Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět"

Transkript

1 Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Pracovní činnosti Pracovní činnosti ( práce s technickými materiály, pěstitelství, vaření, vedení domácnosti, svět práce) chlapci a dívky Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti Pracovní činnosti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Vzdělávací oblast Pracovní činnosti se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Pracovní činnosti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce. Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.

2 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí V Pracovních činnostech jsou pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívány zejména tyto strategie: Kompetence k učení Praktické osvojování práce podle návodu, vedení žáků k plánování činností při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů, předkládání dostatečného množství příkladů pro pochopení technické dokumentace jednoduchých zařízení, poznávání výhod pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech, poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost. Kompetence k řešení problémů Uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení problémů, aplikace řešení při obdobných zadání a hledání nových způsobů využití dovedností při práci s technickými materiály a přípravě pokrmů, předkládání dostatečného množství příkladů nutnosti být schopen prakticky používat osvojené poznatky pro uplatnění na trhu práce, otevření prostoru pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci, seznamování žáků s možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace. Kompetence komunikativní Vedení k účinné komunikaci při práci s technickými materiály, seznamování s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů, výklad pojmů souvisejících s volbou povolání, předkládání dostatku podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků. Kompetence sociální a personální Spolupráce ve dvojici a v malé skupině, přiřazování různých rolí v pracovní skupině a jejich prožívání,

3 zážitek uvědomování si potřeby ohleduplnosti na pracovišti. Kompetence občanské Otevírání prostoru pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu, umožnění tvořivého přístupu žáků k plnění zadaných témat. Kompetence pracovní Vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů a materiálů, vedení ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě, předkládání srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli, vyhledávání možných rizik při různých činnostech a hledání cest k jejich minimalizaci, seznamování s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich realizaci, vytváření prostoru pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci. 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu Pracovní činnosti OSV OSV 1: OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 9 Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání: cvičení pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium Sebepoznání a sebepojetí: můj vztah ke mně samé/mu; moje učení, moje vztahy k druhým lidem Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání, vůle, organizace vlastního času, plánování učení Psychohygiena: hledání pomoci při potížích Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality) Sociální rozvoj Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Kooperace a kompetice: rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (podřízení se, vedení a organizování práce skupiny)

4 OSV 10 EV EV 2 EV 4 Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu Environmentální výchova Základní podmínky života: různá měření, tabulky, grafy Vztah člověka k prostředí: řešení odpadového hospodářství, ochrana přírody obce, zajišťování ochrany životního prostředí v obci VMEGS Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: místa, události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a Evropa 3. Učební plán předmětu Pracovní činnosti v souladu s učebním plánem školy ročník celkem počet hodin Předmět Pracovní činnosti je vyučován dle potřeby vyučujícího a konkrétního rozvrhu hodin v kmenových třídách, odborné učebně ( cvičná kuchyně a školní dílny), případně v odborné učebně informatiky. Vzdělávací oblast PRACOVNÍ ČINNOSTI Vyučovací předmět Pracovní činnosti práce s technickými materiály, chlapci a dívky Období ročník 3. období, 6.ročník Počet hodin 17 Učební texty Praktické činnosti pro ročník ZŠ (Práce s technickými materiály) Cílové zaměření vzdělávací oblasti

5 Vzdělávání v oblasti směřuje k: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci. Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 1. provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 2. řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 3. organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 4. užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 5. dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

6 Cílové zaměření předmětu v 6. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v 6. ročníku směřuje k: uvědomění si nutnosti dodržovat pravidla bezpečnosti práce a řádu školní dílny pochopení smyslu používání technické dokumentace při zhotovování výrobků vytvoření základního přehledu o materiálech (dřevo řezivo, dýhy, překližky; plasty lehčený polystyrén; kovy drát, plech) v souvislosti s užitím v praxi získání nejzákladnějších pracovních dovedností při práci s dřevem (měření a orýsování, řezání, rašplování, pilování, broušení), plasty (měření a orýsování, řezání, pilování) a kovy (drát měření a orýsování, ohýbání, rovnání, řezání, pilování) Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a řád školní dílny umí poskytnout první pomoc při úrazu nářadím a materiálem Úvod Seznámení se zařízením školních dílen Řád školní dílny Základy zobrazování Užívá technickou dokumentaci připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku umí číst jednoduchý technický výkres (zobrazení jedním pohledem pohled zepředu) Technický náčrt Čtení jednoduchého technického výkresu (kóta, ) OSV 1-Rozvoj schopnosti poznání: cvičení pozornosti, dovednosti řešení problémů OSV 2:Sebepoznání a sebepojetí: můj vztah ke

7 Orientuje se základních materiálech Pracuje s předlohou Zvládne jednoduché pracovní postupy Zná základní druhy plastů Vyrobí jednoduchý výrobek Orientuje se základních materiálech Pracuje s předlohou Zvládne jednoduché pracovní postupy Orientuje se základních materiálech vyráběných ze dřeva s ohledem na užití v praxi Pracuje podle slovního návodu, podle předlohy, s pomocí učitele umí pracovat podle pracovního postupu Zvládá základní pracovní dovednosti při práci se dřevem(měření a orýsování, upínání materiálu, jednoduché řezání čepovkou, opracování rašplí, pilníkem, brusným papírem Zdůvodní základní výhody plastů před klasickými materiály Pracuje podle slovního návodu, podle předlohy, s pomocí učitele umí pracovat podle pracovního postupu Zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní dovednosti při práci s plasty(měření a orýsování, upínání materiálu, řezání, pilování Zvládá základní pracovní dovednosti při práci s drátem ( měření a orýsování, upínání materiálu, ohýbání, rovnání, řezání, pilování) Práce se dřevem Materiály vyrobené ze dřeva - jejich vlastnosti, užití v praxi Měření a orýsování Upínání materiálu Jednoduché řezání dřeva čepovkou Opracování dřeva rašplí, pilníkem, brusným papírem Práce s plasty Vznik plastů Vlastnosti Lehčený polystyrén, vlastnosti, užití v praxi Měření a orýsování Upínání materiálu Ruční opracování plastů (řezání, pilování) Práce s kovy Materiály vyrobené z technických kovů(drát, plech) Práce s drátem (měření a orýsování, ohýbání, řezání, pilo-vání) mně samé/mu; moje učení. EV 2-Základní podmínky života:měření,tabulky OSV 9-Kooperace a kompetice: rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci EV 4 -Vztah člověka k prostředí: řešení odpadového hospodářství, ochrana živ.prostředí OSV 5- Kreativita: rozvoj základních rysů kreativity(pružnost nápadů, originalita EV 4 OSV 9 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období ročník PRACOVNÍ ČINNOSTI Pracovní činnosti ( pěstitelství ) chlapci a dívky 3. období, 6.ročník

8 Počet hodin 16 Učební texty Praktické činnosti pro ročník ZŠ ( ) Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení myšlení Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo BEZPEČNOST Průřezová témata Poznámky Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, Poskytne první pomoc při úrazu Používá vhodné pracovní pomůcky Volí vhodné postupy při pěstování vybraných rostlin Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce Dokáže poskytnout první pomoc při úrazu Hygiena při práci Bezpečnost při práci Seznámení s učivem

9 Umí přesadit pokojové květiny Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu POKOJOVÉ KVĚTINY Pěstování květin Jejich druhy Přesazování EV 4 -Vztah člověka k prostředí: řešení odpadového hospodářství, ochrana živ.prostředí Zná význam zeleniny pro zdraví člověka Dokáže rozdělit zeleninu Ví, která zelenina se přímo vysévá na záhon a která se sází z předpěstovaných sazenic ZELENINA Rozdělení zeleniny a její význam Podmínky pro pěstování zeleniny Listová a košťálová zelenina Plodová zelenina Kořenová a cibulová zelenina Lusková zelenina Semena druhy Klíčivost semen EV 2-Základní podmínky života:měření,tabulky Umí použít živé a suché rostliny pro vazbu Dokáže vytvořit svícen nebo adventní věnec Vánoční vazba VAZBA Aktivně se podílí na ochraně životního prostředí. Poznává zásadní ekologické problémy ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zeleň a vliv člověka na něj

10 Předmět Pracovní činnosti (práce s technickými materiály) - chlapci Období-ročník 3. období 7 ročník Počet hodin 33 Učební texty Praktické činnosti pro ročník ZŠ, ( Práce s technickými materiály) Cílové zaměření oboru vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci Na konci 3. období základního vzdělávání žák: PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

11 1. provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 2. řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 3. organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 4. užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 5. dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu Cílové zaměření předmětu v 7. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v 7. ročníku směřuje k: uvědomělému dodržování pravidel bezpečnosti práce a řádu školní dílny získání orientace v pravoúhlém promítání těles vytvoření přehledu o materiálech (dřevo aglomerované desky; plasty termoplasty, reaktoplasty; kovy ocel, litina; neželezné kovy) v souvislosti s užitím v praxi získání nejzákladnějších pracovních dovedností při práci s dřevem (měření a orýsování, řezání, používání pokosnice, vrtání, spojování hřebíky a vruty, lepení, povrchová úprava moření), plasty (tvarování teplem) a kovy (plech měření a orýsování, ohýbání, rovnání, stříhání, pilováním získání dovednosti umět měřit posuvným měřítkem Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata poznámky Úvod dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a řád školní dílny Seznámení se zařízením školních dílen Pracuje s předlohou technická dokumentace umí poskytnout první pomoc při úrazu nářadím a materiálem Orientuje se základních materiálech vyráběných ze dřeva s ohledem na užití Řád školní dílny Práce se dřevem Materiály vyrobené ze dřeva -aglomerované desky, vlastnosti, EV2 -Základní podmínky života:měření,tabulky

12 Zvládne jednoduché pracovní postupy Rozlišuje spojování dřeva hřebíky a vruty; dokáže je v praxi vhodně použít Zná výrobu železa Pracuje s předlohou technická dokumentace Praktické výrobky Orientuje se v základním rozdělení plastů Podle nákresu zhotoví praktický výrobek v praxi(aglomerované desky, sololit, hobra, dřevotřískové desky, ) Zvládá základní pracovní dovednosti při práci se dřevem(řezání, vrtání, spojování hřebíky a vruty, spojování plátováním, lepení, moření, lakování) Orientuje se v základních druzích technických kovů a slitin, jejich využití v praxi(ocel, litina, měď, hliník,zinek, cín, olovo, bronz, mosaz, dural) Umí měřit posuvným měřítkem Zvládá pracovní dovednosti při práci s plechem (měření a orýsování, ohýbání, rovnání, stříhání) Orientuje se v základním rozdělení plastů (termoplasty, reaktoplasty) Umí pracovat podle pracovního postupu(podle technické dokumentace zhotoví výrobek) Zvládá pracovní dovednosti při práci s plasty(měření a orýsování, tvarování teplem, ruční obrábění) užití v praxi Řezání ( čepovka,děrovka, rámová pila, lupénková pila, používání pokosnice) Vrtání(hlubič,nebozez, kolovrátek, ruční vrtačka;druhy vrtáků-špulíř, hadovitý vrták) Spojováni hřebíky a vruty Jednoduché spojování plátováním Lepení(druhy lepidel) Povrchová úprava(moření, lakování) Práce s kovy Druhy technických kovů(ocel, litina, měď, hliník, zinek, cín, olovo) a slitin(mosaz, bronz, dural) Rozdělení oceli(konstrukční, vlastnosti, užití v praxi Měření posuvným měřítkem Materiály vyrobené z technických kovů (plech) Práce s plechem(měření a orýsování, ohýbaní, rovnání, stříhání) Plasty Rozdělení plastů-jejich vlastnosti, užití v praxi Ruční opracování plastů Jednoduché tvarování teplem OSV6-Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech OSV2:Sebepoznání a sebepojetí: můj vztah ke mně samé/mu; moje učení. OSV5- Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity(pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality) OSV 4:Psychohygiena: hledání pomoci při potížích. EV4 - Vztah člověka k prostředí: řešení odpadového hospodářství, ochrana přírody obce, zajišťování ochrany životního prostředí v obci. OSV 10: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu OSV5 Předmět Pracovní činnosti ( vaření) dívky

13 Období-ročník 3. období 7 ročník Počet hodin 33 Učební texty Praktické činnosti ročník ZŠ, ( ) Cílové zaměření předmětu Vzdělávání v předmětu směřuje k: seznámení se základním kuchyňským vybavením udržování pořádku ve cvičné kuchyni organizování vlastní práce i práce skupiny využívání vynálezů pro usnadnění práce uvědomění si složení a výživovou hodnotu stravy pro své zdraví osvojení si doporučených denních dávek energie a živin získání přehledů typů alternativní stravy pochopení významu pitného režimu seznámení se základními tepelnými úpravami a postupy při přípravě pokrmů uvědomění si zásady správného stolování používání získaných poznatků v praxi Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

14 Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy Dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; Poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče Dokáže se orientovat v návodu k obsluze běžných spotřebičů používaných v kuchyni Provádí základní úklid pracovních ploch a nádobí Bezpečně zachází se základními čistícími prostředky Umí dodržovat pořádek v kuchyni, umí se v kuchyni bezpečně pohybovat KUCHYNĚ Poučení o bezpečnosti při práci v cvičné kuchyni Základní vybavení cvičné kuchyně Udržování pořádku a čistoty Ovládá základní pravidla stolování, zná základní principy obsluhy u stolu ve společnosti ÚPRAVA STOLU A STOLOVÁNÍ Jednoduché prostírání Obsluha a chování u stolu Slavnostní stolování v rodině Zdobné prvky a květiny na stole OSV 2,4 Umí připravovat jednoduché pokrmy studené kuchyně Ovládá základní způsoby tepelné úpravy pokrmů Dodržuje hygienické zásady při přípravě pokrmů POTRAVINY Úprava pokrmů za studena příprava pomazánek Zelenina, ovoce, mléčné výrobky Potraviny živočišného původu a jejich zpracování Potraviny rostlinného způsobu a jejich zpracování Nápoje - rozdělení VMEGS 2

15 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Pracovní činnosti Pracovní činnosti ( Práce s technickými materiály) chlapci ; (Svět práce ) chlapci a dívky Období ročník : 3. období 8. ročník Počet hodin : 34 Praktické činnosti pro ročník ZŠ (Práce s tech. materiály) Fortuna (F. Mošna) Učební texty : Praktické činnosti pro ročník ZŠ (Člověk a svět práce) Fortuna (J. Strádel) Praktické činnosti pro ročník ZŠ ( Svět práce) Fortuna ( F. Mošna) Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku

16 poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 1. provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 2. řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 3. organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 4. užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 5. dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu SVĚT PRÁCE 6. orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí Cílové zaměření předmětu v 8. ročníku ZV

17 Vzdělávání v předmětu v 8. ročníku směřuje k: uvědomělému dodržování pravidel bezpečnosti práce a řádu školní dílny samostatné práci s technickou dokumentací řešení jednoduchých technických úkolů s vhodným výběrem materiálů organizování a plánování vlastní pracovní činnosti vytvoření přehledu o materiálech (kovy drobné ocelové profily) v souvislosti s využitím v praxi získání pracovních dovedností při práci s dřevem (dlabání, hoblování, spojování jednoduchými konstrukčními spoji, povrchová úprava nátěrovými hmotami), plasty (řezání, pilování, vrtání, lepení, tvarování teplem) a kovy (vrtání, nýtování, pájení, lepení; ocelový profil měření a orýsování, řezání, pilování) vytvoření přehledu rozebíratelného a nerozebíratelného spojení kovů umí pracovat podle pracovního postupu (podle technické dokumentace samostatně zhotoví výrobek) umí vyhledávat základní údaje Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata poznámky Práce se dřevem zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní dovednosti při práci se dřevem (dlabání,, spojování jednoduchými konstrukčními spoji (čepování), nanášení nátěrových hmot rozlišuje jednoduché konstrukční spoje (plátování, čepování); dokáže je v praxi vhodně používat umí správně používat, udržovat a ošetřovat používané nářadí na dřevo orientuje se v základních druzích technických kovů (ocel, litina; neželezné kovy, slitiny Dlabání (dláto - ploché, hraněné) Spojování jednoduchými konstrukčními spoji (čepování) Povrchová úprava (tmelení, nátěrové hmoty Práce s kovy Materiály vyrobené z technických kovů( drobné ocelové profily) Nerozebíratelné spojení -nýtování, OSV 10: řešení problémů a rozhodovací dovednosti. OSV 3: seberegulace a sebeorganizace.

18 v technických tabulkách umí správně používat, udržovat a ošetřovat používané nářadí na kov orientuje se v materiálech, které se vyrábějí z technických kovů (drát, plech, ocelové profily) lepení Rozebíratelné spojení šroubové spojení Úprava proti korozi Design a konstruování provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj. předpisy; poskytne první pomoc při úrazu Stavebnice - elektrotechnické, elektronické sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program Trh práce Charakteristické znaky práce: - pracoviště - pracovní prostředky - pracovní objekty - produkty práce - charakter pracovních činností Požadavky: - kvalifikační - zdravotní a osobní Poptávka na trhu práce: - vztah nabídky a poptávky - měřítko trhu práce orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy umí k jednotlivým povoláním přiřadit odpovídající pracoviště, jednotlivé druhy pracovních prostředků a konkrétní pracovní objekty uvědomuje si rozdíl mezi jednotlivými druhy produktů práce přiřadí k jednotlivým povoláním výstižné pracovní činnosti má základní představu o potřebných kvalifikačních, zdravotních a osobních požadavcích k vykonávání konkrétních povolání orientuje se ve vztahu nabídky a poptávky má pozitivní vztah k lidské práci a jejím výsledkům OSV 6: poznávání lidí. OSV 9: mezilidské vztahy OSV 10: řešení problémů a rozhodovací dovednosti

19 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Pracovní činnosti Pracovní činnosti (vedení domácnosti) dívky Období ročník : 3. období 8. ročník Počet hodin : 17 Praktické činnosti pro (Provoz a údržba domácnosti) Fortuna (F. Mošna) Učební texty : Cílové zaměření v předmětu Vzdělávání v předmětu směřuje k: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení myšlení získání základních pracovních dovedností a návyků při vedení a činnostech v domácnosti osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, organizace a plánování práce plánování práce rozvíjení schopnosti posuzovat běžné životní situace a jejich řešení

20 Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo ÚDRŽBA A ÚKLID Průřezová témata Poznámky Osvojí si jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a umí se orientovat v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů. Dokáže správně zacházet s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby. Umí provést drobnou domácí údržbu. Je schopen dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy. Projevuje uživatelské dovednosti a ovládá jednoduché pracovní postupy při úklidu domácnosti Třídí odpad při údržbě a úklidu v domácnosti, při údržbě oděvů a textilií Organizuje práci vlastní i skupiny, aby vedla k předpokládanému výsledku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Údržba a úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí Odpad a jeho likvidace-ekologie Údržba oděvů a textilií - praní, žehlení, Dokáže poskytnout první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem. Ovládá základní techniky prací s přízí a textilem Zhotoví jednoduché výrobky VYUŽITÍ RUČNÍCH PRACÍ V DOMÁCNOSTI Drobné opravy Pletení šály Vyšívání dečky ELEKTROTECHNIKA V DOMÁCNOSTI

21 Dokáže podle návodu pracovat s vysavačem, mikrovlnkou, televizí, videem. Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla Zná pravidla první pomoci při úrazu v domácnosti Elektrické spotřebiče Elektronika Sdělovací technika, funkce, užití, ovládání, ochrana a údržba Bezpečnost a ekonomika jejich provozu Nebezpečí úrazů OSV 4: psychohigiéna Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Pracovní činnosti Pracovní činnosti ( Svět práce ) chlapci a dívky 3. období 9. ročník Počet hodin : 34 Praktické činnosti pro ročník ZŠ (Člověk a svět práce) Fortuna (J. Strádel) Učební texty : Praktické činnosti pro ročník ZŠ (Svět práce) Fortuna (F. Mošna) Praktické činnosti pro (Provoz a údržba domácnosti) Fortuna (F. Mošna) Praktické činnosti pro ročník ZŠ (Elektrotechnika kolem nás) Fortuna (M. Křenek)

22 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 1. provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví 2. ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 3. správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby provádí drobnou domácí údržbu

23 4. dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem SVĚT PRÁCE 5. orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 6. posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy 7. využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 8. prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce Cílové zaměření předmětu v 9. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v 9. ročníku směřuje k: získání pozitivního vztahu k lidské práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě orientaci v podnikání (výhody a nevýhody; podmínky a možnosti; formy) schopnosti umět si stavět realistické cíle a hledat strategie k jejich dosažení získání přehledu o nabídkách a možnostech pro absolventa základní školy pochopení potřeby celoživotního vzdělávání získání základní orientace v právech a povinnostech zaměstnanců rozvíjení schopnosti prezentovat sám sebe a přesvědčit druhé o svých kvalitách získání kladného postoje k technickému pokroku chápání vlivu techniky na celkový vývoj společnosti

24 seznámení se s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku pro pochopení vývoje technické vyspělosti a ekonomických podmínek života společnosti získání orientace v elektrické instalaci v domácnosti a v obsluze běžných elektrických spotřebičů osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s elektrickým proudem získání nejzákladnějších pracovních dovedností při drobné technické domácí údržbě rozvíjení technické zručnosti při montáži a demontáži modelových elektrických obvodů Očekávaný výstup Dílčí výstup Učivo Průřezová témata poznámky orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce Volba profesní orientace,možnosti vzdělávání, zaměstnání je schopen posoudit své možnosti v oblasti profesní orientace, stanovovat si realistické cíle a hledat strategie k dosahování cílů a odstraňování překážek umí vyhledávat, třídit a správně využívat informace k volbě povolání má základní představu o náplni učebních a studijních oborů seznámí se s informacemi o přijímacím řízení uvědomuje si potřeb celoživotního vzdělávání zná způsoby prezentace své osoby při vstupu na trh práce orientuje se v právech a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů trh práce - povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce volba profesní orientace - základní principy sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby zaměstnání - pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce práva OSV 5: kreativita OSV 3: seberegulace a sebeorganizace VMEGS 2: objevujeme Evropu a svět

25 a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů dokáže vyhodnotit výhody a nevýhody plynoucí z podnikání má představu o konkrétním využití počítačů v řízení firmy - má nejzákladnější představu o podmínkách a možnostech podnikání - zná nejčastější formy podnikání - orientuje se v základních pojmech podnikání (podnikatelský záměr, management, marketing, daně, pojištění, úvěr, daně ) - má představu o konkrétním využití počítačů v řízení firmy Podnikání Možnosti drobného podnikání Předpisy pro drobné podnikání (živnostenský zákon, obchodní zákon, občanský zákon, zákoník práce) Nejčastější formy podnikání : - živnostenské (živnosti volné, řemeslné, vázané, koncesové) - obchodní společnosti (s.r.o., OSV 9 OSV 10 a.s.) Využívá digitální technologii Využívá digitální technologie Využívá jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví ovládá jednoduché pracovní Pracuje s digitální technologii Pracuje s digitální technologii provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví Podnikatelský záměr, Management, Marketing, Účetnictví (majetek, závazky). Daně, sociální a zdravotní pojištění. Styk s bankou (běžný účet, faktura, úvěr). Využití počítačů v řízení firmy Digitální technologie PC, periferní zařízení, digitální fotoaparát, videokamera,cd, DVD, kniha, mobilní telefony Bezdrátová technologie(usb,gprs, GMS, norma IEEE b) navigační technologie Finance, provoz a údržba domácnosti finance, provoz a údržba domácnosti - rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti; EV 4 EV 2,4

26 postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby provádí drobnou domácí údržbu dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby provádí drobnou domácí údržbu dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti elektrotechnika v domácnosti - elektrická instalace, elektrické spotřebiče, elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proud

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 Rozvoj schopností poznávání: cvičení pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti - chlapci Ročník: 6. dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická pravidla a předpisy dodržuje technologickou

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň.

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. 5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. Charakteristika vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce - vzdělávací období 6. 9. ročník - časová dotace 1 hod. týdně - zvolené tematické okruhy Práce s technickými

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Pracovní činnosti (Člověk a svět práce) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: V předmětu Pracovní činnosti se zaměřujeme na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků.

Více

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky 3. období 6. ročník Dytrová, R. a kol.: Praktické činnosti pro 6. 9. ročník základních

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Svět práce Žák: kriticky posoudí náhled na svou osobnost (sebepoznávání) využije získané informace a poradenské služby pro výběr vhodného způsobu profesní přípravy porovná znaky vybraných

Více

18. Člověk a svět práce

18. Člověk a svět práce 18. Člověk a svět práce 208 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předměty: Provoz a údržba domácnosti (prima) Svět práce (tercie, kvarta) Charakteristika

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum

Více

Pracovní činnosti (Práce s technickými materiály) chlapci

Pracovní činnosti (Práce s technickými materiály) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Práce s technickými materiály) chlapci 3. období 7. ročník Mošna, F.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník (Práce s tech. materiály) (Fortuna)

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volba povolání CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Vyučovací předmět Pracovní činnosti na II. stupni je tvořen

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Pracovní činnosti svými formami výuky a vymezeným obsahem učiva

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro předmět pracovní výchova v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie pro předmět pracovní výchova v 6. 9. ročníku Pracovní výchova Pracovní výchova je samostatným předmětem vyučovaný ve třech ročnících s časovou dotací v učebním plánu 1 vyučovací hodiny týdně. Ve školním roce 2007/08 se tento předmět vyučoval v 6.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Praktické dovednosti vychází z tematických okruhů Pěstitelské práce a vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce.

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Člověk a svět práce Pracovní výchova

Člověk a svět práce Pracovní výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a svět práce Pracovní výchova Charakteristika předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

5.9. Člověk a svět práce

5.9. Člověk a svět práce 5.9. Člověk a svět práce 5.9.1. Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu PRAKTICKÉ ČINNOSTI I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Praktické činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 22. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9. PRŮ ŘEZ OVÁ TÉM ATA PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY RVP ZV Obsah 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků. Doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět se vyučuje jako

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. a 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Práce s technickými materiály se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více

5.10. Člověk a svět práce 5.10.1. Charakteristika vzdělávací oblasti

5.10. Člověk a svět práce 5.10.1. Charakteristika vzdělávací oblasti 5.10. Člověk a svět práce 5.10.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje široké spektrum nejen manuálních

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 1 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti na I. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti na I. stupni Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti na I. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Cílem předmětu Pracovní činnosti na I. stupni je rozvoj

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Člověk a svět práce Vyučovací předmět : Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Pracovní činnosti je

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a svět práce 2 4 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

Pracovní činnosti Díl I.

Pracovní činnosti Díl I. Pracovní činnosti Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 3 až 8 hodin týdně.

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (ČP) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. stupeň základního vzdělávání: Časová dotace vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získávání souboru vědomostí,

Více