ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí"

Transkript

1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/023 z 23. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne v h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih 3. Podklady k projednání z komisi výstavby a životního prostředí 4. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 5. Podklady k projednání z komise školské a kulturní 6. Podklady k projednání z Finančního odboru 7. Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 8. Různé 9. Společné jednání komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku dopravní problematika ul. Sokolova, Bohunická ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 23. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí 3.1 Žádost o souhlas se změnou funkčního typu plochy parc. č. 915/30 v k.ú. Přízřenice. Nyní dle ÚPD plochy nestavební (bez určení), změnit na plochy stavební předměstské bydlení s IP0,2. Po změně ÚPD by na parcele byl umístěn rodinný dům s napojením na technické sítě v ul. Modřické. Žadatel: xxx. Projednáno v komisi: a/ výstavby a životního prostředí dne b/ pro koordinaci ÚPmB dne ad a/ Komise nedoporučuje změnu ÚPmB, ale doporučuje jednat o adekvátní směně pozemků mezi žadatelkou a SMB. ad b/ Komise doporučuje RMČ Brno-jih směnu pozemku parc. č. 915/30 v k.ú.přízřenice za adekvátní pozemek. 1

2 Unesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí a komise pro koordinaci ÚPmB nesouhlasí s návrhem změny ÚPmB, týkající se změny funkčního typu plochy parc. č. 915/30 v k.ú.přízřenice. Nyní dle ÚPD plochy nestavební (bez určení), změnit na plochy stavební předměstské bydlení s IP0,2. RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih její usnesení schválit. Zodpovídá: Ivičičová 3.2 Žádost LPS Automotive o vyjádření ZMČ Brno-jih k žádosti o změnu ÚPm Brna v k.ú. Přízřenice na části parcely č. 75/1. Změna spočívá z převedení návrhové plochy krajinné zeleně všeobecné (KV) na plochu výrob služeb (SV). Projednáno v komisi: a/ výstavby a životního prostředí dne b/ pro koordinaci ÚPmB dne ad a/ Komise nedoporučuje změnu ÚPmB ad b/ Komise nedoporučuje RMČ Brno-jih změnu ploch v ÚPmB Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí a komise pro koordinaci ÚPmB nesouhlasí s návrhem změny ÚPmB, týkající se změny funkčního typu plochy - z převedení návrhové plochy krajinné zeleně všeobecné (KV) na plochu výrob služeb (SV). RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih její usnesení schválit. Zodpovídá: Ivičičová 3.3 Žádost xxx o vyjádření ZMČ Brno-jih k žádosti změnu ÚPm Brna v k.ú. Přízřenice. Jedná se o parcely č. 243/3, 243/6 a 246/13 v k.ú. Přízřenice. Změna spočívá z převedení návrhové plochy BO plochy všeobecného bydlení na plochu stabilizovanou BO. Důvodem je nezastavěnost daného pozemku z důvodu záplavového území, kdy není možné povolit stavbu pro bydlení v návrhové ploše. Pokud bude plocha převedena do stabilizované je možné i v záplavovém území v této ploše pokud se jedná o proluku umístit stavbu pro bydlení. Projednáno v komisi: a/ výstavby a životního prostředí dne b/ pro koordinaci ÚPmB dne ad a/ Komise doporučuje změnu ÚPmB ad b/ Komise doporučuje RMČ Brno-jih změnu ploch v ÚPmB 2

3 Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí a komise pro koordinaci ÚPmB souhlasí s návrhem změny ÚPmB, týkající se změny - převedení návrhové plochy BO plochy všeobecného bydlení na plochu stabilizovanou BO. RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih její usnesení schválit. Zodpovídá: Ivičičová 3.4 Žádost o vyjádření k akci: Brno, Novomoravanská, NN, VN, TS, Rekostav. Investor a žadatel: E.ON Distribuce, a.s. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Stanovisko k předložené projektové dokumentaci: Bez připomínek Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí souhlasí s předloženou PD pro stavbu: Brno, Novomoravanská, NN, VN, TS, Rekostav. Zodpovídá: tajemník 3.5 Žádost o vyjádření k PD pro územní řízení Rozšíření formovny. Žadatel: xxx Metakon s.r.o., V Pískách 20, Brno. Stavebník: Feramo Metallum International, s.r.o., Vodařská 15, Brno. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise nesouhlasí s předloženou PD a požaduje předložení studie dlouhodobé měření zdravotního dopadu na obyvatelstvo měření provedl Zdravotní ústav Brno. Dále komise požaduje, aby starosta MČ Brno-jih, v rámci vedeného územního řízení, vznesl proti stavbě námitky, které vzniknou na základě prostudování předložené PD a stanovisek dotčených orgánů, v rámci výše uvedeného řízení. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí nesouhlasí s předloženou PD pro stavbu: Rozšíření formovny stavebník: Feramo Metallum International, s.r.o., Vodařská 15, Brno. Dále RMČ Brno-jih pověřuje starostu MČ Brno-jih k vznesení námitek v rámci vedeného územního řízení proti stavbě, které vzniknou na základě prostudování předložené PD a stanovisek dotčených orgánů, v rámci vedeného územního řízení. Zodpovídá: tajemník 3

4 3.6 Připomínky statutárního města Brna k návrhu změny č. 9 Územního plánu obce Moravany. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí Připomínky statutárního města Brna k návrhu změny č. 9 Územního plánu obce Moravany. Zodpovídá: Ivičičová ad 4) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 4.1 Žádost paní xxx, o pronájem části pozemku p.č. 422/20 zahrada č. 15, za účelem využití jako zahrada a částí pozemků (id. 1/15) p.č. 422/21, p.č. 422/45 a p.č.422/47 za účelem využití jako přístupová cesta, v k.ú. Dolní Heršpice. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 422/20 zahrada č. 15 za účelem využití jako zahrada a částí pozemků (id. 1/15) p.č. 422/21, p.č. 422/45 a p.č. 422/47 za účelem využití jako přístupová cesta, v k.ú. Dolní Heršpice, pro paní xxx. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem části pozemku p.č. 422/20 zahrada č. 15 za účelem využití jako zahrada a částí pozemků (id. 1/15) p.č. 422/21, p.č. 422/45 a p.č. 422/47 za účelem využití jako přístupová cesta, v k.ú. Dolní Heršpice, pro paní xxx. Rada schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č a pověřuje starostu jeho podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.2 Žádost pana xxx, o pronájem části pozemku p.č za účelem využití jako zahrada, k.ú. Horní Heršpice. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č za účelem využití jako zahrada, k.ú. Horní Heršpice, pro pana xxx. 4

5 Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem neschvaluje pronájem části pozemku p.č za účelem využití jako zahrada, k.ú. Horní Heršpice, pro pana xxx. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.3 Žádost paní xxx, o pronájem pozemku p.č. 474/36 jako pozemek pod stavbou garáže, v k.ú. Komárov. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 474/36 jako pozemek pod stavbou garáže v k.ú. Komárov, pro xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem pozemku p.č. 474/36 v k. ú. Komárov jako pozemek pod stavbou garáže pro paní xxx. Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.4 Žádost xxx, projektování elektrických zařízení, Ukrajinská 33, Brno, o vyjádření ke zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 689/1, p.č. 689/4, p.č. 701/1 a p.č. 704/1, k.ú. Horní Heršpice, v rámci stavby Brno Dufkovo nábřeží, kabel NN pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Usnesení: RMČ Brno jih souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemcích p.č. 689/1, p.č. 689/4, p.č. 701/1 a p.č. 704/1, k.ú. Horní Heršpice, v rámci stavby Brno Dufkovo nábřeží, kabel NN pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9. 5

6 Usnesení: RMČ Brno-jih nesouhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna. RMČ doporučuje ZMČ Brno jih její stanovisko potvrdit. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně majetkový odbor MMB a připravit materiály do ZMČ. Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se Žádost Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., městská organizace Brno, sídlem Mečová 5, Brno, o ukončení nájemní smlouvy č uzavřené na pronájem části nebytových prostor na IV. podlaží objektu Černovická 2b, čp. 33 na pozemku p.č. 3/1 v k.ú. Komárov, a to dohodou k Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č uzavřené na pronájem části nebytových prostor na IV. podlaží objektu Černovická 2b, čp. 33 na pozemku p.č. 3/1 v k. ú. Komárov, užívaných jako kancelář, sklad a společné prostory, Svazem tělesně postižených v ČR, o.s., městskou organizací Brno, sídlem Mečová 5, Brno, a to dohodou k Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje ukončení nájemní smlouvy č uzavřené na pronájem části nebytových prostor na IV. podlaží objektu Černovická 2b, čp. 33 na pozemku p.č. 3/1 v k. ú. Komárov, užívaných jako kancelář, sklad a společné prostory pro Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., městskou organizací Brno, sídlem Mečová 5, Brno, a to dohodou k RMČ schvaluje znění dodatku č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor č a pověřuje starostu jeho podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.7 Žádost Unie neslyšících Brno, sídlem Palackého třída 120, Brno, o pronájem části nebytových prostor na IV. podlaží objektu Černovická 2b, čp. 33 na pozemku p.č. 3/1 a p.č. 3/2, vše v k.ú. Komárov, a to od Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem části nebytových prostor na IV. podlaží objektu Černovická 2b, čp. 33 na pozemku p.č. 3/1 a p.č. 3/2, vše v k. ú. Komárov, k užívání jako kancelář a společné prostory pro Unii neslyšících Brno, o.s., sídlem Palackého tř. 120, Brno, a to od

7 Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem části nebytových prostor na IV. podlaží objektu Černovická 2b, čp. 33 na pozemcích p.č. 3/1 a p.č. 3/2, vše v k. ú. Komárov, k užívání jako kancelář a společné prostory pro Unii neslyšících Brno, sídlem Palackého třída 120, Brno, a to od RMČ schvaluje znění smlouvy o nájmu nebytových prostor č a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.8 Pronájem části nebytových prostor o výměře 1,25 m 2 ve sklepě objektu ÚMČ Brno-jih na ul. Mariánské nám budovy čp.152 na pozemku p.č. 413 v k.ú. Komárov pro fy UPC Česká republika a.s., sídlem Závišova 502/5, Praha. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem části nebytových prostor o výměře 1 m 2 ve sklepě objektu ÚMČ Brnojih na ul. Mariánské nám.13 budovy čp.152 na pozemku p.č. 413 v k.ú. Komárov pro fy UPC Česká republika a.s., sídlem Závišova 502/5, Praha. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 1,25 m 2 ve sklepě objektu ÚMČ Brno-jih na ul. Mariánské nám.13 budovy čp.152 na pozemku p.č. 413 v k.ú. Komárov pro fy UPC Česká republika a.s., sídlem Závišova 502/5, Praha. RMČ schvaluje znění smlouvy o nájmu nebytových prostor č a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.9 Žádost fy Puttner, s.r.o., sídlem Šumavská 416/15, Brno, o vyjádření ke zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Brna p.č. 838 a p.č. 875/3 v k.ú. Horní Heršpice pro E.ON Distribuce, a.s., sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Komentář: Firma E.ON Distribuce připravuje v rámci akce Brno Dostavba kmenové stoky A OK2A a RN3, Sokolova položení kabelů NN na ul. Sokolova. 7

8 Projednáno v komisy výstavby a životního prostředí dne Komise souhlasí a nemá námitek ke zřízení věcného břemene pro stavbu Brno, Sokolova, kabel NN, BVak parc.č. 838, 875/3 a 2051/1 v k.ú. Horní Heršpice. Usnesení: RMČ Brno jih po projednání v komisi výstavby a životního prostředí nesouhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení NN do pozemků p.č. 838 a p.č. 875 v k.ú. Horní Heršpice pro E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, a to v rámci akce Brno, Sokolova, kabel NN, BVaK. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele Žádost MMB, majetkového odboru, Malinovského nám. 3, Brno o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 203/4, p.č. 203/16, p.č. 204/17, p.č. 215/2, p.č. 216/1, p.č. 222/21, p.č. 222/27 a p.č. 1119/2 vše k.ú. Horní Heršpice ČR SŽDC, s.o. a ke směně pozemků p.č. 204/18, p.č. 204/19, p.č. 204/22, p.č. 205/1, p.č. 222/20, p.č. 222/23 a p.č. 222/24 vše v k.ú. Horní Heršpice ve vlastnictví města za pozemek p.č. 766 a části pozemků p.č. 765/1 a p.č. 765/3 vše k.ú. Trnitá ve vlastnictví ČR SŽDC, s.o. Usnesení: RMČ Brno jih souhlasí s prodejem pozemků p.č. 203/4, p.č. 204/17, p.č. 215/2, p.č. 216/1, p.č. 222/21, p.č. 222/27, p.č. 1119/2 a části pozemku p.č. 203/16, vše k.ú. Horní Heršpice ČR SŽDC, s.o. a se směnou pozemků p.č. 204/18, p.č. 204/19, p.č. 204/22, p.č. 205/1, p.č. 222/20, p.č. 222/23 a p.č. 222/24 vše v k.ú. Horní Heršpice ve vlastnictví města za pozemek p.č. 766 a části pozemků p.č. 765/1 a p.č. 765/3 vše k.ú. Trnitá ve vlastnictví ČR SŽDC, s.o. RMČ doporučuje ZMČ Brno jih její stanovisko potvrdit. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně majetkový odbor MMB a připravit materiály do ZMČ Žádost xxx o udělení souhlasu s vybudováním parkoviště na pozemku p.č. 383/110, k.ú. Dolní Heršpice, který je pronajat z úrovně městské části nájemní smlouvou č firmě AGRO Brno Tuřany, a.s., se sídlem Dvorecká 363/31, Brno. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise souhlasí a nemá námitek k pronájmu parcely č. 383/110 v k.ú. Dolní Heršpice za účelem vybudování parkoviště pro klienty společnosti AGRO Brno Tuřany, a.s. 8

9 Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí souhlasí s vybudováním parkoviště na pozemku p.č. 383/110, k.ú. Dolní Heršpice a schvaluje znění dodatku č. 3 nájemní smlouvy č , kterým se mění způsob využití výše uvedeného pozemku pro f. AGRO Brno Tuřany, a.s., se sídlem Dvorecká 363/31, Brno. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele Žádost Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, se sídlem Kobližná 4, Brno, o úpravu nájemních smluv uzavřených na pronájem nebytových prostor v objektech na ul. Břeclavská 12 (Přízřenice) a na ul. Bednářova 16 (Horní Heršpice). Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje znění dodatku č. 1 smlouvy č na pronájem nebytových prostor v budově na ul. Bednářové 16 v Horních Heršpicích a znění dodatku č. 1 smlouvy č na pronájem nebytových prostor v budově na ul. Břeclavské 12 v Přízřenicích pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, se sídlem Kobližná 4, Brno. Rada pověřuje starostu podpisem dodatků a ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. ad 5) Podklady k projednání z komise školské a kulturní 5.1 Žádost paní Mgr. Jany Hanákové, ředitelky Základní školy Brno, Tuháčkova 25, příspěvkové organizace o souhlas RMČ Brno-jih, s přijetím věcného daru čtyři počítače a tři pojezdy k interaktivním tabulím. Zdůvodnění: - viz žádost ředitelky ZŠ paní Mgr. Jany Hanákové, ze dne , jedná se o věcný dar čtyři počítače a tři pojezdy k interaktivním tabulím, v celkové hodnotě ,- Kč od Sdružení rodičů školy. - ke dni nabyl účinnosti zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony odst. 4 novelizovaného znění zákona zní: příspěvková org. nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Projednáno v komisi školské a kulturní nebylo. 9

10 Usnesení: RMČ Brno - jih rozhodla, že příspěvková organizace ZŠ Brno, Tuháčkova 25 je oprávněna přijmout věcný dar čtyři počítače a tři pojezdy k interaktivním tabulím, v celkové hodnotě ,- Kč, od Sdružení rodičů školy. Příspěvková organizace zavede majetek do evidence majetku a účetní evidence DDHM a hospodaří s ním v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině pro majetek svěřený. Zodpovídá: Hájková 5.2 Žádost pana xxx - FC Sparta Brno, Fotbalový klub, Mariánské nám. 3, Brno o pronájem velké tělocvičny v ZŠ Tuháčkova 25 jedná se o pořádání halových turnajů o Pohár starosty a místostarosty MČ Brno-jih. Termíny: , , , , , , , a 7. 1., 8. 1., , , , , , , , , , , , , v čase od 8.00 do h. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje pronájmem velké tělocvičny pro FC Sparta Brno, Fotbalový klub, Mariánské nám. 3, Brno za účelem pořádání halových turnajů o Pohár starosty a místostarosty MČ Brno- jih v těchto termínech: , , , , , , , a 7. 1., 8. 1., , , , , , , , , , , , , v čase od 8.00 do h. Nájemné stanovuje RMČ Brno jih na ,- Kč/ turnaj. RMČ Brno-jih souhlasí s převzetím záštity nad zimními halovými turnaji o Pohár starosty a místostarosty MČ Brno-jih organizovanými FC Sparta-Brno, Fotbalovým klubem, Mariánské nám. 3, Brno. Rada MČ Brno-jih souhlasí se zakoupením pohárů. Zodpovídá: Hájková 5.3 Dočasné vyřazení JSDH MČ Brno-jih z požárního poplachového plánu Jmk a zajištění požární ochrany v MČ Brno-jih Zdůvodnění: - JSDH MČ Brno-jih od nevyjela celkem k pěti vyhlášeným požárním poplachům - dle zákona č. 133/1985 Sb., odst. 1 písm. b) udržuje obec akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů - dne byla svolána pracovní schůzka ohledně nečinnosti jednotky SDH a dalšího postupu k zajištění akceschopnosti jednotky a požární ochrany v MČ Brno-jih. Na jednání byli přítomni za ÚMČ Brno-jih Ing. Anna Böhmová, Mgr. Vladimír 10

11 Vařeka, Alena Hájková, za JSDH MČ Brno-jih pan Jiří Složil a HZS Jmk pan ppor. Bc. Stanislav Racek. Z tohoto jednání vyplynuly následující úkoly: 1. Pan Jiří Složil doručí do na ÚMČ Brno-jih písemné stanovisko JSDH MČ Brno-jih návrh opatření k dalšímu fungování jednotky. 2. Pan Martin Dočkal podá v termínu do výpověď z funkce velitele JSDH MČ Brno-jih a při předání funkcí zajistí pan Jiří Složil předávací protokol. 3. MČ Brno jih zašle žádost na HZS Jmk o dočasné vyřazení JSDH MČ Brno-jih z požárního poplachového plánu Jmk a vstoupí v jednání s ředitelem HZS Jmk ÚO Brno, ohledně uzavření smlouvy na zabezpečení požární ochrany v MČ Brno-jih, během dočasného vyřazení naší jednotky SDH. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje podání žádosti na Hasičský záchranný sbor Jmk, Zubatého 1, Brno o dočasné vyřazení JSDH MČ Brno-jih, z požárního poplachového plánu Jmk, a to na dobu neurčitou od a uzavření smlouvy s HZS Jmk na zabezpečení požární ochrany v MČ Brno-jih, na dobu dočasného vyřazení naší jednotky SDH. RMČ Brno-jih pověřuje místostarostu Ing. Radomíra Jonáše a tajemníka úřadu Mgr. Vladimíra Vařeku přípravou smlouvy s HZS Jmk. Zodpovídá: Hájková ad 6) Podklady k projednání z Finančního odboru 6.1 Rozpočtové opatření č. 8/2011 Komentář: V rozpočtovém opatření je zahrnuta daň z příjmů za VHČ BO i HČ, tj. rozpočtovou činnost, vynucená rozpočtová opatření z MMB, a to: 1) transfer z FBV MMB na investiční akci Modernizace a rekonstrukce výtahů v bytových domech sídliště Komárov-I.etapa, 2) neinvestiční transfer na provoz středisek volného času dětí a mládeže při ZŠ Tuháčkova. Dále pak navýšení příspěvku PO na odpisy a následný odvod z investičních fondů PO do rozpočtu zřizovatele ve výši těchto odpisů a přesuny mezi položkami na straně výdajů dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno-jih. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č. 8/2011 v následujícím rozsahu a doporučuje zastupitelstvu jeho odsouhlasení. Příjmy: 714/3111/2122 Odvod z investičních fondů MŠ (odpisy 4Q/2011) ,-- 714/3113/2122 Odvod z investičních fondů ZŠ (odpisy 3Q doúčt.+4q/2011) ,-- 741/./1122 Daň z příjmů PO (VHČ BO+HČ) +1, ,-- 11

12 741/./4221 Investiční transfer od města (ÚZ 773) +10, ,-- 741/./4121 Neinvestiční přijaté transfery od města (OŠMT) ,-- Výdaje: Příjmy celkem: +12, ,-- 714/3111/5331 Příspěvek na provoz MŠ (na odpisy) ,-- 714/3113/5331 Příspěvek na provoz ZŠ (na odpisy) ,-- 739/2219/5171 Opravy, udržování-ostatní komunikace ,-- 741/./8115 Financování ,-- 739/3745/5169 Vzhled obce-služby j.n ,-- 719/6399/5362 Daň z příjmu (HČ) +1, ,-- 714/3111/6121 MŠ Hněvkovského-rekonstrukce soc.zařízení pro děti(úz 100) ,-- 739/3745/6121 Přírodní koupací biotop (ÚZ 100) ,-- 739/3612/6121 Modernizace a rekonstrukce výtahů v obec.domech +10, ,-- sídliště Komárov (ÚZ 773) 714/3421/5331 SVČ Tuháčkova-plyn ,-- Výdaje celkem: +12, ,-- Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č. 8/2011 tedy činí 89, ,- Kč. Zodpovídá: Bártová 6.2 Zpráva o vykonané kontrole hospodaření a plnění rozpočtu MČ Brnojih za 3. čtvrtletí r Komentář: Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15 je územní samosprávný celek povinen vykonávat kontrolu svého hospodaření po celý rozpočtový rok. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí předloženou Zprávu o vykonané kontrole hospodaření a plnění rozpočtu MČ Brno-jih za 3. čtvrtletí r viz příloha. Zodpovídá: Bártová 12

13 ad 7) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 7.1 Poskytnutí bytové náhrady pí xxx, v domě Dornych č. or. 126, č. pop. 425, 1 + 1, byt č. 4. Komentář: Bytová náhrada se poskytuje z důvodu rozšíření MP na Dornychu 114 o tyto prostory. Projednáno v komisi bytové a dislokační dne Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje poskytnutí bytové náhrady pí xxx, v domě Dornych č. or. 126, č. pop. 425, 1 + 1, byt č. 4. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih ze dne sazbou 44,- Kč/1 m². Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. Zodpovídá: Šebelová 7.2 Poskytnutí bytové náhrady p. xxx, v domě Za Mostem č. pop. 638, č. or. 10, 1 + 1, byt č. 2. Komentář: Bytová náhrada se poskytuje z důvodu rozšíření MP na Dornychu 114 o tyto prostory. Projednáno v komisi bytové a dislokační dne Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje poskytnutí bytové náhrady p. xxx, v domě Za Mostem č. pop. 638, č. or. 10, 1 + 1, byt č. 2. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih ze dne sazbou 44,- Kč/1 m². Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. Zodpovídá: Šebelová 13

14 7.3 Poskytnutí bytové náhrady pí xxx, v domě Dornych č. pop. 59, č. or. 114, 3 + 1, byt č. 6. Komentář: Bytová náhrada se poskytuje z důvodu rozšíření MP na Dornychu 114 o tyto prostory. Projednáno v komisi bytové a dislokační dne Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje poskytnutí bytové náhrady pí xxx, v domě Dornych č. pop. 59, č. or. 114, 3 + 1, byt č. 6. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih ze dne sazbou 44,- Kč/1 m². Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. Zodpovídá: Šebelová 7.4 Návrh na prominutí pohledávky podle rozsudků Městského soudu v Brně v celkové výši ,- Kč pí xxx, byt č. 9, 2 + 1, v domě Dornych č.pop. 45, č.or.122, Brno. Komentář: nájemné a služby soudní poplatky poplatek z prodlení celkem ,- Kč 1.600,- Kč ,-Kč ,- Kč Byt by byl po prominutí pohledávky nabídnutý jako bytová náhrada některému z nájemníků domu Dornych č. or. 114, z důvodu rozšíření MP na Dornychu 114 o tyto prostory. Projednáno v komisi bytové a dislokační dne Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje prominutí pohledávky podle rozsudků Městského soudu v Brně v celkové výši ,- Kč pí xxx, byt č. 9, 2 + 1, v domě Dornych č.pop. 45, č.or.122, Brno. Rada ukládá vedoucí bytového odboru připravit písemný materiál do příštího zasedání ZMČ. Zodpovídá: Šebelová 14

15 7.5 Projednání žádosti o pronájem prostor o výměře 120 m² v objektu Dornych č. pop. 59, č. or. 114, Brno MP Brno, která chce o tyto prostory rozšířit revír Brno-jih. Projednáno v komisi bytové a dislokační dne Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem prostor o výměře 120 m² v objektu Dornych č. pop. 59, č. or. 114, Brno, MP Brno, která chce o tyto prostory rozšířit revír Brno-jih. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu prostor a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. Zodpovídá: Šebelová 7.6 Zpráva o vykonané kontrole hospodaření VHČ - BO ÚMČ Brno-jih za 3. čtvrtletí r Komentář: Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15, je územní samosprávný celek povinen vykonávat kontrolu svého hospodaření po celý rozpočtový rok. Rozpis kontroly hospodaření VHČ je číselně a věcně zaznamenán v příloze č. 1 tohoto materiálu. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí předloženou Zprávu o vykonané kontrole hospodaření VHČ - BO ÚMČ Brno-jih za 3. čtvrtletí r viz příloha. Zodpovídá: Šebelová ad 8) Různé 8.1 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. /2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Komentář: Seznam připomínek: čl. 2 bez připomínek čl. 13 bez připomínek čl. 17 bez připomínek čl. 21 doplnit text: zabezpečuje provoz sběrných středisek odpadů čl. 22 vypustit text: zabezpečují provoz sběrných středisek odpadů doplňovaný text: bez připomínek čl. 41 bez připomínek čl. 42 bez připomínek 15

16 Usnesení: RMČ Brno jih projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. /2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, stanovila připomínky k obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna a doporučuje ZMČ Brno jih tyto připomínky schválit. Zodpovídá: tajemník 8.2 Stanovení termínu 6. zasedání ZMČ Brno-jih Z6/006 dne : Usnesení: RMČ Brno-jih stanovila termín 6. zasedání ZMČ Brno-jih Z6/006 na čtvrtek dne 24. listopadu 2011, které se bude konat v h v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno-jih, s následujícím programem: 1. Zahájení 2. Jednací řád ZMČ Brno-jih 3. Zpráva o vykonané kontrole hospodaření a plnění rozpočtu MČ Brno-jih 4. Rozpočtová opatření 5. Projednání záměru domu Černovická 10a 6. Změny ÚPmB 7. Prodej, směna majetku města Brna 8. Návrhy obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna 9. Prominutí nedobytných pohledávek 10. Různé Zodpovídá: tajemník 8.3 Kupní smlouva uzavíraná se společností K-T-V- Domeana, a.s., se sídlem Příkop 834/8, Brno, IČ: Předmětem smlouvy je prodej a koupě veškerého vnitřního vybavení bytu č. 210, na adrese Dornych 112 v Brně. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje znění Kupní smlouvy uzavírané mezi K-T-V- Domeana, a.s., se sídlem Příkop 834/8, Brno, IČ: a Statutárním městem Brnem, MČ Brno jih, IČ , se sídlem Mariánské nám. 13, Brno, zastoupeným Mgr. Josefem Haluzou, starostou MČ Brno jih. Předmětem smlouvy je prodej a koupě veškerého vnitřního vybavení bytu č. 210, na adrese Dornych 112 v Brně, za 8.000,- Kč. RMČ Brno-jih pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy. Zodpovídá: tajemník 16

17 8.4 Informace beseda k Územní studii Rozvojové území Brno-jih, která se uskuteční ve středu v tělocvičně ZŠ Tuháčkova 25 od h., za účasti vedení města Brna v čele s primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA a vedením MČ Brno-jih v čele se starostou Mgr. Josefem Haluzou. Usnesení: RMČ Brno jih bere na vědomí informaci ohledně besedy k Územnímu plánu města Brna, která se uskuteční ve středu v tělocvičně ZŠ Tuháčkova 25 od h., za účasti vedení města Brna v čele s primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA a vedením MČ Brno-jih v čele se starostou Mgr. Josefem Haluzou. RMČ Brno-jih pověřuje tajemníka úřadu technickým zabezpečením akce v ZŠ Tuháčkova 25. Zodpovídá: tajemník 8.5 Termín příští RMČ Brno-jih: R6/024 dne R6/025 dne ad 9) Společné jednání komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku dopravní problematika ul. Sokolova, Bohunická Usnesení: RMČ Brno jih společně s komisí bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku projednala dopravní problematiku ul. Sokolova, Bohunická a vytýčila možnosti pro zlepšení situace viz zápis z jednání. Zapsala: Pažoutová D. V Brně dne Mgr. Josef Haluza starosta MČ Brno-jih Ing. Anna Böhmová uvolněná členka RMČ Brno-jih 17

18 Zápis ze společného jednání členů Komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku MČ Brno-jih se členy RMČ Brno-jih konaného dne v hod. na ÚMČ Brno-jih, Mariánské nám. 13, Brno Přítomni: Členové Komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku : viz. prezenční listina hosté (příloha tohoto zápisu) Členoné RMČ Brno-jih: viz. prezenční listina Zápisu 23. RMČ Brno-jih ÚMČ m. Brna Brno jih: Mgr. Vařeka, Ing. Ivičičová (neúčastnila se celého jednání) Předmětem setkání bylo projednání návrhů řešení problematické dopravní situace na ul. Sokolova, ul. Bohunická v k.ú. Horní Heršpice. Úvodem jednání pan starosta shrnul dopravní problematiku ulic Sokolova a Bohunická, která je v poslední době předmětem podávání opakovaných stížností a podnětů místními občany. Vlivem nedávné rekonstrukce ul. Sokolova a stavby nového železničního podjezdu zde došlo k enormnímu nárůstu silničního provozu a s tím související hlučnosti, prašnosti a každodenních nebezpečných dopravních situací při přecházení těchto komunikací pěšími. S ohledem na zajištění bezpečnosti občanů byla stávající situace na těchto komunikacích diskutována, jak při jednáních Komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku MČ Brnojih, tak při jednání zástupců MČ Brno-jih se zástupcem MMB OD dne MČ Brnojih při té příležitosti předložila zástupci MMB OD návrhy řešení vedoucí ke zlepšení neutěšené stávající dopravní situace na ul. Sokolova, Bohunická. Ze strany MMB OD byla přislíbena reakce na tyto předložené návrhy do konce měsíce října až začátku listopadu. Jedná se o problematiku umístění informativního DZ zabezpečující včasné upozornění řidičů vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t na omezení vjezdu (DZ B4 + E13 ) do předmětného úseku komunikací Bohunická Sokolova (viz. stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané OD MMB dne pod čj. MMB/ /2009), dále požadavek na zvýraznění přechodu pro chodce ul. Sokolova u restaurace U Dupala, vyřešení podnětu na úpravu DZ pro cyklisty při vjezdu do železničního podjezdu z ul. Sokolova. Dále se ujal slova pan Zdeněk Harant s návrhem na přisvícení přechodů pro chodce na ul. Sokolova a Bohunická, jako dalšího opatření k zajištění bezpečnosti chodců ve večerních a nočních hodinách. Účastníky tohoto jednání byly vytipovány 4 přechody pro chodce na ul. Sokolova a Bohunická (přechody pro chodce ul. Sokolova - u pošty, u lékárny, u restaurace U Dupala, ul. Bohunická - v křižovatce ul. Bohunická x Pražákova). Panem Harantem byl prezentován typ osvětlení přechodů pro chodce z nabídky firmy HONOR spol. s r.o. Tento typ bude konfrontován s dalším typem osvětlení přechodů pro chodce, který předloží pan Boula. Na základě vyhodnocení finančních nákladů těchto zařízení se bude jednat o možnosti instalace tohoto preventivního bezpečnostního opatření na shora uvedených přechodech pro chodce. Požadavek na častější měření rychlosti na ul. Sokolova a Bohunická je vázán na zajištění dostatečného prostoru, zálivu, pro umístění měřícího zařízení a dále prostoru pro odstavování zastavených vozidel. Městská policie vznese návrh tohoto vhodného místa tak, aby bylo možné tato měření na ul. Sokolova realizovat. Instalace informačních tabulí DZ zabezpečujících včasné upozornění řidičů vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t na omezení vjezdu do předmětného úseku komunikací Bohunická Sokolova a důsledné kontroly Policií ČR řidičů nákladních vozidel projíždějících, přes všechna preventivní opatření, tímto 18

19 úsekem, včetně kontrol dodržování předepsané rychlosti jsou předpokladem k odrazení případných neukázněných řidičů k opětovnému porušování pravidel BESIP v předmětné lokalitě. Podnět na nevhodnou až nebezpečnou úpravu dopravního značení pro cyklisty u vjezdu do podjezdu z ul. Sokolova lze vyřešit, dle návrhu MČ Brno-jih a účastníků tohoto jednání, posunem stávajícího svislého dopravního značení B30 a B8 včetně podtabulky (ve směru na ul. Bohunickou), směrem zpět, před přechod pro chodce u restaurace U Dupala, aby cyklisté jedoucí tímto směrem byli včas informováni o následném omezení jízdy (zákazu vjezdu do podjezdu) a mohli tak bezpečně přejít na protější stranu komunikace. Dalším návrhem opatření k zajištění větší bezpečnosti chodců na předmětných komunikacích je zvýraznění svislého dopravního značení IP6 (přechod pro chodce) u restaurace U Dupala jeho umístěním na reflexní podklad žluté barvy a stávající přechod pro chodce vyznačený na pozemní komunikaci zvýraznit červenou barvou. Stávající přechod pro chodce (u lékárny) na pozemní komunikaci rovněž zvýraznit červenou barvou. Vhodným preventivním opatřením by bylo osazení výstražného dopravního značení A11 (pozor, přechod pro chodce) s dodatkovou tabulkou E1 (3x) včetně výstražného blikajícího světla, které by řidiče vyjíždějící z železničního podjezdu na ul. Sokolovu včas upozornilo na existenci přechodů pro chodce na ul. Sokolova umístěných v poměrně krátkých vzdálenostech za sebou. Přítomní účastníci jednání s předloženými návrhy souhlasili. Silniční správní úřad ÚMČ Brno-jih podá žádost na MMB OD ve věci schválení těchto návrhů. V kladném případě bude řešena jejich realizace. Co se týká vzneseného návrhu na zajištění preventivní dopravní výchovy školáků místních škol, bylo sděleno vedoucím MP Brno-jih panem Kukletou, že tento typ výchovy dětí (první stupeň ZŠ) již na místních školách probíhá za aktivní asistence zástupců Městské policie Brno, Odboru prevence, Zelný trh 13, tel Dalším tématem jednání byla problematika četnosti a vybavenosti autobusových zastávek MHD linky č. 50 na ul. Sokolova a Bohunická. Na základě zhodnocení stávajícího stavu je četnost těchto zastávek v dané lokalitě dostačující. Co se týká jejich vybavenosti, bude prověřena možnost osazení laviček včetně zastřešení na zastávkách Košuličova (v obou směrech), jak po legislativní, tak finanční stránce. Zapsala: Ing. Poláčková Příloha: Prezenční listina - hosté 19

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/041 ze 41. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 z 54. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 9. 1. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.09.2012 v 17.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/081 z 81. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.12.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/065 z 65. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.06.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/089 z 89. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.03.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 z 38. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.03.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/116 ze 116. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/043 ze 43. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 08.08.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 z 9. schůze RMČ Brno-jih konané dne 20.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/066 z 66. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.07.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/115 ze 115. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/088 z 88. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.11.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.10.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.04.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/014 ze 14. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.05.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/044 ze 44. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.05.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP)

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.04.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 ze 20. schůze RMČ Brno-jih konané dne 24.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/076 ze 76. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.11.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/114 ze 114. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.08.2018 v 15.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/097 z 97. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.07.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/111 ze 111. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.07.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/120 ze 120. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.11.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/046 ze 46. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 z 10. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.03.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/031 z 31. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.02.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 ze 14. schůze RMČ Brno-jih konané dne 29.04.2019 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/019 Z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 08.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/078 ze 78. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.07.2017 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/033 z 33. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 28.03.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/035 z 35. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/112 ze 112. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.08.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/109 ze 109. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/036 z 36. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 24.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.10.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 6. 2. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/017 ze 17. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/092 z 92. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.05.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.06.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 z 15. schůze RMČ Brno-jih konané dne 15.05.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/057 z 57. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/091 z 91. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.04.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/018

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/018 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/018 z 18. zasedání ZMČ Brno-jih konaného dne 25. 2. 2010 v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/061 z 61. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 z 50. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/029 z 29. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.11.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/007 ze 7. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.03.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/028 z 28. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.01.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/051 z 51. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.08.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/025 z 25. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.09.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin.

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin. USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne 14. 6. 2017, od 17:00 hodin. Upravená verze ke zveřejnění (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.06.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/020 ze 20. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/055 z 55. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/023 z 23. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 02.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.09.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/094 z 94. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.06.2014 v 17.00 h v Rosicích Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/058 z 58. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.10.2016 v 10.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. května (č. 472/37 495/37)

- 1 - U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. května (č. 472/37 495/37) - 1 - U S N E S E N Í z 37. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. května 2016 (č. 472/37 495/37) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

ad 1) Zahájení Přítomni: 17 členů ZMČ Brno-jih - viz prezenční listina Nepřítomni: pí Ing. Ilona Novotná /omluvena/ p. Ing. Radomír Jonáš /omluven/

ad 1) Zahájení Přítomni: 17 členů ZMČ Brno-jih - viz prezenční listina Nepřítomni: pí Ing. Ilona Novotná /omluvena/ p. Ing. Radomír Jonáš /omluven/ Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/004 ze 4. zasedání ZMČ Brno-jih konaného dne 3.5.2007 v kinosále VUVL-SM, s.r.o., Mariánské náměstí 1, Brno-Komárov Materiály:

Více

Rada města Velké Meziříčí

Rada města Velké Meziříčí Rada města Velké Meziříčí PŘEHLED USNESENÍ z 15. schůze rady města Velké Meziříčí, která se konala dne 29.5.2019 535/15/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 15. schůze rady města ze dne 29. 5. 2019 I. Rada

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

USNESENÍ č. 10 ze schůze RM konané dne

USNESENÍ č. 10 ze schůze RM konané dne USNESENÍ č. 10 ze schůze RM konané dne 29. 5. 2019 USNESENÍ PŘENESENÁ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ RM STÁLE TRVAJÍCÍ UR 9/1/2019 program své 9. schůze (viz příloha) UR 9/3.1/2019 Souhlasí: s uzavřením nájemní smlouvy...

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Zápis R8/012 z 12. schůze RMČ Brno-jih konané dne 03.04.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Petr Machálek Mgr., Bc. Jiří Jobánek. Bc. Igor Fučík, MBA Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Petr Machálek Mgr., Bc. Jiří Jobánek. Bc. Igor Fučík, MBA Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 89. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 21. září 2017 v 16:00 hodin v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: Omluveni: 16:00 hodin Ing.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne Rada obce Troubsko na svém jednání dne přijala toto usnesení:

VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne Rada obce Troubsko na svém jednání dne přijala toto usnesení: VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE ze dne 8. 1. 2018 Rada obce Troubsko na svém jednání dne 8. 1. 2018 přijala toto usnesení: 2. Kontrola bodů jednání z minulé rady 2.2. Žádost o vyjádření k novostavbě rodinného

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/007 ze 7. schůze RMČ Brno-jih konané dne 30.01.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/006 z 6. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

Usnesení ZMČ č. 7/ U S N E S E N Í. Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19.

Usnesení ZMČ č. 7/ U S N E S E N Í. Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19. Statutární město Brno městská část Brno - Nový Lískovec Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19. září 2018

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin.

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin. USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne 4. 12. 2017, od 17:00 hodin. Upravená verze ke zveřejnění (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z X. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.12.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady,

Více

Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 26. 02. 2019 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila

Více