Č.j /2015-DP Přílohy: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. 97974/2015-DP Přílohy: 2"

Transkript

1 Č.j /2015-DP Přílohy: 2 Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí České republiky projevuje úctu všem rezidentním diplomatickým misím akreditovaným v České republice a má čest v příloze zaslat nová Pravidla registrace soukromých služebných osob, vč. nového vzoru pracovní smlouvy. Diplomatický protokol má v této souvislosti čest sdělit, že žádosti o registraci soukromých služebných osob budou důkladně posuzovány, a to zejména s ohledem na zajištění zaměstnaneckých i osobních práv těchto osob. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky klade důraz zejména na dodržování podmínek sjednaných v pracovní smlouvě (výše mzdy a termín její výplaty přednostně na bankovní účet zaměstnance, dodržování pracovní doby, placení přesčasových hodin) a zároveň respektování osobních práv soukromých služebných osob (zejména neodebírání osobních dokladů, umožnění osobního volna a volného pohybu zaměstnance, zajištění plnohodnotného stravování, vlastního ubytování a zdravotní péče). V případě porušení těchto podmínek ze strany zaměstnavatele nebude umožněno prodloužení registrace soukromé služebné osoby, resp. registrace další soukromé služebné osoby. Diplomatický protokol žádá vážené diplomatické mise, aby přijaly taková opatření, aby k porušování podmínek sjednaných v pracovních smlouvách se soukromými služebnými osobami nedocházelo a jejich práva byla plně respektována. Všem rezidentním diplomatickým misím akreditovaným v České republice

2 Diplomatický protokol zároveň žádá o předání informací obsažených v kapitole 1 - Povinnosti zaměstnavatele všem osobám, které zaměstnávají soukromou služebnou osobu. Diplomatický protokol současně sděluje, že s okamžitou účinností bude povolováno zaměstnávání soukromých služebných osob pouze kategorii diplomatických zástupců. Pobyt soukromých služebných osob v České republice nesmí přesáhnout u nově sjednávaných smluv souhrnnou dobu 10 let. Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistil všechny rezidentní diplomatické mise akreditované v České republice o nejhlubší úctě. V Praze dne 13. dubna 2015

3 Pravidla registrace soukromých služebných osob Soukromé služebné osoby ve službách členů diplomatické mise jedná se o soukromé zaměstnance členů mise, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru s vysílajícím státem, a nejsou občany České republiky nebo osobami s povolením k pobytu v České republice. Zaměstnavatelem soukromé služebné osoby může být pouze člen diplomatického personálu. Předpokládá se přiměřený počet soukromých služebných osob na jednoho zaměstnavatele podle následujících kategorií: - velvyslanec maximálně 3 soukromé služebné osoby; - diplomatický zástupce maximálně 2 soukromé služebné osoby; Doba platnosti průkazu soukromé služebné osoby je 1 rok, příp. méně podle doby platnosti průkazu zaměstnavatele, resp. doby platnosti zdravotního pojištění. Pobytové povolení vydané Ministerstvem zahraničních věcí České republiky platí pouze po dobu trvání pracovního poměru, přičemž tento typ pobytového povolení není vydáván rodinným příslušníkům zaměstnance. Rodinní příslušníci soukromých služebných osob nejsou Diplomatickým protokolem registrováni. Soukromá služebná osoba nesmí být pokrevním příbuzným zaměstnavatele či jeho manželky/manžela. 1. Povinnosti zaměstnavatele: Zaměstnavatel je povinen zajistit soukromé služebné osobě pracovní i osobní podmínky pobytu v souladu s českým právním řádem Pracovní podmínky Soukromá služebná osoba musí být zaměstnána v souladu s českými právními předpisy (viz zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), nikoliv podle právních předpisů vysílajícího státu. Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Práce přesčas je placena dle českých právních předpisů a) Délka pracovní doby V souvislosti s délkou pracovní doby soukromé služebné osoby musí být dodržena následující ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů: Přestávky v práci ( 88 odst. 1) zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami ( 90 odst. 1) zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu ( 92 odst. 1) zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Dny pracovního klidu ( 91 odst. 1, odst. 2, odst. 3) jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu a svátky. Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně, a to v případech výslovně stanovených v 91 odst. 3. Práce vykonávaná soukromými služebnými osobami mezi nutné práce, které nemohou být provedeny v pracovních dnech nepatří.

4 1.1. b) Příplatky Standardní délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. V případě, že soukromá služebná osoba pracuje nad rámec tohoto limitu stanoveného právními předpisy České republiky, musí být její práce finančně ohodnocena, a to následujícím způsobem dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů: Práce přesčas ( 114 odst. 1 a odst. 3) za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku nebo (v případě dohody se zaměstnancem) náhradní volno v rozsahu práce konané přesčas. Výjimkou je pouze případ, kdy je výše mzdy sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Pokud byla mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas, musí být toto uvedeno v pracovní smlouvě, sjednán rozsah práce přesčas (zákonný limit je nejvýše 150 hodin ročně), a výše mzdy musí tomuto ujednání odpovídat. Pokud práce přesčas přesáhne 150 hodin ročně, musí být zaměstnanci poskytnuta dosažená mzda spolu s výše uvedeným příplatkem za práci přesčas nebo náhradní volno. Pokud zaměstnavatel preferuje poskytování náhradního volna místo příplatku za práci přesčas, musí se na této formě odměny se zaměstnancem dohodnout. Noční práce ( 78 odst. 1 písm. j a písm. k, 116) jedná se o práci konanou mezi 22. a 6. hodinou, pokud zaměstnanec odpracuje během této noční doby nejméně 3 hodiny. Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však zároveň nutné dodržet povinné přestávky v práci, dny pracovního klidu a nepřetržitý odpočinek v týdnu. Práce v sobotu a v neděli ( 118 odst. 1) za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však zároveň nutné dodržet povinné přestávky v práci, dny pracovního klidu, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu c) Výše mzdy a způsob výplaty Za vykonanou práci přísluší soukromé služebné osobě mzda, jejíž výše byla stanovena v pracovní smlouvě. Minimální výše mzdy je v České republice stanovena každoročně novelizovaným nařízením vlády č. 567/ Do této mzdy se nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práce ve svátek, noční práci a za práci v sobotu a v neděli. Termín a způsob výplaty mzdy (přednostně na bankovní účet soukromé služebné osoby) musí být stanoven v pracovní smlouvě Osobní práva soukromé služebné osoby Soukromá služebná osoba má nárok disponovat svým cestovním pasem a identifikačním průkazem, poté, co mu bude vydán, po celou dobu trvání pracovního poměru. Odebrání osobních dokladů je považováno za závažné porušení práv soukromé služebné osoby. Zaměstnavatel je povinen zajistit soukromé služebné osobě na vlastní náklady bydlení a lůžko v samostatném pokoji a stravu v podobě minimálně tří plnohodnotných jídel denně respektujících zdravotní, náboženská či jiná omezení zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnanci po skončení pracovního poměru na vlastní náklady dopravu zpět do místa trvalého/dlouhodobého pobytu zaměstnance. 1 S účinností od byla nařízením vlády č. 204/2014 Sb. stanovena základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 55 Kč za hodinu nebo Kč za měsíc.

5 Zaměstnavatel je povinen hradit veškeré náklady na léčebnou péči zaměstnance v České republice, a to buď formou uzavření individuálního zdravotního pojištění zaměstnance, anebo uzavřením smlouvy o poskytování lékařské péče s příslušným zdravotnickým zařízením. Zaměstnavatel nesmí krátit mzdu zaměstnance o výdaje na zdravotní péči. Omezování osobní svobody V souladu s platnými právními předpisy České republiky je každý zaměstnanec povinen řádně plnit své pracovní úkoly během své pracovní doby, má však nárok na své osobní volno v rámci povinných přestávek v práci, ve dnech pracovního klidu a ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu. Ve svém osobním volnu nesmí být omezován ve volném pohybu. Soukromá služebná osoba má právo opustit obydlí svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel nesmí bránit soukromé služebné osobě užívat osobní svobody. Omezování osobní svobody je v České republice kvalifikováno jako trestný čin (viz 171 zákona č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 2. Úkony před příjezdem do České republiky 2.1. Pracovní smlouva Informaci o záměru zaměstnat soukromou služebnou osobu zašle diplomatická mise Diplomatickému protokolu spolu s pracovní smlouvou 2 sjednanou v souladu s pracovně právními předpisy České republiky v anglickém jazyce opatřenou ověřeným překladem do rodného jazyka soukromé služebné osoby (resp. do jazyka jí srozumitelného). Pracovní smlouva splňující všechny náležitosti bude Diplomatickým protokolem následně označena razítkem potvrzujícím její předložení a vrácena diplomatické misi. Budoucí zaměstnavatel může být pozván k osobnímu pohovoru na Diplomatickém protokolu Žádost o vízum Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem zahraničních věcí se podává na českém zastupitelském úřadě ve státě, jehož je soukromá služebná osoba občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt 3. Žádost je třeba podat 2 měsíce před plánovaným odjezdem pracovníka do České republiky. K žádosti o vízum 4 musí být přiložen cestovní doklad, 1 fotografie a pracovní smlouva v anglickém jazyce opatřená ověřeným překladem do rodného jazyka soukromé služebné osoby (resp. do jazyka jí srozumitelného), označená Diplomatickým protokolem. Soukromá služebná osoba bude vyzvána k osobnímu pohovoru. Součástí tohoto pohovoru může být mj. ověření schopnosti komunikace mezi soukromou služebnou osobou a budoucím zaměstnavatelem a ověření znalosti podmínek pracovní smlouvy a pobytu v České republice. Před vyznačením víza může být českým zastupitelským úřadem vyžádáno potvrzení o zdravotním pojištění v České republice 5 platném ode dne příletu soukromé služebné osoby do České republiky. 2 viz Vzor pracovní smlouvy zohledňující české právní předpisy a další podmínky pobytu soukromé služebné osoby v České republice (je rovněž k dispozici na 3 Seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza i na jiném zastupitelském úřadě, uvádí vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadě České republiky. 4 vyplněný formulář Žádost o udělení dlouhodobého víza (formulář je k dispozici na adrese - Registrace osob - přílohy) 5 viz 180 j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

6 3. Po příjezdu do České republiky 3.1. Registrace na Diplomatickém protokolu Žádost o registraci na Diplomatickém protokolu je nezbytné zaslat neprodleně po příjezdu soukromé služebné osoby do České republiky. K žádosti o registraci v Diplomatickém protokolu se kromě standardních náležitostí přikládá potvrzení o zdravotním pojištění v České republice nebo kopie smlouvy o poskytování lékařské péče s příslušným zdravotnickým zařízením Soukromým služebným osobám je vydáván průkaz sloužící jako doklad totožnosti. Soukromá služebná osoba bude vyzvána k osobnímu převzetí identifikačního průkazu Prodloužení registrace na Diplomatickém protokolu Diplomatická mise zašle minimálně 1 měsíc před vypršením platnosti identifikačního průkazu soukromé služebné osoby žádost o vystavení nového průkazu spolu s aktuálním potvrzením o zdravotním pojištění v České republice. Soukromá služebná osoba bude vyzvána k osobnímu převzetí identifikačního průkazu. Pobyt soukromé služebné osoby v České republice nesmí přesáhnout souhrnnou dobu 10 let.

7 unofficial translation No /2015-DP Enclosure: 2 The Diplomatic Protocol of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic presents its compliments to all resident Diplomatic Missions accredited to the Czech Republic and has the honour to enclose herewith the new Rules for the Registration of Private Servants, including a new sample employment contract. In this context, the Diplomatic Protocol has the honour to advise that applications for registration of private servants will be examined in detail, in particular with regard to protecting employment rights and personal rights of these persons. The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic will pay particular attention to the compliance with the terms and conditions contained in the employment contract (as regards wages and payment schedule preferably on the private servant s bank account, working time, remuneration for overtime working hours) and to the respect of personal rights of private servants (in particular the right to dispose of their personal ID documents, right to personal time off and to free movement, full board, separate accommodation and health care). If the employer fails to meet these terms and conditions, the Diplomatic Protocol will not renew the registration of the private servant and/or will not register another private servant. The Diplomatic Protocol has the honour to ask the Diplomatic Missions to take measures to prevent non-compliance with the terms and conditions contained in the employment contracts with private servants and to ensure that the rights of private servants are fully respected. All resident Diplomatic Missions accredited to the Czech Republic

8 The Diplomatic Protocol has also the honour to ask the Diplomatic Missions to transmit the information contained in Chapter 1 Obligations of the Employer to all persons employing private servants. The Diplomatic Protocol has the honour to further advise that, with immediate effect, only persons falling in the category of diplomatic agents will be allowed to employ private servants. For all newly concluded employment contracts, the total length of stay of a private servant in the Czech Republic must not exceed 10 years. The Diplomatic Protocol of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic avails itself of this opportunity to renew to all resident Diplomatic Missions accredited to the Czech Republic the assurances of its highest consideration. Prague, April 13, 2015

9 Rules for the Registration of Private Servants Private servants working for members of diplomatic missions are private employees of the members of the mission who are not in an employment relationship with the sending State, are not Czech nationals and do not hold a residence permit in the Czech Republic. Only a member of diplomatic staff can be an employer of a private servant. Each employer can only have an adequate number of private servants, namely: - Ambassador maximum of three private servants; - Diplomatic agent maximum of two private servants. The validity period of a private servant s ID is one year; it may be shorter depending on the validity period of the employer s ID and on the validity period of the health insurance policy. The residence permit granted by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic is valid only for the duration of the employment, and no residence permits of this type are granted to members of the employee s family. Family members of private servants are not registered with the Diplomatic Protocol. The private servant must not be a blood relation of the employer, nor a blood relation of the employer s spouse. 1. Obligations of the Employer: The Employer has the obligation to ensure that the private servant s working conditions, personal conditions and the conditions of his/her stay are in accordance with the Czech Republic s legislation. 1.1 Working conditions The private servant must be employed in accordance with the Czech Republic s laws and regulations (in particular with Act No. 262/2006, the Labour Code, as amended) and not in accordance with the laws and regulations of the sending State. The standard working time is 40 hours per week. Overtime working hours are remunerated in accordance with the Czech laws and regulations. 1.1 a) Working hours As regards working hours of a private servant, the following provisions of the Labour Code (Act No. 262/2006, as amended) must be complied with: Work breaks (Section 88, paragraph 1) - After the employee's continuous work for the maximum of six hours, the employer must provide him/her a work break for meal and rest lasting at least 30 minutes. Uninterrupted rest period between two shifts (Section 90, paragraph 1) The employer must distribute working hours in such a way so that the employee has an uninterrupted rest period of at least 11 hours between the end of one shift and the start of the subsequent shift. Uninterrupted rest period per week (Section 92, paragraph 1) - The employer must distribute working hours so that the employee has one uninterrupted rest period of at least 35 hours per week. Non-working days (Section 91, paragraphs 1, 2 and 3) - are the days of the employee's weekly uninterrupted rest and public holidays. The employer may only exceptionally order the employees to work on non-working days, namely in cases explicitly stated in Section 91,

10 paragraph 3. The work performed by private servants is not deemed to be necessary work that cannot be postponed until working days. 1.1 b) Extra-pay The standard working time is 40 hours per week. If the private servant works above this limit set by the laws and regulations of the Czech Republic, he/she must be receive financial compensation for such work in the following way, in accordance with the relevant provisions of the Labour Code (Act No. 262/2006, as amended): Overtime work (Section 114, paragraphs 1 and 3) - As regards overtime work, the employee is entitled to his/her wage for work done within overtime plus the extra-pay of at least 25% or (if agreed so between the employer and the employee) to compensatory time off equivalent to the overtime working hours. The only exception is the case when the wage has been agreed in advance so as to cover potential overtime work. If the wage has been agreed with regard to potential overtime work, this must be explicitly stated in the employment contract, including the length of overtime working hours (the limit set by law is 150 overtime working hours per one calendar year), and the wage must be adequate to such arrangement. Should the overtime work exceed 150 hours per year, the employer must receive the wage plus the above-mentioned extra-pay for overtime work or compensatory time off. If the employer prefers to provide time off instead of extra-pay as a compensation for overtime work, he/she must agree on this form of compensation with the employee. Night work (Section 78, paragraph 1 (j) and (k), Section 116) - means the work performed between 22 hrs and 6 hrs if the employee works for at least three hours during this time. The employee is entitled to the attained wage and extra-pay in the amount of at least 10% of the average wage for his work at night. At the same time, regular work breaks, non-working days and weekly uninterrupted rest periods must also be observed. Work on Saturdays and Sundays (Section 118, paragraph 1) - The employee is entitled to the attained wage and extra-pay of at least 10% of his/her average wage for hours of work on Saturday and Sunday. At the same time, regular work breaks, non-working days, uninterrupted rest periods between shifts and uninterrupted rest periods per week must also be observed. 1.1 c) Wage and payment method The private servant is entitled to the wage for the work performed corresponding to the wage rate specified in his/her employment contract. The minimum wage in the Czech Republic is regulated by annually updated Government Regulation No. 567/ The minimum wage does not include the wage for overtime work and the extra-pay for work on non-working days, night work and work on Saturdays and Sundays. The payment schedule and payment method (preferably on the bank account of the private servant) must be specified in the employment contract. 6 With effect from 1 January 2015, Government Regulation No. 204/2014 has set the basic minimum wage for the weekly working time of 40 hours to CZK 55 per hour or to CZK 9,200 per month.

11 1.2 Personal rights of the private servant The private servant is entitled to have his/her passport and ID card, once issued, at his/her own disposal for the whole duration of the employment. To withhold private servant s personal documents is considered serious violation of his/her personal rights. The employer must provide, at his/her own expense, the employee with accommodation, including a bed in a separate room, and with board consisting of at least three full daily meals respecting health, religious and other dietary requirements of the employee. Upon termination of the employment, the employer must provide, at his/her own expense, the employee with transport back to the place of permanent or long-term residence of the employee. The employer must cover all costs associated with medical care for the employee in the Czech Republic; to this end, the employer must either take out individual health insurance on the employee s behalf, or enter into a medical services contract with an appropriate medical care facility. The employer must not deduct the healthcare costs from the employee s wages. Restriction of personal freedom According to the Czech Republic s laws and regulations, each employee must duly fulfil his/her duties during working hours but also has the right to his/her time off during work breaks, non-working days and weekly uninterrupted rest periods. During his/her time off, the private servant must not be restricted in his/her free movement. The private servant has the right to leave the house of his/her employer. The employer must not restrict the private servant s personal freedom. In the Czech Republic, the restriction of personal freedom constitutes a crime under Section 171 of Act No. 40/2009, the Criminal Code, as amended. 2. Steps before the private servant s arrival in the Czech Republic 2.1 Employment Contract The diplomatic mission must send to the Diplomatic Protocol a note announcing the intention to employ a private servant. Enclosed with the note must be an employment contract 7 concluded in accordance with the Czech Republic s labour legislation; the employment contract must be in English with a certified translation into the private servant's mother language (or a language he/she understands). Employment contracts meeting all the above requirements will be stamped by the Diplomatic Protocol to certify that the contract has been duly submitted to the Diplomatic Protocol. Stamped contracts will be returned to the diplomatic mission. The future employer of the private servant may be invited for a personal interview with the Diplomatic Protocol. 2.2 Visa Application The private servant must apply for a Czech visa authorizing a stay longer than 90 days for the purpose of lodging an application for a long-term residence permit issued by the Ministry of Foreign Affairs. The application must be lodged at a Czech embassy or consulate in the 7 See the sample Employment Contract reflecting Czech laws and regulations and other requirements for the stay of private servants in the Czech Republic (also available at

12 private servant's country of nationality, or in the country that has issued the private servant's travel document, or in the private servant's country of long-term or permanent residence. 8 The visa application must be lodged two months before the planned arrival of the private servant in the Czech Republic. The visa application 9 must be accompanied by the private servant's travel document, one photograph and the employment contract in English, with a certified translation in the private servant's mother language (or the language he/she understands) bearing the stamp of the Diplomatic Protocol. The private servant will be invited for an interview. One of the purposes of the interview may be, inter alia, to assess the private servant's ability to communicate with his/her future employer and his/her understanding of the terms and conditions of the employment contract and of his/her stay in the Czech Republic. Before the visa is affixed in the private servant s travel document, the Czech embassy or consulate may require a proof of health insurance of the private servant in the Czech Republic 10 valid from the date of his/her arrival in the Czech Republic. 3. After the private servant s arrival in the Czech Republic 3.1 Registration with the Diplomatic Protocol The application for the registration of the private servant with the Diplomatic Protocol must be lodged immediately after his/her arrival in the Czech Republic. In addition to normally required documents, the registration application must be accompanied by the proof of health insurance valid in the Czech Republic or a copy of a medical services contract with an appropriate medical care facility. The private servant will be issued an ID card serving as a proof of his/her identity. The private servant is required to visit the Diplomatic Protocol in person in order to collect the ID card. 3.2 Extension of the registration with the Diplomatic Protocol At least one month before the expiry of the private servant s ID, the diplomatic mission will send the application for a new ID, together with the valid proof of health insurance in the Czech Republic, to the Diplomatic Protocol. The private servant will be invited to collect his/her ID in person. The total period of stay of the private servant in the Czech Republic must not exceed ten years. 8 Countries whose nationals are allowed to lodge their visa applications at other embassies and consulates are listed in Regulation No. 429/2010 setting out exemptions from the duty of foreign nationals to lodge their visa or residence permit applications at regionally competent embassies or consulates of the Czech Republic. 9 Completed Long-stay visa application form (available at 10 See Section 180(j) of Act No. 326/1999 on the residence of foreigners in the Czech Republic and amending some other acts.

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ METODICKÝ POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ NA BEACHVOLEJBALOVÉ TURNAJE ABV REGISTRATION OF FOREIGN PLAYERS IN THE ABV BEACHVOLLEYBALL TOURNAMENTS KROK 1 REGISTRACE HRÁČE A. Zahraniční hráči registrovaní

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Problematika bonusů Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Karolína Neuvirtová (karolina.neuvirtova@interexpert.cz) - 1 - HORIZONT 2020 Personnel

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Celkové uznatelné osobní náklady

Celkové uznatelné osobní náklady (SP Spolupráce, Kapacity) 7. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZÁSTUPCŮ VŠ 30. března 2010, Praha Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR OBSAH Definice zaměstnance

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan CZECH ASSOCIATION OF OKINAWAN GOJU RYU KARATE DO 6th SPRING GASSHUKU with SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan Location : Sportovní hala ( Sport Hall), Jindřichův Hradec, South Bohemia (150 km from Prag) Schedule

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND CANADA OF 24 th MAY 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD 13. CZECH OPEN Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C Pátek 2. listopadu 2007 Smíšené páry, Zahřívací turnaj

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042590 Fax: 57042609 IČ: 00006947 V Praze dne 1.9.2011 Č.j.: 232/74583/2011/T Věc: Výzva k jednání v jednacím

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE UNITED STATES OF AMERICA ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

VŠEOBECNÉ PRACOVNÍ POSTUPY

VŠEOBECNÉ PRACOVNÍ POSTUPY VŠEOBECNÉ PRACOVNÍ POSTUPY GENERAL WORKING PROCEDURES Code Kód Title Foreign subjects on WL Název Cizinci na čekací listině Issued by KST Vydalo KST Binding for Transplant centers Platí pro Transplantační

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

SE5000 UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER - TACHOGRAPH/SYSTEMS

SE5000 UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER - TACHOGRAPH/SYSTEMS SE5000 UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER - TACHOGRAPH/SYSTEMS SE5000 rev7.5 - Scope Improved quality on the non-security part: zvýšená kvalita v nezabezpečené (nekodované) části Our aim is that

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku COMPANY:/SPOLEČNOST: NAME: SURNAME: ADDRESS:/ADRESA:, HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE UZAVŘELI DNEŠNÍHO DNE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Návod k vyplnění evidenčního formuláře

Návod k vyplnění evidenčního formuláře Návod k vyplnění evidenčního formuláře Evidenční formulář slouží pro prvotní evidenci dat v systému slev a pro provádění změn některých evidenčních údajů. Před vlastním vyplněním formuláře si připravte

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD)

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) 095864/EU XXIV. GP Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 October 2012 15537/12 Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) JUR 554 TRANS 366 CODEC 2504 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

series Awards program

series Awards program 733 series Awards program Č AV Č e s k o m o r a v š t í a m a t é ř i v y s í l a č i Č A V P O D P O R U J E Q - K L U B V e ř e j n á s b í r k a Osvědčení ve smyslu Zákona č.117/2001 Sb. vydal Krajský

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Akce Marie Curie Smluvní a právní aspekty Marie Curie Actions - Contractual and Legal aspects

Akce Marie Curie Smluvní a právní aspekty Marie Curie Actions - Contractual and Legal aspects Akce Marie Curie Smluvní a právní aspekty Marie Curie Actions - Contractual and Legal aspects Autorky: Kamila Hebelková, Jana Kratěnová a Petra Perutková Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení CONTRACT ON HEAT SUPPLIES DATED PARTIES (1) AES Bohemia spol. s r.o., incorporated under the laws of the Czech Republic, whose registered office is at Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, ZIP Code: 391 02,

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

PÁLAVSKÁ REGATA 2014

PÁLAVSKÁ REGATA 2014 PÁLAVSKÁ REGATA 2014 20 LET LODNÍ TŘÍDY LASER V ČESKÉ REPUBLICE 20 YEARS OF LASER CLASS IN CZECH REPUBLIC datum / date: 02. 05. - 04. 05. 2014 v lodních třídách / in classes Laser Standard, Laser Radial,

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

MISTROVSTVÍ ČR / CZECH CHAMPIONSHIP

MISTROVSTVÍ ČR / CZECH CHAMPIONSHIP MISTROVSTVÍ ČR / CZECH CHAMPIONSHIP v lodních třídách / in classes Europe, Finn, Laser Standard, Laser 4.7 CTL 112152 datum / date: 14.10. 16.10.2011 místo konání : Nové Mlýny (Pavlov), Česká republika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Application for Schengen Visa This application form is free

Application for Schengen Visa This application form is free Application for Schengen Visa This application form is free PHOTO 1. Surname (Family name) (x) FOR OFFICIAL USE ONLY 2. Surname at birth (Former family name(s)) (x) Date of application: 3. First name(s)

Více

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter,

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi Spolufinancován z 1. Akčního programu 2003 2007 Priorita determinanty zdraví Trvání červen 2007 květen 2010 28 partnerů 27 spolupracujících (

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV en BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV cs Commission Regulation (EC) No 621/2004 Nařízení

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více