PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S."

Transkript

1 PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

2

3 VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu především na území České republiky. Neuzavíráme se jakýmkoliv novým výzvám, růstu a odbornosti, které z nás vytvoří významného hráče na středoevropském trhu. From our humble beginnings, we have managed to become one of the leading construction companies in the Czech market. We are open to new challenges, new expertise and growth, which will make us an important player in the Central European market.

4

5 OBSAH / CONTENTS Historie společnosti Současnost Vedení společnosti Organizační struktura Certifikáty Ekonomické ukazatele Ocenění Závěr History of the Company Present Situation Company Management Organisational Structure Certificates Economic Indicators Awards Conclusion Trigema Building a.s. - Obsah / Contents 05

6 HISTORIE SPOLEČNOSTI / HISTORY OF THE COMPANY Historie společnosti Trigema Building sahá do roku 1994, ve kterém se uskutečnily první opravy plotů, zídek a drobné rekonstrukce na budovách v Praze 6. Postupným náborem zakázek a zaměstnanců se firma (tehdy ještě s názvem Trigema s.r.o.) posunula k možnosti ucházet se o stále lukrativnější a objemnější zakázky v regionu Prahy a středních Čech, přičemž stěžejní v této době bylo realizování prvních developerských projektů pro nově vzniklou společnost Trigema Development. Rozmach vlastních projektů v rámci Trigemy, diferenciace portfolia zakázek a nárůst objemů prací přiměly vedení společnosti k rozhodnutí vyčlenit v roce 2007 stavební výrobu, dopravu, půjčovnu, přípravu, projekci a obchod spojený se stavebními zakázkami z mateřské společnosti do samostatné akciové společnosti Trigema Building a.s. The history of Trigema Building dates back to 1994, when the first fence, wall repairs and minor remodelling works were done on buildings in Prague 6. Gradually acquiring more jobs and employees, the company (called Trigema s.r.o. at that time) was able to start bidding for more lucrative and large jobs in the Prague and Central Bohemia regions. The implementation of the first development projects for the newly established Trigema Development company was of pivotal importance at this time. In 2007, the expansion of our own projects within Trigema, differentiation of the job portfolio and the increasing volume of jobs lead to the decision to single out Construction, Transportation, Rental Services, Preparation, Planning and Trade associated with construction jobs from the parent company into the separate joint stock company Trigema Building a.s. 06 Trigema Building a.s. - Historie společnosti / History of the company

7 SOUČASNOST / PRESENT SITUATION V současné době představuje Trigema Building a.s. největší dceřinou společnost z téměř dvaceti firem holdingu Trigema a.s. Trigema Building je univerzální stavební společnost, která se zaměřuje zejména na výstavbu bytových domů, výstavbu administrativních a průmyslových objektů, zateplování panelových domů, stavební rekonstrukce, opláštění průmyslových hal a v neposlední řadě také na vlastní projekční činnost. Od počátku svého působení realizovala celou řadu významných staveb. Z portfolia občanských staveb stojí za zmínku výstavba centrálního náměstí v Roztokách u Prahy (obr. 01), jehož součástí bylo vybudování komplexu bytových a obchodních prostor, dále pak velice úspěšný bytový soubor Barevné Letňany v Praze (obr. 02) nebo bytový dům pro společnost Stavební a bytové družstvo Pokrok (obr. 03). Z nerezidenčních novostaveb jistě stojí za zmínku výstavba budovy Vědeckotechnického parku v Roztokách u Prahy (obr. 04), administrativní budova společnosti AVE v Karlových Varech (obr. 05), přístavba Mezinárodní školy v Nebušicích (obr. 06), přístavba Centra Paraple v Praze (obr. 07) nebo výstavba technologické části Teplárny Žatec. Kromě novostaveb se Trigema Building soustředí na obnovu již dokončených budov. V tomto segmentu se mezi výrazná díla řadí rekonstrukce diplomatických vil v Praze 6 (obr. 08), rekonstrukce sportovního a lyžařského areálu na Monínci ve středních Čechách (obr. 09) nebo rekonstrukce galerie DOX v pražských Holešovicích. Od svého založení si Trigema Building vede jako velmi stabilní a progresivní společnost. To vše při každoročním nárůstu počtu zaměstnanců, kteří jsou pečlivě vybíráni a specializováni na odborníky v daném segmentu stavební výroby. Výjimkou není skutečnost, že převážná většina společnosti je složena z autorizovaných inženýrů a techniků. Cílené vzdělávání pracovníků firmy včetně požadavků na odbornou způsobilost patří k základním pilířům firemní kultury. Vzhledem k rozvoji potenciálu firmy, dobrému obchodnímu jménu, kvalitě prováděných staveb a pokrytí portfolia zakázek na celém území České a Slovenské republiky bylo rozhodnutím vedení společnosti schváleno založení dceřiné společnosti Trigema Building Moravia s.r.o, která bude od ledna roku 2013 pokrývat stavební výrobu v moravském regionu. Today, Trigema Building a.s. is the largest subsidiary of nearly 20 companies in the holdings of Trigema a.s. Trigema Building is a universal building company, focusing particularly on the construction of residential buildings, administrative and industrial units, insulation of prefab panel buildings, remodelling, and jacketing of industrial halls, as well as design work. Since beginning it s operations, we have executed a number of notable building projects. From its civic construction portfolio, we should mention the construction of a central square in Roztoky near Prague (pic. 01), which includes building a residential and business complex, the very successful residential development Barevné Letňany in Prague (pic. 02), and a residential building for the Stavební a bytové družstvo Pokrok company (pic. 03). Among its nonresidential buildings, the construction of the Vědeckotechnický park (Science and Technology Park) building in Roztoky near Prague (pic. 04) and the AVE administrative building in Karlovy Vary (pic. 05), extension of the International School of Prague in Nebušice (pic. 06), extension of the Centrum Paraple in Prague (pic. 07), and the construction of the technology section of the Žatec Heating Plant are all worthy of mention. In addition to these new buildings, Trigema Building also does renovations of completed buildings. Notable jobs in this segment include the reconstruction of diplomatic villas in Prague 6 (pic. 08), reconstruction of the Monínec sports and ski resort in Central Bohemia (pic. 09), and renovation of the DOX Gallery in Holešovice, Prague. Trigema Building a.s. - Současnost / Present situation 07

8 Since its foundation, Trigema Building has proceeded as a very stable and progressive company. Every year, it raises the number of its employees, who are carefully selected among specialists in a particular construction segment. It is no coincidence that the vast majority of company staff consists of authorized engineers and technicians. The targeted education of employees, including required expertise, is one of the crucial pillars of corporate culture. Given the company s development potential, goodwill, quality of executed buildings and job portfolio covering the entire Czech Republic and Slovakia, company management decided to establish a subsidiary, Trigema Building Moravia s.r.o, which will specialize in construction work in the Moravia region starting in January Trigema Building a.s. - Současnost / Present situation

9 VEDENÍ SPOLEČNOSTI / COMPANY MANAGEMENT Ing. Karel Branda předseda představenstva a výkonný ředitel / chairman of the board and managing director Ve společnosti od roku Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze se specializací na vodohospodářské stavby, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. Has been with the company since He graduated from the Faculty of Civil Engineering at the Czech Technical University in Prague, with majors in Water Management and Water Structures; an authorized engineer for water management structures. Ing. Martin Malínský člen představenstva a obchodní ředitel / member of the board and business director Ve společnosti od roku Vystudoval Stavební fakultu VUT v Brně se specializací na pozemní stavitelství, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb. Has been with the company since He graduated from the Faculty of Civil Engineering at the Brno University of Technology, with a major in Structural Engineering; an authorized building engineer. Trigema Building a.s. - Vedení společnosti / Company management 09

10 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA / ORGANISATIONAL STRUCTURE Organizační struktura společnosti Trigema Building a.s. je postavena pro maximální využití svého předmětu podnikání. Veškeré podpůrné služby, které přímo nesouvisí se stavební výrobou (marketing, finanční kontroling, vedení účetnictví, personální oddělení, právní služby a recepce) jsou zajišťovány mateřskou společností Trigema a.s. Organisational structure of Trigema Building a.s. is designed for the maximal usage of the core business responsibilities. The parent company Trigema a.s. support services provide for the non-building productions (marketing, controlling, accounting, personally department, legal service). Holding Trigema představenstvo a dozorčí rada board of directors and supervisor board Trigema Building a.s. Výkonný ředitel Managing director Výrobní ředitel Production director Obchodní ředitel Business director výrobní středisko production unit ekonomické odd. economics dept. rozpočtové odd. budget design dept. příprava staveb building preparation projekční odd. project dept. obchodní odd. business dept. reklamační odd. customer service kontrolingové odd. controlling dept. sklad, doprava a půjčovna storage and transportation dept. 10 Trigema Building a.s. - Organizační struktura / Organisational structure

11 CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES V rámci kvalitního systému řízení firmy z hlediska jakosti, ochrany životního prostředí či bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků a bezpečnosti informací udržuje firma následující systémy řízení: ČSN EN ISO 9001:2001 systém managementu jakosti ČSN EN ISO systém environmentálního managementu OHSAS systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci With respect to good management in terms of quality, environmental protection, occupational health and safety, as well as information security, our company maintains the following management systems: ČSN EN ISO 9001:2001 Quality Management System ČSN EN ISO Environmental Management System OHSAS Occupational Health and Safety Management System ISO 9001 ISO OHSAS souhrnný certifikát combined certificate Trigema Building a.s. - Certifikáty / Certificates 11

12 EKONOMICKÉ UKAZATELE / ECONOMIC INDICATORS Výsledek hospodaření / Profits: (před zdaněním / before taxes) Kč Kč Kč Kč Kč Obrat / Turnover: Kč Kč Kč Kč Kč Trigema Building a.s. - Ekonomické ukazatele / Economic indicators

13 26 % Kapitál společnosti / Capital: Kč Kč Kč Kč Kč Analýzy struktury zakázek v roce 2012 / Analysis of job structure for 2012: 16 % 10 % 20 % 19 % 20 % 12 % 3 % 2 % 19 % 16 % 37 % Rozdělení dle počtu akcí Division by number of operations Rozdělení dle objemu zakázek Division by job volume rozmezí 0-5mil. Kč between 0 to 5 million CZK rozmezí 5,01-10 mil. Kč between 5.01 to 10 million CZK rozmezí 10,01-20 mil. Kč between to 20 million CZK rozmezí 20,01-30 mil. Kč between to 30 million CZK rozmezí 30,01-50 mil. Kč between to 50 million CZK nad 50,00 mil. Kč more than million CZK 19 % zakázek s hodnotou v rozmezí 0-5mil. Kč představuje 2 % obratu 19 % jobs worth between 0 to 5 million CZK represent 2 % of the turnover 10 % zakázek s hodnotou v rozmezí 5,01-10 mil. Kč představuje 3 % obratu 10 % jobs worth between 5.01 to 10 million CZK represent 3 % of the turnover 16 % zakázek s hodnotou v rozmezí 10,01-20 mil. Kč představuje 12% obratu 16 % jobs worth between to 20 million CZK represent 12 % of the turnover 19 % zakázek s hodnotou v rozmezí 20,01-30 mil. Kč představuje 20% obratu 19 % jobs worth between to 30 million CZK represent 20 % of the turnover 19 % zakázek s hodnotou v rozmezí 30,01-50 mil. Kč představuje 27 % obratu 19 % jobs worth between to 50 million CZK represent 27 % of the turnover 16% zakázek s hodnotou nad 50,00 mil. Kč představuje 37 % obratu 16 % jobs worth more than million CZK represent 37 % of the turnover Trigema Building a.s. - Ekonomické ukazatele / Economic indicators 13

14 V roce 2012 je celkový počet zaměstnanců 59, z toho 47 osob zastupují muži a 12 ženy. In 2012, the total number of employees is currently 59, of which 47 are men and 12 are women. 80% muži men ženy women 20 % Vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti / Growth in the number of company employees: osob / persons Trigema Building a.s. - Ekonomické ukazatele / Economic indicators

15 Věková úroveň zaměstnanců společnosti / Age level of company employees: Společnost si zakládá na dlouhodobém rozvoji, zvyšování potenciálu a vzdělávání zaměstnanců. Průměrný věk zaměstnanců společnosti je 33,5 roku, což je odrazem skutečnosti, že se jako společnost v hojné míře snažíme rozvíjet potenciál již u perspektivních absolventů. Our company is committed to long-term development, and to increasing the potential and training of its employees. The average age of an employee is 33.5 years, which reflects the fact that we extensively try to develop the potential of many promising graduates. 8 % 44 % do 30 let less than 30 years od 30 do 40 let years od 40 do 50 let years nad 50 let above 50 years of age 7 % 41 % Úroveň vzdělání zaměstnanců společnosti / Education level of company employees: 10 % 49 % vysokoškolské vzdělání university education středoškolské vzdělání secondary education výuční list apprenticed 41 % Trigema Building a.s. - Ekonomické ukazatele / Economic indicators 15

16 OCENĚNÍ / AWARDS Společnost Trigema Building a.s. se pravidelně účastní nejrůznějších odborných soutěží, při kterých byla nejednou významně oceněna. Spokojenost dokládají i děkovné dopisy po skončení stavby za kvalitně a profesionálně odvedenou práci. Nejnovější ocenění získal soubor bytových domů Barevné Letňany, který společnost Trigema Building a.s. realizovala jako generální dodavatel. Stavba roku 2002 (nominace - novostavba rodinné vily, Vrané nad Vltavou) Fasáda roku 2003 (2. místo tři bytové domy, Praha 5-Jinonice) Fasáda roku 2006 (3. místo rekonstrukce vily, Praha 10) Fasáda roku 2008 (cena ředitele Baumit sanace panelového domu, Praha 4) Nejlepší z realit 2011 (2. místo - rezidenční projekt Barevné Letňany, Praha 9) Trigema Building a.s. regularly participates in various specialized competitions, in which it has obtained several noteworthy awards. Customer satisfaction is also evidenced by letters of thanks we have received, upon building completion, for professionally conducted work Building of the Year (nomination - villa in Vrané nad Vltavou) 2003 Facade of the Year (2nd place - three residential houses, Prague 5-Jinonice) 2006 Facade of the Year (3rd place - villa renovation, Prague 10) 2008 Facade of the Year (director s price - reconstruction, Prague 4) 2011 Best of Realty (2nd place - residential project Barevné Letňany, Prague 9) Trigema Building a.s. - Ocenění / Awards

17 ZÁVĚR / CONCLUSION Poděkování obchodním partnerům / Thanks to our business partners: Jménem vedení společnosti bychom chtěli touto cestou poděkovat všem minulým, současným a budoucím obchodním partnerům za spolupráci, která nás posouvá k naplnění našich vizí. On behalf of the company management, we would like to express our thanks to all our past, present and future business partners for their cooperation that brings us closer to fulfilling our vision. Ing. Karel Branda předseda představenstva a výkonný ředitel chairman of the board and managing director Ing. Martin Malínský člen představenstva a obchodní ředitel member of the board and business director Trigema Building a.s. - Závěr / Conclusion 17

18 V současné době (červenec 2012) představuje Trigema skupinu téměř dvaceti společností uspořádaných do holdingové struktury s vlastním kapitálem 454,8 mil. Kč. Mateřská společnost Trigema a.s. poskytuje celé skupině centrální účetnictví, personalistiku, kontroling, IT služby a marketing. Jednotlivé společnosti jsou zaměřeny na development, stavebnictví, facility management, cestovní ruch a na vědu a výzkum. Systém Trigema je založen na vzájemné spolupráci společností. At present (July 2012), Trigema group is represented by nearly twenty companies organized into a holding structure with a equity of million CZK. The parent company Trigema a.s. provides group-wide central accounting, human resources, and controlling and marketing. Individual companies are focused on development, construction, facility management, and on tourism and science and research. The Trigema system is based on the mutual co-operation of these companies.

19

20 Trigema Building a.s. / Explora Business Centre - Jupiter / Bucharova 2641/14, Praha 5, t , / / /

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

brandboxx praha fashion trade center english česky

brandboxx praha fashion trade center english česky brandboxx praha fashion trade center english česky contents Contents All You Need To Know About Us...1 The Concept...1 The Market...2 The Location...3 The Building...4 Floorplans...4 Showrooms...5 Promotion...5

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE MARKETING A OBCHOD Dita Hommerová, Lenka Králová Tento příspěvek shrnuje nejpodstatnější výsledky dotazníkového šetření realizovaného

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

PR 7 5 - OGR 11 5. - 7. LISTOPADU 2012 VUT MU MENDELU CAFÉ PRÁH WANNIECK GALLERY JOBCH.CZ

PR 7 5 - OGR 11 5. - 7. LISTOPADU 2012 VUT MU MENDELU CAFÉ PRÁH WANNIECK GALLERY JOBCH.CZ 5 - PR 7 OGR 11 AM 5. - 7. LISTOPADU 2012 VUT MU MENDELU CAFÉ PRÁH WANNIECK GALLERY JOBCH.CZ PROGRAM NA UNIVERZITÁCH Program JobChallenge má studentům pomoci přestat tápat a ukázat formou přednášek, seminářů,

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY Eva Šimková 1. Úvod Kvalita života je důležitá pro každého z nás, bez ohledu na kulturu a zemi původu. Zvyšování kvality života souvisí se zvyšováním

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více