VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010

2 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství respektující principy trvale udržitelného rozvoje, potřeby a možnosti města Tábora při současném respektování právní úpravy platné v oblasti odpadového hospodářství ČR a v souladu s právními předpisy EU. Struktura a obsah POH města Tábora odpovídá požadavkům zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ) a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů (dále jen v. č. 383/2001 Sb., ). POH stanovuje a následně opatření k jejich dosažení, které město Tábor bude jako původce odpadů realizovat tak, aby bylo předcházeno vzniku odpadů, omezováno jejich množství a jejich nebezpečné vlastnosti a současně bylo dosaženo souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje. Mezi stanovené POH města Tábora jsou implementovány v závislosti na stanovených ch POH Jihočeského kraje pouze takové, které odpovídají podmínkám a možnostem našeho města a jejichž splnění může město Tábor v rámci svých kompetencí garantovat nebo ovlivnit použitím vhodných nástrojů řízení odpadového hospodářství nebo realizací navržených opatření. Při tvorbě cílů a volbě nástrojů k jejich dosažení se vychází z toho, že závazná část POH města Tábora je v souladu se závaznou částí POH Jihočeského kraje, kterou respektuje z hlediska stanovených základních principů a trendů nikoliv však jako požadavek na bezpodmínečné převzetí konkrétních kvantifikovaných cílů. Plán odpadového hospodářství města Tábora je zpracován pro období 2005 až 2010 a má stanoveny tyto : Krátkodobé : (do roku 2008) Poř. číslo Číslo - označení uvedené v POH Název opatření 1 1, 8 Podporovat kompostování bioodpadů v domácích kompostérech v rámci osvěty Podpora individuálního kompostování 2 6, 8 Získat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálního odpadu 3 1 Pokračovat v provozování speciálních kontejnerů pro sběr odpadních olejů ve sběrných dvorech zaměřených na sběr nebezpečných odpadů Prověřit (event. vytvořit síť) pro odevzdání autovraků oprávněné osobě 5 3.7, 5, 8 Podporovat vytvoření sítě sběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení

3 Střednědobé : (do roku 2010) Poř. číslo Číslo označení uvedené v POH Název opatření 1 1, 5 Vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů biologicky rozložitelných odpadů vznikajících v domácnostech, živnostech, průmyslu a úřadech mimo směsný odpad 2 1 Do roku 2008 posoudit zavedení odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů podle možností a podmínek města Tábora 3 1, 5 Podporovat vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s komunálními odpady tak, aby bylo dosaženo postupného omezení BRKO ukládaných na skládky 4 1, 5 Zvýšit do roku 2008 počet sběrných dvorů (optimálně v obcích od 2 do 10 tis. obyvatel jeden sběrný dvůr, ve větších městech jeden sběrný dvůr na každých 10 tis. obyvatel) Dlouhodobé : (do roku 2012) Poř. číslo Číslo označení uvedené v POH Název opatření 1 1 Podporovat změny výrobních postupů směrem k nízkoodpadovým až bezodpadovým technologiím a v případě vzniku odpadů k jejich vyššímu využívání 2 1 Podporovat zavedení systémů enviromentálního řízení, především systém Mezinárodní organizace pro normalizaci, Národní program zavedení systémů řízení podniků a auditů z hlediska ochrany životního prostředí 3 1, 6 Naplňovat program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro oblast odpadového hospodářství, včetně zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o stavu odpadového hospodářství 4 1 Podporovat všechny formy dobrovolných aktivit výrobní a nevýrobní sféry 5 6 Ekologická výchova a osvěta

4 Indikátory stavu a změn odpadového hospodářství Číslo Číslo Název Indikátor Termín 1 1 Zvýšit množství odděleně sbíraných druhů Množství komunálních odpadů (papír, plasty, sklo, vytříděných odpadů bioodpad) ze současných 10% na 20% za z celkového KO účelem materiálového využití 2 1 Snížit množství BRKO ukládaných na skládky Podíl biologicky tak, aby podíl této složky ve skládkovaném rozložitelných odpadu činil v roce 2010 nejvýše 75% komunálních hmotnostních z celkového množství BRKO odpadů v KO vzniklých v roce Snížit měrnou produkci NO o 20% do roku 2010 Podíl nebezpečných ve srovnání s rokem Zvyšovat množství sebraných baterií a akumulátorů a jejich předání k materiálovému využití Zvýšit úroveň sběru tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení povinnými osobami Zavedení systému sběru všech vozidel po skončení životnosti ve městě Tábor v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., a zajištění jejich opětovného použití, materiálového a jiného využití povinnými osobami v souladu s bodem 3.7 nařízení vlády č. 197/2003 Sb. (POH ČR) 7 4 Zvýšení využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55% všech vznikajících odpadů do roku 2012 s výhledem dalšího zvyšování jejich využití 8 5 Podporovat výstavbu takových zařízení, u kterých bude technicky a ekonomicky prokázána účelnost jejich provozování a která budou v souladu s nejlepšími dostupnými technikami 9 6 Zefektivnit osvětové kampaně v koordinaci s EVVo odpadů v KO Změna meziročního nárůstu množství baterií, akumulátorů v KO Podíl elektrických a elektronických zařízení v KO Systém je již v současnosti zaveden Podíl stavebních odpadů v celkové produkci KO průběžně Každoroční vyhodnocování těchto indikátorů zabezpečuje odbor životního prostředí města za pomoci evidence o odpadech. V případě odchylky nežádoucím směrem bude provedeno potřebné nápravné opatření.

5 Vyhodnocení jednotlivých indikátorů : Indikátor č. 1 Číslo Číslo Název Indikátor Termín 1 1 Zvýšit množství odděleně sbíraných druhů Množství komunálních odpadů (papír, plasty, sklo, vytříděných bioodpad) ze současných 10% na 20% za odpadů účelem materiálového využití z celkového KO Třídění odpadů je základní povinností původců, vyplývající přímo ze zákona o odpadech. V Táboře je třídění odpadů zaměřeno především na dále využitelné složky komunálního odpadu, kterými jsou : papír, sklo, plast (PET lahve, v menší míře směsný plast) a nápojové kartony. Z komunálního odpadu by bylo možné vytřídit i jiné užitečné suroviny, ovšem prozatím za ekonomicky nevýhodných podmínek. Bohužel v současné době je i stávající třídění ekonomicky problematické, neboť stagnuje trh s druhotnými surovinami. Pevně doufáme, že tento stav pomine a situace se vrátí k normálu, protože odstoupit od třídění není účelné a z legislativního hlediska není ani možné. Třídění odpadů přispívá k jejich opětovnému využití - recyklaci a tím ke snížení množství primárních vstupních surovin do výrobních procesů. Tímto způsobem je možno snížit množství vstupních surovin pro výrobu, které jsou získávány odtěžením z přírodního prostředí a v důsledku tak přispět k ochraně přírodních zdrojů. Tříděním odpadů se pak fakticky snižuje i množství odpadů uložených na skládky.tím je umožněno efektivnější využití již provozovaných skládek a snížení potřeby budování skládek nových. V roce 2009 bylo z celkového množství komunálních odpadů vytříděno níže uvedené množství odděleně sbíraných druhů komunálních odpadů: Papír: 720,1t plasty: 181,7 t sklo: 409,4 t nápojové kartony: 5,5 t Vývoj třídění od roku 2005 Rok plast a PET (t/rok) průměr na občana (kg/rok) PET + plast papír (t/rok) průměr na občana (kg/rok) papír sklo (t/rok) průměr na občana (kg/rok) sklo tetrapak (t/rok) průměr na občana (kg/rok) tetrapak celkem průměr na občana (kg/rok ) celkem ,1 4,36 148,6 4,07 188,1 5,15 495,8 13, ,6 4,26 235,8 6,58 177,7 4,96 1,79 0,05 567,9 15, ,7 5,29 333,3 9,2 191,9 5,3 7,1 0,2 723,0 20, ,7 4,9 562,1 15,8 238,45 6,7 5,035 0,14 981,3 27, ,7 5,1 720,2 20,2 409,4 11,5 5,5 0, ,8 36,9

6 Z uvedených výsledků tedy vyplývá, že jsme v roce 2009 docílili navýšení odděleně sbíraných složek směsného komunálního odpadu o 34,2 %, oproti skutečnosti r. 2008, což je v souladu s předpokládaným vývojem dle plánu POH města Tábor. Od začátku roku 2009 byly v provozu nové kontejnery, které byly pořízeny v rámci projektu Rozšíření separace a intenzifikace sítě ve městě Tábor z dotace z OPŽP. Nárůst vytříděného množství jednotlivých složek odpovídá tomuto rozšíření sítě. ROK SKO (t) Separace (t) , ,9 10, , ,3 16, ,8 22,6 % separace z SKO V současné době je na území Tábora rozmístěno celkem 120 stanovišť na separovaný odpad. V porovnání s POH jsme k rozšiřování počtu stanovišť kontejnerů na separovaný odpad přistoupili rychlejším tempem. Umožnila nám to možnost získat dotaci z OPŽP. Ke zvyšujícímu se množství vytříděných složek přispěla i zvyšující se ná enviromentální výchova a propagace těchto aktivit akce reklamní autobus, vydávaný Odpadový kalendář, články v NTR, webové stránky města. Cílem POH bylo zvýšit množství odděleně sbíraných složek komunálního odpadu z 10 % na 20% z množství celkového směsného komunálního odpadu. Jak vyplývá z výše uvedené tabulky byl tento cíl již dosažen, neboť množství odděleně sebraných složek odpovídá 22 % z celkového množství SKO. Hodnocení indikátoru : Indikátor č. 1 je plněn v souladu s POH Stanoviště nových kontejnerů na separovaný odpad

7 Indikátor č.2: Číslo Číslo Název Indikátor Termín 2 1 Snížit množství BRKO ukládaných na skládky Podíl biologicky tak, aby podíl této složky ve skládkovaném rozložitelných odpadu činil v roce 2010 nejvýše 75% komunálních hmotnostních z celkového množství BRKO odpadů v KO vzniklých v roce V současné době se na území města odděleně sbírají a shromažďují biologicky rozložitelné odpady (BRKO) pouze z veřejné zeleně a ze zahrad. Tyto odpady jsou předávány ke zpracování do kompostárny v Klenovicích, kterou provozují Technické služby Tábor s.r.o. Pro rok 2010 je připraven sběr bioodpadů z domácností. Zatím se jedná pouze o pilotní projekt, na jehož realizaci má město přislíbenu dotaci z OPŽP. Po vyhodnocení úspěšnosti tohoto projektu bude rozhodnuto jakým způsobem se bude další vývoj ubírat. Dle POH Jihočeského kraje činila produkce BRKO v roce kg/osobu/rok. Vzhledem ke skutečnosti, že v té době nebyla ještě v provozu kompostárna v Klenovicích, která v současné době zpracování BRKO pro město Tábor zajišťuje, a město neprovádělo oddělený sběr kompostovatelného odpadu od občanů, lze předpokládat, že veškerý objem vyprodukovaného BRKO skončil na skládce KO. Rok Množství BRKO celkem Přepočet na občana (%) oproti r , , ,5 56 Jak vyplývá z tabulky, je zřejmé, že produkce biologicky rozložitelných odpadů v roce 2009 mírně klesla, oproti roku Tento pokles byl způsoben menším množstvím trávy z veřejné zeleně. Množství biologicky rozložitelných odpadů od občanů, které byly shromážděny ve sběrných dvorech naopak stouplo (z 253 t v roce 2008 na 387 t v roce 2009 meziroční nárůst je tedy 53 %) Množství shromážděných BRKO představuje po přepočtu na občana 82,5 kg, což představuje 56 % produkce roku 1995, budeme-li vycházet z výše uvedených údajů z POH Jihočeského kraje. Na základě této lze skutečnosti lze konstatovat, že indikátor č. 2 je plněn v souladu s POH Hodnocení indikátoru : Indikátor č.2 je plněn v souladu s POH Kontejner na kompostovatelný odpad

8 Indikátor č. 3: Číslo Číslo Název Indikátor Termín 3 2 Snížit měrnou produkci NO o 20% Podíl nebezpečných odpadů do roku 2010 ve srovnání s rokem v KO 2000 Tento cíl a indikátory stanovené k jeho plnění vychází z POH ČR a POH Jihočeského kraje. Jeho plnění je vzhledem k postavení města jako původce odpadů velmi problematické. Město není bezprostředním producentem NO, pouze v rámci současné platné legislativní úpravy má stanovenu povinnost, zajistit pro své občany další využití, nebo zneškodnění nebezpečných odpadů vzniklých na jeho správním území. Množství nebezpečných odpadů, které je každoročně vytříděno z celkového komunálního odpadu (nekončí tedy na skládce KO) naopak narůstá. Svědčí to o zvýšené informovanosti a zájmu občanů o třídění odpadů. Bohužel vzhledem k těmto skutečnostem, naopak oproti stanoveným cílům POH nejsou plněny indikátory tak, jak jsou nastaveny. V roce 2009 dokončilo město Tábor za podpory Operačního programu životní prostředí stavbu dvou nových sběrných dvorů, které zvýší komfort občanů v odkládání odpadů, zejména jejich nebezpečných složek. Provoz byl zahájen v srpnu Z uvedené tabulky je pak názorně patrný nárůst produkce nebezpečných odpadů v jednotlivých letech. Výjimku tvoří pouze skokové snížení mezi roky 2005 a Změnu způsobilo vyjmutí zpětně odebraného elektrozařízení z režimu zákona o odpadech. rok Nebezpečné odpady v kg/obyv./rok celkové množství t ,050 0, ,256 0, ,811 1, ,498 1, ,337 1, ,600 0, ,116 0, ,48 0, ,05 1,46 sběrný dvůr v Bydlinského ulici sběrný dvůr v Chýnovské ulici

9 Hodnocení indikátoru: Indikátor č.3 není možno z výše uvedených důvodů plnit v souladu s POH Indikátor č.4: Číslo Číslo Název Zvyšovat množství sebraných baterií a akumulátorů a jejich předání k materiálovému využití Indikátor Termín Změna meziročního nárůstu Průběžně množství baterií, akumulátorů v KO Úspěšně pokračuje i projekt sběru baterií v základních a mateřských školách v Táboře. V základních školách a o rok později v mateřských školách v Táboře byly rozmístěny speciální nádoby pro sběr baterií. Postupně pak proběhly soutěže a propagační akce, např. Hrátky s žabákem Batem, pořádané ve spolupráci se společností ECOBAT s.r.o. V současné době máme umístěno celkem 24 boxů. Boxy byly doplněny informačními tabulkami, které byly upraveny tak, aby byly srozumitelné i pro děti, které ještě neumí číst. Školy i školky mezi sebou soutěží o hodnotné ceny. Vítězem školního roku 2008/2009 byla v kategorii základních škol opět Základní škola Měšice a v kategorii mateřských škola Mateřská škola Měšice. Sběrný box na baterie ve školách Celkové množství sebraných baterii a akumulátorů je uvedeno v následující tabulce. Rok 2006(kg) 2007(kg) 2008 /kg) 2009 (kg) Baterie a akumulátory ve sběrných dvorech 2 474, Baterie v základních a mateřských školách 847, ,1 CELKEM ,1 V roce 2008 došlo k výraznému poklesu sběru baterií ve sběrných dvorech. Tato skutečnost je s největší pravděpodobností způsobena tím, že zhruba od této doby je poměrně vysoká výkupní cena a autobaterie bez problémů odebírá téměř každá sběrna. Velkou část baterií odebírají i autoservisy a prodejci formou zpětného odběru. Množství autobaterií ve sběrných dvorech v roce 2009 mírně vzrostlo, oproti tomu sběr baterií v mateřských a základních školách zaznamenal mírný pokles. Hodnocení indikátoru: Indikátor č.4 je plněn v souladu s POH

10 Indikátor č.:5 Číslo Číslo Název Indikátor Termín Zvýšit úroveň sběru tříděných vyřazených Podíl elektrických a Průběžně elektrických a elektronických zařízení elektronických zařízení povinnými osobami v KO Výsledky zpětného odběru elektrozařízení za roky 2006 až 2009 jsou uvedeny v následující tabulce Název (t) (t) (t) (t) Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť 0,894 3,478 1,52 1,228 Televize + monitory 16,62 73,22 79,85 86,69 Velké a malé domácí spotřebiče - 8,3 43,09 75,745 Lednice 32,08 96,9 58,74 89,28 CELKEM 49, ,9 183,2 252,943 Nakládání s elektrozařízeními je upraveno zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dále především vyhláškou MŽP č.352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Odpovědnost za zpětný odběr mají výrobci, dovozci a prodejci elektrozařízení. Svou povinnost plní prostřednictvím kolektivních systémů a ve spolupráci s obcemi. V Táboře slouží jako místo zpětného odběru EEZ dnes už čtyři sběrné dvory. Cílem, který je pro účely hodnocení zpětného odběru stanoven, je sebrání min. 4 kg EEZ za rok.tento cíl byl plněn již v roce 2007, kdy bylo ve sběrných dvorech shromážděno celkem 181,9 t zpětně odebraných výrobků, což v přepočtu na obyvatele činní 5,05 kg. V nastaveném tempu jsme pokračovali i v dalších letech, jak vyplývá ze shora uvedené tabulky. V roce 2009 bylo shromážděno celkem 252,943 t zpětně odebraných výrovbků, což v přepočtu na obyvatele činí 7,1 kg. Významným způsobem se zvýšil i podíl velkých a malých elektrospotřebičů. K dobré výtěžnosti jistě přispěl i reklamní autobus propagující zpětný odběr elektrozařízení, na který získalo město finanční dar od společnost Asekol s.r.o. z Fondu ASEKOL v roce V roce 2009 byla síť míst zpětného odběru rozšířena ještě o 3 místa pro odkládání drobných elektrozařízení ve všech budovách městského úřadu a od ledna 2010 o další dvě místa pro sběr výbojek a úsporných zářivek v budově na Husově náměstí a v č.p. 11 na Žižkově náměstí.

11 Hodnocení indikátoru : Indikátor č. 5 je plněn v souladu s POH Indikátor č.:6 Číslo Číslo Název Indikátor Termín Zavedení systému sběru všech vozidel po Systém je již skončení životnosti ve městě Tábor v souladu se v současnosti zákonem č. 185/2001 Sb., a zajištění jejich zaveden opětovného použití, materiálového a jiného využití povinnými osobami v souladu s bodem 3.7 nařízení vlády č. 197/2003 Sb. (POH ČR) Funkční systém nakládání s vozidly po skončení jejich životnosti je v současné době ve městě Tábor zaveden a využíván. Přímo na území města je umístěno zařízení na sběr, výkup a úpravu autovraků p. Romana Lišky, v Míkově ulici v Měšicích. Další možnost, jak ekologicky odstranit autovrak nabízí zařízení poskytující tyto služby pod názvem Jaroslav Pumberger-autovraky-sběr a výkup, provozované na okraji města Chýnov a dalším specializovaným pracovištěm je i zařízení Ing. Jiří Kovač Autovrakoviště Bechyně. Všechna tato zařízení mají potřebný souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje ke své činnosti a jsou oprávněna vydávat potvrzení o likvidaci autovraků. Uvedené služby jsou poskytovány na základě individuálních smluvních dohod. Přehled míst, kde je možno autovraky jak osobních, tak speciálních, nákladních automobilů předat k ekologickému zpracování je každoročně uváděn a aktualizován v Odpadovém kalendáři i NTR. Přímo v Táboře bylo provozováno ještě zařízení spol. Comett plus s.r.o. Svou činnost však zřejmě z ekonomických důvodů ke konci roku 2008 ukončilo. Hodnocení indikátoru : Indikátor č. 6 je plněn v souladu s POH Autovraky shromážděné v autovrakovišti

12 Indikátor č.: 7 Číslo Číslo Název Indikátor Termín 7 4 Zvýšení využívání odpadů s upřednostněním Podíl stavebních recyklace na 55% všech vznikajících odpadů do odpadů v celkové roku 2012 s výhledem dalšího zvyšování jejich produkci KO využití Město Tábor využívá k recyklaci stavebních odpadů zařízení, schválené Krajským úřadem v Českých Budějovicích - recyklační a drtící linku v Klenovicích, provozovanou Technickými službami Tábor s.r.o. Množství stavebních a demoličních odpadů uložených zde k recyklaci v jednotlivých letech je uvedeno v následující tabulce:. Rok Asfaltové směsi Stavební sutě a celkem betony ,2 20,7 119, ,64 109,3 134, ,2 175,6 210, Budeme-li hodnotit % využití odpadů, získáme následující výsledky: Město Tábor vyprodukovalo za rok 2009 celkem ,62 t odpadů Z tohoto množství je k dalšímu využití určeno: 2754 t stavebních odpadů 18% 2936 t biologicky rozložitelných odpadů 19,35% 1316,8 odděleně sbíraných složek (papír, plasty, sklo a tetrapak 8,7% Celkem tedy 6934,8 t odpadu je určeny k recyklaci, což představuje 45,7 % veškeré produkce odpadů města. Vzhledem k těmto skutečnostem lze předpokládat, že do roku 2012 bude cíl naplněn. Hodnocení indikátoru : Indikátor č.7 je plněn v souladu s POH

13 Indikátor č.:8 Číslo Číslo Název 8 5 Podporovat výstavbu takových zařízení, u kterých bude technicky a ekonomicky prokázána účelnost jejich provozování a která budou v souladu s nejlepšími dostupnými technikami Indikátor Termín Tento indikátor je průběžně plněn pomocí administrativních nástrojů, které lze použít v rámci platné legislativy.v rámci plánování investičních záměrů lze určitým, legislativně stanoveným způsobem korigovat i výběr a realizaci těchto zařízení a jejich technologií. I zde jsou rezervy zejména v propagaci podpůrných nástrojů k zřízení těchto zařízení a technologií např. vypsáním účelových dotací, či grantů. Hodnocení indikátoru : Indikátor č. 8 je průběžně plněn Indikátor č.:9 Číslo Číslo Název 9 6 Zefektivnit osvětové kampaně v koordinaci s EVVO Indikátor Termín - průběžně Osvětové kampaně jsou žádoucí a z hlediska environmentální výchovy i nejčastěji využívaným způsobem osvětového působení na široké vrstvy obyvatel. I zde, tak jako v jiných aktivitách, je jejich četnost, úroveň a množství odvislé na možnostech získání potřebných finančních prostředků. A též i zde je využíváno možností zapojení se do vybraných grantů a dotací. Aktuální informace z oblasti nakládání s odpady ve městě Tábor jsou uveřejňované v NTR a na webových stránkách. Hodnocení indikátoru : Indikátor č. 9 je průběžně plněn

14 Závěr POH byl vypracován na dobu pěti let a některé i nastavení indikátorů jsou plánovány i na období delší (2012). V současné době lze obecně říci, že většinu nastavených krátkodobých cílů, které byly stanoveny do roku 2009 se nám daří plnit. Dlouhodobé jsou, až na výjimku, kterou tvoří nebezpečné odpady, nastartovány dobrým směrem. Snížení produkce nebezpečných odpadů se zatím plnit nedaří, ale v současné době nás spíše těší, že tyto odpady ve většině případů nekončí ve směsném komunálním odpadu, ale ve sběrných dvorech, kde je zajištěno jejich ekologické odstranění. V podobném duchu budeme pokračovat i nadále. V roce 2009 byla dokončena výstavba dvou nových sběrných dvorů, a to v Chýnovské a Bydlinského ulici, které byly otevřeny pro veřejnost. Jak můžeme soudit z evidence odpadů je zřejmé, že občané si cestu do těchto zařízení našli velice rychle a obzvlášť sběrný dvůr v Bydlinského ulici se těší poměrně velké návštěvnosti. Kromě již výše uvedeného bude v letošním roce realizována rekonstrukce a rozšíření největšího a zároveň také nejstaršího sběrného dvora v Klokotech. V průběhu stavby bude sběrný dvůr zcela uzavřen, a tak bude toto období zatěžkávací zkouškou pro ostatní sběrné dvory. Věříme, že si provozovatel s touto komplikací poradí a občané budou se službami spokojeni. Kromě tohoto projektu připravujeme pro letošní rok i zahájení pilotního sběru bioodpadů z domácností, na který jsme stejně jako na výše uvedené sběrné dvory obdrželi dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz Svoz BRKO ve správním území obce Hradčany Hradčany 26. 11. 2013 Program biologicky rozložitelný komunální odpad pilotní projekt v Kolíně II a v Sendražicích zajištění plnění zakázky propagace legislativa,

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

Plán odpadového hospodářství Města Vimperk

Plán odpadového hospodářství Města Vimperk Plán odpadového hospodářství Města Vimperk ČECH-ODPADY s.r.o. září 2005 Plán odpadového hospodářství Města Vimperk 1 Obsah 1 Úvod 4 2 Obecná ustanovení 5 2.1 Účel plánu odpadového hospodářství původce

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Město Kojetín Masarykovo nám.20; 752 01 Kojetín tel.: 581 277 411; fax: 581 277 403; e-mail: radnice@radnice.cz; http://www.kojetin.cz Plán odpadového hospodářství Města Kojetín 2005-2013 evidenční číslo

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Plán odpadového hospodářství původce Město Šumperk

Plán odpadového hospodářství původce Město Šumperk Plán odpadového hospodářství původce Město Šumperk IČ 00303461 se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 1 (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP) evidenci odpadů zpracoval software

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo F.1 Produkce Tabulka č. 1 Celková produkce odpadů Kostelce nad Orlicí v období 2005-2009 Kat. Název druhu odpadu Kate Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo gorie 2005 2006 2007 2008 2009 05/06

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Nakládání s odpady zahrnuje činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a systém komplexního nakládání s odpady, tzn. shromažďování, sběr, výkup, třídění, přepravu

Více

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Připravil: 10/2009 Hnutí DUHA Bratislavská 31 602 00 Brno www.hnutiduha.cz Obsah: Cíl 1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití:...3 1.1. Provoz

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady Motivační platby Stanovení výše poplatku pro rok 2014 Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady 696 Kč Plošná sleva na poplatku 16,00 Kč Ostatní 157,00 Kč Svoz a likvidace směsného komunálního

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBSAH... 1 2. ZÁVAZNÁ ČÁST... 33

OBSAH... 1 2. ZÁVAZNÁ ČÁST... 33 OBSAH OBSAH... 1 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1 Název obce/svazku obcí a základní údaje o obci/obcích... 3 1.1.1 Název obce, kontaktní údaje... 3 1.1.2 Statistické údaje o obci... 3 1.1.3 Územní aspekty obce

Více

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Ekologické veletrhy Brno 20.-22. 5. 2008 Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. MŽP odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů RNDr Petr Kratochvíl, ECOBAT s.r.o. 1. národní konference - Předcházení vzniku odpadů, CEMC 2.10.2014, Praha Suchdol 5200 Přenosné

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2013 OBSAH 1. Obecné... 1 2. Výrobce a jeho

Více