Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy"

Transkript

1 Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/ VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov subjektu verejnej správy Právna forma subjektu verejnej správy Sídlo subjektu verejnej správy Ulica a číslo PSČ Názov obce Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu ová adresa Zostavený dňa: Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie finančného výkazu: Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy: * Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, sa údaje uvádzajú v tisícoch slovenských korún.

2 11/2007 FINANČNÝ SPRAVODAJCA Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky stav Č. r Vybrané aktíva Účet k 1. januáru k Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný 03 Ostatný dlhodobý nehmotný 04 Oprávky a opravné položky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku A 012, 013, 014, 018, 019, , 073, 074, 078, 079, 091, Pozemky Opravné položky k pozemkom 092A 07 Stavby Oprávky a opravné položky k stavbám 081, 092A 09 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Oprávky a opravné položky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí 082, 092A 11 Dopravné prostriedky Oprávky a opravné položky k dopravným prostriedkom Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý hmotný 15 Ostatný dlhodobý hmotný 16 Oprávky a opravné položky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku 083, 092A A 17 Podielové cenné papiere 061, Opravné položky k podielovým cenným papierom 19 Realizovateľné cenné papiere a podiely Opravné položky k cenným papierom a podielom 21 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti Opravné položky k dlhovým cenným papierom držaným do splatnosti Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku Opravné položky k pôžičkám účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 025, 026, 028, 029, 032, 033, , 086, 088, 089, 092A,

3 378 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 11/2007 Č. r Vybrané aktíva Účet stav k 1. januáru k Ostatné pôžičky Opravné položky k ostatným pôžičkám 27 Ostatný dlhodobý finančný Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku 29 Obstaranie dlhodobého finančného majetku Opravné položky k obstaraniu dlhodobého finančného majetku 31 Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 351A, 352, 353A, 355A, 356A, 357A, 358A, 359A 32 Pohľadávky (r. 33 až r. 40), v tom: 33 voči odberateľom zo zmeniek na inkaso z vydaných dlhopisov z eskontovaných cenných papierov z daňových a colných rozpočtových príjmov z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov z pevných termínových operácií 373A 40 nezaradené pohľadávky 41 Opravné položky k pohľadávkam (r. 42 až r. 49), v tom: 42 voči odberateľom 391A 43 zo zmeniek na inkaso 391A 44 z vydaných dlhopisov 391A 45 z eskontovaných cenných papierov 391A 46 z daňových a colných rozpočtových príjmov 314, 315, 316, 318, 335, 336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 369, 371, 372, 374, 376, 378, A 47 z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 391A 48 z pevných termínových operácií 391A 49 z nezaradených pohľadávok 391A 50 Finančné účty (r. 51 až r. 54), v tom: 51 pokladnica bankové účty 221A, +/- 261

4 11/2007 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 379 stav Č. r Vybrané aktíva Účet k 1. januáru k účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A 54 ostatné finančné účty 213, 222, 223, 224, 259, skupina Cenné papiere 251, 253, 256, Opravné položky k cenným papierom 291A Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam dlhodobým Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam krátkodobým 61 Ostatný obežný 62 Opravné položky k ostatnému obežnému majetku 271A, 272A, 274A, 275A, 277A 291A 271A, 272A, 274A, 275A, 277A 291A 111, 112, 119, 121, 122, 123, 124, 131, 132, , 192, 193, 194, 195, Časové rozlíšenie 381, 382, Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice skupina 20

5 380 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 11/2007 Č. r Vybrané pasíva Účet stav k 1. januáru k Záväzky (r.66ažr.68+r.75+r.83+r.92+r.93) 66 Rezervy 451, 459, A, 353A, 355A, 67 Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 356A, 357A, 358A, 359A 68 Dlhodobé záväzky (r. 69 až r. 74), v tom: 69 dlhodobé prijaté preddavky 475A 70 dlhodobé zmenky na úhradu 478A 71 pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií 373A 72 vydané dlhopisy dlhodobé 473A 73 vlastné dlhopisy dlhodobé - 255A 74 iné dlhodobé záväzky 377A, 379A, 472, 474, 476, Krátkodobé záväzky (r. 76 až r. 82), v tom: 76 dodávatelia zmenky na úhradu 322, 478A 78 prijaté preddavky 324, 475A 79 pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií 373A 80 záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov zúčtovanie s Európskou úniou 371A 82 iné krátkodobé záväzky 83 Bankové úvery a výpomoci (r. 84 až r. 90), v tom: 84 bankové úvery dlhodobé 461A 325, 326, 331, 333, 336, 341, 342, 343, 345, 368, 372A, 377A, 379A, 474A, 476A, 479A 85 bežné bankové úvery 461A, 221A, 231, vydané dlhopisy krátkodobé 473, vlastné dlhopisy krátkodobé - 255A 88 ostatné krátkodobé finančné výpomoci prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé 273A 90 prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé 273A 91 Časové rozlíšenie 383, Štátne rozpočtové výdavky Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice skupina 20

6 11/2007 FINANČNÝ SPRAVODAJCA Za subjekt verejnej správy, ktorým je Fond národného majetku Slovenskej republiky stav Č. r Vybrané aktíva Účet k 1. januáru k Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 02 Iný dlhodobý nehmotný X, 013, 014, 019, Oprávky k inému dlhodobému nehmotnému majetku 07X, 073, 074, Pozemky Stavby Oprávky k stavbám Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný Iný dlhodobý hmotný 02X, 029, 032, Oprávky k inému dlhodobému hmotnému majetku 08X, Cenné papiere a podiely 061, 062, 063, Ostatný dlhodobý finančný 067, Majetok fondu Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný Iný dlhodobý finančný 043, Pohľadávky spolu (r. 18 až r. 20), v tom: 18 z obchodného styku 31XA, 311, 312, 313, 314, z privatizácie ostatné 33XA, 335, 336A, 341, 342, 345, 355, 373A, 375, 376, Peniaze 21X, 211, Bankové účty spolu 221A, 222, +/ Krátkodobý finančný 24 Krátkodobé cenné papiere a podiely na privatizáciu 257A 25 Ostatný finančný X, 251, 253, 256, 257A

7 382 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 11/2007 Č. r Vybrané pasíva Účet stav k 1. januáru k Záväzky (r r r r. 37) 27 Rezervy 32X, 323, 45XA, 451, Dlhodobé záväzky (r. 29 až r. 33), v tom: 29 dlhodobé záväzky z obchodného styku 479A 30 dlhodobé prijaté preddavky 475A 31 dlhodobé zmenky na úhradu 478A 32 vydané dlhopisy 473A 33 iné dlhodobé záväzky 34 Krátkodobé záväzky (r r. 36), v tom: 35 záväzky z obchodného styku 36 iné krátkodobé záväzky 373A, 377A, 47XA, 472, 474, 476A, 479A 32X, 321, 322, 324, 325, 47X, 475A, 478A, 479A 326, 33X, 331, 333, 336A, 34X, 341, 342, 345, 373A, 377A, 379A, 47X, 476A, 479A 37 Bankové úvery a výpomoci (r. 38 až r. 40), v tom: 38 bankové úvery dlhodobé 46XA, 461A 39 bežné bankové úvery 40 krátkodobé finančné výpomoci 221A, 231, 23X, 232, 46XA, 461A 24X, 241, 249, 473A

8 11/2007 FINANČNÝ SPRAVODAJCA Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenský pozemkový fond, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, verejné vysoké školy, Ústav pamäti národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Slovenská televízia a Slovenský rozhlas stav Č. r Vybrané aktíva Účet k 1. januáru k Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 051 Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný 095A 03 Iný dlhodobý nehmotný 04 Oprávky a opravné položky k inému dlhodobému nehmotnému majetku 012, 013, 014, 018, 019, , 073, 074, 078, 079, 091, Pozemky Stavby Oprávky a opravné položky k stavbám 081, 092A 08 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Oprávky a opravné položky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí 082, 092A 10 Dopravné prostriedky Oprávky a opravné položky k dopravným prostriedkom Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý hmotný 14 Iný dlhodobý hmotný 15 Oprávky a opravné položky k inému dlhodobému hmotnému majetku 083, 092A A 16 Cenné papiere a podiely 061, Dlhové cenné papiere držané do splatnosti Opravná položka k dlhovým cenným papierom držaným do splatnosti Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky 025, 026, 028, 029, 032, , 086, 088, 089, 092A, , Opravná položka k pôžičkám podnikom v skupine a ostatným pôžičkám 21 Ostatný dlhodobý finančný 069A 22 Opravná položka k ostatnému dlhodobému finančnému majetku 23 Obstaranie dlhodobého finančného majetku 043

9 384 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 11/2007 stav Č. r Vybrané aktíva Účet k 1. januáru k Opravná položka k obstaraniu dlhodobého finančného majetku 25 Poskytnuté prevádzkové preddavky 314A 26 Opravná položka k poskytnutým prevádzkovým preddavkom 27 Ostatný obežný 28 Opravná položka k ostatnému obežnému majetku 29 Pohľadávky spolu (r r. 31), v tom: 30 z obchodného styku 31 ostatné pohľadávky 391A 111, 112, 119, 121, 122, 123, 124, 131, 132, , 192, 193, 194, 195, , 312, 313, 314A, , 336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 348A, 358, 373A, 375, 378, 396A 32 Opravné položky k pohľadávkam spolu (r r. 34), v tom: 33 k pohľadávkam z obchodného styku 391A 34 k ostatným pohľadávkam 391A 35 Pokladnica 211, Bankové účty 221, +/ Cenné papiere 251, 253, 256, Ostatný finančný 255, Účty časového rozlíšenia 381, 385

10 11/2007 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 385 Č. r Vybrané pasíva Účet stav k 1. januáru k Cudzie zdroje (r r r r. 50) 41 Rezervy spolu 323, 451, Dlhodobé záväzky (r. 43 až r. 46), v tom: 43 vydané dlhopisy dlhodobé prijaté preddavky dlhodobé zmenky na úhradu iné dlhodobé záväzky 47 Krátkodobé záväzky (r r. 49), v tom: 48 záväzky z obchodného styku 49 iné krátkodobé záväzky 373A, 472, 474A, 476, 479A 321, 322, 324, 325, , 333, 336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 348A, 367, 368, 373A, 379, 396A, 474A, 479A 50 Bankové výpomoci a pôžičky (r. 51 až r. 53), v tom: 51 dlhodobé bankové úvery 461A 52 bežné bankové úvery 231, 232, 461A 53 prijaté krátkodobé finančné výpomoci 241, Účty časového rozlíšenia 383, 384

11 386 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 11/ Za subjekt verejnej správy, ktorým je Sociálna poisťovňa Stav Č. r Vybrané aktíva Účet k 1. januáru k Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný 03 Ostatný dlhodobý nehmotný 04 Oprávky a opravné položky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku A 013, 014, 018, 019, , 074, 078, 079, 091A, Pozemky Stavby Oprávky a opravné položky k stavbám 081, 092A 08 Stroje, prístroje a zariadenia Oprávky a opravné položky k strojom, prístrojom a zariadeniam 082, 092A 10 Dopravné prostriedky Oprávky a opravné položky k dopravným prostriedkom Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 083, 092A 052 Opravná položka k poskytnutým preddavkom A na dlhodobý hmotný 14 Iný dlhodobý hmotný 028, 029, 032, Oprávky a opravné položky k inému dlhodobému hmotnému majetku 088, 089, 092A, Cenné papiere a podiely 061, Opravná položka k cenným papierom a podielom 18 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti Opravná položka k dlhovým cenným papierom držaným do splatnosti 20 Ostatné pôžičky Opravná položka k ostatným pôžičkám 22 Iný dlhodobý finančný 043, Opravná položka k inému dlhodobému finančnému majetku 24 Poskytnuté preddavky na zásoby 314A 25 Opravná položka k poskytnutým preddavkom na zásoby 26 Iný obežný 391A 111, 112, 119, 131, 132, 139

12 11/2007 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 387 Č. r Vybrané aktíva Účet Stav k 1. januáru k Opravná položka k inému obežnému majetku 191, Pohľadávky spolu (r. 29 až r. 31), v tom: 29 z obchodného styku 30 na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie 31 ostatné pohľadávky 311, 312, 313, 314A, Opravná položka k pohľadávkam spolu (r. 33 až r. 35), v tom: 33 k pohľadávkam z obchodného styku 391A 335, 336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 358, 378, 396A 34 k pohľadávkam na poistnom a príspevkoch 391A na starobné dôchodkové sporenie 35 k ostatným pohľadávkam 391A 36 Pokladnica 211, Bankové účty 221, +/ Cenné papiere 251, Ostatný finančný Prechodné účty aktív 381, 385

13 388 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 11/2007 Č. r Vybrané pasíva Účet Stav k 1. januáru k Cudzie zdroje (r r r r. 51) 42 Rezervy Dlhodobé záväzky (r. 44 až r. 47), v tom: 44 návratná finančná výpomoc 952A 45 dlhodobé prijaté preddavky dlhodobé zmenky na úhradu iné dlhodobé záväzky 954A, 956, 959A 48 Krátkodobé záväzky (r r. 50), v tom: 49 záväzky z obchodného styku 321, 322, 324, iné krátkodobé záväzky 323, 326, 328, 329, 331, 333, 336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 367, 368, 379, 396A, 952A, 954A, 959A 51 Bankové výpomoci a pôžičky (r. 52 až r. 54), v tom: 52 dlhodobé bankové úvery 951A 53 bežné bankové úvery 231, 232, 951A 54 iné krátkodobé finančné výpomoci Prechodné účty pasív 383, 384

14 11/2007 FINANČNÝ SPRAVODAJCA Za subjekty verejnej správy, ktorými sú zdravotné poisťovne Č. r Vybrané aktíva Účet Stav k 1. januáru k Nehmotný (r r. 03), v tom: 02 poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku 22XA 03 ostatný nehmotný 20X Oprávky a opravné položky k nehmotnému majetku (r r. 06), v tom: opravné položky k poskytnutým preddavkom na obstaranie nehmotného majetku 22X 06 oprávky a opravné položky k ostatnému nehmotnému majetku 20X 07 Finančné umiestnenie (r. 08 až r. 17), v tom: 08 pozemky 10X 09 budovy a stavby 10X 10 podielové cenné papiere 11X 11 dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom 11X 12 dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom 11X 13 ostatné dlhodobé pohľadávky 11X 14 cenné papiere 15X, 16X 15 ostatné pôžičky 12X 16 vklady v bankách 12X 17 ostatné finančné umiestnenie 12X 18 Oprávky a opravné položky k finančnému umiestneniu (r.19 až r. 27), v tom: 19 opravné položky k pozemkom 10X oprávky a opravné položky k budovám a stavbám opravné položky k podielovým cenným papierom 10X 11X opravné položky k dlhopisom vydaným obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim 11X vplyvom opravné položky k dlhopisom vydaným obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom 11X 24 opravné položky k ostatným dlhodobým pohľadávkam 11X 25 opravné položky k cenným papierom 16X 26 opravné položky k ostatným pôžičkám 12X

15 390 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 11/2007 Stav Č. r Vybrané aktíva Účet k 1. januáru k opravné položky k ostatnému finančnému umiestneniu 12X 28 Pohľadávky (r. 29 až r. 33), v tom: 29 z verejného zdravotného poistenia 30X 30 voči poisteným 30X 31 z prerozdelenia poistného 30X 32 z individuálneho zdravotného poistenia 30X 33 ostatné pohľadávky 30X, 31X, 32X, 35X 34 Opravné položky k ostatným pohľadávkam 32X, 35XA 35 Ostatné aktíva (r r r r. 44), v tom: 36 hmotný hnuteľný a zásoby (r. 37 až r. 39), v tom: 37 stroje a zariadenia 21X, 22X 38 poskytnuté preddavky na hmotný 22XA 39 poskytnuté preddavky na zásoby 22XA 40 ostatný hmotný 26X 41 pokladničné hodnoty a bankové účty (r r. 43), v tom: 42 pokladnica a pokladničné hodnoty 23X 43 bankové účty 23X 44 iné aktíva 35X, 37X Oprávky a opravné položky k ostatným aktívam (r r r. 51), v tom: oprávky a opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku a zásobám (r. 47 až r. 49), v tom: oprávky a opravné položky k strojom a zariadeniam opravné položky k poskytnutým preddavkom na hmotný opravné položky k poskytnutým preddavkom na zásoby 21XA 22XA 22XA oprávky a opravné položky k ostatnému 50 26X hmotnému majetku 51 oprávky a opravné položky k iným aktívam 35XA 52 Účty časového rozlíšenia 39X

16 11/2007 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 391 Č. r Vybrané pasíva Účet Stav k 1. januáru k Podriadené pasíva 54 Technické rezervy 44X 55 Ostatné rezervy 36X, 45X 56 Záväzky (r r r r r r. 67), v tom: 57 z verejného zdravotného poistenia (r r. 59), v tom: 58 voči poisteným 33X 59 z prerozdelenia poistného 33X 60 z individuálneho zdravotného poistenia 33X 61 zo zaistenia 33X 62 pôžičky zaručené dlhopismi (r r. 64), v tom: 63 krátkodobé pôžičky 36XA 64 dlhodobé pôžičky 48X 65 bankové úvery, z toho: 36X, 47X 66 krátkodobé úvery 36X 67 ostatné záväzky 34X, 35X, 36X, 37X, 46X, 47X, 48X 68 Účty časového rozlíšenia 39X

17 392 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 11/ Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenská konsolidačná, a. s. a ďalšie subjekty verejnej správy účtujúce podľa opatrenia 7) Stav Č. r Vybrané aktíva Účet k 1. januáru k Pohľadávky za upísané vlastné imanie Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný 04 Ostatný dlhodobý nehmotný 05 Oprávky a opravné položky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku A 01X, 011, 012, 013, 014, 015, 019, X, 071, 072, 073, 074, 075, 079, 091, Pozemky Opravné položky k pozemkom 092A 08 Stavby Oprávky a opravné položky k stavbám 081, 092A Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Oprávky a opravné položky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý hmotný 14 Iný hmotný 15 Oprávky a opravné položky k inému hmotnému majetku , 092A A 02X, 025, 026, 029, 032, X, 085, 086, 089, 092A, Opravná položka k nadobudnutému majetku +/- 097, +/ Cenné papiere a podiely 061, 062, 063, Opravné položky k cenným papierom a podielom Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 066A 20 Opravné položky k pôžičkám účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 21 Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 06XA, 066A, 067A 22 Opravné položky k pôžičkám s dobou splatnosti najviac jeden rok 7) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č / , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

18 11/2007 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 393 Stav Č. r Vybrané aktíva Účet k 1. januáru k Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý finančný 25 Iný finančný A 26 Opravné položky k inému finančnému majetku 27 Poskytnuté preddavky na zásoby 314A 28 Opravné položky k poskytnutým preddavkom na zásoby 29 Ostatný obežný 30 Opravné položky k ostatnému obežnému majetku 31 Pohľadávky spolu (r r. 33), v tom: 32 z obchodného styku 33 ostatné pohľadávky 06XA, 067A, 069, A 11X, 111, 112, 119, 12X, 121, 122, 123, 124, 13X, 131, 132, X, 191, 192, 193, 194, 195, XA, 311, 312, 313, 314A, XA, 335, 336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 35XA, 351, 354, 355, 358, 371, 373A, 374, 375, 376, 378, 398A, 481A 34 Opravné položky k pohľadávkam spolu (r r. 36), v tom: 35 k pohľadávkam z obchodného styku 391A 36 k ostatným pohľadávkam 391A 37 Peniaze 21X, 211, Účty v bankách 221A, 22X, +/ Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 40 Krátkodobý finančný 22XA 25X, 251, 253, 256, Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku 29X, 291A 42 Obstarávaný krátkodobý finančný 259, 314A 43 Opravné položky k obstarávanému krátkodobému finančnému majetku 29X, 291A 44 Časové rozlíšenie 381, 382, 385

19 394 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 11/2007 Č. r Vybrané pasíva Účet Stav k 1. januáru k Záväzky (r r r r. 57) 46 Rezervy 32X, 323, 45X, 451, Dlhodobé záväzky (r. 48 až r. 53), v tom: 48 dlhodobé záväzky z obchodného styku 479A 49 dlhodobé prijaté preddavky 475A 50 dlhodobé zmenky na úhradu 478A 51 vydané dlhopisy 473A 52 iné dlhodobé záväzky 372A, 373A, 377A, 47XA, 471A, 472, 474A, 476A 479A, 481A 53 vlastné dlhopisy - 255A 54 Krátkodobé záväzky (r r. 56), v tom: 55 záväzky z obchodného styku 56 iné krátkodobé záväzky 32X, 321, 322, 324, 325, 47XA, 475A, 478A, 479A 326, 33X, 331, 333, 336A, 34XA, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 36XA, 361A, 364, 365, 366, 367, 368, 372A, 373A, 377A, 379A, 398A, 47X, 47XA, 471A, 474A, 476A, 478A, 479A 57 Bankové úvery a výpomoci (r. 58 až r. 61), v tom: 58 bankové úvery dlhodobé 46XA, 461A 59 bežné bankové úvery 221A, 23X, 231, 232, 46XA, 461A 60 krátkodobé finančné výpomoci 24X, 241, 249, 473A 61 vlastné dlhopisy - 255A 62 Časové rozlíšenie 383, 384

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

9/2012 PROBLEMATIKA ISSN ROČNÍK NOVEMBRA 2012 CENA 3,89 >>>

9/2012 PROBLEMATIKA ISSN ROČNÍK NOVEMBRA 2012 CENA 3,89 >>> 9/2012 PROBLEMATIKA Účtovnícka 47. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2012 č. MF/22603/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Více

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie 704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 6/2003 34 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B.

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B. Mestská časť Bratislava-Petržalka 31/12/26 A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r2+r1+r23 súčet r3 až r9 1 21872 92118 1 179 854 1 28 568 2 528 4623 45 1 116 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 1/2009 PROBLEMATIKA Štátne výkazníctvo 1. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU...

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... I Obsah 3 OBSAH ÚVOD... 9 1. PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... 11 1.1 Zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu...11 1.1.1 Zákon o elektronickom obchode... 12 1.1.2 Zákon

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ VÝBORPRE ODMEŇOVANIE PREDSTAVENSTVO DOZORNÁ RADA VÝBOR PRE INVESTÍCIE GENERÁLNY RIADITEĽ ASISTENT GR PRÁVNE SLUŽBY A PODPORA OBCHODOVANIE S CP, SPRÁVA PORTFÓLIÍ (PORTFOLIO MANAGEMENT) EKONOMIKA A PREVÁDZKA

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy a môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014 OBSAH 1. Úvod 2. Vymedzenie konsolidovaného celku 3. Základné údaje 4. Použité metódy konsolidácie 5. Postup pri konsolidácii

Více

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k ČSOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2005 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB d.s.s., a.s. Sídlo: Kolárska 6, 815 63 Bratislava

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana číslo 5/ 2011 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana MTF STU č. 5 /2011 V základe príkazu rektora č. 3/2011 na vykonanie inventarizácie

Více

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta SPRÁVA č. 10/2014 o výsledku následnej finančnej kontroly Správa je predkladaná v zmysle 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia

Více

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014 Fio o.c.p., a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO 35 960 990 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3722/B Informácie zverejnené obchodníkom s cennými

Více

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00295671 Město Velké Meziříčí Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2015

Více

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke - VZOR. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke - VZOR. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje Poznámky k individuálnej účtovnej závierke VZOR Poznámky Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky Názov účtovnej jednotky Sídlo účtovnej

Více

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00291471 Město Uherské Hradiště Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli:

Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli: Obec Danišovce Danišovce 33, 053 22 Odorín Záverečný účet obce Danišovce 2013 Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli: 04.06.2014 Úvod Obec Danišovce je samostatný územný samosprávny a správny

Více

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00259551 Město Rotava Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2015

Více

Príkaz starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto číslo 13. prikazujem

Príkaz starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto číslo 13. prikazujem f~: ZJ:WOU :Mgr.!l{utfolf tjcusg starosta Bratisiaua - 9{ové Mesto Bratislava, 13.11.2013 Star. č.1498 / 2013 Príkaz starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto číslo 13 V súlade s 6 ods. (3), s 29

Více

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie.

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 17 367,00 17 367,00 17 367,00 9. Zboží na cestě 138 10.

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 17 367,00 17 367,00 17 367,00 9. Zboží na cestě 138 10. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Toušice; IČO 00235784; Toušice 16, 281 63 Toušice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti

Více

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00261688 Město Šluknov Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

I. Základné informácie o účtovnej jednotke I. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Názov účtovnej jednotky: Nadácia

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Sídlo ní jednotky ulice, c.p. Kamenná 52 obec Aš PSC, pošta 35201 Údaje o organizaci Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Tvrdonice; IČO 00283631; nám. Míru 96/ 31, 691 53 Tvrdonice Obec nebo městská část hlavního města

Více

II. Krátkodobé pohledávky 23 075 127,08 324 822,10 22 750 304,98 23 255 119,57 III. Krátkodobý finanční majetek

II. Krátkodobé pohledávky 23 075 127,08 324 822,10 22 750 304,98 23 255 119,57 III. Krátkodobý finanční majetek R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Horní Vltavice; IČO 00250422; Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice Obec nebo městská část

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Traplice; IČO 00291439; Traplice 404, 687 04 Traplice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Sestaveno k: v tis. Kč 282,00 70,00 212,00 282,00

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Sestaveno k: v tis. Kč 282,00 70,00 212,00 282,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8,00 70,00,00 8,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 95,00 757,00 9 78,00 9 9,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet technického zhodnocení

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí "Blata"; IČO 70516090; Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Dolní Pohleď; IČO 00640328; Dolní Pohleď 11, 285 22 Dolní Pohleď Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nová Ves; IČO 00240532; Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Horka I; IČO 00640344; Horka I 48, 286 01 Horka I Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Velké Karlovice; IČO 00304417; Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Plazy; IČO 00238431; 46, Plazy Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Orel; IČO 00270636; Orel 67, 538 21 Orel Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Skvrňov; IČO 00235733; Skvrňov 75, 281 44 Skvrňov Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Skalka; IČO 00636819; Skalka 69, 696 48 Skalka Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Kožlí; IČO 00582948; Kožlí 25, 398 04 Kožlí Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nižbor; IČO 00233641; Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Velké Petrovice; IČO 00273171; Petrovice 10, 549 54 Velké Petrovice Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Újezdec, IČO 00875830; IČO 00875830; Újezdec 49, 277 45 Újezdec Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Budkov; IČO 00583332; Budkov, 384 22 Budkov Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Višňová; IČO 00243507; Višňová, 262 61 Višňová Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Slavičky; IČO 00378607; Slavičky 29, 675 01 Slavičky Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Hvozdec; IČO 00581399; Hvozdec 2, 373 72 Hvozdec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Kravsko; IČO 00292982; 12, 671 51 Kravsko Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Velká Dobrá; IČO 00235083; Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Brumov; IČO 00532088; Brumov 98, 679 23 Brumov Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Starý Kolín; IČO 00235741; Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Bořice; IČO 00269883; Bořice 93, 538 62 Bořice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horní Dunajovice; IČO 00292818; Horní Dunajovice 102, 671 34 Horní Dunajovice Název položky Obec nebo městská

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Okřínek; IČO 00239526; Okřínek 63, 290 01 Okřínek Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Blatnička; IČO 00488518; Blatnička 163, 696 71 Blatnička Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Srbice; IČO 00266591; 415 01 Srbice 62 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Městys Velký Újezd; IČO 00299677; Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Vidov; IČO 00581917; Vidov 51, 370 07 Vidov #Chyba Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Doubice; IČO 47274212; Doubice 50, 407 47 Doubice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Pičín; IČO 00243035; Pičín, 262 25 Pičín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Strahovice; IČO 00534668; Strahovice 190, 747 24 Strahovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Mankovice; IČO 00600776; Mankovice 73, 742 35 Mankovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obecní úřad Němětice; IČO 00667749; Němětice 20, 387 01 Němětice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Litovany; IČO 00378119; Litovany 57, 675 57 Litovany Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Košice; IČO 49540858; Košice 46, 285 04 Uhlířské Janovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Štíhlice; IČO 00639745; Štíhlice 5, 281 63 Štíhlice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Slavošov; IČO 00236420; Slavošov 50, 285 22 Slavošov Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Prostějovičky; IČO 00288667; Prostějovičky 67, 798 03 Prostějovičky Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Vinařice; IČO 00235113; V. ulice 250, 273 07 Vinařice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nové Dvory; IČO 00264113; Nové Dvory 5, 413 01 Nové Dvory Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více