Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Část sedmá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Část sedmá"

Transkript

1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Studijní a zkušební řád studia v magisterských studijních programech Hradec Králové 2005

2 Obsah: Část první Úvodní ustanovení. 3 Část druhá Organizace studia. 4 Organizace akademického roku... 4 Organizace studia. 4 Rada studijního programu 4 Studijní plán. 5 Studium podle individuálního studijního plánu... 5 Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace.. 5 Část třetí Ověřování a hodnocení studijních výsledků 6 Ověřování studijních výsledků 6 Zápočet 6 Zkouška 7 Část čtvrtá Průběh studia 8 Zápis do studia. 8 Zápis do dalšího ročníku studia... 8 Opakování ročníku... 9 Přerušení studia 9 Zanechání studia.. 9 Ukončení studia Část pátá - Řádné ukončení studia. 10 Státní rigorózní a státní závěrečná zkouška. 10 Zkušební komise pro státní zkoušku 11 Klasifikace státní zkoušky Celkový výsledek studia.. 12 Část šestá Studenti Práva a povinnosti studentů. 12 Styk studenta s fakultou Způsob náhradního doručení Část sedmá Závěrečná ustanovení a účinnost. 13 Závěrečná ustanovení.. 13 Účinnost

3 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Studijní a zkušební řád studia v magisterských studijních programech Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Studium v magisterských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ). (2) Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ ) je oprávněna uskutečňovat studium v akreditovaných magisterských studijních programech vojenské všeobecné lékařství, vojenské zubní lékařství a vojenská farmacie. Podrobnosti o studijních programech uvádí příloha č. 1 Statutu Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. (3) Magisterské studijní programy jsou uskutečňovány ve spolupráci s Univerzitou Karlovou lékařskou (dále jen LF UK ) nebo farmaceutickou fakultou (dále jen FaF UK ) v Hradci Králové na základě smlouvy 1 přičemž: a) FVZ uskutečňuje výuku vojensko medicínských, farmaceutických a zdravotnických disciplin (dále jen vojensko odborná část ) magisterských studijních programů uvedených v odst. 2 tohoto článku, b) LF UK a FaF UK uskutečňuje v rámci magisterských studijních programů uvedených v odst. 2 tohoto článku, výuku těch částí, které jsou totožné s jimi akreditovanými magisterskými studijními programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie. (4) Tento Studijní a zkušební řád studia v magisterských studijních programech (dále jen SZŘ ) se vztahuje jen na výuku částí akreditovaných magisterských studijních programů uvedených v tomto článku v odst. 3 písm. a), kromě článků č. 12 odst. 1 a čl. 14, 15, 16, 19 a 20 tohoto řádu, které se vztahují na akreditované magisterské studijní programy jako celky. 1 Smlouva o spolupráci při plnění výchovně vzdělávacích úkolů mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Českou republikou Ministerstvem obrany České republiky, které zastupuje rektor-velitel Vojenské lékařské akademie J.E. Purkyně v Hradci Králové na akademický rok 2004/2005 až

4 Část druhá Organizace studia Čl. 2 Organizace akademického roku (1) Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců. Jeho začátek stanoví rektor-velitel Univerzity obrany. Harmonogram akademického roku zpracovává Oddělení výuky, vědy a zahraničních aktivit (dále jen studijní oddělení ) a schvaluje děkan FVZ po projednání v Akademickém senátu FVZ. (2) V harmonogramu akademického roku je uveden zejména začátek a konec výuky, období prázdnin, odborných praxí a dalších akademických aktivit. Harmonogram současně vytváří časový prostor pro jiné aktivity jako např. polní výcvik, základní důstojnický (aplikační) kurz apod. (3) Akademický rok se dělí zejména na výukové období zimního semestru a letního semestru. Dále na období odborných praxí a období řádné dovolené. (4) Výukové období zimního a letního semestru je tvořeno zpravidla 10 dny výuky (mimo výuku tělesné přípravy a jazyků) se 3 odpoledními vyučovacími hodinami. (5) Součástí výukového období letního semestru je na něj navazující letní výukové období, které je organizováno v období od ukončení zkouškového období letního semestru na LF UK a FaF UK do zahájení následujícího akademického roku. (6) Letní výukové období zahrnuje až 8 týdnů výuky včetně zkouškových dnů. Týdenní hodinová zátěž v tomto případě činí zpravidla 36 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina má 45 minut. Plánovanému zkouškovému dni předchází čas na přípravu ke zkoušce. (7) Výuka je organizována podle rozvrhů vydaných pro výuková období zimního a letního semestru a pro letní výukové období. (8) Délku a zaměření odborných praxí stanovují studijní plány studijních programů. Odborné praxe probíhají v letním výukovém období. Ve finálních ročnících jsou organizovány v semestrech. Jsou vykonávány zpravidla ve vojenských zdravotnických zařízeních vojenských nemocnicích, posádkových ošetřovnách, zdravotnických základnách apod. (9) Řádná dovolená se uděluje podle zvláštního předpisu a činí 37 kalendářních dnů ročně (včetně sobot a nedělí). Nejméně 28 dní z této výměry je udělováno v měsících červenci a srpnu. Čl. 3 Organizace studia (1) Studium v magisterských studijních programech, které uskutečňuje FVZ je organizováno v prezenční formě. V této formě studia je studijní program uskutečňován za přítomnosti studenta v prostorách fakulty. (2) Magisterské studijní programy se nečlení na studijní obory a nenavazují na bakalářský studijní program. Čl. 4 Rada studijního programu (1) Studijní programy schvaluje vědecká rada FVZ. Studium v jednotlivých studijních programech sleduje a hodnotí rada studijního programu, která zejména dbá na realizaci studijních programů v akreditované podobě, dává podněty ke změnám, aktualizaci a modernizaci studijních programů a hodnotí kvalitu realizace studijního programu. 4

5 (2) Radu studijního programu a předsedu rady studijního programu jmenuje děkan FVZ z řad profesorů, docentů a předních odborníků významně se podílejících na realizaci studijního programu. Délku funkčního období rady stanoví děkan. Čl. 5 Studijní plán (1) Studijní plán vymezuje obsah a rozsah studia ve studijním programu. Obsahuje zejména studijní předměty (dále jen předmět ) podle ročníků a semestrů, počet hodin výuky daného předmětu a stanoví, ze kterých předmětů a ve kterých semestrech jsou předepsány zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky a délku odborných praxí s jejich zaměřením. (2) Studijní plán studijního programu je zpracován pro každý akademický rok. (3) Předměty jsou vymezeny jako povinné, které student musí absolvovat. (4) Studijní plán magisterského studijního programu je sestaven tak, aby počet výukových hodin nepřesáhl v prezenční formě týdně rozsah uvedený v čl. 2 odst. 4 a 6. Čl. 6 Studium podle individuálního studijního plánu (1) Studium podle individuálního studijního plánu povoluje na základě žádosti studenta děkan. (2) Ve studiu podle individuálního studijního plánu se studentovi určí při zachování obsahu a rozsahu studia stanoveného studijním plánem příslušného studijního programu zvláštní organizace studia. Čl. 7 Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace (1) Studijní činnost studenta spočívá především v zadávané a učiteli kontrolované vlastní samostatné práci. (2) Formami organizované výuky jsou zejména přednášky, semináře, různé typy cvičení, řízené konzultace, odborné praxe a exkurze. (3) Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. (4) Semináře jsou formy výuky, při nichž je akcentována aplikace poznatků z přednášek a samostatná práce studentů za přítomnosti učitele. Významnou součástí této formy výuky je prezentace výsledků vlastní práce a diskuse. (5) Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování při aktivní účasti studentů. Specifickým typem cvičení jsou experimentální laboratorní práce a práce na počítačích. Absolvování cvičení může být podmíněno kontrolovanou samostatnou přípravou. (6) Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému zpracování. Mohou nahrazovat cvičení popřípadě i jiné formy výuky. (7) Odborné praxe slouží k upevňování a rozšiřování vědomostí a dovedností získaných studiem na základě práce studenta na odpovídajícím pracovišti. Jsou součástí studijních programů a pokynem děkana či pokynem učitele garantující katedry je dán způsob jejich organizace, zajištění a provádění. 5

6 (8) Exkurze slouží zejména k tomu, aby si studenti v reálných podmínkách ověřovali teoretické vědomosti získané výukou některých předmětů a seznamovali se s metodami práce v praktickém životě. (9) Organizovanou výuku doplňují individuální konzultace, které vycházejí z požadavků studentů. (10) Účast na všech formách organizované výuky je povinná. (11) Přednášky vedou profesoři a docenti příslušného odborného zaměření a se souhlasem děkana i odborní asistenti a významní odborníci z vědeckých pracovišť a praxe. Obsah přednášek odpovídá studijním plánům a programům předmětů. (12) Semináře a cvičení vedou profesoři, docenti, odborní asistenti a lektoři příslušného oboru a odborníci z vědeckých pracovišť a praxe. Na cvičeních a seminářích se mohou podílet asistenti a děkanem pověření studenti doktorských studijních programů pod vedením učitelů uvedených v odstavci 11 tohoto článku. (13) Garanta předmětu určí vedoucí katedry zajišťující výuku předmětu. Každý garant předmětu zveřejní před zahájením výuky v semestru program předmětu, který obsahuje zejména: a) požadavky na studenta v průběhu semestru, podmínky pro udělení zápočtu, rámcové podmínky a charakteristiku konání zkoušky, b) seznam literatury ke studiu. Tímto způsobem vyhlášené podmínky pro udělení zápočtu a konání zkoušky nelze pak v průběhu semestru měnit. Část třetí Ověřování a hodnocení studijních výsledků Čl. 8 Ověřování studijních výsledků (1) Studijní výsledky se ověřují průběžnou kontrolou studia a při zakončení předmětu zápočtem, zkouškou nebo zápočtem a následně vykonanou zkouškou. (2) Rozhodným obdobím pro vykonání zápočtů, zkoušek nebo zápočtů a následně vykonaných zkoušek je akademický rok. Výjimku stanovuje a její důvody uvádí čl. 12 odst. 4 a 11. (3) Centrální evidenci studijních výsledků studentů FVZ vede a její správnost kontroluje studijní oddělení, včetně správy dat v informačním systému Univerzity obrany. Čl. 9 Zápočet (1) Zápočet se uděluje za splnění podmínek stanovených programem předmětu pro jejich udělení. Je-li předmět zakončen zápočtem a následně vykonanou zkouškou, musí student zápočet získat před termínem zkoušky. (2) Zápočet uděluje učitel, který vyučuje příslušný předmět nebo v odůvodněných případech vedoucí katedry nebo jím pověřený učitel. (3) Udělení zápočtu se zapisuje do výkazu o studiu. Učitel potvrdí udělení zápočtu zapsáním slova započteno a podpisem s datem jeho udělení. (4) Studentovi, kterému nebyl udělen zápočet ve stanoveném termínu, může učitel v odůvodněných případech povolit splnění podmínek k získání zápočtu v určeném náhradním termínu, nejpozději však do mezního termínu, stanoveného podle čl. 10 odst. 6

7 2. Student, kterému nebyl udělen zápočet, může požádat o přezkoumání. Ve věci udělování zápočtu, klasifikovaného zápočtu rozhoduje s konečnou platností děkan. (5) Výsledek předmětu ukončeného zápočtem předá vyučující neprodleně na studijní oddělení na předepsaném tiskopisu. (6) Výsledky udělení zápočtu jsou rovněž evidovány na katedře garantující výuku daného předmětu a uchovány nejméně po dobu 2 let od ukončení studia. Čl. 10 Zkouška (1) Zkouškou se prověřují znalosti studenta z látky vymezené v dokumentaci předmětu, prezentované ve výuce na úrovni odpovídající absolvované části studia a schopnost získané poznatky tvůrčím způsobem aplikovat. Míra ovládnutí problematiky se hodnotí klasifikačním stupněm: : výborně (1), velmi dobře (2), dobře (3), nevyhověl (4). Zápis klasifikačního stupně do výkazu o studiu se provádí pomocí slovního vyjádření, do informačního systému se uvádí odpovídající číselné vyjádření. (2) Zkouška může být písemná, ústní nebo písemná a ústní (dále jen kombinovaná ). V případě kombinované zkoušky musí student uspět u každé její části. Zkoušky jsou neveřejné a mohou být i komisionální. (3) Zkoušky jsou zařazeny jen do letního výukového období. (4) Termíny a místo zkoušek zveřejňuje s dostatečným předstihem studijní oddělení v rozvrzích výuky. Tento termín je pro studenty kteří absolvují výuku povinný. (5) Studentům, kteří v době plánovaného letního výukového období neabsolvovali výuku z důvodů zahraniční stáže, dlouhodobé nemoci či jiných důvodů hodných zvláštního zřetele je povoleno vykonat zkoušku (řádný termín) nejpozději do a v případě neúspěchu opravnou zkoušku do téhož kalendářního roku. Seznam těchto studentů zveřejňuje velitel školního praporu v rozkaze děkana FVZ. (6) Formu zkoušky určuje a zveřejňuje katedra garantující výuku předmětu. (7) Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo vykonat opravnou zkoušku. Zkoušku z jednoho předmětu lze opakovat maximálně dvakrát (první opravná zkouška, druhá opravná zkouška). Pokud student nevyhověl ani u druhé opravné zkoušky, musí opakovat předmět. Do výkazu o studiu a informačního systému se zapíše výsledek zkoušky nevyhověl. (8) Zkoušky a opravné zkoušky konají studenti u učitelů, kteří předmět přednášeli, ve výjimečných případech i u jiných učitelů garantující katedry (dále jen zkoušející ), určených vedoucím katedry. Podle podmínek na katedře může vedoucí katedry pověřit zkoušením téhož předmětu více zkoušejících. (9) Na žádost studenta nebo zkoušejícího určí děkan FVZ konání opravné zkoušky před komisí, kterou jmenuje. Druhá opravná zkouška se koná před komisí vždy. (10) Po dohodě se zkoušejícím může student skládat zkoušky a opravné zkoušky i v době kdy čerpá řádnou dovolenou. Nenáleží mu však žádné finanční či jiné náhrady s tímto spojené. (11) Opravné zkoušky se konají nejpozději do kalendářního roku nebo podle odst. 5 tohoto článku. (12) Odstoupí-li student od zkoušky nebo opravné zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, je klasifikován známkou nevyhověl. Student se může z vážných, zejména zdravotních důvodů, omluvit i dodatečně, nejpozději do pátého dne od určeného termínu pro konání zkoušky. O důvodnosti omluvy rozhodne zkoušející. 7

8 (13) Výsledek zkoušky nebo opravné zkoušky předá vyučující neprodleně na studijní oddělení na předepsaném tiskopisu. (14) Výsledky zkoušek nebo opravných zkoušky jsou rovněž evidovány na katedře garantující výuku daného předmětu a uchovány nejméně po dobu 2 let od ukončení studia. Část čtvrtá Průběh studia Čl. 11 Zápis do studia (1) Uchazeč přijatý ke studiu se stává studentem dnem zápisu do studia. Zápis do studia se koná na FVZ. (2) Student je zapsán ke studiu magisterského studijního programu který uskutečňuje FVZ jen pokud byl již zapsán na LF UK nebo FaF UK ke studiu části tohoto magisterského studijního programu, kterou uskutečňují tyto fakulty. (3) Seznam zapsaných studentů s uvedením studijního programu zveřejňuje v rozkaze děkana FVZ studijní oddělení. (4) Po zápisu uchazeče do studia se koná do 30 dnů po zahájení výuky v prvním semestru imatrikulace. Součástí imatrikulace je imatrikulační slib. (5) Student má právo se v rámci studijního plánu studia ve studijním programu, do kterého byl zapsán, a v souladu s tímto studijním a zkušebním řádem účastnit přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací, exkurzí, konzultací a dalších forem výuky, získávat zápočty a konat zkoušky. Čl. 12 Zápis do dalšího ročníku studia (1) Do dalšího ročníku studia se zapisuje student, který do stanoveného termínu splnil všechny povinnosti určené mu studijním plánem a tímto studijním a zkušebním řádem za uplynulou část studia ve studijním programu musí tedy splnit stanovené studijní povinnosti vyplývající ze studijního programu jako celku. (2) Student se zapisuje do dalšího ročníku studia studijního programu který uskutečňuje FVZ jen pokud byl již zapsán na LF UK nebo FaF UK ke studiu části tohoto studijního programu v dalším ročníku, kterou uskutečňují tyto fakulty. (3) Student může být do dalšího ročníku zapsán podmíněně na období, které stanovuje čl. 10 odst. 5 a 11. Splněním chybějících studijních povinností se podmíněný zápis mění na řádný. (6) Seznam zapsaných studentů do dalšího ročníku studia s uvedením studijního programu včetně podmíněných zápisů zveřejňuje v rozkaze děkana studijní oddělení. (4) Pokud se student nedostaví v určeném termínu k zápisu a do pěti dnů od tohoto termínu se s uvedením důvodu písemně neomluví anebo jeho omluva není děkanem uznána, posuzuje se to jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu a studentu se ukončuje studium podle 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 22 odst. 3 písm. b). Na rozhodnutí se vztahuje 68 zákona. (5) Při zápisu si student zapisuje předměty daného studijního programu v souladu s pravidly, která stanovuje studijní plán a tento studijní a zkušební řád. 8

9 (6) Nesplnil-li student studijní povinnosti stanovené studijním plánem studijního programu je mu: a) ukončeno studium podle 56 odst 1 písm. b) zákona, b) povoleno opakování ročníku. Čl. 13 Opakování ročníku (1) Pokud student nesplnil nejvýše 2 studijní povinnosti z vojensko odborné části studijního programu za uplynulý akademický rok, může mu děkan, na jeho žádost, povolit opakovat ročník. V průběhu studia může student opakovat nejvíce 2 ročníky. Druhé opakování téhož ročníku je nepřípustné. (2) Způsob opakování ročníku z vojensko odborné části studijního programu stanoví děkan FVZ. (3) Nesplní-li student studijní povinnosti stanovené částí studijního programu, kterou uskutečňuje LF UK nebo FaF UK a není-li mu z tohoto důvodu povoleno opakování ročníku na těchto fakultách, je mu podle 56 odst. 1 písm. b) zákona ukončeno studium na FVZ. (4) Při opakování ročníku si student zapisuje předměty, které neabsolvoval nebo ve kterých byl hodnocen klasifikačním stupněm dobře (3) a předměty, ve kterých si chce zlepšit klasifikaci. Zapíše-li si student předměty za účelem zlepšení klasifikace, ruší se předchozí klasifikace studentem v těchto předmětech dosažené a vzniká povinnost jejich nového absolvování. Čl. 14 Přerušení studia (1) Studium ve studijním programu může být i opakovaně přerušeno. Přerušení studia povoluje děkan na základě písemné žádosti. Minimální doba přerušení jsou dva semestry, maximální doba všech přerušení po dobu studia nesmí přesáhnout 3 roky. Přerušení studia se zaznamenává do výkazu o studiu. Po dobu přerušení studia přestává být žadatel studentem. (2) S výjimkou závažných, zejména zdravotních důvodů, lze studium přerušit nejdříve po úspěšném ukončení prvního semestru. (3) Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě, které bylo studium přerušeno, právo na opětovný zápis do studia ve studijním programu. Pokud se v daném termínu osoba nezapíše a do pěti dnů se písemně neomluví, posuzuje se to jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 22 odst. 3 písm. b). Zmeškání lhůty může děkan v odůvodněných případech prominout. Pominou-li důvody pro přerušení studia, může děkan na písemnou žádost toho, jemuž bylo studium přerušeno, ukončit přerušení studia i před uplynutím stanovené doby přerušení studia. Čl. 15 Zanechání studia (1) Pokud se student rozhodl zanechat studia, oznámí tuto skutečnost písemně děkanovi FVZ. (2) Dnem ukončení studia je podle 56 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona den, kdy bylo FVZ doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia. 9

10 Čl. 16 Ukončení studia (1) Studium se podle zákona řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná nebo státní rigorózní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část v studijních programech podle čl.1 odst. 3 písm. a) i b). (2) Dokladem o řádném ukončení studia je vysokoškolský diplom, který absolventům s uvedením studijního programu vydává FVZ spolu s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce a dodatkem k diplomu. (1) Studium se dále podle 56 zákona ukončuje: a) zanecháním studia, b) nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu a tohoto studijního a zkušebního řádu, c) odnětím akreditace studijního programu, d) zánikem akreditace studijního programu podle 80 odst. 4 zákona, e) vyloučením ze studia podle 65 odst. 1 písm. c) nebo podle 67 zákona. (4) Studium se může rovněž ukončit podle 95 odst. 12 v případě, že voják přestane splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem pro službu vojáka z povolání. (5) Den ukončení studia je stanoven 56 odst. 2 zákona. Část pátá Řádné ukončení studia Čl. 17 Státní rigorózní a státní závěrečná zkouška (1) Studium ve vojensko odborné části magisterského studijního programu vojenské všeobecné lékařství se řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou (dále jen státní zkouška ) vykonanou z částí: a) válečné vnitřní lékařství, b) válečná chirurgie, c) vojenská hygiena a epidemiologie. (2) Studium ve vojensko odborné části magisterského studijního programu vojenské zubní lékařství se řádně ukončuje státní zkouškou z válečného vnitřního lékařství. (3) Studium ve vojensko odborné části magisterského studijního programu vojenská farmacie se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou z vojenské farmacie (dále jen státní zkouška ). (4) Státní zkoušku může vykonat student, který splnil do termínu závěrečné kontroly studia všechny studijní požadavky dané studijním plánem příslušného studijního programu a tímto studijním a zkušebním řádem. (5) Pokud se student k části státní zkoušky v určeném termínu nedostaví a do pěti dnů od tohoto termínu se s uvedením důvodů písemně neomluví, je klasifikován známkou nevyhověl. Zmeškání lhůty může děkan ze zvlášť závažných důvodů, zejména zdravotních, prominout. (6) Studentovi, který v daném akademickém roce splnil podmínky podle odstavce 4, ale nevykonal státní zkoušku nebo část státní zkoušky může být z rozhodnutí děkana počínaje následujícím akademickým rokem přerušeno studium až do termínu konání státní zkoušky nebo části státní zkoušky. Státní zkouška musí být vykonána nejpozději 10

11 do dvou let od ukončení akademického roku, ve kterém studentovi vznikl nárok na její konání ve smyslu odstavce 4. Pokud student takto státní zkoušku nevykoná, studium se mu ukončí podle 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 22 odst. 3 písm. b) tohoto předpisu. (7) Státní zkoušku nebo její část, ze které byl student klasifikován známkou nevyhověl lze opakovat dvakrát. Druhé opakování lze uskutečnit nejdříve za 5 měsíců po prvním opakování. Čl. 18 Zkušební komise pro státní zkoušku (1) Státní zkouška se koná před zkušební komisí. Zkušební komise pro státní zkoušku je nejméně pětičlenná a je složena z předsedy, místopředsedy a ostatních členů. Pro jeden studijní program lze jmenovat více zkušebních komisí. (2) Předsedu, místopředsedu a ostatní členy zkušební komise jmenuje a odvolává děkan z profesorů nebo docentů. Členy zkušební komise jsou též významní odborníci v daném oboru jmenovaní MŠMT. Členy zkušební komise mohou být dále odborníci schválení vědeckou radou fakulty. (3) Jednání zkušební komise řídí její předseda nebo místopředseda, pokud není přítomen předseda. Zkušební komise je usnášení schopná, jsou-li přítomni nejméně tři členové a předseda nebo místopředseda. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy, pokud není předseda přítomen. Čl. 19 Klasifikace státní zkoušky (1) Státní zkouška, jednotlivé části státní zkoušky i státní zkouška jako celek se klasifikují známkami: výborně (1), velmi dobře (2), dobře (3) a neprospěl (4). O klasifikaci státní zkoušky nebo jejích částí se zkušební komise usnáší na neveřejném zasedání. (2) Výslednou známku státní zkoušky složenou z částí stanoví zkušební komise na základě hodnocení všech jejích částí. Pokud byla kterákoli dílčí část státní zkoušky hodnocena stupněm nevyhověl, je i celkový výsledek státní zkoušky hodnocen nevyhověl. (3) Student, který byl z jednotlivých částí státní zkoušky klasifikován známkami výborně a velmi dobře a dosáhl průměrného hodnocení u státní závěrečné zkoušky do 1,50 včetně, vykonal státní zkoušku s celkovým prospěchem výborně.v případě, že student vyhověl u všech částí státní zkoušky, je výsledná známka státní zkoušky určena průměrným hodnocením podle níže uvedené tabulky: Průměr z hodnocení částí státní závěrečné zkoušky Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky 1,00 1,50 výborně 1,51 2,50 velmi dobře 2,51 3,00 dobře nevyhověl Hodnocení nesmí být dílčí hodnocení dobře a nevyhověl nesmí být dílčí hodnocení nevyhověl nesmí být dílčí hodnocení nevyhověl alespoň 1x nevyhověl 11

12 (4) Státní zkouška složená z částí se opakuje jenom z té části (nebo částí), která byla hodnocena nevyhověl. (5) Pokud se student nedostavil v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce nebo její části nebo jejich opakování a jeho neúčast byla do pěti dnů písemně řádně omluvena a omluva byla děkanem uznána, stanoví děkan náhradní termín konání. (6) Pokud se student bez omluvy ke státní zkoušce nedostaví nebo jeho omluva není uznána, posuzuje se, jako by u státní zkoušky nevyhověl. Omluva se podává děkanovi, který o její důvodnosti s konečnou platností rozhoduje. (7) Termín opakování státní zkoušky stanoví děkan studentovi, který se nedostavil v určeném termínu ke státní zkoušce (k části státní zkoušky) a svoji neúčast do pěti dnů řádně písemně neomluvil, nebo státní zkouška (část státní zkoušky) byla hodnocena známkou nevyhověl. (8) Studentovi, který i při druhém opakování státní zkoušky (části státní zkoušky) se nedostavil bez omluvy nebo státní zkouška (část státní zkoušky) byla hodnocena nevyhověl, se ukončuje studium podle 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 22 odst. 3 písm. b). Na rozhodnutí se vztahuje 68 zákona. (9) O průběhu státní zkoušky je veden zápis. Ten obsahuje průběh a hodnocení státní zkoušky (částí státní zkoušky), jakož i celkovou klasifikaci státní zkoušky. Zápis ze státní zkoušky je uložen do archívu školy. Čl. 20 Celkový výsledek studia (1) Celkový výsledek studia se hodnotí stupni: a) prospěl s vyznamenáním, b) prospěl, c) neprospěl. (2) Student prospěl s vyznamenáním, jestliže za dobu celého studia v magisterském studijním programu dosáhl studijního průměru 1,50 a současně nebyl nikdy v průběhu studia hodnocen u zkoušek a klasifikovaných zápočtů klasifikačním stupněm dobře a státní závěrečnou zkoušku vykonal s celkovým prospěchem výborně. Absolventům, kteří absolvovali studium s vyznamenáním vydá FVZ vysokoškolský diplom s vyznamenáním. Část šestá Studenti Čl. 21 Práva a povinnosti studentů (1) Práva a povinnosti studentů jsou určeny 62 a 63 zákona, vnitřními předpisy FVZ a vnitřními předpisy Univerzity obrany. Rozhodování o právech a povinnostech studentů upravuje 68 zákona. (2) Studenti jsou povinni nejpozději do jednoho týdne po ukončení zkouškového období na LF UK nebo FaF UK předat na studijní oddělení FVZ studijní výsledky získané na těchto fakultách za zimní a letní semestr na stanoveném formuláři. Jsou rovněž povinni neprodleně sdělit studijnímu oddělení získání studijního výsledku na těchto fakultách 12

13 mimo zkoušková období. Za studijní výsledek je považováno také nevyhovující hodnocení u zkoušky nebo nezískání zápočtu. Na nesplnění těchto povinnosti nebo uvedení nesprávných či neúplných údajů je pohlíženo jako na disciplinární přestupek podle 64 zákona. Čl. 22 Styk studenta s fakultou Pokud se student bez omluvy nedostaví ve stanoveném termínu k projednání otázek týkajících se průběhu studia nebo jiných podstatných skutečností, ke kterému byl písemně pozván, může být toto jednání posuzováno jako disciplinární přestupek podle 64 zákona. Čl. 23 Způsob náhradního doručení Jestliže rozhodnutí ve věcech uvedených v 68 odst. 3 písm. a) až e) zákona student nepřevzal osobně na studijním oddělení fakulty anebo se mu toto rozhodnutí nepodařilo doručit do vlastních rukou na poslední sdělenou adresu, se za náhradní doručení považuje vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desku fakulty po dobu 15 dnů. Část sedmá Závěrečná ustanovení a účinnost Čl. 24 Závěrečná ustanovení (1) Návrh tohoto studijního a zkušebního řádu byl schválen podle 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem FVZ dne (1) Tento studijní a zkušební řád byl schválen podle 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Univerzity obrany dne Čl. 25 Účinnost Tento studijní a zkušební řád nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity obrany. pplk. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. předseda Akademického senátu FVZ plk. doc. MUDr. Jiří Kassa, CSc. předseda Akademického senátu UO plk. doc. MUDr. Roman Prymula, Ph.D. děkan FVZ 13

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento studijní a zkušební řád je vydáván za účelem zajištění organizace průběhu studia na Vysoké

Více

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno v

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Čl.1 Obecná ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Fakulty životního prostředí UJEP (dále jen SZŘF ) platí pro studenty všech studijních programů

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Kód: SD/01/18 Druh: Směrnice děkana Název: Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně Organizační Fakulta aplikované informatiky

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most SMĚRNICE

Více

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. března

Více

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání Zásady studijního a zkušebního řádu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni platné pro účastníky programů celoživotního vzdělávání (2011) 1 Část první Obecná ustanovení Článek l Platnost zásad

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ A ZÁPISY

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 směrnice č. 8 děkana Fakulty architektury VUT v Brně PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 doplnění Studijního a zkušebního řádu VUT Úvodní ustanovení

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Garant dokumentu: 920 prorektor pro studium TUO_VP_07_003 verze: C Účinnost dokumentu od: 15.5.2009 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VŠB-TU Účinnost dokumentu od: 1.7.2014 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 1. července 2014 Řízená kopie

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Účinnost dokumentu od: 26.1.2017 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 26. ledna 2017 Řízená kopie č.: Razítko:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Účinnost dokumentu od: 21. 4. 2016 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 21. dubna 2016 Řízená kopie č.: Razítko:

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VŠB-TU Účinnost dokumentu od: 11. 12. 2017 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 11. prosince 2017 Řízená kopie

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY Studijní a zkušební řád 3. LF UK v Praze platící pro studenty, nestudující v kreditním studiu, tj. studující, kteří se zapsali ke studiu nejpozději k 31. 5.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Účinnost dokumentu od:1. 7. 2014 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 1. července 2014 Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s 46 odst. 5, 99 odst. 5 zákona č. 111/1998

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů Vyšší odborná škola elektrotechnická Františka Křižíka 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16 Hodnocení výsledků vzdělávání studentů Klasifikační řád VOŠ Datum účinnosti: od 1. 2. 2017 1 Ing. Miloš Kodad ředitel

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02 (jsou nedílnou součástí Školního řádu) ZPRACOVÁNY DLE Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení a klasifikace

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na PŘÍPRAVU STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015 30. 09. 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015 Od 1. října 2015 se mění nároky uchazečů a studentů se specifickými poruchami učení

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Studijní a zkušební řád (dále jen "řád") Policejní akademie

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ČÁST I Článek 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje podmínky celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemickotechnologické

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 2. 10. 2017 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Akademický senát Policejní akademie České republiky

Více

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r.

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r. Kód: Druh: Název: SD/05/2016 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3., 4., 5. a 6. změny B r n o 2 0 0 8 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 4 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 Čl. 1 Působnost...

Více

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP A-14/5/SD A-14/5/SD PŘÍRODOVĚDECK[ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PŘF Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP Obsah: Provedení některých

Více

Úplné znění studijního a zkušebního řádu doktorského studia Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24.

Úplné znění studijního a zkušebního řádu doktorského studia Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. Úplné znění studijního a zkušebního řádu doktorského studia Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění studijního a zkušebního

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015 Oddíl č.1 Úvodní ustanovení 1. Směrnice č.4 děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu (dále jen směrnice) v akademickém roce 2014/2015 doplňuje

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Studijní a zkušební řád VOŠ při Obchodní akademii a VOŠ Valašské Meziříčí

Studijní a zkušební řád VOŠ při Obchodní akademii a VOŠ Valašské Meziříčí Studijní a zkušební řád VOŠ při Obchodní akademii a VOŠ Valašské Meziříčí Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Studium vyšší odborné školy při Obchodní akademii a VOŠ Valašské Meziříčí je uskutečňováno

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Pom 680 Počet listů: 13 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty ekonomiky a managementu Brno 2007 2 UNIVERZITA

Více

Mgr. Jl;~l;~~-~~~~~ová ředitelka odboru vysokých škol

Mgr. Jl;~l;~~-~~~~~ová ředitelka odboru vysokých škol ..... ~:. Mgr. Jl;~l;~~-~~~~~ová ředitelka odboru vysokých škol v Rád rigorózního řízení Slezské univerzity v Opavě ze dne 8. srpna 2017 Opava, srpen 2017 v Rád rigorózního řízení Slezské univerzity v

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád 1 Studijní a zkušební řád Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád (dále jen řád ) pro studenty a akademické pracovníky Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studijní a zkušební řád pro studenty

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 2. ZÁŘÍ 2008

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 2. ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech ZE DNE 8. ČERVNA 2009 Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Univerzita

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Počet stran: 4 Počet příloh: 2

Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Počet stran: 4 Počet příloh: 2 Kód: Druh: Název: SD/02/2011 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Soubor opatření ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci

Soubor opatření ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci Soubor opatření ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech, které uskutečňuje Fakulta strojní TU v Liberci Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne I. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. 1. 2015 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Studijní a zkušební řád VOŠ

Studijní a zkušební řád VOŠ Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Studijní a zkušební řád VOŠ Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Studium vyšší odborné školy při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Valašské

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. č.1b/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. č.1b/2014 Účinnost dokumentu od: 16. 7. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava č.1b/2014. Směrnice je vydána v souladu se studijním a zkušebním řádem VŠB TU Ostrava

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 8. ČERVENCE 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. července 2015

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Jde o vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia z dubna 2006, ve kterém byly v revizním režimu doplněny články vyplývající ze 7. Změny Studijního a zkušebního řádu UK z 11. června 2013. Všechny tyto

Více