ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí"

Transkript

1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/014 ze 14. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne v h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Nepřítomni: Ing.Anna Böhmová (omluvena) Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih 3. Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí 4. Podklady k projednání z Finančního odboru 5. Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 6. Podklady k projednání z komise školské a kulturní 7. Různé ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 14. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí 3.1 Projednání Konceptu Územního plánu města Brna ve třech předložených variantách. Komentář: Městská část Brno-jih obdržela dne oznámení Magistrátu města Brna Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR), Kounicova 67, Brno, o zpracování Konceptu Územního plánu města Brna (ÚPmB) a zveřejnění jeho tří variant. Dne bylo oznámeno veřejné projednání Konceptu ÚPmB. Ve dnech , a proběhla prezentace na Městské části Brno-jih. Rada města Brna na své schůzi R6/018 dne schválila stanovisko ke 2. návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Projednáno na 13. zasedání RMČ R6/013 dne , za účasti Ing. Mgr. Kateřina Leopoldové (vedoucí OÚPR MMB), Ing. arch. Antonina Hladíka (UAD-STUDIO s.r.o.), Ing. arch. Jaroslava Dokoupila (Arch.Design s.r.o.), Michala Novotného (člen komise výstavby a životního prostředí), Ivany Dvořákové (členka komise pro koordinaci ÚPmB). Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne a Projednáno v komisi pro koordinaci ÚPmB dne , , , Návrh připomínek za komisi výstavby a životního prostředí a komisi pro koordinaci ÚPmB viz příloha č. 1 1

2 Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí a komise pro koordinaci ÚPmB schvaluje stanovisko ke třem variantám Konceptu ÚPmB, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a doporučuje ZMČ Brno-jih toto stanovisko potvrdit. ZMČ Zodpovídá: Juklíčková 3.2 Obecně závazná vyhláška Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí, Kounicova 67, Brno spalování suchých rostlinných materiálů zajištění podmínek v městské části Brno-jih. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise nepožaduje stanovení podmínek. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí schvaluje nestanovení podmínek při spalování suchých rostlinných materiálů v městské části Brno-jih. RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih její usnesení odsouhlasit. ZMČ Zodpovídá: Juklíčková 3.3 Žádost pana xxx a pana xxx, o vyjádření k úpravě směrné části ÚPmB v k.ú. Přízřenice na pozemcích parc.č. 213/1, 213/8, 213/2 z návrhové funkční plochy čistého bydlení (BO) na návrhovou funkční plochu předměstského bydlení (BP). Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise souhlasí s předloženou navrhovanou úpravou směrné části ÚPmB. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí schvaluje úpravu směrné části ÚPmB v k.ú. Přízřenice na pozemcích parc.č. 213/1, 213/8, 213/2 z funkční plochy čistého bydlení (BO) na funkční plochu předměstského bydlení (BP). Zodpovídá: Juklíčková 2

3 ad 4) Podklady k projednání z Finančního odboru 4.1 Žádost o poskytnutí jednorázové dotace TJ Lokomotivy Horní Heršpice Zdůvodnění: Na základě žádosti pana xxx předkládáme návrh na poskytnutí jednorázové finanční dotace ve výši Kč 8.000,-- na nákup čerpadla, které by dle vyjádření sloužilo k zavlažování travnatého hřiště TJ Lokomotivy. Usnesení: RMČ Brno-jih neschvaluje poskytnutí jednorázové dotace ve výši Kč 8.000,-- na nákup čerpadla pro TJ Lokomotivu Horní Heršpice, Sokolova 2, Brno. Zodpovídá: Bártová 4.2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-jih podpora de minimis Zdůvodnění: Jedná se o smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu roku 2011 MČ Brno-jih ve výši schváleného rozpočtu pro rok 2011 viz.tabulka. Zároveň se jedná o podporu de minimis tj. podporu malého rozsahu. Název organizace Částka dotace 1. Základní umělecká škola, PO JmK, Slunná 11, Brno ,-- Kč 2. FC Sparta Brno, občanské sdružení, Mariánské nám.3, Brno ,-- Kč 3. TJ Sokol Brno-jih, občanské sdružení, Pompova 22, Brno ,-- Kč 4. TJ Lokomotiva Brno H. Heršpice, občanské sdružení, Sokolova 2, Brno ,-- Kč 5. Skaut-český skauting ABS Brno, Středisko Lesní moudrost, Pellicova 2, Brno ,-- Kč 6. Svaz důchodců ČR MO Brno, Klub seniorů Komárov, Tuháčkova 25, ,-- Kč 7. Svaz důchodců ČR MO Brno, Klub důchodců H.Heršpice, Bednářova 28, Brno ,-- Kč 8. Český svaz bojovníků za svobodu, základní organizace č.27, Svatoplukova 268/84, Brno ,-- Kč 9. SDH Brno-Přízřenice, Břeclavská 291/12, Brno ,-- Kč CELKEM DOTACE ,-- Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje znění smluv uzavírané mezi organizacemi viz. tabulka a Statutárním městem Brnem-Městskou částí Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno a doporučuje ZMČ Brno-jih tyto smlouvy schválit. ZMČ Zodpovídá: Bártová 3

4 4.3 Doplnění Seznamu investičních akcí v MČ Brno-jih určených k postupné realizaci. Komentář: Na základě požadavku ÚMČ Brno-jih doplňujeme bod č. 8 kap. 739 str. 1 Seznamu investičních akcí v MČ Brno-jih určených k postupné realizaci následovně: Kap.739 Místní hospodářství 8. Řešení parkovacího stání v obytné části Komárov-sídliště Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje doplnění bodu č. 7 kap. 739 str. 1 v Seznamu investičních akcí v MČ Brno-jih určených k postupné realizaci v daném rozsahu a doporučuje ZMČ Brno-jih jeho odsouhlasení. ZMČ Zodpovídá: Bártová 4.4 Rozpočtové opatření č. 4/2011 Komentář: Obsahem rozpočtového opatření je dotace ze státního rozpočtu na pojistné v souvislosti s výkonem veřejné služby, přesun mezi oddílem paragrafem finančních prostředků na sčítání lidu dle pokynu ORF MMB a dále pak navýšení a přesun rozpočtových prostředků jak na straně příjmových položek, tak na straně výdajových položek dle potřeb a požadavků úřadu MČ Brno-jih, tj. na investiční akci Řešení parkovacího stání v obytné části Komárov-sídliště a pořízení posilovacích strojů pro veřejnost na veřejné sportoviště areálu Hněvkovského. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č. 4/2011 v následujícím rozsahu a doporučuje zastupitelstvu jeho odsouhlasení. Příjmy: 741/./4116 Neinvestiční transfer MPSV ČR (ÚZ 13002) ,-- 741/./8115 Financování ,-- Celkem: ,-- Výdaje: 719/6149/5011 Mzdy-sčítání lidu (ÚZ 98005) ,-- 719/6149/5021 OON-sčítání lidu (ÚZ 98005) ,-- 728/4399/5163 Pojištění-výkon veřejné služby (ÚZ 13002) ,-- 719/6171/5909 Ostatní finanční operace ,-- 739/2219/6121 Řešení parkovacího stání v obytné části Komárov-sídliště ,-- 739/3745/5137 Posilovací stroje pro veřejnost-areál Hněvkovského ,-- 4

5 Celkem: ,-- Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č. 4/2011 tedy činí 69, ,-- Kč. Zodpovídá: Bártová ZMČ ad 5) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 5.1 Žádost o výměnu bytů mezi paní xxx, nájemnicí bytu č. 22, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 639, č. or. 12, Brno, paní xxx, nájemnicí bytu č. 4, 3 + 1, v domě Josefy Faimonové č.pop. 2219, č. or. 2, Brno a manželi xxx, nájemníky bytu č. 2, 5 + 1, v domě Vlčnovská č. pop. 4213, č. or. 2, Brno, podle 715 OZ. Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí s výměnou bytů mezi paní xxx, nájemnicí bytu č. 22, 2 + 1, v domě Za mostem č. pop. 639, č. or. 12, Brno, paní xxx nájemnicí bytu č. 4, 3 + 1, v domě Josefy Faimonové č.pop. 2219, č. or. 2, Brno a manželi xxx, nájemníky bytu č. 2, 5 + 1, v domě Vlčnovská č. pop. 4213, č. or. 2, Brno, podle 715 OZ. Rada pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy s pí xxx a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 5.2 Žádost o výměnu bytů mezi panem xxx, nájemníkem bytu č. 1, 1 + kk, v domě Jílkova č. pop. 2503, č. or. 203, Brno a paní xxx, nájemnicí bytu č. 7, 2 + 1, v domě Komárovské nábřeží č. pop. 569, č. or. 6, Brno, podle 715 OZ. Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí s výměnou bytů mezi panem xxx, nájemníkem bytu č. 1, 1 + kk, v domě Jílkova č. pop. 2503, č. or. 203, Brno a paní xxx, nájemnicí bytu č. 7, 2 + 1, v domě Komárovské nábřeží č. pop. 569, č. or. 6, Brno, podle 715 OZ. Rada pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy s panem xxx a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 5

6 5.3 Žádost o výměnu bytů mezi panem xxx, nájemníkem bytu č. 9, 1 + 1, v domě Dornych č. pop.425, č. or. 126, Brno a paní xxx, nájemnicí bytu č. 5, 3 + 1, v domě Kovářská č. pop. 206, č. or. 16, Brno, podle 715 OZ. Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí s výměnou bytů mezi panem xxx, nájemníkem bytu č. 9, 1 + 1, v domě Dornych č. pop. 425, č. or. 126, Brno a paní xxx, nájemnicí bytu č. 5, 3 + 1, v domě Kovářská č. pop. 206, č. or. 16, Brno, podle 715 OZ. Rada pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy s panem xxx a paní xxx a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 5.4 Žádost paní xxx, bytem Hodonínská č.pop. 630, č.or. 7, Brno o přechod nájmu bytu podle 706, odst. 2 OZ byt č. 10, 2 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 630, č.or. 7, Brno, po xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise bere na vědomí, že se ve smyslu ust. 706, odst. 2 OZ, stala pí xxx, bytem Hodonínská č.pop. 630, č.or. 7, Brno, výlučnou nájemnicí bytu č. 10, 2 + 1, tamtéž, po dědečkovi xxx. Rada pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 5.5 Na základě doporučení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje návrh na podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas, podle 711 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1964 Sb. obč. zák. p. xxx, byt č. 7, v domě Schwaigrova č.pop. 665,č. or. 3. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu podle OZ 711 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1964 Sb. z důvodu neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas, p. xxx, byt č. 7 6

7 v domě Schwaigrova č.pop. 665, č. or. 3. Rada pověřuje starostu podpisem výpovědí z nájmu bytu. 5.6 Pronájem bytu po neplatiči nájemného - Komárovské nábřeží č. pop. 409, č. or. 4, Brno, byt. č. 4, 2 + 1, paní xxx, Výše dluhu: ,- Kč nájemné a služby spojené s užíváním bytu 4.980,- Kč soudní poplatky ,- Kč celkem Náhradníci: 1. xxx 2. xxx Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytu po neplatiči nájemného v domě Komárovské nábřeží č. pop. 409, č. or. 4, Brno, byt. č. 4, 2 + 1, Brno, paní xxx s tím, že vyplatí dlužné nájemné a soudní poplatky v celkové výši ,- Kč. RMČ stanovila nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvýšení nájemného z bytu a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih ze dne sazbou 51,08 Kč/1 m². Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o postoupení pohledávky a nájemní smlouvy, která bude uzavřena na dobu určitou, do doby uhrazení pohledávky a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 5.7 Žádost Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje o projednání pronájmu bytu č. 20, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 665, č.or. 3, Brno, p. xxx. Jedná se o služební byt podle 7 zákona č. 102/1992 Sb.. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise a návrhu Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje souhlasí s pronájmem bytu č. 20, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 665, č.or. 3, Brno, p. xxx. Nájemné se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvýšení nájemného z bytu sazbou 44,- Kč/1 m². Nájemní smlouva bude uzavřena na základě doporučení Policie ČR, Správy Jihomoravského kraje, Kounicova 24, Brno na 2 roky, tj do Rada pověřuje starostu podpisem 7

8 nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 5.8 Informace o plnění metodického pokynu k prominutí poplatků z prodlení a metodického pokynu přivolení k výpovědi z nájmu bytů, schváleného na 43. zasedání RMČ Brno-jih dne za I. čtvrtletí 2011 přehled dlužníků dle přiloženého seznamu. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise bere na vědomí informaci o plnění metodického pokynu k prominutí poplatků z prodlení a metodického pokynu přivolení k výpovědi z nájmu bytů za II. čtvrtletí 2010, schváleného na 43. zasedání RMČ Brno-jih dne přehled dlužníků dle přiloženého seznamu. 5.9 Žádost paní xxx, nájemkyně bytu č. 7, v domě Dornych 114 č. pop. 59, č.or. 114, Brno o prominutí tří nájmů tj ,- Kč z důvodu opravy bytu, a tím znemožnění jeho užívání. Komentář: Pí xxx vyplatila byt po neplatiči nájemného ve výši ,- Kč. Samotná rekonstrukce bytu se vzhledem k nepředpokládaným opravám protáhla. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s prominutím tří nájmů, tj ,- Kč, z důvodu rekonstrukce bytu, pí xxx, byt č. 7, v domě Dornych č. pop. 59, č. or. 114, Brno. Rada pověřuje vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku Stanovisko MČ k obsahu podnětu Ministerstva vnitra ČR ve věci výměn bytů a přechodů nájmů bytů. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise zaujala ve věci podnětu Ministerstva vnitra ČR ve věci výměn bytů a přechodů nájmu bytů následné stanovisko: 8

9 1. Dohoda o výměně bytu by měla být uzavřena pouze jedna, nikoliv pro každou z městských částí samostatně. Rovněž by měly MČ respektovat dohodu o výměně bytů sepsanou účastníky, advokátem atd. 2. Ostatní náležitosti, tj. jaké podklady či dokazování bude po nájemnících požadovat je plně na příslušné MČ. Rada ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět bytový odbor Magistrátu města Brna. ad 6) Podklady k projednání z komise školské a kulturní 6.1 Žádost paní Romany Vaďurové, ředitelky Mateřské školy Brno, Zelná 70, příspěvkové organizace o souhlas zřizovatele - RMČ Brnojih, s čerpáním financí z rezervního fondu. Zdůvodnění: - viz žádost ředitelky MŠ paní Romany Vaďurové, ze dne ze zdrojů rezervního fondu je možné financovat další rozvoj činnosti organizace, to znamená rozvoj veškeré neinvestiční činnosti příspěvkové organizace, pro kterou byla zřízena, - finanční prostředky z rezervního fondu (13.000,- Kč od rodičů) budou použity na pořízení zahradního houpadla pro děti z mateřské školy, - stav RF k : ,- Kč. Projednáno v komisi školské a kulturní dne ŠKK doporučuje RMČ Brno-jih schválit čerpání částky ,- Kč z rezervního fondu p.o. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje použití částky ,- Kč z rezervního fondu Mateřské školy Brno, Zelná 70, p.o., na pořízení zahradního houpadla pro děti z mateřské školy. Zodpovídá: Hájková 6.2 Žádost paní Mgr. Jany Hanákové, ředitelky Základní školy Brno, Tuháčkova 25, příspěvkové organizace o souhlas RMČ Brno-jih s předložením projektové žádosti o finanční prostředky z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělání v Jmk z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací. Projednáno v komisi školské a kulturní nebylo. 9

10 Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí s tím, aby Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace předložila projektovou žádost o finanční prostředky z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělání v Jmk z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací, bez požadavků na rozpočet MČ Brno-jih. Zodpovídá: Hájková 6.3 Žádost o stanovisko zřizovatele povolení výjimky z počtu žáků ve třídě. stanoveného dle 4 odst.7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. Jedná se o žádost Mgr. Jany Hanákové, ředitelky Základní školy Brno, Tuháčkova 25, příspěvkové organizace. Zdůvodnění: - dle 4 odst.7 vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, je nejvyšší počet žáků ve třídě stanoven na 30, - 23 odst. 5 zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, umožňuje zřizovateli povolovat výjimky z počtu žáků na třídu. Základním pravidlem pak je, že pokud se jedná o počty dětí stanovené prováděcím právním předpisem, pak se výjimka uděluje do počtu plus 4 děti, - nezbytnou podmínkou pro udělení výjimky v případě vyššího počtu je, že nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, rada rozhoduje o výjimce v těch případech, kdy výjimka nepřinese potřebu navýšení závazného ukazatele rozpočtu školy. Projednáno v komisi školské a kulturní nebylo. Usnesení: RMČ Brno-jih v souladu s ustanovením 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, povoluje výjimku z počtu žáků stanoveném dle 4 odst. 7 vyhl.č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění a stanovuje počet žáků 8 třídy, pro školní rok 2011/2012 v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, příspěvkové organizaci, na 31. Zodpovídá: Hájková 10

11 ad 7) Různé 7.1 Odměny členům Finančního výboru ZMČ Brno-jih a Kontrolního výboru ZMČ Brno-jih za I. pololetí 2011, kteří nejsou členy ZMČ Brno-jih Komentář: Usnesení: Odměna se vyplácí na základě platných Zásad odměňování 15. novelizace a je poskytována fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů. RMČ Brno jih schvaluje návrh odměn členům Finančního výboru ZMČ Brno-jih a Kontrolního výboru ZMČ Brno-jih, kteří nejsou členy ZMČ Brno-jih za I. pololetí 2011 v rozsahu a výši uvedené v příloze. Rada doporučuje ZMČ Brno-jih tyto odměny schválit. ZMČ Zodpovídá: tajemník 7.2 Pravidla pro vydávání zpravodaje Jižní kurýr Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje Pravidla pro vydávání zpravodaje Jižní kurýr viz příloha. Zodpovídá: tajemník 7.3 Návrh tajemníka ÚMČ Brno-jih na jmenování do funkce vedoucí stavebního úřadu ÚMČ Brno-jih Komentář: V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, v platném znění, na základě výběrového řízení uskutečněného dne , výběrová komise doporučuje jmenovat do funkce vedoucí stavebního úřadu Ing. Renatu Ivičičovou, dnem Usnesení: RMČ Brno-jih na základě návrhu tajemníka úřadu a doporučení výběrové komise jmenuje dnem do funkce vedoucí stavebního úřadu ÚMČ Brno-jih Ing. Renatu Ivičičovou, bytem xxx. Zodpovídá: tajemník 11

12 7.4 Změna ve složení komise komisi výstavby a životního prostředí Usnesení: RMČ Brno-jih odvolává ke dni pí Danu Juklíčkovou, bytem xxx, z komise výstavby a životního prostředí, z důvodu ukončení jejího pracovního poměru a zároveň jmenuje od nového člena komise výstavby a životního prostředí Ing. Renatu Ivičičovou, bytem xxx. Nově zvolenému členovi komise přísluší odměna dnem zvolení, tj dle platných Zásad odměňování. Zodpovídá: starosta 7.5 Změna v povodňové komisi zvláštní orgán obce Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí, že starosta MČ Brno-jih ukončil ke dni členství v povodňové komisi pí Daně Juklíčkové, bytem xxx, z důvodu ukončení jejího pracovního poměru a zároveň jmenoval ke dni nového člena komise povodňové Ing. Renatu Ivičičovou, bytem xxx. Nově zvolenému členovi komise přísluší odměna dnem zvolení, tj dle platných Zásad odměňování. Zodpovídá: starosta Zapsala: Pažoutová D. V Brně dne Mgr. Josef Haluza starosta MČ Brno-jih Ing. Zdeněk Harant člen RMČ Brno-jih 12

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.09.2012 v 17.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 z 54. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 9. 1. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/044 ze 44. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.05.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/115 ze 115. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/065 z 65. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.06.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/036 z 36. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 24.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 z 38. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.03.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 z 10. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.03.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/120 ze 120. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.11.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/043 ze 43. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 08.08.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.04.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/081 z 81. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.12.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/089 z 89. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.03.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/033 z 33. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 28.03.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 ze 14. schůze RMČ Brno-jih konané dne 29.04.2019 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/114 ze 114. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.08.2018 v 15.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/076 ze 76. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.11.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/041 ze 41. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 ze 20. schůze RMČ Brno-jih konané dne 24.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/029 z 29. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.11.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/020 ze 20. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/116 ze 116. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.09.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/061 z 61. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/006 z 6. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/094 z 94. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.06.2014 v 17.00 h v Rosicích Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/007 ze 7. schůze RMČ Brno-jih konané dne 30.01.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/066 z 66. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.07.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/055 z 55. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.10.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/051 z 51. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.08.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/028 z 28. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.01.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/100 ze 100. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.08.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/112 ze 112. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.08.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2014 MČ Brno-jih Zhodnocení výsledků řídících kontrol V roce 2014 byla finanční kontrola prováděna ve spolupráci se společností AUDIT - DANĚ, spol. s

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/088 z 88. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.11.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/017 ze 17. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.10.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 6. 2. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/025 z 25. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.09.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/111 ze 111. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.07.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/035 z 35. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/019 Z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 08.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP)

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.04.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení Přítomni: 15 členů ZMČ Brno-jih - viz prezenční listina Nepřítomni: prof. RNDr. Potáček Milan, CSc. - omluven

ad 1) Zahájení Přítomni: 15 členů ZMČ Brno-jih - viz prezenční listina Nepřítomni: prof. RNDr. Potáček Milan, CSc. - omluven Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/010 z 10. zasedání ZMČ Brno-jih konaného dne 29.5.2008 v kinosále MERE BOHEMIA, s.r.o. (dříve VUVL-SM, s.r.o.), Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/018

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/018 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/018 z 18. zasedání ZMČ Brno-jih konaného dne 25. 2. 2010 v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.06.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/109 ze 109. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z X. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.12.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady,

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/058 z 58. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.10.2016 v 10.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 z 50. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/007 ze 7. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.03.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/097 z 97. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.07.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.01.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/023 z 23. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 02.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/046 ze 46. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 21 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/031 z 31. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.02.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 z 9. schůze RMČ Brno-jih konané dne 20.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Zápis R8/012 z 12. schůze RMČ Brno-jih konané dne 03.04.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/057 z 57. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

XV. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ

XV. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z XV. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.03.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

56. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

56. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 56. schůze Rady, konané dne 25. dubna

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 z 15. schůze RMČ Brno-jih konané dne 15.05.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

2. VI.72/2500/1 Věc : Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za III.čtvrtletí roku 2013 rozpočtová činnost

2. VI.72/2500/1 Věc : Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za III.čtvrtletí roku 2013 rozpočtová činnost Z á p i s z 72. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 16.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p.

Více

Hlasování o návrhu programu zasedání: Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 Program zasedání byl schválen.

Hlasování o návrhu programu zasedání: Hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0 Program zasedání byl schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/002 z 2. zasedání ZMČ Brno-jih konaného dne 14.12.2006 v kinosále VUVL-SM, s.r.o., Mariánské náměstí 1, Brno-Komárov Materiály:

Více

2. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

2. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 2. schůze Rady, konané dne 3. prosince

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 21.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Schůzi 19. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Schůzi 19. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/019 z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 10.07.2019 v 15.00 h a dne 15.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/078 ze 78. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.07.2017 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/032 ze 32. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.12.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: prof.ing. Kolíbal, CSc., Mgr. Šlapal, Mgr. Feigler

Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: prof.ing. Kolíbal, CSc., Mgr. Šlapal, Mgr. Feigler Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 11.09. 2014 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční

Více

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 19. schůze Rady, konané dne 16. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne

Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne 16.1.2019 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, Ing.arch. Kremitovská, JUDr.Příborský,

Více

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ U S N E S E N Í z I. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 17.12.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25 K bodu 2 - Schválení programu Ustavujícího

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/092 z 92. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.05.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/015 z 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ad 1) Zahájení Přítomni: 17 členů ZMČ Brno-jih - viz prezenční listina Nepřítomni: pí Ing. Ilona Novotná /omluvena/ p. Ing. Radomír Jonáš /omluven/

ad 1) Zahájení Přítomni: 17 členů ZMČ Brno-jih - viz prezenční listina Nepřítomni: pí Ing. Ilona Novotná /omluvena/ p. Ing. Radomír Jonáš /omluven/ Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/004 ze 4. zasedání ZMČ Brno-jih konaného dne 3.5.2007 v kinosále VUVL-SM, s.r.o., Mariánské náměstí 1, Brno-Komárov Materiály:

Více