů dopravy 1999 MDS ČR 151 Střednědobá strategie sektoru dopravy a spojů 1999 MDS ČR 152 Aktualizace návrhu dlouhodobé koncepce internalizace externalit MDS ČR 153 Analýza ekonomických dopadů zátěže životního prostředí z 2001 CDV Brno přepravních procesů (Projekt MDS: zátěže životního 154 Odvození prostředí z teoretických dopravy) principů podmiňujících optimalizaci 2001 CityPlan definovaných konečných efektů při systémové, holistické a synergické orientaci dopravních řešení ve městě (Projekt: Aplikace dopravně logistických přístupů v městských aglomeracích ČR) Respektování ekologických požadavků při navrhování změn intermodalit Zpracování architektury modelu intermodální osobní dopravy 155 Přehled model telematiky IDS (ITS), uplatnitelný v oblasti Citylogistiky a intermodální osobní přepravy Veřejná doprava na zavolání, veřejná doprava nepravidelná SBP 7

8 Návrh řešení komplexní dopravní obsluhy území s podporou logistiky Vzájemné působení logistických složek Obslužný logistický systém 156 Strategie zavádění internalizace externalit v dopravním systému ČR 2001 MDS ČR v rámci procesu přistupování ČR k EU 157 Pomoc Evropské komisi při přípravě a odstraňování škod způsobených povodněmi v sektoru dopravy (ref. TR 046-CZ) COWI (Denmark) 158 Příprava podmínek pro aplikaci směrnic EU do transformace EK, BCEOM Českých drah. CZ (Francie), MD ČR, ČD 159 Technická pomoc na podporu implementace projektu SK Rimavská Sobota rekreační komplex Zelená Voda. BCEOM (Francie) 160 Aplikace směrnice 2001/16/EC k interoperabilitě železnic pro České dráhy, CZ / BCEOM (Francie), MD ČR, ČD 161 Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů. VaV MD ČR MD ČR, Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních MD ČR, kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí. VaV MD ČR Obor: Řízení veřejného sektoru Propojovací inženýrská asistence (Doprava/A) pro program 1998 MMR ČR Přeshraniční spolupráce CBC : ČR-Rakousko, ČR- Německo Seminář o přípravě programu Přeshraniční spolupráce 1998 MMR ČR CBC, ČR 3 Seminář o přípravě tendrových zadávacích podmínek a nabídek v MMR ČR ČR 4 Seminář o přípravě studií proveditelnosti pro program Přeshraniční MMR ČR spolupráce, LSIF 1999 ISPA Příprava projektu rychlostní silniční komunikace R 48 obchvat Bělotína. Dodávka služeb v rámcovém programu Doprava FC413 BCEOM (Francie) COWI (Dánsko) () 6 LSIF 1999 ISPA Příprava projektu rychlostní silniční dtto komunikace R48 úsek Frýdek Místek/Dobrá. Dodávka služeb v rámcovém programu Doprava FC414 7 LSIF 1999 ISPA Příprava železničního projektu dtto modernizace/optimalizace úseků Záboří-Přelouč a Ústí n/orlicí Česká Třebová. Dodávka služeb v rámcovém programu Doprava 8 FC392 Příprava projektových fiší pro CBC Program MMR ČR SBP 8

9 Obor: Ekonomická a průmyslová politika o připravenosti ČR ke vstupu do EU z hlediska zajištění 1996 MDS ČR volné hospodářské soutěže v oblasti dopravy 2 popisující a kvalifikující stav připravenosti jednotlivých druhů 1996 MDS ČR doprav pro jejich začlenění do evropských doprav 3 o sběru, úpravě, roztřídění a načtení statistických dat v 1996 MDS ČR dopravním sektoru podle dotazníku EU a jeho zodpovězení Varianty vývoje nabídky a poptávky na trhu přepravní práce (1-17) Vývoj systémových nástrojů k širšímu uplatnění kombinované dopravy v liberalizovaném dopravním trhu ČR (18-30) Harmonizace ekonomických podmínek trhu včetně externalit (31-45) Navržení metodologie multikriteriální analýzy v podmínkách dopravy na základě ekonomických, sociálních a vědecko-technických informací (46-59) Výběr a rozpracování logistických technologií založených na intenzifikační funkci dopravy, vhodných k implementaci v podmínkách ČR (60-70) MDS ČR () () () () () () () () SBP 9

Obor: Doprava - 0800. Reference - seznam SBP. Druh činnosti. Tech. pomoc. PC modely. Supervize. Výzkum Studie PHARE TACIS PHARE TACIS.

Obor: Doprava - 0800. Reference - seznam SBP. Druh činnosti. Tech. pomoc. PC modely. Supervize. Výzkum Studie PHARE TACIS PHARE TACIS. Obor: Doprava - 0800 Varianty vývoje nabídky a poptávky na trhu přepravní práce - MDS ČR 1 Analýza vývoje jednotlivých druhů doprav včetně multimodálních 2 Prognostické scénáře vývoje jednotlivých druhů

Více

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Priority rozvoje transevropské, národní a regionální dopravní sítě ve světle kohezní politiky Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Východiska rozvoje dopravního sektoru Strategie Evropa

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Vladimír Žák CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: nových cílů Dopravní politiky na

Více

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011 1 / 19 Ing. Martin Vachtl 2 / 19 DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2.FÁZE Zpracovatel: Sdružení SJM-GEPARDI-2 SUDOP PRAHA a.s. Jacobs Consultancy spol. s r.o. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Subdodavatelé:

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Aktuální projekty v železniční dopravě Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Základní východiska Směřování železničního sektoru, stanovení priorit a návrh konkrétních opatření a

Více

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravně strategické dokumenty ČR Dopravní politika ČR 2005 2013 (Aktualizace 2010 2011) Dopravní politika ČR 2014

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Programové období EU 2014-2020

Programové období EU 2014-2020 Programové období EU 2014-2020 aneb Jaké jsou priority Dopravních sektorových strategií Ing. Mgr. Marek Pastucha červen 2012 Praha Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Fond soudržnosti

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE VIII. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Jan Kužel - odbor ochrany ovzduší MŽP Vladimíra Henelová - ENVIROS s.r.o. Východiska

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Metodika SUMP fáze B Analytická část MD Praha

Metodika SUMP fáze B Analytická část MD Praha Metodika SUMP fáze B Analytická část 15.12.2015 MD Praha Důležitá rozhodnutí z fáze A příprava o vymezení řešeného území o dohoda mezi partnery a zainteresovanými stranami o politický závazek o závazek

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Výzkum a vývoj v rezortu dopravy

Výzkum a vývoj v rezortu dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Výzkum a vývoj v rezortu dopravy Olga Krištof tofíková Odbor dopravní politiky a životního prostřed edí Obsah Výzkum a vývoj MD ČR Probíhaj hající programy Bezpečná

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy Vysokorychlostní tratě v platných koncepčních materiálech Dopravní politika

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Ing. Eduard Muřický Směry a trendy v elektromobilitě na počátku roku 2014 Gesce jednotlivých resortů Ministerstvo dopravy (legislativa, liniové

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy Ing. Olga Krištof tofíková Doprava klíčový faktor národního hospodářství Doprava je jedním z klíčových faktorů podpory růstu v moderních ekonomikách

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Prioritní cíle Ministerstva dopravy Zajištění dočerpání OPD Pokračování v přípravě

Více

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci:

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Návrh sítě VRT v ČR z hlediska přepravní poptávky Zdeněk Melzer Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Přepravní prognóza Obecná část Zpracovaná studie Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Schválen Vládou ČR usnesením č. 268 ze dne 15. dubna 2015 AP rozvoje ITS v ČR AP rozvoje ITS je společným

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Výhled financování dopravní infrastruktury. Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

Výhled financování dopravní infrastruktury. Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Výhled financování dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Vývoj rozpočtů SFDI Vývoj rozpočtu SFDI v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 Zdroj Skutečné plnění Skutečné plnění Skutečné plnění Předpoklad

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Robert Spáčil Ministerstvo dopravy

Robert Spáčil Ministerstvo dopravy Multimodální přístup v sektoru dopravy Robert Spáčil Ministerstvo dopravy Oddělení dopravní politiky a čisté mobility, Odbor strategie 9. listopadu, 2016 přeprav a strategie jejich rozvoje / Koncepce nákladní

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Základem pro přepravní prognózu byl národní strategický dopravní model zpracovaný v rámci Dopravních sektorových strategií. Tento

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie Konference Doprava 2010 15.4.2010 Sněmovní sál Plzeňské radnice Tvorba strategie dopravy Strategii

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Životopis Osobní údaje Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Pedagogická činnost IKK MOP OST PEU ZVS EGGA EVPR ZVSA ZVSA EHPAC RRMOP RRZVS RRZVSA Řešené projekty Interkulturní kompetence (PEF) Mezinárodní

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Cíle a organizace projektu TPSD, představenp. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel

Cíle a organizace projektu TPSD, představenp. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel Cíle a organizace projektu TPSD, představenp edstavení členů TPSD jednatel Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OPPI ze dne 30.4.2010 Rozpočet projektu: způsobilé výdaje 6 800 tis Kč, nezpůsobilé 477

Více

Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility

Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility Ing. Vít Sedmidubský Ministerstvo dopravy Města s dobrou adresou 30.4.2015, Olomouc Historie SUMP 1. Bílá kniha - Plán jednotného evropského dopravního

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Č.j. 26/ IZD/1

Č.j. 26/ IZD/1 Č.j. 26/2016-910-IZD/1 Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová sekce pro veřejnou správu a egovernment Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Příprava budoucího programového období JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj

Příprava budoucího programového období JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj Příprava budoucího programového období 2014+ JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference ROP SČ 2011 Praha, 15. září 2011 Strategie Evropa 2020 - politická

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Obsah Superstrategie Preambule Úvod, vymezení cílů 1. Současný

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

Metodická podpora regionálního rozvoje aktuálně zpracovávané metodiky. Efekty územně determinovaných projektů

Metodická podpora regionálního rozvoje aktuálně zpracovávané metodiky. Efekty územně determinovaných projektů 17. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) Metodická podpora regionálního rozvoje aktuálně zpracovávané metodiky Efekty územně determinovaných

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

9. České dopravní fórum

9. České dopravní fórum Strategické dokumenty resortu a příprava dopravních staveb Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie MD 9. České dopravní fórum Dopravní politika ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument

Více