Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novostavba objektu HiLASE. Obsah:"

Transkript

1

2

3 Obsah: 1. ÚVOD Identifikační údaje Předmět statického výpočtu Podklady Popis stavby Geologie Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST Projekt HiLase - celek konstrukce Průřezy Materiály Zatěžovací stavy Zatížení ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 3. NP ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 2. NP ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 1. NP ZATÍŽENÍ STĚN - STĚNY 1. NP Skupiny zatížení Kombinace Skupiny výsledků Klíč kombinace Protokol o výpočtu ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PILOTY - Reakce ZÁKLADOVÁ DESKA - Kontaktní napětí KONTAKTNÍ NAPĚTÍ sigma z DEFORMACE uz ZÁKLADOVÁ DESKA VNITŘNÍ SÍLY ZÁKLADOVÁ DESKA NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ PRAHY NÁVRH VÝZTUŽE SVISLÉ KONSTRUKCE 1. NP Deformace Uz max Deformace Uz min Svislé kce plošné - Vnitřní síly Svislé kce plošné Návrh výztuže SLOUPY NÁVRH VÝZTUŽE STROP NAD 1. NP Deformace Uz min Deformace Uz max VNITŘNÍ SÍLY NÁVRH VÝZTUŽE SVISLÉ KONSTRUKCE 2. NP Deformace Uz max Deformace Uz min Svislé kce plošné - Vnitřní síly Svislé kce plošné Návrh výztuže SLOUPY NÁVRH VÝZTUŽE Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

4 2.17. STROP NAD 2. NP Deformace Uz min Deformace Uz max VNITŘNÍ SÍLY NÁVRH VÝZTUŽE SVISLÉ KONSTRUKCE 3. NP Deformace Uz max Deformace Uz min Svislé kce plošné - Vnitřní síly Svislé kce plošné Návrh výztuže SLOUPY NÁVRH VÝZTUŽE STROP NAD 3. NP Deformace Uz min Deformace Uz max VNITŘNÍ SÍLY NÁVRH VÝZTUŽE DYNAMIKA Konstrukce Zatížení Protokol o výpočtu Vlastní tvary Rozhodujících vlastních frekvencí ZÁVĚR 173 Použité předpisy, literatura Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

5 1. ÚVOD 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby Investor: Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 1999/2, Praha 8, Generální projektant: architektonický atelier ING. ARCH. VLADIMÍRA LENÍČKOVÁ VINOHRADSKÁ 6, PRAHA 2, IČ Projektant: STATIKA s.r.o., Jana Masaryka 45, Praha 2, IČO: , tel , , fax , Ing. Václav Hanuš, ing. Emanuel Novák Datum: Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

6 1.2. PŘEDMĚT STATICKÉHO VÝPOČTU Předmětem statického výpočtu je statický návrh a posouzení novostavby objektu HiLASE ve stupni Dokumentace pro provedení stavby PODKLADY [a] [b] Předchozí stupeň PD [a.1] Architektonický návrh ve stupni DSP - atelier ING. ARCH. VLADIMÍRA LENÍČKOVÁ VINOHRADSKÁ 6, PRAHA 2, [a.2] Konstrukčně stavební část projektu ve stupni DSP STATIKA s.r.o., Jana Masaryka 45, Praha 2 HiL_ST_090206_laser_specifications 2.doc - atelier ING. ARCH. VLADIMÍRA LENÍČKOVÁ VINOHRADSKÁ 6, PRAHA 2, , IČ [c] Konzultace s atelierem ING. ARCH. VLADIMÍRA LENÍČKOVÁ VINOHRADSKÁ 6, PRAHA 2, , IČ [d] Architektonicko stavební část projektu ve stupni DPPS ANTRE s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9 [e] Konzultace s atelierem ANTRE s.r.o., Drahobejlova 54, Praha POPIS STAVBY Laserová budova HiLASE bude součástí zástavby technologického parku v Dolních Břežanech. Jedná se o nepodsklepený objekt, který bude provozně rozdělen na část technologickou a administrativně provozní. Technologická část objektu je dvoupodlažní, přičemž v přízemí je umístěn laserový sál a ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny technologické prostory provozu sálu a strojovna vzduchotechniky. Nosná konstrukce technologické části je rozdělena na dvě samostatné konstrukce, a to nosnou konstrukci laserového sálu, tvořenou podlahovou deskou s obvodovými stěnami, oddilatovanou od všech okolních konstrukcí a konstrukci horního podlaží, tvořenou obvodovými sloupy a ztužujícími stěnami v prvním nadzemním podlaží a prostorovou konstrukcí druhého podlaží, uloženou na obvodových sloupech. Hlavní nosnou konstrukci patra tvoří stěnové nosníky rozponu cca 25 m, uložené na obvodových sloupech, navzájem spojené podlahovou a stropní deskou nadzemního podlaží. Administrativně provozní část objektu je trojpodlažní skelet, ve kterém se nachází zázemí laserových pracovišť, kanceláře, zasedací místnost a v neposlední řadě přednáškový sál Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

7 Nosná konstrukce administrativně provozní části objektu je tvořena trojpodlažním skeletem s bodově podpíranými deskami a krakorcově vyloženou prostorovou konstrukcí posluchárny GEOLOGIE Z hlediska geologického leží Dolní Břežany ve střední části algonkického pruhu, který se táhne ve směru jihozápad - severovýchod, od Dobříše až k Úvalům. Horniny proterozoického pruhu jsou tvořeny především břidlicemi a drobami, lokálně pak s vložkami spilitů a drobových slepenců. Jsou vesměs tvrdé a značně odolné zvětrávání. Nezvětralé mají šedou až černošedou barvu, zvětralé polohy pak šedohnědou až rezavou barvu. Břidlice jsou jak masivní, tak velmi často výrazně břidličnaté s dobrou odlučností po vrstevních plochách. Často jsou lokálně silně provrásněné, takže se nepravidelně mění sklon a směr vrstev. V zájmovém prostoru tvoří předkvartérní podklad komplex pelitických a aleuritických hornin pospilitové série. Ty jsou hluboce zvětralé a reziduální horniny tvoří prakticky souvislý pokryv vlastních břidlic a eleuritů. Mají charakter jílovitých a jílovitoprachovitých sutí (z hlediska granulemetrického štěrků) a suťovité hlíny. Psefitická frakce je tvořena zvětralými úlomky břidlic a aleuritů. Kromě poloh mechanicky zvětralých jsou v zájmovém prostoru i fosilně rozložené, zkaolinizované, které mají prakticky charakter jílu a prachovitého jílu. Pro tyto polohy je charakteristické pestré zbarvení červenohnědé, fialové, žluté, bílé, zelené a pod. Fosilně zvětralé polohy můžeme očekávat především při východní hranici pozemku. Skladba kvartérního pokryvu je dána morfologií terénu a antropogenní činností v minulosti. Pokryv v zájmovém prostoru tvoří eolickodeluviální hlína jílovito-prachovitého charakteru, hnědožluté až hnědé barvy a jílovitá, deluviální hlína s proměnlivým obsahem drobné břidličné sutě. Při povrchu terénu je pak třeba lokálně počítat s navážkou, kterou byl lokálně terén vyrovnán nebo zpevněn pro pojezd techniky. Z hlediska podzemní vody je na staveništi třeba počítat se zvodní. Na staveništi je nepravidelně zakleslá, puklinová podzemní voda. Zdravé, nerozpukané břidlice a aleurity jsou nepropustné. Podzemní voda v horninovém podkladu vytváří nepravidelný, puklinový kolektor, vázaný na rozsáhlejší, rozevřené pukliny či podrcená pásma, kterými může voda cirkulovat ZALOŽENÍ OBJEKTU Základovou půdu v zájmovém prostoru tvoří především hnědá, jílovitoprachovitá hlína se střední plasticitou, v závislosti na morfologii terénu tuhé až pevné konzistence, která se řadí do tř. F6, v bazálních polohách pak obsahuje střípky a úlomky břidlice a náleží do tř. F2. Pokryv dosahuje nepravidelné mocnosti a můžeme ji očekávat v rozsahu cca 3-7m. Předkvartérní podklad tvoří břidlice, která je při povrchu nepravidelně zvětralá, od prakticky až jílovitě rozložené tř. R6 přes zvětralou, rozpukanou, rozvolněnou, s hlinitými záteky kolem puklin tř. R5 až po navětralou, tvrdou horninu tř. R Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

8 Pokryvnou hlínu a jílovitě rozloženou břidlici můžeme charakterizovat jako málo až středně únosnou, značně stlačitelnou, nebezpečně namrzavou, v případě zaplavení vodou rozbřídavou. Zvětralou, rozpukanou, rozvolněnou horninu se záteky hlíny jako středně únosnou, navětralou, rozpukanou, tvrdou horninu pak jako vysoce únosnou a prakticky nestlačitelnou. Tab. 1. Geotechnické hodnoty zemin pokryvných útvarů : geneze / stratigrafie antropogenní sedimenty deluviální, del.fluviální a eolicko-deluviální sedimenty petrografické složení písčitá a jílovitá hlína se stavebním odpadem jíl středně plastický až jíl s nízkou plasticitou geotechnický typ GT1 GT2 vybrané klasifikace a charakteristiky zemin místní oblasti ČSN Základová půda pod plošnými základy zatřídění konzistence dle ČSN tabulková výpočtová únosnost R dt /kpa/ ČSN EN ISO Pojmenování a zatřiďování zemin konzistence dle ČSN EN ISO objemová hmotnost v přirozeném uložení /kg.m -3 / koeficient filtrace k f /m.s -1 / modul deformace E def /MPa/ Poissonova konstanta ν /1/ 1) soudržnost efektivní c ef /kpa/ 2) soudržnost totální c u /kpa/ 1) úhel vnitřního tření efektivní φ ef / o / 2) úhel vnitřního tření totální φ u / o / ČSN vhodnost do silničního podloží ČSN vhodnost do násypů ČSN třída těžitelnosti F4-Y F6 - tuhá až pevná SiMg sasimg tuhá až pevná clsi - Si pevná x.10-6 až ,30-0,35 0,40 1) ) ) ) 0 podmínečně vhodná podmínečně vhodná 1) ) ) ) 0-2 nevhodná podmínečně vhodná * orientační údaje (dle ČSN zrušené k bez náhrady) I I Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

9 Tab. 2. Geotechnické hodnoty hornin předkvartérního podkladu : geneze / stratigrafie petrografické složení velmi zvětralé až rozložené prachovce a břidlice proterozoikum štěchovická skupina sedimentární hornina mírně zvětralé prachovce a břidlice slabě zvětralé prachovce a břidlice geotechnický typ GT3 GT4 GT5 vybrané klasifikace a charakteristiky hornin místní oblasti ČSN Základová půda pod plošnými základy zatřídění pevnost v prostém tlaku δ /MPa/ tabulková výpočtová únosnost R dt /kpa/ - orientační hodnota výpočtová únosnost pro GT5 R d /kpa/ hustota ploch nespojitosti (pro horninové prostředí) objemová hmotnost v přirozeném uložení /kg.m -3 / modul deformace E def /MPa/ Poissonova konstanta ν /1/ soudržnost zdánlivá c /kpa/ úhel pevnosti φ / o / svislá tabulková únosnost U v,tab pro pilotu průměr 1m a vetknutí 1,5 m /kn/ ČSN třída těžitelnosti třída vrtatelnosti pro piloty (Katalog 800-2) R6/R5 R4 (až R3) R3 (až F4/F6) 0, velká až velká střední až velká velmi velká min ,32 0,25 0, I II III II III IV * orientační údaje (dle ČSN zrušené k bez náhrady) Podlahová deska laserového sálu bude založena plošně, konstrukčně působící jako deska na pružném podloží, zatížená pouze vlastní tíhou, obvodovými stěnami, tíhou podlahy a laserovou technologií. V projektu byla navržena deska tloušťky 400 mm. Vzhledem k tomu, že základová spára této desky bude ve vrstvách jílovitoprachovité hlíny, je bezpodmínečně nutná úprava podloží, a to buď vápennou stabilizací, nebo náhradou vrstvy hlíny vhodnějším materiálem. Tato úprava je bezpodmínečně nutná z důvodu požadavku téměř nulových deformací konstrukce, a aby konstrukce podlahy splňovala podmínku první vlastní frekvence F1 25 Hz. V projektu byl proveden návrh desky uložené na štěrkopískovém polštáři, místo štěrkopísku je možno použít recyklát drť z betonu, cihelného střepu. Podloží pod deskou je nutno upravit tak, aby byla splněna podmínka Edef = min 50MPa a Edef2/ Edef1 < 2,2, a to při požadované míře zhutnění ID=0,8. Kontrolní měření bude provedeno po vrstvách 0,25m. Z těchto hodnot byly odvozeny Winklerpasternakovské konstanty pro výpočet viz. Kapitola podloží. Z důvodu přenosu vibrací bude nutno vytvořit svislý dynamický filtr - vytvoření vhodné vrstevnaté konstrukce (střídání měkkých a tuhých konstrukčních, která vytvoří Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

10 filtr pro snížení intenzity vibrací od dopravy na přilehlých komunikacích. Skladba filtru je uvedena ve výkresové dokumentaci. Zbývající část objektu nebude možno založit plošně, neboť únosné horniny třídy R3 se nacházení v hloubkách 5 7 m, a proto bude nutné založení objektu na pilotách. Podlahová deska tl. 200 mm bude uložena na štěrkopískovém polštáři tloušťky do 200 mm. 2. STATICKÁ ČÁST 2.1. PROJEKT HILASE - CELEK Licenční jméno STATIKA Národní norma EC - EN Konstrukce Obecná XYZ Poč. uzlů : 755 Poč. prutů : 163 Poč. ploch : 129 Poč. průřezů : 12 Poč. zat. stavů : 5 Poč. materiálů : 1 Jméno projektu HiLase_celek_04.esa Cesta k projektu M:\TP HILASE - DPS\STAT\SV\ Projekt - Část - Popis - Autor - Datum Tíhové zrychlení 9,810 [m/sec 2 ] Verze Scia Engineer Funkcionalita Podloží Soilin Popis kombinace Součinitele zatížení do kombinací : Dílčí součinitel stálého zatížení - nepříznivý 1.35 Dílčí součinitel stálého zatížení - příznivý 1.00 Dílčí souč. pro účinky předpětí - příznivý 1.00 Dílčí souč. pro účinky předpětí - nepříznivý 1.20 Dílčí součinitel řídicí nahodilé zatížení 1.50 Dílčí souč. doprovázející nahodilé zatížení 1.50 Redukční součinitel 0.85 Dílčí součinitel pro účinky smršťování KONSTRUKCE Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

11 Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

12 2.4. PRŮŘEZY Jméno CS1 Typ RECT Detailní 40; 400 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 1,6000e-01 A y, z [m 2 ] 1,333e-01 1,3333e-01 I y, z [m 4 ] 2,1333e-3 2,1333e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 3,5994e-03 Wel y, z [m 3 ] 1,0667e-02 1,0667e-02 Wpl y, z [m 3 ] 1,6000e-02 1,6000e-02 d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 1,6000e+00 Jméno CS2 Typ RECT Detailní 400; 1000 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 4,0000e-01 A y, z [m 2 ] 3,3333e-01 3,3333e-01 I y, z [m 4 ] 5,3333e-03 3,3333e-02 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 1,5744e-02 Wel y, z [m 3 ] 2,6667e-02 6,6667e-02 Wpl y, z [m 3 ] 4,0000e-02 1, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,8000e+00 Jméno CS3 Typ RECT Detailní 1200; 400 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

13 Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 4,8000e-01 A y, z [m 2 ] 4,0000e-01 4,0000e-01 I y, z [m 4 ] 5,7600e-02 6,4000e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 2,0221e-02 Wel y, z [m 3 ] 9,6000e-02 3,2000e-02 Wpl y, z [m 3 ] 1,4400e-01 4, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 3,2000e+00 Jméno CS4 Typ Obdélník Detailní 250; 400 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 1,0000e-01 A y, z [m 2 ] 8,3333e-02 8,3333e-02 I y, z [m 4 ] 5,2083e-04 1,3333e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 1,2649e-03 Wel y, z [m 3 ] 4,1667e-03 6,6667e-03 Wpl y, z [m 3 ] 6,2500e-03 1, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 1,3000e+00 Jméno CS5 Typ RECT Detailní 950; 400 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

14 Obrázek A [m 2 ] 3,8000e-01 A y, z [m 2 ] 3,1667e-01 3,1667e-01 I y, z [m 4 ] 2,8579e-02 5,0667e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 1,4694e-02 Wel y, z [m 3 ] 6,0167e-02 2,5333e-02 Wpl y, z [m 3 ] 9,0250e-02 3, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,7000e+00 Jméno CS7 Typ CIRC Detailní 800 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 5,0255e-01 A y, z [m 2 ] 4,2717e-01 4,2717e-01 I y, z [m 4 ] 2,0098e-02 2,0098e-02 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 4,0196e-02 Wel y, z [m 3 ] 5,0245e-02 5,0245e-02 Wpl y, z [m 3 ] 8,5307e-02 8, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,5131e+00 Jméno CS8 Typ RECT Detailní 1200; 1000 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

15 Obrázek A [m 2 ] 1,2000e+00 A y, z [m 2 ] 1,0000e+00 1,0000e+00 I y, z [m 4 ] 1,4400e-01 1,0000e-01 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 1,9932e-01 Wel y, z [m 3 ] 2,4000e-01 2,0000e-01 Wpl y, z [m 3 ] 3,6000e-01 3, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 4,4000e+00 Jméno CS9 Typ Obdélník Detailní 250; 600 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 1,5000e-01 A y, z [m 2 ] 1,2500e-01 1,2500e-01 I y, z [m 4 ] 7,8125e-04 4,5000e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 2,2738e-03 Wel y, z [m 3 ] 6,2500e-03 1,5000e-02 Wpl y, z [m 3 ] 9,3750e-03 2, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 1,7000e+00 Jméno CS10 Typ RECT Detailní 400; 600 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

16 A [m 2 ] 2,4000e-01 A y, z [m 2 ] 2,0000e-01 2,0000e-01 I y, z [m 4 ] 3,2000e-03 7,2000e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 7,5187e-03 Wel y, z [m 3 ] 1,6000e-02 2,4000e-02 Wpl y, z [m 3 ] 2,4000e-02 3, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,0000e+00 Jméno CS11 Typ Obdélník Detailní 250; 250 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 6,2500e-02 A y, z [m 2 ] 5,2083e-02 5,2083e-02 I y, z [m 4 ] 3,2552e-04 3,2552e-04 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 5,4922e-04 Wel y, z [m 3 ] 2,6042e-03 2,6042e-03 Wpl y, z [m 3 ] 3,9062e-03 3, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 1,0000e+00 Jméno CS12 Typ Obdélník Detailní 100; 300 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 3,0000e-02 A y, z [m 2 ] 2,5000e-02 2,5000e-02 I y, z [m 4 ] 2,5000e-05 2,2500e-04 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 7,8990e-05 Wel y, z [m 3 ] 5,0000e-04 1,5000e-03 Wpl y, z [m 3 ] 7,5000e-04 2, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

17 AL [m 2 /m] 8,0000e-01 Jméno CS13 Typ Obdélník Detailní 780; 300 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 2,3400e-01 A y, z [m 2 ] 1,9500e-01 1,9500e-01 I y, z [m 4 ] 1,1864e-02 1,7550e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 5,2536e-03 Wel y, z [m 3 ] 3,0420e-02 1,1700e-02 Wpl y, z [m 3 ] 4,5630e-02 1, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,1600e MATERIÁLY Jméno Typ Jednotková hmotnost [kg/m 3] E [MPa] Poisson - nu G [MPa] Tep.roztaž. [m/mk] C30/37 Beton 2500,00 3,3000e+004 0,2 1,3750e+004 0,00 30,00 Charakteristická válcová pevnost v tlaku fck(28) [MPa] 2.6. ZATĚŽOVACÍ STAVY Jméno Popis LC1 Vlastní tíha NK Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Stálé LG1 Vlastní tíha -Z LC2 Podlahy Stálé LG1 Standard LC3 Příčky Stálé LG1 Standard Spec Směr Působení Řídicí zat. stav LC4 Užitné Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný LC5 Zemina Stálé LG1 Standard Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

18 ZATÍŽENÍ Zatížení vlastní tíhou je generováno programem Scia engineer Stálé zatížení Zatížení střechy nad halou - zelená střecha Název Tloušťka (m) Obj. tíha (knm -3 ) Normové zat.(knm -2 ) γ (souč.zat.) Výpočtové zat.(knm -2 ) Nízká zeleň v květnících * - - 0,470 1,35 0,635 Zemina 0, ,700 1,35 3,645 Hydroizolační souvrství - - 0,100 1,35 0,135 Tepelná izolace 0,23 0,5 0,115 1,35 0,155 Podhled - - 0,200 1,35 0,270 Celkem 3,59 4,84 * jeden květník o o velikosti 0,6x2x0,6 m má hmotnost 0,6x2x0,6x18 = 12,96 kn. celkem cca 40 květníků na ploše 1100 m2. Rozpočtená plošná hmostnost = 12,96x40/1100 = 0,47kN/m2 Zatížení střechy nad administrativní částí - kačírek Název Tloušťka (m) Obj. tíha (knm -3 ) Normové zat.(knm -2 ) γ (souč.zat.) Výpočtové zat.(knm -2 ) Kačírek 0, ,900 1,35 1,215 Hydroizolační souvrství - - 0,100 1,35 0,135 Tepelná izolace 0,23 0,5 0,115 1,35 0,155 Podhled - - 0,200 1,35 0,270 Celkem 1,32 1,78 Podlaha v kancelářích Název Tloušťka (m) Obj. tíha (knm -3 ) Normové zat.(knm -2 ) γ (souč.zat.) Výpočtové zat.(knm -2 ) Marmoleum 0, ,045 1,35 0,061 Vyrovnávací stěrka 0, ,054 1,35 0,073 Cementový potěr se sítí 0, ,680 1,35 2,268 Kročejová izolace 0,02 1 0,020 1,35 0,027 Celkem 1,80 2, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

19 Podlaha ve 2. NP nad laserovou halou Název Tloušťka (m) Obj. tíha (knm -3 ) Normové zat.(knm -2 ) γ (souč.zat.) Výpočtové zat.(knm -2 ) Vyrovnávací stěrka 0, ,108 1,35 0,146 Cementový potěr se sítí 0, ,680 1,35 2,268 Kročejová izolace 0,02 1 0,020 1,35 0,027 Podhled - - 1,000 1,35 1,350 Celkem 2,81 3,79 Vnitřní zdivo tl. 250 mm Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 PTH 24 P+D 0,240 8,0 1,920 1,35 2,592 Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 Celkem 2,64 3,56 Příčka tl. 115 mm Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 PTH 11,5 P+D 0,115 10,0 1,150 1,35 1,553 Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 Celkem 1,87 2,52 Příčka tl. 80 mm Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 PTH 8 P+D 0,080 8,0 0,640 1,35 0,864 Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 Celkem 1,36 1, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

20 Obvodové stěny v patrech Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 PTH 25 P+D 0,250 8,0 2,000 1,35 2,700 Tepelná izolace 0,100 1,0 0,100 1,35 0,135 Provětrávaná fasáda - - 0,300 1,35 0,405 Celkem 2,76 3,73 ŽB atika Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,010 18,0 0,180 1,35 0,243 Tepelná izolace 0,100 1,5 0,150 1,35 0,203 ŽB atika 0,200 25,0 5,000 1,35 6,750 Tepelná izolace 0,100 1,0 0,100 1,35 0,135 Provětrávaná fasáda - - 0,300 1,35 0,405 Celkem 5,73 7,74 Parpety na lodžiích Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,006 18,0 0,108 1,35 0,146 Tepelná izolace 0,040 1,0 0,040 1,35 0,054 ŽB stěna 0,120 25,0 3,000 1,35 4,050 Tepelná izolace 0,040 1,0 0,040 1,35 0,054 Omítka 0,006 18,0 0,108 1,35 0,146 Celkem 3,30 4, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

21 Výpočet rovnoměrného zatížení příčkami - v místě sociálního zařízení Popis příčky Normové zat.(knm -2 ) Výpočtové zat.(knm -2 ) Délka příčky (m) Příčka tl. 115 mm 1,87 2,52 28,1 Příčky tl. 80 mm 1,36 1,84 3,3 Plocha A [m2] = 43,5 Výška příček [m] = 2,95 Normová hodnota ekvivalentního zatížení fn: 3,868 knm -2 Výpočtová hodnota ekvivalentního zatížení fd: 5,222 knm -2 Výpočet rovnoměrného zatížení příčkami - kanceláře Popis příčky Normové zat.(knm -2 ) Výpočtové zat.(knm -2 ) Délka příčky (m) Příčka tl. 115 mm 1,87 2,52 25,60 Plocha A [m2] = 53,5 Výška příček [m] = 2,95 Normová hodnota ekvivalentního zatížení fn: 2,640 knm -2 Výpočtová hodnota ekvivalentního zatížení fd: 3,564 knm -2 Liniové zatížení Název g n [knm -2 ] výška [m] g n [knm -1 ] Obvodové stěny v patrech 2,76 2,95 8,14 Obvodové stěny ve 2.NP nad halou 2,76 2,70 7,45 ŽB atiky nad halou 5,73 1,00 5,73 ŽB atika nad administrativní částí 5,73 1,50 8,60 Zdivo tl. 250 mm ve 2.NP nad halou 2,64 2,70 7, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

22 Užitné zatížení dle ČSN EN 1991 zatížení stavebních konstrukcí Název q n [knm -2 ] γ f q d [knm -2 ] Kancelářské plochy 3,00 1,5 4,50 Přednáškový sál 4,00 1,5 6,00 Střecha - pochozí 3,00 1,5 4,50 Střecha - nepochozí 1,00 1,5 1,50 Sníh dle ČSN EN Sněhová oblast s k (knm -2 ) μ 1 Ce. Ct Normové zat. s (knm - 2 ) γ Výpočtové zat. s d (knm -2 ) II. 1,000 0,80 1 0,80 1,50 1,20 s=μ1.c e.c t.s k sklon střechy α 0 s d =s.γ μ 1= 0, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

23 ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 3. NP LC LC LC Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

24 ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 2. NP LC LC LC Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

25 ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 1. NP LC LC LC Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

26 ZATÍŽENÍ STĚN - STĚNY 1. NP LC SKUPINY ZATÍŽENÍ Jméno Zatížení Vztah Součinitel 2 LG1 Stálé LG2 Nahodilé Standard Kat A : obytné 2.8. KOMBINACE Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč. [-] MSU EN-MSÚ LC1 - Vlastní tíha NK LC2 - Podlahy LC3 - Příčky LC4 - Užitné LC5 - Zemina 1,00 1,00 1,0 1,00 1,00 MSP EN-MSP char. LC1 - Vlatní tíha NK LC2 - Podlahy LC3 - Příčky LC4 - Užitné LC5 - Zemina 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

27 2.9. SKUPINY VÝSLEDKŮ Jméno Výpis Všechny MSU MSU Všechny MSP MSP Vše MSÚ+MSP MSU MSP KLÍČ KOMBINACE Jméno Popis kombinací 1 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.35 +LC4*1.50 +LC5* LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC5* LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC4*1.50 +LC5* LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.35 +LC5* PROTOKOL O VÝPOČTU Protokol o výpočtu. Lineární výpočet Počet 2D prvků Počet 1D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic Calc protokol Zatěžovací stavy ZS 1 LC1 S 2 LC2 ZS 3 LC3 ZS 4 LC4 ZS 5 LC5 Ohybová teorie Mindlin Spuštění výpočtu :20 Konec výpočtu :26 Suma zatížení a reakcí. [kn] X Y Z Zatěžovací stav 1 zatížení reakce v uzlech reakce na liniích kontakt 1D kontakt 2D Zatěžovací stav 2 zatížení reakce v uzlch reakce na liniích kontakt 1D kontakt 2D Zatěžovací stav 3 zatížení reakce v uzlech Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

28 reakce na liniích kontakt 1D ontakt 2D Zatěžovací stav 4 zatížení reakce v uzlech reakce na liniích kontakt 1D kontakt Zatěžovací stav 5 zatížení reakce v uzleh reakce na liniích kontakt 1D kontakt 2D ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PILOTY - REAKCE Lineární výpočet, Extrém : Uzel Výběr : Vše Třída : Všechny MSU Podpora Stav Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Sn1/N506 MSU/1-0,64-50, ,48 108,65-1,30 0,31 Sn1/N506 MSU/2-0,28-33,15 814,42 71,95-0,36 0,21 Sn2/N507 MSU/3 0,39 28,71 901,41-54,09 1,73 0,14 Sn2/N507 MSU/4 0,62 31, ,70-58,53 2,63 0,11 Sn2/N507 MSU/2 0,46 23,39 759,04-43,35 1,95 0,08 Sn2/N507 MSU/1 0,55 36, ,08-69,27 2,42 0,17 Sn3/N508 MSU/3 0,83-17, ,70 36,47 3,14-0,01 Sn3/N508 MSU/4 2,00-23, ,80 46,38 5,62 0,14 Sn3/N508 MSU/2 1,48-17, ,52 34,35 4,16 0,10 Sn3/N508 MSU/1 1,35-23, ,98 48,49 4,59 0,02 Sn4/N509 MSU/3 4,14-20, ,93 37,00 6,00-0,35 Sn4/N509 MSU/4 5,92-29, ,04 47,90 8,88-0,50 Sn4/N509 MSU/2 4,38-21, ,81 35,48 6,58-0,37 Sn4/N509 MSU/1 5,67-27, ,16 49,41 8,30-0,48 Sn5/N510 MSU/1-8,00-85, ,08 87,69-11,97-0,88 Sn5/N510 MSU/2-5,13-51, ,52 53,85-7,65-0,61 Sn6/N511 MSU/1-18,48-11, ,52 28,50-37,66 1,69 Sn6/N511 MSU/2-12,66-9, ,36 19,86-25,58 1,09 Sn6/N511 MSU/4-17,10-12, ,24 26,81-34,53 1,47 Sn6/N511 MSU/3-14,05-8, ,64 21,55-28,70 1,30 Sn7/N512 MSU/1-68,78-19, ,02 46,94-95,80-2,16 Sn7/N512 MSU/2-45,53-14,49 872,61 31,65-63,86-1,43 Sn8/N513 MSU/1-29,52-17, ,82 49,05-60,03 6,17 Sn8/N513 MSU/2-21,51-13, ,71 33,41-42,02 4,17 Sn8/N513 MSU/4-29,03-17, ,71 45,11-56,73 5,63 Sn8/N513 MSU/3-21,99-12, ,82 37,36-45,32 4,71 Sn9/N514 MSU/1-126,99-58, ,93 111,00-174,93 2,90 Sn9/N514 MSU/2-82,28-38, ,01 73,13-114,33 1,64 Sn10/N515 MSU/1-34,33-93, ,80 160,42-95,83 10,28 Sn10/N515 MSU/2-23,35-62, ,53 105,42-63,95 6,61 Sn11/N516 MSU/1-38,61-66, ,89 132,24-62,38 0,24 Sn11/N516 MSU/2-26,27-42, ,90 85,69-43,02 0,37 Sn11/N516 MSU/3-29,41-51, ,23 102,24-47,33 0,12 Sn11/N516 MSU/4-35,46-57, ,56 115,68-58,07 0, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

29 Sn12/N517 MSU/2 7,12-95, ,80 132,06-7,72-1,75 Sn12/N517 MSU/1 11,54-148, ,00 203,81-9,60-2,59 Sn12/N517 MSU/4 9,62-129, ,83 178,28-10,43-2,36 Sn12/N517 MSU/3 9,05-115, ,96 157,59-6,89-1,98 Sn13/N518 MSU/2 18,74-72,78 716,11 105,71 21,86-2,62 Sn13/N518 MSU/1 35,65-95, ,29 136,17 43,67-6,21 Sn13/N518 MSU/4 25,30-98,25 966,74 142,71 29,50-3,53 Sn13/N518 MSU/3 29,09-70,15 817,66 99,18 36,02-5,30 Sn14/N519 MSU/1-49,31-58, ,68 92,70-83,76-7,73 Sn14/N519 MSU/2-33,81-49, ,04 78,49-62,95-6,69 Sn14/N519 MSU/4-45,65-67, ,11 105,97-84,98-9,04 Sn14/N519 MSU/3-37,48-41, ,61 65,23-61,73-5,38 Sn15/N520 MSU/4-50,74-75, ,30 117,37-137,05 6,06 Sn15/N520 MSU/3-35,26-42, ,76 66,56-89,16 4,50 Sn15/N520 MSU/2-37,58-55,80 979,48 86,94-101,52 4,49 Sn15/N520 MSU/1-48,41-62, ,58 96,99-124,69 6,07 Sn16/N521 MSU/2 59,19-33, ,91 67,88 75,82 4,92 Sn16/N521 MSU/1 99,92-29, ,78 67,15 130,20 6,92 Sn16/N521 MSU/4 79,90-45, ,23 91,63 102,36 6,65 Sn16/N521 MSU/3 79,21-17, ,46 43,40 103,67 5,19 Sn17/N522 MSU/3 11,87-10, ,78 26,49 30,21-0,04 Sn17/N522 MSU/4 19,04-14, ,35 35,02 47,16-0,01 Sn17/N522 MSU/1 16,80-14, ,91 35,57 42,44-0,04 Sn17/N522 MSU/2 14,11-10, ,22 25,94 34,93-0,01 Sn18/N523 MSU/3 12,00-13, ,66 32,35 27,55 0,09 Sn18/N523 MSU/4 16,71-17, ,28 41,80 39,03 0,15 Sn18/N523 MSU/1 16,33-17, ,69 43,19 37,67 0,13 Sn18/N523 MSU/2 12,37-12, ,24 30,96 28,91 0,11 Sn19/N524 MSU/1-17,03-17,85 387,65 48,59-2,08 1,33 Sn19/N524 MSU/2-9,00-13,41 260,38 34,82 6,18 1,80 Sn19/N524 MSU/4-12,15-18,11 351,51 47,01 8,34 2,43 Sn19/N524 MSU/3-13,88-13,15 296,51 36,41-4,24 0,70 Sn20/N525 MSU/4-10,97-46,65 890,77 75,20 23,35-1,59 Sn20/N525 MSU/3-4,61-37,31 779,42 60,30 17,68-1,32 Sn20/N525 MSU/1-7,45-49, ,37 79,80 23,74-1,74 Sn20/N525 MSU/2-8,13-34,56 659,83 55,70 17,30-1,18 Sn21/N526 MSU/2 3,01-31,35 732,90 50,43 21,77 0,40 Sn21/N526 MSU/1 8,46-45, ,14 73,02 32,28 0,38 Sn21/N526 MSU/3 7,40-34,50 858,63 55,37 24,66 0,24 Sn21/N526 MSU/4 4,07-42,32 989,41 68,08 29,39 0,54 Sn22/N527 MSU/1-4,81-74, ,24 103,42 16,49-5,51 Sn22/N527 MSU/2-1,95-50,98 778,30 70,73 12,88-3,79 Sn22/N527 MSU/3-4,13-57,03 884,84 78,67 11,98-4,18 Sn22/N527 MSU/4-2,63-68, ,71 95,49 17,39-5,12 Sn23/N528 MSU/2 21,65 5,02 983,23 12,98 29,88-0,54 Sn23/N528 MSU/1 30,12 9, ,82 16,86 41,69-0,73 Sn23/N528 MSU/3 22,55 7, ,69 12,32 31,24-0,54 Sn23/N528 MSU/4 29,23 6, ,36 17,52 40,33-0,73 Sn24/N529 MSU/2 5,06-0, ,77 17,04 14,76 0,37 Sn24/N529 MSU/1 7,00 1, ,08 23,11 20,94 0,50 Sn24/N529 MSU/4 6,84-0, ,78 23,01 19,92 0,50 Sn24/N529 MSU/3 5,22 1, ,06 17,15 15,77 0,37 Sn25/N530 MSU/3 2,11-14, ,42 33,53 7,20 0,44 Sn25/N530 MSU/4 2,86-16, ,30 40,05 9,16 0,48 Sn25/N530 MSU/1 2,85-18, ,58 43,92 9,58 0,57 Sn25/N530 MSU/2 2,12-12, ,15 29,67 6,79 0,35 Sn26/N531 MSU/1-36,83-74, ,36 91,05-35,14 3,47 Sn26/N531 MSU/2-24,32-49,08 753,01 60,94-23,04 2, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 STATICKÝ VÝPOČET Objednatel Stavba Objekt Část Stň : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. : STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA : SO 003 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

1. Obsah. areál WELPRO, Pocinovice. mobil: +420 775 099158 e-mail: radek@pikhart.cz www. pikhart.cz. Vídeňská 841 339 01 Klatovy tel.

1. Obsah. areál WELPRO, Pocinovice. mobil: +420 775 099158 e-mail: radek@pikhart.cz www. pikhart.cz. Vídeňská 841 339 01 Klatovy tel. 1. Obsah 1. Obsah 1 2. Úvod 2 3. Výpočtový model konstrukce 3 3.1. Nastavení řešiče a sítě 3 3.2. Výpočtový model - zadání profilů 4 3.3. Výpočtový model - osové schéma s popisem prutů a uvolněním vateb

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, 190 00 PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.. 0.6. 0.6. -0.80. 6-0.80. 7-0.7. 8-0.7 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ REŠERŠE Mgr. Martin Schreiber

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz

Zakládání staveb Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Zakládání staveb Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), včasné odevzdání

Více

Statický výpočet F1. konstrukční část

Statický výpočet F1. konstrukční část A 27.5.2010 Výchozí verze VERZE DATUM POPIS VYPRACOVAL STAVEBNÍK HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jungmannova 32/25 15 25 Praha1 AKCE Oprava a modernizace domu, Jungmannova 25, Praha 1 GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Stavební fakulta ČVUT Praha Katedra geotechniky Rok 2004/2005 Obor, ročník: Posluchač/ka: Stud.skupina: Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Příklad 1 30g vysušené zeminy bylo podrobeno

Více

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l. Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl 570 01 Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: 736107399 Autorizovaný

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2016 Návrh úhlové zdi Program: Úhlová zeď Soubor: Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ-GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ-GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ-GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM základových poměrů stávající budovy ČSSZ Křížová 6, Praha 5 Smíchov. Geokonsult - Sklenář Pirinská 3243 143 00 Praha 4 tel.:241764429, mob.:603337731 e-mail:sklenar.geokon@c-box.cz

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

Zatížení stálá a užitná

Zatížení stálá a užitná ZÁSADY OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Zatížení stálá a užitná prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Kloknerův ústav, ČVUT v Praze 1. Zatížení stálá 2. Příklad stanovení stálého zatížení na základě zkoušek

Více

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček OBSAH 1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 1.1 Stožáry elektrického vedení 1.2

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení vybraných prvků rodinných domů na parcelách č. 277/11, 277/12 v katastrálním

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici. Mechanika hornin a zemin Cvičení Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 (59 732 1362) marek.mohyla@vsb.cz homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.cz Podmínky udělení zápočtu: docházka do cvičení 75% (3 neúčasti), docházka

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí

Věc: IG průzkum pro akci Velká Bíteš - rekonstrukce náměstí Sídlo: Kainarova 54 616 00 BRNO Kancelář: Gromešova 3 621 00 BRNO Tel.: 541218478 Mobil: 603 427413 E-mail: dbalun@balun.cz Internet: www.balun.cz Město Velká Bíteš V Brně dne 9. ledna 2012 Věc: IG průzkum

Více

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) Klasifikace zemin Popis zeminy 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) kyprá, hutná 2. Struktura (laminární) 3. Barva 4. Velikost částic frakc 5. Geologická

Více

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Interakce ocelové konstrukce s podložím Rozvojové projekty MŠMT 1. Úvod Nejrozšířenějšími pozemními konstrukcemi užívanými za účelem průmyslové výroby jsou ocelové haly. Základní nosné prvky těchto hal jsou příčné vazby, ztužidla a základy.

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a dále zjistit průběhy vnitřních sil pomocí metody konečných prvků. Zadání

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

ING. VLASTIMIL BÁRTA Bezručova 1, Blansko tel.: Obsah:

ING. VLASTIMIL BÁRTA Bezručova 1, Blansko tel.: Obsah: Obsah: 1. VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 1.1 Evidenční údaje... 2 1.2 Podklady pro výpočet... 2 1.3 Použitá literatura... 2 1.8 Popis konstrukce... 3 2. VÝPOČTOVÁ ČÁST... 5 2.1 Postup výpočtu... 5 2.2 Materiálové

Více

1 VŠEOBECNÁ ČÁST. 1.1 Evidenční údaje. 1.2 Úvod. 1.3 Podklady. 1.4 Normy, předpisy, literatura

1 VŠEOBECNÁ ČÁST. 1.1 Evidenční údaje. 1.2 Úvod. 1.3 Podklady. 1.4 Normy, předpisy, literatura Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST...2 1.1 Evidenční údaje...2 1.2 Úvod...2 1.3 Podklady...2 1.4 Normy, předpisy, literatura...2 1.5 Mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost práce...3 1.6 Specifické požadavky

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA

STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA ZIMNÍ ZAHRADA Grafické znázornění ocelových konstrukcí Akce-stavba: PŘÍSTAVBA Č.P. 257, BROUMOV-ZIMNÍ ZAHRADA (zakázka číslo: SKÁLA & VÍT - 2012117) Návrh a posouzení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ČISTIČKA ODPADNÍCH

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK OPĚRNÁ STĚNA A PLOT NA HRANICI POZEMKU Na Hradním vodovodu 44/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín DSP + DPS Počet stran:

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa Výpočet úhlové zdi Vstupní data Projekt Datu :..005 Materiál konstrukce Objeová tíha g.00 kn/ Výpočet betonových konstrukcí proveden podle nory ČSN 7 0 R. Beton : Beton B 0 Pevnost v tlaku Pevnost v tahu

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA ProCes alfa, s.r.o. Seifertova 5/9 418 01 Bílina tel./fax 417 823 046, e-mail jindrich.brunclik@seznam.cz DIČ : CZ 254 25 005 IČO : 254 25 005 bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 78-7240580237/0100

Více

Skupina piloty. Cvičení č. 6

Skupina piloty. Cvičení č. 6 Skupina piloty Cvičení č. 6 Příklad zadání Navrhněte pilotový základ ŽB rámové konstrukce zatížené svislým zatížením působícím sexcentricitami e 1 e 2. Povrch roznášecí patky je vúrovni terénu její výška

Více

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem

γ [kn/m 3 ] [ ] [kpa] 1 Výplň gabionů kamenivem Únosnost čelního spoje R s [kn/m] 1 Výplň gabionů kamenivem Výpočet gabionu Vstupní data Projekt Datum :..00 Materiály bloků výplň γ φ c [ ] [ ] [] 7.00 Materiály bloků pletivo Pevnost sítě R t [] Vzdálenost svislých sítí b [m] Únosnost čelního spoje R s [] 4.00

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta stavební, Katedra konstrukcí ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Letní semestr šk. r. 2014/2015 Zadání programu č.1 Jméno studenta: N = Studijní skupina:

Více

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

NK 1 Zatížení 1. Vodojem NK 1 Zatížení 1 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Namáhání ostění kolektoru

Namáhání ostění kolektoru Inženýrský manuál č. 23 Aktualizace 06/2016 Namáhání ostění kolektoru Program: MKP Soubor: Demo_manual_23.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat namáhání ostění raženého kolektoru pomocí metody konečných

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek Navrhování základových konstrukcí Základy jsou konstrukční nosné prvky stavebních objektů, které zabezpečují přenášení účinků stavby (svislých nosných konstrukcí = zatížení) do základové půdy. Základy

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže. PŘEHRÁŽKY Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže. KONSOLIDAČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zamezit dalšímu prohlubování koryta.

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více