OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ /Li Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), obdržel dne žádost o vydání stavebního povolení na stavbu objektů "C Silnice II/487", "C Silnice II/487", "C Místní komunikace - Ústí u Vsetína", "C Místní komunikace - Janová", "C Místní komunikace - Janová", "C Most evid.č ", "C Opěrná zeď v km 0,720-0,840" v rámci stavby "Silnice II/487: Ústí u Vsetína - Huslenky, I. etapa (část Ústí u Vsetína - Janová)" a na stavbu objektů "C Silnice II/487", "C Místní - Janová" v rámci stavby "Silnice II/487: Ústí u Vsetína - Huslenky, I. etepa (část Janová - Hovězí)" na pozemcích st. parc. č. 1887/1, parc. č. 1364/1, 1364/39, 1364/59, 1364/60, 1364/62, 1364/63, 1364/64, 1364/65, 1364/68, 1364/92, 1364/97, 1364/99, 1364/100, 15535/3, p. p. k. 1364/3, 1364/4, 1364/5, 1364/6, 1364/7, 1364/8, 1364/9, 1364/10, 1364/11, 1364/12, 1364/13, 1364/14, 1364/15, 1364/16, 1364/17, 1364/18, 1364/19, 1364/20, 1364/21, 1364/22, 1364/23, 1364/24, 1364/25, 1364/26, 1364/27, 1364/28, 1364/29, 1364/30, 1364/31, 1364/32, 1364/33, 1364/34, 1364/35, 1364/36, 1364/37, 1364/38, 1364/46, 1364/47, 1364/48, 1364/51, 1364/52, 1364/53, 1364/54, 1364/55, 1364/56, 1364/57, 1364/58, 1364/70, 1364/84, 1364/85, 1364/86, 1368, 1369/2, 1398, 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1433/3, 1434, 1435, 1436, 1437, 1469 v katastrálním území Hovězí, parc. č. 1/1, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/6, 3/7, 4/1, 4/2, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 9/1, 9/2, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 647/1, 647/6, 647/7, 647/10, 652/1, 661/1, 662/1, 683/4, 712/2, 745/1, 750/1, 755/1, 756/1, 760/13, 760/14, 760/15, 770/1, 772/1, 772/7, 780/2, 781/1, 787/1, 788/1, 856/2, 880/10, 880/11, 880/12, 880/13, 887/6, 892/5, 903, 904, 911/2, 915/4, 915/8, 918/21, 920/1, 920/2, 920/4, 920/5, 920/6, 920/7, 920/9, 924/7, 2781/1, 2781/2, 2781/3, 2782/3, 2782/5, 2782/6, 2782/7, 2782/8, 2782/9, 2782/10, 2782/11, 2783/3, 2783/5, 2783/6, 2783/7, 2783/9, 2783/10, 2783/12, 2783/14, 2783/15, 2783/16, 2784/1, 2787/4, 2826/1, 2826/3, 2829/1, 2842/1, 2846, 2847, 2876/1, 2876/2 v katastrálním území Janová, parc. č. 1513/1, 1513/2, 1513/4, 1513/5, 1513/6, 1513/7, 1514/3, 1514/5, 1514/6, 1514/7, 1514/8, 1514/9, 1514/11, 1514/12, 1514/13, 1514/16, 1514/17, 1532/5, 1589/1, 1589/8, 1590/1, 1590/3, 1591/1, 1591/2, 1591/3, 1591/6, 1591/8, 1591/9, 1591/10, 1591/11, 1591/12, 1591/13, 1591/14, 1596 v katastrálním území Ústí u Vsetína (dále jen žádost ), kterou podalo Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO , K Majáku 5001, Zlín, kterou zastupuje DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., IČO , Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad oznamuje v souladu 2 odst. 4 zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a podle 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon"), zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Podle 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad o zahájení řízení uvědomuje veřejnou vyhláškou. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

2 Č.j. MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-280/13-Li str. 2 Účastník řízení může podle 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první tohoto odstavce se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy Městského úřadu Vsetín. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Ing. arch. PhDr. Renata Hrbáčková vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy Toto oznámení o zahájení řízení bude účastníkům řízení dle 109 písm. c) až g) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín, Obecního úřadu Ústí, Obecního úřadu Janová, Obecního úřadu Hovězí po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vsetín. Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:... Sejmuto dne :... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrží: Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obecní úřad Ústí k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obecní úřad Janová k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obecní úřad Hovězí k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

3 Č.j. MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-280/13-Li str. 3 Účastníci řízení: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc v zastoupení DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., IDDS: 953zkzj Ostatní účastníci řízení dle 109 písm. c) až g) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou Účastníci dle 109 písm. c, d) a g) stavebního zákona Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Vsetín, IDDS: c4nfs5n Obec Ústí, IDDS: 973b3ic Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw Petr Krabica, Zelená č.p. 1505, Vsetín 1 Jitka Krabicová, Zelená č.p. 1505, Vsetín 1 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Beskydy, IDDS: dkkdkdj Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm Lenka Holcová, Janová č.p. 90, Vsetín 1 Ladislav Kameniczký, Janová č.p. 64, Vsetín 1 Lubomír Kotrla, Janová č.p. 260, Vsetín 1 Pavel Petřek, Janová č.p. 67, Vsetín 1 Obec Janová, IDDS: wh5b6qj Lenka Petřeková, Janová č.p. 67, Vsetín 1 TJ Tatran Janová, Janová č.p. 244, Vsetín 1 Jaromír Zbranek, Janová č.p. 121, Vsetín 1 Ivana Zbranková, Janová č.p. 121, Vsetín 1 Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně (dolní sbor), Palackého č.p. 153, Vsetín 1 Vsacko Hovězí a.s., IDDS: z5zgys2 Ondřej Bena, Janová č.p. 61, Vsetín 1 Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 Kateřina Filová, Janová č.p. 78, Vsetín 1 VESELÝ GRUNT, s.r.o., IDDS: niwjpcp Karel Solanský, Janová č.p. 113, Vsetín 1 Josef Mikulenčák, Janová č.p. 2, Vsetín 1 Jiřina Grygarová, Janová č.p. 234, Vsetín 1 Daniela Mikulcová, Janová č.p. 219, Vsetín 1 Mgr. Vladimír Zezula, Jiráskova č.p. 14, Hodolany, Olomouc 9 Ing. Jiří Veska, Janová č.p. 238, Vsetín 1 Anna Vesková, Janová č.p. 238, Vsetín 1 Lenka Bartoňová, Petržílova č.p. 3295/3, Modřany, Praha 412 Jarmila Čechurová, Podvinný mlýn č.p. 2117/23, Libeň (Praha 9) Pavla Hatlapatková, Janová č.p. 83, Vsetín 1 Ludmila Kašparová, Hovězí č.p. 281, Hovězí Daniel Hadaš, Zborovská č.p. 1422, Hranice I-Město, Hranice 1 Ilona Hadašová, Zborovská č.p. 1422, Hranice I-Město, Hranice 1 MUDr. Miloslav Hromada, Janová č.p. 230, Vsetín 1 Ludmila HromaDOvá, Janová č.p. 230, Vsetín 1 Helena Strbačková, Janová č.p. 138, Vsetín 1 Ing. Pavel Ludva, Hluboké č.p. 740, Vsetín 1 Pavel Bambuch, Janová č.p. 171, Vsetín 1 Jana Baselová, nám. Svobody č.p. 1321, Vsetín 1 Ludmila Štiaková, Jabloňová č.p. 22, Vsetín 1 Karel Hnátek, 1. máje č.p. 1162, Rožnov pod Radhoštěm 1 Danuše Kovářová, Jižní čtvrť IV č.p. 2545/9, Přerov I-Město, Přerov 2 Helena Potočná, Janová č.p. 165, Vsetín 1 Jitka Procházková, Gorkého č.p. 9/38, Veveří, Brno 2 Ivana Lišková, Dolní Jasenka č.p. 767, Vsetín 1 MUDr. Jiřina Dušková, Lubojaty č.p. 98, Bílovec 5 Ing. Svatava Kaločová, Nádražní č.p. 2683/60, Moravská Ostrava, Ostrava 2 Milada Macečková, Jasenická č.p. 1796, Vsetín 1 Pavel Mucala, Sychrov č.p. 57, Vsetín 1

4 Č.j. MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-280/13-Li str. 4 Petr Krejčí, Starobylá č.p. 1012/12, Háje, Praha 415 Elena Kovářová, U Vodojemu č.p. 1249, Valašské Meziříčí 1 Zdeňka Valová, Jabloňová č.p. 22, Vsetín 1 Pavel Řezníček, 9. května č.p. 1605, Příbor Ivan Janiš, Okružní č.p. 443, Rokytnice, Vsetín 1 Jana Černotová, Huslenky č.p. 474, Huslenky Ing. Eva Mikušová, Hábova č.p. 1562/4, Stodůlky (Praha 13), Praha 515 Zdeněk Mikuš, Na Plavisku č.p. 1234, Vsetín 1 Josef Šipula, Pod Paluchem č.p. 538, Karolinka Vítězslav Korytář, Štěpánská č.p. 1886, Vsetín 1 Marie Korytářová, Štěpánská č.p. 1886, Vsetín 1 Jiřina Manová, Valašská Polanka č.p. 380, Valašská Polanka Radim Kopecký, Janová č.p. 45, Vsetín 1 Pavlína Mladá, Kurzova č.p. 2387/17, Praha 13, Praha 515 Milan Grygara, Janová č.p. 234, Vsetín 1 Vladimír Gajdoš, Janová č.p. 40, Vsetín 1 Miroslav Sklář, Janová č.p. 207, Vsetín 1 Mgr. Karel Potocký, Hovězí č.p. 455, Hovězí Mgr. Jana Potocká, Hovězí č.p. 455, Hovězí Josef Kovář, Hovězí č.p. 54, Hovězí Růžena Janušová, Hovězí č.p. 155, Hovězí Blažena Matochová, Hovězí č.p. 139, Hovězí Petra Dohnalová, Hovězí č.p. 581, Hovězí Jana Mizerová, Václavovická č.p. 1076, Šenov u Ostravy Eva Kubičková, Beskydská č.p. 1718, Místek, Frýdek-Místek 1 Zbyněk Mikeš, Hovězí č.p. 161, Hovězí Jan Sklář, Hovězí č.p. 8, Hovězí Marcela Čechová, Hovězí č.p. 13, Hovězí Jaroslav Pončík, Hovězí č.p. 270, Hovězí Petr Janošík, Hovězí č.p. 154, Hovězí Marie Sušková, Jasenická č.p. 727, Vsetín 1 Anežka Chrástecká, Ohrada č.p. 1875, Vsetín 1 Břetislav Provázek, nám. Svobody č.p. 1321, Vsetín 1 Jaroslav Laža, Rodinná č.p. 865, Vsetín 1 Josef Laža, Podolí č.p. 49, Loučka u Valaš.Meziříčí Petr Michalovič, Hovězí č.p. 207, Hovězí Miroslav Valíček, Hovězí č.p. 135, Hovězí Eliška Valíčková, Hovězí č.p. 135, Hovězí Jaroslav Mazáč, Hovězí č.p. 595, Hovězí Anna Klanicová, Na Příkopě č.p. 564, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí 1 Eliška Marková, Jablůnka č.p. 150, Jablůnka nad Bečvou Ing. Libor Hromada, Romualda Zaymusa č.p. 1324/4, Žilina, SK Zdeněk Trčálek, Ústí č.p. 12, Vsetín 1 Marie Chrástecká, Hovězí č.p. 364, Hovězí Pavla Lačíková, Hovězí č.p. 69, Hovězí Jaroslav Lačík, Hovězí č.p. 433, Hovězí Hana Kostková, Hovězí č.p. 681, Hovězí Marie Bogarová, Hovězí č.p. 98, Hovězí Ing. Michal Zubíček, Ratiboř č.p. 39, Ratiboř u Vsetína Eva Podešvová, Janová č.p. 63, Vsetín 1 Marie Valešová, Janová č.p. 29, Vsetín 1 Ivan Janiš, Okružní č.p. 443, Rokytnice, Vsetín 1 Karel Trlica, Janová č.p. 44, Vsetín 1 Josef Čokavec, Hovězí č.p. 211, Hovězí Ludmila Soukupová, Hovězí č.p. 286, Hovězí Miroslav Mikeš, Hovězí č.p. 563, Hovězí Naděžda Čechová, Hovězí č.p. 13, Hovězí Věra Křenková, Hovězí č.p. 324, Hovězí

5 Č.j. MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-280/13-Li str. 5 Blažena Sedláčková, K. H. Máchy č.p. 1203/2, Bruntál 1 Jaromír Řezníček, Benátky č.p. 1773, Vsetín 1 Mgr. Olga Řezníčková, Hovězí č.p. 30, Hovězí Jarmila Pončíková, Halenkov č.p. 77, Halenkov Alena Šuláková, Huslenky č.p. 590, Huslenky Marie Marušáková, Novosedly č.p. 13, Novosedly na Moravě Pavel Pavlenda, Hluboké č.p. 648, Vsetín 1 Marie Smejkalová, Hovězí č.p. 403, Hovězí Josef Sklář, Hovězí č.p. 401, Hovězí Marie Sklářová, Hovězí č.p. 401, Hovězí Antonín Mikeš, Hovězí č.p. 572, Hovězí Dana Hoduláková, Štěpánská č.p. 1514, Vsetín 1 Vlastimil Mikeš, Hovězí č.p. 199, Hovězí Tomáš Machala, Třída Generála Píky č.p. 1993/9, Černá Pole (Brno-Královo Pole), Brno 13 Jitka Zemánková, Ústí č.p. 139, Vsetín 1 Antonín Fila, Dolní Jasenka č.p. 767, Vsetín 1 Antonín Tkadlec, Hovězí č.p. 185, Hovězí DOLANKA Logistik s.r.o., IDDS: gewwc3a Josef Babica, Hovězí č.p. 698, Hovězí Pavla Holcová, Hovězí č.p. 457, Hovězí Josef Kubáň, Hovězí č.p. 549, Hovězí Antonie Motyková, Hovězí č.p. 328, Hovězí ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, IDDS: zjq4rhz ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i Jaromír Zbranek, Janová č.p. 121, Vsetín 1 Agro Hradiště s.r.o., IDDS: g8r2zy3 Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn DNK stavební společnost, s.r.o., IDDS: xgizbkv Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, Zlín Sdružení obcí Vsacko, Huslenky 494, Huslenky Machalec Josef, Janová čp. 219, Janová Bena Ladislav, Janová čp. 61, Janová Kotrlová Zdeňka, Janová čp. 98, Janová Hromadová Libuše, Hovězí čp. 82, Hovězí Hromada Ladislav, Hovězí čp. 82, Hovězí Účastníci dle 109 písm. e) a f) stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb na nich a ti, jež mají právo odpovídající věcnému břemenu k těmto pozemkům: pozemek parc. č. 1514/15, 1532/1, 1514/2, 96/1, 1513/3, St. 168, 1515/1, 1515/3, 95/1, 94/1, 88, 94/2, 82/2, 82/1, 150, 79, 1591/7, 1591/5, 1620, 1536/4, 1533, 1488/4, 1488/1, 1488/2, 1488/3, 1590/6 katastrální území Ústí u Vsetína pozemek parc. č. st. 293, 1/2, 1/5, 3/5, 3/7, 3/9, 5/1, 6/2, 6/3, 7/1, 8/2, 856/11, 857/1, 857/2, 857/4, 857/5, 857/6, 857/7, 857/11, 857/12, 857/13, 866, 867, 868, 869, 870/1, 871, 873/1, 924/1, 2783/4, 2783/8, 2783/11, 2783/13, 2981, St. 499, 2827/1, 924/6, 2842/2, 2909, 2858, 2933, 2934, 2935, St. 429, St. 250, St. 249, St. 317, St. 460, St. 534, St. 1316/6, 918/8, 2782/4, 920/8, 918/108, 915/3, 915/5, 915/9, 915/13, 915/1, 901, 892/5, 683/5, 911/1, 887/7, 887/5, 886/2, 772/9, 2877, 2875, 2879, 2881, 2882, 2883, 2884, 2886, 2822/1, 2838, St. 6, St. 255, St. 493 katastrální území Janová pozemek parc. č. st. 1887/2, st.1887/3, 1364/94, 1366, 1367, 1369/1, 1397, 1400, 15531/1, 1433/2, 1433/1, 1438, 1440, 1463, 1474, 1364/49, 1364/50 katastrální území Hovězí

6 Č.j. MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-280/13-Li str. 6 Dotčené orgány: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov č.p. 1080, Vsetín 1 Městský úřad Vsetín, odbor ÚP, SŘ a dopravy - oddělení dopravy, Svárov č.p. 1080, Vsetín 1 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: scsbwku Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín, IDDS: xwsai7r Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO, IDDS: dkkdkdj Drážní úřad, sekce stavební - oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd Obecní úřad Ústí, silniční správní úřad, IDDS: 973b3ic Obecní úřad Janová, silniční správní úřad, IDDS: wh5b6qj Obecní úřad Hovězí, silniční správní úřad, IDDS: abnbd42