Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novostavba objektu HiLASE. Obsah:"

Transkript

1

2

3 Obsah: 1. ÚVOD Identifikační údaje Předmět statického výpočtu Podklady Popis stavby Geologie Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST Projekt HiLase - celek konstrukce Průřezy Materiály Zatěžovací stavy Zatížení ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 3. NP ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 2. NP ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 1. NP ZATÍŽENÍ STĚN - STĚNY 1. NP Skupiny zatížení Kombinace Skupiny výsledků Klíč kombinace Protokol o výpočtu ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PILOTY - Reakce ZÁKLADOVÁ DESKA - Kontaktní napětí KONTAKTNÍ NAPĚTÍ sigma z DEFORMACE uz ZÁKLADOVÁ DESKA VNITŘNÍ SÍLY ZÁKLADOVÁ DESKA NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ PRAHY NÁVRH VÝZTUŽE SVISLÉ KONSTRUKCE 1. NP Deformace Uz max Deformace Uz min Svislé kce plošné - Vnitřní síly Svislé kce plošné Návrh výztuže SLOUPY NÁVRH VÝZTUŽE STROP NAD 1. NP Deformace Uz min Deformace Uz max VNITŘNÍ SÍLY NÁVRH VÝZTUŽE SVISLÉ KONSTRUKCE 2. NP Deformace Uz max Deformace Uz min Svislé kce plošné - Vnitřní síly Svislé kce plošné Návrh výztuže SLOUPY NÁVRH VÝZTUŽE Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

4 2.17. STROP NAD 2. NP Deformace Uz min Deformace Uz max VNITŘNÍ SÍLY NÁVRH VÝZTUŽE SVISLÉ KONSTRUKCE 3. NP Deformace Uz max Deformace Uz min Svislé kce plošné - Vnitřní síly Svislé kce plošné Návrh výztuže SLOUPY NÁVRH VÝZTUŽE STROP NAD 3. NP Deformace Uz min Deformace Uz max VNITŘNÍ SÍLY NÁVRH VÝZTUŽE DYNAMIKA Konstrukce Zatížení Protokol o výpočtu Vlastní tvary Rozhodujících vlastních frekvencí ZÁVĚR 173 Použité předpisy, literatura Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

5 1. ÚVOD 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby Investor: Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 1999/2, Praha 8, Generální projektant: architektonický atelier ING. ARCH. VLADIMÍRA LENÍČKOVÁ VINOHRADSKÁ 6, PRAHA 2, IČ Projektant: STATIKA s.r.o., Jana Masaryka 45, Praha 2, IČO: , tel , , fax , Ing. Václav Hanuš, ing. Emanuel Novák Datum: Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

6 1.2. PŘEDMĚT STATICKÉHO VÝPOČTU Předmětem statického výpočtu je statický návrh a posouzení novostavby objektu HiLASE ve stupni Dokumentace pro provedení stavby PODKLADY [a] [b] Předchozí stupeň PD [a.1] Architektonický návrh ve stupni DSP - atelier ING. ARCH. VLADIMÍRA LENÍČKOVÁ VINOHRADSKÁ 6, PRAHA 2, [a.2] Konstrukčně stavební část projektu ve stupni DSP STATIKA s.r.o., Jana Masaryka 45, Praha 2 HiL_ST_090206_laser_specifications 2.doc - atelier ING. ARCH. VLADIMÍRA LENÍČKOVÁ VINOHRADSKÁ 6, PRAHA 2, , IČ [c] Konzultace s atelierem ING. ARCH. VLADIMÍRA LENÍČKOVÁ VINOHRADSKÁ 6, PRAHA 2, , IČ [d] Architektonicko stavební část projektu ve stupni DPPS ANTRE s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9 [e] Konzultace s atelierem ANTRE s.r.o., Drahobejlova 54, Praha POPIS STAVBY Laserová budova HiLASE bude součástí zástavby technologického parku v Dolních Břežanech. Jedná se o nepodsklepený objekt, který bude provozně rozdělen na část technologickou a administrativně provozní. Technologická část objektu je dvoupodlažní, přičemž v přízemí je umístěn laserový sál a ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny technologické prostory provozu sálu a strojovna vzduchotechniky. Nosná konstrukce technologické části je rozdělena na dvě samostatné konstrukce, a to nosnou konstrukci laserového sálu, tvořenou podlahovou deskou s obvodovými stěnami, oddilatovanou od všech okolních konstrukcí a konstrukci horního podlaží, tvořenou obvodovými sloupy a ztužujícími stěnami v prvním nadzemním podlaží a prostorovou konstrukcí druhého podlaží, uloženou na obvodových sloupech. Hlavní nosnou konstrukci patra tvoří stěnové nosníky rozponu cca 25 m, uložené na obvodových sloupech, navzájem spojené podlahovou a stropní deskou nadzemního podlaží. Administrativně provozní část objektu je trojpodlažní skelet, ve kterém se nachází zázemí laserových pracovišť, kanceláře, zasedací místnost a v neposlední řadě přednáškový sál Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

7 Nosná konstrukce administrativně provozní části objektu je tvořena trojpodlažním skeletem s bodově podpíranými deskami a krakorcově vyloženou prostorovou konstrukcí posluchárny GEOLOGIE Z hlediska geologického leží Dolní Břežany ve střední části algonkického pruhu, který se táhne ve směru jihozápad - severovýchod, od Dobříše až k Úvalům. Horniny proterozoického pruhu jsou tvořeny především břidlicemi a drobami, lokálně pak s vložkami spilitů a drobových slepenců. Jsou vesměs tvrdé a značně odolné zvětrávání. Nezvětralé mají šedou až černošedou barvu, zvětralé polohy pak šedohnědou až rezavou barvu. Břidlice jsou jak masivní, tak velmi často výrazně břidličnaté s dobrou odlučností po vrstevních plochách. Často jsou lokálně silně provrásněné, takže se nepravidelně mění sklon a směr vrstev. V zájmovém prostoru tvoří předkvartérní podklad komplex pelitických a aleuritických hornin pospilitové série. Ty jsou hluboce zvětralé a reziduální horniny tvoří prakticky souvislý pokryv vlastních břidlic a eleuritů. Mají charakter jílovitých a jílovitoprachovitých sutí (z hlediska granulemetrického štěrků) a suťovité hlíny. Psefitická frakce je tvořena zvětralými úlomky břidlic a aleuritů. Kromě poloh mechanicky zvětralých jsou v zájmovém prostoru i fosilně rozložené, zkaolinizované, které mají prakticky charakter jílu a prachovitého jílu. Pro tyto polohy je charakteristické pestré zbarvení červenohnědé, fialové, žluté, bílé, zelené a pod. Fosilně zvětralé polohy můžeme očekávat především při východní hranici pozemku. Skladba kvartérního pokryvu je dána morfologií terénu a antropogenní činností v minulosti. Pokryv v zájmovém prostoru tvoří eolickodeluviální hlína jílovito-prachovitého charakteru, hnědožluté až hnědé barvy a jílovitá, deluviální hlína s proměnlivým obsahem drobné břidličné sutě. Při povrchu terénu je pak třeba lokálně počítat s navážkou, kterou byl lokálně terén vyrovnán nebo zpevněn pro pojezd techniky. Z hlediska podzemní vody je na staveništi třeba počítat se zvodní. Na staveništi je nepravidelně zakleslá, puklinová podzemní voda. Zdravé, nerozpukané břidlice a aleurity jsou nepropustné. Podzemní voda v horninovém podkladu vytváří nepravidelný, puklinový kolektor, vázaný na rozsáhlejší, rozevřené pukliny či podrcená pásma, kterými může voda cirkulovat ZALOŽENÍ OBJEKTU Základovou půdu v zájmovém prostoru tvoří především hnědá, jílovitoprachovitá hlína se střední plasticitou, v závislosti na morfologii terénu tuhé až pevné konzistence, která se řadí do tř. F6, v bazálních polohách pak obsahuje střípky a úlomky břidlice a náleží do tř. F2. Pokryv dosahuje nepravidelné mocnosti a můžeme ji očekávat v rozsahu cca 3-7m. Předkvartérní podklad tvoří břidlice, která je při povrchu nepravidelně zvětralá, od prakticky až jílovitě rozložené tř. R6 přes zvětralou, rozpukanou, rozvolněnou, s hlinitými záteky kolem puklin tř. R5 až po navětralou, tvrdou horninu tř. R Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

8 Pokryvnou hlínu a jílovitě rozloženou břidlici můžeme charakterizovat jako málo až středně únosnou, značně stlačitelnou, nebezpečně namrzavou, v případě zaplavení vodou rozbřídavou. Zvětralou, rozpukanou, rozvolněnou horninu se záteky hlíny jako středně únosnou, navětralou, rozpukanou, tvrdou horninu pak jako vysoce únosnou a prakticky nestlačitelnou. Tab. 1. Geotechnické hodnoty zemin pokryvných útvarů : geneze / stratigrafie antropogenní sedimenty deluviální, del.fluviální a eolicko-deluviální sedimenty petrografické složení písčitá a jílovitá hlína se stavebním odpadem jíl středně plastický až jíl s nízkou plasticitou geotechnický typ GT1 GT2 vybrané klasifikace a charakteristiky zemin místní oblasti ČSN Základová půda pod plošnými základy zatřídění konzistence dle ČSN tabulková výpočtová únosnost R dt /kpa/ ČSN EN ISO Pojmenování a zatřiďování zemin konzistence dle ČSN EN ISO objemová hmotnost v přirozeném uložení /kg.m -3 / koeficient filtrace k f /m.s -1 / modul deformace E def /MPa/ Poissonova konstanta ν /1/ 1) soudržnost efektivní c ef /kpa/ 2) soudržnost totální c u /kpa/ 1) úhel vnitřního tření efektivní φ ef / o / 2) úhel vnitřního tření totální φ u / o / ČSN vhodnost do silničního podloží ČSN vhodnost do násypů ČSN třída těžitelnosti F4-Y F6 - tuhá až pevná SiMg sasimg tuhá až pevná clsi - Si pevná x.10-6 až ,30-0,35 0,40 1) ) ) ) 0 podmínečně vhodná podmínečně vhodná 1) ) ) ) 0-2 nevhodná podmínečně vhodná * orientační údaje (dle ČSN zrušené k bez náhrady) I I Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

9 Tab. 2. Geotechnické hodnoty hornin předkvartérního podkladu : geneze / stratigrafie petrografické složení velmi zvětralé až rozložené prachovce a břidlice proterozoikum štěchovická skupina sedimentární hornina mírně zvětralé prachovce a břidlice slabě zvětralé prachovce a břidlice geotechnický typ GT3 GT4 GT5 vybrané klasifikace a charakteristiky hornin místní oblasti ČSN Základová půda pod plošnými základy zatřídění pevnost v prostém tlaku δ /MPa/ tabulková výpočtová únosnost R dt /kpa/ - orientační hodnota výpočtová únosnost pro GT5 R d /kpa/ hustota ploch nespojitosti (pro horninové prostředí) objemová hmotnost v přirozeném uložení /kg.m -3 / modul deformace E def /MPa/ Poissonova konstanta ν /1/ soudržnost zdánlivá c /kpa/ úhel pevnosti φ / o / svislá tabulková únosnost U v,tab pro pilotu průměr 1m a vetknutí 1,5 m /kn/ ČSN třída těžitelnosti třída vrtatelnosti pro piloty (Katalog 800-2) R6/R5 R4 (až R3) R3 (až F4/F6) 0, velká až velká střední až velká velmi velká min ,32 0,25 0, I II III II III IV * orientační údaje (dle ČSN zrušené k bez náhrady) Podlahová deska laserového sálu bude založena plošně, konstrukčně působící jako deska na pružném podloží, zatížená pouze vlastní tíhou, obvodovými stěnami, tíhou podlahy a laserovou technologií. V projektu byla navržena deska tloušťky 400 mm. Vzhledem k tomu, že základová spára této desky bude ve vrstvách jílovitoprachovité hlíny, je bezpodmínečně nutná úprava podloží, a to buď vápennou stabilizací, nebo náhradou vrstvy hlíny vhodnějším materiálem. Tato úprava je bezpodmínečně nutná z důvodu požadavku téměř nulových deformací konstrukce, a aby konstrukce podlahy splňovala podmínku první vlastní frekvence F1 25 Hz. V projektu byl proveden návrh desky uložené na štěrkopískovém polštáři, místo štěrkopísku je možno použít recyklát drť z betonu, cihelného střepu. Podloží pod deskou je nutno upravit tak, aby byla splněna podmínka Edef = min 50MPa a Edef2/ Edef1 < 2,2, a to při požadované míře zhutnění ID=0,8. Kontrolní měření bude provedeno po vrstvách 0,25m. Z těchto hodnot byly odvozeny Winklerpasternakovské konstanty pro výpočet viz. Kapitola podloží. Z důvodu přenosu vibrací bude nutno vytvořit svislý dynamický filtr - vytvoření vhodné vrstevnaté konstrukce (střídání měkkých a tuhých konstrukčních, která vytvoří Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

10 filtr pro snížení intenzity vibrací od dopravy na přilehlých komunikacích. Skladba filtru je uvedena ve výkresové dokumentaci. Zbývající část objektu nebude možno založit plošně, neboť únosné horniny třídy R3 se nacházení v hloubkách 5 7 m, a proto bude nutné založení objektu na pilotách. Podlahová deska tl. 200 mm bude uložena na štěrkopískovém polštáři tloušťky do 200 mm. 2. STATICKÁ ČÁST 2.1. PROJEKT HILASE - CELEK Licenční jméno STATIKA Národní norma EC - EN Konstrukce Obecná XYZ Poč. uzlů : 755 Poč. prutů : 163 Poč. ploch : 129 Poč. průřezů : 12 Poč. zat. stavů : 5 Poč. materiálů : 1 Jméno projektu HiLase_celek_04.esa Cesta k projektu M:\TP HILASE - DPS\STAT\SV\ Projekt - Část - Popis - Autor - Datum Tíhové zrychlení 9,810 [m/sec 2 ] Verze Scia Engineer Funkcionalita Podloží Soilin Popis kombinace Součinitele zatížení do kombinací : Dílčí součinitel stálého zatížení - nepříznivý 1.35 Dílčí součinitel stálého zatížení - příznivý 1.00 Dílčí souč. pro účinky předpětí - příznivý 1.00 Dílčí souč. pro účinky předpětí - nepříznivý 1.20 Dílčí součinitel řídicí nahodilé zatížení 1.50 Dílčí souč. doprovázející nahodilé zatížení 1.50 Redukční součinitel 0.85 Dílčí součinitel pro účinky smršťování KONSTRUKCE Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

11 Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

12 2.4. PRŮŘEZY Jméno CS1 Typ RECT Detailní 40; 400 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 1,6000e-01 A y, z [m 2 ] 1,333e-01 1,3333e-01 I y, z [m 4 ] 2,1333e-3 2,1333e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 3,5994e-03 Wel y, z [m 3 ] 1,0667e-02 1,0667e-02 Wpl y, z [m 3 ] 1,6000e-02 1,6000e-02 d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 1,6000e+00 Jméno CS2 Typ RECT Detailní 400; 1000 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 4,0000e-01 A y, z [m 2 ] 3,3333e-01 3,3333e-01 I y, z [m 4 ] 5,3333e-03 3,3333e-02 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 1,5744e-02 Wel y, z [m 3 ] 2,6667e-02 6,6667e-02 Wpl y, z [m 3 ] 4,0000e-02 1, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,8000e+00 Jméno CS3 Typ RECT Detailní 1200; 400 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

13 Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 4,8000e-01 A y, z [m 2 ] 4,0000e-01 4,0000e-01 I y, z [m 4 ] 5,7600e-02 6,4000e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 2,0221e-02 Wel y, z [m 3 ] 9,6000e-02 3,2000e-02 Wpl y, z [m 3 ] 1,4400e-01 4, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 3,2000e+00 Jméno CS4 Typ Obdélník Detailní 250; 400 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 1,0000e-01 A y, z [m 2 ] 8,3333e-02 8,3333e-02 I y, z [m 4 ] 5,2083e-04 1,3333e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 1,2649e-03 Wel y, z [m 3 ] 4,1667e-03 6,6667e-03 Wpl y, z [m 3 ] 6,2500e-03 1, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 1,3000e+00 Jméno CS5 Typ RECT Detailní 950; 400 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

14 Obrázek A [m 2 ] 3,8000e-01 A y, z [m 2 ] 3,1667e-01 3,1667e-01 I y, z [m 4 ] 2,8579e-02 5,0667e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 1,4694e-02 Wel y, z [m 3 ] 6,0167e-02 2,5333e-02 Wpl y, z [m 3 ] 9,0250e-02 3, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,7000e+00 Jméno CS7 Typ CIRC Detailní 800 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 5,0255e-01 A y, z [m 2 ] 4,2717e-01 4,2717e-01 I y, z [m 4 ] 2,0098e-02 2,0098e-02 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 4,0196e-02 Wel y, z [m 3 ] 5,0245e-02 5,0245e-02 Wpl y, z [m 3 ] 8,5307e-02 8, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,5131e+00 Jméno CS8 Typ RECT Detailní 1200; 1000 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

15 Obrázek A [m 2 ] 1,2000e+00 A y, z [m 2 ] 1,0000e+00 1,0000e+00 I y, z [m 4 ] 1,4400e-01 1,0000e-01 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 1,9932e-01 Wel y, z [m 3 ] 2,4000e-01 2,0000e-01 Wpl y, z [m 3 ] 3,6000e-01 3, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 4,4000e+00 Jméno CS9 Typ Obdélník Detailní 250; 600 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 1,5000e-01 A y, z [m 2 ] 1,2500e-01 1,2500e-01 I y, z [m 4 ] 7,8125e-04 4,5000e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 2,2738e-03 Wel y, z [m 3 ] 6,2500e-03 1,5000e-02 Wpl y, z [m 3 ] 9,3750e-03 2, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 1,7000e+00 Jméno CS10 Typ RECT Detailní 400; 600 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

16 A [m 2 ] 2,4000e-01 A y, z [m 2 ] 2,0000e-01 2,0000e-01 I y, z [m 4 ] 3,2000e-03 7,2000e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 7,5187e-03 Wel y, z [m 3 ] 1,6000e-02 2,4000e-02 Wpl y, z [m 3 ] 2,4000e-02 3, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,0000e+00 Jméno CS11 Typ Obdélník Detailní 250; 250 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 6,2500e-02 A y, z [m 2 ] 5,2083e-02 5,2083e-02 I y, z [m 4 ] 3,2552e-04 3,2552e-04 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 5,4922e-04 Wel y, z [m 3 ] 2,6042e-03 2,6042e-03 Wpl y, z [m 3 ] 3,9062e-03 3, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 1,0000e+00 Jméno CS12 Typ Obdélník Detailní 100; 300 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 3,0000e-02 A y, z [m 2 ] 2,5000e-02 2,5000e-02 I y, z [m 4 ] 2,5000e-05 2,2500e-04 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 7,8990e-05 Wel y, z [m 3 ] 5,0000e-04 1,5000e-03 Wpl y, z [m 3 ] 7,5000e-04 2, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

17 AL [m 2 /m] 8,0000e-01 Jméno CS13 Typ Obdélník Detailní 780; 300 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 2,3400e-01 A y, z [m 2 ] 1,9500e-01 1,9500e-01 I y, z [m 4 ] 1,1864e-02 1,7550e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 5,2536e-03 Wel y, z [m 3 ] 3,0420e-02 1,1700e-02 Wpl y, z [m 3 ] 4,5630e-02 1, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,1600e MATERIÁLY Jméno Typ Jednotková hmotnost [kg/m 3] E [MPa] Poisson - nu G [MPa] Tep.roztaž. [m/mk] C30/37 Beton 2500,00 3,3000e+004 0,2 1,3750e+004 0,00 30,00 Charakteristická válcová pevnost v tlaku fck(28) [MPa] 2.6. ZATĚŽOVACÍ STAVY Jméno Popis LC1 Vlastní tíha NK Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Stálé LG1 Vlastní tíha -Z LC2 Podlahy Stálé LG1 Standard LC3 Příčky Stálé LG1 Standard Spec Směr Působení Řídicí zat. stav LC4 Užitné Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný LC5 Zemina Stálé LG1 Standard Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

18 ZATÍŽENÍ Zatížení vlastní tíhou je generováno programem Scia engineer Stálé zatížení Zatížení střechy nad halou - zelená střecha Název Tloušťka (m) Obj. tíha (knm -3 ) Normové zat.(knm -2 ) γ (souč.zat.) Výpočtové zat.(knm -2 ) Nízká zeleň v květnících * - - 0,470 1,35 0,635 Zemina 0, ,700 1,35 3,645 Hydroizolační souvrství - - 0,100 1,35 0,135 Tepelná izolace 0,23 0,5 0,115 1,35 0,155 Podhled - - 0,200 1,35 0,270 Celkem 3,59 4,84 * jeden květník o o velikosti 0,6x2x0,6 m má hmotnost 0,6x2x0,6x18 = 12,96 kn. celkem cca 40 květníků na ploše 1100 m2. Rozpočtená plošná hmostnost = 12,96x40/1100 = 0,47kN/m2 Zatížení střechy nad administrativní částí - kačírek Název Tloušťka (m) Obj. tíha (knm -3 ) Normové zat.(knm -2 ) γ (souč.zat.) Výpočtové zat.(knm -2 ) Kačírek 0, ,900 1,35 1,215 Hydroizolační souvrství - - 0,100 1,35 0,135 Tepelná izolace 0,23 0,5 0,115 1,35 0,155 Podhled - - 0,200 1,35 0,270 Celkem 1,32 1,78 Podlaha v kancelářích Název Tloušťka (m) Obj. tíha (knm -3 ) Normové zat.(knm -2 ) γ (souč.zat.) Výpočtové zat.(knm -2 ) Marmoleum 0, ,045 1,35 0,061 Vyrovnávací stěrka 0, ,054 1,35 0,073 Cementový potěr se sítí 0, ,680 1,35 2,268 Kročejová izolace 0,02 1 0,020 1,35 0,027 Celkem 1,80 2, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

19 Podlaha ve 2. NP nad laserovou halou Název Tloušťka (m) Obj. tíha (knm -3 ) Normové zat.(knm -2 ) γ (souč.zat.) Výpočtové zat.(knm -2 ) Vyrovnávací stěrka 0, ,108 1,35 0,146 Cementový potěr se sítí 0, ,680 1,35 2,268 Kročejová izolace 0,02 1 0,020 1,35 0,027 Podhled - - 1,000 1,35 1,350 Celkem 2,81 3,79 Vnitřní zdivo tl. 250 mm Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 PTH 24 P+D 0,240 8,0 1,920 1,35 2,592 Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 Celkem 2,64 3,56 Příčka tl. 115 mm Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 PTH 11,5 P+D 0,115 10,0 1,150 1,35 1,553 Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 Celkem 1,87 2,52 Příčka tl. 80 mm Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 PTH 8 P+D 0,080 8,0 0,640 1,35 0,864 Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 Celkem 1,36 1, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

20 Obvodové stěny v patrech Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 PTH 25 P+D 0,250 8,0 2,000 1,35 2,700 Tepelná izolace 0,100 1,0 0,100 1,35 0,135 Provětrávaná fasáda - - 0,300 1,35 0,405 Celkem 2,76 3,73 ŽB atika Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,010 18,0 0,180 1,35 0,243 Tepelná izolace 0,100 1,5 0,150 1,35 0,203 ŽB atika 0,200 25,0 5,000 1,35 6,750 Tepelná izolace 0,100 1,0 0,100 1,35 0,135 Provětrávaná fasáda - - 0,300 1,35 0,405 Celkem 5,73 7,74 Parpety na lodžiích Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,006 18,0 0,108 1,35 0,146 Tepelná izolace 0,040 1,0 0,040 1,35 0,054 ŽB stěna 0,120 25,0 3,000 1,35 4,050 Tepelná izolace 0,040 1,0 0,040 1,35 0,054 Omítka 0,006 18,0 0,108 1,35 0,146 Celkem 3,30 4, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

21 Výpočet rovnoměrného zatížení příčkami - v místě sociálního zařízení Popis příčky Normové zat.(knm -2 ) Výpočtové zat.(knm -2 ) Délka příčky (m) Příčka tl. 115 mm 1,87 2,52 28,1 Příčky tl. 80 mm 1,36 1,84 3,3 Plocha A [m2] = 43,5 Výška příček [m] = 2,95 Normová hodnota ekvivalentního zatížení fn: 3,868 knm -2 Výpočtová hodnota ekvivalentního zatížení fd: 5,222 knm -2 Výpočet rovnoměrného zatížení příčkami - kanceláře Popis příčky Normové zat.(knm -2 ) Výpočtové zat.(knm -2 ) Délka příčky (m) Příčka tl. 115 mm 1,87 2,52 25,60 Plocha A [m2] = 53,5 Výška příček [m] = 2,95 Normová hodnota ekvivalentního zatížení fn: 2,640 knm -2 Výpočtová hodnota ekvivalentního zatížení fd: 3,564 knm -2 Liniové zatížení Název g n [knm -2 ] výška [m] g n [knm -1 ] Obvodové stěny v patrech 2,76 2,95 8,14 Obvodové stěny ve 2.NP nad halou 2,76 2,70 7,45 ŽB atiky nad halou 5,73 1,00 5,73 ŽB atika nad administrativní částí 5,73 1,50 8,60 Zdivo tl. 250 mm ve 2.NP nad halou 2,64 2,70 7, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

22 Užitné zatížení dle ČSN EN 1991 zatížení stavebních konstrukcí Název q n [knm -2 ] γ f q d [knm -2 ] Kancelářské plochy 3,00 1,5 4,50 Přednáškový sál 4,00 1,5 6,00 Střecha - pochozí 3,00 1,5 4,50 Střecha - nepochozí 1,00 1,5 1,50 Sníh dle ČSN EN Sněhová oblast s k (knm -2 ) μ 1 Ce. Ct Normové zat. s (knm - 2 ) γ Výpočtové zat. s d (knm -2 ) II. 1,000 0,80 1 0,80 1,50 1,20 s=μ1.c e.c t.s k sklon střechy α 0 s d =s.γ μ 1= 0, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

23 ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 3. NP LC LC LC Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

24 ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 2. NP LC LC LC Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

25 ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 1. NP LC LC LC Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

26 ZATÍŽENÍ STĚN - STĚNY 1. NP LC SKUPINY ZATÍŽENÍ Jméno Zatížení Vztah Součinitel 2 LG1 Stálé LG2 Nahodilé Standard Kat A : obytné 2.8. KOMBINACE Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč. [-] MSU EN-MSÚ LC1 - Vlastní tíha NK LC2 - Podlahy LC3 - Příčky LC4 - Užitné LC5 - Zemina 1,00 1,00 1,0 1,00 1,00 MSP EN-MSP char. LC1 - Vlatní tíha NK LC2 - Podlahy LC3 - Příčky LC4 - Užitné LC5 - Zemina 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

27 2.9. SKUPINY VÝSLEDKŮ Jméno Výpis Všechny MSU MSU Všechny MSP MSP Vše MSÚ+MSP MSU MSP KLÍČ KOMBINACE Jméno Popis kombinací 1 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.35 +LC4*1.50 +LC5* LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC5* LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC4*1.50 +LC5* LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.35 +LC5* PROTOKOL O VÝPOČTU Protokol o výpočtu. Lineární výpočet Počet 2D prvků Počet 1D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic Calc protokol Zatěžovací stavy ZS 1 LC1 S 2 LC2 ZS 3 LC3 ZS 4 LC4 ZS 5 LC5 Ohybová teorie Mindlin Spuštění výpočtu :20 Konec výpočtu :26 Suma zatížení a reakcí. [kn] X Y Z Zatěžovací stav 1 zatížení reakce v uzlech reakce na liniích kontakt 1D kontakt 2D Zatěžovací stav 2 zatížení reakce v uzlch reakce na liniích kontakt 1D kontakt 2D Zatěžovací stav 3 zatížení reakce v uzlech Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

28 reakce na liniích kontakt 1D ontakt 2D Zatěžovací stav 4 zatížení reakce v uzlech reakce na liniích kontakt 1D kontakt Zatěžovací stav 5 zatížení reakce v uzleh reakce na liniích kontakt 1D kontakt 2D ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PILOTY - REAKCE Lineární výpočet, Extrém : Uzel Výběr : Vše Třída : Všechny MSU Podpora Stav Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Sn1/N506 MSU/1-0,64-50, ,48 108,65-1,30 0,31 Sn1/N506 MSU/2-0,28-33,15 814,42 71,95-0,36 0,21 Sn2/N507 MSU/3 0,39 28,71 901,41-54,09 1,73 0,14 Sn2/N507 MSU/4 0,62 31, ,70-58,53 2,63 0,11 Sn2/N507 MSU/2 0,46 23,39 759,04-43,35 1,95 0,08 Sn2/N507 MSU/1 0,55 36, ,08-69,27 2,42 0,17 Sn3/N508 MSU/3 0,83-17, ,70 36,47 3,14-0,01 Sn3/N508 MSU/4 2,00-23, ,80 46,38 5,62 0,14 Sn3/N508 MSU/2 1,48-17, ,52 34,35 4,16 0,10 Sn3/N508 MSU/1 1,35-23, ,98 48,49 4,59 0,02 Sn4/N509 MSU/3 4,14-20, ,93 37,00 6,00-0,35 Sn4/N509 MSU/4 5,92-29, ,04 47,90 8,88-0,50 Sn4/N509 MSU/2 4,38-21, ,81 35,48 6,58-0,37 Sn4/N509 MSU/1 5,67-27, ,16 49,41 8,30-0,48 Sn5/N510 MSU/1-8,00-85, ,08 87,69-11,97-0,88 Sn5/N510 MSU/2-5,13-51, ,52 53,85-7,65-0,61 Sn6/N511 MSU/1-18,48-11, ,52 28,50-37,66 1,69 Sn6/N511 MSU/2-12,66-9, ,36 19,86-25,58 1,09 Sn6/N511 MSU/4-17,10-12, ,24 26,81-34,53 1,47 Sn6/N511 MSU/3-14,05-8, ,64 21,55-28,70 1,30 Sn7/N512 MSU/1-68,78-19, ,02 46,94-95,80-2,16 Sn7/N512 MSU/2-45,53-14,49 872,61 31,65-63,86-1,43 Sn8/N513 MSU/1-29,52-17, ,82 49,05-60,03 6,17 Sn8/N513 MSU/2-21,51-13, ,71 33,41-42,02 4,17 Sn8/N513 MSU/4-29,03-17, ,71 45,11-56,73 5,63 Sn8/N513 MSU/3-21,99-12, ,82 37,36-45,32 4,71 Sn9/N514 MSU/1-126,99-58, ,93 111,00-174,93 2,90 Sn9/N514 MSU/2-82,28-38, ,01 73,13-114,33 1,64 Sn10/N515 MSU/1-34,33-93, ,80 160,42-95,83 10,28 Sn10/N515 MSU/2-23,35-62, ,53 105,42-63,95 6,61 Sn11/N516 MSU/1-38,61-66, ,89 132,24-62,38 0,24 Sn11/N516 MSU/2-26,27-42, ,90 85,69-43,02 0,37 Sn11/N516 MSU/3-29,41-51, ,23 102,24-47,33 0,12 Sn11/N516 MSU/4-35,46-57, ,56 115,68-58,07 0, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

29 Sn12/N517 MSU/2 7,12-95, ,80 132,06-7,72-1,75 Sn12/N517 MSU/1 11,54-148, ,00 203,81-9,60-2,59 Sn12/N517 MSU/4 9,62-129, ,83 178,28-10,43-2,36 Sn12/N517 MSU/3 9,05-115, ,96 157,59-6,89-1,98 Sn13/N518 MSU/2 18,74-72,78 716,11 105,71 21,86-2,62 Sn13/N518 MSU/1 35,65-95, ,29 136,17 43,67-6,21 Sn13/N518 MSU/4 25,30-98,25 966,74 142,71 29,50-3,53 Sn13/N518 MSU/3 29,09-70,15 817,66 99,18 36,02-5,30 Sn14/N519 MSU/1-49,31-58, ,68 92,70-83,76-7,73 Sn14/N519 MSU/2-33,81-49, ,04 78,49-62,95-6,69 Sn14/N519 MSU/4-45,65-67, ,11 105,97-84,98-9,04 Sn14/N519 MSU/3-37,48-41, ,61 65,23-61,73-5,38 Sn15/N520 MSU/4-50,74-75, ,30 117,37-137,05 6,06 Sn15/N520 MSU/3-35,26-42, ,76 66,56-89,16 4,50 Sn15/N520 MSU/2-37,58-55,80 979,48 86,94-101,52 4,49 Sn15/N520 MSU/1-48,41-62, ,58 96,99-124,69 6,07 Sn16/N521 MSU/2 59,19-33, ,91 67,88 75,82 4,92 Sn16/N521 MSU/1 99,92-29, ,78 67,15 130,20 6,92 Sn16/N521 MSU/4 79,90-45, ,23 91,63 102,36 6,65 Sn16/N521 MSU/3 79,21-17, ,46 43,40 103,67 5,19 Sn17/N522 MSU/3 11,87-10, ,78 26,49 30,21-0,04 Sn17/N522 MSU/4 19,04-14, ,35 35,02 47,16-0,01 Sn17/N522 MSU/1 16,80-14, ,91 35,57 42,44-0,04 Sn17/N522 MSU/2 14,11-10, ,22 25,94 34,93-0,01 Sn18/N523 MSU/3 12,00-13, ,66 32,35 27,55 0,09 Sn18/N523 MSU/4 16,71-17, ,28 41,80 39,03 0,15 Sn18/N523 MSU/1 16,33-17, ,69 43,19 37,67 0,13 Sn18/N523 MSU/2 12,37-12, ,24 30,96 28,91 0,11 Sn19/N524 MSU/1-17,03-17,85 387,65 48,59-2,08 1,33 Sn19/N524 MSU/2-9,00-13,41 260,38 34,82 6,18 1,80 Sn19/N524 MSU/4-12,15-18,11 351,51 47,01 8,34 2,43 Sn19/N524 MSU/3-13,88-13,15 296,51 36,41-4,24 0,70 Sn20/N525 MSU/4-10,97-46,65 890,77 75,20 23,35-1,59 Sn20/N525 MSU/3-4,61-37,31 779,42 60,30 17,68-1,32 Sn20/N525 MSU/1-7,45-49, ,37 79,80 23,74-1,74 Sn20/N525 MSU/2-8,13-34,56 659,83 55,70 17,30-1,18 Sn21/N526 MSU/2 3,01-31,35 732,90 50,43 21,77 0,40 Sn21/N526 MSU/1 8,46-45, ,14 73,02 32,28 0,38 Sn21/N526 MSU/3 7,40-34,50 858,63 55,37 24,66 0,24 Sn21/N526 MSU/4 4,07-42,32 989,41 68,08 29,39 0,54 Sn22/N527 MSU/1-4,81-74, ,24 103,42 16,49-5,51 Sn22/N527 MSU/2-1,95-50,98 778,30 70,73 12,88-3,79 Sn22/N527 MSU/3-4,13-57,03 884,84 78,67 11,98-4,18 Sn22/N527 MSU/4-2,63-68, ,71 95,49 17,39-5,12 Sn23/N528 MSU/2 21,65 5,02 983,23 12,98 29,88-0,54 Sn23/N528 MSU/1 30,12 9, ,82 16,86 41,69-0,73 Sn23/N528 MSU/3 22,55 7, ,69 12,32 31,24-0,54 Sn23/N528 MSU/4 29,23 6, ,36 17,52 40,33-0,73 Sn24/N529 MSU/2 5,06-0, ,77 17,04 14,76 0,37 Sn24/N529 MSU/1 7,00 1, ,08 23,11 20,94 0,50 Sn24/N529 MSU/4 6,84-0, ,78 23,01 19,92 0,50 Sn24/N529 MSU/3 5,22 1, ,06 17,15 15,77 0,37 Sn25/N530 MSU/3 2,11-14, ,42 33,53 7,20 0,44 Sn25/N530 MSU/4 2,86-16, ,30 40,05 9,16 0,48 Sn25/N530 MSU/1 2,85-18, ,58 43,92 9,58 0,57 Sn25/N530 MSU/2 2,12-12, ,15 29,67 6,79 0,35 Sn26/N531 MSU/1-36,83-74, ,36 91,05-35,14 3,47 Sn26/N531 MSU/2-24,32-49,08 753,01 60,94-23,04 2, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog.

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog. Katalog. číslo Druh odpadu 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 20 03 Ostatní komunální odpady 20 03 01

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch.

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch. Zemní práce Základov kladové konstrukce Zakládání staveb Je jedním m ze základnz kladních oborů stavebnictví zahrnující návrh základz kladů a volbu vhodné metody provádění základů a s tím t m spojené provádění

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r. Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM Rančířov 2012 Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.o Jaký materiál potrubí vnitřního vodovodu zvolit? Přetrvává představa,

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více