ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí"

Transkript

1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/046 ze 46. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne v h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih 3. Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí 4. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 5. Podklady k projednání z komise školské a kulturní 6. Podklady k projednání z Finančního odboru 7. Různé ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 46. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí 3.1 Žádost MMB OŽP o připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Komentář: V souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Brna č. 20/2001, Statut města Brna, část V., čl. 77 předkládá MMB OŽP k připomínkování návrh obecně závazné vyhlášky, která reaguje na novelu zákona o místních poplatcích a kterou se mj. ruší Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 18/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dne nabyl účinnosti zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který přináší zásadní změny zejména v rozšíření okruhu poplatníků poplatku a ve zvýšení výše (stropu) horní hranice části poplatku, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Z uvedených důvodů bylo přistoupeno k vydání nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která zároveň ruší stávající vyhlášku. 1

2 Stanovisko a případné návrhy připravované novely zákona jsou očekávány, zejména pokud jde o: 1/ Výčet a rozsah osvobození od poplatkové povinnosti - návrh předkládané vyhlášky zachovává současně platná osvobození a nově zavádí osvobození od poplatkové povinnosti pro děti, které jsou na základě rozhodnutí soudu umístěny v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc článek 5, odst. d) 2/ Výši sazby místního poplatku, která může činit pro příští rok ve městě Brně až 675,-Kč na poplatníka a rok - nově byla v zákoně o místních poplatcích upravena sazba poplatku vztahující se na poplatkovou povinnost od roku Sazba poplatku se skládá ze dvou částek, a to z paušální částky s horní hranicí až 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a z částky stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Druhá částka poplatku je nově omezena maximální částkou 750,- Kč na poplatníka. Od činí maximální výše poplatku 1 000,- Kč. Sazba poplatku ve městě Brně pro rok 2013 je umístěna do přílohy k navrhované obecně závazné vyhlášce, neboť lze předpokládat každoroční úpravu sazby poplatku dle výše uvedených nákladů města Brna na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady města Brna na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v předchozím roce 180, ,- Kč. Město Brno eviduje ke dni celkem poplatníků, z čehož vyplývá částka nákladů na jednoho poplatníka za rok 425,- Kč, která je současně maximální výší druhé části poplatku stanovené podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Sazba na poplatníka a rok ve městě Brně může od činit maximálně 675,- Kč ( ). 3/ Způsob spolufinancování ze strany občanů (nyní místní poplatek) - jedním ze zákonem stanovených způsobů vybírání úhrady za komunální odpad je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů. V tomto režimu vybírání poplatku za komunální odpad není poplatníkem fyzická osoba, ale každý vlastník nebo správce nemovitosti, který je povinen zajistit potřebnou frekvenci svozu i objem odpadních nádob odpovídající počtu fyzických osob užívajících danou nemovitost (předpokládá se objem odpadu 28 litrů na osobu/týden). V rámci připomínkování je možné pro celou obec zvolit systém vybírání poplatku za netříděný komunální odpad buď variantu 2/ a nebo 3/. Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je rozšířena o článek 4/ 6 Ohlašovací povinnost. Novela se rozšiřuje o nové skupiny poplatníků, které se týkají pobytu cizinců na území České republiky pobývajících ve městě po dobu delší než 3 měsíce a fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví rodinný dům nebo byt ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Dosavadní poplatníci, tj. fyzické osoby s trvalým pobytem ve městě nemusí stejně jako doposud ohlašovat vznik nebo zánik poplatkové povinnosti, neboť potřebné údaje jsou správci poplatku zpřístupněny v příslušných databázích (evidence obyvatel, základní registry). 2

3 Usnesení: 1) RMČ Brno jih souhlasí bez připomínek s bodem 1. s nově zavedeným osvobozením od poplatkové povinnosti pro děti, které jsou na základě rozhodnutí soudu umístěny v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc článek 5, odst. d). 2) RMČ Brno jih souhlasí s bodem 2. - výší sazby místního poplatku, která může činit pro příští rok ve městě Brně až 675,- Kč na poplatníka a na rok. 3) RMČ Brno jih nesouhlasí s variantou bodu 3. - o způsobu spolufinancování ze strany občanů (nyní místní poplatek). 4) RMČ Brno jih souhlasí s rozšířením novely o článek 6 Ohlašovací povinnost. Rada doporučuje ZMČ Brno jih usnesení schválit a pověřuje majetkový odbor - referát životního prostředí připravit písemný materiál do příštího zasedání ZMČ Brno jih a vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Jašková ad 4) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 4.1 Žádost společnosti Cooptel, stavební a.s., Černovické nábřeží 501/7a, Brno o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 469, p.č. 470, p.č. 471/1, p.č. 472 a části p.č. 549/15 a směně pozemků p.č. 474/2 a p.č. 475/2 (ve vlastnictví společnosti Cooptel, stavební a.s) vše v k.ú. Trnitá. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 469, 470, 471/1 a 472 a se směnou parc.č. 475/2 a 474/2 v k.ú. Trnitá. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí se směnou pozemků p.č. 474/2 a p.č. 475/2 ve vlastnictví společnosti Cooptel, stavební a.s, za pozemky p.č. 469, p.č. 470, p.č. 471/1, p.č. 472 a část pozemku p.č. 549/15 ve vlastnictví statutárního města Brna, vše v k.ú. Trnitá s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a po projednání v komisi výstavby a životního prostředí souhlasí se směnou pozemků p.č. 474/2 a p.č. 475/2 ve vlastnictví společnosti Cooptel, stavební a.s, Černovické nábřeží 501/7a, Brno za pozemky p.č. 469, p.č. 470, p.č. 471/1, p.č. 472 a část pozemku p.č. 549/15 ve vlastnictví statutárního města Brna, vše v k.ú. Trnitá s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna. RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih její 3

4 stanovisko potvrdit. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele, majetkový odbor MMB a připravit materiály do ZMČ. Zodpovídá: Jašková 4.2 Žádost pana xxx o ukončení pronájmu části pozemku p.č. 129/2 (díl 7) o výměře 306 m 2 za účelem využití jako zahrada a částí pozemků p.č. 129/2 a p.č. 129/15 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s ukončením pronájmu části pozemku p.č. 129/2 (díl 7) o výměře 306 m 2 za účelem využití jako zahrada a částí pozemků p.č. 129/2 a p.č. 129/15 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov, pro pana xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje ukončení pronájmu části pozemku p.č. 129/2 (díl 7) o výměře 306 m 2 za účelem využití jako zahrada a částí pozemků p.č. 129/2 a p.č. 129/15 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov, pro pana xxx. RMČ Brno-jih schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č a pověřuje starostu jeho podpisem. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Jašková 4.3 Žádost paní xxx o pronájem části pozemku p.č. 129/2 (díl 7) o výměře 306 m 2 za účelem využití jako zahrada a částí pozemků p.č. 129/2, p.č. 129/15 a p.č. 129/17 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 129/2 (díl 7) o výměře 306 m 2 za účelem využití jako zahrada a částí pozemků p.č. 129/2, p.č. 129/15 a p.č. 129/17 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov, pro paní xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem části pozemku p.č. 129/2 (díl 7) o výměře 306 m 2 za účelem využití jako zahrada a částí pozemků p.č. 129/2, p.č. 129/15 a p.č. 129/17 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov, pro paní xxx. RMČ Brno-jih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Jašková 4.4 Žádost p. xxx, o pronájem části nebytových prostor (soc. zařízení) a dvoru za objektem hasičské zbrojnice na ul. Břeclavská 12, čp. 291 v k.ú. Přízřenice, za účelem pořádání setkání fanoušků hokejového 4

5 klubu KOMETA Brno ve dnech a o udělení výjimky doby pro pořádání veřejnosti přístupné produkce hudby. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje pronájem části nebytových prostor (soc. zařízení) a dvoru za objektem hasičské zbrojnice na ul. Břeclavská 12, čp.291 v k.ú. Přízřenice pro p. xxx, za účelem pořádání setkání fanoušků hokejového klubu KOMETA - Brno, a to na dobu určitou od h dne do h dne RMČ Brno jih schvaluje znění nájemní smlouvy č. 15/2012/NP a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. RMČ Brno jih rozhodla ve smyslu článku 4 obecně závazné vyhlášky č. 20/2009 v platném znění udělit výjimku doby od h dne do h dne panu xxx pro pořádání veřejnosti přístupné produkce hudby na přátelském setkání fanoušků hokejového klubu KOMETA Brno konaném ve dvoře hasičské zbrojnice na ul. Břeclavské 12 a pověřuje starostu podpisem rozhodnutí. Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1 Zodpovídá: Jašková 4.5 Žádost f. Brněnské komunikace, a.s., se sídlem Renneská třída 1a, Brno o vyjádření ke zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 968/1 a p.č. 977/1, k.ú. Komárov, spočívajícího v nově vybudovaném kabelovém vedení VN v rámci stavby RN Jeneweinova a vodovod Komárov pro spol. E.ON Distribuce, a.s. Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku p.č. 968/1 a 977/1, k.ú. Komárov, spočívajícího v nově vybudovaném kabelovém vedení VN v rámci stavby RN Jeneweinova a vodovod Komárov pro spol. E.ON Distribuce, a.s. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Jašková 4.6 Žádost f. CENTRUM VIKTORIA s.r.o., se sídlem Vodařská 232/2, Brno o vyjádření ke směně části pozemku p.č. 502/1 (dle GP č /2012 označenou jako p.č. 502/8), části pozemku p.č. 499/1 (dle GP č /2012 označenou jako p.č. 499/5) a části pozemku p.č. 500/1 (dle GP č /2012 označenou jako p.č. 500/9), k.ú. Horní Heršpice v jejím vlastnictví za část pozemku p.č. 502/4 (dle GP č /2012 označenou jako p.č. 502/4) a část pozemku p.č. 500/3 (dle GP č. 5

6 /2012 označenou jako p.č. 500/10), k.ú. Horní Heršpice ve vlastnictví statutárního města Brna. Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí se směnou části pozemku p.č. 502/1 (dle GP č /2012 označenou jako p.č. 502/8), části pozemku p.č. 499/1 (dle GP č /2012 označenou jako p.č. 499/5) a části pozemku p.č. 500/1 (dle GP č /2012 označenou jako p.č. 500/9), k.ú. Horní Heršpice ve vlastnictví f. CENTRUM VIKTORIA s.r.o., se sídlem Vodařská 232/2, Brno za část pozemku p.č. 502/4 (dle GP č /2012 označenou jako p.č. 502/4) a část pozemku p.č. 500/3 (dle GP č /2012 označenou jako p.č. 500/10), k.ú. Horní Heršpice ve vlastnictví statutárního města Brna. RMČ doporučuje ZMČ Brno jih její stanovisko potvrdit. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele a připravit materiály do ZMČ. Zodpovídá: Jašková 4.7 Magistrát města Brna, odbor životního prostředí předkládá k projednání a k připomínkování obecně závaznou vyhlášku č. /2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů. Komentář: Jak vyplývá z nového zákona o ochraně ovzduší zákon č. 201/2012 Sb. ve znění účinném od reaguje Statutární město Brno v návrhu novely obecně závazné vyhlášky na změnu formulace zákonného zmocnění k úpravě podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřeném ohništi v otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami a dále upřesňuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů při vyhlášení vzniku smogové situace ve městě. Jiná ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 21/2011 se novelou nemění, podmínky spalování suchých rostlinných materiálů v jednotlivých městských částech statutárního města Brna se nemění, i po novele vyhlášky zůstává příloha, která stanovuje pálící dny a hodiny, zachována. Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů pro MČ Brno-jih zůstávají stejné, tzn. bez omezení. Text návrhu novely OZV je předkládán k připomínkování ve znění, které schválil odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Po zapracování případných připomínek jednotlivých městských částí bude návrh novely obecně závazné vyhlášky předložen k projednání a schválení do orgánů města. Předpoklad nabytí účinnosti novely obecně závazné vyhlášky je 12/2012 nebo 01/2013. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje znění připravované obecně závazné vyhlášky č. /012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 6

7 statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih usnesení schválit a pověřuje majetkový odbor referát životního prostředí připravit písemný materiál do příštího zasedání ZMČ Brno-jih. Zodpovídá: Jašíčková 4.8 Majetkový odbor-referát životního prostředí předkládá k projednání a schválení darovací smlouvu o daru 1 beránka quessantského uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno jih, Mariánské nám 13, Brno a paní xxx. Komentář: Beránek quessantský bude umístěn na tzv. Jižanském dvorku. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje znění darovací smlouvy uzavírané mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno jih, Mariánské nám 13, Brno a paní xxx. Rada MČ pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zodpovídá: Jašíčková 4.9 Žádost Magistrátu města Brna, majetkového odboru, se sídlem Malinovského nám.3, Brno o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 915/19 v k.ú. Přízřenice pro pana xxx. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise s odprodejem souhlasí, za předpokladu, že bude část pozemku parc. č. 915/19, která dle územní studie Modřická zasahuje do plochy komunikací a prostranství místního významu, ponechána v majetku SMB. Usnesení: RMČ Brno jih po projednání v komisi výstavby a životního prostředí nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 915/19 v k.ú. Přízřenice, pro pana xxx. RMČ doporučuje ZMČ Brno-jih její stanovisko potvrdit. Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1 Zodpovídá: Jašková ad 5) Podklady k projednání z komise školské a kulturní 7

8 5.1 Žádost paní Romany Vaďurové, ředitelky MŠ Brno, Zelná 70, p.o. o bezúplatné převedení majetku - ev. č. DDHM/ , váhy poloautomatické, cena 1.596,- Kč - na zřizovatele. Zdůvodnění: Písemná bezúplatná nabídka: - jedná se o majetek, který p.o. do svého vlastnictví nabyla pouze bezúplatným převodem od svého zřizovatele a který je povinna přednostně nabídnout zřizovateli podle 27 odst. 5 a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Projednáno v komisi školské a kulturní dne Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení školské a kulturní komise nepřijímá poloautomatickou váhu, ev. č. DDHM/ , cena ,-Kč. Zodpovídá: Kostelecká 5.2 Žádost paní Romany Vaďurové, ředitelky MŠ Brno, Zelná 70, p.o. o bezúplatné převedení majetku, ev. č. DDHM/ , váhy poloautomatické, cena 1.596,-Kč na MŠ Brno, Klášterského14, p.o. Komentář: - Paní Bc. Hana Vilámová, ředitelka MŠ Brno, Klášterského 14, p.o. s převodem majetku souhlasí (viz. příloha č. 1) odst. 5 a) zákona č. 250/2000 Sb. - Majetek byl přednostně nabídnut zřizovateli (dle 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb.), zřizovatel majetek nepřijal. Projednáno v komisi školské a kulturní dne Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení školské a kulturní komise souhlasí s bezúplatným převodem majetku, ev. č. DDHM/ váha poloautomatická, cena ,- Kč z MŠ Brno, Zelná 70, p.o. ve prospěch MŠ Brno, Klášterského 14, p.o. Zodpovídá: Kostelecká 5.3 Pronájem tělocvičny v ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., ve školním roce 2012/2013, pro xxx a pracovníky firmy Poclain Hydraulics, Kšírova 186, Brno- hra florbalu. 8

9 Komentář: Jedná se o každý čtvrtek v termínu od do v čase od 17:00 do 18:00 hodin. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje pronájem tělocvičny v ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., pro xxx a pracovníky firmy Poclain Hydraulies, Kšírova 186, Brno, každý čtvrtek v období od do od 17:00 do 18:00 hodin. Zodpovídá: Kostelecká 5.4 Pronájem hřiště u ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., ve školním roce 2012/2013, pro: Futsal pro nevidomé - AVOY MU Brno, Klímova 11, Brno trénink futsalu pro nevidomé. Komentář: Jedná se o každé pondělí v termínu od do v čase od 16:00 do 17:30 hodin a každý čtvrtek v termínu od do od 16:00 do 17:30 hodin. Projednáno v komisi školské a kulturní dne Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení školské a kulturní komise souhlasí s pronájmem hřiště u ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., pro Futsal pro nevidomé - AVOY MU Brno, a to každé pondělí v termínu od do v čase od 16:00 do 17:30 hodin a každý čtvrtek v termínu od do od 16:00 do 17:30 hodin. Nájemné stanovuje RMČ Brno-jih na 100,- Kč/h. Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1 Zodpovídá: Kostelecká 5.5 Pronájem tělocvičny v ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., ve školním roce 2012/2013 pro LOKOMOTIVU BRNO HORNÍ HERŠPICE, Sokolova 2, Brno koordinace pohybu se zaměřením na fotbal. Komentář: Tréninky probíhají ve dnech úterý, středa a pátek od 16:00 do 17:00 hodin. Jedná se o děti ve věku 3-6 let. Projednáno v komisi školské a kulturní dne Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise schvaluje pronájem tělocvičny v ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., ve školním roce 2012/2013 pro 9

10 LOKOMOTIVU BRNO HORNÍ HERŠPICE, Sokolova 2, Brno koordinace pohybu se zaměřením na fotbal, a to každé úterý, středu a pátek od 16:00 do 17:00 hodin. Zodpovídá: Kostelecká 5.6 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-jih (Zrušení JSDH MČ Brno-jih) Komentář: 1. ZMČ Brno-jih bude na svém zasedání dne projednávat zrušení JSDH Brno-Přízřenice, ev. č RMČ Brno-jih vzala na vědomí na svém 43. zasedání dne obdržení rozhodnutí s vydaným souhlasem se zrušením JSDH Brno- Přízřenice, ev. č od HZS JmK a doporučuje ZMČ Brno-jih zrušit JSDH Brno-Přízřenice. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině JSDH MČ Brnojih ze dne (Zrušení JSDH MČ Brno-jih). RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih Dodatek č. 1 schválit. Zodpovídá: Kostelecká 5.7 Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. pololetí školního roku 2011/2012 žádost o spolupráci obdržena od MMB - odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Projednáno v komisi školské a kulturní dne Usnesení: RMČ Brno-jih na doporučení komise navrhuje Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB vyplacení odměny za II. pololetí školního roku 2011/2012 ředitelům škol na území MČ Brno-jih na základě: Školské zařízení ZŠ Tuháčkova 25 Mgr. Jana Hanáková MŠ Hněvkovského 62 Mgr. Zdeňka Králová Splnění kritérií - organizování projektu krajského významu - kladný výsledek hospodaření - kladné výsledky z kontrolní činnosti realizované ČŠI - spolupráce se Školskou radou - kladný výsledek hospodaření - spolupráce na akcích pořádaných MČ 10

11 MŠ Kšírova 3 Jaroslava Medřická MŠ Slunná 25 Andrea Jurůjová, DiS. MŠ Zelná 70 Romana Vaďurová MŠ Klášterského 14 Fakultní škola Bc. Hana Vilámová MŠ Záhumenice 1 Hana Lejsková - zajišťování rekonstrukce sociálního zařízení v objektu mateřské školy 2 etapa - zajišťování prázdninového provozu MŠ - kladný výsledek hospodaření - prezentace ve výtvarných soutěžích - osobní podíl na získávání sponzorských darů - spolupráce na akcích pořádaných MČ - kladný výsledek hospodaření - prezentace ve výtvarných soutěžích - osobní podíl na získávání sponzorských darů - organizování mimoškolních akcí pro děti i rodiče - kladný výsledek hospodaření - osobní podíl na získávání sponzorských darů - publikační činnost v časopise Tvořivý Amos výhra v soutěži Budulínek - spolupráce na akcích pořádaných MČ - kladný výsledek hospodaření - PPP - vzorná přípravu předškoláků - zajišťování prázdninového provozu MŠ - účast na projektech městského významu - osobní podíl na získávání sponzorských darů nemalých částek - kladný výsledek hospodaření - osobní podíl na získávání sponzorských darů - zajišťování prázdninového provozu MŠ - kladné výsledky z kontrolní činnosti realizované ČŠI RMČ Brno-jih ukládá pracovnici referátu ekonomiky škol zaslat návrh odměn na MMB OŠMT. Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1 Zodpovídá: Kostelecká 5.8 Příspěvkové organizace MŠ Brno, Hněvkovského 62, MŠ Brno, Kšírova 3, MŠ Brno, Slunná 25, MŠ Brno, Zelná 70, MŠ Brno, Klášterského 14, Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, ZŠ Brno, Bednářova 28, ZŠ Brno, Tuháčkova 25 - odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. Komentář: Příspěvkové organizaci může zřizovatel dle 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže dle jeho rozhodnutí jsou její investiční zdroje větší, než jejich potřeba užití. 11

12 Usnesení: RMČ Brno-jih ukládá příspěvkovým organizacím v souladu s 28 odst. 6 písm. b) a 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, odvod z jejich investičních fondů do rozpočtu zřizovatele Statutárního města Brna, Městské části Brno jih, a to MŠ Brno, Hněvkovského 62 ve výši ,- Kč, MŠ Brno, Kšírova 3, ve výši 1.551,- Kč, MŠ Brno, Slunná 25 ve výši 3.165,- Kč, MŠ Brno, Zelná 70 ve výši 1.197,- Kč, MŠ Brno, Klášterského 14 ve výši ,- Kč, MŠ Brno, Záhumenice 1 ve výši 9.812,- Kč, ZŠ Brno, Bednářova 28 ve výši ,-Kč a ZŠ Brno, Tuháčkova 25 ve výši ,- Kč. Částka bude převedena na účet zřizovatele č /0100, VS: číslo školy , nejpozději do Zodpovídá: Kostelecká ad 6) Podklady k projednání z Finančního odboru 6.1 Bezúplatný převod prodloužení jednotné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v ul. Černovická, Brno, k.ú. Komárov, v úseku mezi ul. Lomenou a ul. Slunnou. Zdůvodnění: Na základě Závěrečného listu stavby ze dne a souvisejících dokladů k jednotné kanalizační stoce pro veřejnou potřebu v ul. Černovická, které byly předány na Odbor technických sítí MMB a rovněž Dodatku č. 826 k Nájemní a provozní smlouvě mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. bezúplatně předáváme vybudované prodloužení jednotné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v ul. Černovická, Brno, k.ú. Komárov, v úseku mezi ulicemi Lomená a Slunná v celkové pořizovací ceně stavby Kč 1, ,-- Odboru technických sítí. Stavba byla vybudována z finančních prostředků MČ Brno-jih. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje bezúplatný převod stavby - prodloužení jednotné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v ul. Černovická, Brno, k.ú. Komárov, v úseku mezi ul. Lomenou a ul. Slunnou v pořizovací ceně Kč 1, ,-- Odboru technických sítí MMB. Zodpovídá: Bártová 6.2 Rozpočtový výhled MČ na období Zdůvodnění: 12

13 Na základě Statutu města Brna čl. 76 odstavec 3, sestavují město Brno i městské části rozpočtový výhled na dobu nejméně 5 let. Tabulky pro sestavení rozpočtového výhledu zasílá MMB ORF. V rozpočtovém výhledu je odhad příjmů, který byl proveden na základě zkušeností z minulých let a rámcového odhadu daňového a inflačního vývoje i s ohledem na nepříznivou celosvětovou ekonomickou situaci. Výše kapitálových výdajů se bude vyvíjet podle množství volných finančních zdrojů na financování investičních akcí i s ohledem na celkové hospodaření MČ Brno-jih. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje Rozpočtový výhled MČ Brno-jih na období v daném rozsahu a doporučuje zastupitelstvu jeho odsouhlasení. Zodpovídá: Bártová 6.3 Rozpočtové opatření č.7/ doplnění Komentář: V rozpočtovém opatření je zahrnuto navýšení rozpočtu o státní dotaci na volbu prezidenta ČR, navýšení příspěvku PO na odpisy a následný odvod z investičních fondů PO do rozpočtu zřizovatele, dle metodického pokynu ORF MMB snížení rozpočtu na oddílech, paragrafech určených ve schváleném rozpočtu na krytí sociálních dávek, které již od roku 2012 nebudou vyplácet pověřené obecní úřady a jejich následný přesun na položku ostatních finančních operací. Na základě požadavku majetkového odboru přesun provozních prostředků na investice v souvislosti s postupnou rekonstrukcí objektu Kaštanová 141 na rozšíření topného systému. Poslední navýšení rozpočtu je o částku 5 tisíc Kč na věcné dary v kulturní činnosti úřadu např. plyšové hračky pro děti při vítání občánků. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č. 7/2012-doplnění v následujícím rozsahu a doporučuje zastupitelstvu jeho odsouhlasení. Příjmy: 741/./4111 Neinvestiční transfer na volbu prezidenta ČR (ÚZ 98008) ,-- 714/3111/2122 Odvod z investičních fondů MŠ (odpisy 3Q/2012) ,-- 714/3113/2122 Odvod z investičních fondů ZŠ (odpisy 3Q /2012) ,-- 741/./1332 Poplatky za znečišťování ovzduší ,-- Příjmy celkem: ,-- Výdaje: 719/6114/5169 Volba prezidenta ČR (ÚZ 98008) ,-- 719/6171/5171 Opravy, udržování ,-- 719/6171/6121 Budovy, stavby rekonstrukce objektu Kaštanová ,-- 714/3111/5331 Příspěvek na provoz MŠ (na odpisy) ,-- 13

14 714/3113/5331 Příspěvek na provoz ZŠ (na odpisy) ,-- 716/3319/5194 Kultura věcné dary ,-- 728/4171/5410 Příspěvek na živobytí ,-- 728/4172/5410 Doplatek na bydlení ,-- 728/4173/5410 Mimořádná okamžitá pomoc ,-- 728/4182/5410 Zvláštní pomůcky ,-- 719/6171/5909 Ostatní finanční operace j.n ,-- Výdaje celkem: ,-- Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č. 7/2012-doplnění tedy činí 82, ,-- Kč. Zodpovídá: Bártová ad 7) Různé 7.1 Informace k záměrům firmy FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s.r.o. Usnesení: 1a/ RMČ Brno-jih bere na vědomí oznámení KÚJmK OŽP o zahájení řízení ve věci vydání změny č. 4 integrovaného povolení společnosti FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o., pro zařízení FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. slévárna v k.ú. Horní Heršpice a usnesení o přerušení řízení s výzvou k doplnění žádosti viz příloha č. 1a, která je součástí tohoto zápisu. 1b/ RMČ Brno-jih bere na vědomí zveřejnění posudku KÚJmK OŽP k záměru Výrobní technologie pro tavení a odlévání tvárné litiny a produkci inovovaných výrobků pro automobilový průmysl, posuzovanému ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů viz příloha č. 1b, která je součástí tohoto zápisu. RMČ žádá komisi výstavby a ŽP o prostudování tohoto posudku s následnou informací RMČ. Zodpovídá: Vacek; Ivičičová 7.2 Územní studie Rozvojové území Brno-jih K Územní studii Rozvojové území Brno-jih nejsou nové informace. 7.3 Obchodní centrum Brno, Černovická Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení KÚJmK OŽP k záměru Obchodní centrum Brno, Černovická, ve smyslu ustanovení 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 14

15 pozdějších předpisů, s tím, že nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. a ukládá tajemníkovi seznámit příslušné komise. Zodpovídá: Ivičičová 7.4 Rozvojové území Brno-jih, k.ú. Dolní Heršpice a Přízřenice zrušení usnesení R5/ Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí usnesení RMB RM6/05803 ve věci zrušení usnesení R5/ Rozvojové území Brno-jih, k.ú. Dolní Heršpice a Přízřenice a ukládá tajemníkovi seznámit příslušné komise. Zodpovídá: Ivičičová 7.5 Stanovisko statutárního města Brna k návrhu zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje usnesení R6/076-3 Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí usnesení RMB R6/076 ze dne k návrhu zadání ZÚR JmK RM6/05790 a ukládá tajemníkovi seznámit příslušné komise RMČ s materiály. Zodpovídá: Ivičičová; tajemník 7.6 Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Statut města Brna Komentář: Materiál je předkládán Pracovní skupinou pro novelizaci Statutu města Brna Usnesení: RMČ Brno-jih projednala návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č..../2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších 15

16 vyhlášek. S návrhem změny souhlasí. RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih její stanovisko potvrdit. Zodpovídá: tajemník 7.7 Termín příští RMČ Brno-jih: R6/047 dne mimořádné zasedání R6/048 dne Zapsala: Pažoutová D. V Brně dne Mgr. Josef Haluza starosta MČ Brno-jih Ing. Anna Böhmová uvolněná členka RMČ Brno-jih 16

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 z 54. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 9. 1. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/081 z 81. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.12.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/097 z 97. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.07.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/089 z 89. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.03.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/041 ze 41. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/115 ze 115. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP)

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.04.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/111 ze 111. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.07.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.10.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/007 ze 7. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.03.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 z 38. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.03.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/043 ze 43. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 08.08.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/092 z 92. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.05.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/066 z 66. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.07.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 z 10. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.03.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/044 ze 44. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.05.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 6. 2. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/065 z 65. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.06.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/020 ze 20. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/076 ze 76. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.11.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.09.2012 v 17.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.10.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 ze 20. schůze RMČ Brno-jih konané dne 24.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/116 ze 116. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/035 z 35. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/091 z 91. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.04.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/055 z 55. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/014 ze 14. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.05.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/007 ze 7. schůze RMČ Brno-jih konané dne 30.01.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.04.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/029 z 29. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.11.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/088 z 88. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.11.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/096 z 96. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 31.01.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/109 ze 109. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Informace z usnesení XIX. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.června 2010

Informace z usnesení XIX. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.června 2010 Informace z usnesení XIX. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.června 2010 1. Žádost o splátkový kalendář bývalý nájemce bytu na ul. Kyjevská 3 Zastupitelstvo MČ Brno Starý Lískovec souhlasí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/031 z 31. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.02.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Třemešná konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Třemešná konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Třemešná konaného dne 13. 12. 2018 Přítomní: R. Kocián, R. Zahradník, J. Kománek, P. Baron, Z. Pecháček, M. Peterová, F. Pašas, T. Salvet, Omluveni: paní L. Králová

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 z 9. schůze RMČ Brno-jih konané dne 20.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 z 15. schůze RMČ Brno-jih konané dne 15.05.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/061 z 61. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/120 ze 120. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.11.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Usnesení ZMČ č. 7/ U S N E S E N Í. Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19.

Usnesení ZMČ č. 7/ U S N E S E N Í. Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19. Statutární město Brno městská část Brno - Nový Lískovec Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19. září 2018

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.01.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 30 V Brně dne

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 30 V Brně dne Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 30 V Brně dne 04.04.2017 primátoru města Brna náměstkům primátora města Brna tajemníkovi MMB členům Finančního výboru ZMB vedoucímu ORF MMB vedoucímu OKO

Více

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 1. Dunajská 25 prodej domu včetně části pozemku Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-1-4) bylo přijato usnesení : Rada

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/112 ze 112. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.08.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 z 50. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/100 ze 100. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.08.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

ZÁPIS č. 11/08 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 11/08 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Karel Kršňák, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města ze dne 9.4.2018 376/23/ZM/2018 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 24.01.2018, 14.02.2018, 28.02.2018

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 30.3.2009 276/16z předložený program 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Hlasování o návrhu programu zasedání: Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 Program zasedání byl schválen.

Hlasování o návrhu programu zasedání: Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 Program zasedání byl schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/002 z 2. zasedání ZMČ Brno-jih konaného dne 14.12.2006 v kinosále VUVL-SM, s.r.o., Mariánské náměstí 1, Brno-Komárov Materiály:

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/018

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/018 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/018 z 18. zasedání ZMČ Brno-jih konaného dne 25. 2. 2010 v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/114 ze 114. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.08.2018 v 15.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Město Hlinsko. Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018

Město Hlinsko. Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018 Město Hlinsko Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/1 bere na vědomí:. zprávu o činnosti Rady města Hlinska

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/057 z 57. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/015 z 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 24. zasedání Rady města, konaného dne 16. 11. 2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z X. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.12.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady,

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/023 z 23. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 02.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp.

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp. U s n e s e n í z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 13.12.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 19/1.1 Program

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.09.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/017 ze 17. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Zápis R8/012 z 12. schůze RMČ Brno-jih konané dne 03.04.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 19.12.2011 113/8z předložený program 8. zasedání Zastupitelstva

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/078 ze 78. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.07.2017 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/023 z 23. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 02.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.11. 2011 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 09 2 400 08 00352 ze dne 12.11.2008 k bytu č. 43, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.12.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 694. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Vak - Vodovody

Více

č. 252/2017 č. 253/2017

č. 252/2017 č. 253/2017 USNESENÍ RADY ze dne 20. 11. 2017 č. 252/2017 schvaluje Plán kontrol příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha Libuš na rok 2017 dle přílohy, která je nedílnou č. 253/2017 schvaluje změnu

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 15. června 2009 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice

z 12. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 15. června 2009 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 12/2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 15. června 2009 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/019 Z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 08.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 ze 14. schůze RMČ Brno-jih konané dne 29.04.2019 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 27 V Brně dne

Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 27 V Brně dne Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 27 V Brně dne 06.12.2016 primátoru města Brna náměstkům primátora města Brna tajemníkovi MMB členům Finančního výboru ZMB vedoucímu ORF MMB vedoucímu OKO

Více

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM Usnesení z 92. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 13.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více