Č.j. ABS R Sp. zn. ABS-S 1969/2015 R V Praze dne 16. března 2015 ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. ABS 233712015 R Sp. zn. ABS-S 1969/2015 R V Praze dne 16. března 2015 ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 MABS x00 21BBE Č.j. ABS R Sp. zn. ABS-S 1969/2015 R V Praze dne 16. března 2015 Počet listů: 2 Příloha: 3/13 Vážený pan ROZHODNUTÍ Archiv bezpečnostních složek (dále jen "Archiv") obdržel dne 2. března 2015 žádost o poskytnutí informací podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon Č. 106/1999 Sb."), od žadatele pana 'd ále jen "žadatel"), jejímž předmětem byly pracovní smlouvy tří zaměstnankyň Archivu. Archiv v této věci jako orgán prvního stupně místně a věcně příslušný rozhodl v souladu s ust. 15 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., takto: Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá. Odůvodnění: Archiv dne 2. března 2015 obdržel žádost o poskytnutí informací podle zákona Č. 106/1999 Sb. Archiv se zabýval žádostí jak po obsahové, tak i po formá lní stránce. S ohledem na anonyrnizaci osobních údajů sděluje Archiv žadateli následující: 1. Žádám o poskytnutí pracovní smlouvy, kterou Archiv bezpečnostníchsložek (dále jen "Archiv") uzavřel s Kateřinou Motyčkovou (Lorencovou), Danielou Němečkovou a Petrou Saltuariovou a na jejímž základě se jmenované osoby nacházely v roce 2014 v zaměstnaneckém poměru vůči Archivu. Jsem srozuměns anonymizací osobních údajů. viz příloha

2 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení, a to nadřízenému orgánu prostřednictvím orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Mgr. Světlana Ptáčníková ředitelka Archivu bezpečnostních složek 2

3 j I PRACOVNISMLOUVA 1. Archiv bezpečnostních složek I ČO zastoupen PhDr. Ladislave m Bukovszkým ředite lem Archivu (dále jen "zaměstnavatel") a 2. pan/! : BcA. Kateřina Lorencová datum a místo narození: trvalý pobyt : (dále jen "zaměstnanec") uzavírají po vzájemné dohodě dle zákona Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platné m z nění a nař íze ní vlády Č. 546/2006 Sb. tuto pracovní smlouvu: I. 1.1 Touto pracovní smlouvou se zakládá ve smyslu ustanovení 33 zákoníku práce pracovní pomě r mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 1.2 Zaměstnanecbude vykonávat tento druh pracovní činnosti: restaurátor 9.1. Provádění průzkumů a restaurátorských prací a samostatné zpracovávání poky nů pro další nakládání s předměty včetně způsobu j ej ich uložení a prezentace a zpracovávání restaurátorských zpráv. 1.3 Místem výkonu práce je Praha. 1.4 Den nástupu byl smluvními stranami sjednán na 1. list opadu Pracovní poměr se sjednává na dobu neu rčito u. 2.2 Smluvními stranami byla sjednána zkušební doba v délce tř í m ě síc ů. II. III. 3.1 Pracovn í pomě r se sjednává na plný pracovní úvazek, který či ní 40 hod. týdně. O rozvržení pracovní doby rozhoduje zaměstnava te l s ohledem na sjednaný druh práce. Bližší podmínky jsou stanoveny v pracovním řádu. 3.2 Nárok na dovolenou činí 5 týdnů v kalendářn ím roce ve smyslu ustanovení 211 až 223 zákoníku práce. 3.3 Zaměstnanec j e povinen bez zbytečného odkladu hlásit zaměstnavate li pře kážky v práci ( nemoc apod.) a tato skutečnost i prokázat příslušným dokladem.

4 IV. 4.1 Z am ěst n ava tel se zavazuje přiděl ova t zam ě stn a n ci práci podle této pracovní smlouvy a vyplácet měs íčn í plat v souladu s platovým výmě rem po odečten í zákonných srážek z platu, v če tn ě srážek na zdravot ní a sociální poj ištění jed no rá zově, přičem ž splatnost platu j e vždy k 12. dni následuj ícího ka le nd á řního měsíce. 4.2 Platové náležitosti za m ěst na nce se řídí zákonem Č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, v plat ném zně n í a n ař ízením vlády Č. 564/2006 Sb. 4.3 Na žádost za městna nce se za městnanec a za městnava te l dohodli, že mu za městna vate l bude zasílat plat na osobní ú čet. Zaměstna nec sdě l í zaměstnava te l i č ís lo ú čt u u peněžního ústavu n ej pozd ěj i ke dni nástupu do zaměstná n í. V. 5.1 Zaměstnanec se zavazuje vykonávat přidě leno u práci osob ně, svě dom ité, odbo rně a dodržovat pracovní káze ň, zej ména povinnosti za městna nce stanovené obecně závaznými právními p ředp isy, v n i třn ím i předp isy, ja kož i další povinnost i stanovené zaměstnava te lem vyplývaj ící z druhu práce, který bude za měs tna nec vykonávat. 5.2 Zaměstna nec prohlašuj e, že byl seznámen s pracovním řá d e m, orqaruzacrum řá d em, kolektivní smlouvou a s p ředp isy tý kajícími se bezpeč nosti a ochrany zdraví p ř i práci, které se vztahují k sjed nanému druhu práce. 5.3 Zaměstnanec se zavazuje hos pod a řit s prostřed ky svě řeným i jem u za městnava te lem, střež i t j e a och ra ňova t maj etek zaměstnava te le p řed poškozením, ztr átou, z n iče n ím a nejednat v rozporu s op rá vně ným i zájmy za městnava te le. 5.4 Zaměstna nec souhlasí, že na žádost za městnavate le u zav ře se zam ěstn a vate lem dohodu o hmotné odpověd nost i nebo p ísem ně za městnavate l i potvrdí pře vzetí svěře n ýc h předm ětu, které po t řeb uje k výkonu práce. 5.5 Za městna nec souhlasí s tím, že mu muže zaměstnava te l n aříd it práci prescas. N ařízen á práce p řesčas nesmí u za měst navate le č i n it více než 8 hodin v j ednotli vých tý dnech a 150 hodin v kal en d ářním roce v souladu s 93 zákoníku práce. 5.6 Za městna nec souhlasí s tím, že za městnavate l muže požadovat výkon pracovní pohotovost i ve smyslu ustanovení 95 zákoníku práce. 5.7 Za městna nec souhlasí s tím, že mu za městna va te l vyplatí p řed nástupem dovolené na zotavenou zálohu na plat, splat ný během dovolené, j en v p ř ípadě za městna ncem p ředem podané žádosti. S.S Za městna nec byl výs lovně u pozorněn na to, že porušování předp i su bezpečnost i a ochrany zdraví při práci, neomluvená absence a porušování povinností p ři oc h ra ně majetku za městnava te le muže být považováno za porušení povinností vyplývajících z právních před pi su vztahuj ících se k za městna ncem vykonávané práci a muže být d ůvode m pro okamžité zrušení pracovního poměru ve smyslu zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném z ně n í.

5 VI. 6.1 Zam ěst na nec souhlasí s tím, že j ej bude moci za městnava te l vysílat na pracovní cesty mimo sjednané místo výkonu práce a že j ej maže d o ča sn ě přel o žit do jiného místa výkonu práce, než j e sje dnáno v pracovní sm lo uvě. Bližší podmínky p ře lože n í stanoví za měst nava te l písemně předem v souladu s ustanovením 42 zákoníku práce. 6.2 Ve smyslu ustanovení 301 až 303 zákoníku práce se za mě st na nec zavazuje zachovávat mlčenlivo st o s k u tečnostec h týkajících se zaměstnava te le, pokud by j ejich zve řejně n í nebo jin é sdě le n í třetí osobě mohlo vést k poškození z á jmů za měst navate le. 6.3 Zaměstna nec není op rávně n v souvislosti s výkonem zaměstná n í p řij íma t dary nebo jiné výhody, s výjimkou výhod nebo d arů poskytovaných za městna vate lem. 6.4 Zaměstna nec j e povinen zdržet se j ednání, které by mohlo vést ke s t řet u veřejn éh o zájmu se zájmy osobními, zejm éna nesmí zneužívat informace nabyté v souvislost i s výkonem zaměstná n í ve pros p ěch vlastní nebo cizí. 6.5 Zaměstna nec odpovídá zam ěstn a vateli za škodu, kterou mu z pů sobi l zav iněným porušením povinností při plnění pracovních ú ko l ů nebo v přím é souvislosti s ním. 6.6 Zaměstna nec j e o p rá v ně n j ednat za za měs t nava te le a za n ěh o pře bírat závazky pouze v rozsahu vyplývajícím z j eho pracovního za řaze n í nebo zvlášt ního pověření. P ře k ro č í- l i zaměstna nec tuto pravomoc, odpovídá zam ěstn a vateli za přípa dn ou škodu v souladu s ustanoveními zákoníku práce. VII. 7.1 S končen í pracovního pom ěru se řídí ustanoveními 48 až 66 zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném z ně n í. VIII. 8.1 P racov něp rá vn í vzta hy výs lov ně neupravené touto smlouvou se řídí příslu šnými ustanoveními zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném zně n í, dalšími pra covněprá vními předpi sy a v n it ř n ím i předpi sy vydanými za městnava te lem. IX. 9.1 P ř ípad né změny této pracovní smlouvy mohou být sje dnány pouze písemným dodatkem podepsaným o běma smluvními st ranami. 9.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stej nopisech, př i čem ž každý úča stník smlouvy obdrží po j ednom. 9.3 O bě smluvní st rany podepisují tuto smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem. V Praze dne 27. ř íjn a k f. f.?i ~. za měst na nec cfl za m ěs tna va te / / ARCHIV BEZP EČNOSTN ích SLOŽEK

6 , PRACOVNISMLOUVA 1. Archiv bezpečnostních složek IČO zastoupen PhDr. Zlatu ší Kukánovou, řed ite l ko u Archivu (dále je n "zam ěstn avatel" ) a 2. pan/i : datum a místo narození : trvalý pobyt : Daniela N ěmečková uzavírají po vzájemné do hodě dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platn ém z ně n í a n ařízení vlády č. 546/2006 Sb. tuto pracovní smlouvu: I. 1.1 Touto pracovní smlouvou se zakládá ve smyslu ustanovení 33 zákoníku práce pracovní pom ěr mezi za městnavate lem a zaměstna nce m. 1.2 Zaměstnanec bude vykonávat tento druh pracovní či n nosti : Konzervátor 1.3 Místem výkonu práce j e Praha. 1.4 Den nástupu byl smluvními st ranami sjednán na 1. února Pracovní pom ěr se sjednává na dobu určitou a to do 30. června Smluvními stranami byla sje dnána zkušební doba v délce tří m ěsíc ů, II. III. 3.1 Pracovní pom ěr se sje dnává na pol oviční pracovní úvazek, který činí 20 hod. týdn ě. O rozvržení pracovní doby rozhoduje za městna vate l s ohledem na sjednaný dru h práce. Bližší podmínky j sou stanoveny v pracovním řádu. 3.2 Nárok na dovolenou či n í 5 týdn ů v kalendářním roce ve smyslu ustanovení 211 až 223 zákoníku práce. 3.3 Za městna nec j e povinen bez z bytečné ho odkladu hlásit za městnavate li překážky v práci ( nemoc apod.) a tato s kuteč nosti prokázat p říslušným dokladem. IV.

7 4.1 Zaměstn ava te l se zavazuj e p řidě lova t za městnanci práci podle této pracovní smlouvy a vyp lácet m ěsíční plat v souladu s platovým vým ě rem po odečtení zákonných srážek z platu, včetn ě srážek na zdravotní a sociální p oj ištění jedno rá zově, přičemž splatnost platu je vždy k 12. dni následujícího ka l endářního měsíce. 4.2 Platové náležitosti za m ěstn a nce se řídí zákonem č, 262/ 2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. 4.3 Na žádost za městnance se zaměstnanec a zaměstnavate l dohodli, že mu za městnavate l bude zasílat plat na osobní účet. Zaměstnanec sdě lí zaměstnavate li čís lo ú čtu u pe něž n ího ústavu nejpozděj i ke dni nástupu do zaměstnání. v. 5.1 Zaměstnanec se zavazuje vyko návat přidě le no u práci osob ně, svěd om itě, odbo rně a dodržovat pracovní kázeň, zejména povin nost i zaměstnance stanove né obecně závazným i právními předp isy, v n itřn ím i před pisy, j akož i další povinn osti stanovené zaměstnavate lem vyplývaj ící z druhu práce, kte rý bude zaměstna nec vyko návat. 5.2 Zaměstna nec prohlašuje, že byl seznámen s pracovním řádem, o rga n izač n ím řádem, kolektivn í smlouvou a s předp isy týkajícími se bezpečnost i a ochrany zdraví p ř i práci, které se vzta huj í k sjednanému druhu práce. 5.3 Zaměstnanec se zavazuje hospoda řit s p rostřed ky svěřeným i jemu zaměstna vatelem, střež it j e a oc h raňovat majetek zaměstnavate le před poškozením, ztráto u, z n iče n ím a nejednat v rozpo ru s op rávně ným i zájmy za městnavate le. 5.4 Zaměstnanec souhlasí, že na žádost za městnavate le uzavře se za městna va te lem dohodu o hmotn é odpověd nosti nebo písemně zaměstnavate li potvrdí převzetí svěře ných p ředm ět ů, které potřebuje k výkonu práce. 5.5 Zaměstnanec souhlasí s tím, že mu m ů že za městnavatel na řídit práci přesčas. Na řízená práce p řesča s nesmí u za městnavate le č i n it více než 8 hodin v j ednotlivých tý dnech a 150 hodin v kal end á řním roce v souladu s 93 zákoníku práce. 5.6 Zaměstnanec souhlasí s tím, že zaměstnavate l m ů že požadovat vý kon pracovní pohotovost i ve smyslu ustanovení 95 zákoníku práce. 5.7 Zaměstnanec souhlasí s tím, že mu za městnavate l vyplatí před nástupem dovolené na zotavenou zálohu na plat, splatný během dovolené, jen v případě zaměstna ncem p ředem podané žádost i. 5.8 Zaměstnanec byl výs lovně u p ozo rn ěn na to, že porušování p ředpis ů bezpeč nost i a ochrany zdraví při práci, neomluvená absence a porušování povinn ostí p ři oc hra ně majet ku zaměstnavate le m ů že být považováno za porušení povinn ostí vyplývaj ících z právních před pis ů vztahuj ících se k za městna ncem vykonávané práci a m ů že být d ůvodem pro okamžité zrušení pracovního pom ěru ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v plat ném zněn í. VI. 6.1 Zaměstnanec souhlasí s tím, že jej bude moci za městnavate l vysílat na pracovní cesty mimo sjednané místo výkonu práce a že j ej m ůže dočasně přeložit do jiného místa výkonu práce, než j e sjednáno v pracovn í sm lo uvě. Bližší podmínky p řel ožení sta noví za městnavate l písemn ě p ředem v souladu s ustanovením 42 zákoníku práce.

8 6.2 Ve smyslu ustanovení 301 až 303 zákoníku práce se zaměstna nec zavazuje zachovávat mlčenlivost o s kutečnostec h týkajících se zam ěstnavate l e, pokud by jejich zveřejn ění nebo jin é sdě le n í třetí osobě mohlo vést k poškození z á jmů zaměstnavatele. 6.3 Zaměstna nec není oprávn ěn v souvislosti s výkonem zam ěstnání přijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou výhod nebo darů poskytovaných za městn avate lem. 6.4 Zaměstnanec j e povinen zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střet u veřejnéh o záj mu se záj my osobními, zej ména nesmí zneužívat informace nabyté v souvislosti s výkonem za městná n í ve prospěch vlastní nebo cizí. 6.5 Zaměstna nec odpovídá za městna vate li za škodu, kterou mu z pů so b i l zavi ně n ým porušením povinností při plnění pracovních úkol ů nebo v přímé souvislosti s ním. 6.6 Za městnanec je o p rá v ně n j ednat za za městnava te le a za něh o přebí rat závazky pouze v rozsahu vyplývajícím z j eho pracovního za řaze n í nebo zvlášt ního pově ření. P řekro čí-ii za městn a nec tuto pravomoc, odpovídá za městn avate li za p řípadn ou škodu v souladu s ustanoveními zákoníku práce. VII. 7.1 Skončen í pracovního pom ěru se řídí ustanoveními 48 až 66 zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném z ně n í. VIII. 8.1 Pracovněprávní vztahy výsl ovn ě neupravené touto smlouvou se řídí příslušným i ustanoveními zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném zně n í, dalšími p ra cov něp ráv n ím i předp isy a vnitřními předpisy vydanými za městna vate lem. IX. 9.1 Případn é změ ny této pracovní smlouvy mohou být sjednány pouze písemným dodatkem podepsaným o běma smluvními stranami. 9.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stej nopisech, přičem ž každý ú ča stník smlouvy obdrží po jednom. 9.3 Obě smluvní st rany podepisují tuto smlouvu na d ůkaz souhlasu s j ejím obsahem. V Praze dne 31. ledna ( ( /? / ' /!t. t av) 1y. " --?,...1: ~.\-.e1~.u.. zaměstna nec ~~Cjf,.. za městna va te l

9 v v,,, DOHODA O ZMENE SlEDNANYCH PRACOVNICH PODMINEK ( 40 zákoníku práce) Zaměstnavatel : Archiv bezpečnostních složek IČO zastoupen Mgr. Světlanou Ptáčníkovou ředitelkou Archivu (dále jen "zaměstnavatel") a Zaměstnanec: Narozen: Bydliště: Daniela Němečková uzavírají dohodu o změně sjednaných pracovních podmínek v tomto znění: K bodu 2.1- pracovní smlouvy ze dne 31. ledna 2013 Dnem 21. května 2013 se pracovní poměr, sjednaný na dobu určitou do mění na pracovní poměr na dobu určitou do Ostatní podmínky původní pracovní smlouvy zůstávají nezměněny. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a druhý zaměstnavatel. V Praze dne 21. května 2013 C -, ; <, 'Á.'... ::. t~'-1fml..:w.;?o;... zaměstnanec zaměstnavatel

10 Dohoda o změně obsahu pracovní smlouvy Archiv bezpečnostníchsložek IČO zastoupen Mgr. Světlanou Ptáčníkovou ředitelkou Archivu (dále jen "zaměstnavatel") A panlí: Daniela Němečková datum a místo narození: trvalý pobyt: (dále jen "zaměstnanec") uzavírají podle ustanovení 40 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce"), tuto dohodu o změně obsahu pracovní smlouvy: J. Zaměstnanci se dnem mění pracovní poměr sjednaný na dobu určitou do na pracovní poměr s dobou určitou do s tím, že i nadále bude vykonávat druh práce konzervátor. Místem výkonu práce je Praha. II. Práva a povinnosti vyplývající z této dohody se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalších obecně závazných právních předpisů, jakož i příslušným vnitřním předpisem zaměstnavatele. Tímto se mění pracovní smlouva ze dne 31. ledna 2013 ve znění dohod Jl pozměňujících s tím, že ostatní ujednání pracovní smlouvy zůstávají i nadále v platnosti. Dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel. Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody je v souladu s jejich vážnou a svobodnou vůlí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. V Praze dne ~~~.(... podpis zaměstnance

11 PRACOVNÍ SMLOUVA 1. Archiv bezpečnostních složek IČO zasto upen PhDr. Zlatu ší Kukánovou, ředitelkou Archivu (dále j en "zam ěstnavate l") a 2. pan/í : datum a místo narození: trvalý pobyt : (dále j en "zaměstnan ec") Bc. Petra Salt uariová uzavírají po vzájemné doh od ě dle zákona č, 262/2006 Sb., zákoník práce, v platn ém z ně n í a n ařízení vlády č. 546/2006 Sb. tuto pracovní smlouvu: I. 1.1 Touto pracovní smlouvou se zakládá ve smyslu ustanovení 33 zákoníku práce pracovní pom ěr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 1.2 Zaměstnanec bude vykonávat tento druh pracovní či n nosti : Restaurátor 1.3 Místem výkonu práce j e Praha. 1.4 Den nástupu byl smluvními st ranami sjednán na 1. července Pracovní pom ěr se sjednává na dobu určitou do 31.prosince Smluvními st ranami byla sjednána zkušební doba v délce tří m ě síců. II. III. 3.1 Pracovní pom ěr se sjednává na částečný pracovní úvazek, který č i n í 30 hod. týdn ě. O rozvržení pracovní doby rozhoduj e zaměstnavate l s ohledem na sjednaný druh práce. Bližší podmínky j sou stanoveny v pracovním řád u. 3.2 Nárok na dovolenou č i n í 5 týdn ů v kal endá řním roce ve smyslu ustanovení 211 až 223 zákoníku práce.

12 3.3 Zaměstna nec j e povin en bez zbytečné ho odkladu hlásit za m ěstn avate li překá žky v práci ( nemoc apod.) a tato s kuteč nosti prokázat příslu šným dokladem. IV. 4.1 Zaměstnavate l se zavazuje přidělovat zaměstnanci práci podle této pracovní smlouvy a vypl ácet měsíční plat v souladu s platovým vým ěrem po odečtení zákonných srážek z platu, včetně srážek na zdravot ní a sociální p ojištění j ednorázově, p řičem ž splat nost platu j e vždy k 12. dni následujícího kalendářního měsíce. 4.2 Platové náležitosti za městna nce se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platn ém z ně n í a n ařízením vlády č. 564/2006 Sb. 4.3 Na žádost za městna nce se za městna nec a za městnavate l dohodli, že mu za městnavate l bude zasílat plat na osobní ú čet. Zaměstna nec sdě l í zaměstnava teli č ís lo účtu u peněžního ústavu n ejpozději ke dni nástupu do za městná n í. V. 5.1 Zaměstnanec se zavazuje vykonávat přidělenou práci osobn ě, svědom itě, od bo rně a dod ržovat pracovní ká zeň, zej ména povinn osti za městna nce sta novené o bec ně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy, jakož i další povinn osti sta novené zaměstnavatelem vyplývající z druhu práce, který bude zaměstna nec vykonávat. 5.2 Zaměstna nec prohla šuje, že byl seznámen s pracovním řád em, organiza čním řád em, kolektivní smlouvou a s předpisy týkajícími se bezpečn o sti a ochrany zdraví p ř i práci, které se vztahují k sjednanému druhu práce. 5.3 Zaměstnanec se zavazuje hospoda řit s p ro středky svěře ným i j emu za městnavate lem, střež it j e a och ra ňovat majetek zaměstnavate le před poškozením, ztrátou, z n iče n ím a nejednat v rozporu s o p ráv ně ným i záj my za městnavate le. 5.4 Zaměstnanec souhlasí, že na žádost za městna vate le uzavře se zaměstnava te l em dohodu o hmotné od pověd nost i nebo p ísemn ě za městnavate li potvrdí převzetí svě řených předm ětů, které potřebuj e k výkonu práce. 5.5 Zaměstnanec souhlasí s tím, že mu m ů že zaměstnavate l na řídit práci přesča s. N ařízen á práce přesča s nesmí u zaměstnavate le č i n it více než 8 hodin v j ednotlivých týdnech a 150 hodin v kal end á řním roce v souladu s 93 zákoníku práce. 5.6 Zaměstnanec souhlasí s tím, že zaměstnava tel m ů že požadovat výkon pracovní pohotovosti ve smyslu ustanovení 95 zákoníku práce. 5.7 Zaměstna nec souhlasí s tím, že mu za městnavate l vypl atí před nástu pem dovolené na zotavenou zálohu na plat, splat ný běh em dovolené, j en v p řípad ě zaměstna ncem p ředem podan é žádost i. 5.8 Zaměstnanec byl výsl ovn ě upozorněn na to, že poru šování p ředpisů bezpečn o sti a ochrany zdraví při práci, neomluvená absence a porušování povinn ostí p ři och raně majetku zaměstnava te le m ů že být považováno za poru šení povinn ostí vyplývajících z právních p ředpis ů vztahujících se k za městna ncem vykonávané práci a m ů že být d ůvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platn ém z ně n í.

13 VI. 6.1 Zam ěstnanec souhlasí s tím, že j ej bude moci za městn ava tel vysílat na pracovní cesty mimo sjednané místo výkonu práce a že jej m ůže dočasně přeložit do jinéh o místa výkonu práce, než je sj ednáno v pracovní smlouvě. Bližší podmínky přeložení stanoví za m ěstn ava te l písem ně p ředem v souladu s ustanovením 42 zákoníku práce. 6.2 Ve smyslu ustanovení 301 až 303 zákoníku práce se zaměstnanec zavazuje zachovávat mlčenlivost o s kutečnostech týkajících se zaměstnavate le, pokud by j ejich zve řejně n í nebo jiné sdě le n í třetí osobě mohlo vést k poškození zájm ů zaměstnavatele. 6.3 Zaměstnanec není oprávněn v souvislosti s výkonem zaměstná n í přijím at dary nebo jiné výhody, s výjimkou výhod nebo darů poskytovaných zaměstnavate lem. 6.4 Zaměstnanec je povinen zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného záj mu se záj my osobními, zej ména nesmí zneužívat informace nabyté v souvislosti s výkonem za městná n í ve prospěch vlastní nebo cizí. 6.5 Zaměstnanec odpovídá zaměstnavate li za škodu, kterou mu z p ůso b i l zavi ně ným porušením povinností při pln ění pracovních ú ko lů nebo v přímé souvislosti s ním. 6.6 Zaměstna nec j e op ráv něn j ednat za za městnavate le a za něh o přeb írat závazky pouze v rozsahu vyplývajícím z j eho pracovního za řaze n í nebo zvláštního pověření. Překro čí-ii za městna nec tuto pravomoc, odpovídá za městnavate li za případnou škodu v souladu s ustanoveními zákoníku práce. VII. 7.1 Skončen í pracovního pom ěru se řídí ustanoveními 48 až 66 zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. VIII. 8.1 Pracovněprávní vztahy výs lovn ě neupravené touto smlouvou se řídí přís lu šnými ustanoveními zákona Č. 262/2 006 Sb., zákoníku práce, v platném zně n í, dalšími p ra covn ěprávními předpisy a vnitřními předpisy vydanými zaměstnavate lem. IX. 9.1 Případné změny této pracovní smlouvy mohou být sjednány pouze písemným dodatkem podepsaným o běma smluvními stranami. 9.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stej nopisech, p řičem ž každý ú ča stn ík smlouvy obdrží po jednom. 9.3 Obě smluvní strany podepisují tuto smlouvu na d ůkaz souhlasu s j ejím obsahem. V Praze dne 29. června 2012 / 7 r. ~~ ~ l ) zamest nanec ; :...t1~'lf..:... ARCHIV BEZP EČNOSTN íc H SLOŽEK Siwiecova 2, i Praha 3

14 DOHODA O ZMĚNĚ SJEDNANÝCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK ( 40 zákoníku práce) Zaměstnavate l : Archiv bezpečnostních složek IČO zastoupen PhDr. Zlatuší Kukánovou, první zástupkyní ředitel e Archivu (dále jen "zam ě stn avatel") a Zaměstnanec: Narozen: Byd liště: Bc. Petra Saltuariová uzavírají dohodu o změně sjednaných pracovních podmínek v tomto zněn í :...,... r / K bodu 2.1- pracovní smlouvy ze dne'3i: JZ.201t. Dnem 31. prosince 2012 se pracovní pom ěr, sjednaný na dobu určitou do 31. prosince 2012, mění na pracovní pom ěr sjednaný na dobu u rč itou do 31. prosince Ostatní podmínky p ůvodní pracovnísmlouvy z ů stávají nezměněny. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží za městna nec a druhý za městnavate l. V Praze dne 31. prosince l~. za městna nec

15 v V I I I DOHODA O ZMENE SJEDNANYCH PRACOVNICH PODMINEK ( 40 zákoníku práce) zaměstnavatel : Archiv bezpečnostních složek IČO zastoupen Mgr. Světlanou ptáčníkovou ředitelkou Archivu (dále jen "zam ěstn avatel") a Zaměstnanec: Narozen: Bydliště: Bc. Petra Saltuariová uzavírají dohodu o změně sjednaných pracovních podmínek v tomto zněn í : K bodu pracovnísmlouvy ze dne Dnem 16. prosince 2013 se pracovní pom ěr, sjednaný na dobu určitou do mění na pracovní pom ěr sjednaný na dobu neurčitou. Ostatní podmínky p ůvodn í pracovní smlouvy se nem ění. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží za městna nec a druhý za městnavate l. V Praze dne 16. prosince 2013 v:. I~ " / ~í /..r / řv.// t--f-'o> /....j.. za m ěstna n é za městn ava te l

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 230/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 213 ze dne 10.04.2013 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 126/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 119 ze dne 26.02.2014 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci veřejné služby"/typ A/ č. 2013/00901/3 a schválení "Smlouvy

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Ů š Í Á š Á Ř Ů Á š Á Á š Ř Ů Á š Á š Á Ř Á š š ř ž Á š Ř Ř Ě Á š Ř ů č Á š Ř Ů Á š Á š Ř Ž ř ě Á š Á š šš Á š Á š Ý Ř Ů Á š ÁŘ Ý Á š Á É ŘÁ É Ý ŘŮ č Á š Á Ě Á Á Á Áš Á Á Á š Ř Ě Á š Á ě Á Ř Í Á š Á š

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 ~r/e-' /l1u' /1. ť'l':=ov/ pc. ~l'(rol/y1ov'/ Ús~ ( 'J> o Ie-.rt;\ lovci vvotm o v~ / JC\"J ~vic:-ovc\' podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouva o zajištění jazykové výuky

Smlouva o zajištění jazykové výuky Smlouva o zajištění jazykové výuky uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Zadavatel: Zhotovitel: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

("Společnost") a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: ("Předseda představenstva")

(Společnost) a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: (Předseda představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ("Smlouva")

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

Smlouva o poskytnutí dotace č. SON/OSVZ/153/15. uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o poskytnutí dotace č. SON/OSVZ/153/15. uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o poskytnutí dotace č. SON/OSVZ/153/15 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, IČ 60193913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2405 zastoupená Pavlem Elisem, předsedou představenstva

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Č É Č Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Ú Í š ř ř Č é Č Č ř ř ý š š ů ý š š ř ů é Č Ř ý Č ý Ž é Ž ř Č ň š é ý ů ř ň úř Č ý ň é ř é é ň Č ř Ž ň ú Č é ř Ž ň ú ů ý Č ř Ž š ý Ž ý ř ů Ž ž ý š ý ý é é é ý š š

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více