Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024"

Transkript

1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne v h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih 3. Podklady k projednání z Finančního odboru 4. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 5. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí 6. Podklady k projednání z komise školské a kulturní 7. Různé ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 24. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. ad 3) Podklady k projednání z Finančního odboru Směrnice tajemníka č. 1/2011 K ochraně majetku ÚMČ. 2. Směrnice tajemníka č. 2/2011 O inventarizaci majetku a závazků ÚMČ Brno-jih. 3. Směrnice tajemníka č. 3/2011 O pokladních operacích ÚMČ Brno-jih. 4. Dodatek č. 1/2011 ke směrnici tajemníka č.2/2010 Vedení účetnictví MČ Brno-jih Komentář: Vzhledem k reformě účetnictví územních samosprávných celků, ke které došlo v roce 2010 bylo potřeba uvést do souladu s legislativou a magistrátní metodikou účetnictví, která je pro městské části závazná i interní předpis vydaný MČ Brnojih upravující podrobně problematiku vedení účetnictví MČ Brno-jih resp.odpisování, v souvislosti s vydáním nové vyhlášky 270/2010 Sb., upravit směrnici o ochraně a inventarizaci majetku a závazků a dále doplnit směrnici o pokladních operacích dle pokynu interního auditu. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje znění výše uvedených směrnic a souhlasí s jejich vydáním jako závazným předpisem pro ÚMČ Brno-jih. Zodpovídá: Bártová 1

2 3.2 Schválený rozpočet na rok 2012 Komentář: Podle zákona č. 128/2000 Sb., 84 odst.2, písm.c) schvaluje zastupitelstvo územně samosprávného celku rozpočet obce, a to na rozpočtové období, kterým je kalendářní rok. Na základě doporučení RMČ Brno-jih bude rozpočet na r schválen v závazných ukazatelích oddíl-paragraf z důvodu zjednodušení návrhu a celkové přehlednosti. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje předložený návrh rozpočtu MČ Brno-jih na rok 2012 viz příloha č. 2 resp. č. 3. Rada doporučuje ZMČ Brno-jih předložený návrh rozpočtu na rok 2012 schválit. Zodpovídá: Bártová ZMČ 3.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-jih podpora de minimis Zdůvodnění: Jedná se o smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu roku 2012 MČ Brno-jih ve výši schváleného rozpočtu pro rok 2012 viz.tabulka. Zároveň se jedná o podporu de minimis, tj. podporu malého rozsahu. Název organizace Částka dotace 1. Základní umělecká škola, PO JmK, Slunná 11, Brno ,-- 2. FC Sparta Brno, občanské sdružení, Mariánské nám.3, Brno ,-- 3. TJ Sokol Brno-jih, občanské sdružení, Pompova 22, Brno ,-- 4. TJ Lokomotiva Brno H. Heršpice, občanské sdružení, Sokolova 2, Brno ,-- 5. Skaut-český skauting ABS Brno, Středisko Lesní moudrost, Pellicova 2, Brno ,-- 6. Svaz důchodců ČR MO Brno, Klub seniorů Komárov, Tuháčkova 25, ,-- 7. Svaz důchodců ČR MO Brno, Klub důchodců H.Heršpice, Bednářova 28, Brno ,-- 8. Český svaz bojovníků za svobodu, základní organizace č.27, Svatoplukova 268/84, Brno ,-- 9. SDH Brno-Přízřenice, Břeclavská 291/12, Brno ,-- CELKEM DOTACE ,-- Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje znění smluv uzavírané mezi organizacemi viz. tabulka a Statutárním městem Brnem-Městskou částí Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno a doporučuje ZMČ Brno-jih tyto smlouvy schválit. ZMČ Zodpovídá: Bártová 2

3 ad 4) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 4.1 Žádost fy Maxprogres, s.r.o. sídlem Traťová 1, Brno, o vyjádření ke zřízení věcných břemen na pozemku p.č. 979/4 v k.ú. Komárov ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřeném MČ. souhlasí se zřízením věcných břemen, spočívajících v umístění zemních telekomunikačních kabelů do pozemku statutárního města Brna p.č. 979/4 v k.ú. Komárov pro firmy MAXPROGRES s.r.o., sídlem Traťová 1, Brno, GTS Czech s.r.o., sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3 a Telefonica Czech Republik, a.s., sídlem Za Brumovkou 266/2, Praha, a to v rámci akce RN Jeneweinova a vodovod Komárov, SO D23 Přeložka sdělovacích kabelů. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem souhlasí se zřízením věcných břemen, spočívajících v umístění zemních telekomunikačních kabelů do pozemku statutárního města Brna, svěřeném MČ, p.č. 979/4 v k.ú. Komárov, pro firmy MAXPROGRES, s.r.o., sídlem Traťová 1, Brno, GTS Czech s.r.o., sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3 a Telefonica Czech Republik, a.s., sídlem Za Brumovkou 266/2, Praha, a to v rámci akce RN Jeneweinova a vodovod Komárov, SO D23 Přeložka sdělovacích kabelů. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele viz příloha. 4.2 Výpověď nájemní smlouvy č uzavřené na pronájem části pozemku p.č. 1192, k.ú. Horní Heršpice, paní xxx tříměsíční bez udání důvodu. souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy č uzavřené na pronájem části pozemku p.č. 1192, k.ú. Horní Heršpice, pro paní xxx. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje výpověď nájemní smlouvy č uzavřené na pronájem části pozemku p.č. 1192, k.ú. Horní Heršpice, pro paní xxx. Rada schvaluje znění výpovědi a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 3

4 4.3 Žádost paní xxx, o pronájem části pozemku p.č. 1185/1, za účelem využití jako zahrada, k.ú. Horní Heršpice. souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1185/1 za účelem využití jako zahrada, k.ú. Horní Heršpice, pro paní xxx. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1185/1 za účelem využití jako zahrada, k.ú. Horní Heršpice, pro paní xxx. Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.4 Žádost pana xxx, o pronájem pozemku p.č. 644, za účelem využití jako zahrada, k.ú. Horní Heršpice. souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 644 za účelem využití jako zahrada, k.ú. Horní Heršpice, pro pana xxx. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným pronájem pozemku p.č. 644 za účelem využití jako majetkem schvaluje zahrada, k.ú. Horní Heršpice, pro pana xxx. Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.5 Žádost společnosti Kaláb - stavební firma, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 849/15, Brno, o prodloužení nájemní smlouvy č uzavřené dne , ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 na pronájem pozemků p.č a 1162/1 v k.ú. Komárov, a to na dobu určitou do souhlasí s pronájmem pozemků p.č a p.č. 1162/1 jako zařízení staveniště v k.ú. Komárov, pro společnost Kaláb- stavební firma, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 849/15, Brno, a to na dobu určitou do Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem pozemků p.č a p.č. 1162/1 jako zařízení staveniště v k.ú. Komárov, pro společnost Kaláb - stavební firma, spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 849/15, Brno, a to na dobu 4

5 určitou do Rada schvaluje znění dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č a pověřuje starostu jeho podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.6 Návrh MO ÚMČ Brno-jih na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 314/3 o výměře 98 m 2 k.ú. Přízřenice za účelem využití jako zahrada za RD pro paní xxx. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 314/3 o výměře 98 m 2 k.ú. Přízřenice za účelem využití jako zahrada pro xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem části pozemku p.č. 314/3 o výměře 98 m 2 k.ú. Přízřenice za účelem využití jako zahrada pro paní xxx. Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.7 Žádost paní xxx o ukončení pronájmu pozemku p.č. 668 k.ú. Komárov dohodou ke dni souhlasí s ukončením pronájmu pozemku p.č. 668 k.ú. Komárov pro paní xxx dohodou ke dni Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje ukončení pronájmu pozemku p.č. 668 k.ú. Komárov pro paní xxx, dohodou ke dni Rada schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č a pověřuje starostu jeho podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.8 Žádost pana xxx o pronájem pozemku p.č. 668 k.ú. Komárov za účelem využití jako zahrada. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise nesouhlasí s pronájmem pozemku p.č. 668 k.ú. Komárov pro pana xxx za účelem využití jako zahrada. 5

6 Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem neschvaluje pronájem pozemku p.č. 668 k.ú. Komárov pro pana xxx, za účelem využití jako zahrada. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.9 Žádost pana xxx a paní xxx, o ukončení pronájmu části pozemku p.č. 129/2 (díl 6) o výměře 296 m 2 a částí pozemků 129/2, 129/15 a 129/17 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov. souhlasí s ukončením pronájmu části pozemku p.č. 129/2 (díl 6) o výměře 296 m 2 a částí pozemků 129/2, 129/15 a 129/17 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov pro pana xxx a paní xxx k Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje ukončení pronájmu části pozemku p.č. 129/2 (díl 6) o výměře 296 m 2 a částí pozemků 129/2, 129/15 a 129/17 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov pro pana xxx a paní xxxx k Rada schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č a pověřuje starostu jeho podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele Žádost pana xxx o pronájem části pozemku p.č. 129/2 (díl 6) o výměře 296 m 2 a částí pozemků 129/2, 129/15 a 129/17 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov. souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 129/2 (díl 6) o výměře 296 m 2 a částí pozemků 129/2, 129/15 a 129/17 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov pro pana xxx. Usnesení: RMČ Brno jih po projednání v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 129/2 (díl 6) o výměře 296 m 2 a částí pozemků 129/2, 129/15 a 129/17 (id. 1/35 - přístupová cesta) vše k.ú. Komárov pro pana xxx Žádost paní xxx, o pronájem pozemku p.č. 135 k.ú. Komárov za účelem využití jako zahrada. 6

7 souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 135 o výměře 24 m 2 k.ú. Komárov pro paní xxx za účelem využití jako zahrada. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem pozemku p.č. 135 o výměře 24 m 2 k.ú. Komárov pro paní xxx za účelem využití jako zahrada. Rada schvaluje znění dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č a pověřuje starostu jeho podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele Novela Tržního řádu připomínkové řízení Komentář: Magistrát města Brna- Živnostenský úřad zaslal k připomínkování Nařízení č..../2011, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení. Změna se týká článku 7 doby prodeje a přílohy, kde se mění lokality u MČ Brno sever a Brno Starý Lískovec. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje Nařízení č..../2011, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení. Rada ukládá Majetkovému odboru referátu veřejných služeb písemně vyrozumět Živnostenský úřad MMB. Zodpovídá: Pietropaolová 4.13 Odstoupení od smlouvy o nájmu pozemku č ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne , uzavřené s f. DINO, v.o.s., se sídlem Horova 11, Brno. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje odstoupení od smlouvy č ve znění dodatku č. 1 ze dne na pronájem pozemků p.č. 713/2, p.č. 712/7, p.č. 717/2 a částí pozemků p.č. 713/1, p.č. 723 a p.č. 712/3, k.ú. Horní Heršpice, uzavřené s f. DINO, v.o.s., se sídlem Horova 11, Brno. Rada schvaluje znění odstoupení od smlouvy č a pověřuje starostu jeho podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně nájemce. 7

8 ad 5) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí 5.1 Žádost fy Puttner, s.r.o., sídlem Šumavská 416/15, Brno, o vyjádření ke zřízení věcného břemene na pozemcích statutárního města Brna p.č. 838 a p.č. 875/3 v k.ú. Horní Heršpice pro E.ON Distribuce, a.s., sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Komentář: V souvislosti se stavbou Brno Dostavba kmenové stoky A OK2A a RN3, Sokolova je připravováno položení kabelů NN na ul. Sokolova. RMČ na svém 23. zasedání dne nesouhlasila se zřízením VB pro E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích p.č. 838 a p.č. 875/3 v k.ú. Horní Heršpice, a to dle navržené trasy přes park Sokolova-Kšírova. Firma Puttner dodala upravený projekt v souladu s požadavkem rady. Usnesení: RMČ Brno jih souhlasí se zřízením věcného břemene, spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení NN do pozemků statutárního města Brna p.č. 838 a p.č. 875/3 v k.ú. Horní Heršpice pro E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, a to v rámci akce Brno, Sokolova, kabel NN, BrVaK viz příloha, za podmínky, že zahájení prací bude majetkovému odboru oznámeno nejpozději měsíc předem a terén bude dán do původního stavu. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. ad 6) Podklady k projednání z komise školské a kulturní 6.1 Žádost pana xxx o pronájem tělocvičny v ZŠ Bednářova 28, za účelem hraní míčových her, pracovníků firmy HOOK CZ s.r.o., Košuličova 2, Brno. Jedná se o úterý, v čase od h do h, v termínu od do Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje pronájem tělocvičny v ZŠ Bednářova 28 pro fy HOOK CZ s.r.o., Košuličova 2, Brno, za účelem hraní míčových her zaměstnanců firmy, a to každé úterý, v čase od h do h, v termínu od do

9 6.2 Žádost paní xxx o pronájem malé tělocvičny v ZŠ Tuháčkova 25, za účelem prodloužení kurzu STOBu, které jsou zaměřeny na podporu zdravého hubnutí, zdravého způsobu života a jsou doplněny pohybovou aktivitou. Jedná o středu v čase od h do h, v termínu od do Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje pronájem malé tělocvičny v ZŠ Tuháčkova 25. pro paní xxx, za účelem prodloužení kurzů STOBu, které jsou zaměřeny na podporu zdravého hubnutí, zdravého způsobu života a jsou doplněny pohybovou aktivitou, a to každou středu v čase od hod. do h, v termínu od do l. Žádost paní Andrey Jurůjové, ředitelky Mateřské školy Brno, Slunná 25, příspěvkové organizace, o souhlas RMČ Brno-jih s přijetím finančního daru účelově určeného, ve výši 2.000,- Kč. 2. Souhlas zřizovatele s použitím rezervního fondu Mateřské školy Brno, Slunná 25, příspěvkové organizace. Zdůvodnění: - viz žádost paní Andrey Jurůjové, ředitelky MŠ, ze dne jedná se o sponzorský finanční dar na pořízení vánočních dárků pro děti z mateřské školy, od pana xxx - ke dni nabyl účinnosti zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony - 27 odst. 4 novelizovaného znění zákona zní: příspěvková org. nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Usnesení: RMČ Brno - jih rozhodla, že příspěvková organizace MŠ Brno, Slunná 25, je oprávněna přijmout finanční dar účelově určený, ve výši 2.000,- Kč, od pana xxx. Dále RMČ Brno-jih schvaluje použití částky 2.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace, k účelu k jakému byla určena, a to na vánoční dárky pro děti z mateřské školy. 6.4 Žádost paní Andrey Jurůjové, ředitelky Mateřské školy Brno, Slunná 25, příspěvkové organizace, o souhlas RMČ Brno-jih s přijetím věcného daru. Zdůvodnění: - viz žádost ředitelky MŠ paní Andrey Jurůjové, ze dne , 9

10 - jedná se o věcný dar elektrickou troubu, v celkové hodnotě 3.990,- Kč od PEVAL PLUS s.r.o., Holzova 121, Brno, zastoupené panem xxx - ke dni nabyl účinnosti zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony odst. 4 novelizovaného znění zákona zní: příspěvková org. nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Usnesení: RMČ Brno - jih rozhodla, že příspěvková organizace MŠ Brno, Slunná 25, je oprávněna přijmout věcný dar elektrickou troubu, v celkové hodnotě 3.990,- Kč, od PEVAL PLUS s.r.o., Holzova 121, Brno, zastoupené panem xxx. Příspěvková organizace zavede majetek do evidence majetku a účetní evidence DDHM a hospodaří s ním v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině pro majetek svěřený. 6.5 Žádost paní Romany Vaďurové, ředitelky Mateřské školy Brno, Zelná 70, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele - RMČ Brnojih, s čerpáním financí z rezervního fondu použití finančního sponzorského daru. Zdůvodnění: - viz žádost ředitelky MŠ paní Romany Vaďurové, ze dne RMČ Brno-jih na 17. zasedání RMČ Brno-jih R6/017 dne přijala usnesení, ve které schválila použití částky ,- Kč z rezervního fondu p.o. na vybudování přístřešku na zahradě mateřské školy - ze zdrojů rezervního fondu je možné financovat další rozvoj činnosti organizace, to znamená rozvoj veškeré neinvestiční činnosti příspěvkové organizace, pro kterou byla zřízena - finanční prostředky z rezervního fondu (25.000,- Kč finanční dar od JMP na rekonstrukci a vybavení školní zahrady) budou použity na pořízení nových tělocvičných prvků na zahradu mateřské školy (prolézačka, kladina, trampolína) - stav RF k : ,- Kč. Usnesení: RMČ Brno-jih revokuje svoje usnesení ze 17. zasedání R6/017 ze dne a schvaluje použití částky ,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace, na pořízení nových tělocvičných prvků (prolézačka, kladina, trampolína) na školní zahradu. Příspěvková organizace zavede majetek do evidence majetku a účetní evidence DDHM a hospodaří s ním v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině pro majetek svěřený. 10

11 6.6 l. Žádost paní Hany Lejskové, ředitelky Mateřské školy Brno, Záhumenice 1, příspěvkové organizace, o souhlas RMČ Brno-jih s přijetím finančního daru účelově určeného, ve výši 3.078,- Kč. 2. Souhlas zřizovatele s použitím rezervního fondu Mateřské školy Brno, Záhumenice 1, příspěvkové organizace. Zdůvodnění: - viz žádost paní Hany Lejskové, ředitelky MŠ, ze dne jedná se o sponzorský finanční dar na pořízení hraček k Vánocům pro děti z mateřské školy, od pana xxx - ke dni nabyl účinnosti zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony - 27 odst. 4 novelizovaného znění zákona zní: příspěvková org. nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Usnesení: RMČ Brno jih rozhodla, že příspěvková organizace MŠ Brno, Záhumenice 1, je oprávněna přijmout finanční dar účelově určený, ve výši 3.078,- Kč, od pana xxx. Dále RMČ Brno-jih schvaluje použití částky 3.078,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace, k účelu k jakému byla určena, a to na hračky k Vánocům pro děti z mateřské školy. 6.7 l. Žádost paní Hany Lejskové, ředitelky Mateřské školy Brno, Záhumenice 1, příspěvkové organizace, o souhlas RMČ Brno-jih s přijetím finančního daru účelově určeného, ve výši 1.000,- Kč. 2. Souhlas zřizovatele s použitím rezervního fondu Mateřské školy Brno, Záhumenice 1, příspěvkové organizace. Zdůvodnění: - viz žádost paní Hany Lejskové, ředitelky MŠ, ze dne jedná se o sponzorský finanční dar na pořízení dárků k Vánocům pro děti z mateřské školy, od pana xxx - ke dni nabyl účinnosti zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony - 27 odst. 4 novelizovaného znění zákona zní: příspěvková org. nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Usnesení: RMČ Brno jih rozhodla, že příspěvková organizace MŠ Brno, Záhumenice 1, je oprávněna přijmout finanční dar účelově určený, ve výši 1.000,- Kč, od pana xxx. Dále RMČ Brno-jih schvaluje 11

12 použití částky 1.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace, k účelu k jakému byla určena, a to na hračky k Vánocům pro děti z mateřské školy. 6.8 l. Žádost paní Hany Lejskové, ředitelky Mateřské školy Brno, Záhumenice 1, příspěvkové organizace, o souhlas RMČ Brno-jih s přijetím finančního daru účelově určeného, ve výši 5.000,- Kč. 2. Souhlas zřizovatele s použitím rezervního fondu Mateřské školy Brno, Záhumenice 1, příspěvkové organizace. Zdůvodnění: - viz žádost paní Hany Lejskové, ředitelky MŠ, ze dne jedná se o sponzorský finanční dar na pořízení DDHM (projektor a notebook) od paní xxx - ke dni nabyl účinnosti zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony - 27 odst. 4 novelizovaného znění zákona zní: příspěvková org. nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Usnesení: RMČ Brno - jih rozhodla, že příspěvková organizace MŠ Brno, Záhumenice 1, je oprávněna přijmout finanční dar účelově určený, ve výši 5.000,- Kč, od paní xxx. Dále RMČ Brno-jih schvaluje použití částky 5.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace, k účelu k jakému byla určena, a to na pořízení DDHM (projektor a notebook). Příspěvková organizace zavede majetek do evidence majetku a účetní evidence DDHM a hospodaří s ním v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině pro majetek svěřený. 6.9 l. Žádost paní Hany Lejskové, ředitelky Mateřské školy Brno, Záhumenice 1, příspěvkové organizace, o souhlas RMČ Brno-jih s přijetím finančního daru účelově určeného, ve výši 5.000,- Kč. 2. Souhlas zřizovatele s použitím rezervního fondu Mateřské školy Brno, Záhumenice 1, příspěvkové organizace. Zdůvodnění: - viz žádost paní Hany Lejskové, ředitelky MŠ, ze dne jedná se o sponzorský finanční dar na pořízení DDHM (projektor a notebook) od Kompel, s.r.o., Kšírova 150, Brno 12

13 - ke dni nabyl účinnosti zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony - 27 odst. 4 novelizovaného znění zákona zní: příspěvková org. nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Usnesení: RMČ Brno-jih rozhodla, že příspěvková organizace MŠ Brno, Záhumenice 1 je oprávněna přijmout finanční dar účelově určený, ve výši 5.000,- Kč, od Kompel, s.r.o., Kšírova 150, Brno. Dále RMČ Brno-jih schvaluje použití částky 5.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace, k účelu k jakému byla určena, a to na pořízení DDHM (projektor a notebook). Příspěvková organizace zavede majetek do evidence majetku a účetní evidence DDHM a hospodaří s ním v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině pro majetek svěřený l. Žádost paní Hany Lejskové, ředitelky Mateřské školy Brno, Záhumenice 1, příspěvkové organizace, o souhlas RMČ Brno-jih s přijetím finančního daru účelově určeného, ve výši 2.000,- Kč. 2. Souhlas zřizovatele s použitím rezervního fondu Mateřské školy Brno, Záhumenice 1, příspěvkové organizace. Zdůvodnění: - viz žádost paní Hany Lejskové, ředitelky MŠ, ze dne jedná se o sponzorský finanční dar na pořízení DDHM (projektor a notebook), od manželů xxx - ke dni nabyl účinnosti zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony - 27 odst. 4 novelizovaného znění zákona zní: příspěvková org. nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Usnesení: RMČ Brno-jih rozhodla, že příspěvková organizace MŠ Brno, Záhumenice 1, je oprávněna přijmout finanční dar účelově určený, ve výši 2.000,- Kč, od manželů xxx. Dále RMČ Brno-jih schvaluje použití částky 2.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace, k účelu k jakému byla určena, a to na pořízení DDHM (projektor a notebook). Příspěvková organizace zavede majetek do evidence majetku a účetní evidence DDHM a hospodaří s ním v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině pro majetek svěřený. 13

14 6.11 l. Žádost paní Hany Lejskové, ředitelky Mateřské školy Brno, Záhumenice 1, příspěvkové organizace, o souhlas RMČ Brno-jih s přijetím finančního daru účelově určeného, ve výši 5.000,- Kč. 2. Souhlas zřizovatele s použitím rezervního fondu Mateřské školy Brno, Záhumenice 1, příspěvkové organizace. Zdůvodnění: - viz žádost paní Hany Lejskové, ředitelky MŠ, ze dne jedná se o sponzorský finanční dar na pořízení DDHM (projektor a notebook) a učební pomůcky, od Světluška s.r.o., Staré nám. 25, , zastoupené panem xxx - ke dni nabyl účinnosti zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony - 27 odst. 4 novelizovaného znění zákona zní: příspěvková org. nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Usnesení: RMČ Brno-jih rozhodla, že příspěvková organizace MŠ Brno, Záhumenice 1, je oprávněna přijmout finanční dar účelově určený, ve výši 5.000,- Kč, od Světluška s.r.o., Staré nám. 25, Brno, zastoupené panem xxx. Dále RMČ Brno-jih schvaluje použití částky 5.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace, k účelu k jakému byla určena, a to na pořízení DDHM (projektor a notebook) a učební pomůcky. Příspěvková organizace zavede majetek do evidence majetku a účetní evidence DDHM a hospodaří s ním v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině pro majetek svěřený Žádost paní Andrey Jurůjové, ředitelky Mateřské školy Brno, Slunná 25, příspěvkové organizace o souhlas RMČ Brno-jih, s přijetím věcného daru. Zdůvodnění: - viz žádost ředitelky MŠ paní Andrey Jurůjové, ze dne jedná se o věcný dar notebook, v celkové hodnotě 500,- Kč od Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, Brno - ke dni nabyl účinnosti zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony - 27 odst. 4 novelizovaného znění zákona zní: příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. 14

15 Usnesení: RMČ Brno - jih rozhodla, že příspěvková organizace MŠ Brno, Slunná 25, je oprávněna přijmout věcný dar notebook, v celkové hodnotě 500,- Kč, od Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, Brno. Příspěvková organizace zavede majetek do evidence majetku a účetní evidence POE 1 a hospodaří s ním v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině pro majetek svěřený. ad 7) Různé 7.1 Informace - Zpět vzetí návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Bytová výstavba Přízřenice, Na slunné louce REKO, a.s., stavební společnost, tř. Kpt. Jaroše 26, Brno Usnesení: RMČ Brno - jih bere na vědomí dopis fy REKO, a.s., stavební společnost, tř. Kpt. Jaroše 26, Brno, o zpět vzetí návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Bytová výstavba Přízřenice, Na slunné louce. RMČ Brno-jih ukládá tajemníkovi podat informaci ZMČ Brno-jih. Zodpovídá: tajemník 7.2 Návrh Jednacího řádu ZMČ Brno-jih předkládaný zastupitelkou pí Jiřinou Bočkovou Komentář: Na 11. zasedání R6/011 dne bylo přijato usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí se zněním Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-jih a doporučuje jej ZMČ Brno-jih ke schválení. Na 5. zasedání Z6/005 dne usnesení nebylo přijato. Zastupitelka MČ Brno-jih Jiřina Bočková následně předkládá návrhy a připomínky k jednacímu řádu schválenému RMČ Brno-jih dne Nově je doplněn 8 jednacího řádu o ukládání předložených pozměňujících usnesení k zápisu ZMČ formou přílohy. Usnesení: RMČ Brno-jih, po projednání návrhu zastupitelky J. Bočkové, souhlasí s upraveným zněním Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-jih a doporučuje jej ZMČ Brno-jih ke schválení viz příloha. Zodpovídá: tajemník ZMČ 15

16 7.3 Termín příští RMČ Brno-jih: R6/025 dne R6/026 dne Termín příštího ZMČ Brno-jih: Z6/007 dne Informace o připravované besedě s občany Dolních Heršpic a Přízřenic v ZŠ Tuháčkova 25 Zapsala: Pažoutová D. V Brně dne Mgr. Josef Haluza starosta MČ Brno-jih Ing. Anna Böhmová uvolněná členka RMČ Brno-jih 16

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/081 z 81. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.12.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 z 54. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 9. 1. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/041 ze 41. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 z 38. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.03.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/089 z 89. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.03.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/014 ze 14. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.05.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP)

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.04.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/076 ze 76. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.11.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/097 z 97. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.07.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/029 z 29. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.11.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2014 MČ Brno-jih Zhodnocení výsledků řídících kontrol V roce 2014 byla finanční kontrola prováděna ve spolupráci se společností AUDIT - DANĚ, spol. s

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/046 ze 46. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.09.2012 v 17.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/028 z 28. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.01.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/092 z 92. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.05.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/111 ze 111. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.07.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.04.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/065 z 65. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.06.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/036 z 36. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 24.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/116 ze 116. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/120 ze 120. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.11.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/114 ze 114. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.08.2018 v 15.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/044 ze 44. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.05.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/066 z 66. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.07.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/007 ze 7. schůze RMČ Brno-jih konané dne 30.01.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/115 ze 115. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/035 z 35. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/088 z 88. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.11.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Zápis R8/012 z 12. schůze RMČ Brno-jih konané dne 03.04.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 z 9. schůze RMČ Brno-jih konané dne 20.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.10.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/031 z 31. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.02.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/091 z 91. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.04.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/078 ze 78. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.07.2017 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 z 15. schůze RMČ Brno-jih konané dne 15.05.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 ze 20. schůze RMČ Brno-jih konané dne 24.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/020 ze 20. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/112 ze 112. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.08.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 z 10. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.03.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.10.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 205 rozpočtové opatření č. 2/2011/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/057 z 57. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/096 z 96. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 31.01.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/055 z 55. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/043 ze 43. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 08.08.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/061 z 61. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/006 z 6. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/109 ze 109. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 ze 14. schůze RMČ Brno-jih konané dne 29.04.2019 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 R 630/11 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 19.12.2011, b) souhlasí s prodloužením

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/015 z 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.06.2016 v 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 17. 12. 2018 1. Zastupitelstvo města Újezd u Brna jmenuje ověřovateli zápisu Radomíra Lakomého a Ing. Libora Lattenberga. 2. ZM

Více

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/017 ze 17. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/023 z 23. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 02.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/007 ze 7. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.03.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2017 čís. 0874/RMOb-SB/1418/49-0889/RMOb-SB/1418/49 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 13.11.2018 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká Program jednání: 1.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/019 Z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 08.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Hlasování o návrhu programu zasedání: Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 Program zasedání byl schválen.

Hlasování o návrhu programu zasedání: Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 Program zasedání byl schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/002 z 2. zasedání ZMČ Brno-jih konaného dne 14.12.2006 v kinosále VUVL-SM, s.r.o., Mariánské náměstí 1, Brno-Komárov Materiály:

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/094 z 94. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.06.2014 v 17.00 h v Rosicích Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 z 50. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 9. 11. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 1. Dunajská 25 prodej domu včetně části pozemku Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-1-4) bylo přijato usnesení : Rada

Více

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni:

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: Zápis z 2. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Komín konané dne 22. 01. 2019 od 08.15 do 10.15 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 -----------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 č. 105 u p r a v e n á v e r z e vyřazení zmařené investice Multifunkční centrum XXX. č. 106 změnu přílohy č. 1 - přehled investičních

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 21.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Z Á P I S ze 17. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 26. června 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S ze 17. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 26. června 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S ze 17. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 26. června 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: tajemnice: ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1460/76/17 1) schvaluje program 76. schůze

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM Usnesení z 92. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 13.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1504/78/17 1) schvaluje program 78. schůze

Více

ad 3) Stanovení personálního obsazení komisí při RMČ Brno-jih

ad 3) Stanovení personálního obsazení komisí při RMČ Brno-jih Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/002 z 2. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 17. 12. 2014 v 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více