Deutsches Institut für Bautechnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deutsches Institut für Bautechnik"

Transkript

1 Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L Berlin Německo Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Člen EOTA Member of EOTA E TA-10/0305 Obchodní označení Trade name Držitel schválení Holder of approval Předmět schválení a účel použití Generic type and use of construction product EJOT SDF 10V a EJOT SDF 10H EJOT SDF 10V and EJOT SDF 10H EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe NĚMECKO Plastová hmoždinka do betonu a zdiva pro nenosné kostrukce pro použití ve skupinách Plastic anchor for multiple use in concrete and masonry for non-structural applications Platnost: Validity: Výrobní závod Manufacturing plant od from do to 16. září září 2015 EJOT výrobní závod 1, 2, 3 a 4 Toto schválení obsahuje This Approval contains 21 stran včetně 10 příloh 21 pages including 10 annexes Evropská organizace pro technická schvalování European Organisation for Technical Approvals

2 strana 2 evropského technického schválení ETA 10/0305 vydaného 16. září 2010 I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Toto evropské technické schválení uděluje Německý institut pro stavební techniku DIBt v souladu se: - směrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích 1, změněnou směrnicí Rady 2 93/68/EWG a nařízením (EG) Evropského parlamentu a rady 3 č. 1882/2003; - zákonem o uvádění stavebních produktů do na trh a o volném pohybu zboží se stavebními výrobky k realizaci směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích a jiných právních úkonů Evropských společenství (Zákon o stavebních výrobcích - BauPG) z 28. dubna , změněným naposledy zákonem z 31. října ; - společnými jednacími řády pro žádosti, přípravu a udělování evropských technických schválení podle dodatku k rozhodnutí komise 6 94/23/ES; - směrnicí o evropském technickém schválení pro " Plastovou hmoždinku pro vícenásobné upevnění nenosných systémů do betonu a zdiva, Díl 1: Obecná ustanovení, ETAG Německý institut pro stavební techniku DIBt je oprávněn kontrolovat, zda se plní ustanovení tohoto evropského technického schválení. Tato kontrola může probíhat ve výrobním závodě. Majitel evropského technického schválení však zůstává zodpovědný za shodu výrobků s evropským technickým schválením a za jejich použitelnost pro předpokládaný účel použití. 3 Toto evropské technické schválení nesmí být převedeno na jiné výrobce nebo zástupce výrobců, než ty kteří jsou uvedeni na straně 1, nebo na jiné výrobní závody, než ty které jsou uvedeny na straně 1. 4 Německý institut pro stavební techniku může toto evropské technické schválení zrušit, zvláště po sdělení komise na základě čl. 5 odst. 1 směrnice 89/106/EHS. 5 Toto evropské technické schválení se smí předávat dále pouze v nezkrácené podobě i při elektronickém doručování. S písemným souhlasem Německého institutu pro stavební techniku DIBt však může k částečné reprodukci dojít. Částečná reprodukce musí být jako taková označena. Texty a obrázky v reklamních materiálech nesmí být ani v rozporu s evropským technickým schválením, ani ho nesmí zneužívat. 6 Evropské technické schválení uděluje příslušné schvalovací místo ve svém úředním jazyce. Toto znění odpovídá znění uvedenému v EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako překlady označeny. 1 Úřední list Evropských společenství č. L 40 z 11.února.1989, str Úřední list Evropských společenství č. L 220 z 30.srpna.1993, str. 1 3 Úřední list Evropské unie L 284 z 31.října.2003, str Bundesgesetzblatt (spolkový zákon), díl I 1998, str Bundesgesetzblatt (spolkový zákon), díl I 2006, str. 407, Úřední list Evropských společenství č. L 17 z 20.ledna.1994, str. 34 Z D e u t s c h e s I n s t i t u t f ü r B a u t e c h n i k /08

3 strana 3 evropského technického schválení ETA 10/0305 vydaného 16. září 2010 II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Popis výrobku a účel použití 1.1 Popis výrobku EJOT SDF 10V a EJOT SDF 10H je plastová hmoždinka skládající se z pouzdra hmoždinky z polyamidu a z příslušného speciálního šroubu galvanicky pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli. Pouzdro hmoždinky je rozpíráno zašroubováním speciálního šroubu, který pouzdro tlačí proti stěnám vyvrtaného otvoru. V dodatku 1 je hmoždinka znázorněna v zabudovaném stavu. 1.2 Účel použití Hmoždinka je navržena pro použití, při nichž musí být splněny nároky na bezpečnost používání ve smyslu podstatného požadavku 4 směrnice 89/106/EHS a při nichž selhání ukotvení vede k zanedbatelnému nebezpečí pro život nebo zdraví lidí. Hmoždinka se smí používat pouze do betonu a zdiva pro nenosné kostrukce pro použití ve skupinách. Podklad pro kotvení může tvořit vyztužený nebo nevyztužený normální beton pevnostní třídy minimálně C 12/15 a maximálně C 50/60 dle EN 206-1: a zdivo podle přílohy 6, 7 a 8. Hmoždinka může být použita v tlačené i tažené zóně betonu. Zdící malta zdiva musí odpovídat minimálně třídě pevnosti v tlaku M 2,5 podle EN 998-2:2003. Hmoždinka může být také použita v betonu podle oddílu s požadavky na požární odolnost. Speciální šroub z pozinkované oceli může být použit ve částech staveb pod podmínkou suchého interiéru. Speciální šroub z nerezavějící oceli může být použit v částech staveb pod podmínkou suchého interiéru stejně jako v exteriéru (včetně průmyslové atmosféry a přímořských oblastí) nebo ve vlhkých prostorech, pokud se nepředpokládají zvláště agresivní podmínky. V těmto zvláště agresivním podmínkám patří např. stálé střídavé namáčení v mořské vodě nebo oblast ostřiku mořské vody, chlór obsahující atmosféra v krytých plaveckých bazénech nebo atmosféra v s extrémním chemickým znečištěním (např. u odsiřovacích zařízení nebo silničních tunelů, ve kterých jsou používány rozmrazovací prostředky). Speciální šroub z pozinkované oceli může být také použit v exteriéru, pokud je po zástavbě upevňovací prvek v oblasti hlavy šroubu chráněn proti vlhkosti a lijákům tak, že není možné vniknutí vlhkosti do pouzdra hmoždinky. Proto musí být před hlavou šroubu upevněn fasádní obklad nebo zavěšená fasáda a samotná hlava šroubu musí být opatřena měkkým trvale elastickým nátěrem na bázi asfalt - olejového povlaku ( např. prostředkem pro ošetření podvozků nebo dutin vozidel). Hmoždinka může být používána v rozsahu teplot: Rozsah teplot b): -40 C do +80 C (max. dlouhodobá teplota + 50 C a max. krátkodobá teplota +80 C) Rozsah teplot c): -40 C do +50 C (max. dlouhodobá teplota + 30 C a max. krátkodobá teplota +50 C) Požadavky tohoto evropského technického schválení jsou založeny na předpokládané době životnosti hmoždinky 50 let. Údaje o době použitelnosti nelze vykládat jako záruku výrobce, nýbrž je nutné je považovat za pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané, hospodářsky přiměřené době životnosti stavebního díla. Z D e u t s c h e s I n s t i t u t f ü r B a u t e c h n i k /08

4 strana 4 evropského technického schválení ETA 10/0305 vydaného 16. září Charakteristika výrobku a zkušební proces 2.1 Charakteristika výrobku Hmoždinka odpovídá výkresům a údajům v Přílohách 2 a 3. Jmenovité hodnoty materiálů, rozměry a tolerance hmoždinky neuvedené v těchto přílohách musí odpovídat údajům stanoveným v technické dokumentaci 7 tohoto evropského technického schválení. Charakteristické hodnoty pro navrhování kotvení jsou uvedeny v Přílohách 4 až 8. Každá hmoždinka se musí podle být přílohy 2 označena značkou výrobce, typem hmoždinky, průměrem hmoždinky a maximální schválenou tloušťkou upevňovaných materiálů. Musí být označeny minimální hloubky kotvení. Hmoždinka se smí balit a dodávat pouze jako upevňovací prvek. 2.2 Zkušební proces Posouzení použitelnosti hmoždinky pro předpokládaný účel použití s ohledem na požadavky bezpečnosti používání ve smyslu podstatného požadavku 4 proběhlo v souladu se Směrnicí pro evropské technické schválení pro plastovou hmoždinku pro vícenásobné upevnění nenosných systémů do betonu a zdiva, ETAG 020, - Díl 1: Obecná ustanovení, - Díl 2: Plastová hmoždinka pro použití v betonu, - Díl 3: Plastová hmoždinka pro použití v plných zdícich prvcích, - Díl 4: Plastová hmoždinka pro použití v děrovaných a dutinových zdících prvcích na základě kategorií použití a, b, c. Kromě specifických ustanovení tohoto Evropského technického schválení, která se vztahují na nebezpečné látky, mohou výrobky v oblasti platnosti tohoto osvědčení podléhat dalším požadavkům (např. převedenému evropskému zákonodárství a národním právním a správním předpisům). Aby byla splněna ustanovení směrnice o stavebních výrobcích, musí být případně splněny rovněž tyto požadavky. 7 Technická dokumentace tohoto evropského technického schválení je uložena v Německém institutu pro stavební techniku DIBt a, pokud by byla významná pro úkoly příslušných schválených institucí zapojených do procesu schválení shody, musí být těmto schvalovacím místům předána. Z D e u t s c h e s I n s t i t u t f ü r B a u t e c h n i k /08

5 strana 5 evropského technického schválení ETA 10/0305 vydaného 16. září Hodnocení a prokázání shody a označení CE 3.1 Systém prokazování shody Podle rozhodnutí 97/463/ES Evropské komise 8 je nutno aplikovat systém prokázání shody 2 (ii) (přiřazené systémy 2+). Tento systém osvědčení shody je popsán dále. Systém 2+: základy Prohlášení o shodě výrobku od výrobce: (a) úkoly výrobce ( první přezkoušení výrobku, (2) vlastní kontrola ve výrobě, (3) zkouška vzorků odebraných z výroby výrobcem dle stanoveného zkušebního plánu. (b) úkoly schvalovací instituce (4) certifikace vlastní kontroly ve výrobě na základě - vstupní inspekce výrobny a vlastní kontroly výroby, - průběžné kontroly, posuzování a uznávání vlastní kontroly ve výrobě. 3.2 Kompetence Úkoly výrobce Vlastní kontrola ve výrobě Výrobce musí provádět stálou vlastní kontrolu výroby. Všechny údaje, požadavky a předpisy předepsané výrobcem se systematicky zachovávají ve formě písemných provozních a technologických pokynů. Vlastní kontrola ve výrobě musí zajišťovat, že je výrobek ve shodě s tímto Evropským technickým schválením. Výrobce smí používat pouze výchozí materiály, které jsou uvedeny technické dokumentaci tohoto Evropského technického schválení. Vlastní kontrola výroba ve výrobně musí odpovídat plánu kontroly, jenž je součástí technické dokumentace tohoto Evropského technického schválení. Plán kontroly je stanoven v souvislosti s vlastním systémem kontroly výroby prováděným výrobcem a uložen v Německém institutu pro stavební techniku DIBt. 9 Výsledky vlastní kontroly výroby se musí zaznamenávat a vyhodnocovat v souladu s ustanoveními plánu kontroly Další úkoly výrobce Výrobce musí smluvně pověřit instituci, která je schválená pro úkoly dle odst. 3.1 pro oblast hmoždinek, prováděním opatření dle odstavce 3.3. K tomuto účelu musí výrobce schvalovací instituci předložit plán kontroly dle odstavců a Výrobce musí odevzdat prohlášení o shodě s vyjádřením, že stavební produkt je v souladu s ustanoveními tohoto Evropského technického schválení Úkoly schválovacích institucí Schvalovací instituce musí provést následující úkoly v souladu s plánem kontroly: - první inspekci díla a vlastní kontroly výroby ve výrobně, - průběžnou kontrolu, posouzení a uznání vlastní kontroly výroby ve výrobně. 8 Úřední list Evropských společenství L 198 z Plán kontroly je důvěrnou součástí dokumentace tohoto Evropského technického schválení a je předáván pouze schvalovací institucí zapojené do procesu prokázaní shody. Viz odst Z D e u t s c h e s I n s t i t u t f ü r B a u t e c h n i k /08

6 strana 6 evropského technického schválení ETA 10/0305 vydaného 16. září 2010 Schvalovací instituce musí zachytit podstatné body svých výše uvedených opatření a zdokumentovat dosažené výsledky a závěry v písemné zprávě. Certifikační instituce pověřená a odsouhlasená výrobcem musí udělit certifikát o shodě ES s vyjádřením, že vlastní kontrola výroby ve výrobně odpovídá ustanovením tohoto evropského technického schválení. Pokud již ustanovení evropského technického schválení a příslušného plánu kontroly nejsou plněna, musí certifikační instituce certifikát shody odebrat a neprodleně informovat Německý institut pro stavební techniku DIBt. 3.3 Označení CE Označením CE musí být opatřeno každé balení hmoždinek. Symbol "CE" je navíc nutno doplnit číslem certifikační instituce a těmito údaji: jméno a adresa výrobce (právnické osoby odpovědné za výrobu); obě poslední číslice roku, v němž proběhlo označení CE; číslo certifikátu ES pro kontrolu výroby; číslo Evropského technického schválení; číslo směrnice pro Evropské technické schválení kategorie použití a, b, c. 4 Předpoklady, při kterých byla vhodnost výrobku pro uvažované použití pozitivně posouzena 4.1 Výroba Evropské technické schválení bylo uděleno výrobku na základě odsouhlasených údajů a informací, které jsou uloženy v Německém institutu pro stavební techniku DIBt a slouží k identifikaci posuzovaného a hodnoceného výrobku. Změny výrobku nebo výrobního procesu, které by mohly vést k tomu, že uložené údaje a informace již nejsou správné, se musí před zavedením sdělit Německému institutu pro stavební techniku DIBt. Německý institut pro stavební techniku DIBt rozhodne o tom, zda budou mít takové změny vliv na schválení a následně na platnost označení CE na základě schválení nebo ne, a příp. stanoví, zda je nutné dodatečné posouzení nebo změna schválení. 4.2 Zabudování Všeobecné Použitelnost hmoždinky je určena následujícími předpoklady: - Určení ukotvení se provádí v souladu se směrnicí ETAG 020 pro evropské technické schválení pro Plastové hmoždinky pro nenosné konstrukce pro použití ve skupinách do betonu a zdiva, Příloha C pod zodpovědností technika zkušeného v oblasti kotvení. Tento postup platí pro plastové hmoždinky pod převážně statickým nebo kvazi statickým zatížením pro tah, smyk, šikmý tah a/nebo ohyb; není použitelný pro hmoždinky, které jsou vystaveny tlaku/nebo únavovým nebo rázovým zatížením a účinkům zemětřesení. - S ohledem na přenášená zatížení, druh a pevnost podkladu pro kotvení a rozměry a tolerance stavebních dílů, jsou prováděny zkušební výpočty. - Hmoždinka může být použita pouze pro provedení upevnění ve skupinách pro nenosné konstrukce. Z D e u t s c h e s I n s t i t u t f ü r B a u t e c h n i k /08

7 strana 7 evropského technického schválení ETA 10/0305 vydaného 16. září Vícenásobné upevnění může být určeno počtem upevňovacích míst n 1 k upevnění stavebního dílu a počtem hmoždinek n 2 na upevňovací místo. Vedle toho je stanovením jmenovité hodnoty působení N Sd upevňovacího místa na hodnotu n 3 (kn) určeno, že jsou dodrženy požadavky na pevnost a tuhost upevňovaného stavebního dílu a přenos sil při nadměrném prokluzu nebo selhání hmoždinky nemusí být při stanovení rozměrů stavebního dílu uvažován. - Pro n 1, n 2 a n 3 mohou být použity následující mezní hodnoty: n 1 4; n 2 1 a n 3 4,5 kn nebo n 1 3; n 2 1 a n 3 3,0 kn. - ohybové zatížení hmoždinky včetně smykového zatížení může být zanedbáno pouze tehdy, jsou-li dodrženy následující podmínky: Připojovaný díl musí být kovový a musí být upevněn v místě kotvení přímo na podklad pro kotvení buď bez vloženého dílu nebo s vyrovnávací vrstvou malty tloušťky 3 mm. Připojovací díl se musí celou svojí délkou dotýkat pouzdra hmoždinky. (Proto musí být průměr otvoru v připojovacím dílu d f stejný nebo menší než hodnota uvedená v Příloze 3, Tabulka 3. Nejsou-li tyto podmínky splněny, uvažuje se rameno síly podle ETAG 020, příloha C. Charakteristický ohybový moment je uveden v Příloze 4, Tabulka Únosnost v betonu (kategorie použití "a ) Charakteristické hodnoty únosnosti hmoždinky v betonu jsou uvedeny v Příloze 4. Postup výpočtu platí pro beton s trhlinami nebo beton bez trhlin. Podle Technické zprávy TR 020 Určení požární odolnosti pro kotvení v betonu se lze domnívat, že nosnost EJOT SDF 10V s h nom,2 50 mm a EJOT SDF 10H má dostatečnou požární odolnost minimálně 90 minut (R90) pro upevnění fasádních systémů, pokud je dovolené zatížení [FRk / (γm γf)] 0,8 kn (žádné trvalé osové zatížení) Únosnost ve zdivu s plných cihel (kategorie použití "b ) Charakteristické hodnoty hmoždinky ve zdivu z plných cihel jsou uvedeny v tabulce 4, příloze 4 a přílohách 6 a 7. Tyto hodnoty jsou nezávislé na směru zatížení (tah, smyk a šikmý tah) a na způsobu selhání. Charakteristické hodnoty ve zdivu z plných cihel uvedené v přílohách 6 a 7 platí pro podklad pro kotvení a bloky podle této tabulky nebo větší bloky a větší pevnosti zdiva. Vyskytují-li se na stavbě menší formáty cihelných bloků nebo je pevnost malty v tlaku menší než požadovaná, smí být charakteristická únosnost hmoždinky určena pomocí výtažných zkoušek na stavbě Únosnost ve zdivu z děrovaných nebo dutinových bloků (kategorie použití "c ) Charakteristické hodnoty pro zdivo z děrovaných a dutinových bloků uvedené v příloze 8 platí vztaženy k podkladu pro kotvení, velikosti bloků, pevnosti a tvaru otvorů jen pro tvárnice a bloky podle této tabulky. Tyto hodnoty jsou nezávislé na směru zatížení (tah, smyk a šikmý tah) a druh selhání a platí jen pro h nom = 70 mm Vliv větších kotevních hloubek (h nom > 70 mm) a/nebo odlišných tvárnic a bloků (podle přílohy 8 ve vztahu k odkladu pro kotvení, velikosti bloků, pevnosti a tvaru otvorů) musí být zjištěn pomocí výtažných zkoušek na stavbě podle oddílu 4.4. Z D e u t s c h e s I n s t i t u t f ü r B a u t e c h n i k /08

8 strana 8 evropského technického schválení ETA 10/0305 vydaného 16. září Zvláštní podmínky pro postup dimenzování ve zdivu z plných a děrovaných tvárnic Malta na stavebním díle musí mít odpovídat minimálně třídě pevnosti v tlaku M 2,5 podle EN Charakteristická únosnost F Rk pro jednotlivou plastovou hmoždinku může být použita také pro skupinu ze dvou nebo více plastových hmoždinek, jejichž osová vzdálenost je alespoň tak velká jako je minimální osová vzdálenost s min. Osová vzdálenost jednotlivých hmoždinek případně skupiny od hmoždinky by měla činit s 250 mm. Pokud nejsou-li svislé spáry stěny pravidelně vyplněny maltou, je nutné omezit jmenovitou hodnotu únosnosti na 2,0 kn, aby se zabránilo vytažení bloku ze stěny. Toto omezení lze vypustit v případě systému pero drážka nebo jestliže jsou svislé spáry pravidelně vyplněny maltou. Pokud nejsou spáry stavebního díla viditelné (např. na omítnuté stěně), redukuje se F Rk faktorem α j = 0,5. Pokud jsou spáry stavebního díla viditelné (např. u neomítnutého zdiva), je třeba vzít v úvahu následující: - Charakteristická únosnost F Rk může být stanovena tehdy, pokud jsou spáry ve stěně pravidelně vyplněny maltou. - Pokud nejsou spáry na stavebním díle pravidelně vyplněny maltou, může být charakteristická únosnost F Rk stanovena pouze tehdy, pokud je dodržena minimální vzdálenost c min od pravoúhlých spár. Nemůže-li být minimální vzdálenost c min dodržena, redukuje se charakteristická únosnost F Rk faktorem α j = 0, Jmenovité hodnoty, vzdálenosti a rozměry stavebních dílů Dodržet minimální vzdálenosti a rozměry stavebních dílů je nutné v závislosti na podkladu pro kotvení podle Přílohy 5, Tabulky 8 a Přílohy 9, Tabulky Chování hmoždinky při posunu Posuny hmoždinky vystavené tahu a smyku v betonu a zdivu jsou uvedeny v Příloze Instalace hmoždinky Hmoždinka je plně použitelná pouze tehdy, jsou-li dodrženy následující podmínky instalace: - Instalace hmoždinky odpovídajícím způsobem školeným personálem pod dohledem vedoucího stavby. - Instalace pouze ve stavu dodávaném výrobcem, bez výměny jednotlivých součástí. - Ověření před montáží hmoždinky, zda pro podklad pro kotvení, ve kterém má být hmoždinka ukotvena, platí charakteristické hodnoty. - Dodržení postupu při vrtání podle Přílohy 8 (vrtaní otvorů ve zdivu z dutinových a děrovaných bloků může být prováděno pouze bez příklepu. Od tohoto ustanovení se lze odchýlit, když je pomocí zkoušek na stavbě podle oddílu 4.4 posouzen vliv vrtání s příklepem na chování hmoždinky). - Uspořádání vrtaných otvorů bez poškození výztuže. - Dodržení rozdílných hloubek zabudování plastové hmoždinky v kotevním podkladu. EJOT SDF 10V: h nom,1 40 mm [pouze pro beton] : h nom,1 50 mm [pro beton a plné zdící prvky] EJOT SDF 10H: h nom 70 mm [pro beton a plné zdící prvky] : h nom 70 mm [pro děrované a dutinové zdící prvky viz 4.2.4] Z D e u t s c h e s I n s t i t u t f ü r B a u t e c h n i k /08

9 strana 9 evropského technického schválení ETA 10/0305 vydaného 16. září Prach z vrtaného otvoru je nutné odstranit. - Při chybných otvorech: se nový otvor vyvrtá ve vzdálenosti minimálně dvojnásobku hloubky otvoru, nebo při menší vzdálenosti, je-li chybný otvor vyplněn jakostní maltou. - Pouzdro hmoždinky se lehkými údery kladivem nasadí do otvoru a speciální šroub se zašroubuje tak, aby hlava šroubu dosedla na pouzdro. Hmoždinka je správně ukotvena, když se po plném zašroubování šroubu neotáčí ani pouzdro hmoždinky, ani není možné další snadné utažení šroubu. - Montáž hmoždinky při teplotě -10 C (plastové pouzdro na podklad pro kotvení). 4.4 Zkoušky na stavbě podle ETAG 020, Příloha B Všeobecné Neexistuje-li žádné národní ustanovení, může být zjištěna charakteristická únosnost pomocí zkoušek na stavbě, je-li pro plastovou hmoždinku už v Přílohách 6, 7 a 8 uvedena charakteristická únosnost pro podklad pro kotvení shodný s podkladem na stavbě. Dále mohou být prováděny zkoušky na stavbě na zdivu z (různých) plných zdících prvků pouze tehdy, jsou-li už v Přílohách 6 a 7 uvedeny pro zdivo z plných zdících prvků charakteristické únosnosti. Zkoušky na stavbě na zdivu z (různých) děrovaných a dutinových zdících prvků mohou být prováděny pouze tehdy, jsou-li už v Příloze 8 uvedeny pro zdivo z děrovaných a dutinových zdících prvků charakteristické únosnosti. Zkoušky na stavbě lze rovněž provádět tehdy, jsou-li použity jiné postupy vrtání, než uvedené v Příloze 8. Charakteristická únosnost pro hmoždinku se stanoví s pomocí nejméně 15 výtažných zkoušek na stavbě při působení osové síly. Tyto zkoušky lze provést při stejných podmínkách i ve zkušebně. Zkoušky a jejich vyhodnocení, stejně jako vystavení zkušebního protokolu a zjištění charakteristické únosnosti by mělo být prováděno povolanou osobou a dozorováno osobou, zodpovědnou za provádění prací na stavbě. Počet a rozmístění zkoušených hmoždinek se přizpůsobí příslušným specifickým podmínkám dané stavby a např. při skrytých nebo větších plochách se počty hmoždinek zvětšují tak, aby mohly být odvozeny ověřené údaje o charakteristické únosnosti plastové hmoždinky použité s dotčeném podkladu pro kotvení. Zkoušky musí zohledňovat nejméně příznivé podmínky praktického provedení Montáž Zkoušená hmoždinka se montuje (např. příprava otvoru, použitý vrtací přístroj, vrták, postup při vrtání bez příklepu,/s příklepem, tloušťka připojovaného dílu) a rozmístí tak, jak bylo stanoveno pro předpokládaný účel použití. Podle způsobu vrtání, případně podle ISO 5468, se používá tvrdokovový vrták nebo tvrdokovový příklepový vrták. Pro zkoušky by měly být použity nové vrtáky nebo vrtáky s dcut,m = 10,25 mm < dcut 10,45 mm = dcut,max Provedení zkoušek Použité zkušební zařízení pro výtažné zkoušky musí umožňovat pomalý plynulý nárůst zatížení, které je přenášeno na cejchovaný snímač. Zatížení musí působit svisle k povrchu podkladu a na hmoždinku je přenášeno prostřednictvím kloubu. Síly reakce musí být přenášeny na podklad tak, aby nebránily případnému vylomení zdiva. Tato podmínka je splněna, když jsou opěrné síly přenášeny na sousední bloky nebo s minimální vzdáleností 150 mm od hmoždinky. Zatížení musí postupně narůstat tak, aby bylo dosaženo porušení po jedné minutě. Záznam síly se provádí po dosažení mezního zatížení (N 1 ). Z D e u t s c h e s I n s t i t u t f ü r B a u t e c h n i k /08

10 strana 10 evropského technického schválení ETA 10/0305 vydaného 16. září 2010 Není-li dosaženo vytažení, jsou nutné další zkušební metody, např. zatěžovací zkouška Zkušební protokol Zkušební protokol musí obsahovat veškeré údaje, které jsou nutné pro posouzení únosnosti zkoušené hmoždinky. Protokol musí být předán osobě, která je zodpovědná za výpočet pevnění a přiložen ke stavební dokumentaci. Minimálně se musí uvádět následující údaje: - název výrobku - stavba, stavbyvedoucí, datum a místo zkoušky, teplota vzduchu - zkušební zařízení - druh připojovaného dílu - stavba (druh cihel, třída pevnosti, všechny rozměry cihly, skupina malty pokud lze stanovit), vizuální posouzení stavby (spáry, meziprostor spár, pravidelnost) - hmoždinka a speciální šroub - řezný průměr vrtáku, rozměr před a po vrtání, pokud nebyly použity žádné nové vrtáky. - výsledky zkoušek včetně hodnoty N 1, druh selhání - provedení nebo kontrola zkoušek kým.; podpis Vyhodnocení výsledků zkoušek Charakteristické zatížení F Rk1 získané z hodnoty N 1 následujícím způsobem: F Rk1 = 0,5. N 1 charakteristická únosnost F Rk1 musí být menší nebo stejná jako charakteristická únosnost F Rk, která je uvedena v ETA pro zdivo stejného druhu (cihly neb bloky). N 1 = střední hodnota z pěti nejmenších hodnot při porušení Není-li určeno národními předpisy jinak, může být použit dílčí součinitel bezpečnosti plastové hmoždinky ve zdivu γmm = 2,5. 5 Úkoly pro výrobce 5.1 Povinnosti výrobce Úlohou výrobce je starat se o to, aby všichni byli účastníci informováni o zvláštních ustanoveních podle oddílů 1 a 2 včetně příloh, na které odkazují. Tyto informace mohou být prováděny kopírováním odpovídajících částí evropského technického schválení. Mimo to musí uvádět veškerá data pro zabudování, stejně jako oblast užití, kategorii použití na balení a/nebo přiloženém letáku přednostně v obrazové podobě. Je nutné uvádět zejména následující údaje: - podklad pro kotvení pro daný účel použití - teplotu podkladu pro kotvení během montáže - minimální hloubku vrtaného otvoru - údaje pro montáž - identifikace výrobce Veškeré údaje musí být v jasné a srozumitelné podobě. Z D e u t s c h e s I n s t i t u t f ü r B a u t e c h n i k /08

11 strana 11 evropského technického schválení ETA 10/0305 vydaného 16. září Doporučení pro balení, přepravu a skladování Hmoždinka musí být balena a dodávána jako montážní prvek. Hmoždinka se skladuje při normálních klimatických podmínkách v balení nepropouštějícím světlo. Před zabudováním nesmí být nadměrně vysušená, ani zmrzlá. Georg Feistel Vedoucí oddělení Ověřil Z D e u t s c h e s I n s t i t u t f ü r B a u t e c h n i k /08

12 Strana 12 evropského schválení ETA-10/0305, vydaného 16.září 2010 beton plný zdící prvek podklad pro kotvení Oblast použití -kotvení v betonu a ve zdivu legenda: h nom,1, h nom,2 = celková délka hmoždinky v podkladu SDF 10V h nom, = celková délka hmoždinky v podkladu SDF 10H h = tloušťka stavebního sílu (stěny) h 1 = hloubka vrtaného otvoru k nejnižšímu místu t fix = t tol + tloušťka upevňovaného dílu = vyrovnání tolerance nebo nenosná vrstva t tol EJOT SDF 10V, EJOT SDF 10H Výrobek v zabudovaném stavu Příloha 1 evropského technického schválení ETA-10/0305

13 Strana 13 evropského schválení ETA-10/0305, vydaného 16.září 2010 pouzdro speciální šroub tyčový šroub pouzdro speciální šroub tyčový šroub Označení: hmoždinka: označení výrobce (EJOT) typ hmoždinky (např. SDF-KB) průměr hmoždinky (Ø10) kategorie použití (např. V) délka hmoždinky (např. 100) šroub: délka hmoždinky (např. 100) EJOT SDF 10V, EJOT SDF 10H Typ hmoždinky Speciální šroub Příloha 2 evropského technického schválení ETA-10/0305

14 Strana 14 evropského schválení ETA-10/0305, vydaného 16.září 2010 Tabulka 1: Rozměry rozměry v mm typ hmoždinky barva pouzdro hmoždinky příslušný speciální šroub d nom h nom,1 h nom,2 min L a max L a d s c 1 c SDF-KBØ10V modrá ,0-35 SDF-SØ10V modrá ,0-35 h nom SDF-KBØ10H oranž , SDF-SØ10H oranž , Tabulka 2: Materiál název materiál pouzdro hmoždinky polyamid PA6, barva viz tabulka 1 speciální šroub ocel, galvanicky pozinkovaná 5 μm podle EN ISO 4042, f yk 480 N/mm 2 ;f uk 600 N/mm 2 Tabulka 3: Jmenovité montážní hodnoty typ hmoždinky nerezavějící ocel, číslo materiálu 1,4401 nebo 1,4271 podle ISO 3506 f yk 450 N/mm 2 ;f uk 700 N/mm 2 SDF-KB ØV SDF-S ØV SDF-KB ØH SDF-S ØH kategorie použití 1] a b a, b, c průměr vrtaného otvoru d 0 [mm]= řezný průměr vrtáku d cut [mm] hloubka vrtaného otvoru k nejnižšímu bodu h 1,1 [mm] 50 celková délka hmoždinky v podkladu h nom,1 [mm] 40 hloubka vrtaného otvoru k nejnižšímu bodu h 1,2 [mm] celková délka hmoždinky v podkladu h nom,2 [mm] hloubka vrtaného otvoru k nejnižšímu bodu h 1 [mm] 80 celková délka hmoždinky v podkladu h 2) nom [mm] 70 průměr průchozího otvoru v přípojném dílu d f [mm] 10,5 10,5 10,5 kategorie použití: a - beton; b - plný stavební prvek; c - dutinový stavební prvek 2) pro stěny z děrovaných a dutinových stavebních prvků se musí vliv h nom > 70 mm ověřit výtažnými zkouškami dle 4.4. _ EJOT SDF 10V, EJOT SDF 10H Rozměry Materiály Jmenovité montážní hodnoty Příloha 3 evropského technického schválení ETA-10/0305

15 Strana 15 evropského schválení ETA-10/0305, vydaného 16.září 2010 Tabulka 4: Charakteristický ohybový moment šroubu v betonu a zdivu typ hmoždinky SDF-KB Ø10V SDF-S Ø10V SDF-KB Ø10H SDF-S Ø10H materiál ocel, galv. pozink nerez. ocel ocel, galv. pozink nerez. ocel charakteristický ohybový moment M Rk,s [Nm] ) ) 16,09 3) 26,62 4) 17,67 20,62 dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms 1,25 1,56 1,25 1,56 Tabulka 5: Charakteristická únosnost šroubu při použití v betonu selhání rozpěrného elementu (šroubu) SDF-KB Ø10V SDF-S Ø10V SDF-KB Ø10H SDF-S Ø10H charakteristická únosnost v tahu N Rk,s [kn] 15,85 18,49 18,70 21,82 dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms 1,5 1,87 1,5 1,87 charakteristická únosnost ve smyku V Rk,s [kn] 7,93 3) 11,09 4) 9,12 3) 12,94 4) 9,35 10,91 dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms 1,25 1,56 1,25 1,56 Tabulka 6: Charakteristická únosnost při použití v betonu selhání vytažením (plastového pouzdra) SDF-KB Ø10V SDF-S Ø10V SDF-KB Ø10H SDF-S Ø10H rozsah teplot 30/50 C 50/80 C 30/50 C 50/90 C beton C12/15 charakteristická únosnost v tahu N Rk,s [Nm] 4,50 4,00 4,50 4,00 dílčí součinitel bezpečnosti γ Mc 1,8 Tahové zatížení 2) s: Smykové zatížení 2) s: c 1 c 2 f ck,cube vzdálenost od okraje ve směru zatížení vzdálenost od okraje kolmo ke směru zatížení nominální charakteristická pevnost betonu (krychle) maximální hodnoty pro C50/60 dílčí součinitel bezpečnosti γ Mc 1,8 při absenci národních předpisů 2) postup výpočtu se použije podle ETAG 020, Příloha C 3) při h nom,1 4) při h nom,2 EJOT SDF 10V, EJOT SDF 10H Charakteristický ohybový moment Charakteristická únosnost v betonu (kategorie použití "a") Příloha 4 evropského technického schválení ETA-10/0305

16 Strana 16 evropského schválení ETA-10/0305, vydaného 16.září 2010 Tabulka 7: Posunutí pod osovým a smykovým zatížením v betonu a zdivu Typ hmoždinky tahové zatížení smykové zatížení F 2) [kn] δ NO [mm] δ N [mm] F 2) [kn] δ VO [mm] δ N [mm] SDF-S Ø10V / SDF-KB Ø10V 1,8 0,36 0,72 1,8 0,41 0,82 SDF-S Ø10H / SDF-KB Ø10H 1,8 0,37 0,74 1,8 0,41 0,82 platí pro všechny rozsahy teplot 2) hodnoty ležící mimo rozsah mohou být interpolovány Tabulka 8: Minimální tloušťka staveb. dílů, vzdálenosti okrajů a os v betonu SDF Ø10V/ činí-li vzdálenost os mezi dvěma a více hmoždinkami s 80mm, SDF Ø10H: uvažují se tyto upevňovací body jako skupina s charakteristickým zatížením v tahu N Rk,p podle tabulky 6. Pro s 80mm uvažují se hmoždinky jako samostatné, každá s charakteristickou únosností v tahu N Rk,p podle tabulky 6. typ hmoždinky SDF Ø10V SDF Ø10H beton C16/20 min. tl. stavebního dílu h min [mm] charakteristická vzdálenost od okraje c cr,n [mm] minimální vzdálenosti od okrajů aos [mm] 80 s min = 60 pro c min 50 beton C 12/ s min = 85 pro c min 70 beton C16/20 80 s min = 60 pro c min 50 beton C 12/ s min = 85 pro c min 70 hodnoty ležící mimo rozsah mohou být interpolovány Schéma vzdáleností od okrajů a os EJOT SDF 10V, EJOT SDF 10H Posunutí Minimální tloušťky stavebních dílů Minimální vzdálenosti od okrajů a os Příloha 5 evropského technického schválení ETA-10/0305

17 Strana 17 evropského schválení ETA-10/0305, vydaného 16.září 2010 Tabulka 9: SDF 10V charakteristická únosnost F Rk v [kn] ve zdivu z plných cihel (kategorie použití "b") s h nom,2 50mm Podklad pro kotvení [ výrobce / název] min. formát nebo min. velikost (d x š x v) [mm] hustota ρ [kg/dm 3 ] min. pevnost v tlaku f b [N/mm 2 ] postup vrtání charakteristická únosnost F Rk v kn SDF 10V 30/50 C 50/80 C plná cihla DIN 105 DIN EN771-1 např. Schlagmann 2 DF (235x113x112) 1,8 20 2,50 2,50 H 2) 10 2,00 1,50 vápenopísková tvárnice DIN 106, DIN např. Unika NF (241x115x7 2,0 36 4,00 4,00 20 H 2) 2,00 2, ,50 1,50 vápenopísková tvárnice DIN 106, DIN např. Unika viz příloha 10, obr. 1 8 DF (249x240x238) 1,8 20 4,50 4,50 H 2) 10 3,00 3,00 lehký beton DIN DIN EN Fa. Nütling, Liapor V6 S DF (241x116x113) 1,8 6 H 2) 0,30 0,30 dílčí součinitel bezpečnosti γ Mm 3) 2,5 Charakteristická únosnost v tahu F Rk pro tah, smyk nebo šikmý tah. Charakteristická únosnost platí pro jednotlivou hmoždinku nebo skupinu ze dvou nebo čtyř hmoždinek s odstupem hmoždinek větším nebo stejným jako minimální odstup s min podle tabulky 12. Je nutné přihlédnout k zvláštním podmínkám pro posouzení podle oddílu ETA. 2) H = vrtání s příklepem, R = vrtání bez příklepu 3) při absenci národních ustanovení EJOT SDF 10V, EJOT SDF 10H Typ hmoždinky SDF 10V s h nom,2 50mm: Charakteristická únosnost v plné cihle (kategorie použití "b") Příloha 6 evropského technického schválení ETA-10/0305

18 Strana 18 evropského schválení ETA-10/0305, vydaného 16.září 2010 Tabulka 10: SDF 10H charakteristická únosnost F Rk v [kn] ve zdivu z plných cihel (kategorie použití "b") s h nom 70mm Podklad pro kotvení [ výrobce / název] min. formát nebo min. velikost (d x š x v) [mm] hustota ρ [kg/dm 3 ] min. pevnost v tlaku f b [N/mm 2 ] postup vrtání charakteristická únosnost F Rk v kn SDF 10H 30/50 C 50/80 C plná cihla DIN 105 DIN EN771-1 např. Schlagmann 2 DF (235x113x112) 1,8 20 4,00 4,00 H 2) 10 3,00 3,00 vápenopísková tvárnice DIN 106, DIN např. Unika NF (241x115x7 2,0 36 4,50 4,50 20 H 2) 2,50 2, ,50 1,50 vápenopísková tvárnice DIN 106, DIN např. Unika viz příloha 10, obr. 1 8 DF (249x240x238) 1,8 20 4,50 4,50 H 2) 10 3,50 3,50 lehký beton DIN DIN EN Fa. Nütling, Liapor V6 2 DF (241x116x113) 1,2 6 2,00 2,00 H 2) 4 1,20 1,20 lehký beton DIN DIN EN Fa.Nütling, FCN Liapor (1200x800x200) 1,0 4 2,00 2,00 H 2) 2 0,90 0,90 dílčí součinitel bezpečnosti γ Mm 3) 2,5 Charakteristická únosnost v tahu F Rk pro tak, smyk nebo šikmý tah. Charakteristická únosnost platí pro jednotlivou hmoždinku nebo skupinu ze dvou nebo čtyř hmoždinek s odstupem hmoždinek větším nebo stejným jako minimální odstup s min podle tabulky 12. Je nutné přihlédnout k zvláštním podmínkám pro posouzení podle oddílu ETA. 2) H = vrtání s příklepem, R = vrtání bez příklepu 3) při absenci národních ustanovení EJOT SDF 10V, EJOT SDF 10H Typ hmoždinky SDF 10H s h nom 70mm: Charakteristická únosnost v plné cihle (kategorie použití "b") Příloha 7 evropského technického schválení ETA-10/0305

19 Strana 19 evropského schválení ETA-10/0305, vydaného 16.září 2010 Tabulka 10: SDF 10H - charakteristická únosnost F Rk v [kn] ve zdivu z dutých a děrovaných bloků (kategorie použití "c") s h nom = 70mm * ) ( * ) vliv h nom 70mm musí být ověřen výtažnými zkouškami na stavbě podle 4.4) Podklad pro kotvení [ výrobce / název] min. formát nebo min. velikost (d x š x v) [mm] hustota ρ [kg/dm 3 ] min. pevnost v tlaku f b [N/mm 2 ] postup vrtání charakteristická únosnost F Rk v kn SDF 10H 30/50 C 50/80 C děrovaná cihla DIN 105, DIN EN771-1 např. Unipor viz. příloha 10, obr. 4 2 DF (240x109x113) 1,2 20 1,50 1,50 R 2) 12 0,90 0,90 děrovaná cihla DIN 105, DIN EN771-1 např. Unipor viz. příloha 10, obr. 6 NF (240x110x72) 0,9 12 R 2) 2,00 2,00 8 1,50 1,50 6 0,90 0,90 vápenopísková děrovaná tvárnice DIN 106, DIN např. Unika viz příloha 10, obr. 3 4 DF (248x114x238) 1,6 12 R 2) 2,50 2, ,00 2,00 8 1,50 1,50 vápenopísková děrovaná tvárnice DIN 106, DIN např. Unika viz příloha 10, obr. 2 8 DF (241x116x113) 1,4 16 R 2) 1,50 1, ,20 1,20 8 0,90 0,90 6 0,60 0,60 lehčený beton DIN DIN EN Fa.Nütling viz. příloha 10, obr DF (371x239x237) 1,2 10 R 2) 1,20 1,20 8 0,90 0,90 6 0,75 0,75 4 0,50 0,50 2 dílčí součinitel bezpečnosti γ Mm 3) 2,5 poznámky, 2), 3) viz. příloha 6 EJOT SDF 10V, EJOT SDF 10H Typ hmoždinky SDF 10H s h nom 70mm: Charakteristická únosnost v plných a děrovaných blocích (kategorie použití "c") Příloha 8 evropského technického schválení ETA-10/0305

20 Strana 20 evropského schválení ETA-10/0305, vydaného 16.září 2010 Tabulka 12: Minimální tloušťka stavebních dílů, vzdálenosti okrajů a os ve zdivu typ hmoždinky SDF 10V SDF 10H minimální tloušťka stavebního dílu h min [mm] jednotlivá hmoždinka minimální dovolená vzdálenost os s min [mm] minimální dovolená vzdálenost od okraje c min [mm] skupina hmoždinek minimální dovolená vzdálenost os kolmo k okraji s 1,min [mm] minimální dovolená vzdálenost os rovnoběžně s okrajem s 2,min [mm] minimální vzdálenost od okraje c min [mm] schéma vzdáleností os a okrajů ve zdivu EJOT SDF 10V, EJOT SDF 10H Příloha 9 Minimální tloušťka stavebních dílů Minimální vzdálenosti okrajů a os evropského technického schválení ETA-10/0305

21 Strana 21 evropského schválení ETA-10/0305, vydaného 16.září 2010 Tabulka 14: Geometrie cihel a bloků Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4 Obrázek 5 Obrázek 6 EJOT SDF 10V, EJOT SDF 10H Geometrie cihel a bloků Příloha 10 evropského technického schválení ETA-10/0305

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 89/106/EHS Zpracovala: Ing. Alena Šimková

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů AMF s klasifikací podle ČSN EN 13 501-2 Knauf AMF s.r.o. Chlumčanského 5 180 21 Praha 8 tel.: 266 790 130-1 fax: 222 246 981 mobil:

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více