Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět"

Transkript

1 Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Pracovní činnosti Pracovní činnosti ( práce s technickými materiály, pěstitelství, vaření, vedení domácnosti, svět práce) chlapci a dívky Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti Pracovní činnosti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Vzdělávací oblast Pracovní činnosti se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Pracovní činnosti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce. Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.

2 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí V Pracovních činnostech jsou pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívány zejména tyto strategie: Kompetence k učení Praktické osvojování práce podle návodu, vedení žáků k plánování činností při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů, předkládání dostatečného množství příkladů pro pochopení technické dokumentace jednoduchých zařízení, poznávání výhod pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech, poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost. Kompetence k řešení problémů Uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení problémů, aplikace řešení při obdobných zadání a hledání nových způsobů využití dovedností při práci s technickými materiály a přípravě pokrmů, předkládání dostatečného množství příkladů nutnosti být schopen prakticky používat osvojené poznatky pro uplatnění na trhu práce, otevření prostoru pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci, seznamování žáků s možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace. Kompetence komunikativní Vedení k účinné komunikaci při práci s technickými materiály, seznamování s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů, výklad pojmů souvisejících s volbou povolání, předkládání dostatku podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků. Kompetence sociální a personální Spolupráce ve dvojici a v malé skupině, přiřazování různých rolí v pracovní skupině a jejich prožívání,

3 zážitek uvědomování si potřeby ohleduplnosti na pracovišti. Kompetence občanské Otevírání prostoru pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu, umožnění tvořivého přístupu žáků k plnění zadaných témat. Kompetence pracovní Vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů a materiálů, vedení ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě, předkládání srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli, vyhledávání možných rizik při různých činnostech a hledání cest k jejich minimalizaci, seznamování s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich realizaci, vytváření prostoru pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci. 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu Pracovní činnosti OSV OSV 1: OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 9 Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání: cvičení pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium Sebepoznání a sebepojetí: můj vztah ke mně samé/mu; moje učení, moje vztahy k druhým lidem Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání, vůle, organizace vlastního času, plánování učení Psychohygiena: hledání pomoci při potížích Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality) Sociální rozvoj Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Kooperace a kompetice: rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (podřízení se, vedení a organizování práce skupiny)

4 OSV 10 EV EV 2 EV 4 Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu Environmentální výchova Základní podmínky života: různá měření, tabulky, grafy Vztah člověka k prostředí: řešení odpadového hospodářství, ochrana přírody obce, zajišťování ochrany životního prostředí v obci VMEGS Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: místa, události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a Evropa 3. Učební plán předmětu Pracovní činnosti v souladu s učebním plánem školy ročník celkem počet hodin Předmět Pracovní činnosti je vyučován dle potřeby vyučujícího a konkrétního rozvrhu hodin v kmenových třídách, odborné učebně ( cvičná kuchyně a školní dílny), případně v odborné učebně informatiky. Vzdělávací oblast PRACOVNÍ ČINNOSTI Vyučovací předmět Pracovní činnosti práce s technickými materiály, chlapci a dívky Období ročník 3. období, 6.ročník Počet hodin 17 Učební texty Praktické činnosti pro ročník ZŠ (Práce s technickými materiály) Cílové zaměření vzdělávací oblasti

5 Vzdělávání v oblasti směřuje k: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci. Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 1. provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 2. řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 3. organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 4. užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 5. dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

6 Cílové zaměření předmětu v 6. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v 6. ročníku směřuje k: uvědomění si nutnosti dodržovat pravidla bezpečnosti práce a řádu školní dílny pochopení smyslu používání technické dokumentace při zhotovování výrobků vytvoření základního přehledu o materiálech (dřevo řezivo, dýhy, překližky; plasty lehčený polystyrén; kovy drát, plech) v souvislosti s užitím v praxi získání nejzákladnějších pracovních dovedností při práci s dřevem (měření a orýsování, řezání, rašplování, pilování, broušení), plasty (měření a orýsování, řezání, pilování) a kovy (drát měření a orýsování, ohýbání, rovnání, řezání, pilování) Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a řád školní dílny umí poskytnout první pomoc při úrazu nářadím a materiálem Úvod Seznámení se zařízením školních dílen Řád školní dílny Základy zobrazování Užívá technickou dokumentaci připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku umí číst jednoduchý technický výkres (zobrazení jedním pohledem pohled zepředu) Technický náčrt Čtení jednoduchého technického výkresu (kóta, ) OSV 1-Rozvoj schopnosti poznání: cvičení pozornosti, dovednosti řešení problémů OSV 2:Sebepoznání a sebepojetí: můj vztah ke

7 Orientuje se základních materiálech Pracuje s předlohou Zvládne jednoduché pracovní postupy Zná základní druhy plastů Vyrobí jednoduchý výrobek Orientuje se základních materiálech Pracuje s předlohou Zvládne jednoduché pracovní postupy Orientuje se základních materiálech vyráběných ze dřeva s ohledem na užití v praxi Pracuje podle slovního návodu, podle předlohy, s pomocí učitele umí pracovat podle pracovního postupu Zvládá základní pracovní dovednosti při práci se dřevem(měření a orýsování, upínání materiálu, jednoduché řezání čepovkou, opracování rašplí, pilníkem, brusným papírem Zdůvodní základní výhody plastů před klasickými materiály Pracuje podle slovního návodu, podle předlohy, s pomocí učitele umí pracovat podle pracovního postupu Zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní dovednosti při práci s plasty(měření a orýsování, upínání materiálu, řezání, pilování Zvládá základní pracovní dovednosti při práci s drátem ( měření a orýsování, upínání materiálu, ohýbání, rovnání, řezání, pilování) Práce se dřevem Materiály vyrobené ze dřeva - jejich vlastnosti, užití v praxi Měření a orýsování Upínání materiálu Jednoduché řezání dřeva čepovkou Opracování dřeva rašplí, pilníkem, brusným papírem Práce s plasty Vznik plastů Vlastnosti Lehčený polystyrén, vlastnosti, užití v praxi Měření a orýsování Upínání materiálu Ruční opracování plastů (řezání, pilování) Práce s kovy Materiály vyrobené z technických kovů(drát, plech) Práce s drátem (měření a orýsování, ohýbání, řezání, pilo-vání) mně samé/mu; moje učení. EV 2-Základní podmínky života:měření,tabulky OSV 9-Kooperace a kompetice: rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci EV 4 -Vztah člověka k prostředí: řešení odpadového hospodářství, ochrana živ.prostředí OSV 5- Kreativita: rozvoj základních rysů kreativity(pružnost nápadů, originalita EV 4 OSV 9 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období ročník PRACOVNÍ ČINNOSTI Pracovní činnosti ( pěstitelství ) chlapci a dívky 3. období, 6.ročník

8 Počet hodin 16 Učební texty Praktické činnosti pro ročník ZŠ ( ) Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení myšlení Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo BEZPEČNOST Průřezová témata Poznámky Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, Poskytne první pomoc při úrazu Používá vhodné pracovní pomůcky Volí vhodné postupy při pěstování vybraných rostlin Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce Dokáže poskytnout první pomoc při úrazu Hygiena při práci Bezpečnost při práci Seznámení s učivem

9 Umí přesadit pokojové květiny Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu POKOJOVÉ KVĚTINY Pěstování květin Jejich druhy Přesazování EV 4 -Vztah člověka k prostředí: řešení odpadového hospodářství, ochrana živ.prostředí Zná význam zeleniny pro zdraví člověka Dokáže rozdělit zeleninu Ví, která zelenina se přímo vysévá na záhon a která se sází z předpěstovaných sazenic ZELENINA Rozdělení zeleniny a její význam Podmínky pro pěstování zeleniny Listová a košťálová zelenina Plodová zelenina Kořenová a cibulová zelenina Lusková zelenina Semena druhy Klíčivost semen EV 2-Základní podmínky života:měření,tabulky Umí použít živé a suché rostliny pro vazbu Dokáže vytvořit svícen nebo adventní věnec Vánoční vazba VAZBA Aktivně se podílí na ochraně životního prostředí. Poznává zásadní ekologické problémy ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zeleň a vliv člověka na něj

10 Předmět Pracovní činnosti (práce s technickými materiály) - chlapci Období-ročník 3. období 7 ročník Počet hodin 33 Učební texty Praktické činnosti pro ročník ZŠ, ( Práce s technickými materiály) Cílové zaměření oboru vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci Na konci 3. období základního vzdělávání žák: PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

11 1. provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 2. řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 3. organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 4. užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 5. dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu Cílové zaměření předmětu v 7. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v 7. ročníku směřuje k: uvědomělému dodržování pravidel bezpečnosti práce a řádu školní dílny získání orientace v pravoúhlém promítání těles vytvoření přehledu o materiálech (dřevo aglomerované desky; plasty termoplasty, reaktoplasty; kovy ocel, litina; neželezné kovy) v souvislosti s užitím v praxi získání nejzákladnějších pracovních dovedností při práci s dřevem (měření a orýsování, řezání, používání pokosnice, vrtání, spojování hřebíky a vruty, lepení, povrchová úprava moření), plasty (tvarování teplem) a kovy (plech měření a orýsování, ohýbání, rovnání, stříhání, pilováním získání dovednosti umět měřit posuvným měřítkem Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata poznámky Úvod dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a řád školní dílny Seznámení se zařízením školních dílen Pracuje s předlohou technická dokumentace umí poskytnout první pomoc při úrazu nářadím a materiálem Orientuje se základních materiálech vyráběných ze dřeva s ohledem na užití Řád školní dílny Práce se dřevem Materiály vyrobené ze dřeva -aglomerované desky, vlastnosti, EV2 -Základní podmínky života:měření,tabulky

12 Zvládne jednoduché pracovní postupy Rozlišuje spojování dřeva hřebíky a vruty; dokáže je v praxi vhodně použít Zná výrobu železa Pracuje s předlohou technická dokumentace Praktické výrobky Orientuje se v základním rozdělení plastů Podle nákresu zhotoví praktický výrobek v praxi(aglomerované desky, sololit, hobra, dřevotřískové desky, ) Zvládá základní pracovní dovednosti při práci se dřevem(řezání, vrtání, spojování hřebíky a vruty, spojování plátováním, lepení, moření, lakování) Orientuje se v základních druzích technických kovů a slitin, jejich využití v praxi(ocel, litina, měď, hliník,zinek, cín, olovo, bronz, mosaz, dural) Umí měřit posuvným měřítkem Zvládá pracovní dovednosti při práci s plechem (měření a orýsování, ohýbání, rovnání, stříhání) Orientuje se v základním rozdělení plastů (termoplasty, reaktoplasty) Umí pracovat podle pracovního postupu(podle technické dokumentace zhotoví výrobek) Zvládá pracovní dovednosti při práci s plasty(měření a orýsování, tvarování teplem, ruční obrábění) užití v praxi Řezání ( čepovka,děrovka, rámová pila, lupénková pila, používání pokosnice) Vrtání(hlubič,nebozez, kolovrátek, ruční vrtačka;druhy vrtáků-špulíř, hadovitý vrták) Spojováni hřebíky a vruty Jednoduché spojování plátováním Lepení(druhy lepidel) Povrchová úprava(moření, lakování) Práce s kovy Druhy technických kovů(ocel, litina, měď, hliník, zinek, cín, olovo) a slitin(mosaz, bronz, dural) Rozdělení oceli(konstrukční, vlastnosti, užití v praxi Měření posuvným měřítkem Materiály vyrobené z technických kovů (plech) Práce s plechem(měření a orýsování, ohýbaní, rovnání, stříhání) Plasty Rozdělení plastů-jejich vlastnosti, užití v praxi Ruční opracování plastů Jednoduché tvarování teplem OSV6-Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech OSV2:Sebepoznání a sebepojetí: můj vztah ke mně samé/mu; moje učení. OSV5- Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity(pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality) OSV 4:Psychohygiena: hledání pomoci při potížích. EV4 - Vztah člověka k prostředí: řešení odpadového hospodářství, ochrana přírody obce, zajišťování ochrany životního prostředí v obci. OSV 10: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu OSV5 Předmět Pracovní činnosti ( vaření) dívky

13 Období-ročník 3. období 7 ročník Počet hodin 33 Učební texty Praktické činnosti ročník ZŠ, ( ) Cílové zaměření předmětu Vzdělávání v předmětu směřuje k: seznámení se základním kuchyňským vybavením udržování pořádku ve cvičné kuchyni organizování vlastní práce i práce skupiny využívání vynálezů pro usnadnění práce uvědomění si složení a výživovou hodnotu stravy pro své zdraví osvojení si doporučených denních dávek energie a živin získání přehledů typů alternativní stravy pochopení významu pitného režimu seznámení se základními tepelnými úpravami a postupy při přípravě pokrmů uvědomění si zásady správného stolování používání získaných poznatků v praxi Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

14 Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy Dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; Poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče Dokáže se orientovat v návodu k obsluze běžných spotřebičů používaných v kuchyni Provádí základní úklid pracovních ploch a nádobí Bezpečně zachází se základními čistícími prostředky Umí dodržovat pořádek v kuchyni, umí se v kuchyni bezpečně pohybovat KUCHYNĚ Poučení o bezpečnosti při práci v cvičné kuchyni Základní vybavení cvičné kuchyně Udržování pořádku a čistoty Ovládá základní pravidla stolování, zná základní principy obsluhy u stolu ve společnosti ÚPRAVA STOLU A STOLOVÁNÍ Jednoduché prostírání Obsluha a chování u stolu Slavnostní stolování v rodině Zdobné prvky a květiny na stole OSV 2,4 Umí připravovat jednoduché pokrmy studené kuchyně Ovládá základní způsoby tepelné úpravy pokrmů Dodržuje hygienické zásady při přípravě pokrmů POTRAVINY Úprava pokrmů za studena příprava pomazánek Zelenina, ovoce, mléčné výrobky Potraviny živočišného původu a jejich zpracování Potraviny rostlinného způsobu a jejich zpracování Nápoje - rozdělení VMEGS 2

15 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Pracovní činnosti Pracovní činnosti ( Práce s technickými materiály) chlapci ; (Svět práce ) chlapci a dívky Období ročník : 3. období 8. ročník Počet hodin : 34 Praktické činnosti pro ročník ZŠ (Práce s tech. materiály) Fortuna (F. Mošna) Učební texty : Praktické činnosti pro ročník ZŠ (Člověk a svět práce) Fortuna (J. Strádel) Praktické činnosti pro ročník ZŠ ( Svět práce) Fortuna ( F. Mošna) Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku

16 poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 1. provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 2. řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 3. organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 4. užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 5. dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu SVĚT PRÁCE 6. orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí Cílové zaměření předmětu v 8. ročníku ZV

17 Vzdělávání v předmětu v 8. ročníku směřuje k: uvědomělému dodržování pravidel bezpečnosti práce a řádu školní dílny samostatné práci s technickou dokumentací řešení jednoduchých technických úkolů s vhodným výběrem materiálů organizování a plánování vlastní pracovní činnosti vytvoření přehledu o materiálech (kovy drobné ocelové profily) v souvislosti s využitím v praxi získání pracovních dovedností při práci s dřevem (dlabání, hoblování, spojování jednoduchými konstrukčními spoji, povrchová úprava nátěrovými hmotami), plasty (řezání, pilování, vrtání, lepení, tvarování teplem) a kovy (vrtání, nýtování, pájení, lepení; ocelový profil měření a orýsování, řezání, pilování) vytvoření přehledu rozebíratelného a nerozebíratelného spojení kovů umí pracovat podle pracovního postupu (podle technické dokumentace samostatně zhotoví výrobek) umí vyhledávat základní údaje Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata poznámky Práce se dřevem zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní dovednosti při práci se dřevem (dlabání,, spojování jednoduchými konstrukčními spoji (čepování), nanášení nátěrových hmot rozlišuje jednoduché konstrukční spoje (plátování, čepování); dokáže je v praxi vhodně používat umí správně používat, udržovat a ošetřovat používané nářadí na dřevo orientuje se v základních druzích technických kovů (ocel, litina; neželezné kovy, slitiny Dlabání (dláto - ploché, hraněné) Spojování jednoduchými konstrukčními spoji (čepování) Povrchová úprava (tmelení, nátěrové hmoty Práce s kovy Materiály vyrobené z technických kovů( drobné ocelové profily) Nerozebíratelné spojení -nýtování, OSV 10: řešení problémů a rozhodovací dovednosti. OSV 3: seberegulace a sebeorganizace.

18 v technických tabulkách umí správně používat, udržovat a ošetřovat používané nářadí na kov orientuje se v materiálech, které se vyrábějí z technických kovů (drát, plech, ocelové profily) lepení Rozebíratelné spojení šroubové spojení Úprava proti korozi Design a konstruování provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj. předpisy; poskytne první pomoc při úrazu Stavebnice - elektrotechnické, elektronické sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program Trh práce Charakteristické znaky práce: - pracoviště - pracovní prostředky - pracovní objekty - produkty práce - charakter pracovních činností Požadavky: - kvalifikační - zdravotní a osobní Poptávka na trhu práce: - vztah nabídky a poptávky - měřítko trhu práce orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy umí k jednotlivým povoláním přiřadit odpovídající pracoviště, jednotlivé druhy pracovních prostředků a konkrétní pracovní objekty uvědomuje si rozdíl mezi jednotlivými druhy produktů práce přiřadí k jednotlivým povoláním výstižné pracovní činnosti má základní představu o potřebných kvalifikačních, zdravotních a osobních požadavcích k vykonávání konkrétních povolání orientuje se ve vztahu nabídky a poptávky má pozitivní vztah k lidské práci a jejím výsledkům OSV 6: poznávání lidí. OSV 9: mezilidské vztahy OSV 10: řešení problémů a rozhodovací dovednosti

19 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Pracovní činnosti Pracovní činnosti (vedení domácnosti) dívky Období ročník : 3. období 8. ročník Počet hodin : 17 Praktické činnosti pro (Provoz a údržba domácnosti) Fortuna (F. Mošna) Učební texty : Cílové zaměření v předmětu Vzdělávání v předmětu směřuje k: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení myšlení získání základních pracovních dovedností a návyků při vedení a činnostech v domácnosti osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, organizace a plánování práce plánování práce rozvíjení schopnosti posuzovat běžné životní situace a jejich řešení

20 Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo ÚDRŽBA A ÚKLID Průřezová témata Poznámky Osvojí si jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a umí se orientovat v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů. Dokáže správně zacházet s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby. Umí provést drobnou domácí údržbu. Je schopen dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy. Projevuje uživatelské dovednosti a ovládá jednoduché pracovní postupy při úklidu domácnosti Třídí odpad při údržbě a úklidu v domácnosti, při údržbě oděvů a textilií Organizuje práci vlastní i skupiny, aby vedla k předpokládanému výsledku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Údržba a úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí Odpad a jeho likvidace-ekologie Údržba oděvů a textilií - praní, žehlení, Dokáže poskytnout první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem. Ovládá základní techniky prací s přízí a textilem Zhotoví jednoduché výrobky VYUŽITÍ RUČNÍCH PRACÍ V DOMÁCNOSTI Drobné opravy Pletení šály Vyšívání dečky ELEKTROTECHNIKA V DOMÁCNOSTI

21 Dokáže podle návodu pracovat s vysavačem, mikrovlnkou, televizí, videem. Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla Zná pravidla první pomoci při úrazu v domácnosti Elektrické spotřebiče Elektronika Sdělovací technika, funkce, užití, ovládání, ochrana a údržba Bezpečnost a ekonomika jejich provozu Nebezpečí úrazů OSV 4: psychohigiéna Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Pracovní činnosti Pracovní činnosti ( Svět práce ) chlapci a dívky 3. období 9. ročník Počet hodin : 34 Praktické činnosti pro ročník ZŠ (Člověk a svět práce) Fortuna (J. Strádel) Učební texty : Praktické činnosti pro ročník ZŠ (Svět práce) Fortuna (F. Mošna) Praktické činnosti pro (Provoz a údržba domácnosti) Fortuna (F. Mošna) Praktické činnosti pro ročník ZŠ (Elektrotechnika kolem nás) Fortuna (M. Křenek)

22 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 1. provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví 2. ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 3. správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby provádí drobnou domácí údržbu

23 4. dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem SVĚT PRÁCE 5. orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 6. posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy 7. využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 8. prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce Cílové zaměření předmětu v 9. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v 9. ročníku směřuje k: získání pozitivního vztahu k lidské práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě orientaci v podnikání (výhody a nevýhody; podmínky a možnosti; formy) schopnosti umět si stavět realistické cíle a hledat strategie k jejich dosažení získání přehledu o nabídkách a možnostech pro absolventa základní školy pochopení potřeby celoživotního vzdělávání získání základní orientace v právech a povinnostech zaměstnanců rozvíjení schopnosti prezentovat sám sebe a přesvědčit druhé o svých kvalitách získání kladného postoje k technickému pokroku chápání vlivu techniky na celkový vývoj společnosti

24 seznámení se s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku pro pochopení vývoje technické vyspělosti a ekonomických podmínek života společnosti získání orientace v elektrické instalaci v domácnosti a v obsluze běžných elektrických spotřebičů osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s elektrickým proudem získání nejzákladnějších pracovních dovedností při drobné technické domácí údržbě rozvíjení technické zručnosti při montáži a demontáži modelových elektrických obvodů Očekávaný výstup Dílčí výstup Učivo Průřezová témata poznámky orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce Volba profesní orientace,možnosti vzdělávání, zaměstnání je schopen posoudit své možnosti v oblasti profesní orientace, stanovovat si realistické cíle a hledat strategie k dosahování cílů a odstraňování překážek umí vyhledávat, třídit a správně využívat informace k volbě povolání má základní představu o náplni učebních a studijních oborů seznámí se s informacemi o přijímacím řízení uvědomuje si potřeb celoživotního vzdělávání zná způsoby prezentace své osoby při vstupu na trh práce orientuje se v právech a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů trh práce - povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce volba profesní orientace - základní principy sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby zaměstnání - pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce práva OSV 5: kreativita OSV 3: seberegulace a sebeorganizace VMEGS 2: objevujeme Evropu a svět

25 a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů dokáže vyhodnotit výhody a nevýhody plynoucí z podnikání má představu o konkrétním využití počítačů v řízení firmy - má nejzákladnější představu o podmínkách a možnostech podnikání - zná nejčastější formy podnikání - orientuje se v základních pojmech podnikání (podnikatelský záměr, management, marketing, daně, pojištění, úvěr, daně ) - má představu o konkrétním využití počítačů v řízení firmy Podnikání Možnosti drobného podnikání Předpisy pro drobné podnikání (živnostenský zákon, obchodní zákon, občanský zákon, zákoník práce) Nejčastější formy podnikání : - živnostenské (živnosti volné, řemeslné, vázané, koncesové) - obchodní společnosti (s.r.o., OSV 9 OSV 10 a.s.) Využívá digitální technologii Využívá digitální technologie Využívá jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví ovládá jednoduché pracovní Pracuje s digitální technologii Pracuje s digitální technologii provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví Podnikatelský záměr, Management, Marketing, Účetnictví (majetek, závazky). Daně, sociální a zdravotní pojištění. Styk s bankou (běžný účet, faktura, úvěr). Využití počítačů v řízení firmy Digitální technologie PC, periferní zařízení, digitální fotoaparát, videokamera,cd, DVD, kniha, mobilní telefony Bezdrátová technologie(usb,gprs, GMS, norma IEEE b) navigační technologie Finance, provoz a údržba domácnosti finance, provoz a údržba domácnosti - rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti; EV 4 EV 2,4

26 postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby provádí drobnou domácí údržbu dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby provádí drobnou domácí údržbu dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti elektrotechnika v domácnosti - elektrická instalace, elektrické spotřebiče, elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proud

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 22. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. a 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Práce s technickými materiály se vyučuje jako volitelný předmět

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získávání souboru vědomostí,

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Tento vyučovací předmět je vyučován jako volitelný předmět s jednohodinovou dotací týdně pro

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Zhodnocení školního roku 2007/2008 27. srpna 2008 1. Hodnocení ŠVP v 1. ročníku Učitelky obou 1. ročníků a ostatní vyučující hodnotili

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce PRACOVNÍ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st

PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st 6. ročník: PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 7. ročník: PŘÍPRAVA POKRMŮ PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1. a 2. období Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po

Více

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI

17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI 17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 V současné dynamické době dochází k pohybu v obsahu mnohých profesí a ke změnám na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ Okruhy: 1. a) Části stromu, výživa stromu. Fotosyntéza. b) Druhy spojů, definice, druhy nákres, popis a použití. 2. a) Teorie lepení, složky lepidel, lepící směsi a

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Škola porozumění a bezpečí,

Škola porozumění a bezpečí, Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Doplňky 2015/2016 Základní škola Bohutín, okres Příbram Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více