Média a společnost. Studijní opora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Média a společnost. Studijní opora"

Transkript

1 Média a společnost Studijní opora

2 Masová kultura v moderní společnosti Masová kultura je typickým jevem moderní společnosti, je produktem modernizace i faktorem dalšího rozvoje. Je spjata s procesy industrializace, růstem měst a rozvojem prostředků masové komunikace. Pod vlivem masové komunikace dochází postupně k částečné likvidaci tradičních kultur venkovských a patriarchálních společností. S kumulací lidí rostou kontakty, ale i anonymita vztahů a jejich odcizení. Roste potřeba informací a komunikací i možností tuto komunikaci realizovat. To se děje právě díky prostředkům masové komunikace. S masovou kulturou je spojen masový vliv na názory, postoje a jednání lidí, výrazně uplatňovaný ve prospěch trhu zboží, služeb, idejí. Nejtypičtějšími projevy masové kultury je móda, téměř souběžná četba velkých nákladů novin, časopisů, knih, masový poslech rozhlasu, televize, video, internet. Masová komunikace Rozvoj moderní společnosti je nemyslitelný bez prostředků masové komunikace. Přístupy k charakteristice masové komunikace lze rozdělit do tří významových skupin. Masová komunikace jako funkce techniky. Je charakterizována jako forma veřejného oznamování, která je zprostředkovaná technickými prostředky při prostorové distanci, je převážně jednostranná, neexistuje při ní výměna rolí mezi komunikačními partnery a je orientovaná na rozsáhlé rozptýlené publikum. Je zaměřena na velmi početné, diferencované a atomizované publikum. Velmi úzce souvisí s rozvojem prostředků masové komunikace, díky kterým je v této komunikační formě zajištěna jednotnost, standardnost a široký dosah kulturních obsahů. Masová komunikace jako hromadné sdělování. Vyznačuje se vysíláním stejné informace velkému množství lidí najednou a nediferencováním její vhodnosti z hlediska adresátů. Sdělování této informace probíhá v jednom neměnitelném směru, prakticky je vyloučena možnost, aby příjemce rovnoprávně odpovídal a diskutoval; dochází k ostré polarizaci na informující a informované. Zvláštní je sugestivnost sdělované informace, která vychází z vysoké společenské autority prostředku sdělení, z monopolního postavení těchto prostředků a z psychologicky závažného přesvědčení, že to všichni poslouchají. Masová komunikace jako sdělování mezi sociálními strukturami zdůrazňuje odlišnost úlohy sociálních skupin, institucí a organizací. Původce sdělení jedinec, skupina nebo instituce zastává vzhledem k množině příjemců trvale v roli mluvčího. Množina příjemců je přitom časově i prostorově vzdálená. Specifičnost masové komunikace nespočívá jen v její hromadnosti přenosu technickými 2

3 prostředky, ale je nutno brát v úvahu i to, že základním prostředkem hromadného sdělování jsou sami lidé jako tvůrci obsahu sdělení. Vlastnosti masové komunikace Masová komunikace v tomto pojetí se vyznačuje následujícími rysy - jednosměrností, zprostředkovaností, masovostí a rychlostí. Jednosměrnost znamená, že styk mezi účastníky komunikace probíhá bezprostředně jen v jednom směru. Nedochází tedy k přeměně role komunikátora a příjemce. Tato jednosměrnost má sociální i technické příčiny. Je závislá na stálé a nerovnoměrné společenské pozici mluvčích a příjemců sdělení. Sociální pozice mluvčích je propůjčována trvale jen subjektům s určitým, již vytvořeným statusem (šíření informací masovými komunikačními prostředky s nejširším dosahem je do značné míry usměrňováno státními institucemi, např. veřejnoprávní rozhlas a televize). Po stránce technické jednosměrnost v dnešní době již zcela neplatí. Technický pokrok umožňuje uplatnění okamžité zpětné vazby (telefon, SMS, ). Zprostředkovanost znamená, že sdělení je přenášeno specifickými prostředky. Ani tyto prostředky však nelze chápat jen v technickém smyslu. Při masové komunikaci vystupuje do popředí i zprostředkovanost sociální, která souvisí se skutečností, že konkrétní, většinou profesionální mluvčí, je ve své komunikační roli závislý na zájmech a mocenské struktuře v organizaci, která mu tuto roli propůjčuje. Zprostředkovanost masové komunikace je tím větší, čím je z hlediska psychologického více neosobní. Obdobně i publikum přijímá kulturní obsahy šířené prostředky masové komunikace často v závislosti na svých skupinových rolích a pozicích. Masovost znamená jednak velký dosah sdělovaných informací z hlediska prostoru i počtu možných příjemců. Faktický dosah mediální informace je vedle technických možností ovlivněn celou řadou faktorů, jako je gramotnost a vzdělanost, rozsah volného času, životní styl potenciálních příjemců masové kultury. Mezi tyto faktory patří i záměr komunikátora, komu má být informace určena. Je-li sdělení určeno komukoliv, kdo je schopen, aby se k němu dostal, a když není okruh příjemců ohraničený, hovoříme o veřejné informaci a komunikaci. Masovost komunikace znamená na jedné straně profesionální organizace zabývající se výrobou a distribucí veřejných sdělení masová média a na druhé straně diferencované, prostorově i časově od sebe vzdálené a málo organizované publikum. 3

4 Analýza masové komunikace Masovou komunikaci lze popsat zaměřením se na následující oblasti: analýza komunikátora, obsahová analýza sdělení, analýza komunikačních médií, rozbor publika, analýza účinků komunikace. Povaha komunikátora. Komunikátorem v procesu sdělování není konkrétní jednotlivec, ale vysoce specializovaná organizace. Masová média stojí ve službách toho, kdo kontroluje společenský systém. Kontrola masových médií úzce souvisí se strukturou vlastnictví v dané společnosti, s typem politického režimu, vlivem nátlakových skupin apod. Obsah sdělení je možné členit a posuzovat podle následujících kategorií (S. N. Eisenstadt): technicko-instrumentální obsahy, obecně kognitivní obsahy a normativní obsahy. Technicko-instrumentální obsahy usnadňují jejich příjemci orientaci v určitých situacích. Nediktují, jak má jednat, pouze poskytuje věcné informace. Patří sem např. předpověď počasí pro řidiče, reklamy na určité zboží, typy na trávení volného času. Obecně kognitivní obsahy přesahují oblast běžného jednání příjemců. Mohou mít dopad zprostředkovaný, protože ukazují nové vzory jednání, seznamují s novými sociálními situacemi, novým prostředím a rozšiřují tak obzor individuí. Patří sem poučné i zábavné pořady všeho druhu. Normativní obsahy se obracejí na příjemce jako nositele celého souboru rolí. Předepisují, jak tyto role v dané společnosti vykonávat. V tomto smyslu masová média působí jako činitelé sociální kontroly. Patří sem například chování vůči starším, vztahy mezi pohlavími apod. Prostředky masové komunikace jsou nezbytným předpokladem šíření obsahů z jednoho zdroje zároveň velkému počtu příjemců. Prvním masovým médiem byl od poloviny 19. století tisk. K jeho rozšíření, jako masového média, musely být splněny určité předpoklady: rozšíření gramotnosti v širších vrstvách díky všeobecně přístupnému vzdělání, větší prostorová koncentrace potenciálních čtenářů vlivem urbanizace, demokratizace společnosti vedoucí ke vzniku veřejnosti, která má zájem i formální právo být politicky informována, vznik a postupné rozšiřování dimenze volného času jako prostoru, ve kterém je možno se věnovat sledování hromadných komunikačních prostředků. Rozvoj techniky přináší další prostředky masového sdělování: telegraf a telefon měly obrovský význam pro rozvoj tržních vztahů, pro politiku, oblast správy a vojenství. Rozhlas a televize dále umocnily proces sociální integrace. Přispěly k informační a kulturní homogenizaci tím, že umožnily prakticky každému účastnit se řady významných událostí přímo v okamžiku jejich konání. Zname- 4

5 naly nové formy trávení volného času, přispěly ke změně vzorců rodinného chování, rozšířily možnosti vzdělávání apod. Další rozvoj masové komunikace přinesl internet. Analýza publika se děje prostřednictvím anket, sociologických výzkumů a šetření. Z těchto šetření je patrné, že dochází k přecenění účinku propagandy, vedené prostředky masové komunikace (tisk, rozhlas, televize), a že publikum není jen atomizovaná masa bez vazeb na primární skupiny. Analýza účinků komunikace nepotvrdila přímý vliv masových médií na změnu postojů (volebních preferencí). Změny postojů, pokud k nim dochází, bývají spíše důsledkem interpersonální komunikace, než odrazem masových médií. Kritika masové komunikace Masová komunikace s sebou nese i negativní důsledky. Podle kritiků kvantita sdělení vysoce převyšuje schopnost recepce a integrace informací u příjemců. Přemíra zpráv nevede k růstu vědění, ale ke ztrátě orientace. Mluvené slovo se stává jen vedlejším doprovodem zvuku a obrazu. Slovní část komunikace budí u diváků nejméně zájmu. Vpád předimenzované masové komunikace do privátního prostoru narušuje rovnováhu mezi soukromým a veřejným. Komunikace s veřejností Public relations, v literatuře obvykle zkracované jako PR, se rozvinuly v USA na konci 40. a na začátku 50. let minulého století. Bývají zpravidla vymezovány jako systematické zlepšování vzájemného porozumění mezi organizací a veřejností. Někdy se PR zkráceně definují jako představení (performance - P) a uznání (recognition - R). V zásadě lze říci, že PR komunikuje s veřejností buď systematicky a dlouhodobě, nebo se jedná o jednorázové řešení akutní krize. Obou případů se využívá, jak u hospodářských, tak i u organizací státní správy. Vývojové fáze public relations 1. fáze (kontaktu) - představitelé organizace se snažili ovlivnit zákonodárce a novináře za účelem vytvoření příznivých podmínek pro činnost organizace. 2. fáze (plánovaná publicita) - organizace najímaly tiskové agenty; nechvalně proslulou je činnost podnikatele P. T. Barnuma v první polovině 19. století. 3. fáze - na začátku 20. století vedoucí velkých korporací a vládních institucí najímali žurnalisty, aby psali sice pravdivé, avšak pouze pozitivní sdělení o jejich organizaci. Začali si uvědomovat význam aktivního předcházení útokům ze strany novinářů. Nejznámějším autorem se stal Ivy Lee. 4. fáze (oddělení PR) - vytvořila se specializovaná oddělení PR, která již začala využívat poznatků z výzkumů masové komunikace a průzkumů VM. Veřejnost začíná být chápána jako rovnocenný partner, s níž se nemanipuluje, byť s těmi nejlepšími úmysly. 5

6 5. fáze - kdy nejen oddělení PR, ale i celá organizace je orientována na veřejnost. Zaměstnanci jsou vedeni k tomu, aby v rámci své působnosti posilovali dobrý image instituce. Činnosti public relations 1. Zabývají se vztahy mezi organizací a různými složkami její veřejnosti. 2. Monitorují vědomí, mínění, postoje a chování lidí uvnitř i mimo organizaci. 3. Analyzují vliv politiky, postupů a jednání organizace na různé části veřejnosti 4. Upravují tyto politiky, postupy a jednání, pokud se jeví jako rozporné s veřejnými zájmy a další existencí organizace. 5. Radí vedení, jak vytvořit nové postupy a jednání, oboustranně výhodné pro organizaci i její veřejnost. 6. Vytvářejí a uchovávají oboustrannou komunikaci mezi organizací a různými částmi její veřejnosti, 7. Vytvářejí specifické změny ve vědomí, názorech, postojích a chování lidí uvnitř i mimo organizaci. 8. Rozhodují o nových nebo stávajících vztazích mezi organizací a její veřejností. Každé oddělení PR musí provádět každodenní monitorování (analýzu činnosti) sdělovacích prostředků. Věnuje speciální pozornost především těm materiálům, které se bezprostředně či zprostředkovaně dotýkají samotné organizace, jejich aktivit apod. Zadavatelé a cílové skupiny PR Zjednodušeně řečeno, zadavateli ve smyslu PR jsou všechny hospodářské, společenské, politické a výkonné instituce, komunity, zájmové svazy, politické strany atd. Každý z těchto subjektů má své zvláštnosti a chce je uplatnit. Cílovými skupinami, objekty PR jsou lidé, veřejnost jak uvnitř organizace (vnitřní veřejnost, vůči níž působí motivační funkce PR), tak i mimo ni a to buď jako celek (občané vůči státním orgánům a institucím) nebo určité zájmové či profesní skupiny (zákazníci, dodavatelé, akcionáři ap.), přičemž jednu z těchto cílových skupin tvoří sdělovací prostředky. Zahraniční zkušenosti přitom potvrzují, že stále vzrůstá význam nevýdělečných organizací a veřejných korporací jako objektu PR. Pole působnosti PR je ve všech oblastech hospodářského, politického i společenského života. Hlavními úkoly PR jsou informování veřejnosti, rady veřejnosti a vyjednávání s částí veřejnosti při dodržování zásad dialogu. 6

7 Reklama Slovo reklama pochází z latinského reklamare = znovu křičeti. V současné době je vymezována jako přesvědčovací proces, jímž jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií. Jejím přínosem je lepší orientace na trhu výrobků a přehled o konání různých kulturních akcí. Smyslem reklamy je upozornit na určitý produkt - zboží, služby, osoba, akce atp. Jde o to, vzbudit u veřejnosti pozornost, zapsat se do povědomí, vyvolat zájem, touhu, chuť či potřebu vlastnit nabízený produkt. Cílem reklamy je, aby příjemce začal v intencích reklamního sdělení jednat - nakupovat, objednávat, konzumovat, navštěvovat, vyhledávat. Podstatným impulsem pro rozvoj reklamy byla průmyslová revoluce minulého století, která s sebou přinesla rozvoj dopravy umožňující snadnější distribuci novin a časopisů po celých kontinentech. Ve dvacátých letech minulého století se přidal rozhlas, film a po 2. sv. válce televize. V současné době dochází prudkému rozvoji tzv. nových médií v prostředí internetu. Základní funkce reklamy 1. Upozorňující - o tom, že produkt vůbec existuje. 2. Informační - o výrobku, způsobu použití, jeho ceně, kvalitě, servisu, doplňkových službách atd. 3. Přesvědčovací - o přednosti, pravdivost údajů. Reklama se bezprostředně neúčastní obchodní transakce. Působí a vystupuje mimo tržní vztah nabídky a poptávky. Je z tohoto hlediska nezávazná, neurčuje a nezaručuje kvalitu předmětu, nestanoví jeho cenu apod. Právě tato míra nezávaznosti umožňuje tvůrcům a distributorům reklamy používat ve svém sdělení prvků přehánění a nadsázky, což je od nepaměti spojeno s orientálním stylem obchodování. V případě reklamní komunikace jsou tyto postupy tolerované a chápané jako důsledek snahy po dosažení maximální atraktivnosti a pozornosti. Smyslem reklamního sdělení není poskytovat přesné, objektivní či pravdivé informace, nýbrž v prvé řadě zaujmout. Proto také nad jeho obsahovou stránkou převažuje způsob a forma vyjádření. Proto je také vynakládáno tolik úsilí o nápaditost slavného obratu (nejlépe sloganu), vizuální atraktivnost či auditivní originálnost. Smyslem reklamy je vytvoření pozitivního postoje k výrobkům nebo službám. Postoj má tři složky: 1. Kognitivní (poznávací) - představují informační stránku postoje. V tomto ohledu se např. preference vozů určité značky opírá o taková fakta, jako je 7

8 jejich cenová dostupnost, rozsáhlost servisní sítě v naší zemi, ekonomičnost provozu atd. 2. Afektivní (emoční) - obsah postoje naopak staví na pocitech, jako je hrdost na vozy dané značky, důvěra, rodinná tradice, patriotismus. 3. Zaměřenost (intence) k jednání, kdy se kladný vztah mění ve vlastní jednání, v tomto případě k nákupu určitého automobilu. Model 5M Řízení reklamy se opírá o pět základních principů (5M): 1. Markets (trhy) - musíme vědět, koho chceme oslovit, na jakou část veřejnosti se zaměřujeme. 2. Média - s pomocí jakých (sdělovacích) prostředků se k adresátům dostaneme. 3. Messages (sdělení) - to, co jím chceme říci. 4. Money (peníze) - kolik to bude stát. 5. Measurement (měření) - jak se nám to povedlo. Reklama a výzkum Reklama a propagace ve dvacátém a jednadvacátém století se rozvíjí s příchodem každého nového média kina, rozhlasu, televize a internetu. Reklamou se zabývá řada firem, agentur a inzertních oddělení. Odborníci na reklamu používají nejnovější sociologické a psychologické poznatky. Hlavním smyslem sociologických výzkumů v reklamě je definování cílové skupiny a nalezení optimálního způsobu k jejímu oslovení. Mezi metody zjišťující názory na reklamu patří dotazníky a hloubkové rozhovory. V poslední době se často používají i placené diskuse s náhodně vybranými zástupci cílové skupiny. Je nutné je provádět, protože tvůrci reklamy mohou do ní přenést jenom své vlastní postoje a zkušenosti, které nemusí oslovit další lidi. Kromě metod sociologických, používají tvůrci reklam i různá speciální zařízení. Například pro vyhodnocování tištěných reklamních tiskovin se používá miniaturní kamera zachycující pohyb oka při jejich sledování. S rostoucími investicemi do reklam je pochopitelně spojen i důraz na její efektivitu a reklama je stále agresivnější a stále více ovlivňuje naše životy, postoje a názory. Reklama v dnešní době má nesčetně mnoho podob, každá z těchto podob pak má své zákonitosti a specifika. Jednu věc ale mají společnou a to svůj cíl. Za reklamu lze považovat vše, co je prezentováno veřejnosti s cílem prodat více zboží většímu počtu lidí za více peněz. Do pojmu reklama lze tedy mimo jiné zařadit také řízení značky, balení výrobků, sponzorské aktivity, služby zákazníkům, pro- 8

9 pagaci v médiích všech druhů, vytváření publicity v nejširším slova smyslu, a dokonce i to, jak vystupují zaměstnanci při jednání se zákazníky. V dnešním světě prostoupeném reklamou není reklama (a marketing) uměleckým oborem, je doslova svébytnou vědou. Odlišnosti reklamy od public relations 1. Reklama je funkcí marketingu, PR jsou funkcí managementu. 2. Reklama pomáhá prodeji výrobků nebo služeb, PR působí do mentální sféry, jejich cílem je poskytnutí informace. 3. Reklama soustřeďuje pozornost na jednotlivé výrobky či služby, PR soustřeďují pozornost na celou organizaci a její začlenění do společnosti prostřednictvím objektivních informací. 4. Reklama působí v krátkodobém (střednědobém) časovém horizontu, PR působí dlouhodobě. 5. Reklama působí na veřejnost s cílem upozornit na konkrétní výrobek a jeho přednosti vzhledem ke konkurenčnímu. PR působí spíše s cílem systematického vyhledávání spojenců (např. společné působení poskytovatelů služeb či výrobců na veřejnost s cílem informovat o dané oblasti činnosti, vyvolat zájem ap.). Úkoly pro samostatnou práci: 1. Co je charakteristické pro masovou kulturu a masovou komunikaci? 2. Jaké negativní důsledky přináší masová kultura? 3. Jaký je přínos reklamy a public relations? 4. Jak se liší komunikace s veřejností od reklamy? 5. Může být reklama škodlivá? Literatura BURIÁNEK, J. Sociologie. 2. vyd. Praha: Fortuna, ISBN FORET, M. Komunikace s veřejností, Brno: Masarykova univerzita, ISBN KŘÍŽEK, Z. a J. CRHA. Život s reklamou, Praha: Grada, ISBN VYSEKALOVÁ, J. a R. KOMÁRKOVÁ. Psychologie reklamy. Praha: Grada, ISBN X. ZYMAN, S. a A. BROTT. Konec reklamy, jak jsme ji dosud znali. Praha: Management Press, ISBN

SOCIOLOGIE Média a společnost

SOCIOLOGIE Média a společnost SOCIOLOGIE Média a společnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace Sociologie Kulturní způsob řešení problémů Symbolická komunikace 1 Symbolická komunikace pro přežití člověka i spol. je důlež. schopnost přijímat info v symbolické podobě umožňuje kolektivní aktivity (práce,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah CVIČEBNICE Komunikace... 7 Komunikace a komunikační proces... 7 Historie

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Masová kultura a masová komunikace.

Masová kultura a masová komunikace. Masová kultura a masová komunikace. L 8 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Termíny masová kultura či masová společnost jsou historicky používané k označení kultury a společnosti běžného obyvatelstva, často s negativními

Více

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Základní pojmy audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Úvod do vizuální komunikace Základní pojmy vizuální komunikace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Plánování sponzorství:

Plánování sponzorství: Plán sponzorství Plánování sponzorství: 1. Definice cílových skupin 2. Vyjasnění cílů sponzorství 3. Výběr typu sponzorství 4. Rozpočet 5. Měření efektivnosti sponzorství 1. Cílové skupiny struktura publika

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

VY_32_INOVACE_D 12 17

VY_32_INOVACE_D 12 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika pojmu a význam - Marketing - metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje - společensky řídící proces,

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Teorie interaktivních médií. Masová kultura. Esej Šárka Bezděková

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Teorie interaktivních médií. Masová kultura. Esej Šárka Bezděková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Masová kultura Esej Šárka Bezděková Brno 2012 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Charakteristické rysy masové kultury... 3 3.

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, funkcí přímého marektingu a účinky publicity jako nástrojů komunikačního mixu.

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, funkcí přímého marektingu a účinky publicity jako nástrojů komunikačního mixu. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Nejstarší formy komunikace

Nejstarší formy komunikace Nejstarší formy komunikace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice CZ.1.07/1.5.00/34.0370 Mgr. Klára Masařová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE pro Unii vydavatelů Hana Říhová červen 2012 GfK 2012 Nástroje na výzkumnou podporu tisku June 2012 1 Agenda 1. Data Support 2. Reader s Loyalty 3. Consumer

Více

Public Relations Proces

Public Relations Proces Public Relations Proces Radek Vítek Ogilvy Public Relations Vnímání je realita 2 Nejlepší příběh zvítězí Směřujeme do éry vypravěčů, kde smyslová a pocitová přitažlivost hrají dominantní role. Vypravěči

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza.

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

VY_32_INOVACE_D 12 08

VY_32_INOVACE_D 12 08 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Marketingová koncepce propagace

Marketingová koncepce propagace Projekt Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova Marketingová koncepce propagace 1. Teorie 2. Marketingové materiály 3. Způsoby propagace 4. Projekty 1. Teorie co je marketing a propagace Je společenský

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Tiskový mluvčí. Shrnutí základních tématických okruhů. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

Tiskový mluvčí. Shrnutí základních tématických okruhů. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Tiskový mluvčí Shrnutí základních tématických okruhů 1. 2. Historické kořeny profese a úlohy tiskových mluvčích ve světě a u nás, zejména pak vývoj této profese v ČR po roce 1989 v kontextu změn české

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.14 Název Informační zdroje

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Pump - nauka o trhu - je podnikatelskou koncepcí - je proces řízení zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 Analýza byla zpracována v prosinci 2005 pro Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu»testování

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více