Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR"

Transkript

1 Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu a pokročilých prezentačních dovedností vyhlášeného společností U&SLUNO a.s. Tato zadávací dokumentace blíže specifikuje očekávanou náplň jednotlivých školení, která jsou předmětem výběrového řízení. Dále specifikuje nebo upřesňuje podmínky související s realizací výběrového řízení a plněním zakázky. Výběrové řízení je rozděleno do dvou částí A a B. Tyto části jsou posuzovány odděleně. Zakázka se týká realizace: A) školení v oblasti Projektového řízení B) školení Pokročilých prezentačních dovedností. Část A) Předmětem této části zakázky jsou dvě rozdílná školení Projektového managementu. 1. Kurz Project management I. Předmět školení: Cílem školení je ucelené seznámení účastníků s pojmy a principy projektového řízení. Výchozí metodikou pro školení je Project Management Body of Knowledge (PMBOK) dle PMI. Školení by také mělo být základem pro certifikaci PMP (uznatelnost hodin školení pro přípravu k certifikaci). Předmět školení má pokrývat oblasti kontextu řízení projektů, procesy řízení projektů v členění podle životního cyklu včetně aktivit v předprojektové fázi, zabývat se řízením kvality, řízení lidských zdrojů, řízením rizik. Účastníci kurzu budou seznámeni s obecně platnými principy, postupy a technikami, které se uplatní na všech typech projektů. Školení bude obsahovat praktickou část s příklady k nácviku činností v rámci jednotlivých etap projektů a k prohloubení manažerských dovedností při řízení projektů. Požadavky na školitele: praxe v lektorské činnosti, praxe při práci na projektech v komerční sféře, certifikát PMI PMP 1

2 Místo školení: Prostory společnosti U&SLUNO a.s. včetně vybavení projektorem, flipchartem, tabulí, přístupem k internetu Předpokládaný počet účastníků: 8 osob. Cena bude nastavena za školení celkově. Dodavatel může v nabídce stanovit maximální počet účastníků školení tak, aby byla zachována efektivita školení, při dodržení spodní hranice 8 osob. Předpokládaný rozsah školení: 3 dny Termín realizace: realizace školení v období duben červen 2012, přesný termín bude stanoven po dohodě se zadavatelem. 2. Kurz Project management II: Předmět školení: Absolvování tohoto kurzu umožní projektovým manažerům, kteří již mají praktické zkušenosti s řízením projektů a znají základní principy a metody řízení projektů, přistoupit k certifikační zkoušce dle standardů IPMA. Kurz tedy bude pokrývat průřezově všechna témata, která jsou předmětem certifikace a mimo teorie bude zahrnovat aktivní cvičení a příklady k přípravě a ověření znalostí ke zkoušce. Bude se věnovat technickým, osobnostním i kontextovým kompetencím pro řízení projektů. Kurz je zároveň uznanou přípravnou vzdělávací aktivitou pro přistoupení k certifikaci. Požadavky na školitele: praxe v lektorské činnosti, praxe při práci na projektech v komerční sféře, certifikát IPMA min. v levelu C Místo školení: v místě určeném dodavatelem v rámci veřejného kurzu nebo ve společnosti U&SLUNO a.s., dle nabídky Předpokládaný počet účastníků: 3 (uvedený počet osob je pouze předpokládaný a může se v průběhu realizace projektu změnit) Předpokládaný rozsah školení: 5 dnů Termín realizace: realizace školení v období duben červen 2012, přesný termín bude stanoven po dohodě se zadavatelem a dle aktuální nabídky veřejných kurzů 3. Společná ustanovení pro část A Charakteristika účastníků školení: Účastníci pracují na pozicích: projektový manažer, odborný konzultant Pro definici obsahu a zaměření kurzů uvádíme, že všichni účastníci školení mají v různém rozsahu zkušenosti s prací na reálných projektech, zejména v oblasti zavádění informačních 2

3 systémů a nebo v oblasti restrukturalizace a optimalizace podnikových procesů, tj. v oblasti, která je pro činnost naší společnosti klíčová. Ukončení kurzu: Formu dokladování absolvování kurzu navrhne dodavatel. Po absolvování kurzu bude každému účastíkovi vystaveno osvědčení nebo certifikát uvádějící rozsah hodin školení vč. hodin uznatelného školení pro certifikaci PMP, resp. IPMA. Dodavatel rovněž vyhotoví prezenční listinu s podpisy účastníků a lektora. Kritéria hodnocení nabídek části A: Kritérium Váha kritéria Celková cena školení 70% Kvalifikace školitelů 30% Vzorec pro výpočet: Kritérium ceny: 100 x (nejnižší cena / cena hodocené nabídky) x váha v procentech (70%) Kritérium kvalifikace školitelů: hodnotí se nejvýhodnější nabídka, nejvýhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším pak adekvátně ponížené body ve škále bodů. Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech (30%) Dosažené hodnoty z obou kritérií se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů je nabídkou vítěznou. Stanovení celkové ceny: Stanovená cena je cena konečná a v nákladech na školení zahrnuje také náklady na školící a studijní materiály, v případě školení v místě zadavatele rovněž například cestovné nebo náklady ubytování lektora, v případě školení v místě určeném dodavatelem například pronájem školících místností či nabízené občerstvení. Cena je tedy stanovena tak, že pro realizaci školení uchazeč nepočítá s fakturací dalších dodatečných nákladů. Cena bude uvedena v Kč bez DPH a to v členění: Celková cena za školení Project management I. Celková cena za školení 3 osob na Project management II. Celková cena celkem Kvalifikace školitele: Součástí nabídky bude profil jednoho nebo více potenciálních školitelů. Školitelé budou hodnoceni z pohledu: 1. Délky a náplně praxe v lektorské činnosti obdobného zaměření 3

4 2. Délka a náplň praxe v řízení projektů, přičemž výhodou je účast na projektech souvisejících se zaváděním informačních systémů nebo organizace či reorganizace podnikových procesů v komerční sféře 3. Úroveň získaného certifikátu dle metodiky PMI či IPMA dle konkrétního zaměření kurzu, přičemž získání certifikátu PMI PMP pro školení Project Management I. a certifikátu IPMA level C jsou nezbytným kritériem pro účast ve výběrovém řízení. 4. Prokazatelné reference stručný popis alespoň 3 realizovaných kurzů s uvedením konkrétních osob nebo zástupců organizací pro poskytnutí referencí. Do hodnocení bude započten ten z uvedených školitelů, který mezi hodnocenými získá nejmenší počet bodů. Část B) Předmětem této části zakázky je školení Pokročilých prezentačních dovedností. 4. Pokročilé prezentační dovednosti Předmět školení: Cílem kurzu je rozvinout u účastníků pokročilé prezentační dovednosti prostřednictvím intenzivní zpětné vazby na jejich prezentace. Předmětem kurzu je tedy především trénink technik pro prohloubení kontaktu s publikem, získání důvěryhodnosti prezentujícího a umění reagovat. Obsah kurzu: Techniky konstrukce prezentace Identifikace publika; vyslovení klíčových důvodů, které posluchači chtějí slyšet Získání a udržení pozornosti Práce s problémovým publikem Řízení diskuze a zvládání námitek, konstruktivní argumentace Aktivní práce s doplňovými pomůckami flipchart, tabule Improvizace v zaměření prezentace i při neočekávaných situacích organizačního či technického charakteru Uvědomění si role rétoriky a neverbální komunikace při prezentaci, rétorická cvičení Požadavky na školitele: praxe v lektorské činnosti v oblasti prezentačních a manažerských dovedností, praxe v obchodní nebo řídící pozici v komerční sféře Místo školení: Prostory společnosti U&SLUNO a.s. včetně vybavení projektorem, flipchartem, tabulí, přístupem k internetu Předpokládaný počet účastníků: celkem 15 osob ve 2 skupinách Charakteristika účastníků školení: Účastníci školení pracují na pozicich: obchodník, projektový manažer, konzultant Všichni účastníci externě prezentují a to zejména v rámci nových obchodních příležitostí, presale a upsale akvit nebo školení našich zákazníků. Rozsah školení: 2 dny/skupina 4

5 Termín realizace: realizace školení v období duben červen 2012, přesný termín bude stanoven po dohodě se zadavatelem. Ukončení kurzu: Formu dokladování absolvování kurzu navrhne dodavatel. Po absolvování kurzu bude každému účastníkovi vystaveno osvědčení nebo certifikát. Dodavatel rovněž vyhotoví prezenční listinu s podpisy účastníků a lektora. Kritéria hodnocení nabídek části B: Části A a B nabídky jsou hodnoceny odděleně. Kritérium Váha kritéria Celková cena školení 50% Kvalifikace školitelů 50% Vzorec pro výpočet: Kritérium ceny: 100 x (nejnižší cena / cena hodocené nabídky) x váha v procentech (70%) Kritérium kvalifikace školitelů: hodnotí se nejvýhodnější nabídka, nejvýhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším pak adekvátně ponížené body ve škále bodů. Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech (30%) Dosažené hodnoty z obou kritérií se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů je nabídkou vítěznou. Stanovení ceny: Stanovená cena je cena konečná a v nákladech na školení zahrnuje také náklady na školící a studijní materiály, v případě školení v místě zadavatele rovněž například cestovné nebo náklady ubytování lektora. Cena je tedy stanovena tak, že pro realizaci školení uchazeč nepočítá s fakturací dalších dodatečných nákladů. Cena bude uvedena jako celková cena v Kč bez DPH Kvalifikace školitele: Součástí nabídky bude profil jednoho nebo více potenciálních školitelů. Školitelé budou hodnoceni z pohledu: 1. Délky a náplně praxe v lektorské činnosti v oblasti prezentačních a manažerských dovedností 2. Délka a náplň praxe v obchodní nebo řídící pozici, přičemž výhodou je zaměření na sféru služeb 3. Prokazatelné reference stručný popis alespoň 3 realizovaných kurzů s uvedením konkrétních osob nebo zástupců organizací pro poskytnutí referencí. 5

6 4. Praktická ukázka prezentace školitele v rozsahu cca 1 hodiny v prostorách zadavatele. Tato ukázka se uskuteční v dohodnutém čase ve dnech , 26.3.; v případě překážek dle dohody, nejpozději však Do hodnocení bude započten ten z uvedených školitelů, který mezi hodnocenými získá nejmenší počet bodů. 5. Společná ustanovení pro části A a B Platební podmínky: Platba za realizovaná školení bude provedena odděleně pro jednotlivá školení po jejich ukončení, forma úhrady bude bezhotovostně převodem na účet na základě daňového dokladu se splatností 21 dnů. Komunikace: Dotazy v rámci zadávacího řízení za strany uchazeče mohou být vzneseny na ovou adresu s doručenkou. V případě vznesení takového dotazu bude dotaz i odpověď distribuována všem osloveným dodavatelům na jejich uvedené kontaktní ové adresy. Publicita: Vybraný dodavatel se zavazuje dodržet pravidla povinného minima publicity operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tato povinnost se týká zejména formálních dokumentů (faktury, prezenční listiny, certifikáty) a studijních materiálů označených příslušnými logy a povinnými texty. V Ostravě dne Ing. Marta Nováková Předseda představenstva Ing. Martina Tvardková pověřena realizací výběrového řízení 6

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Jana Šubrtová

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Jana Šubrtová Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E Jana Šubrtová Soulad výdaje s legislativou V rámci realizace projektu je nutné dodržovat obecně legislativu EK i ČR. Specifickou oblastí je dodržování pravidel,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více