Ing. Zdeněk Zikán tel , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz. 19.4.2013, Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách"

Transkript

1 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Větrání škol Vnitřní mikroklima-legislativa a požadavky. Zhodnocení stávajícího stavu požadavků a reality Zasazení do celkové problematiky budov a škol Ing. Zdeněk Zikán tel

2 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Sídlo v Jablonci nad Nisou Dnešní moderní sídlo společnosti v Jablonci nad Nisou

3 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Segmenty výrobního programu větrací jednotky s rekuperací tepla rekuperační výměníky tepla vzduch-vzduch větrání velkokuchyní větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů a bytů

4 Výstavba 13 pasivních domů KOBEROVY , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

5 Vzduchotechnika Vybrané zákony a vyhlášky České republiky ve vztahu k větrání , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 5

6 Požadavky na větrání budov v zákonech Stavební zákony 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby ve znění 20/ /1999 Sb.hl.m. Vyhláška hlavního města Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze 163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Zdravotní zákony 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 148/2006 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Energetické zákony 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 213/2001 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán

7 Požadavky na větrání budov v zákonech Ostatní zákony 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 135/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch čá 2/2009 Věst. MZd Metodický návod - Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb čá 5-6/1992 Věst. MZd Metodický návod pro posuzování objektů s umělým ovzduším z hlediska pracovního prostředí 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných -část větrání a zajištění mikroklimatických podmínek bylo v této vyhlášce zrušeno a nyní se objevuje v 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán

8 Stavební zákony 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby znění 20/2012 Sb. Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán

9 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 3 - Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a)... i) obytnou místností část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m, j) pobytovou místností místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby, k) normovou hodnotou - konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě 4), jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky, l) Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 9

10 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění znění 20/2012 Sb. (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty. ČSN EN 15665, Změna Z1 pro obytné budovy,čsn EN (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 3 /h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO 2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu ppm. ČSN EN Větrání nebytových prostor, 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Příloha č. 1, tabulka č. 4 (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu , rovný Ing. minimálně Zdeněk Zikán průtoku spalovacího Ostrava vzduchu - Vnitřní proprostředí jmenovitýve výkon školách a typ spotřebiče. 10

11 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov Tabulka NA.1 - Požadavky na větrání obytných budov Trvalé větrání (průtok venkovního vzduchu) Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu) Požadavek Minimální hodnota Doporučená hodnota Intenzita větrání Dávka venkovního vzduchu na osobu Kuchyně Koupelny WC [h -1 ] [m 3 /(hod.os)] [m 3 /hod] [m 3 /hod] [m 3 /hod] 0, , POZNÁMKY 1 V době, kdy obytné budovy nejsou dlouhodobě užívány (dovolené, víkendy), lze připustit provoz s nižší intenzitou větrání 0,1 h -1 vztaženou k celkovému vnitřnímu objemu bytu/ rodinného domu. 2 Výkon topné soustavy pro ohřev větracího vzduchu musí vycházet z hodnot průtoků vzduchu stanovených návrhem větrání 3 Hodnoty uvedené v tabulce NA.1 slouží pro návrh systému větrání. Při energetických výpočtech lze zobecnit provozní podmínky, obsazenost místností (dávky vzduchu na osobu), dobu chodu zařízení apod. 4 Intenzita větrání se vztahuje na standardní výšku místnosti 2,6 m Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 11

12 Dimenzování výkonu větrání pro RD a BD intenzita větrání neobsazené místnosti intenzita větrání Dávka na osobu kuchyně koupelny WC norma - předpis (h -1 ) (h -1 ) (m 3 /hod) (m 3 /hod) (m 3 /hod) (m 3 /hod) ČSN EN minimální hodnota 0, Z1 doporučená 0,3 hodnota 0, ČSN EN třída 0, třída 0,1-0,2 0, třída 0, ČSN ,1 0,3-0, odkaz na jiné předpisy Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 12

13 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění znění 20/2012 Sb. (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty. ČSN EN 15665, Změna Z1 pro obytné budovy (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 3 /h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO 2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu ppm. ČSN EN Větrání nebytových prostor, 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Příloha č. 1, tabulka č /2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 13

14 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění znění 20/2012 Sb. (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty. ČSN EN 15665, Změna Z1 pro obytné budovy 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 3 /h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO 2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu ppm. ČSN EN Větrání nebytových prostor, 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Příloha č. 1, tabulka č /2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče. Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 14

15 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 37 - Vzduchotechnická zařízení (1) Vzduchotechnické zařízení musí zajistit takové parametry vnitřního ovzduší větraných prostorů, aby vyhovělo hygienickým a technologickým požadavkům. Jeho provoz musí být bezpečný, hospodárný, nesmí ohrožovat životní prostředí a zdraví osob nebo zvířat. Vzduchotechnické zařízení musí umožnit požadované pravidelné čištění a údržbu. (2) Výfuk odpadního vzduchu musí být proveden a umístěn podle normových hodnot tak, aby neobtěžoval a neohrožoval okolí. Výdechy odpadního vzduchu musí být vzdáleny nejméně 1,5 m od nasávacích otvorů venkovního vzduchu, východů z chráněných únikových cest, otvorů pro přirozené větrání chráněných, popřípadě částečně chráněných únikových cest a 3 m od nasávacích a výfukových otvorů sloužících nucenému větrání chráněných únikových cest. ČSN EN Větrání nebytových prostor, ČSN EN 15665,ČSN EN Změna Z1 pro obytné budovy 148/2006 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČSN Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, ČSN PBS - Výrobní objekty, ČSN PBS - Společná ustanovení, ČSN PBS - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (3) Nastává-li při dopravě vzduchu s vysokým obsahem vodních par nebezpečí kondenzace, musí být vzduchovod vodotěsný, provedený ve spádu a opatřen odvodněním. (4) Vzduchotechnická zařízení v provozech s vysokou intenzitou výměny vzduchu musí mít zajištěno zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu zařízením s ověřenou dostatečnou účinností, pokud se neprokáže například energetickým auditem, že takové řešení není v daných podmínkách vhodné. ČSN část 2: Požadavky kapitola 7.3 (5) U budov s klimatizačním systémem se musí doložit jejich dostatečná tepelná stabilita v letním období a využití jiných ekonomicky vhodných technických možností chlazení budovy. Tepelná stabilita klimatizovaných místností je dána normovými hodnotami. ČSN část 2: Požadavky kapitola 8. Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 17

16 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 38 - Vytápění (1) Technické vybavení zdrojů tepla musí umožnit hospodárný, bezpečný a spolehlivý provoz a je nutné brát zřetel na možnosti proveditelnosti alternativních zdrojů vytápění 24). V případě instalace tepelných spotřebičů na tuhá paliva musí být k dispozici prostor na uskladnění tuhých paliv. (2) Kotle a spotřebiče musí mít zajištěn přívod spalovacího a větracího vzduchu. Odvod spalin, kondenzátu ze spalin a dalších škodlivin nesmí ohrožovat životní prostředí a zdraví osob nebo zvířat. (3) Výpočet tepelných ztrát budov je dán normovými postupy. ČSN EN ISO Energetická náročnost budov Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení (4) Ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu, zejména v předškolních a školských zařízeních, musí být instalovaná otopná tělesa opatřena ochrannými kryty, které však nesmí bránit řádnému sdílení tepla z otopných těles do okolí. (5) V otopných soustavách musí být osazena zařízení umožňující měření a nastavení parametrů otopných soustav. Při provozu otopných soustav se musí zajistit řízení tepelného výkonu v závislosti na potřebě tepla. (6) Při dodávce tepla z vnějšího zdroje musí být na vstupu do vnitřní otopné soustavy stavby a na výstupu z ní osazen hlavní uzávěr topného média. (7) Zařízení uvedená v odstavci 5 a hlavní uzávěry topného média musí být přístupné a zabezpečené proti neoprávněné manipulaci. (8) Rozvody otopné soustavy vedené technickými podlažími musí být izolované. Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 18

17 Větrání prostor s plynovými spotřebiči odkazem na TPG Zdroj : Ing. Z. Mathauserová Vytvoření podtlaku digestoří HROZÍ NEBEZPEČÍ PORUŠENÍ TAHU KOMÍNA A VRACENÍ SPALIN DO MÍSTNOSTÍ!!! PŘÍMÉ OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA!!! , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 19

18 Problémy s vnitřním prostředím Zdroj : EkoWATT 2010 Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 20

19 Veřejné zdraví 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 22

20 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví 13 - Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy (1) Uživatelé staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a pro shromažďování většího počtu osob jsou povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových místností 15) v těchto stavbách odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, upravených prováděcími právními předpisy. Tím není dotčena povinnost vlastníka stavby podle zvláštních právních předpisů udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu. 16) 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby. 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 148/2006 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČSN EN Větrání nebytových prostor 23 - Další podmínky provozování stravovacích služeb (3) Stravovací službu může osoba, která ji provozuje, poskytovat pouze v provozovně, která vyhovuje hygienickým požadavkům na umístění, stavební konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou, vytápění, osvětlení, odstraňování odpadních vod, větrání a vybavení upraveným prováděcím právním předpisem. 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby. 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 148/2006 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČSN EN Větrání nebytových prostor Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 23

21 Veřejné zdraví 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 24

22 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 1 (4) Toto nařízení se použije na právní vztahy týkající se ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v rozsahu, který stanoví zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2). 11 Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (2) Při práci s chemickou látkou nebo prachem musí být zajištěno dostatečné a účinné větrání a místní odsávání od zdroje chemické látky nebo prachu a uplatněna technická a technologická opatření, která napomáhají ke snížení úrovně chemické látky nebo prachu v pracovním ovzduší. 18 Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, informace k ochraně zdraví (3) Kdekoliv jsou používány látky uvedené v 16 odst. 1, musí zaměstnavatel provést tato ochranná opatření: a) omezit jejich množství na pracovišti, b) omezit počet exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší míru, c) upravit pracovní proces tak, aby bylo možné vyloučit nebo minimalizovat únik těchto látek z pracoviště, d) zachycovat je u zdroje, zajistit místní odsávání a celkové větrání, e) zabezpečit vhodné analytické postupy pro jejich měření v pracovním ovzduší, zvláště pro včasnou detekci nadměrné expozice v důsledku mimořádné události, f) Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 25

23 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ČÁST TŘETÍ Další bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí HLAVA I Bližší hygienické požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti 40 - Teplota na pracovišti (1) Na pracovišti, kde je vykonávána trvalá práce, s výjimkou pracoviště s udržovanou operativní nebo výslednou teplotou nebo na venkovním pracovišti musí být zajištěno dodržování požadavků na mikroklimatické podmínky v kalendářním roce upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 3. Na pracovišti, na němž je vykonávána práce třídy I a IIa upravená v přílozeč. 1 k tomuto nařízení,části A, tabulceč. 1, nesmí být rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků více než 3 C. 2) Není-li dodržena požadovaná hodnota teploty upravená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 3, musí být doba výkonu práce rozvržena tak, aby nebyly překračovány hodnoty dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B, v tabulkách 1a až 2c nebo hodnoty vypočtené podle české technické normy o ergonomii tepelného prostředí. Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 26

24 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 41 - Větrání pracovišť (1) Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby bylo, pokud je to možné, zajištěno dodržování mikroklimatických podmínek upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 3 již od počátku směny. (2) Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být a) 50 m 3 /h na zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd I nebo IIa podle přílohyč. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, b) 70 m 3 /h na zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohyč. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, c) 90 m 3 /h na zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohyč. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1. (3) Minimální množství venkovního vzduchu podle odstavce 2 musí být zvýšeno při další zátěži větraného prostoru, například teplem, pachy nebo kouřením. V místnosti, kde je povoleno kouření, se zvyšuje množství přiváděného vzduchu o 10 m 3 /h podle počtu přítomných osob. Celkové množství přiváděného venkovního vzduchu se určuje podle nejvyššího počtu osob současně užívajících větraný prostor. (4) Pro pracoviště s přístupem veřejnosti se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu úměrně předpokládané zátěži 0,2 až 0,3 osoby/m 2 nezastavěné podlahové plochy místnosti. Při venkovních teplotách vyšších než 26 C a nižších než 0 C může být množství venkovního vzduchu zmenšeno, nejvýše však na polovinu. (5) Proudění vzduchu musí zabezpečovat dobré provětrávání pracoviště a nesmí přispívat k šíření škodlivin na jiné pracoviště. Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 27

25 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 41 - Větrání pracovišť (6) Na pracovišti, na kterém může v důsledku mimořádné události dojít k úniku těkavé chemické látky v míře, která může způsobit akutní poškození zdraví, musí být zřízeno havarijní větrání. Havarijní větrání musí být zajištěno tak, aby jeho spouštění bylo snadno dostupné před vstupem na pracoviště. Havarijní větrání musí být podtlakové tak, aby při jeho chodu nemohla těkavá chemická látka pronikat do prostor jiných pracovišť. Množství odváděného vzduchu musí být voleno tak a výduch umístěn v takové výši, aby při chodu havarijního větrání nemohlo dojít k ohrožení zdraví osob na ostatních pracovištích a ve venkovním prostoru Nucené větrání (1) Nucené větrání musí být použito vždy, pokud přirozené větrání prokazatelně nepostačuje k celoročnímu zajištění ochrany zdraví zaměstnance podle 41 odst. 2 až 5. (2) Vzduch přiváděný na pracoviště vzduchotechnickým zařízením musí obsahovat takový podíl venkovního vzduchu, který postačuje pro snížení koncentrace chemické látky nebo aerosolu včetně prachů pod hodnotu přípustného expozičního limitu i nejvyšší přípustné koncentrace. Množství přiváděného venkovního vzduchu na jednoho zaměstnance však nesmí být nižší než množství upravené v 41 odst. 2 až 4. Větrací zařízení nesmí nepříznivě ovlivňovat mikrobiální čistotu vzduchu a musí být upraveno tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni průvanu. Při nuceném větrání musí být přiváděný vzduch filtrován a v zimě ohříván. Oběhový vzduch musí být vyčištěn tak, aby zpětný vzduch přiváděný na pracoviště neobsahoval chemické látky nebo aerosoly včetně prachů v koncentraci vyšší než 5 % jejich přípustného expozičního limitu. Při použití teplovzdušného větrání nebo klimatizace nesmí podíl venkovního vzduchu poklesnout pod 15 % celkového množství přiváděného vzduchu. Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 28

26 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 42 - Nucené větrání (3) Chemická látka nebo aerosol včetně prachů musí být podle technických možností zachyceny přímo u zdroje. Zachycení se provede zakrytím zdroje nebo jeho vybavením místním odsáváním. Místní odsávání musí být v provozu souběžně s technickým výrobním zařízením a musí být zabezpečeno tak, aby při vypnutí odsávacího zařízení bylo souběžně zastaveno technické výrobní zařízení. Místní odsávání u zdrojů škodlivin musí být vybaveno sacím nebo hermetizačním nástavcem nebo zařízením, například skříní, kapotou zamezujícími šíření plynu nebo aerosolu včetně prachů do pracovního ovzduší. Vývody odváděného vzduchu do venkovního prostoru musí být umístěny tak, aby nedocházelo k zpětnému nasávání chemické látky nebo aerosolu včetně prachů do prostoru pracoviště větracím zařízením. Při místním odsávání s odvodem vzduchu do venkovního prostoru musí být zajištěn přívod venkovního vzduchu tak, aby byly dodrženy požadavky na mikroklimatické podmínky a na tlakové poměry ve větraném prostoru. Přiváděný vzduch nesmí zhoršovat kvalitu pracovního ovzduší. (4) Větrací zařízení a zařízení k místnímu odsávání, u kterých by porucha funkce mohla způsobit vzestup koncentrace chemické látky nebo aerosolu včetně prachů v pracovním ovzduší, musí být vybavena signalizací chodu a signalizací poruchyřídicího systému. (5) Nánosy i nečistoty, které by mohly znečišťovat ovzduší pracoviště, a tím představovat riziko pro zdraví zaměstnance, musí být neprodleně odstraňovány. Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 29

27 Školy , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

28 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Veřejné zdraví 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

29 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách /2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 1 - Předmět úpravy Touto vyhláškou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 1) staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, 2) vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, 3) staveb pro obchod 4) a staveb pro shromažďování většího počtu osob. 5) 2 - Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí: d) mikroklimatickými podmínkami - podmínky teplotní, vlhkostní a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí staveb, f) teplotními podmínkami - teplota vzduchu ti ( C) a výsledná teplota kulového teploměru tg ( C), g) vnitřní průměrnou teplotou - aritmetický průměr hodnot teploty, zjišťované rovnoměrně po dobu pobytu, h) klimatizací - větrání zajišťující úpravu čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu přiváděného do místnosti, i) standardními podmínkami - teplota vzduchu 20 C a tlak vzduchu 101,32 kpa,

30 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 3 - Mikroklimatické podmínky (1) Provoz v pobytových místnostech se zajišťuje tak, aby byly dodrženy přípustné mikroklimatické podmínky uvedené v příloze č. 1, s výjimkou mimořádně chladných nebo mimořádně teplých dnů. Za mimořádně chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než -15 C. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 C. (2) V případě mimořádně chladných dnů při poklesu vnitřní průměrné teploty pod 16 C se provoz pobytových místností zastaví, pokud není možno vnitřní teplotu zvýšit odpovídajícím vytápěním na výslednou teplotu dle přílohy č. 1. (3) Při použití sálavého vytápění nesmí intenzita osálání v místě hlavy člověka překročit 200 W.m-2. (4) Pobytové místnosti musí mít zajištěno přímé nebo nucené větrání. (5) Množství vyměňovaného vzduchu ve větraném prostoru se stanovuje s ohledem na množství osob a vykonávanou činnost tak, aby byly dodrženy mikroklimatické podmínky a hygienické limity chemických látek a prachu. - de facto odkaz na 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (6) Nucené větrání se použije tam, kde přímé větrání je nedostačující k odvodu vznikajících škodlivin a tepelněvlhkostní zátěže prostoru. (7) Vývody odváděného vzduchu do venkovního prostředí se umísťují tak, aby nedocházelo ke zpětnému nasávání znečištěného vzduchu do okolních vnitřních prostorů. (8) Klimatizace nesmí být zdrojem žádné kontaminace , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

31 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách /2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Příloha č. 1 Mikroklimatické podmínky Tabulka č. 1: Požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru Typ pobytové místnosti 1) Výsledná teplota tg ( C) období roku teplé chladné Ubytovací zařízení 24,0 ± 2,0 22,0 ± 2,0 Zasedací místnost staveb pro shromažďování většího počtu osob Haly kulturních a sportovních zařízení 24,5 ± 1,5 22,0 ± 2,0 24,5 ± 1,5 22,0 ± 2,0 Učebny 2) 24,5 ± 1,5 22,0 ± 2,0 Ústavy sociální péče 24,5 ± 2,0 22,0 ± 2,0 Zdravotnická zařízení 3) 24,5 ± 2,0 22,0 ± 2,0 Výstaviště 24,5 ± 2,5 22,0 ± 3,0 Stavby pro obchod 23,0 ± 2,0 19,0 ± 3,0 Vysvětlivky: 1) Není-li typ prostoru uveden v tab.č. 1, vychází se z požadavku typu prostoru s obdobným charakterem činnosti. 2) Učebny ve stavbách, které nejsou zařízením pro výchovu a vzdělávání. 3) Nejsou-li jiné požadavky na pobytové místnosti ve zdravotnických zařízeních dané prováděným výkonem nebo léčebným procesem. Tabulka č. 2: Rychlost proudění vzduchu v pobytových místnostech 3) teplé období roku 0,16-0,25 m.s-1 chladné období roku 0,13-0,20 m.s -1 Tabulka č. 3: Relativní vlhkost vzduchu v pobytových místnostech 3) teplé období roku nejvýše 65% chladné období roku nejméně 30% Tabulka č. 4: Teploty a množství odváděného vzduchu pro hygienická zařízení u pobytových místností Teplota vzduchu t i ( C) Množství odváděného vzduchu za hodinu Umývárny m3 na 1 umyvadlo Sprchy m3 na 1 sprchu WC m3 na 1 mísu 25 m3 na 1 pisoár

32 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Zařízení pro děti a mládež Školy a předškolská zařízení 410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

33 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách /2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 2 - Výklad pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí: d) dlouhodobým pobytem pobyt ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně vymezené části, který trvá v průběhu jednoho dne 4 hodiny a déle a opakuje se při trvalém užívání budovy více než jednou týdně; za dlouhodobý pobyt se považuje i pravidelné střídání krátkodobého pobytu v různých vnitřních prostorech tak, že celková doba pobytu v nich má trvalý charakter, e) krátkodobým pobytem pobyt v místnosti během jednoho dne po dobu kratší než 4 hodiny, f) přímo větratelnými prostory prostory přirozeně větrané (větrané z venkovního prostoru budovy čerstvým vzduchem) nebo nuceně větrané (mechanicky), j) normovou hodnotou nebo normovým požadavkem konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě ČSN, jehož dodržení považuje konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených požadavků.

34 410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 4a (1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena šatnami podle požadavků upravených zvláštním právním předpisem 8). Pro jednoho žáka musí být zajištěna podlahová plocha 0,25 m2. Požadavky na počty a vybavení hygienických zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Záchody a umývárny se zřizují odděleně podle pohlaví a musí být osvětleny a větrány. Požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. (2) V provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být pro žáky zřízeny osvětlené a větrané šatny. Pro jednoho žáka musí být zajištěna podlahová plocha 0,25 m2. Požadavky na počty a vybavení hygienických zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Záchody a umývárny se zřizují odděleně dle pohlaví a musí být osvětleny a větrány. Požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. (3) V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku musí být záchody a umývárny přístupné ze šatny a denní místnosti dětí, nedělí se podle pohlaví a musí být osvětleny a větrány. Požadavky na počty a vybavení hygienických zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. 5 (1) Prostory k výuce tělesné výchovy a tělocvičny v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí svými stavebně technickými podmínkami umožňovat realizaci tělesné výchovy. Tyto prostory musí být větratelné; požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy. Podlaha musí být pružná při statickém i dynamickém zatížení, snadno čistitelná, s protiskluzovou úpravou povrchu 8). Stěny a tělesa topení musí být zabezpečeny takovým způsobem, aby nebylo ohroženo zdraví dětí a žáků, svítidla a okenní tabule musí být zabezpečena proti rozbití. Další požadavky na tělocvičny v zařízeních pro výchovu a vzdělávání upravuje zvláštní právní předpis o technických požadavcích na stavby 8). 8) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

35 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách /2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 17 - Mikroklimatické podmínky (1) Stavební řešení budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání musí být navrženo tak, aby povrchová teplota vnitřních částí obvodových stěn nebyla po celý rok podstatně rozdílná od teploty vzduchu v místnosti. (2) V místnosti, kde je použito přirozené větrání okny, musí být okna zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy. 18 (1) Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k pobytu musí být přímo větratelné. Požadavky na větrání čerstvým vzduchem (výměna vzduchu) v době využití interiéru jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. (2) Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 C, ne však méně než 16 C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven. (3) Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 C nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru t tg max vyšší než 31 C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.

36 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách /2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 18 (4) Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny vzduchotechnickým zařízením. (5) Centrální šatny dětí a žáků bez přirozeného větrání musí být větrány nuceně podtlakově s výměnou vzduchu v souladu s požadavky upravenými v příloze č. 3 k této vyhlášce. (6) Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami. 22 Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí: h) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele. Daniel Munoz, Reuters

37 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách /2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 18 (4) Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny vzduchotechnickým zařízením. (5) Centrální šatny dětí a žáků bez přirozeného větrání musí být větrány nuceně podtlakově s výměnou vzduchu v souladu s požadavky upravenými v příloze č. 3 k této vyhlášce. (6) Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami. Z ČSN EN 15665/Z1

38 410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Příloha č. 3 Intenzita větrání čerstvým vzduchem a parametry mikroklimatických podmínek Intenzita větrání čerstvým vzduchem v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání: Zařízení Výměna vzduchu m3/hod Učebny Tělocvičny Šatny Umyvárny Sprchy Záchody na 1 žáka na 1 žáka 20 na 1 žáka 30 na 1 umyvadlo na 1 sprchu 50 na 1 kabinu 25 na 1 pisoár , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

39 410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Příloha č. 3 Intenzita větrání čerstvým vzduchem a parametry mikroklimatických podmínek Platné do 2009 Parametry mikroklimatických podmínek: a) Zima - učebny, pracovny, družiny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v místnosti ø t g = 22 ± 1 C, minimální výsledná teplota v místnosti t gmin = 19 C, rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 C - tělocvičny: průměrná výsledná teplota v místnosti ø t g = 20 ± 1 C, minimální výsledná teplota v místnosti t gmin = 19 C, rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 C, b) Léto - učebny, pracovny, družiny, tělocvičny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v místnosti ø t g = 28 C, maximální výsledná teplota v místnosti t gmax = 31 C, při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 C a kdy je t gmax vyšší než 31 C, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu. Tam, kde je rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru t g a teplotou vzduchu t a menší než 1 C, lze jako výslednou hodnotu teploty používat hodnotu t a ( C) naměřenou suchým teploměrem. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k dlouhodobému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 C, ne však méně než na 16 C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

40 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách /2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Příloha č. 3 Intenzita větrání čerstvým vzduchem a parametry mikroklimatických podmínek Nově platné od 2009 Typ prostoru Výsledná teplota Rychlost proudění Relativní vlhkost t g min t g opt t g max v a rh o C o C o C m.s -1 % Učebny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu ± ,1-0, Tělocvičny ± ,1-0, Šatny ± ,1-0, Sprchy Záchody ,1-0, Chodby ,1-0, Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 C.

41 Zprávy z tisku , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

42 EnviWeb, Ekolist.cz, Karvinský a Haviřovský deník.cz, Moravskoslezské noviny.cz, Všechny karvinské školky mají čističky vzduchu Ekologické vzdělání a výchova Ovzduší Zdraví zdroj: ČTK 26 přečteno vytisknout článek Ve všech mateřských školách v Karviné mají děti čističky vzduchu. Město jich pořídilo 83 a vybavilo jimi všechny třídy 19 objektů mateřských škol. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Šárka Swiderová. Obdobně čističkami před časem dovybavil všechny své školky například i ostravský městský obvod Poruba. Čističky výrazně pomáhají především při zhoršených rozptylových podmínkách, kdy se nemůže dlouhodobě větrat. Moravskoslezský kraj patří k regionům s nejhorším ovzduším v celé Evropě a právě Karvinsko se se zhoršenou kvalitou rozptylových podmínek potýká velmi často. Městu se podařilo kvůli velkému množství objednaných přístrojů snížit jejich cenu a koupit jich nakonec mohlo víc, než původně plánovalo. Čističky jsou podle mluvčí prakticky nehlučné a filtry stačí jednou týdně vyprat. Přístroje mají minimální spotřebu elektřiny, tedy i nízké provozní náklady, a školky je tak používají i přes noc. "Mají rozhodně význam. Ráno, když přijdeme do třídy, je vzduch takový jiný. My už jsme čističky kdysi měli, ale tam byly filtry na výměnu, u těchto čističek takové filtry nejsou. Je to pro nás výhodnější i méně nákladné na provoz," vysvětlila ředitelka MŠ Spojka Eva Maslovská. Například Základní a mateřská škola Prameny nakonec nakoupila čističky i z vlastních prostředků pro některé prostory základní školy, i v tomto případě firma poskytla škole slevu. Swiderová dodala, že běžná cena jednoho přístroje je 8500 korun, město je pořídilo zhruba za 4800 korun. "Přístroje stály necelých korun a pořídili jsme je všem našim školkám díky krajské dotaci," podotkl primátor Tomáš Hanzel (ČSSD). Martina Helánová , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

43 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Městské školky mají úsporné čističky vzduchu Školky si pochvalují lepší vzduch i poránu čističky pracují i v noci. Městu se podařilo díky velkému množství objednaných ionizátorů snížit cenu a koupit jich tedy nakonec mohlo víc, než plánovalo. Čističky jsou prakticky nehlučné a filtry stačí 1x týdně vyprat, mají minimální spotřebu elektřiny, takže mají nízké provozní náklady. Přístroje stály necelých 400 tisíc a pořídili jsme je všem našim školkám díky krajské dotaci, upřesnil primátor Tomáš Hanzel. Mají rozhodně význam. Ráno, když přijdeme do třídy, je vzduch takový jiný. My už jsme čističky kdysi měli, ale tam byly filtry na výměnu, těchto čističek takové filtry nejsou. Je to pro nás výhodnější i méně nákladné na provoz, pochvaluje si ředitelka MŠ Spojka v Karviné Eva Maslovská. A například ZŠ a MŠ Prameny nakonec nakoupila ionizátory i pro některé prostory základní školy z vlastních prostředků, i tam firma poskytla škole slevu.

44 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Nacházíte se zde: Úvod O Jihu Aktuálně Čističe vzduchu ve školkách nebudou, neplní svůj účel Čističe vzduchu ve školkách nebudou, neplní svůj účel Autor: Michael Kutty Poslední změna: Středa :46 Rodiče žáků navštěvujících školská zařízení v Ostravě-Jihu se v poslední době stále častěji zajímají o to, zda ve třídách budou umístěny čističe vzduchu. S podobnou iniciativou nedávno přišel městský obvod Poruba, který tyto přístroje nakoupil do svých mateřských škol. V nejlidnatějším ostravském obvodu však podobnou investici neplánují. O věci jsem jednal přímo s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou. Jeho stanovisko vychází z předešlé konzultace s hlavním hygienikem České republiky, který už dříve tuto cestu nedoporučil. Proto jsme ještě vyčkali i na názor Krajské hygienické stanice v Ostravě a ta pořizování těchto přístrojů do školních tříd rovněž označila za nevhodné a neplnící svůj účel, uvedl místostarosta Radim Miklas a pokračoval: Důvodů je několik, vysoká hlučnost, nutnost nepřetržitého provozu, protože čističe vzduchu jsou účinné pouze při dlouhodobém a nepřerušovaném provozu v uzavřené místnosti, problémem je také energetická náročnost a s tím spojené provozní náklady. Ze stanoviska KHS vyplývá, že zvýšení kvality vnitřního ovzduší lze ve školách řešit jen na úrovni centrálního systému úpravy vzduchu. V tom případě by ale strojovna musela být vybudována a umístěna mimo objekt školy, aby svým hlukem nerušila vyučování. V neposlední řadě jde i o to, že inverze, která hlavně v zimě postihuje náš kraj, nemá vliv na ovzduší uvnitř budov dodal Miklas

45 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Je osazení čističky vzduchu a zavření oken řešení čistoty vzduchu ve vnitřním prostředí? Je větrání okny dostačující pro výměnu vzduchu v místnosti? Jak řešit mikroklima ve školách a školkách? Jak odstranit prašnost? Jak nemít hlučnost ze zařízení?

46 Přestávka , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 50

47 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 51 Technická řešení vyplývající z legislativních a normových požadavků na zajištění vnitřního mikroklimatu s důrazem na školská zařízení. Rekuperace a filtrace vzduchu

48 Škodliviny v ovzduší , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 52

49 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Odérové mikroklima Odérové látky : Plynné látky jsou produkovány obvykle člověkem a jeho činností nebo jsou uvolňovány ze stavebních konstrukcí či vybavení budovy Vnikají zvnějšku budovy např. pach aut, kotelen Z vnitřního vybavení uvolňování látek z nábytku, nátěrových hmot, cigaretový kouř Některé odéry jsou i toxické (cigaretový kouř, formaldehyd z nábytku apod.)

50 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Odérové mikroklima Obsah odérových látek určuje kvalitu vzduchu Zahrnuje subjektivní hodnocení (pachy) a objektivní hodnocení z hygienického hlediska (obsah některých škodlivých plynů nemusí být lidským čichem detekovány) Jako měřítko kvality vzduchu, kde jsou zdrojem odéru lidé, se nejčastěji používá koncentrace CO 2 CO 2 je sám bez vůně a zápachu, ale pokud dodržíme limitní hodnoty koncentrací pro CO 2 (snadno měřitelné) pak z největší pravděpodobností máme vyřešeny všechny odérové látky, kde je zdrojem odéru člověk

51 Parametry vnitřního prostředí TŘÍDY MIKROKLIMATU (ČSN definuje kvalitu prostředí porovnáním s exteriérem) Koncentrace CO 2 (ppm) třída kvality prostředí (ČSN EN 15251) nedoporučuje se delší pobyt > 5000 otupělost, zívání 2500 snížení koncentrace, únava > tř. (> 1170) akceptovatelná úroveň tř. (1170) přijatelná úroveň - vnitřní prostředí obecně doporučovaná hodnota tř. (870) tř. (720) venkovní prostředí Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán 55

52 , Ing. Zdeněk Zikán 56 Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Realita na školách TU Košice posluchárna zaplněná cca 70 posluchači (bez řízeného větrání) Kratičké otevření dveří posluchárny Koncentrace CO ppm

53 , Ing. Zdeněk Zikán 57 Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách SPŠ a VOŠ Volyně semináře v délkách 2*45 min Realita na školách Koncentrace CO 2 Malá třída, 22 žáků posluchačů Přemístění (vypnuto měření) přestávka Velká třída (2*; 28 žáků) 1500 ppm 1500 ppm

54 , Ing. Zdeněk Zikán 58 Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Jedna z vlaštovek škola ZŠ Kostelní Lhota větrání školní třídy po rekonstrukci školy nejdříve týden bez VZT V dalším týdnu řízené větrání VZT systémem s rekuperací tepla

55 , Ing. Zdeněk Zikán 59 Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Realita v seminárních místnostech Hranice 1500 ppm Záznam vnitřního prostředí seminář projektantů Praha-Krejcárek CO2 pravá osa - ppm Rh levá osa - % T interiéru levá osa C Abs. vlhkost interiéru levá osa g/m3

56 Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Problémy s vnitřním prostředím 70% času nad hranicí 1000 ppm Zdroj : EkoWATT , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 60

57 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Státní zdravotní ústav Praha Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ Praha, centrum hygieny životního prostředí, odborná skupina hygieny ovzduší Ing. Miroslava Mikešová (tel: , RNDr. Bohumil Kotlík (tel: , www. szu.cz

58 Státní zdravotní ústav Praha , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

59 Státní zdravotní ústav Praha , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

60 FILTRACE , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

61 Filtrace , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách viry 0,005-0,1 µm bakterie 0,2-20 µm (většinou 0,5-1,5 µm) výtrusy hub, mechu, lišejníků a kapradin µm pyl µm plísně µm cigaretový kouř 0,01-1 µm (střední hodnota 0,5 µm) olejová mlha 0,04-1 µm saze 0,01-0,5 µm kouř (spalování org. hmoty) 1 µm.

62 G3 G4 F5 Filtrace vzduchu obvykle používané třídy filtrace Květní pyl Pyl Mlha Odpadní vzduch ze stříkacích kabin a kuchyní Ochrana proti znečištění pro klimatizační a kompaktní přístroje (např. okenní klimatizace, ventilátory) Předfiltry pro filtrační třídy F7 až F8 (nutné pouze u silně znečištěného vstupního vzduchu) Předfiltry a filtry cirkulujícího vzduchu pro zařízení civilní ochrany Výtrusy Cementový prach Částice, které způsobují skvrny nebo usazování prachu Filtrace vzduchu F7 F8 Nahromaděné saze Tzv. prach procházející plícemi PM 2,5 - prach Cementový prach (jemná frakce) Filtry cirkulujícího vzduchu ve větracích centrálách Koncové filtry v klimatizačních zařízeních pro střední nároky, např. obchodní domy, kanceláře a určité výrobní prostory Předfiltry pro třídy filtrace H11 a H12 G - Filtry pro hrubý prach Účinné pro částice 10µm F - Filtry pro jemný prach Účinné pro částice 1µm H - Filtry pro mikročástice Účinné pro částice 0,01µm U - Filtry pro mikročástice A - Filtry s aktivním uhlím Filtry pro absorpci plynů H10 H11 Aktivní uhlí (Neimpregnované aktivní uhlí) Zárodky Tabákový kouř Kouř kysličníků kovů Viry na nosných částicích Saze Lehké těkavé uhlovodíky VOC'S Asfaltové, dehtové, benzínové a kerosinové výpary Výpary rozpouštědel Tělesné, civilizační a nemocniční zápachy Potravinářské, kuchyňské a hnilobné zápachy Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách , Ing. Zdeněk Zikán Seminář projektantů Praha

63 Filtrace , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 68 0,6 µm 2,2 µm

64 Filtrace , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 69 Filtrační prvky pro jednotky EC4 / ECV4 Filtrační rámeček s filtrační textilií Sestavení filtračního rámečku s textilií Filtrační kazeta

65 Filtrace , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 70 Dodávané třídy filtrace pro DUPLEX EC4 / ECV4 G4 standartní F7 volitelná Uhlíková tkanina volitelná Osazuje se společně se základní G4, ve směru proudění vzduchu vždy první G4 G4 Uhlíková Proudění vzduchu

66 Filtrace vzduchu Duplex R_4 typy filtrů - Standardně bude jednotka dodávána s tkaninovým/kazetovým předfiltrem na vstupu -I1 G4, na vstupu E1 bude osazen tahokovový předfiltr - Dále je osazen hlavní, cirkulační filtr textilní rámečkový /kazetový G4/ F7/uhlíkový , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 71

67 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

68 1. Větrání okny + - nic neinvestujeme, musíme se jen sami přimět otevírat okna nevíme kolik vzduchu větráme (hodně, málo) nevíme kolik energie ztrácíme (hodně, málo) nemáme pod kontrolou kvalitu (čistotu) vzduchu , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

69 Ostravsko 50 % venkovního prachu se dostává dovnitř budov při větrání okny Je větrání okny dostačující? , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

70 Problémy s vnitřním prostředím Zdroj : EkoWATT , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 75

71 Větrání okny vyklápěcí okno (jedno v pokoji) průměrná denní výměna vzduchu v ložnici pohyblivá průměrní výměna ve výsledku 0,81 h-1 Výsledek: větrání okny je náhodný proces 31. Pros 31. Led 28. Úno 31. Břez 30. Dub 31. Kvě 30. Čer 31. Červ 31. Srp 30. Září 31. Říjen 30. List 31. Pros Průměrná denní výměna vzduchu h , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 76

72 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 77 Jednoduchá metoda větrání okny ;-) 3762 krát vydechnout, uvařit 1 litr vody na čaj, zalít květy, 3 krát zlehka kýchnout, vyprat 2 páry ponožek, 1,6 minuty při krájení cibule plakat jedním okem... hmm... Podle mých výpočtů by teď mělo být okno na 4,3 minuty rozevřeno na 2,5 cm... nalezeno v Energetickém zpravodaji

73 Kondenzace ve spárách okna netěsné okno , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 78

74 Nevětrání a zvýšení vlhkosti vzduchu , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 79

75 PROBLÉMY VĚTRÁNÍ Velké větrání : Vzrůstá spotřeba energií na větrání - ŠPATNĚ V zimě se vysušuje prostor relativní vlhkost je nízká - ŠPATNĚ Odéry, CO 2 jsou nízké koncentrace - DOBŘE Malé větrání : Spotřeba energií je nízká Může vzrůstat relativní vlhkost Odéry, CO 2 jsou vysoké koncentrace - DOBŘE - ŠPATNĚ - ŠPATNĚ Je potřeba vyvážit větrání s produkcí škodlivin a zejména vlhkosti v budovách!!! , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 80

76 2. Nucené větrání (přívod filtrace + ohřev vzduchu odvod teplého vzduchu pryč) + - víme kolik vzduchu větráme máme pod kontrolou kvalitu vzduchu - filtrace víme kolik energie ztrácíme (hodně) investice , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 81

77 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Nucené větrání s rekuperací + - víme kolik vzduchu větráme máme pod kontrolou kvalitu vzduchu minimum ztrát energie investice

78 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 83 Co je to rekuperace tepla? Znovuzískávání odpadního tepla, kdy odpadní teplý vzduch předává svou energii nasávanému čerstvému (obvykle chladnějšímu) vzduchu.

79 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 84 Co je to rekuperace tepla? Znovuzískávání odpadního tepla, kdy odpadní teplý vzduch předává svou energii nasávanému čerstvému (obvykle chladnějšímu) vzduchu. Kapalinové okruhy Lamelové výměníky s teplonosnou kapalinou Rekuperační Tepelné trubice Tepelná čerpadla Výměníky s chladivem bez pohonu Nucený oběh chladiva Deskové rekuperátory Přímá výměna tepla Regenerační Rotační rekuperátory Přepínací rekuperátory Akumulační hmota mění polohu, směr vzduchu je stálý Akumulační hmota je ve stálé poloze, mění se směr proudu vzduchu

80 Části systému: výměník tepla vzduch - vzduch Protiproudý - vířivý (kanálový) účinnost o další 3-4 % vyšší než kanálový hlavně při vyšších průtocích (není vhodný pro pasivní dům) Protiproudý (kanálový) účinnost % Křížový protiproudý účinnost % Grafika: PHD Křížový účinnost % Autor: HK / PHI / PHD , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 85

81 Co to je rekuperace tepla? Rekuperace tepla Je to zpětné získávání tepla (ZZT). V křížovém nebo protiproudovém výměníku odpadní teplý vzduch předává svou energii nasávanémučerstvému (obvykle chladnějšímu) vzduchu Tyto okruhy se za žádných okolností nemísí. Jsou dokonale od sebe odděleny! , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 86

82 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 87 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ A REALIZACE

83 Rovnotlaké větrací systémy pro BD i školy Centrální systém Decentrální systém , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 88

84 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Principy větrání Decentrální systém větrání 1 jednotka v 1 třídě Individuální přívod i odvod

85 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 90 Principy větrání Decentrální systém větrání 1 jednotka v 1 třídě Společný přívod i odvod

86 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 91 Principy větrání Decentrální systém větrání 1 jednotka v 1 třídě Společný přívod i odvod

87 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 92 Principy větrání Decentrální systém větrání 1 jednotka v 1 třídě Společný přívod i odvod

88 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 93 Principy větrání Centrální systém větrání 1 jednotka pro několik tříd

89 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Centrální systém větrání Slivenec větrání učeben

90 Slivenec větrání učeben , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

91 Slivenec větrání učeben , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

92 Slivenec větrání učeben , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

93 Slivenec větrání učeben , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

94 * , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Slivenec MŠ + tělocvična *

95 Gymnázium Hrabůvka , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 103

96 Gymnázium Hrabůvka , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 104

97 Gymnázium Hrabůvka , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 105

98 Litovel - ZŠ , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

99 Litovel - ZŠ , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

100 Litovel - ZŠ , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

101 Jedna z dalších vlaštovek , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

102 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Základní škola Kostelní Lhota kolem r kolem r

103 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Základní škola Kostelní Lhota

104 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Předtím Základní škola Kostelní Lhota Potom

105 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Předtím Základní škola Kostelní Lhota Potom

106 Základní škola Kostelní Lhota , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

107 Základní škola Kostelní Lhota , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

108 , Ing. Zdeněk Zikán 120 Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Jedna z vlaštovek škola ZŠ Kostelní Lhota větrání školní třídy po rekonstrukci školy nejdříve týden bez VZT V dalším týdnu řízené větrání VZT systémem s rekuperací tepla

109 , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách Dotace kraj Kč Celkové náklady Kč Spoluúčast obce Kč Základní škola Kostelní Lhota Dílčí náklady VZT VZT Atrea VZT Matkovský instalace Kč Kč VZT přípomoce - vrtání děr ve zdech, SDK aj. Vytápění TČ Stiebel - zdroj vč. instalace UT - radiátory vč. práce Úpravy povrchů vnější vč. izolace, lešení, fasády Svislé konstrukce nové profily, vyzdívky st. oken, příčky Bourání vybourávání oken, nových 1 dveří ZTI elektro Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč mezisoučet ostatní náklady truhlářské práce koberce omítky podlahy, dlažba klempířské práce apod Kč Kč

110 ATREA Prototype for Active Overflow Ventilation , Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO. Vybrané souvislosti a sledované hodnoty EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Větrání škol Vybrané souvislosti a sledované hodnoty Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz Investice do Vaší budoucnosti

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ

VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ Sídlo společnosti v ČR - Jablonec nad Nisou Rodinná společnost 20 letá tradice Flexibilita Inovace - patenty Pobočka pro Slovensko - Komárno Segmenty

Více

(zm no) (zm no) ízení vlády . 93/2012 Sb., kterým se m ní na ízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn

(zm no) (zm no) ízení vlády . 93/2012 Sb., kterým se m ní na ízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn Katedra prostředí staveb a TZB KLIMATIZACE, VĚTRÁNÍ Přednášky pro navazující magisterské studium studijního oboru Prostředí staveb Přednáška č. 2 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA, Ph.D. Nové výukové moduly

Více

ATREA s.r.o. Přední výrobce systémů řízeného větrání

ATREA s.r.o. Přední výrobce systémů řízeného větrání ATREA s.r.o. Přední výrobce systémů řízeného větrání Ing. Zdeněk Zikán, 12.10.2017 CZGBC 2017 1 ATREA s.r.o. Sídlo společnosti v ČR - Jablonec nad Nisou Rodinná společnost 20 letá tradice Flexibilita Inovace

Více

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Částka: 141/2005 Sb. Předpis ruší: 108/2001 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL

MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL Zuzana Mathauserová zuzana.mathauserová@szu.cz Státní zdravotní ústav KD 21.4.2016 Kvalita vnitřního prostředí staveb ovlivňuje pohodu, výkonnost i zdravotní stav člověka.

Více

Větrání budov s nízkou spotřebou energie

Větrání budov s nízkou spotřebou energie Větrání budov s nízkou spotřebou energie Sídlo společnosti v ČR - Jablonec nad Nisou Rodinná společnost 20 letá tradice Flexibilita Inovace - patenty Pobočka pro Slovensko - Komárno 21.09.2016 Ing. Zdeněk

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

Předmět úpravy. Základní pojmy

Předmět úpravy. Základní pojmy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických... - znění dle 6/2003 Sb. 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.

Více

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Kvalita vnitřního prostředí staveb je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_38_V_3.05 Vzduchotechnika

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY T E C H N I C K Á Z P R Á V A RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1 1 Úvod Navržené zařízení je určeno k větrání a částečnému

Více

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV. Zuzana Mathauserová. zmat@szu. 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV. Zuzana Mathauserová. zmat@szu. 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV Zuzana Mathauserová zmat@szu szu.cz 40. KD Fyzikální faktory pracovního prostředí Kvalita nitřního prostředí budov je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA Ing. Ondřej DOBISÍK Praha 12. 3. 2014 Ing. Ondřej DOBISÍK 2000-2008 Zdravotní ústav se sídlem v Praze oddělení měření a posuzování fyzikálních faktorů prostředí 2008-2011

Více

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory 57. konzultační den 16.10.2014 Kvalita vnitřního prostředí

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Nízkoenergetické budovy

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

NOVELIZACE NV č. 361/2007 Sb. MIKROKLIMA. Zuzana Mathauserová

NOVELIZACE NV č. 361/2007 Sb. MIKROKLIMA. Zuzana Mathauserová NOVELIZACE NV č. 361/2007 Sb. MIKROKLIMA Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Nařízení vlády č. 93/2012 Sb.,

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a 14001 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Stavba Objekt Část Stupeň : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

1. Počet hygienických zařízení ve školách a školských zařízeních se stanoví takto:

1. Počet hygienických zařízení ve školách a školských zařízeních se stanoví takto: Požadavky na hygienická zařízení 1. Počet hygienických zařízení ve školách a školských zařízeních se stanoví takto: a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků, b) 1 záchod na 20 dívek, c) 1 pisoár

Více

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ VPRAZE Fakulta stavební Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze 1 Zadání úlohy

Více

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah :

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah : Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5 Obsah : 1. Úvod 2. Koncepce větracích zařízení 3. Energetické nároky zařízení 4. Ekologie 5. Požární ochrana 6. Požadavky na související

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla

Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán 1 21.11.2013 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 2

Více

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Obsah A) F1.4.c 1 Technická zpráva B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Technická zpráva Úvod V rámci tohoto projektu stavby jsou řešeny základní parametry větrání obchodního centra Philips

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Větrání. Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 1

Větrání. Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 1 Větrání Seminář CERPAD, Praha 6.6.2013 1 6.6.2013 Seminář CERPAD, Praha 2 Segmenty výrobního programu větrací jednotky s rekuperací tepla rekuperační výměníky tepla vzduch-vzduch větrání velkokuchyní větrání

Více

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách www.tzb-info.cz 3. 9. 2018 Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách Uvedený příspěvek je zaměřený na možnosti využití tepelných čerpadel

Více

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III Profese : KLIMATIZACE Zakázkové číslo : 29 09 14 Číslo přílohy

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí

Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí Prosklené kanceláře s PC z hlediska faktorů prostředí Ing. Jana Lepší Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení faktorů prostředí - Pracoviště Plzeň jana.lepsi@zuusti.cz Proč jsou zde pracovníci

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou Vzduchotechnika Stavební objekty: Vězeňská kuchyně Všehrdy Klient: Všehrdy 26, Chomutov 430 01 Stupeň: Projekt č.: Studie Z30424 Datum: 6. 9. 2016 Vedoucí projektu: p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé

Více

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb., jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 Ing.Miroslava Rýparová miroslava.ryparova@khsova.cz 595 138 126 Krajskáhygienickástanice

Více

Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby

Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby Zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále zákon PHN ) kompetence stavebních úřadů ve vztahu k technickým požadavkům na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb., jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

Areál MZS Chodov; Stavební úpravy správní budovy č.p. 588; D.2 - Vzduchotechnika TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

Areál MZS Chodov; Stavební úpravy správní budovy č.p. 588; D.2 - Vzduchotechnika TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA Obsah Technické zprávy: 1. Identifikační údaje stavby a investora 2. Úvod 3. Podklady 4. Technický popis zařízení 5. Požadavky na ostatní profese stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA 1. Identifikační

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.040.10; 91.140.70 Únor 2013 ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny Sanitary facilities and changing rooms Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4108

Více

Požadavky legislativy: m 3 /h na studenta Vnitřní teplota vzduchu 22 ±2 C (max. 28 C) Relativní vlhkost vzduchu 30 65% Maximální koncentrace CO

Požadavky legislativy: m 3 /h na studenta Vnitřní teplota vzduchu 22 ±2 C (max. 28 C) Relativní vlhkost vzduchu 30 65% Maximální koncentrace CO Větrání ve školách Ing. Karel Srdečný Ing. Petra Horová Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 2021 PragramEFEKT 2 na rok 2018. Požadavky legislativy:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Annette Řehořková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Více

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Nástavba objektu E II etapa, Dispoziční úpravy 5.NP na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území Č. Budějovice 7 Investor : Vězeňská služba České Republiky

Více

MIKROKLIMA. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz

MIKROKLIMA. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz MIKROKLIMA Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů.

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. D.1.4.3-01 Technická zpráva bez měřítka 6 A4 Příloha č. D.1.4.3-02 Půdorys 2.NP 1:50 8 A4 Příloha č. D.1.4.3-03 Neoceněný výkaz výměr bez měřítka 3 A4 Příloha č. D.1.4.3-04 Oceněný

Více

Rekuperace. Martin Vocásek 2S

Rekuperace. Martin Vocásek 2S Rekuperace Martin Vocásek 2S Co je rekuperace? rekuperace = zpětné získávání tepla abychom mohli teplo zpětně získávat, musíme mít primární zdroj bez vnitřního (primárního) zdroje, kterým mohou být vedle

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ze dne 12. prosince 2007, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb.,

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Mikroklima, tepelná zátěž a chladová zátěž

Mikroklima, tepelná zátěž a chladová zátěž Mikroklima, tepelná zátěž a chladová zátěž (návrh změn pro novelizaci NV č. 361/2007 Sb.) Zuzana Mathauserová Olga Šušoliaková Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a nemocí z povolání Laboratoř

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

2) Charakteristika zařízení

2) Charakteristika zařízení 1 Předmětem technické zprávy je popis řešení rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni restaurace Tyrol v areálu ZOO Zlín- Lešná. Nový větrací systém je navržen pro zvýšení větracího výkonu a snížení energetické

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu

Více

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

Přednášející: Ing. Radim Otýpka Přednášející: Ing. Radim Otýpka Základem zdravého života je kvalitní životní prostředí - Dostatek denního světla - Dostatek kvalitního vzduchu - Dostatek zdravé potravy -To co ale potřebujeme každou sekundu

Více

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016. NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE STUDIE VZT Zpracovatel: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29 612 00 Brno Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016 Vzduchotechnika 1 1. Zadání Zadání investora pro vypracování

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 10.8.2015 OBSAH 1. Všeobecně 3 2. Koncepce řešení 3 3. Popis zařízení 3 4. Přehled energií 4 5. Požadavky

Více

Živnostenský úřad Gorkého 458, Pardubice klimatizace Technická zpráva

Živnostenský úřad Gorkého 458, Pardubice klimatizace Technická zpráva Živnostenský úřad Gorkého 458, Pardubice klimatizace Technická zpráva Jednostupňový projekt Zhotovitel: Ing. Jaromír Stodola Průmyslová 526 530 03 Pardubice tel./fax: 466 750 301 datum: 10/2013 1 (celkem

Více

194/2007 Sb. Vyhláška. ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné

194/2007 Sb. Vyhláška. ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a AIRTECH PI 1403030106 AIRTECH GROUP s. r. o. poč. listů: 8 T e c h n i c k á z p r á v a akce: ENVIROMENTÁLNÍ CENTRUM KRSY SO 01 VLASTNÍ OBJEKT " D O K U M E N T A C E P R O P R O V Á D Ě N Í S T A V B

Více

MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci

MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno 24. 2. 2016, třída Krtečci Měření vnitřního ovzduší v mateřské školce Kamarád, Čtvrtě 3, Brno Nový Lískovec Studie znečištění vnitřního ovzduší ve školkách a jeho vliv na zdraví

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

Nové požadavky na větrání obytných budov OS 01 Klimatizace a větrání STP 2011

Nové požadavky na větrání obytných budov OS 01 Klimatizace a větrání STP 2011 Nové požadavky na větrání obytných budov OS 01 Klimatizace a větrání STP 2011 POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV DLE ČSN EN 15 665/Z1 Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Více

Pravidla pro větrání prostor s plynovými spotřebiči

Pravidla pro větrání prostor s plynovými spotřebiči Pravidla pro větrání prostor s plynovými spotřebiči Od 1.1.2012 nabyla účinnost Vyhl. 20/2012 Sb. o technic.požadavcích na stavby, která novelizuje stávající prováděcí Vyhl. č. 268/2009 Sb. ke Stavebnímu

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015 Radek Peška PROČ VĚTRAT? 1. KVALITNÍ A PŘÍJEMNÉ MIKROKLIMA - Snížení koncentrace CO2 (max. 1500ppm) - Snížení nadměrné vlhkosti v interiéru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: , SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, 252 44 PSÁRY telefon: 241 940 657, e-mail: skola@skolapsary.cz 2. VNITŘNÍ PŘEDPIS PROVOZNÍ ŘÁD V Psárech dne 30. 8. 2016 Č.j. 639/2016 Mgr., Bc. Vejsadová Irena ředitelka školy PROVOZNÍ

Více

343/2009 Sb. VYHLÁŠKA

343/2009 Sb. VYHLÁŠKA 343/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. září 2009, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Ministerstvo

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 2. KÓD 3. POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE HLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ BIOLOGICKÝCH

Více

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007,

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky

Více

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Podklady pro zpracování... 2 1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů... 2 1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí... 2 2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Hygienické větrání

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

5.17.17.14. Kotelny http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/sektory-bozp/kotelny Bezpečnost práce v kotelnách stanovuje ČSN 07 0703, bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební

Více

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měřící úloha č. 1 měření vnitřní teploty vzduchu Měřící úloha č. 2 měření vnitřní relativní vlhkosti vzduchu Měřící úloha č. 3 měření globální

Více

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

Pluszáruka 5 let. Vždy to nejlepší klima pro. Komfortní větrání s rekuperací tepla: zaručeně čerstvý vzduch s prodlouženou zárukou 5 let

Pluszáruka 5 let. Vždy to nejlepší klima pro. Komfortní větrání s rekuperací tepla: zaručeně čerstvý vzduch s prodlouženou zárukou 5 let Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu Pluszáruka 5 let Vždy to nejlepší klima pro Komfortní větrání s rekuperací tepla: zaručeně čerstvý

Více