Obor: Životní prostředí Obor: Energie Obor: Stavebnictví Obor: Doprava Registr. Tech. pomoc. PC modely.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obor: Životní prostředí - 0200. Obor: Energie - 0400. Obor: Stavebnictví - 0600. Obor: Doprava - 0800. Registr. Tech. pomoc. PC modely."

Transkript

1 Obor: Životní prostředí Návrh ekonomické politiky MŽP ČR v oblasti rozvoje dopravy z 1996 MŽP ČR hlediska životního prostředí 2 Metodika kvantifikace externalit v dopravě v souladu s přístupy v 1996 MŽP ČR EU 3 Příspěvek České republiky k závěrečné zprávě 1997 MDS ČR CEMT/CS/SOC(97)4 4 Doprava a životní prostředí. Separát CANTIQUE. Společná akce k netechnickým opatřením a jejich 1999 BCEOM, dopadu na kvalitu ovzduší a emise. Projekt EK DG VII Francie 6 Internalizace externích nákladů dopravy 1999 MDS ČR Obor: Energie Technická podpora implementaci regulačních principů určení a 1998 MPO ČR, přípravy investičních aktivit v energetickém sektoru 2 Promotion of Small Scale GO Generation Solution, Bucharest 1999 MPO ČR, (Technická asistence rumunskému Ministerstvu při restrukturalizaci energetického sektoru) () () () () () () Obor: Stavebnictví Technická asistence pro ŘSD - EIB 2001 Pragoprojekt 2 Technická pomoc při realizaci programu výstavby šesti nových dálničních Pragoprojekt staveb a staveb silnic dálničního typu Obor: Doprava Varianty vývoje nabídky a poptávky na trhu přepravní práce 1 Analýza vývoje jednotlivých druhů doprav včetně multimodálních Prognostické scénáře vývoje jednotlivých druhů dopravy se 1996 zohledněním evropských scénářů () SBP 1

2 3 Prognóza vývoje dopravního trhu a dopravního zatížení u 1996 jednotlivých druhů dopravy po plném zapojení ČR do jednotného trhu EU včetně nároků na tranzit při volném pohybu zboží a osob 4 Počítačový model pro tvorbu a hodnocení variant dělby přepravní 1996 práce na jednotlivé druhy dopravy 5 Vypracování systému na podporu rozhodování Prognózy variant vývoje v jednotlivých druzích dopravy s uvážením 1997 měnících se podmínek ve středoevropském regionu a návazně s uvážením změn v dělbě přepravní práce 7 Stanovení orientační potřeby finančních prostředků na včasný 1997 rozvoj dopravních infrastruktur u jednotlivých druhů dopravy na základě prognózovaného či odhadovaného nárůstu přepravní poptávky se specifickým zaměřením na hlavní dopravní koridory 8 Vyhodnocení trendů vývoje silniční a železniční dopravy s ohledem 1997 na omezující vliv externalit 9 Dosavadní vývoj dopravního trhu v České republice 1998 Současná geopolitická a dopravní situace ve střední Evropě 1998 Makroekonomické vztahy uvnitř ČR a v rámci EU, objemy a výkony dopravy v časových řadách Změny v přepravních proudech Dosavadní vývoj v nákladní dopravě Dosavadní vývoj v osobní dopravě včetně zhodnocení 1998 dopravní obslužnosti a cestovního ruchu Tranzitní proudy a zatížení hraničních přechodů Zhodnocení souladu kapacit infrastruktury s nároky na přepravu Stručné celkové zhodnocení dosavadního vývoje (silné a slabé Nástin stránky) prognózy dopravního trhu v České republice 1998, 1999, Další vývoj a trendy dopravní situace v Evropě a mezinárodní 1998,1999, souvislosti (vliv globalizace trhů) Prognóza makroekonomického vývoje v ČR a jeho vliv na 1998, 1999, přepravu poptávky po dopravě Východiska pro návrh prognózy, možnosti a soulad nabídky a 1998 Výhledové přepravní proudy 1998, 1999, Úvaha k dalšímu vývoji přepravních vztahů s přihlédnutím ke 1998 konjunkturním průzkumům Podmínky, možnosti a argumentace pro použití alternativních 1998, 1999, scénářů Výhled individuální automobilové dopravy 1998, 1999, Ekonomické posouzení výhodnosti vedení železniční a silniční tranzitní dopravy přes ČR - doplnění o leteckou dopravu Vliv dopravy na životní prostředí a mezinárodní souvislosti 1998, 1999, Scénáře vývoje dopravy 1998, 1999, Návrhy pro další zlepšení prognostických prací a údajové 1998 základny a formulování požadavků na statistické evidence 1998, 1999, Příručka PDC-97 - Prognózy dopravních cest 1998, 1999 Příručka PDC-98 - Prognózy dopravních cest 1998, 1999 Příručka P.O.V.D. - Prognózy. Objemy. Výkony. Doprava. 1998, Aktualizace modelu Výkony a objemy 1999, SBP 2

3 12 Finální stanovení potřeb finančních prostředků k nárokování 1999, státních či mezinárodních zdrojů pro údržbu a rozvoj dopravní 13 infrastruktury Specifikace úkolů plynoucích z vazby dopravních sítí ČR na důležité 1999, mezinárodní trasy a vazby plynoucí ze změn nároků na dopravní obsluhu území v ČR 14 Vytvoření počítačového Megasystému obsahujícího informační 1999, modely a systémů na podporu rozhodování pro potřeby MDS ČR 15 Realizační opatření vyplývající z dopravní politiky ČR a EU, analýza 1999 faktorů ovlivňujících rozvoj dopravy 16 Aktualizace externích účinků dopravy Koncepce rozvoje dopravy v České republice 1999 Vývoj systémových nástrojů k širšímu uplatnění kombinované dopravy v liberalizovaném dopravním trhu ČR 18 Popis stavu Rešerše a zpracování výchozích dokumentů Určení hlavních problémů, které brání rozvoji KD v ČR a jejímu 1996 zapojení do transevropské sítě KD 21 Charakteristika liberalizovaného dopravního trhu a možnosti jeho 1996 tržní regulace 22 Infrastruktura kombinované dopravy v ČR a ve středoevropském 1997 regionu stav a výhled 23 Stanovení podmínek pro poskytování dotací a podpor KD v souladu 1997 s legislativou EU 24 Přepravní systémy kombinované dopravy a kvantifikace potřeb Kvantifikace finančních potřeb kombinované dopravy Možnosti zdrojů a finanční pomoci státu kombinované dopravě Soubor návrhů legislativních úprav Systémové nástroje pro širší uplatnění kombinované dopravy v ČR Příprava modelového řešení tvorby a hodnocení variant 1998 systémových potřeb kombinované dopravy a možnosti jejich 30 finančního Vypracování krytí počítačového modelu KD 99 Příručka 1999 () Harmonizace ekonomických podmínek trhu včetně externalit MDS ČR 31 Výběr relevantních dokumentů EU a ČR Analýza záměrů dopravní politiky ČR založená na komparaci s 1996 požadavky dokumentů EU, současných a výhledových podmínek na dopravním trhu v ČR a v EU 33 Komparace licenční politiky EU a ČR Posouzení možnosti státní intervence Rozbor státních výdajů na dopravní infrastrukturu v porovnání s 1996 odvodovými povinnostmi dopravců v jednotlivých druzích dopravy 36 Současné legislativní a ekonomické podmínky pro dopravce v 1996 dopravních oborech ve vybraných zemích EU a jejich komparace s podmínkami v ČR. Analýza ekonomických nástrojů pro zajištění souladu podmínek pro dopravce na dopravním trhu v ČR a EU 37 Analýza vnějších vlivů externalit vyvolaných jednotlivými druhy dopravy Návrhy zásad na legislativní úpravy pro dosažení srovnatelných cílů 1997 a podmínek se zeměmi EU 39 Návrhy na úpravu ekonomických nástrojů pro zajištění souladu 1997 podmínek pro dopravce na dopravním trhu v ČR a EU se zapracováním nákladovosti vlivu externalit 40 Zahrnutí externalit do kvantitativního ekonomického a ekologického 1997 hodnocení jednotlivých dopravních oborů SBP 3

4 41 Návrhy na administrativní a organizační opatření Vyhodnocení předpokládaných důsledků navržených změn Návrh příslušné části záměrů dopravní politiky ČR Vypracování počítačových modelů pro hodnocení ekonomických 1997 podmínek v oblasti dopravy 45 Návrh etap realizace projektu 1997 Navržení metodologie multikriteriální analýzy v podmínkách dopravy na základě ekonomických, sociálních a vědecko-technických informací 46 Návrh koncepce informačního systému Návrh koncepce systému pro podporu rozhodování Zavedení způsobu evidence a výkaznictví podle požadavků EU Vytvoření datové základny vymezené základními požadavky EU a 1997 potřebami plynoucími z tržní ekonomiky v dopravě 50 Vytvoření informačního systému dopravy pro potřeby MDS ČR Mezinárodní porovnání ve vývoji přepravy Problematika reálnosti statistických bází Rizikové faktory dalšího vývoje přepravy Fond dopravy návrh na vytvoření Externí účinky dopravy Vyhodnocení variant možnosti omezení těžké silniční nákladní dopravy Vypracování souboru kritérií a jejich vah pro multikriteriální 1998,1999 hodnocení variant zdrojů a jejich užití ve Státním fondu dopravy 58 Unifikace počítačových modelů SBP a vypracování nových manuálů 1999 ISD-99, PDC-99, Výkony a objemy 99, ED, D R 59 Upřesnění externích účinků dopravy podle specifikace zadavatele 1999 Výběr a rozpracování logistických technologií založených na intenzifikační funkci dopravy, vhodných k implementaci v podmínkách ČR 60 Anotace dostupných konceptů logistických technologií se zvláštním 1996 zřetelem na technologie doporučované IIASA 61 Komparativní analýza podmínek předpokládaných k implementaci 1996 jednotlivých konceptů s adekvátními podmínkami v ČR 62 Komparace podmínek pro dopravní podnikání a vznik přepravního 1996 trhu jako nutné podmínky pro fungování dopravy na logistických 63 řetězcích Komparace úrovně zavádění logistiky ve struktuře ekonomiky ČR a států Komparace EU podmínek pro implementaci vybraných logistických technologií založených na dopravě jako nosném fenoménu intenzifikace logistického systému Výběr nejvhodnějších konceptů logistických technologií pro 1997 implementaci v ČR a návrh postupů pro jejich realizaci 66 Návrh inovací strategických záměrů rozvoje dopravních sítí ve 1997 vazbě na rozvíjení logistických center 67 Implementace integrovaných logistických systémů do 1997 rozhodovacích procesů 68 Definice úlohy státní správy pro rozvoj logistických technologií v 1998 rozdělení na resort dopravy a další resorty 69 Plné využívání logistických systémů v oblasti dopravy a servisních činností Návrh na podporu rozhodování pro výběr optimálního dopravního 1999 systému na logistickém řetězci Prognóza rozvoje sektoru dopravy v ČR v souvislosti se vstupem do EU MDS ČR 71 Aktualizace anotací právních dokumentů EU a ČR Tabelární zpracování rozporných, chybějících nebo neúplných 1997 ustanovení v právních dokumentech ČR vůči EU () SBP 4

5 73 Zpracování důsledků a dopadů při promítnutí závazných právních 1997 předpisů ES (směrnic a nařízení) do oblasti ekonomické, sociální, institucionální a rozpočtové ČR 74 Komparace dopravně-politických dokumentů ČR a EU Návrh na opatření na harmonizaci dopravně-politických dokumentů Vliv dopravní politiky a vývojových tendencí EU na připravované aktivity Role státu ČRa jeho nástroje pro respektování a přizpůsobení se 1998 politice a tendencím EU 78 Vliv změn v dopravní infrastruktuře vyplývajících z dokumentů EU 1998 na makroekonomiku státu, rozvoj podnikání a dopravní obslužnost 79 regionů Stav dopravních sítí v ČR a hlediska pro jejich posouzení v 1998 souvislosti se vstupem do EU 80 Varianty možností zvyšování kapacity a kvality dopravních sítí v ČR 1998 z hlediska nároků na jejich plné a rovnocenné zapojení do evropských dopravních sítí 81 Prognóza požadavků na výkony jednotlivých druhů dopravy jak z 1998, 1999 hlediska vnitrostátního, tak zejména z hlediska zajištění spravedlivého tržního prostředí a volného pohybu zboží a osob v 82 Evropě Aktualizace a úprava počítačového modelu na dopočítávání 1998 důsledků realizace variant založených na prognostických scénářích, a to z hlediska technického řešení, včetně alokací investičních 83 aktivit v čase a prostoru Podklady pro tvorbu dopravní politiky ve vztahu ke strategii přijetí ČR Dopady do EU přípravy na vstup ČR do EU, institucionální zajištění, státní rozpočet, kvantifikování dopadů 85 Národní program přípravy ČR na vstup do EU doprava Přístupové partnerství v sektoru doprava Cesty k využití strukturálních fondů a kohezního fondu v sektoru doprava Koncepce financování dopravní infrastruktury po roce v EU Ekonomická efektivnost pozemních komunikací Administrativní infrastruktura v dopravě tabulky pro TAIEX Vypracování dopravní strategie v období přípravy na vstup do EU. Implementační strategie pro oblast dopravy. Návrh smlouvy o přistoupení ČR k EU Posouzení úlohy MDS ČR v oblasti demokracie, právního státu, 1999 lidských práv, práce a ochrany menšin 93 Přístupové partnerství do sektoru doprava Vypracování první varianty aktivit ve sféře telekomunikací v souladu s požadavky Partnerství pro vstup 95 Analýza teoreticky možných vlivů tržního prostředí v EU na vstup ČR do EU v oblasti dopravy 96 Analýza ekonomických dopadů vstupu ČR do EU na sektor dopravy, Vypracování počítačového modelu pro dopočítávání negativních ekonomických důsledků 97 Vypracování systému na podporu rozhodování s cílem optimalizovat dopravní politiku ČR v souladu s EU (ochrana životního prostředí, ekonomické možnosti, sociální a politické aspekty) 98 Prognóza rozvoje dopravy - stálá aktualizace vstupních dat a vztahů do počítačového modelu 99 Aktualizace dopravní politiky v rámci evropského hospodářského 2001 prostoru na základě nových aspektů společné dopravní politiky EU Vyhodnocení přínosů silniční dopravy pro společnost 2001, MDS ČR SBP 5

6 100 Stanovení pozitivních vlivů silniční dopravy a vybrané příklady jejich 2001 kvantifikace 101 Rešerše a analýza podkladů Rekapitulace verbálních a kvantifikovatelných negativních účinků 2001 silniční dopravy 103 Sumarizace verbálních pozitivních účinků dopravy Varianty metod aplikovatelných na hodnocení pozitivních účinků dopravy Vypracování souboru dat pro kvantifikaci pozitivních účinků dopravy 106 Finanční ohodnocení přínosů silniční přepravy ve formě externích měrných přínosů 107 Počítačový model pro výpočet přínosů silniční dopravy včetně manuálu pro obsluhu 108 Vzorové výpočty 109 Metodický pokyn pro hodnocení přínosů silniční dopravy pro společnost Stanovení metodiky prognózy přepravních výkonů a přepravních 2001 MDS ČR vztahů 110 Přehled dostupných scénářů, metodik a programových nástrojů 2001 (včetně zahraničních) na prognózování nebo na predikci přepravních nároků a přepravních vztahů 111 Výběr variant použitelných metod prognózování přepravních výkonů 2001 a přepravních vztahů na základě analýz 112 Vypracování srovnávací studie používaných matematickostatistických a jiných metod na prognózy krátkodobé (1 rok), střednědobé (do 5 let) a dlouhodobé (nad 5 roků) 113 Vypracování počítačové podpory ve formě flexibilního počítačového modelu, umožňujícího rychlé automatizované dopočty prognózovných údajů podle měnících se vstupních podmínek 114 Provedení prognostických výpočtů a jejich aktualizace pro definované horizonty, část 1 Rozvoj dopravních sítí v České republice do roku 2010 s výhledem do roku , MDS ČR 115 Posouzení současného stavu dopravních sítí Současný stav predikcí a prognóz potřeb přepravních procesů pro 2001 Českou republiku 117 Kvantifikace nároků na přepravní procesy na území ČR Aktualizované výhledové intenzity dopravy na síti TINA Technické požadavky na sítě TINA Zpracování existujících predikcí a prognóz rozvoje dopravních sítí v 121 ČR Hodnotící kritéria pro výběr optimální varianty rozvoje dopravních 122 sítí Varianty scénářů rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010 a Kvantifikace finančních potřeb pro varianty rozvoje dopravních sítí a posouzení možných zdrojů financování Další výzkumné práce, studie a jiné činnosti 124 Možnosti preference městské hromadné dopravy v hlavním městě 1995 ROPID Praze Metodika kvantifikace externalit v dopravě v souladu s přístupy v 1996 MŽP ČR EU 126 Počítačový systém pro sledování a koordinování výzkumných 1996 MDS ČR projektů MDS ČR SBP 6

7 127 o podmínkách integrace do evropských vnitrozemských 1996 BCEOM dopravních trhů (Francie) 128 harmonizace legislativních dokumentů EU a ČR v dopravě 1996 VÚD Žilina (SR) 129 o připravenosti ČR ke vstupu do EU z hlediska zajištění 1996 MDS ČR volné hospodářské soutěže v oblasti dopravy 130 popisující a kvalifikující stav připravenosti jednotlivých druhů 1996 MDS ČR doprav pro jejich začlenění do evropských doprav 131 o sběru, úpravě, roztřídění a načtení statistických dat v 1996 MDS ČR dopravním sektoru podle dotazníku EU a jeho zodpovězení 132 Návrh ekonomické politiky MŽP ČR v oblasti rozvoje dopravy z 1996 MŽP ČR hlediska životního prostředí. 133 Počítačový model SBP Prognózování přepravních nároků a kapacit 1997 MDS ČR dopravních cest v koridorech ve středoevropském regionu () () () 134 Koncepce dopravní politiky MDS ČR 1997 MDS ČR 135 Srovnávací studie Dopravní strategie ČR a dopravní politika EU 1997 MDS ČR 136 Vypracování návrhu Pozičních dokumentů MDS ČR vycházející ze 1997 MDS ČR závazných právních dokumentů EU 137 Rešerše a excerpce primární legislativy EU vztahující se k dopravě 1997 MDS ČR 138 Rozhodovací procesy a jejich počítačová podpora ve sféře 1997 MDS ČR vrcholového řízení resortu dopravy. Separát 139 Predikce zatížení vybraných železničních tratí pro TINA (EU) 1997 MDS ČR 140 Shrnutí kvalifikovaných odhadů ekonomických, finančních a 1997 MDS ČR sociálních dopadů, které vzniknou převzetím členských závazků ČR 141 Příspěvek ve sféře dopravy České republiky k závěrečné zprávě 1997 MDS ČR CEMT/CS/SOC(97)4 142 Doprava a životní prostředí. Separát Výkony a objemy silniční dopravy 1997 ÚIVT AV ČR uživatelských poplatků na silnicích v SR po roce, 1998 MDTS SR (Aktualizace studie Phare, BCEOM 1993) 145 Propojovací inženýrská asistence (Doprava/A) pro program 1998 MMR ČR Přeshraniční spolupráce Phare : ČR-Rakousko, ČR-Německo. () obsluhy hl. m. Prahy a jeho okolí hromadnou dopravou osob 1998 Metroprojekt Aktualizovaná prognóza dopravního trhu ČR 1998 MDS ČR Dopravní politika 1998 MDS ČR Vytipování možností omezení těžké silniční nákladní dopravy v 1998 MDS ČR 0808 rámci legislativy EU 150 Internalizace externích nákladů dopravy 1999 MDS ČR 151 Střednědobá strategie sektoru dopravy a spojů 1999 MDS ČR 152 Aktualizace návrhu dlouhodobé koncepce internalizace externalit MDS ČR 153 Analýza ekonomických dopadů zátěže životního prostředí z 2001 CDV Brno přepravních procesů (Projekt MDS: zátěže životního 154 Odvození prostředí z teoretických dopravy) principů podmiňujících optimalizaci 2001 CityPlan definovaných konečných efektů při systémové, holistické a synergické orientaci dopravních řešení ve městě (Projekt: Aplikace dopravně logistických přístupů v městských aglomeracích ČR) Respektování ekologických požadavků při navrhování změn intermodalit Zpracování architektury modelu intermodální osobní dopravy 155 Přehled model telematiky IDS (ITS), uplatnitelný v oblasti Citylogistiky a intermodální osobní přepravy Veřejná doprava na zavolání, veřejná doprava nepravidelná SBP 7

8 Návrh řešení komplexní dopravní obsluhy území s podporou logistiky Vzájemné působení logistických složek Obslužný logistický systém 156 Strategie zavádění internalizace externalit v dopravním systému ČR 2001 MDS ČR v rámci procesu přistupování ČR k EU 157 Pomoc Evropské komisi při přípravě a odstraňování škod způsobených povodněmi v sektoru dopravy (ref. TR 046-CZ) COWI (Denmark) 158 Příprava podmínek pro aplikaci směrnic EU do transformace EK, BCEOM Českých drah. CZ (Francie), MD ČR, ČD 159 Technická pomoc na podporu implementace projektu SK Rimavská Sobota rekreační komplex Zelená Voda. BCEOM (Francie) 160 Aplikace směrnice 2001/16/EC k interoperabilitě železnic pro České dráhy, CZ / BCEOM (Francie), MD ČR, ČD 161 Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů. VaV MD ČR MD ČR, Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních MD ČR, kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí. VaV MD ČR Obor: Řízení veřejného sektoru Propojovací inženýrská asistence (Doprava/A) pro program 1998 MMR ČR Přeshraniční spolupráce CBC : ČR-Rakousko, ČR- Německo Seminář o přípravě programu Přeshraniční spolupráce 1998 MMR ČR CBC, ČR 3 Seminář o přípravě tendrových zadávacích podmínek a nabídek v MMR ČR ČR 4 Seminář o přípravě studií proveditelnosti pro program Přeshraniční MMR ČR spolupráce, LSIF 1999 ISPA Příprava projektu rychlostní silniční komunikace R 48 obchvat Bělotína. Dodávka služeb v rámcovém programu Doprava FC413 BCEOM (Francie) COWI (Dánsko) () 6 LSIF 1999 ISPA Příprava projektu rychlostní silniční dtto komunikace R48 úsek Frýdek Místek/Dobrá. Dodávka služeb v rámcovém programu Doprava FC414 7 LSIF 1999 ISPA Příprava železničního projektu dtto modernizace/optimalizace úseků Záboří-Přelouč a Ústí n/orlicí Česká Třebová. Dodávka služeb v rámcovém programu Doprava 8 FC392 Příprava projektových fiší pro CBC Program MMR ČR SBP 8

9 Obor: Ekonomická a průmyslová politika o připravenosti ČR ke vstupu do EU z hlediska zajištění 1996 MDS ČR volné hospodářské soutěže v oblasti dopravy 2 popisující a kvalifikující stav připravenosti jednotlivých druhů 1996 MDS ČR doprav pro jejich začlenění do evropských doprav 3 o sběru, úpravě, roztřídění a načtení statistických dat v 1996 MDS ČR dopravním sektoru podle dotazníku EU a jeho zodpovězení Varianty vývoje nabídky a poptávky na trhu přepravní práce (1-17) Vývoj systémových nástrojů k širšímu uplatnění kombinované dopravy v liberalizovaném dopravním trhu ČR (18-30) Harmonizace ekonomických podmínek trhu včetně externalit (31-45) Navržení metodologie multikriteriální analýzy v podmínkách dopravy na základě ekonomických, sociálních a vědecko-technických informací (46-59) Výběr a rozpracování logistických technologií založených na intenzifikační funkci dopravy, vhodných k implementaci v podmínkách ČR (60-70) MDS ČR () () () () () () () () SBP 9

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více