Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novostavba objektu HiLASE. Obsah:"

Transkript

1

2

3 Obsah: 1. ÚVOD Identifikační údaje Předmět statického výpočtu Podklady Popis stavby Geologie Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST Projekt HiLase - celek konstrukce Průřezy Materiály Zatěžovací stavy Zatížení ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 3. NP ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 2. NP ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 1. NP ZATÍŽENÍ STĚN - STĚNY 1. NP Skupiny zatížení Kombinace Skupiny výsledků Klíč kombinace Protokol o výpočtu ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PILOTY - Reakce ZÁKLADOVÁ DESKA - Kontaktní napětí KONTAKTNÍ NAPĚTÍ sigma z DEFORMACE uz ZÁKLADOVÁ DESKA VNITŘNÍ SÍLY ZÁKLADOVÁ DESKA NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉ PRAHY NÁVRH VÝZTUŽE SVISLÉ KONSTRUKCE 1. NP Deformace Uz max Deformace Uz min Svislé kce plošné - Vnitřní síly Svislé kce plošné Návrh výztuže SLOUPY NÁVRH VÝZTUŽE STROP NAD 1. NP Deformace Uz min Deformace Uz max VNITŘNÍ SÍLY NÁVRH VÝZTUŽE SVISLÉ KONSTRUKCE 2. NP Deformace Uz max Deformace Uz min Svislé kce plošné - Vnitřní síly Svislé kce plošné Návrh výztuže SLOUPY NÁVRH VÝZTUŽE Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

4 2.17. STROP NAD 2. NP Deformace Uz min Deformace Uz max VNITŘNÍ SÍLY NÁVRH VÝZTUŽE SVISLÉ KONSTRUKCE 3. NP Deformace Uz max Deformace Uz min Svislé kce plošné - Vnitřní síly Svislé kce plošné Návrh výztuže SLOUPY NÁVRH VÝZTUŽE STROP NAD 3. NP Deformace Uz min Deformace Uz max VNITŘNÍ SÍLY NÁVRH VÝZTUŽE DYNAMIKA Konstrukce Zatížení Protokol o výpočtu Vlastní tvary Rozhodujících vlastních frekvencí ZÁVĚR 173 Použité předpisy, literatura Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

5 1. ÚVOD 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby Investor: Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 1999/2, Praha 8, Generální projektant: architektonický atelier ING. ARCH. VLADIMÍRA LENÍČKOVÁ VINOHRADSKÁ 6, PRAHA 2, IČ Projektant: STATIKA s.r.o., Jana Masaryka 45, Praha 2, IČO: , tel , , fax , Ing. Václav Hanuš, ing. Emanuel Novák Datum: Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

6 1.2. PŘEDMĚT STATICKÉHO VÝPOČTU Předmětem statického výpočtu je statický návrh a posouzení novostavby objektu HiLASE ve stupni Dokumentace pro provedení stavby PODKLADY [a] [b] Předchozí stupeň PD [a.1] Architektonický návrh ve stupni DSP - atelier ING. ARCH. VLADIMÍRA LENÍČKOVÁ VINOHRADSKÁ 6, PRAHA 2, [a.2] Konstrukčně stavební část projektu ve stupni DSP STATIKA s.r.o., Jana Masaryka 45, Praha 2 HiL_ST_090206_laser_specifications 2.doc - atelier ING. ARCH. VLADIMÍRA LENÍČKOVÁ VINOHRADSKÁ 6, PRAHA 2, , IČ [c] Konzultace s atelierem ING. ARCH. VLADIMÍRA LENÍČKOVÁ VINOHRADSKÁ 6, PRAHA 2, , IČ [d] Architektonicko stavební část projektu ve stupni DPPS ANTRE s.r.o., Drahobejlova 54, Praha 9 [e] Konzultace s atelierem ANTRE s.r.o., Drahobejlova 54, Praha POPIS STAVBY Laserová budova HiLASE bude součástí zástavby technologického parku v Dolních Břežanech. Jedná se o nepodsklepený objekt, který bude provozně rozdělen na část technologickou a administrativně provozní. Technologická část objektu je dvoupodlažní, přičemž v přízemí je umístěn laserový sál a ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny technologické prostory provozu sálu a strojovna vzduchotechniky. Nosná konstrukce technologické části je rozdělena na dvě samostatné konstrukce, a to nosnou konstrukci laserového sálu, tvořenou podlahovou deskou s obvodovými stěnami, oddilatovanou od všech okolních konstrukcí a konstrukci horního podlaží, tvořenou obvodovými sloupy a ztužujícími stěnami v prvním nadzemním podlaží a prostorovou konstrukcí druhého podlaží, uloženou na obvodových sloupech. Hlavní nosnou konstrukci patra tvoří stěnové nosníky rozponu cca 25 m, uložené na obvodových sloupech, navzájem spojené podlahovou a stropní deskou nadzemního podlaží. Administrativně provozní část objektu je trojpodlažní skelet, ve kterém se nachází zázemí laserových pracovišť, kanceláře, zasedací místnost a v neposlední řadě přednáškový sál Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

7 Nosná konstrukce administrativně provozní části objektu je tvořena trojpodlažním skeletem s bodově podpíranými deskami a krakorcově vyloženou prostorovou konstrukcí posluchárny GEOLOGIE Z hlediska geologického leží Dolní Břežany ve střední části algonkického pruhu, který se táhne ve směru jihozápad - severovýchod, od Dobříše až k Úvalům. Horniny proterozoického pruhu jsou tvořeny především břidlicemi a drobami, lokálně pak s vložkami spilitů a drobových slepenců. Jsou vesměs tvrdé a značně odolné zvětrávání. Nezvětralé mají šedou až černošedou barvu, zvětralé polohy pak šedohnědou až rezavou barvu. Břidlice jsou jak masivní, tak velmi často výrazně břidličnaté s dobrou odlučností po vrstevních plochách. Často jsou lokálně silně provrásněné, takže se nepravidelně mění sklon a směr vrstev. V zájmovém prostoru tvoří předkvartérní podklad komplex pelitických a aleuritických hornin pospilitové série. Ty jsou hluboce zvětralé a reziduální horniny tvoří prakticky souvislý pokryv vlastních břidlic a eleuritů. Mají charakter jílovitých a jílovitoprachovitých sutí (z hlediska granulemetrického štěrků) a suťovité hlíny. Psefitická frakce je tvořena zvětralými úlomky břidlic a aleuritů. Kromě poloh mechanicky zvětralých jsou v zájmovém prostoru i fosilně rozložené, zkaolinizované, které mají prakticky charakter jílu a prachovitého jílu. Pro tyto polohy je charakteristické pestré zbarvení červenohnědé, fialové, žluté, bílé, zelené a pod. Fosilně zvětralé polohy můžeme očekávat především při východní hranici pozemku. Skladba kvartérního pokryvu je dána morfologií terénu a antropogenní činností v minulosti. Pokryv v zájmovém prostoru tvoří eolickodeluviální hlína jílovito-prachovitého charakteru, hnědožluté až hnědé barvy a jílovitá, deluviální hlína s proměnlivým obsahem drobné břidličné sutě. Při povrchu terénu je pak třeba lokálně počítat s navážkou, kterou byl lokálně terén vyrovnán nebo zpevněn pro pojezd techniky. Z hlediska podzemní vody je na staveništi třeba počítat se zvodní. Na staveništi je nepravidelně zakleslá, puklinová podzemní voda. Zdravé, nerozpukané břidlice a aleurity jsou nepropustné. Podzemní voda v horninovém podkladu vytváří nepravidelný, puklinový kolektor, vázaný na rozsáhlejší, rozevřené pukliny či podrcená pásma, kterými může voda cirkulovat ZALOŽENÍ OBJEKTU Základovou půdu v zájmovém prostoru tvoří především hnědá, jílovitoprachovitá hlína se střední plasticitou, v závislosti na morfologii terénu tuhé až pevné konzistence, která se řadí do tř. F6, v bazálních polohách pak obsahuje střípky a úlomky břidlice a náleží do tř. F2. Pokryv dosahuje nepravidelné mocnosti a můžeme ji očekávat v rozsahu cca 3-7m. Předkvartérní podklad tvoří břidlice, která je při povrchu nepravidelně zvětralá, od prakticky až jílovitě rozložené tř. R6 přes zvětralou, rozpukanou, rozvolněnou, s hlinitými záteky kolem puklin tř. R5 až po navětralou, tvrdou horninu tř. R Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

8 Pokryvnou hlínu a jílovitě rozloženou břidlici můžeme charakterizovat jako málo až středně únosnou, značně stlačitelnou, nebezpečně namrzavou, v případě zaplavení vodou rozbřídavou. Zvětralou, rozpukanou, rozvolněnou horninu se záteky hlíny jako středně únosnou, navětralou, rozpukanou, tvrdou horninu pak jako vysoce únosnou a prakticky nestlačitelnou. Tab. 1. Geotechnické hodnoty zemin pokryvných útvarů : geneze / stratigrafie antropogenní sedimenty deluviální, del.fluviální a eolicko-deluviální sedimenty petrografické složení písčitá a jílovitá hlína se stavebním odpadem jíl středně plastický až jíl s nízkou plasticitou geotechnický typ GT1 GT2 vybrané klasifikace a charakteristiky zemin místní oblasti ČSN Základová půda pod plošnými základy zatřídění konzistence dle ČSN tabulková výpočtová únosnost R dt /kpa/ ČSN EN ISO Pojmenování a zatřiďování zemin konzistence dle ČSN EN ISO objemová hmotnost v přirozeném uložení /kg.m -3 / koeficient filtrace k f /m.s -1 / modul deformace E def /MPa/ Poissonova konstanta ν /1/ 1) soudržnost efektivní c ef /kpa/ 2) soudržnost totální c u /kpa/ 1) úhel vnitřního tření efektivní φ ef / o / 2) úhel vnitřního tření totální φ u / o / ČSN vhodnost do silničního podloží ČSN vhodnost do násypů ČSN třída těžitelnosti F4-Y F6 - tuhá až pevná SiMg sasimg tuhá až pevná clsi - Si pevná x.10-6 až ,30-0,35 0,40 1) ) ) ) 0 podmínečně vhodná podmínečně vhodná 1) ) ) ) 0-2 nevhodná podmínečně vhodná * orientační údaje (dle ČSN zrušené k bez náhrady) I I Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

9 Tab. 2. Geotechnické hodnoty hornin předkvartérního podkladu : geneze / stratigrafie petrografické složení velmi zvětralé až rozložené prachovce a břidlice proterozoikum štěchovická skupina sedimentární hornina mírně zvětralé prachovce a břidlice slabě zvětralé prachovce a břidlice geotechnický typ GT3 GT4 GT5 vybrané klasifikace a charakteristiky hornin místní oblasti ČSN Základová půda pod plošnými základy zatřídění pevnost v prostém tlaku δ /MPa/ tabulková výpočtová únosnost R dt /kpa/ - orientační hodnota výpočtová únosnost pro GT5 R d /kpa/ hustota ploch nespojitosti (pro horninové prostředí) objemová hmotnost v přirozeném uložení /kg.m -3 / modul deformace E def /MPa/ Poissonova konstanta ν /1/ soudržnost zdánlivá c /kpa/ úhel pevnosti φ / o / svislá tabulková únosnost U v,tab pro pilotu průměr 1m a vetknutí 1,5 m /kn/ ČSN třída těžitelnosti třída vrtatelnosti pro piloty (Katalog 800-2) R6/R5 R4 (až R3) R3 (až F4/F6) 0, velká až velká střední až velká velmi velká min ,32 0,25 0, I II III II III IV * orientační údaje (dle ČSN zrušené k bez náhrady) Podlahová deska laserového sálu bude založena plošně, konstrukčně působící jako deska na pružném podloží, zatížená pouze vlastní tíhou, obvodovými stěnami, tíhou podlahy a laserovou technologií. V projektu byla navržena deska tloušťky 400 mm. Vzhledem k tomu, že základová spára této desky bude ve vrstvách jílovitoprachovité hlíny, je bezpodmínečně nutná úprava podloží, a to buď vápennou stabilizací, nebo náhradou vrstvy hlíny vhodnějším materiálem. Tato úprava je bezpodmínečně nutná z důvodu požadavku téměř nulových deformací konstrukce, a aby konstrukce podlahy splňovala podmínku první vlastní frekvence F1 25 Hz. V projektu byl proveden návrh desky uložené na štěrkopískovém polštáři, místo štěrkopísku je možno použít recyklát drť z betonu, cihelného střepu. Podloží pod deskou je nutno upravit tak, aby byla splněna podmínka Edef = min 50MPa a Edef2/ Edef1 < 2,2, a to při požadované míře zhutnění ID=0,8. Kontrolní měření bude provedeno po vrstvách 0,25m. Z těchto hodnot byly odvozeny Winklerpasternakovské konstanty pro výpočet viz. Kapitola podloží. Z důvodu přenosu vibrací bude nutno vytvořit svislý dynamický filtr - vytvoření vhodné vrstevnaté konstrukce (střídání měkkých a tuhých konstrukčních, která vytvoří Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

10 filtr pro snížení intenzity vibrací od dopravy na přilehlých komunikacích. Skladba filtru je uvedena ve výkresové dokumentaci. Zbývající část objektu nebude možno založit plošně, neboť únosné horniny třídy R3 se nacházení v hloubkách 5 7 m, a proto bude nutné založení objektu na pilotách. Podlahová deska tl. 200 mm bude uložena na štěrkopískovém polštáři tloušťky do 200 mm. 2. STATICKÁ ČÁST 2.1. PROJEKT HILASE - CELEK Licenční jméno STATIKA Národní norma EC - EN Konstrukce Obecná XYZ Poč. uzlů : 755 Poč. prutů : 163 Poč. ploch : 129 Poč. průřezů : 12 Poč. zat. stavů : 5 Poč. materiálů : 1 Jméno projektu HiLase_celek_04.esa Cesta k projektu M:\TP HILASE - DPS\STAT\SV\ Projekt - Část - Popis - Autor - Datum Tíhové zrychlení 9,810 [m/sec 2 ] Verze Scia Engineer Funkcionalita Podloží Soilin Popis kombinace Součinitele zatížení do kombinací : Dílčí součinitel stálého zatížení - nepříznivý 1.35 Dílčí součinitel stálého zatížení - příznivý 1.00 Dílčí souč. pro účinky předpětí - příznivý 1.00 Dílčí souč. pro účinky předpětí - nepříznivý 1.20 Dílčí součinitel řídicí nahodilé zatížení 1.50 Dílčí souč. doprovázející nahodilé zatížení 1.50 Redukční součinitel 0.85 Dílčí součinitel pro účinky smršťování KONSTRUKCE Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

11 Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

12 2.4. PRŮŘEZY Jméno CS1 Typ RECT Detailní 40; 400 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 1,6000e-01 A y, z [m 2 ] 1,333e-01 1,3333e-01 I y, z [m 4 ] 2,1333e-3 2,1333e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 3,5994e-03 Wel y, z [m 3 ] 1,0667e-02 1,0667e-02 Wpl y, z [m 3 ] 1,6000e-02 1,6000e-02 d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 1,6000e+00 Jméno CS2 Typ RECT Detailní 400; 1000 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 4,0000e-01 A y, z [m 2 ] 3,3333e-01 3,3333e-01 I y, z [m 4 ] 5,3333e-03 3,3333e-02 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 1,5744e-02 Wel y, z [m 3 ] 2,6667e-02 6,6667e-02 Wpl y, z [m 3 ] 4,0000e-02 1, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,8000e+00 Jméno CS3 Typ RECT Detailní 1200; 400 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

13 Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 4,8000e-01 A y, z [m 2 ] 4,0000e-01 4,0000e-01 I y, z [m 4 ] 5,7600e-02 6,4000e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 2,0221e-02 Wel y, z [m 3 ] 9,6000e-02 3,2000e-02 Wpl y, z [m 3 ] 1,4400e-01 4, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 3,2000e+00 Jméno CS4 Typ Obdélník Detailní 250; 400 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 1,0000e-01 A y, z [m 2 ] 8,3333e-02 8,3333e-02 I y, z [m 4 ] 5,2083e-04 1,3333e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 1,2649e-03 Wel y, z [m 3 ] 4,1667e-03 6,6667e-03 Wpl y, z [m 3 ] 6,2500e-03 1, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 1,3000e+00 Jméno CS5 Typ RECT Detailní 950; 400 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

14 Obrázek A [m 2 ] 3,8000e-01 A y, z [m 2 ] 3,1667e-01 3,1667e-01 I y, z [m 4 ] 2,8579e-02 5,0667e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 1,4694e-02 Wel y, z [m 3 ] 6,0167e-02 2,5333e-02 Wpl y, z [m 3 ] 9,0250e-02 3, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,7000e+00 Jméno CS7 Typ CIRC Detailní 800 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 5,0255e-01 A y, z [m 2 ] 4,2717e-01 4,2717e-01 I y, z [m 4 ] 2,0098e-02 2,0098e-02 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 4,0196e-02 Wel y, z [m 3 ] 5,0245e-02 5,0245e-02 Wpl y, z [m 3 ] 8,5307e-02 8, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] 0 0 alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,5131e+00 Jméno CS8 Typ RECT Detailní 1200; 1000 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

15 Obrázek A [m 2 ] 1,2000e+00 A y, z [m 2 ] 1,0000e+00 1,0000e+00 I y, z [m 4 ] 1,4400e-01 1,0000e-01 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 1,9932e-01 Wel y, z [m 3 ] 2,4000e-01 2,0000e-01 Wpl y, z [m 3 ] 3,6000e-01 3, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 4,4000e+00 Jméno CS9 Typ Obdélník Detailní 250; 600 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 1,5000e-01 A y, z [m 2 ] 1,2500e-01 1,2500e-01 I y, z [m 4 ] 7,8125e-04 4,5000e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 2,2738e-03 Wel y, z [m 3 ] 6,2500e-03 1,5000e-02 Wpl y, z [m 3 ] 9,3750e-03 2, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 1,7000e+00 Jméno CS10 Typ RECT Detailní 400; 600 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

16 A [m 2 ] 2,4000e-01 A y, z [m 2 ] 2,0000e-01 2,0000e-01 I y, z [m 4 ] 3,2000e-03 7,2000e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 7,5187e-03 Wel y, z [m 3 ] 1,6000e-02 2,4000e-02 Wpl y, z [m 3 ] 2,4000e-02 3, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,0000e+00 Jméno CS11 Typ Obdélník Detailní 250; 250 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 6,2500e-02 A y, z [m 2 ] 5,2083e-02 5,2083e-02 I y, z [m 4 ] 3,2552e-04 3,2552e-04 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 5,4922e-04 Wel y, z [m 3 ] 2,6042e-03 2,6042e-03 Wpl y, z [m 3 ] 3,9062e-03 3, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 1,0000e+00 Jméno CS12 Typ Obdélník Detailní 100; 300 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 3,0000e-02 A y, z [m 2 ] 2,5000e-02 2,5000e-02 I y, z [m 4 ] 2,5000e-05 2,2500e-04 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 7,8990e-05 Wel y, z [m 3 ] 5,0000e-04 1,5000e-03 Wpl y, z [m 3 ] 7,5000e-04 2, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

17 AL [m 2 /m] 8,0000e-01 Jméno CS13 Typ Obdélník Detailní 780; 300 Materiál C30/37 Výroba beton Vzpěr y-y, z-z b b Výpočet FEM Obrázek A [m 2 ] 2,3400e-01 A y, z [m 2 ] 1,9500e-01 1,9500e-01 I y, z [m 4 ] 1,1864e-02 1,7550e-03 I w [m 6 ], t [m 4 ] 0,0000e+00 5,2536e-03 Wel y, z [m 3 ] 3,0420e-02 1,1700e-02 Wpl y, z [m 3 ] 4,5630e-02 1, d y, z [mm] 0 0 c YLSS, ZLSS [mm] alfa [deg] 0,00 AL [m 2 /m] 2,1600e MATERIÁLY Jméno Typ Jednotková hmotnost [kg/m 3] E [MPa] Poisson - nu G [MPa] Tep.roztaž. [m/mk] C30/37 Beton 2500,00 3,3000e+004 0,2 1,3750e+004 0,00 30,00 Charakteristická válcová pevnost v tlaku fck(28) [MPa] 2.6. ZATĚŽOVACÍ STAVY Jméno Popis LC1 Vlastní tíha NK Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Stálé LG1 Vlastní tíha -Z LC2 Podlahy Stálé LG1 Standard LC3 Příčky Stálé LG1 Standard Spec Směr Působení Řídicí zat. stav LC4 Užitné Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný LC5 Zemina Stálé LG1 Standard Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

18 ZATÍŽENÍ Zatížení vlastní tíhou je generováno programem Scia engineer Stálé zatížení Zatížení střechy nad halou - zelená střecha Název Tloušťka (m) Obj. tíha (knm -3 ) Normové zat.(knm -2 ) γ (souč.zat.) Výpočtové zat.(knm -2 ) Nízká zeleň v květnících * - - 0,470 1,35 0,635 Zemina 0, ,700 1,35 3,645 Hydroizolační souvrství - - 0,100 1,35 0,135 Tepelná izolace 0,23 0,5 0,115 1,35 0,155 Podhled - - 0,200 1,35 0,270 Celkem 3,59 4,84 * jeden květník o o velikosti 0,6x2x0,6 m má hmotnost 0,6x2x0,6x18 = 12,96 kn. celkem cca 40 květníků na ploše 1100 m2. Rozpočtená plošná hmostnost = 12,96x40/1100 = 0,47kN/m2 Zatížení střechy nad administrativní částí - kačírek Název Tloušťka (m) Obj. tíha (knm -3 ) Normové zat.(knm -2 ) γ (souč.zat.) Výpočtové zat.(knm -2 ) Kačírek 0, ,900 1,35 1,215 Hydroizolační souvrství - - 0,100 1,35 0,135 Tepelná izolace 0,23 0,5 0,115 1,35 0,155 Podhled - - 0,200 1,35 0,270 Celkem 1,32 1,78 Podlaha v kancelářích Název Tloušťka (m) Obj. tíha (knm -3 ) Normové zat.(knm -2 ) γ (souč.zat.) Výpočtové zat.(knm -2 ) Marmoleum 0, ,045 1,35 0,061 Vyrovnávací stěrka 0, ,054 1,35 0,073 Cementový potěr se sítí 0, ,680 1,35 2,268 Kročejová izolace 0,02 1 0,020 1,35 0,027 Celkem 1,80 2, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

19 Podlaha ve 2. NP nad laserovou halou Název Tloušťka (m) Obj. tíha (knm -3 ) Normové zat.(knm -2 ) γ (souč.zat.) Výpočtové zat.(knm -2 ) Vyrovnávací stěrka 0, ,108 1,35 0,146 Cementový potěr se sítí 0, ,680 1,35 2,268 Kročejová izolace 0,02 1 0,020 1,35 0,027 Podhled - - 1,000 1,35 1,350 Celkem 2,81 3,79 Vnitřní zdivo tl. 250 mm Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 PTH 24 P+D 0,240 8,0 1,920 1,35 2,592 Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 Celkem 2,64 3,56 Příčka tl. 115 mm Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 PTH 11,5 P+D 0,115 10,0 1,150 1,35 1,553 Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 Celkem 1,87 2,52 Příčka tl. 80 mm Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 PTH 8 P+D 0,080 8,0 0,640 1,35 0,864 Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 Celkem 1,36 1, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

20 Obvodové stěny v patrech Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,020 18,0 0,360 1,35 0,486 PTH 25 P+D 0,250 8,0 2,000 1,35 2,700 Tepelná izolace 0,100 1,0 0,100 1,35 0,135 Provětrávaná fasáda - - 0,300 1,35 0,405 Celkem 2,76 3,73 ŽB atika Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,010 18,0 0,180 1,35 0,243 Tepelná izolace 0,100 1,5 0,150 1,35 0,203 ŽB atika 0,200 25,0 5,000 1,35 6,750 Tepelná izolace 0,100 1,0 0,100 1,35 0,135 Provětrávaná fasáda - - 0,300 1,35 0,405 Celkem 5,73 7,74 Parpety na lodžiích Název Tloušťka [m] Obj. tíha [knm -3 ] g n [knm -2 ] γ f g d [knm -2 ] Omítka 0,006 18,0 0,108 1,35 0,146 Tepelná izolace 0,040 1,0 0,040 1,35 0,054 ŽB stěna 0,120 25,0 3,000 1,35 4,050 Tepelná izolace 0,040 1,0 0,040 1,35 0,054 Omítka 0,006 18,0 0,108 1,35 0,146 Celkem 3,30 4, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

21 Výpočet rovnoměrného zatížení příčkami - v místě sociálního zařízení Popis příčky Normové zat.(knm -2 ) Výpočtové zat.(knm -2 ) Délka příčky (m) Příčka tl. 115 mm 1,87 2,52 28,1 Příčky tl. 80 mm 1,36 1,84 3,3 Plocha A [m2] = 43,5 Výška příček [m] = 2,95 Normová hodnota ekvivalentního zatížení fn: 3,868 knm -2 Výpočtová hodnota ekvivalentního zatížení fd: 5,222 knm -2 Výpočet rovnoměrného zatížení příčkami - kanceláře Popis příčky Normové zat.(knm -2 ) Výpočtové zat.(knm -2 ) Délka příčky (m) Příčka tl. 115 mm 1,87 2,52 25,60 Plocha A [m2] = 53,5 Výška příček [m] = 2,95 Normová hodnota ekvivalentního zatížení fn: 2,640 knm -2 Výpočtová hodnota ekvivalentního zatížení fd: 3,564 knm -2 Liniové zatížení Název g n [knm -2 ] výška [m] g n [knm -1 ] Obvodové stěny v patrech 2,76 2,95 8,14 Obvodové stěny ve 2.NP nad halou 2,76 2,70 7,45 ŽB atiky nad halou 5,73 1,00 5,73 ŽB atika nad administrativní částí 5,73 1,50 8,60 Zdivo tl. 250 mm ve 2.NP nad halou 2,64 2,70 7, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

22 Užitné zatížení dle ČSN EN 1991 zatížení stavebních konstrukcí Název q n [knm -2 ] γ f q d [knm -2 ] Kancelářské plochy 3,00 1,5 4,50 Přednáškový sál 4,00 1,5 6,00 Střecha - pochozí 3,00 1,5 4,50 Střecha - nepochozí 1,00 1,5 1,50 Sníh dle ČSN EN Sněhová oblast s k (knm -2 ) μ 1 Ce. Ct Normové zat. s (knm - 2 ) γ Výpočtové zat. s d (knm -2 ) II. 1,000 0,80 1 0,80 1,50 1,20 s=μ1.c e.c t.s k sklon střechy α 0 s d =s.γ μ 1= 0, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

23 ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 3. NP LC LC LC Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

24 ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 2. NP LC LC LC Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

25 ZATÍŽENÍ STROPŮ STROP NAD 1. NP LC LC LC Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

26 ZATÍŽENÍ STĚN - STĚNY 1. NP LC SKUPINY ZATÍŽENÍ Jméno Zatížení Vztah Součinitel 2 LG1 Stálé LG2 Nahodilé Standard Kat A : obytné 2.8. KOMBINACE Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč. [-] MSU EN-MSÚ LC1 - Vlastní tíha NK LC2 - Podlahy LC3 - Příčky LC4 - Užitné LC5 - Zemina 1,00 1,00 1,0 1,00 1,00 MSP EN-MSP char. LC1 - Vlatní tíha NK LC2 - Podlahy LC3 - Příčky LC4 - Užitné LC5 - Zemina 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

27 2.9. SKUPINY VÝSLEDKŮ Jméno Výpis Všechny MSU MSU Všechny MSP MSP Vše MSÚ+MSP MSU MSP KLÍČ KOMBINACE Jméno Popis kombinací 1 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.35 +LC4*1.50 +LC5* LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC5* LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC4*1.50 +LC5* LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3*1.35 +LC5* PROTOKOL O VÝPOČTU Protokol o výpočtu. Lineární výpočet Počet 2D prvků Počet 1D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic Calc protokol Zatěžovací stavy ZS 1 LC1 S 2 LC2 ZS 3 LC3 ZS 4 LC4 ZS 5 LC5 Ohybová teorie Mindlin Spuštění výpočtu :20 Konec výpočtu :26 Suma zatížení a reakcí. [kn] X Y Z Zatěžovací stav 1 zatížení reakce v uzlech reakce na liniích kontakt 1D kontakt 2D Zatěžovací stav 2 zatížení reakce v uzlch reakce na liniích kontakt 1D kontakt 2D Zatěžovací stav 3 zatížení reakce v uzlech Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

28 reakce na liniích kontakt 1D ontakt 2D Zatěžovací stav 4 zatížení reakce v uzlech reakce na liniích kontakt 1D kontakt Zatěžovací stav 5 zatížení reakce v uzleh reakce na liniích kontakt 1D kontakt 2D ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PILOTY - REAKCE Lineární výpočet, Extrém : Uzel Výběr : Vše Třída : Všechny MSU Podpora Stav Rx [kn] Ry [kn] Rz [kn] Mx [knm] My [knm] Mz [knm] Sn1/N506 MSU/1-0,64-50, ,48 108,65-1,30 0,31 Sn1/N506 MSU/2-0,28-33,15 814,42 71,95-0,36 0,21 Sn2/N507 MSU/3 0,39 28,71 901,41-54,09 1,73 0,14 Sn2/N507 MSU/4 0,62 31, ,70-58,53 2,63 0,11 Sn2/N507 MSU/2 0,46 23,39 759,04-43,35 1,95 0,08 Sn2/N507 MSU/1 0,55 36, ,08-69,27 2,42 0,17 Sn3/N508 MSU/3 0,83-17, ,70 36,47 3,14-0,01 Sn3/N508 MSU/4 2,00-23, ,80 46,38 5,62 0,14 Sn3/N508 MSU/2 1,48-17, ,52 34,35 4,16 0,10 Sn3/N508 MSU/1 1,35-23, ,98 48,49 4,59 0,02 Sn4/N509 MSU/3 4,14-20, ,93 37,00 6,00-0,35 Sn4/N509 MSU/4 5,92-29, ,04 47,90 8,88-0,50 Sn4/N509 MSU/2 4,38-21, ,81 35,48 6,58-0,37 Sn4/N509 MSU/1 5,67-27, ,16 49,41 8,30-0,48 Sn5/N510 MSU/1-8,00-85, ,08 87,69-11,97-0,88 Sn5/N510 MSU/2-5,13-51, ,52 53,85-7,65-0,61 Sn6/N511 MSU/1-18,48-11, ,52 28,50-37,66 1,69 Sn6/N511 MSU/2-12,66-9, ,36 19,86-25,58 1,09 Sn6/N511 MSU/4-17,10-12, ,24 26,81-34,53 1,47 Sn6/N511 MSU/3-14,05-8, ,64 21,55-28,70 1,30 Sn7/N512 MSU/1-68,78-19, ,02 46,94-95,80-2,16 Sn7/N512 MSU/2-45,53-14,49 872,61 31,65-63,86-1,43 Sn8/N513 MSU/1-29,52-17, ,82 49,05-60,03 6,17 Sn8/N513 MSU/2-21,51-13, ,71 33,41-42,02 4,17 Sn8/N513 MSU/4-29,03-17, ,71 45,11-56,73 5,63 Sn8/N513 MSU/3-21,99-12, ,82 37,36-45,32 4,71 Sn9/N514 MSU/1-126,99-58, ,93 111,00-174,93 2,90 Sn9/N514 MSU/2-82,28-38, ,01 73,13-114,33 1,64 Sn10/N515 MSU/1-34,33-93, ,80 160,42-95,83 10,28 Sn10/N515 MSU/2-23,35-62, ,53 105,42-63,95 6,61 Sn11/N516 MSU/1-38,61-66, ,89 132,24-62,38 0,24 Sn11/N516 MSU/2-26,27-42, ,90 85,69-43,02 0,37 Sn11/N516 MSU/3-29,41-51, ,23 102,24-47,33 0,12 Sn11/N516 MSU/4-35,46-57, ,56 115,68-58,07 0, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

29 Sn12/N517 MSU/2 7,12-95, ,80 132,06-7,72-1,75 Sn12/N517 MSU/1 11,54-148, ,00 203,81-9,60-2,59 Sn12/N517 MSU/4 9,62-129, ,83 178,28-10,43-2,36 Sn12/N517 MSU/3 9,05-115, ,96 157,59-6,89-1,98 Sn13/N518 MSU/2 18,74-72,78 716,11 105,71 21,86-2,62 Sn13/N518 MSU/1 35,65-95, ,29 136,17 43,67-6,21 Sn13/N518 MSU/4 25,30-98,25 966,74 142,71 29,50-3,53 Sn13/N518 MSU/3 29,09-70,15 817,66 99,18 36,02-5,30 Sn14/N519 MSU/1-49,31-58, ,68 92,70-83,76-7,73 Sn14/N519 MSU/2-33,81-49, ,04 78,49-62,95-6,69 Sn14/N519 MSU/4-45,65-67, ,11 105,97-84,98-9,04 Sn14/N519 MSU/3-37,48-41, ,61 65,23-61,73-5,38 Sn15/N520 MSU/4-50,74-75, ,30 117,37-137,05 6,06 Sn15/N520 MSU/3-35,26-42, ,76 66,56-89,16 4,50 Sn15/N520 MSU/2-37,58-55,80 979,48 86,94-101,52 4,49 Sn15/N520 MSU/1-48,41-62, ,58 96,99-124,69 6,07 Sn16/N521 MSU/2 59,19-33, ,91 67,88 75,82 4,92 Sn16/N521 MSU/1 99,92-29, ,78 67,15 130,20 6,92 Sn16/N521 MSU/4 79,90-45, ,23 91,63 102,36 6,65 Sn16/N521 MSU/3 79,21-17, ,46 43,40 103,67 5,19 Sn17/N522 MSU/3 11,87-10, ,78 26,49 30,21-0,04 Sn17/N522 MSU/4 19,04-14, ,35 35,02 47,16-0,01 Sn17/N522 MSU/1 16,80-14, ,91 35,57 42,44-0,04 Sn17/N522 MSU/2 14,11-10, ,22 25,94 34,93-0,01 Sn18/N523 MSU/3 12,00-13, ,66 32,35 27,55 0,09 Sn18/N523 MSU/4 16,71-17, ,28 41,80 39,03 0,15 Sn18/N523 MSU/1 16,33-17, ,69 43,19 37,67 0,13 Sn18/N523 MSU/2 12,37-12, ,24 30,96 28,91 0,11 Sn19/N524 MSU/1-17,03-17,85 387,65 48,59-2,08 1,33 Sn19/N524 MSU/2-9,00-13,41 260,38 34,82 6,18 1,80 Sn19/N524 MSU/4-12,15-18,11 351,51 47,01 8,34 2,43 Sn19/N524 MSU/3-13,88-13,15 296,51 36,41-4,24 0,70 Sn20/N525 MSU/4-10,97-46,65 890,77 75,20 23,35-1,59 Sn20/N525 MSU/3-4,61-37,31 779,42 60,30 17,68-1,32 Sn20/N525 MSU/1-7,45-49, ,37 79,80 23,74-1,74 Sn20/N525 MSU/2-8,13-34,56 659,83 55,70 17,30-1,18 Sn21/N526 MSU/2 3,01-31,35 732,90 50,43 21,77 0,40 Sn21/N526 MSU/1 8,46-45, ,14 73,02 32,28 0,38 Sn21/N526 MSU/3 7,40-34,50 858,63 55,37 24,66 0,24 Sn21/N526 MSU/4 4,07-42,32 989,41 68,08 29,39 0,54 Sn22/N527 MSU/1-4,81-74, ,24 103,42 16,49-5,51 Sn22/N527 MSU/2-1,95-50,98 778,30 70,73 12,88-3,79 Sn22/N527 MSU/3-4,13-57,03 884,84 78,67 11,98-4,18 Sn22/N527 MSU/4-2,63-68, ,71 95,49 17,39-5,12 Sn23/N528 MSU/2 21,65 5,02 983,23 12,98 29,88-0,54 Sn23/N528 MSU/1 30,12 9, ,82 16,86 41,69-0,73 Sn23/N528 MSU/3 22,55 7, ,69 12,32 31,24-0,54 Sn23/N528 MSU/4 29,23 6, ,36 17,52 40,33-0,73 Sn24/N529 MSU/2 5,06-0, ,77 17,04 14,76 0,37 Sn24/N529 MSU/1 7,00 1, ,08 23,11 20,94 0,50 Sn24/N529 MSU/4 6,84-0, ,78 23,01 19,92 0,50 Sn24/N529 MSU/3 5,22 1, ,06 17,15 15,77 0,37 Sn25/N530 MSU/3 2,11-14, ,42 33,53 7,20 0,44 Sn25/N530 MSU/4 2,86-16, ,30 40,05 9,16 0,48 Sn25/N530 MSU/1 2,85-18, ,58 43,92 9,58 0,57 Sn25/N530 MSU/2 2,12-12, ,15 29,67 6,79 0,35 Sn26/N531 MSU/1-36,83-74, ,36 91,05-35,14 3,47 Sn26/N531 MSU/2-24,32-49,08 753,01 60,94-23,04 2, Ing. V.Hanuš Ing. M. Císař, CSc. TP

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č. SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ Zadavatel: Graslon a.s. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Místo : Zlín A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.: 064403A Vyhotovení: Březen 2007 a. s. A.č.: BUD/L / 001 SPOLEČENSKÉ A

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM DIGITÁNÍ PANETÁRIUM p.p.č. 280/7 k.ú. Kluky F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE 3 D - stavebně konstrukční část BK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 ZADÁNÍ:... 3 F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Mechanika zemin II 6 Plošné základy Mechanika zemin II 6 Plošné základy 1. Definice 2. Vliv vody na stabilitu a sedání 3. Únosnost 4. Sedání Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání Výpočet podle teorie pružnosti Výpočet podle

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) Pozn.: Směrné normové charakteristiky (tab. 1.1, 1.2, 1.3) noste s sebou na všechna cvičení. 1. Odběr a příprava vzorků. Fyzikálně-indexové

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ Jan Pěnčík 1, Miloš Lavický 2 Abstrakt Z četných případů poruch betonových podlah vyplývá, že se podceňuje správný návrh a provedení betonové vrstvy plovoucí

Více

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č. Vytěžené vrtné jádro průzkumného IG vrtu IJ-6, v popředí hlubší část vrtu. CHEMCOMEX Praha, a.s. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 Inženýrskogeologický průzkum PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ PRAHA 7 - Troja ZOO

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter RIBtec BEST výpočet a zadání zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu (FEM) nosné konstrukce Běžným pracovním postupem, zejména u prefabrikovaných betonových

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

Manuál. Základové patky EN 1997. Stránka 1/31

Manuál. Základové patky EN 1997. Stránka 1/31 Manuál Základové patky EN 1997 Stránka 1/31 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit do

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. 2009) ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY Základní klasifikační rozbor

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

JUNIORSTAV 2006, Brno 25.1.2006

JUNIORSTAV 2006, Brno 25.1.2006 PROBLÉMY SVAHOVÝCH DEFORMACÍ PŘI REALIZACI OBYTNÝCH BUDOV V BRNĚ - MEDLÁNKÁCH A PROBLEMS OF THE SLOPE INSTABILITY DURRING THE RALIZATION OF BLOCKS OF FLATS IN BRNO - MEDLÁNKY Ivan Poul 1, Stanislav Štábl

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Pražcové podloží. Ing. Tomáš Říha, Ing. Jan Valehrach

Pražcové podloží. Ing. Tomáš Říha, Ing. Jan Valehrach Pražcové podloží 1. Úvod do konstrukce železničního spodku 2. Pražcové podloží (funkce a typy) 3. Deformační odolnost pražcového podloží 4. Návrh a posouzení konstrukčních vrstev 5. Posouzení na účinky

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více