Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,"

Transkript

1 Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. března 2000 pod čj / Statut a vnitřní předpisy Vysoké školy Karlovy Vary, obecně prospěšné společnosti se sídlem v Karlových Varech, T. G. Masaryka 3, pst Ing. Josef Beneš, CSc. ředitel odboru vysokých škol Vnitřní předpisy Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Statut Jednací řád akademické rady Studijní a zkušební řád Stipendijní řád Disciplinární řád Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

2 Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Studijní a zkušební řád Část 1. Obecná ustanovení Článek 1 (1) Vysoká škola Karlovy Vm)l, O.p.s., (dále jen "VŠ,KV"), vydává Studijní a zkušební řád. Obsahuje doplňující ustanovení k zákonu Č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen "zákon o vysokých školách"). (2) Veškeré změny a doplňky podléhají registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT"). Část II. Práva a povinnosti studentů Článek 2 (1) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. Osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia. (2) Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle článku 17 nebo dnem přerušení studia podle článku 14 nebo dnem zanechání studia podle článku 18 nebo dnem vyloučení ze studia podle článku 19 nebo nesplnil-li požadavky vyplývající z tohoto Studijního a zkušebního řádu. Článek 3 (1) Student má právo a) studovat v rámci jednoho nebo více studijních oborů, b) výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli, c) konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem, d) zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené studijním programem, e) navrhovat téma své bakalářské práce, f) používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium ve studijním programu v souladu s pravidly určenými VŠKV, g) na stipendium z prostředků VŠKV, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené ve stipendijním řádu VŠKV. (2) Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen Zákoníku práce. I

3 Článek 4 (1) Student je povinen a) hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši, b) hlásit VŠKV adresu určenou pro doručování písemností, c) dosta-vit se na předvolání rektora nebo jím pověřeného zaměstnance VŠKV k projednání otázek týkajících se průběhu studia nebo ukončení studia. (2) Zaviněným nesplněním povinnosti uvedené v odstavci 1 vzniká studentovi povinnost nahradit VŠKV náklady, které jí tím způsobil. Část III. Studium Článek 5 VŠKV uskutečňuje akreditovaný bakalářský studijní program v prezenčním a kombinovaném studiu. Článek 6 (1) Vysokoškolské studium je určeno pro absolventy středních škol. (2) Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. (3) Absolventům bakalářského studia se vydává vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom s uvedením studijního oboru a přiznává se jim akademický titul "bakalář" ( ve zkratce,,bc." uváděné před jménem). (4) Studentům, kteří se nemohou z vážných zdravotních důvodů zúčastňovat výuky, nebo studentům s vynikajícími studijními výsledky, u nichž vznikají podmínky pro zkrácení studia či pro jeho rozšíření a prohloubení oproti standardnímu studijnímu programu, může rektor povolit individuální studium. Studentovi, který studuje podle individuálního studijního programu rektor určí dobu, na kterou se individuální studium povoluje, rozsah a formy výuky Článek 7 Akreditovaný studijní program se člení na studijni obory. Ve studijním plánu každého studijního oboru je stanovena časová a obsahová posloupnost studijních předmětů, forma jejich studia a způsob ověření studijních výsledků. 2

4 Část IV. Organizace studia Článek 8 (1) Studium se uskutečňuje v relativně uzavřených cyklech, v akademických rocích. Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců, jeho začátek stanoví rektor. (2) Základní organizační jednotkou studia je semestr. Vždy dva semestry, zimní a letní, tvoří jeden akademický rok. (3) V každém semestru je 12 až 15 výukových týdnů. Po období výuky následuje zkouškové období, vyhrazené pouze pro skládání zkoušek Se souhlasem vyučujícího lze skládat zkoušky iv průběhu období výuky, aniž je narušena výuka, nejpozději však do termínu, určeného harmonogramem příslušného akademického roku. (4) Praxe a exkurze zařazené do studijního plánu lze konat v souladu s akreditovaným studijním programem. (5) Harmonogram každého akademického roku stanoví rektor VŠKV. ' Článek 9 (1) Základní formy výuky představují přednášky, cvičení, semináře, praxe, exkurze, kurzy, konzultace a samostatné studium. a) V přednáškách se studenti seznamují se základními poznatky a metodologií příslušného vědního oboru, uvádějí se do samostatného studia a připravují se k aplikacím přednášené látky v praxi. b) Ve cvičeních si studenti upevňují a prohlubují vědomosti získané z přednášek a samostatného studia. c) V seminářích se za aktivní účasti studentů teoreticky a metodologicky rozvíjejí a prohlubují poznatky ze studijních předmětů. d) Praxe, exkurze a kurzy slouží k upevňování a rozšiřování vědomostí a dovedností získaných studiem na základě práce studenta na odpovídajícím pracovišti. Jsou součástí akreditovaných studijních programů. e) Konzultace pomáhají studentům při samostatném studiu. Při konzultacích jsou studenti usměrňováni v obsahu a metodách studia, metodice vědecko-výzkumné, odborné a jiné činnosti. (2) Práva absolvovat všechny předepsané formy výuky a skládat předepsané zkoušky a zápočty student nabývá zápisem do příslušného ročníku. (3) Každý vyučující předmětu zveřejní nejpozději v prvním týdnu výuky v semestru program předmětu, který obsahuje zejména přehled témat s rámcovým časovým rozvržením, požadavky na studenta v průběhu semestru a u zkoušky, podmínky pro udělení zápočtu a seznam studijní literatury. Student je povinen se s nimi seznámit a řídit se jimi. (4) Účast studentů na výuce je povinná v rozsahu, který je stanoven ve studijním plánu jednotlivých oborů. Rozsah povinné výuky je určen počtem požadovaných zápočtů a zkoušek. (5) Student, který se nemohl z vážných důvodů účastnit povinné výuky v plném rozsahu, může své povinnosti, je-li takový postup s ohledem na povahu předmětu možný, splnit náhradním způsobem, jejž určí vyučující. 3

5 (6) Ve všech ostatních případech se posuzuje neúčast ve výuce jako nesplnění studijních povinností. Článek 10 (1) Fonnami průběžné kontroly studia jsou: a) Zápočet jako neklasifíkovaná forma ověření znalostí, která se uděluje za splnění požadavků určených programem seminářů a cvičení pro daný předmět. Zápočet uděluje učitel, který vede příslušný seminář nebo cvičení, a to zpravidla v posledním výukovém týdnu semestru. Zapisuje se slovem "započteno". b) Zkouška je k1asi:fikovanáforma ověření znalostí, jež zahrnuje látku daného předmětu. Zkouška může být písemná, ústní nebo kombinovaná. Klasifikuje se stupnicí "výborně, velmi dobře, dobře nebo nevyhověl". Poslední stupeň "nevyhověl" se do výkazu o studiu nezapisuje. ; (2) Požadavky ke zkoušce vypracované zkoušejícím, schvaluje vedoucí katedry a studenti jsou s nimi seznámeni na počátku semestru, v němž je výuka předmětu zahájena. (3) Zkoušky se konají zpravidla ve zkouškovém období. Po splnění všech povinností, stanovených studijním plánem příslušného oboru, se student může přihlásit ke zkoušce v termínech, které jsou zveřejněny nejméně jeden měsíc před počátkem zkouškového období. Způsob přihlašování a odhlašování si stanoví vedoucí katedry. (4) Nedostaví-li se student bez omluvy ke zkoušce a svou neúčast neomluví do 5 dnů, znamená to totéž, jako by u zkoušky neuspěl. (5) Pořadí zkoušek v rámci studijního oboru si student může stanovit sám. Tam, kde je to účelné, je určena návaznost zápočtů a zkoušek. V tom případě může student přistoupit ke zkoušce jen tehdy, jestliže splnil předchozí předepsané požadavky. (6) Jestliže student nevykonal zkoušku v prvním řádném termínu, má právo ji opakovat. Pokud student nevykonal zkoušku ani v prvním opravném termínu, může mu rektor povolit druhý opravný termín. Zkoušku z jednoho předmětu lze opakovat nejvýše dvakrát. Student může požádat rektora, aby ke konání opravné zkoušky byla jmenována komise. O totéž může požádat vyučující daného předmětu. (7) Trvání ústní zkoušky nemá přesahovat dobu 30 minut. (8) Nesplnil-li student požadavky zápočtu, může mu vedoucí semináře nebo cvičení stanovit náhradní podmínky pro získání zápočtu nebo určit, aby student příslušný seminář nebo cvičení opakoval. Určení náhradních podmínek je možné jen jednou. Nezíská-li student zápočet ani po opakování semináře nebo cvičení, posuzuje se tato situace jako nesplnění studijních povinností. (9) Splnění všech forem ověření znalostí 'potvrzuje učitel ve výkazu o studiu svým podpisem spolu s uvedením data. Článek 11 (1) Stanovení požadavků a podmínek pro státní závěrečné zkoušky je součástí studijních plánů příslušných oborů a je plně v kompetenci vedoucího katedry. (2) Ke státním závěrečným zkouškám může student přistoupit jen tehdy, jestliže splnil všechny povinnosti stanovené studijním plánem daného oboru. (3) Státní závěrečné zkoušky se konají před komisí, která je nejméně tříčlenná. Konkrétní složení komise pro jednotlivé státní závěrečné zkoušky jmenuje MŠMT a vedoucí katedry včetně určení jejího předsedy. V jednom oboru lze zřídit více komisí. Průběh státní závěrečné zkoušky řídí a za činnost zkušební komise odpovídá její předseda. 4

6 (4) Výsledek jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek je klasifikován podle článku 10 odst. 1 písmo b) a je zapsán do protokolu. O klasifikaci rozhoduje komise na uzavřeném zasedání. Celkový výsledek státních závěrečných zkoušek vyhlašuje předseda komise v den jejich konání. (5) Státní závěrečné zkoušky trvají nejvýše 60 minut. (6) Studentu, který se nedostavil ke státní závěrečné zkoušce a který svou neúčast včas a řádně neomluvil, termín propadá a výsledek je hodnocen známkou "nevyhověl(a)". Pokud student svou neúčast řádně zdůvodnil nejpozději do 5 dnů po termínu konání státní závěrečné zkoušky umožní rektor vykonat státní závěrečnou zkoušku v nejbližším možném termínu, který se považuje za termín řádný. Článek 12 (1) Státní závěrečná zkouška, dále jen "SZZk" je soubo/ná zkouška uzavírající bakalářský studijní program. (2) Samostatnou povinnou součástí SZZk je obhajoba bakaláiské práce, která zkoušce předchází. (3) Student požádá o zadání bakalářské práce nejpozději do konce 4. semestru. (4) Témata bakalářské práce jakož i termín jejího odevzdání vypisuje vedoucí katedry. Student má právo navrhnout vlastní téma i vedoucího bakalářské práce. Téma, vedoucího bakalářské práce a oponenta schvaluje vedoucí katedry. (5) Bakalářská práce má rozsah podle povahy oboru a tématu, zpravidla však 50 stran normalizovaného formátu. Musí obsahovat prohlášení autora o původnosti zpracování. (6) Bakalářská práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních na příslušnou katedru. Neodevzdá-li student bakalářskou práci v termínu, není mu povoleno konat SZZk v řádném termínu. (7) Posudek na bakalářskou práci vypracuje její vedoucí a oponent ve dvojím vyhotovení. Student musí mít možnost seznámit se s posudky nejpozději 3 dny před obhajobou. (8) Jestliže oba posudky nedoporučují práci k obhajobě, nemá student právo konat SZZk. (9) Při nepřijetí nebo neobhájení bakalářské práce komise zváží, zda se práce vrátí studentovi k přepracování, či zda bude zadáno nové téma. Student má právo na opakování bakalářské práce nejvýše dvakrát. (10) Konkrétní termíny SZZk jsou stanoveny vedoucím příslušné katedry alespoň 1 měsíc předem. (11) Byl-li některý předmět SZZk klasifikován známkou "nevyhověl(a)", klasifikuje se celá zkouška známkou.nevyhověka)". Při opravném termínu se SZZk opakuje celá. Student má právo opakovat SZZk nejvýše dvakrát, a to nejpozději do jednoto roku od vypsaného prvního řádného termínu. Část V. Průběh studia Článek 13 (1) Řádně přijatý uchazeč se stává studentem VŠKV dnem zápisu do 1. ročníku určeného harmonogramem příslušného akademického roku. Nezapíše-li se student do daného kalendářního roku, jeho přijetí ke studiu se ruší. 5

7 (2) Do každého dalšího ročníku studia se student musí zapsat v termínu stanoveném rektorem. V odůvodněných případech může být stanoven náhradní termín zápisu. Pokud se student bez omluvy nezapíše ani v náhradním termínu, posuzuje se, jako by studia zanechal. (3) Podmínkou pro zápis do vyššího ročníku je splnění všech povinností, předepsaných ve studijním plánu oboru, a to nejpozději do termínu, určeného harmonogramem příslušného akademického roku. (4) Nesplnil-li student předepsané studijní povinnosti do termínu, určeného harmonogramem VŠKV, může rektor povolit vykonám zkoušek v dalším akademickém roce s výjimkou 1. ročníku. Předpokladem vyhovění žádosti je kladné vyjádření vedoucího katedry. (5) Student má právo požádat o vykonání zkoušek v dalším roce pouze z těchto důvodů: a) semestrální a delší studijní pobyt v zahraničí, který probíhá na základě kladného vyjádření vedoucího katedry v souladu se studovaným oborem, b) dlouhodobé lékařsky ověřené onemocnění. I v tomto případě se požaduje kladné vyjádření vedoucího katedry. (6) Pokud žádost o vykonám zkoušek v dalším roce nevyhovuje podmínkám obsaženým v odstavcích 4 a 5, student může postupovat podle článku 14. Článek 14 (1) Student může prerušit studium bez udám důvodů na základě písemného oznámení, doručeného na studijní oddělení VŠKV, a to nejpozději před začátkem výuky v příslušném semestru. V tomto oznámení zároveň uvede dobu, na kterou studium přerušuje. Takové přerušení studia je možné jen na celé semestry, a to nejvýše na dva souvislé semestry za celou dobu studia. (2) Ze závažných, nikoliv však studijních důvodů, může rektor přerušit studentovi studium na základě řádně zdůvodněné a doložené žádosti nebo z vlastního rozhodnutí i v průběhu semestru. Zároveň určí konec přerušení studia, a to tak, aby celková souvislá doba přerušení studia byla nejvýše dva roky. (3) V prvním roce studia je možné žádat o přerušení studia jen z vážných zdravotních důvodů. (4) Pomine-li důvod pro přerušení studia, může rektor na žádost studenta přerušení studia ukončit i před uplynutím stanovené doby přerušení. (5) V době přerušení studia osoba není studentem. Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia podle článku 2. Nástup do studia po ukončení přerušení studia je možný zásadně jen od počátku semestru. Nezapíše-li se osoba do pěti dnů po ukončení přerušení studia nebo nepožádá-li o jiný termín zápisu, je posuzována, jako kdyby nesplnila požadavky vyplývající ze studijního zkušebního řádu. (6) Přerušení studia se zaznamenává do výkazu o studiu a do evidence o studentovi vedené na studijním oddělení VŠKV. Článek 15 (1) Student může v průběhu studia požádat rektora o přestup na jinou formu studia nebo na jiný obor. Může též požádat o přestup na jinou vysokou školu v ČR či v zahraničí. (2) Při přestupu studenta na jinou vysokou školu se rektor VŠKV k žádosti pouze vyjadřuje. Přestup v rámci VŠKV nebo z jiné vysoké školy povoluje rektor VŠKV. (3) Student může přestoupit na VŠKV z jiné vysoké školy, shoduje-li se jeho původní obor s oborem studovaným na VŠKV. 6

8 (4) Zároveň s rozhodnutím o přestupu rektor rozhodne o zařazení studenta do příslušné etapy studia. Může zároveň určit další podmínky nebo omezení pro možnost přestupu na VŠKV. (5) Přestupy se mohou uskutečnit nejdřív po uzavření 1. ročníku a zásadně jen na začátku semestru. (6) Za přestup nelze považovat přechod z jiné vysoké školy na obor, který student nestudoval. Takový přechod je možný pouze na základě řádného přijímacího řízení a v době jemu vyhrazené. Článek 16 (1) Rektor VŠKV může studentovi povolit, jako součást studia na VŠKV, studium na některé jiné vysoké škole stejného či příbuzného zaměření v ČR nebo v zahraničí. (2) Student může na jiné vysoké škole studovat rovněž jen některý předmět nebo předměty souběžné se studiem na VŠKY. (3) Pokud pobyt studenta v zahraničí nemá prokazatelně studijní charakter, vyplývající buď z organizačního zajištění studia VŠKV nebo doložený školou, na níž dhce student studovat, může rektor povolit zahraniční pobyt delší než jeden měsíc v době výuky pouze s podmínkou přerušení studia. (4) Po návratu ze studia na jiné vysoké škole bude student zařazen do studia podle návrhu vedoucího katedry. (5) Vedoucí katedry může rozhodnout, že výsledky zkoušek, které student vykonal na jiné vysoké škole, budou uznány jako ekvivalentní zkouškám, předepsaným studijním programem na VŠKV. Část VI. Ukončení studia Článek 17 (1) Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním oboru. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána SZZk předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. (2) Celkový výsledek studia se stanoví stupněm "s vyznamenáním", pokud studijní průměr všech částí SZZk není vyšší než 1,5 a pokud student není v žádné z částí klasifikován stupněm "dobře". Stupněm "vyhověl(a)" je celkový výsledek studia hodnocen tehdy, je-li celkový průměr klasifikace vyšší než 1,5 a.nevyhovělřa)", pokud student některou část SZZk nevykonal. Stupeň.nevyhověka)" se zaznamenává jen do protokolu o státní zkoušce. (3) Pokud student řádně ukončil studium a získal vysokoškolské vzdělání, je mu vydán diplom s uvedením studijního oboru, VŠKV a akademického titulu. Přílohou diplomu je vysvědčení o SZZk, v němž je vyznačena klasifikace všech částí této SZZk. Článek 18 (1) Studium se dále ukončuje zanecháním studia. (2) Student, který hodlá zanechat studia, oznámí tuto skutečnost písemně rektorovi VŠKV. Může tak učinit v kterékoliv době během studia. 7

9 (3) Za zanechání studia je rovnez považováno, pokud se student nedostaví k zápisu v termínech daných článkem 13 odst. 2 a článkem 14 odst. 5. (4) Jako zanechání studia se posuzuje také situace, kdy se student nepřihlásil k vykonání SZZk do jednoho roku od termínu, který je určen studijním programem a rektorem mu nebylo povoleno vykonání zkoušek v dalším roce nebo přerušení studia. (5) Student může být znovu přijat ke studiu, i na týž obor, na základě nové přijímací zkoušky. (6) Rektor VŠKV vydá studentovi na jeho žádost doklad o úspěšně vykonaných zkouškách a délce absolvovaného studia. Článek 19 (1) Studentu může byt ukončeno studium pro nesplnění studijních povinností: a) nesložil-li předepsané formy ověření znalostí během studia ve smyslu článku 10 odst. 6 a9, b) nesložil-li SZZk v souladu s článkem 11 odst. 6 a článkem 12 odst. 11. Den ukončení studia je poslední den semestru. ' (2) Student může být vyloučen ze studia v případě úmyslného spáchání disciplinárního přestupku podle Disciplinárního řádu VŠKV. (3) Ze studia bude vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání. (4) Student, kterému bylo ukončeno studium na VŠKV, může být znovu přijat ke studiu, i na týž obor, na základě nové přijímací zkoušky. (5) Rektor VŠKV vydá studentovi na jeho žádost doklad o úspěšně vykonaných zkouškách a délce absolvovaného studia. Článek 20 (1) Studentovi, který zanechal studia nebo ukončil studium pro nesplnění studijních povinností, může rektor na základě doporučení vedoucího katedry započítat některé nebo všechny zkoušky v případě, že byl student na VŠKV znovu přijat. (2) Zkoušky lze započítat jen tehdy, jestliže od jejich složení neuplynulo více než pět let. Část VII Rozhodování o právech a povinnostech studentů Článek 21 (1) Na rozhodování o právech a povinnostech studenta se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne přijetí žádosti nebo oznámení předmětné skutečnosti. (2) O rozhodnutí o právech a povinnostech studenta musí být student prokazatelným způsobem uvědoměn. Rozhodnutí se vyznačuje do dokumentace o studentech vedené na VŠKV. (3) Rozhodnutí ve věcech: a) povolení druhého opravného termínu pro vykonání zkoušky dle článku 10 odst. 6 b) povolení vykonat státní závěrečnou zkoušku v náhradním termínu dle článku 11 odst. 6 nebo opakování státní závěrečné zkoušky dle článku 12 odst. 11 8

10 c) povolení vykonání zkoušek v dalším roce dle článku 13 odst. 4 d) povolení přerušení studia dle článku 14 e) povolení přestupu na jinou vysokou školu dle článku 15 odst. 2 a povolení přestupu na VŠKV dle článku 15 odst. 3 a 4 f) uznání zkoušek vykonaných na jiné vysoké škole dle článku 16 odst. 5 a článku 20 odst. 1 g) zanechání studia dle článku 18 h) vyloučení ze studia dle článku 19 musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být studentovi doručeno do vlastních rukou. (4) Odepře-li student bezdůvodně rozhodnutí přijmout, je doručeno dnem, kdy bylo přijetí odepřeno. Nevyzvedne-li si student rozhodnutí do patnácti dnů od uložení rozhodnutí na poště, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. (5) Ve všech případech, kdy student nesouhlasí s rozhodnutím dotýkajícím se jeho osoby v záležitostech studijních, organizačních a jiných mů'že do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí dle odst. 3 doručeno, požádat o přezkoumání rozhodnutí. Zmeškáni této lhůty lze ze závažných důvodů pominout. Žádost se podává rektorovi, který může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřními předpisy VŠKV. Rozhodnutí o vyloučení ze studia dle článku 19 odst. 2 a 3 rektor zruší i v případě, že dodatečně vyšly najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení řízení. Část VIII Závěrečná ustanovení Článek 22 (1) Studijní a zkušební řád VŠKV nabývá platnosti podle 39 odst. 9 zákona o vysokých školách registrací MŠMT. (2) Studijní a zkušební řád VŠKV nabývá účinnosti dnem 1. září 2000 L J 1J;.t~. Miroslava Štorkánová zástupce zřizovatele VŠKV r 9

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Mendelovy

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na PŘÍPRAVU STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 3 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: právní oddělení Předkladatel: RNDr. Josef

Více

Studijní a zkušební řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Studijní a zkušební řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů dne. září 2014 pod č.

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ A ZÁPISY

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno v

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. Studijní a zkušební řád Část první Úvodní ustanovení Článek 1: Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. (dále jen studijní a zkušební řád ) se vztahuje

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ Článek I Typ a forma studia 1) Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 87 odst. 1 písm. a), 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009

I. Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jejích fakult ze dne 4. června 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 18. února

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY společnosti Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C 251340, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha

Více

Studijní a zkušební řád. Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo s.r.o.

Studijní a zkušební řád. Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Studijní a zkušební řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Studijní a zkušební řád Soukromé

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Čl. 1 Úvodní

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 14. července 2015

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 14. července 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. července 2015

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice děkana č. 30/2015

Směrnice děkana č. 30/2015 Směrnice děkana č. 30/2015 Č. j.: OU-93699a/45-2015 K celoživotnímu vzdělávání organizovanému Centrem dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty OU Část první OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Platnost směrnice (1) Tato

Více

Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Část sedmá

Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Část sedmá Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Studijní a zkušební řád studia v magisterských studijních programech Hradec Králové 2005 Obsah: Část první Úvodní ustanovení. 3 Část druhá Organizace

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

3. Studijní plány pro všechny vypisované studijní obory jsou pravidelně zveřejňovány před zahájením výuky v Informacích o studiu.

3. Studijní plány pro všechny vypisované studijní obory jsou pravidelně zveřejňovány před zahájením výuky v Informacích o studiu. Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Na Přírodovědecké fakultě

Více

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02 (jsou nedílnou součástí Školního řádu) ZPRACOVÁNY DLE Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení a klasifikace

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r.

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r. Kód: Druh: Název: SD/05/2016 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze vydává v souladu s ustanovením 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád 1 Studijní a zkušební řád Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád (dále jen řád ) pro studenty a akademické pracovníky Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Čl. 3 Podmínky přijetí ke studiu Čl. 4 Podmínky přijetí ke studiu cizinců

Čl. 3 Podmínky přijetí ke studiu Čl. 4 Podmínky přijetí ke studiu cizinců STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. června 2017

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015 Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě 30.dubna 22 701 03 Ostrava Č.j: OU-93783/31-2015 V Ostravě 16. 12. 2015 Směrnice děkana č. 16/2015 O státních závěrečných zkouškách na Přírodovědecké fakultě OU a obhajobách

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Studijní a zkušební řád (dále jen "řád") Policejní akademie

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY Studijní a zkušební řád 3. LF UK v Praze platící pro studenty, nestudující v kreditním studiu, tj. studující, kteří se zapsali ke studiu nejpozději k 31. 5.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Garant dokumentu: 920 prorektor pro studium TUO_VP_07_003 verze: C Účinnost dokumentu od: 15.5.2009 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více