Biofyzika Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biofyzika Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT PRAHA"

Transkript

1 ÚVOD Biofyzika je interdisciplinárním oborem, který vznikl v prvních desetiletích 20. století jako důsledek integračních tendencí ve vývoji vědeckého poznání. Vznikla na rozhraní biologických věd, fyziky a chemie. Biofyzika zkoumá vliv fyzikálních faktorů na živé organismy, ale především je fyzikou biologicky funkčních molekul, tvořících složitý biologický makrosvět buněk a organismů. Biofyzika obsahuje prvky řady disciplin, na jejichž rozhraní vznikla nebo jejichž metodických přístupů využívá. Proto zahrnuje fyziku, matematiku, fyzikální chemii, biochemii, biologii a fyziologii. Stejně tak jako fyzici a chemici zredukovali studium struktury látek na relativně jednoduchý popis atomů, tak se biologové zajímali hlavně o popis buněk, neboť všechny orgány svaly, nervy, listy ale i mikroorganismy-, jsou tvořeny buňkami. Buňka jako jednotný živý systém je jednou ze základních generalizací biologie. Genetikové studují především jádro a chromosomy, embryologové interakce mezi částmi buněk i buňkami samými, biochemici chemický obsah buněk. Rovněž biofyzikové mají svůj specifický zájem o živé organismy. Základním úkolem biofyziky je ukázat na konkrétním biologickém systému jakým způsobem v tomto systému probíhají fyzikální a fyzikálně chemické procesy, řídící se stejnými zákony jako v neživé přírodě ale přecházející v kvalitativně nové biologické a fyziologické jevy. Tento úkol je poměrně obtížný, protože fyzikální a fyzikálně-chemické procesy probíhají v živém organismu za podmínek, které se v neživé přírodě nevyskytují. Vykazují řadu zákonitostí, které slouží vzniku, vývoji a zachování života. Organismy jsou tvořeny buňkami. Každá buňka je jednotkou nejen strukturní, ale i funkční. U nižších organismů (bakterie, kvasinky, améby) je organismus tvořen jedinou buňkou, u vyšších organismů dochází ke specializaci buněk i orgánů. Funkce buněk probíhají v podmínkách malých vnitřních změn teploty, tlaku, ph, permitivity, koncentrace složek atd. oproti vnějšímu okolí a jsou realizovány chemickými procesy na molekulární úrovni. K udržení prakticky stálých podmínek slouží soustava regulačních mechanismů, v biochemii nazývaná homeostasa. Živé organismy se od neživé přírody liší především tím, že se k vnějšímu prostředí chovají aktivně. Přijímají z něj látky, které chemickými procesy přeměňují a využívají ke své existenci, přičemž odpadní produkty uvolňují zpět do vnějšího prostředí. Tomuto neustálému toku hmoty mezi prostředím a organismem a s ním souvisejícím přeměnám energie říkáme intermediární metabolismus neboli látková výměna. K dalším vlastnostem organismů patří dráždivost je schopností organismu reagovat na vnější podněty a to jak fyzikální (teplota, tlak), tak chemické. K významným vlastnostem živého organismu patří schopnost rozmnožování, přičemž reprodukce organismu je zajištěna genetickým kódem geneticky zakotvenou informací jenž je v podstatě kódem chemickým. Do oblasti měření fyzikálních veličin spadá měření teploty, ph, osmotického tlaku, koncentrace složek, permitivity, přičemž v živém organismu se hodnoty jednotlivých veličin mění jen ve velice úzkém rozmezí. Zatímco děje probíhající v neživém objektu vedou k jeho základním změnám, nejsou na živých objektech i přes chemické děje metabolismu patrné zřetelné změny, neboť biologické objekty jako individua zůstávají zachovány. Uhrová H

2 Abychom se mohli blíže seznámit s ději probíhajícími v živých organismech, musíme si nejprve připomenout stavbu buňky a základní substráty, metabolity a jiné chemické sloučeniny, podílející se na metabolismu a energetice buněk. Zjistíme totiž, že malé individuální rozdíly ve struktuře funkčních skupin (např. uhlovodíkové isomerní radikály) které prakticky nehrají roli v obecné chemii, jsou velmi důležité v realizaci jemného chemického balancování v živém organismu. Vysoká úroveň strukturování a chemické individualizace je nerozlučně spojena s biologickou funkčností. STAVBA BUNĚK Prokaryotická buňka Prokaryotické buňky jsou buňky bakterií a zelenomodrých řas (sinic), jejichž velikost se pohybuje v rozmezí 0,5 až 3 μm, nejčastěji 1-2 μm. Tato buňka má o řád jednodušší organizaci než buňka eukaryotická. Typická velikost 1 2 μm Přesto se na její výstavbě podílí zhruba 5000 různých typů molekul. Z tohoto počtu připadá asi 1000 molekul na NA a zhruba 2500 molekul na bílkoviny. 1- buněčná stěna 2- ribozómy 3- molekula DNA 4- mezozóm 5- bičík 6- chromatofory 7- granula 8- pouzdro 9- mikropouzdro 10- fimbrie 11- cytoplazmatická membrána Buněčná stěna jediný pevný útvar v bakteriální buňce. Dává buňce tvar a mechanicky ji chrání. Chrání ji i proti vyschnutí a chemickým vlivům. Kompenzuje poměrně vysoký vnitřní osmotický tlak (i 2,5 MPa). Základní složkou je lineární polymer derivátů glukozaminu příčně propojený řetízky aminokyselin. Několik vrstev tvoří velice pevnou strukturu. Provedení stěny gramnegativní a grampozitivní. U G - je peptidoglykanová vrstva mnohem tenčí než u G + bakterií a je na ní vnější membrána stejné konstrukce jako jiných biologických membrán. V membráně jsou póry, umožňující volný průchod molekul. Póry mají při otevření průměr 1 nm. Póry se uplatňují při selektivní difúzi. Pouzdro nejčastěji tvořeno bílkovinou nebo polysacharidem - chrání buňku a dodává jí odolnost. Opouzdřené bakterie jsou virulentnější než neopouzdřené. Glykokalyx plsťovitý obal buňky, tvořený propletenými polysacharidovými vlákny, jejichž konce jsou elektrostatickými či jinými silami vázány na specifické povrchy. Umožňuje snazší adhezi bakterií na různé povrchy. Fimbrie krátká, rovná křehká a velmi četná vlákna, trčící do prostoru z povrchu bakterie. Umožňují snadnou adhezi na povrchy jiných buněk. Bičík umožňuje pohyb bakterie. Počet bičíků může být 0,1,více. Délka 20 μm (10x víc než vlastní délka bakterie). Jeho strukturu tvoří duté vlákno z molekul bílkovin, stočené do Uhrová H

3 šroubovice. Bičík je upevněn v cytoplazmě dvěma kruhovými destičkami. Spodní se díky protonovému gradientu otáčí proti horní a tak uvádí bičík do pohybu. Cytoplasmatická membrána je umístěna pod buněčnou stěnou. Izoluje vnější prostředí od vnitřního a uskutečňuje selektivní transport vybraných molekul Je složena z lipoproteinů, je semipermeabilní a řídí aktivní transport buňky. Membrána bývá u většiny bakterií hladká. V některých případech však u heterotrofních baktérií tvoří vchlípením membrány 1-2 mezozómy. U fotosyntetizujících bakterií vznikají vchlipováním cytoplazmatické membrány četné chromatofory s fotosyntetickými pigmenty. Protoplast bakteriální buňka zbavená buněčné stěny. Většina funkcí buňky může probíhat v protoplastu. Cytoplazma vyplňuje zcela prostor buňky. Cytoplazma je vysoce viskózní a koncentrovaný roztok velkých i malých molekul, enzymů i jejich substrátů. Obsahuje víc než 50% bílkovin buňky. Jádro v podstatě není klasické, neboť není členěno a není ohraničeno membránami stejně jako ostatní části buňky. Je tvořeno jednou dvouvláknovou a do kruhu uzavřenou molekulou DNA (hmotnost 2,5.10 9, tj. asi 4, nukleotidů, svinuta do více než 50 smyček). Jádro je v centru buňky a zaujímá asi 20% objemu buňky. Nejméně ve dvou bodech je přichyceno k cytoplazmatické membráně. Jaderná místa, která jsou viditelná, obsahují obvykle většinu, ne-li veškerou DNA buňky. Plazmidy malé molekuly DNA, nesoucí doplňkové genetické informace (genové inženýrství). Ribozómy - malá tělíska, složená ze dvou podjednotek s různým sedimentačním koeficientem. Liší se od ribozómů eukaryotických buněk. Podílejí se na proteosyntéze; nasedají na mrna a ihned ji překládají na bílkoviny. Rychlost je zhruba 15 aminokyselin/s. Má-li být rychlost proteosyntézy větší, buňka zvyšuje počet ribozómů a zkracuje vzdálenost mezi nimi na mrna. V klidovém stavu je v buňce několik set ribozómů, při rychlém růstu i a více. Zásobní látky - zdroj uhlíku a energie glykogen poly-β-hydroxymáselná kyselina - zásobárna fosfátu polymer anorganického ortofosfátu - zásobárna síry kapénky síry Eukaryotická buňka Členěním vnitřního prostoru buňky a růstem složitosti struktury dosáhly buňky zlepšení jednotlivých funkcí. Obecná stavba rostlinné a živočišné buňky je v podstatě shodná. Rozdíly jsou způsobeny rozdílným způsobem výživy a biochemických aktivit. 1- endoplazmatické retikulum 2- vchlípenina membrány 3- glykogen 4- mezibuněčný prostor 5- mitochondrie 6- lysozóm 7- desmozóm 8- sekreční váček 9- mezibuněčný spoj 10- mikroklky 11- řasinka s bazálním tělískem 12- Golgiho komplex 13- vakuola Model eukaryotické buňky vlevo živočišná, vpravo rostlinná buňka Uhrová H

4 14- buněčná stěna 15- centriola 16- plazmodesmy 17- jádro s jaderným obalem 18- jadérko 19- chloroplast 20- tylakoid Rostlinná buňka V pravé polovině obrázku je buňka rostlinná. Je charakteristická celulózovou stěnou (50% tvoří cellobióza; β 1 4 glukopyranóza), která má strukturní integritu. Tvar rostlinné buňky je dán tvarem buněčné stěny. Velikost buněk je v rozmezí od 10 do 100 μm. Existují však i buňky délky desítek centimetrů či metrů. Největší částicí buňky je vakuola (oblast obsahující vodu, případně krystaly). V buňce je přítomno jádro. Dominantní charakteristikou rostlinné buňky je systém chloroplastů, které fotosyntézou vytvářejí sacharidy. Mitochondrie jsou viditelné. Živočišná buňka V levé polovině obrázku je buňka živočišná. Buňky jsou tvarově velmi rozličné, velikost mají od 10 do 20 μm. Existují i buňky extrémně malé (4 μm) nebo velké (1 m). Strukturní součásti eukaryotické buňky Cytoplazmatická membrána slouží jako selektivní bariéra. Probíhá přes ní aktivní i pasivní transport látek. Resorpční povrchy vytvářejí mikroklky (výběžky cytoplazmy) a zvětšují povrch buněk. Endoplazmatické retikulum se vyskytuje prakticky ve všech buňkách. Představuje systém kanálků váčků a plochých cisteren, navzájem souvisejících. Může se vyskytovat jako hladké nebo drsné a jednotlivé formy mohou mezi sebou přecházet. Na drsné retikulum nasedají z vnější strany ribozómy, na nichž probíhá syntéza bílkovin. Retikulum, drsné ale hlavně hladké, má vztah k syntéze lipidů a cukrů. Golgiho komplex a) sloupec cisteren b) GK tenkého střeva čolka c) diktyozómy nervové buňky savce Typický sloupec cisteren propojených kanálky a vlákny bývá uložený u jednoho pólu buňky. U některých buněk a u většiny rostlinných buněk je GK rozptýlen v cytoplazmě v podobě zrn, tyčinek a prstenců, tzv. diktyozómů. Strukturně je GK podobný endopasmatickému retikulu, ale nikdy nenese ribozómy. Funkcí GK je úprava produktů syntetizovaných na ribozómech endoplazmatického retikula. Přecházejí do jeho vnitřního prostoru, jsou obaleny membránou Uhrová H

5 a v podobě váčků jdou k cisternovému komplexu, s nímž splývají. Upravené produkty jsou v sekrečních váčcích doškrceny z okrajů cisteren a dopraveny mimo buňku či dále zpracovány. Lyzozómy jsou kulovité váčky, uzavřené membránou. Obsahují NA, cukry, lipidy a enzymy. Mají vztah k vnitrobuněčnému trávení. Vznikají z endoplazmatického retikula nebo odškrcených membrán GK. Stejným způsobem vznikají cytozómy, které uzavírají určité typy enzymů. Mitochondrie jsu oválné až vláknité útvary s poměrně složitou ultrastrukturou. Vnitřní membrána se vchlipuje dovnitř a tvoří neúplné přepážky. Tvar mitochondrií se mění dle typu a funkce buňky. Velikost se pohybuje v rozmezí 0,1 10 μm. Obsahují enzymy přenosu energie a cyklu kys. citronové, oxidace mastných kyselin a oxidativní fosforylace. Jádro- obsahuje DNA, RNA, bílkoviny, lipidy, anorganické složky, v určité vývojové fázi se formuje jaderná hmota, tzv. chromatin, v chromozómy. Na haploidní sadu chromozómů připadá 1 jadérko (tvořeno rovněž RNA, DNA, enzymy a bílkovinami). Od cytoplazmy je jádro odděleno jadernou membránou (dvě membránové jednotky oddělené perinukleárním prostorem), v níž jsou četné póry se specifickou strukturou. Transport póry je aktivní. Jadérko není ohraničeno membránou. centrioly řídí pohyb chromozomů při jaderném dělení mikrozómy syntéza bílkovin plastidy (chloro-, leuko- nebo chromoplasty) jsou ohraničeny dvojitou membránou, vnější membrána je hladká, vnitřní má více či méně složitou strukturu. granule Živočišná membrána je obvykle nedostatečně strukturně pevná, obyčejně spíše přiléhající k další buňce. Nejsou zde vidět velké vakuoly jako u rostlinné buňky. Jádro obsahuje heterochromatin, umožňující rozmnožovací proces a obsahující DNA a jadérko, které obsahuje RNA. Jaderná membrána je viditelná v elektronovém mikroskopu. lze sledovat její strukturu i s póry, které zajišťují kontakt s cytoplasmatickým obsahem. V cytoplasmě velký podíl připadá na mikrozómy, kterým je v živé buňce definitivně přiřazena funkce syntézy bílkovin. Jejich ultrastruktura má vzhled dvojité lamely s naasociovanými granulemi. Přítomné mitochondrie obsahují dýchací enzymový systém a při mikroskopickém sledování mají spíše pevnou strukturu. Elementy funkčnosti buněk můžeme vidět v enzymových granulích a v Golgiho aparátu, který vystupuje jako transferový systém. Jadérko a jádro je kryto membránou. Obě membrány obsahují dvojité lamely o celkové tloušťce 10 nm. Cytoplasma buněk je viskózní kapalina s neobvyklou charakteristikou viskozity. Za určitých okolností může být relativně silným gelem, na druhé straně se vlastnostmi mnohem více blíží kapalině. cytoplasma má strukturu granulární. Cytoplazmatická membrána, složená z lipoproteinů, řídí aktivní transport látek z vnějšího prostředí do buňky a naopak. Udržuje žádoucí koncentrační gradienty anorganických iontů a většiny organických sloučenin. Mitochondrie obsahují respirační enzymy. Tvar mitochondrie je cylindrický, o průměru až 500 nm. Okolo cylindru je dvojitá vrstva nazývaná krysta. Organizace mitochondriálního obsahu je podřízena organizaci enzymového systému. Mikrozómy nemají pro všechny typy buněk zcela uniformní strukturu. Jsou složeny z částice o průměru 300 nm, připojené k dvojné vrstvě. Uplatňují se při syntéze bílkovin. Uhrová H

6 V mnohobuněčných organismech díky odpudivým povrchovým nábojům buněk vznikají extracelulární prostory mezi buňkami Endoplasmatické retikulum má úzký vztah k jádru. Skládá se z membrány a malých granulí. Je dobře vyvinuto ve tkáních s intenzivní syntézou bílkovin. Lyzozómy jsou velikostí podobné mitochondriím a vypadají jako granule nebo měchýřky. Obsahují hydrolasy. Tvorba lyzozómů CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUNĚK A ORGANISMŮ Živá hmota je tvořena prvky, běžně se vyskytujícími v neživé přírodě. Přesto však při vývoji biologických systémů došlo k značné selekci prvků, neboť z 82 přirozených prvků se pouze cca 20 jeví jako nepostradatelné Nahoře: Prostorové uspořádání tylakoidů v chloroplastu 1. tylakoidy gran 2. tylakoidy stromatu (biogenní) pro existenci živé hmoty (nebereme-li v úvahu, že může dojít k sekundární kontaminaci organismu z vnějšího prostředí Pb, Sn, Sr,Cd a jejich následné detekci). Dle umístění v Mendělejevově periodické tabulce vidíme, že se jedná o prvky lehčí, těžší se vyskytují pouze ve stopách. tyto těžší prvky byly jako biogenní zjištěny víceméně na základě výskytu chorob živočichů či rostlin. Dole: Přeměna plastidů na světle a ve tmě 1. protoplastid 2. etioplast 3. chloroplast 4. amyloplast 5. chromoplast BIOGENNÍ PRVKY Makrobiogenní prvky (víc než 1 %) Mikrobiogenní prvky (0,01-1 %) Stopové prvky (méně než 0,01 %) O, C, H, N základ organických sloučenin Ca, P - kosti, zuby, membrány, metabolity K, Na intracelulární kapaliny, nervová a svalová tkáň S - bílkoviny Cl - žaludeční šťávy Mg - kosti (60%), enzymy I - štítná žláza Fe - transport O 2, kofaktor enzymů Zn, Cu, Mn, Mo - kofaktor enzymů B, Co Uhrová H

7 Si, V - nižší formy hmoty Přes úžasnou pestrost forem živé hmoty jsou organismy tvořeny stejnými typy látek, dokonce i v obdobném poměrném zastoupení, což lze dokumentovat srovnáním skladby lidského organismu, rostlin a jednobuněčných organismů. Základní, nejjednodušší a v největší míře zastoupenou sloučeninou je v organismech voda : činí % celkové hmoty. Je základním prostředím všech dějů v buňkách, zároveň se aktivně účastní hydrolytických a hydratačních reakcí. I přes obrovské množství zajišťovaných funkcí a obrovskou pestrost organických sloučenin buňky (i v jednoduché bakteriální buňce je jich přes 5000 druhů) je jich naprostá většina vybudována asi ze 40 jednoduchých molekul náležejících do těchto základních skupin: sacharidy (funkce provozní a konstrukční) lipidy, bílkoviny, nukleové kyseliny (funkce zásobní, řídicí). Jedná se o molekuly 20 aminokyselin, několika sacharidů, mastných kyselin, glycerolu a derivátů purinu a pyrimidinu. A přesto tento soubor neživých látek vykazuje podstatu života díky speciální molekulární organizaci, jejímž základem jsou makromolekulární sloučeniny, vybudované ze malých základních molekul. Těmto makromolekulám říkáme biopolymery a jsou reprezentovány především molekulami bílkovin a nukleových kyselin.tím však organizace biologického objektu teprve začíná. Pokračuje nenahodilým uspořádáním nadmolekulárních struktur vznikají organely a následně buňka. Ta představuje v podstatě hardware, zatímco software tvoří čtyřpísmenkový genetický kód. nízkomol. - biopolymery - makromol. - organely - buňka - tkáně - organismus látky osnova jádro orgány aminokyseliny bílkoviny membrány mitochondrie 0,5x10 9 sacharidy NA, polysach. lipoproteiny ribozomy molekul splývání funkcí: substrát x metabolit x katalyzátor Buňka jako chemický stroj pracuje za zvláštních podmínek prakticky konstantního P, T, ph, koncentrace složek. Liší se ovšem podle formy přijímaného uhlíku. sluneční energie ročně 19 5x10 kj glukosa kyslík autotrofy fotosyntetizující buňky heterotrofy oxid uhličitý ročně 11 3,5 x10 t voda Uhrová H

8 6 CO H 2 O C 6 H 12 O O 2 C 6 H 12 O O 2 6 CO H 2 O sluneční energie fotosyntéza chemická energie (ATP - kontrakce, NaDPH 2 - transport, glukosa - biosyntéza) nevyužitá energie (teplo, entropie) Primárním zdrojem energie živých objektů biosféry je energie slunečního záření. Ta je fototrofními organismy transformována na energii chemické vazby, čímž se vytvářejí živiny, které jsou zdrojem energie a surovin pro stavbu organismů chemotrofních. Sluneční energie je využívána především k rozkladu vody na vodík a kyslík. Makroergické substráty jsou chemotrofy rozloženy za uvolnění energie (tedy zisku energie) a vodík je přenesen na kyslík za vzniku vody (proces aerobní fosforylace). Vznik ATP je spojen s oxidací pyridinových koenzymů nebo kyseliny jantarové. fototrof x chemotrof fototrof je většinou autotrofní povahy autotrof - může se rozmnožovat v roztoku anorganických solí heterotrof _ vyžaduje přítomnost organických sloučenin - auxotrof vyžaduje složité růstové látky (vitaminy, amkys.) - prototrof stačí mu jednoduché zdroje energie (cukry, org. kys.) list ve dne fotosyntetizující autotrof, v noci heterotrof buňky eukaryotické (vyšší mnohobuněčné organismy + prvoci, houby, většina řas prokaryotické (nižší jednobuněčné) SUBSTRÁTY A METABOLITY Sacharidy (biochemie) Aminokyseliny a bílkoviny (biochemie) Lipidy (biochemie) MASTNÉ KYSELINY S nasycenými vazbami Uhrová H

9 C 4 máselná CH 3 CH 2 CH 2 COOH C 6 kaparonová CH 3 (CH 2 ) 4 COOH C 8 kaprilová CH 3 (CH 2 ) 6 COOH C 10 kaprinová CH 3 (CH 2 ) 8 COOH C 12 laurová CH 3 (CH 2 ) 10 COOH C 14 myristová CH 3 (CH 2 ) 12 COOH C 16 palmitová CH 3 (CH 2 ) 14 COOH C 18 stearová CH 3 (CH 2 ) 16 COOH C 20 arachová CH 3 (CH 2 ) 18 COOH C 22 behenová CH 3 (CH 2 ) 20 COOH C 24 lignocerová CH 3 (CH 2 ) 22 COOH C 26 cerotová CH 3 (CH 2 ) 24 COOH C 28 montanová CH 3 (CH 2 ) 26 COOH S nenasycenými vazbami C 16 palmitoolejová CH 3 -(CH 2 ) 5 -CH=CH-(CH 2 ) 7 COOH C 18 olejová CH 3 -(CH 2 ) 7 -CH=CH-(CH 2 ) 7 COOH C 18 linolová CH 3 -(CH 2 ) 4 -CH=CH- CH 2 - CH=CH- (CH 2 ) 7 COOH C 18 linolenová CH 3 - (CH 2 - CH=CH) 3 - (CH 2 ) 7 COOH C 20 arachidonová CH 3 - (CH 2 ) 3 - (CH 2 - CH=CH) 4 - (CH 2 ) 3 COOH Uhrová H

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách Buňka Historie 1655 - Robert Hooke (1635 1703) - použil jednoduchý mikroskop k popisu pórů v řezu korku. Nazval je, podle podoby k buňkám včelích plástů, buňky. 18. - 19. St. - vznik buněčné biologie jako

Více

prokaryotní Znaky prokaryoty

prokaryotní Znaky prokaryoty prokaryotní buňka Znaky prokaryoty Základní stavební jednotka bakterií a sinic Mikroskopická velikost viditelné pouze v optickém mikroskopu Buňka neobsahuje organely Obsahuje pouze 1 biomembránu cytoplazmatickou

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Buňka Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: 27. 10. 2012 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0702 VY_32_INOVACE_BIO.prima.02_buňka Škola Gymnázium, Třeboň, Na Sadech

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost BUŇKA Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence Buňka je schopna uskutečňovat základní funkce organismu: obrázky použity z Nečas: BIOLOGIE LIDSKÉ TĚLO Alberts: ZÁKLADY BUNĚČNÉ BIOLOGIE

Více

Základy buněčné biologie

Základy buněčné biologie Maturitní otázka č. 8 Základy buněčné biologie vypracovalo přírodozpytné sympózium LP, AM & DK na konferenci v Praze, 1. Máje 2014 Buňka (cellula) je nejmenší známý útvar, který je schopný všech životních

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_BUŇKA 2_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1. Buňka cytologie Buňka - Základní, stavební a funkční jednotka organismu - Je univerzální - Všechny organismy jsou tvořeny z buněk - Nejmenší životaschopná existence - Objev v 17. stol. R. Hooke Tvar: rozmanitý,

Více

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě BIOLOGICKÉ VĚDY Podle zkoumaného organismu Mikrobiologie (viry, bakterie) Mykologie (houby) Botanika (rostliny) Zoologie (zvířata) Antropologie (člověk) Hydrobiologie (vodní organismy) Pedologie (půda)

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz FYZIOLOGIE ROSTLIN Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz Studijní literatura: Hejnák,V., Zámečníková,B., Zámečník, J., Hnilička, F.: Fyziologie rostlin.

Více

- význam: ochranná funkce, dodává buňce tvar. jádro = karyon, je vyplněné karyoplazmou ( polotekutá tekutina )

- význam: ochranná funkce, dodává buňce tvar. jádro = karyon, je vyplněné karyoplazmou ( polotekutá tekutina ) Otázka: Buňka a dělení buněk Předmět: Biologie Přidal(a): Štěpán Buňka - cytologie = nauka o buňce - rostlinná a živočišná buňka jsou eukaryotické buňky Stavba rostlinné (eukaryotické) buňky: buněčná stěna

Více

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná

Více

1 (2) CYTOLOGIE stavba buňky

1 (2) CYTOLOGIE stavba buňky 1 (2) CYTOLOGIE stavba buňky Buňka základní stavební a funkční jednotka všech živých organismů. (neexistuje život mimo buňku!) buňky se liší tvarem i velikostí - záleží při tom hlavně na jejich funkci.

Více

- pro učitele - na procvičení a upevnění probírané látky - prezentace

- pro učitele - na procvičení a upevnění probírané látky - prezentace Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 10 obecná biologie Organely eukaryotní buňky Ročník 1. Datum tvorby

Více

Mendělejevova tabulka prvků

Mendělejevova tabulka prvků Mendělejevova tabulka prvků V sušině rostlin je obsaženo přibližně 45% uhlíku, 42% kyslíku, 6,5% vodíku, 1,5% dusíku a 5% minerálních prvků. Tzv. organogenní prvky (C, O, H, N) představují tedy 95% veškerých

Více

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6)

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6) Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6) by Biologie - Pátek, Únor 21, 2014 http://biologie-chemie.cz/bunka-6/ Otázka: Bu?ka P?edm?t: Biologie P?idal(a): david PROKARYOTICKÁ BU?KA = Základní stavební a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Úvod do mikrobiologie

Úvod do mikrobiologie Úvod do mikrobiologie 1. Lidské infekční patogeny Subcelulární Prokaryotické o. Eukaryotické o. Živočichové Priony Chlamydie Houby Červi Viry Rickettsie Protozoa Členovci Mykoplasmata Klasické bakterie

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z :

od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z : Otázka: Buňka Předmět: Biologie Přidal(a): konca88 MO BI 01 Buňka je základní stavební jednotka živých organismů. Je to nejmenší živý útvar schopný samostatné existence a rozmnožování. Každá buňka má svůj

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. základní projevy života

Více

Prokaryota x Eukaryota. Vibrio cholerae

Prokaryota x Eukaryota. Vibrio cholerae Živočišná buňka Prokaryota x Eukaryota Vibrio cholerae Dělení živočišných buněk: buňky jednobuněčných organismů (volně žijící samostatné jednotky) buňky mnohobuněčných větší morfologické i funkční celky

Více

Schéma rostlinné buňky

Schéma rostlinné buňky Rostlinná buňka 1 2 3 5 vakuola 4 5 6 Rostlinná buňka je eukaryotní buňkou se základními charakteristikami tohoto typu buňky. Krom toho má některé charakteristiky typické pro rostlinné buňky, jako je předevšímř

Více

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Fyziologie buňky RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Přeměna látek v buňce = metabolismus Výměna látek mezi buňkou a prostředím Buňka = otevřený systém probíhá výměna látek i energií s prostředím Některé

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.

Více

1/II. Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA

1/II. Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: Skupina: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA Trvalý preparát: mícha Vyhledejte nervové buňky (neurony) ve ventrálních rozích šedé hmoty míšní. Pozorujte při zvětšení, zakreslete

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

pátek, 24. července 15 BUŇKA

pátek, 24. července 15 BUŇKA BUŇKA ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA mitochondrie ribozom hrubé endoplazmatické retikulum cytoplazma plazmatická membrána mikrotubule lyzozom hladké endoplazmatické retikulum Golgiho aparát jádro jadérko chromatin volné

Více

Struktura buňky - maturitní otázka z biologie

Struktura buňky - maturitní otázka z biologie Otázka: Struktura buňky Předmět: Biologie Přidal(a): Zuzlanka95 STAVBA EUKARYOTICKÉ BUŇKY Biomembrány Ohraničují a rozdělují buňku Podílí se na přenosu látek a probíhají na nich biochemické reakce Na povrchu

Více

Eukaryotická buňka. Stavba. - hlavní rozdíly:

Eukaryotická buňka. Stavba. - hlavní rozdíly: Eukaryotická buňka - hlavní rozdíly: rostlinná buňka živočišná buňka buňka hub buněčná stěna ano (celulóza) ne ano (chitin) vakuoly ano ne (prvoci ano) ano lysozomy ne ano ne zásobní látka škrob glykogen

Více

PROKARYOTICKÁ BUŇKA - příručka pro učitele

PROKARYOTICKÁ BUŇKA - příručka pro učitele Obecné informace PROKARYOTICKÁ BUŇKA - příručka pro učitele Celek Prokaryotická buňka je rozvržen na jednu vyučovací hodinu. Žáci se postupně seznamují se stavbou bakteriální buňky (s jednotlivými strukturami).

Více

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ BIOMEMRÁNA BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA - všechny buňky na povrchu plazmatickou membránu - Prokaryontní buňky (viry, bakterie, sinice) - Eukaryontní buňky vnitřní členění do soustavy membrán KOMPARTMENTŮ - za

Více

Úvod do biologie rostlin Buňka ROSTLINNÁ BUŇKA

Úvod do biologie rostlin Buňka ROSTLINNÁ BUŇKA Slide 1a ROSTLINNÁ BUŇKA Slide 1b Specifické součásti ROSTLINNÁ BUŇKA Slide 1c Specifické součásti ROSTLINNÁ BUŇKA buněčná stěna Slide 1d Specifické součásti ROSTLINNÁ BUŇKA buněčná stěna plasmodesmy Slide

Více

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings Biologie I Buňka II Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings BUŇKA II centrioly, ribosomy, jádro endomembránový systém semiautonomní organely peroxisomy

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Metabolismus. Source:

Metabolismus. Source: Source: http://www.roche.com/ http://www.expasy.org/ Metabolismus Source: http://www.roche.com/sustainability/for_communities_and_environment/philanthropy/science_education/pathways.htm Metabolismus -

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď: FOTOSYNTÉZA Správná odpověď: 1. Mezi asimilační barviva patří 1. chlorofyly, a) 1, 2, 4 2. antokyany b) 1, 3, 4 3. karoteny c) pouze 1 4. xantofyly d) 1, 2, 3, 4 2. V temnostní fázi fotosyntézy dochází

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Barbora Blažková Tematický celek: Základy ekologie Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace Kontrolní test navazuje na prezentaci, která seznámila žáky se základy buněčné teorie, s druhy buněk,

Více

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení Ročník 1.

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN FYZIOLOGIE ROSTLIN Fyziologie rostlin, Biologie, 2.ročník 25 Podobor botaniky, který studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Využívá poznatků z dalších odvětví biologie jako je morfologie,

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus

Více

- základní stavební i funkční jednotka všech živých organizmů ( jednotka života )

- základní stavební i funkční jednotka všech živých organizmů ( jednotka života ) Otázka: Buňka význam a stavba Předmět: Biologie Přidal(a): Janča 1) Buňka (=cellula) význam a stavba - základní stavební i funkční jednotka všech živých organizmů ( jednotka života ) - organizační základ

Více

ÚVOD DO BIOCHEMIE. Požadavky ke zkoušce: * učivo z přednášek. Doporučená literatura: Karlson, P. Základy biochemie. Praha: Academia, 1981.

ÚVOD DO BIOCHEMIE. Požadavky ke zkoušce: * učivo z přednášek. Doporučená literatura: Karlson, P. Základy biochemie. Praha: Academia, 1981. Požadavky ke zkoušce: * učivo z přednášek Doporučená literatura: Karlson, P. Základy biochemie. Praha: Academia, 1981. ÚVOD DO BIOCHEMIE Termín BIOCHEMIE poprvé použil F. Hoppe-Seyler v roce 1903, ale

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

DUM č. 11 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 11 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 30.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: Princip genové exprese, intenzita překladu

Více

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům Karlova univerzita, Lékařská fakulta Hradec Králové Obor: všeobecné lékařství - test z biologie Vyberte tu z nabídnutých odpovědí (1-5), která je nejúplnější. Otázka Odpověď 1. Mezi organely membránového

Více

- v interfázi dále viditelné - jadérko, jaderný skelet, jaderný obal

- v interfázi dále viditelné - jadérko, jaderný skelet, jaderný obal Buňka buňka : 10-30 mikrometrů největší buňka : vajíčko životnost : hodiny: leukocyty, erytrocyty: 110 130 dní, hepatocyty: 1 2 roky, celý život organismu: neuron počet bb v těle: 30 biliónů pojem buňka

Více

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie - genetická informace v DNA -> RNA -> primárního řetězce proteinu 1) transkripce - přepis z DNA do mrna 2) translace - přeložení z kódu nukleových

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky 1.Biologie buňky 1.1.Chemické složení buňky 1. Stavbu molekuly DNA objasnil: a) J. B. Lamarck b) W. Harwey c) J.Watson a F.Crick d) A. van Leeuwenhoeck 2. Voda obsažená v buňkách je: a) vázaná na lipidy

Více

sloučeniny až 90% celkové sušiny tuk estery vyšších mastných kyselin a glycerolu

sloučeniny až 90% celkové sušiny tuk estery vyšších mastných kyselin a glycerolu Otázka: Buňka Předmět: Biologie Přidal(a): Anička -cytologie = nauka o buňce -cellula=buňka =základní stavební a funkční jednotka všech organismů Chemické složení -biogenní prky makrobiogenní 0,1-50% C,H,N,Fe,F,O

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje. KOLOBĚH LÁTEK A TOK ENERGIE Látky jako uhlík, dusík, kyslík a voda v ekosystémech kolují. Energii se do ekosystémů dostává z vnějšku a opět z něj vystupuje. Základní podmínky pro život na Zemi. Světlo

Více

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA Funkce: uložiště odpadů a uskladnění chemických látek (fenolické

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,

Více

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK PLASMATICKÁ MEMBRÁNA EUKARYOTICKÝCH BUNĚK Všechny buňky (prokaryotické a eukaryotické) jsou ohraničeny membránami zajišťujícími integritu a funkci buněk Ochrana

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA). Typy nukleových kyselin Existují dva typy nukleových kyselin (NA, z anglických slov nucleic acid): deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA). DNA je lokalizována v buněčném jádře, RNA v cytoplasmě a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Odborná biologie, část biologie organismus

Více

Cytologie. Přednáška 2010

Cytologie. Přednáška 2010 Cytologie Přednáška 2010 Buňka 1.Velikost 6 200 µm, průměrná velikost 20um 2. JÁDRO a CYTOPLAZMA 3. ORGANELY (membránové) 4. CYTOPLAZMATICKÉ INKLUZE 5. CYTOSKELET 6. Funkční systémy eukaryotické buňky:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Prokaryotní a eukaryotní buňka

Prokaryotní a eukaryotní buňka 2016-08-31 08:13 1/13 Prokaryotní a eukaryotní buňka Prokaryotní a eukaryotní buňka Nebuněčné a buněčné formy života Nebuněčné formy života viry viroidy priony Buněčné formy života prokaryotní eukaryotní

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SACHARIDŮ PRINCIP Rozštěpené sacharidy vstřebávání střevní sliznicí do krevního oběhu dopraveny vrátnicovou žílou do jater. V játrech enzymaticky hexózy štěpeny na GLUKÓZU vyplavována do krve

Více

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3) Otázka: Fyziologie rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Isabelllka FOTOSYNTÉZA A DÝCHANÍ, VODNÍ REŽIM ROSTLINY, POHYBY ROSTLIN, VÝŽIVA ROSTLIN (BIOGENNÍ PRVKY, AUTOTROFIE, HETEROTROFIE) A)VODNÍ REŽIM VODA

Více

Téma: MORFOLOGIE ŢIVOČIŠNÝCH BUNĚK

Téma: MORFOLOGIE ŢIVOČIŠNÝCH BUNĚK Téma: MORFOLOGIE ŢIVOČIŠNÝCH BUNĚK ŢIVÉ SOUSTAVY Nebuňečné (priony, viroidy, viry) Buněčné (jedno- i mnohobuněčné organismy) PROKARYOTICKÝ TYP BUNĚK 1-10 µm Archebakterie Eubakterie (bakterie a sinice)

Více

Šablona č.i, sada č. 2. Buňka, jednobuněční. Ročník 8.

Šablona č.i, sada č. 2. Buňka, jednobuněční. Ročník 8. Šablona č.i, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Přírodopis Přírodopis Zoologie Buňka, jednobuněční Ročník 8. Anotace Materiál slouží pro ověření znalostí učiva o buňkách a

Více

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Metabolismus příručka pro učitele

Metabolismus příručka pro učitele Metabolismus příručka pro učitele Obecné informace Téma Metabolismus je určeno na čtyři až pět vyučovacích hodin. Toto téma je zpracováno jako jeden celek a záleží na vyučujícím, jak jej rozdělí. Celek

Více

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY Základním zdrojem energie nutné pro život na Zemi je sluneční záření. Většina pochodů souvisí s přímým využitím zářivé energie pro metabolické pochody nebo pro orientaci organizmu

Více

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace Nukleové kyseliny Úvod Makromolekulární látky, které uchovávají a přenášejí informaci. Jsou to makromolekulární látky uspořádané do dlouhých. Řadí se mezi tzv.. Jsou přítomny ve buňkách a virech. Poprvé

Více

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK EUKARYOTICKÉ ORGANELY Jádro Ribozomy Endoplazmatické retikulum Golgiho aparát Lysozomy Endozomy Mitochondrie Plastidy Vakuola Cytoskelet Vznik eukaryotického jádra Jaderný

Více

4. Eukarya. - plastidy, mitochondrie, cytoskelet, vakuola

4. Eukarya. - plastidy, mitochondrie, cytoskelet, vakuola 4. Eukarya - plastidy, mitochondrie, cytoskelet, vakuola Plastidy odděleny dvojitou membránou (u vyšších rostlin) - bezbarvé leukoplasty (heterotrofní pletiva) funkce: zásobní; proteinoplasty, - barevné

Více

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi Základy biochemie Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi významné pro medicínu a farmacii

Více

Vakuola. Dutina uvnitř protoplastu, která u dospělých buněk zaujímá 30 až 90 % jejich

Vakuola. Dutina uvnitř protoplastu, která u dospělých buněk zaujímá 30 až 90 % jejich Vakuola Dutina uvnitř protoplastu, která u dospělých buněk zaujímá 30 až 90 % jejich objemu. Je ohraničená na svém povrchu membránou zvanou tonoplast. Tonoplast je součástí endomembránového systému buňky

Více

Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely

Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely Vitální barvení používá se u nativních preparátů a rozumíme tím zvýšení kontrastu určitých buněčných složek v živých buňkách, nebo tkáních pomocí barvení

Více

Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7

Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7 Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7 vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz Oddělení biochemie - 4. patro pracovna 411 Doporučená literatura kapitoly z biochemie http://neoluxor.cz (10% sleva přes

Více

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru: Biotechnologie interakce, polarita molekul. Hydrofilní, hydrofobní a amfifilní molekuly. Stavba a struktura prokaryotní a eukaryotní buňky. Viry a reprodukce virů. Biologické membrány. Mikrobiologie -

Více

Metabolismus. - soubor všech chemických reakcí a příslušných fyzikálních procesů, které souvisejí s aktivními projevy života daného organismu

Metabolismus. - soubor všech chemických reakcí a příslušných fyzikálních procesů, které souvisejí s aktivními projevy života daného organismu Metabolismus Obecné znaky metabolismu Získání a využití energie - bioenergetika Buněčné dýchání (glykolysa + CKC + oxidativní fosforylace) Biosynthesa sacharidů + fotosynthesa Metabolismus lipidů Metabolismus

Více

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK EUKARYOTICKÉ ORGANELY Jádro Ribozomy Endoplazmatické retikulum Golgiho aparát Lysozomy Endozomy Mitochondrie Plastidy Vakuola Cytoskelet Vznik eukaryotického jádra Jaderný

Více

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_002 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Buňka Vyučovací předmět: Základy ekologie

Více

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA Molekulární základy dědičnosti Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulární genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace DNA RNA

Více