Návrh změn stanov společnosti MULTISONIC a.s. (příloha pozvánky na valnou hromadu a.s. konanou dne ) Čl.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh změn stanov společnosti MULTISONIC a.s. (příloha pozvánky na valnou hromadu a.s. konanou dne ) Čl.2"

Transkript

1 Návrh změn stanov společnosti MULTISONIC a.s. (příloha pozvánky na valnou hromadu a.s. konanou dne ) 1) Dosavadní čl. 2 se mění tak, že nově zní: Čl.2 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1/ Obchodní firma společnosti zní MULTISONIC a.s., jejím sídlem je Praha 4 Kunratice, Dobronická 1257, PSČ: / Veškeré údaje o společnosti společnost uveřejňuje na internetových stránkách společnosti 2) V čl. 5 se dosavadní odst. 1/ mění tak, že nově zní: 1/ Za společnost jedná samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 3) V čl. 7 se dosavadní odst. 2/ mění tak, že nově zní: 2/ Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií za podmínek uvedených v 474 až 494 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon ) nebo z vlastních zdrojů společnosti za podmínek uvedených v 495 až 504 zákona. 4) V čl. 7 odst. 3/ se slova obchodním zákoníkem nahrazují slovy zákonem. 5) V čl. 8 se dosavadní odst. 4/ mění tak, že nově zní: 4/ Snížení základního kapitálu se provede za podmínek uvedených v zákoně, a to použitím vlastních akcií nebo vlastních zatímních listů a dále buď snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy. 6) V čl. 10 odst. 1/ se poslední věta vypouští. 7) V čl. 10 se dosavadní odst. 2/ mění tak, že nově zní: 2/ Společnost vydala akcie v listinné podobě, přičemž se jedná o cenné papíry na řad.

2 8) V čl. 10 se dosavadní odst. 3/ mění tak, že nově zní: 3/ Akcie musí obsahovat náležitosti uvedené v 259 a 260 zákona. 9) Dosavadní čl. 11 se mění tak, že nově zní: Čl.11 SEZNAM AKCIONÁŘŮ Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo jejího bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem OECD, číselné označení akcie a změny těchto údajů, případně oddělení či převod samostatně převoditelného práva spojeného s akcií. Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu výpis ze seznamu akcionářů, a to za podmínek stanovených v 266 zákona. 10) Dosavadní čl. 12 se mění tak, že nově zní: Čl.12 PŘEVODY AKCIÍ 1/ Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele, a to v případě fyzické osoby její jméno a příjmení, bydliště a datum narození, v případě právnické osoby její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. 2/ K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení akcie na jméno společnosti. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu poté zapsat nabyvatele akcie do seznamu akcionářů. 3/ K převodu akcií na jméno či k jejich zastavení je třeba souhlasu valné hromady. 4/ Akcie může být ve spoluvlastnictví více osob. Na vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. 5/ Zemře-li akcionář, jsou oprávněni vykonávat práva s akcií spojená dědici. Nedohodnou-li se dědici v době dědického řízení na výkonu těchto práv a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh obchodní korporace nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s podílem.

3 6/ Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku (dividendy), přednostní právo na upisování akcií a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené s akcií. Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky, přičemž převádějící akcionář je tento převod bez zbytečného odkladu povinen oznámit společnosti. 11) V čl. 13 odst. 1/ se poslední věta mění tak, že nově zní: Společnost smí vyplácet zálohy na výplatu podílu na zisku jen za podmínek stanovených v 40 zákona. 12) V čl. 13 se dosavadní odst. 2/ mění tak, že nově zní: 2/ Akcionář není povinen vrátit vyplacenou dividendu, věděl-li nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. 13) Do čl. 15 odst. 1/ se za první větu vkládá další věta tohoto znění: Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. 14) Dosavadní čl. 16 se mění tak, že nově zní: Čl.16 DALŠÍ PRÁVA A OMEZENÍ AKCIONÁŘE 1/ Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu (dále jen kvalifikovaní akcionáři ), mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu a současně je zmocňuje k veškerému jednání za společnost, které s valnou hromadou souvisí. Také může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady. 2/ Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v předchozím odstavci a) představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za podmínek 369 zákona, b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech

4 určených v žádosti. 3/ Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle 53 odst. 3 zákona, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat, to vše za podmínek uvedených v 372 až 374 zákona. 4/ Akcionář je oprávněn podat návrh soudu na určení neplatnosti usnesení valné hromady za podmínek uvedených v čl. 25 těchto stanov. 5/ Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo za podmínek stanovených v 426 a 427 zákona. 6/ Akcionář má další práva a povinnosti, které jsou stanoveny zákonem nebo těmito stanovami. 15) Dosavadní čl. 18 se mění tak, že nově zní: Čl.18 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení (přítomný akcionář). Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 16) V čl. 19 odst. 1/ se dosavadní písm. a) až c) mění tak, že nově zní: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle 511 zákona, c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, 17) V čl. 19 odst. 1/ se dosavadní písm. g) až h) mění tak, že nově zní: a. schvalování smluv o výkonu funkce a jejich změn včetně odměňování členů představenstva a dozorčí rady, b. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, 18) V čl. 19 odst. 1/ se dosavadní písm. j) až l) mění tak, že nově zní: a. rozhodnutí o přeměně společnosti,

5 b. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, c. schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn a jejího zrušení, 19) V čl. 20 odst. 1/ se nahrazují slova obchodní zákoník slovem zákon. 20) V čl. 20 odst. 2/ se dosavadní písm. d) mění tak, že nově zní: d) dozorčí rada v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen; či vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. V těchto případech může svolat valnou hromadu i kterýkoliv člen dozorčí rady, pokud tato valnou hromadu nesvolá. 21) V čl. 20 se dosavadní odst. 3/ mění tak, že nově zní: 3/ Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání způsobem stanoveným zákonem nebo těmito stanovami pro svolání valné hromady. Odvolání valné hromady nebo odložení jejího konání musí být oznámeno nejpozději jeden týden před původně oznámeným datem jejího konání. Valnou hromadu svolanou podle písm. a/ a c/ předchozího odstavce lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři. 22) V čl. 20 se za dosavadní odst. 5/ vkládá odst. 6/ tohoto znění: 6/ Akcionáři se mohou práva na řádné a včasné svolání valné hromady fakticky vzdát, vysloví-li souhlas s konáním valné hromady, aniž by byla řádně a včas svolána., přičemž takovýto souhlas může být učiněn i mimo valnou hromadu. 23) V čl. 21 se dosavadní odst. 1/ mění tak, že nově zní: "1/ Pozvánka musí být písemná a musí být odeslána všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů ve lhůtě uvedené v zákoně a v téže lhůtě také uveřejněna na internetových stránkách společnosti. 24) Na konci čl. 21 odst. 2/ písm. d) se místo tečky připojuje čárka a tato slova: včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, 25) V čl. 21 odst. 2/ se za písm. d) připojují nová písm. e) a f) tohoto znění:

6 e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. 26) V čl. 21 odst. 3/ se nahrazuje slovo druhá slovem třetí. 27) V čl. 21 se dosavadní odst. 4/ až 6/ vypouští a nahrazují novými odst. 4/ a 5/ tohoto znění: 4/ Pozvánka na valnou hromadu, má-li být na pořadu jednání změna stanov, musí obsahovat úplné znění těchto změn a další náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku stanov. Návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady. Na toto právo musí být akcionáři v pozvánce na valnou hromadu upozorněni. 5/ Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 1 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. 28) Dosavadní čl. 22 se mění tak, že nově zní: Čl.22 ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY 1/ Celkový počet hlasů ve společnosti činí hlasů. 2/ Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady se usnášet a při hlasování na valné hromadě se postupuje podle 412 odst. 2, 426 a 427 zákona. 3/ Náhradní valná hromada podle čl. 20 odst. 4 těchto stanov je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení v předchozím odstavci. 4/ Valná hromada rozhoduje usnesením, a to 60 % většinou hlasů přítomných akcionářů, vyjma případů, kdy je zákonem v jeho ustanoveních 416 odst. 1 a 417 či v dalších zákonem popsaných případech stanovena jiná potřebná většina. 5/ Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Za účelem hlasování předá pověřený člen představenstva každému přítomnému akcionáři hlasovací lístek (tabulku) s údajem o obchodní firmě nebo názvu právnické osoby nebo jménu a příjmení fyzické osoby, a dále s údajem o počtu hlasů. 29) Dosavadní čl. 23 se mění tak, že nově zní:

7 Čl.23 ORGÁNY VALNÉ HROMADY Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolatel nebo jím určená osoba. 30) V čl. 24 odst. 1/ se dosavadní písm. c) mění tak, že nově zní: a. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, 31) V čl. 24 se dosavadní odst. 3/ mění tak, že nově zní: 3/ Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady příp. její svolatel, a dále zvolený ověřovatel. 32) Dosavadní čl. 25 se mění tak, že nově zní: Čl. 25 NEPLATNOST USNESENÍ VALNÉ HROMADY Každý akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady a likvidátor se může za podmínek uvedených v 258 až 260 občanského zákoníku domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo v rozporu s dobrými mravy. 33) V čl. 26 odst. 1/ se první věta mění tak, že nově zní: Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za ni navenek způsobem upraveným v čl. 5 odst. 1 těchto stanov. 34) V čl. 26 odst. 2/ se poslední věta mění tak, že nově zní: Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. 35) V čl. 26 odst. 3/ se nahrazují slova jménem společnosti slovy za společnost. 36) V čl. 27 odst. 1/ se poslední věta mění tak, že nově zní: Tato závěrka nebo hlavní údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k

8 nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou a současně se uveřejní na internetových stránkách společnosti. 37) V čl. 27 se na konci odst. 2/ připojuje další věta tohoto znění: Tyto zprávy se uveřejňují společně s účetní závěrkou, a to i stejným způsobem. 38) V čl. 27 odst. 3/ se nahrazují slova jménem společnosti slovy za společnost. 39) V čl. 28 odst. 1/ se poslední věta mění tak, že nově zní: Členové představenstva volí a odvolávají svého předsedu a místopředsedu. 40) V čl. 28 se dosavadní odst. 2/ a 3/ mění tak, že nově zní: 2/ Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která je plně svéprávná a splňuje předpoklady uvedené v 46 zákona. 3/ Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. 41) V čl. 29 se dosavadní odst. 2/ mění tak, že nově zní: 2/ Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s členem představenstva; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů. 42) V čl. 29 se dosavadní odst. 4/ až 6/ mění tak, že nově zní: 4/ Nenahradil-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci. 5/ Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, a dále se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

9 6/ Společnost je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, který zákaz porušil, vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost, ledaže to vylučuje povaha těchto získaných práv; či nahradil společnosti tím způsobenou škodu. 43) V čl. 30 se dosavadní odst. 5/ mění tak, že nově zní: 5/ O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. O náležitostech zápisu platí obdobně čl. 24 těchto stanov, lhůta pro vyhotovení zápisu činí 7 dnů a jeho přílohu tvoří seznam přítomných členů představenstva na příslušném zasedání. 44) V čl. 31 dosavadní odst. 2/ mění tak, že nově zní: 2/ Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů dozorčí rady vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn dávat dozorčí radě pokyny týkající se její kontrolní činnosti. 45) V čl. 32 odst. 2/ se dosavadní písm. e) mění tak, že nově zní: e) prostřednictvím svých členů se účastnit valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti, 46) V čl. 32 odst. 2/ se dosavadní písm. g) mění tak, že nově zní: g) zastupovat prostřednictvím svého určeného člena společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány. 47) Dosavadní čl. 33 se mění tak, že nově zní: Čl.33 SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY 1/ Dozorčí rada má 3 členy volené valnou hromadou z akcionářů nebo jiných osob na dobu 5 let. Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně. Členové dozorčí rady volí a odvolávají svého předsedu. 2/ Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která je plně svéprávná a splňuje předpoklady uvedené v 46 zákona.

10 3/ Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. 48) V čl. 34 se dosavadní odst. 2/ mění tak, že nově zní: 2/ Na člena dozorčí rady se vztahují tytéž práva a povinnosti vyplývající z čl. 29 odst. 2 až odst. 6 těchto stanov jaké platí pro členy představenstva společnosti. 49) V čl. 34 se dosavadní odst. 3/, 4/ 6/ a 7/ zrušují a dosavadní odst. 5/ a 8/ se nově označují jako odst. 3/ a 4/. 50) V čl. 35 se dosavadní odst. 5/ mění tak, že nově zní: 5/ O zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. O náležitostech zápisu platí obdobně čl. 24 a čl 30 odst. 5 těchto stanov, lhůta pro vyhotovení zápisu činí 7 dnů. 51) V čl. 36 se dosavadní odst. 1/ a 2/ mění tak, že nově zní: 1/ Společnost je povinna vést účetnictví, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. 2/ Společnost musí mít řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem pouze v případech stanovených zvláštním právním předpisem. V takovém, případě je povinna k tomu připravit a poskytnout auditorovi všechny účetní písemnosti a vysvětlení potřebná k jeho činnosti. 52) V čl. 36 se dosavadní odst. 5/ mění tak, že nově zní: 5/ Řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty projedná představenstvo a předloží k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi, je-li dle zvláštního právního předpisu audit vyžadován, a ke schválení valné hromadě společnosti. 53) V čl. 38 se dosavadní odst. 2/ mění tak, že nově zní: 2/ Na postup společnosti při rozdělování zisku se použije ust. 350 zákona. 54) V čl. 39 se dosavadní odst. 1/ mění tak, že nově zní: 1/ Pro zrušení a zánik společnosti platí 168 až 173 občanského zákoníku, není-li v zákoně stanoveno jinak.

11 55) V čl. 40 se dosavadní odst. 1/ mění tak, že nově zní: 1/ Doplnění nebo změna stanov se uskutečňuje na základě rozhodnutí valné hromady společnosti nebo dohodou všech akcionářů formou notářského zápisu. Návrh může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada. 56) V čl. 40 se dosavadní odst. 3/ mění tak, že nově zní: 3/ Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, jakým způsobem se stanovy mění, změní obsah stanov svým rozhodnutím představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. 57) V čl. 40 odst. 5/ se poslední věta vypouští. V Praze dne Karel Vágner předseda představenstva

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

NEWTON Solutions Focused, a.s.

NEWTON Solutions Focused, a.s. NEWTON Solutions Focused, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti:

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: 1 Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Bod 1 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 1. a) rostlinná

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s.

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravan, a.s." (dále jen "Společnost"). 1.2. Sídlem Společnosti jsou Kateřinice. 1.3.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. ----------------------------------------------------------------------- 2 Sídlo

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro Představenstvo společnosti PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1458 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo :

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo : Představenstvo akciové společnosti Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo : 28273729 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25.8.2016

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Rizzo Associates Czech, a. s. tímto svolává

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Rizzo Associates Czech, a. s. tímto svolává POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Rizzo Associates Czech, a. s. Představenstvo akciové společnosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plzeň, Vejprnická č. 56, PSČ 318 00, IČO: 453 53 409, zapsané

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s.

Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s. Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s. Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s ustanovením

Více

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 Stanovy 2014 D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 1 Č á s t I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik společnosti, podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Více

TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342

TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342 TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ 60193549 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342 2014 Stanovy TEZAS a.s. schválené na VH společnosti dne 4. června 2014 Stanovy

Více

V odstavci 2.1 stanov se za poslední odrážku tohoto ustanovení vkládá další odrážka s následujícím textem:

V odstavci 2.1 stanov se za poslední odrážku tohoto ustanovení vkládá další odrážka s následujícím textem: BOD 13: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Usnesení: Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto rozhoduje v souladu s odstavcem 8.2 písm. a) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. o

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost )

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ) 1. Firma a sídlo společnosti Návrh stanov 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ).------ 1.2. Sídlo společnosti je v obci: Pecka----------------------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Vážení akcionáři, tímto Vás představenstvo společnosti zve k účasti na mimořádné valné hromadě společnosti Profesionálové, a.s. Masarykovo náměstí 391/13, 500 02 Hradec

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více