SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT MODEL 32 BITŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT MODEL 32 BITŮ"

Transkript

1 SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT MODEL 32 BITŮ

2 Obsah SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT MODEL 32 BITŮ 17. vydání - září 2010 OBSAH ÚVOD INSTRUKCE PRO ČTENÍ A ZÁPIS DAT...8 LD, LDQ, LDC...8 LDIB, LDI, LDIW, LDIL, LDIQ...11 LEA...13 WR, WRC...14 WRIB, WRI, WRIW, WRIL, WRIQ...17 WRA...19 PUT LOGICKÉ INSTRUKCE...23 AND, ANC...23 OR, ORC...26 XOR, XOC...29 NEG...32 SET, RES...33 LET, BET...35 FLG...37 STK...39 ROL, ROR...40 SHL, SHR...42 SWP, SWL ČÍTAČE, POSUVNÉ REGISTRY, ČASOVAČE, KROKOVÝ ŘADIČ...44 CTU, CTD, CNT...44 SFL, SFR...50 TON, TOF...52 RTO...56 IMP...59 STE ARITMETICKÉ INSTRUKCE...63 ADD, SUB...63 MUL, MULS...64 DIV, DID, DIVL, DIVS, MOD, MODS...65 INR, DCR...68 EQ, LT, LTS, GT, GTS...70 CMP, CMPS...72 MAX, MAXS, MIN, MINS...73 ABSL, CSGL, EXTB, EXTW...74 BIN, BIL, BCD, BCL TXV

3 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů 5. OPERACE SE ZÁSOBNÍKY...77 POP...77 NXT, PRV, CHG, CHGS...78 LAC, WAC...79 PSHB, PSHW, PSHL, PSHQ, POPB, POPW, POPL, POPQ INSTRUKCE SKOKŮ A VOLÁNÍ...82 JMP, JMD, JMC, JMI...82 JZ, JNZ, JC, JNC, JB, JNB, JS, JNS...83 CAL, CAD, CAC, CAI...85 RET, RED, REC...86 L ORGANIZAČNÍ INSTRUKCE...88 P, E, ED, EC...88 NOP...90 BP...91 SEQ TABULKOVÉ INSTRUKCE...93 LTB...93 WTB...96 FTB, FTBN...99 FTM, FTMN FTS, FTSF, FTSS BLOKOVÉ OPERACE SRC, MOV MTN, MNT FIL BCMP OPERACE SE STRUKTUROVANÝMI TABULKAMI LDSR, LDS WRSR, WRS FIS, FIT FNS, FNT ARITMETICKÉ INSTRUKCE V PLOVOUCÍ ŘÁDOVÉ ČÁRCE ADF, ADDF, SUF, SUDF MUF, MUDF, DIF, DIDF EQF, EQDF, LTF, LTDF, GTF, GTDF, CMF, CMDF MAXF, MAXD, MINF, MIND CEI, CEID, FLO, FLOD, RND, RNDD ABS, ABSD, CSG, CSGD LOG, LOGD, LN, LND, EXP, EXPD, POW, POWD, SQR, SQRD, HYP, HYPD SIN, SIND, ASN, ASND, COS, COSD, ACS, ACSD, TAN, TAND, ATN, ATND UWF, IWF, ULF, ILF ULDF, ILDF, FDF UFW, IFW, UFL, IFL UDFL, IDFL, DFF TXV

4 Obsah 12. INSTRUKCE REGULÁTORU PID CNV PID PIDA INSTRUKCE OBSLUHY TERMINÁLU A OPERACE SE ZNAKY ASCII TER BAS ASB STF, STDF FST, DFST SYSTÉMOVÉ INSTRUKCE RDT, WRT RDB, WDB, IDB STATM CHPAR RFRM IDTM TABM CRCM NSLOCK TODT, FRDT LIP PIP, PIPR FUZ, DFZ PŘENOS UŽIVATELSKÉHO PROGRAMU MEZI RŮZNÝMI MODELY SOUBORU INSTRUKCÍ Operace s proměnnými Operace na u Redukce instrukcí a jejich ekvivalenty Instrukce SWL nezaměňuje A0 a A Zrušení kaskádování aritmetických operací Formáty násobení a dělení Přímý přístup do periferních modulů Podpora vyššího jazyka Uživatelské instrukce Operace se znaménkem Tabulkové instrukce Blokové instrukce Limitní instrukce Instrukce obsluhy terminálu a operace se znaky ASCII Výpočet zabezpečovacích znaků Zabezpečovací instrukce Fuzzy logika a interpolace PŘEHLED INSTRUKCÍ Přehled instrukcí s přípustnými operandy Abecední seznam instrukcí TXV

5 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů ÚVOD Zásady popisu instrukcí V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé instrukce PLC. Velká část instrukcí připouští operandy různých typů z různých prostorů, nebo mohou být i bezoperandové. V zájmu přehlednosti popisu nebudeme podrobně popisovat všechny možné kombinace, ale pouze typické případy. Například přístup k operandům X, Y, S, D, R je vždy analogický. Popíšeme-li tedy chování instrukce LD %R12.3, budeme předpokládat, že instrukce LD %X1.7 se chová obdobně. Přehledy instrukcí s přípustnými operandy pro jednotlivé typy centrálních jednotek jsou uvedeny v příloze. V titulní hlavičce každé instrukce je uvedena její symbolická zkratka a název. Dále je uvedena tabulka znázorňující stav u a zápisníku před a po instrukci. Následují přípustné operandy (X, Y, S, D, R, #, T) a jejich typy pro jednotlivé řady centrálních jednotek, popis funkce, ovlivňované příznaky a typické příklady chování. Vzhledem k tomu, že centrální jednotky se em šířky 32 bitů umožňují programování ve vyšším jazyce podle normy IEC 61131, budeme používat typy proměnných odpovídající této normě. Od původních typů Teco se liší kromě jména především tím, že rozlišují znaménkové a neznaménkové proměnné. Přehled typů proměnných podle IEC a jejich ekvivalentů podle Teco je uveden v tab.1.1. Tab.1.1 Přehled typů proměnných podle IEC a jejich ekvivalentů podle Teco IEC Teco charakteristika bool bit 1 bit byte byte 8 bitů usint byte 8 bitů bez znaménka sint byte 8 bitů se znaménkem word word 16 bitů uint word 16 bitů bez znaménka int word 16 bitů se znaménkem dword long 32 bitů udint long 32 bitů bez znaménka dint long 32 bitů se znaménkem real float 32 bitů s pohyblivou řádovou čárkou lreal double 64 bitů s pohyblivou řádovou čárkou Absolutní adresy jsou psány s uvozujícím znakem %, který je při programování centrálních jednotek se em šířky 32 bitů povinný. Stejně tak zápis prefixů je psán ve tvaru indx() (viz kap.15.8.). Řady centrálních jednotek a model u Centrální jednotky PLC TECOMAT a regulátorů TECOREG jsou rozděleny podle svých vlastností do následujících řad: řada B řada C řada D řada E řada G - NS950 CPM-1B, CPM-2B - TC650, TC700 CP-7001, CP TR050, TR200, TR300, TC400, TC500, TC600, NS950 CPM-1D - NS950 CPM-1E - TC700 CP-7003, CP TXV

6 řada K řada L řada M řada S Úvod - softplc, FOXTROT CP-1004, CP-1005, CP-1008, CP-1014, CP-1015, CP-1016, CP-1018 TC700 CP-7004 TC700 CP NS950 CPM-1M - NS950 CPM-1S, CPM-2S PLC TECOMAT mají dva modely u, které se od sebe liší šířkou jedné vrstvy. Řady B, D, E, M a S mají jednotlivé vrstvy u široké 16 bitů, zatímco ostatní řady mají vrstvy u široké 32 bitů. Z toho plynou určité rozdíly mezi chováním jednotlivých modelů. Tato příručka je věnována výhradně centrálním jednotkám se em šířky 32 bitů. Instrukční soubor pro centrální jednotky se em šířky 16 bitů je popsán v příručce Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 16 bitů, TXV Rozdíly v chování obou modelů a přenos uživatelského programu mezi nimi je popsán v kapitole 15 této příručky. Zásady zobrazení příkladů V příkladech některých instrukcí jsou paměťové prostory a PLC zobrazeny graficky podle zásad odpovídajících použitému formátu. Malá písmena označují libovolnou nezměněnou hodnotu. Podrobnosti o formátech dat v paměťových prostorech a u jsou uvedeny v Příručce programátora PLC TECOMAT TXV V popisech instrukcí je vždy jako aktivní použit A, na jeho místě však může být kterýkoli další. Stručný přehled souboru instrukcí 1. Instrukce pro čtení a zápis dat Čtení a zápis dat ve všech formátech, nepřímé čtení a zápis, podmíněný zápis a zápis s alternací nejvyššího bitu. 2. Logické instrukce Logické instrukce AND, OR, XOR s přímými i negovanými operandy, negace, detekce náběžné hrany nebo obou hran, podmíněné nastavení nebo nulování proměnné, rotace vlevo i vpravo, posun vlevo i vpravo, logické sklopení u, záměna bytů vrcholu u, logické funkce vrcholu u. 3. Čítače, posuvné registry, časovače, krokový řadič Dopředný, zpětný a obousměrný čítač, posuvný registr vlevo i vpravo, časovač se zpožděným přítahem nebo odpadem, integrující časovač, impulz definované délky, krokový řadič. 4. Aritmetické instrukce Aritmetické instrukce v pevné řádové čárce (8, 16, 32 bitů), bez znaménka i se znaménkem, sčítání, odčítání, násobení, dělení, inkrementace, dekrementace, porovnání, limitní funkce, absolutní hodnota, změna znaménka, převod z binární soustavy na BCD kód a opačně. 5. Operace se y Posun u, výměna ů, přesun hodnot mezi y, systémový stack. 6 TXV

7 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů 6. Instrukce skoků a volání Přímé skoky, nepřímé skoky, podmíněné skoky, přímá volání podprogramu, nepřímá volání, podmíněná volání, návrat z podprogramu, podmíněný návrat z podprogramu, návěští. 7. Organizační instrukce Začátek a konec procesu, podmíněný konec procesu, konec cyklu, prázdná instrukce, ladicí bod, podmíněné přerušení procesu. 8. Tabulkové instrukce Čtení a zápis do tabulky nebo pole v zápisníku, hledání hodnoty. 9. Blokové operace Přesun bloku dat, přesun tabulky do zápisníku a opačně, plnění bloku konstantou. 10. Operace se strukturovanými tabulkami Čtení a zápis položky strukturované tabulky, hledání položky, plnění položky konstantou. 11. Aritmetické instrukce v plovoucí řádové čárce Sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnání, zaokrouhlování, absolutní hodnota, logaritmické, exponenciální a goniometrické funkce, převod mezi formáty s plovoucí a pevnou řádovou čárkou. 12. Instrukce regulátoru PID Převod měřených analogových hodnot na normalizované hodnoty s diagnostikou okrajových stavů, PID regulátor, PID regulátor s automatickým laděním. 13. Instrukce obsluhy terminálu a operace se znaky ASCII Obsluha znakového displeje, převod čísel na ASCII řetězce a opačně. 14. Systémové instrukce Přístup k obvodu reálného času, zápis do a čtení z přídavné paměti DataBox, ovládání a diagnostika periferního systému, výpočet zabezpečovacích znaků, zamykání uživatelského programu, speciální funkce - lineární a prostorová interpolace, fuzzy logika. Existuje ještě jedna skupina instrukcí, které nejsou v této příručce popsány. Jsou to instrukce určené výhradně pro podporu vyššího jazyka. V uživatelských programech psaných v instrukcích PLC se nepoužívají. 7 TXV

8 1. Instrukce pro čtení a zápis dat 1. INSTRUKCE PRO ČTENÍ A ZÁPIS DAT LD, LDQ LDC Čtení dat Čtení negovaných dat Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand ope- A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 rand LD a A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a LD [lreal] a A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a LDQ a A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a LDC a A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint LD X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L LD # C G K L C G K L LDQ # C G K L LDC X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L Funkce LD LDQ LDC Popis - čtení dat na vrchol u - čtení 64-bitové konstanty na vrchol u - čtení negovaných dat na vrchol u Instrukce LD a LDQ přečte data z adresovaného místa a beze změny ji uloží na vrchol u, instrukce LDC přečtená data neguje a pak ji uloží na vrchol u. Obsah zdrojového místa je nezměněn. Instrukce s operandem typu bool posunou o jednu úroveň vpřed a nastaví shodně všech 32 bitů vrcholu u A0. Instrukce s operandem typu byte, usint a sint posunou o jednu úroveň vpřed a zapíší do nejnižšího bytu vrcholu u A0. Ostatní byty vrcholu jsou vynulovány. Instrukce s operandem typu word, uint a int posunou o jednu úroveň vpřed a zapíší do spodního wordu vrcholu u A0. Horní word vrcholu je vynulován. Instrukce s operandem typu dword, udint, dint a real posunou o jednu úroveň vpřed a zapíší na celý vrchol u A0. Instrukce s operandem typu lreal posunou o dvě úrovně vpřed a zapíší na vrchol u A01. real lreal 8 TXV

9 Příklad Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů #reg bool cteni, ctenic, zapis, zapisc P 0 LD cteni WR zapis LDC ctenic WR zapisc E 0 Schéma LD %R10.3 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 před instrukcí LD aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc dddddddd dddddddd dddddddd dddddddd eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff gggggggg gggggggg gggggggg gggggggg hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh zápisník po instrukci LD bit R A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc dddddddd dddddddd dddddddd dddddddd eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff gggggggg gggggggg gggggggg gggggggg LD %R10 před instrukcí LD zápisník po instrukci LD A0 aaaaaaaa A0 A1 bbbbbbbb A1 A2 cccccccc R10 $6C A2 A3 dddddddd A3 A4 eeeeeeee A4 A5 ffffffff A5 A6 gggggggg A6 A7 hhhhhhhh A7 $ C aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg 9 TXV

10 1. Instrukce pro čtení a zápis dat LD %RW10 LD %RL10 před instrukcí LD zápisník A0 aaaaaaaa A0 A1 bbbbbbbb A1 A2 cccccccc R10 $6C A2 A3 dddddddd R11 $E7 A3 A4 eeeeeeee A4 A5 ffffffff A5 A6 gggggggg A6 A7 hhhhhhhh A7 před instrukcí LD zápisník A0 aaaaaaaa A0 A1 bbbbbbbb A1 A2 cccccccc R10 $6C A2 A3 dddddddd R11 $E7 A3 A4 eeeeeeee R12 $14 A4 A5 ffffffff R13 $10 A5 A6 gggggggg A6 A7 hhhhhhhh A7 po instrukci LD $0000E76C aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg po instrukci LD $1014E76C aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg LD %RD10 před instrukcí LD zápisník po instrukci LD A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 $6C $E7 $14 $10 $77 $35 $C5 $4A A01 A2 A3 A4 A5 A6 A7 $1014E76C $4AC53577 aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff 10 TXV

11 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů LDIB, LDI, LDIW, LDIL, LDIQ Nepřímé čtení dat Instrukce Vstupní parametry Výsledek ADR ADR A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 LDIB, LDI ADR a a a LDIW, LDIL ADR a a a LDIQ ADR a A6 A5 A4 A3 A2 A1 a a ADR - čtená adresa (typ udint) Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint LDIB bez operandu C G K L LDI bez operandu C G K L LDIW bez operandu C G K L LDIL bez operandu C G K L C G K L LDIQ bez operandu C G K L Funkce LDIB - čtení bitu dat z bitové adresy uložené na vrcholu u LDI - čtení 8 bitů dat z adresy uložené na vrcholu u LDIW - čtení 16 bitů dat z adresy uložené na vrcholu u LDIL - čtení 32 bitů dat z adresy uložené na vrcholu u LDIQ - čtení 64 bitů dat z adresy uložené na vrcholu u Popis Instrukce LDIB, LDI, LDIW, LDIL a LDIQ použijí jako adresu obsah vrcholu u. Obsah této adresy beze změny uloží na vrchol u. Obsah zdrojového místa je nezměněn. Instrukce LDIB zpracovává vrchol u jako tzv. bitovou adresu. Bitovou adresu z bytové adresy vynásobením 8 a přičtením čísla bitu, ze kterého chceme číst. Ostatní instrukce používají bytovou adresu. K získání bitové a bytové bázové adresy se používá instrukce LEA. Instrukce LDIB nastaví shodně všech 32 bitů vrcholu u A0 na hodnotu přečteného bitu. Instrukce LDI zapíše přečtenou hodnotu do nejnižšího bytu vrcholu u A0. Ostatní byty vrcholu jsou vynulovány. Instrukce LDIW zapíše přečtenou hodnotu do spodního wordu vrcholu u A0. Horní word vrcholu je vynulován. Instrukce LDIL zapíše přečtenou hodnotu na celý vrchol u A0. Instrukce LDIQ posune o jednu úroveň vpřed a zapíše přečtenou hodnotu na vrchol u A01. Tyto instrukce jsou výhodné pro nepřímý přístup k datům, kdy je adresa získána výpočtem. real lreal 11 TXV

12 1. Instrukce pro čtení a zápis dat Příklad #reg usint pole1[20], pole2[20] #reg usint index1, index2 P 0 LEA pole1 ADD index1 LDI LEA pole2 ADD index2 WRI E 0 bytová pole ukazovátka do polí Schéma LEA %R10.5 LDIB LEA %RL10 LDIL před instrukcí LDIB zápisník po instrukci LDIB A0 $ bit A0 $ A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb A2 cccccccc R A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee A4 eeeeeeee A5 ffffffff A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh před instrukcí LDIL zápisník po instrukci LDIL A0 $ A A0 $1014E76C A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb A2 cccccccc R10 $6C A2 cccccccc A3 dddddddd R11 $E7 A3 dddddddd A4 eeeeeeee R12 $14 A4 eeeeeeee A5 ffffffff R13 $10 A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh 12 TXV

13 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů LEA Načtení adresy Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 LEA ADR A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 ADR ADR - čtená adresa (typ udint) Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint LEA X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L Funkce LEA Popis - čtení adresy obsažené v operandu Instrukce LEA slouží k vytvoření bázové adresy pro instrukce nepřímého čtení a zápisu. Instrukce s operandem typu bool posune o jednu úroveň vpřed a na vrchol u uloží jeho bitovou adresu, tj. osminásobek bytové adresy zvýšený o číslo bitu. Instrukce s operandy ostatních typů posune o jednu úroveň vpřed a na vrchol u uloží jeho bytovou adresu. Příklad #reg bool pole1[20], pole2[20] bitová pole #reg usint index1, index2 ukazovátka do polí P 0 LEA pole1 ADD index1 LDIB LEA pole2 ADD index2 WRIB E 0 real lreal 13 TXV

14 1. Instrukce pro čtení a zápis dat WR WRC Zápis dat Zápis negovaných dat Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand ope- A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 rand WR a a a WR [lreal] a a a WRC a a a Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint WR X Y S R C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L WRC X Y S R C G K L C G K L C G K L C G K L Funkce WR WRC Popis: - zápis dat z vrcholu u - zápis negovaných dat z vrcholu u Instrukce WR přečte hodnotu vrcholu u a beze změny ji uloží do adresovaného místa, instrukce WRC přečtenou hodnotu neguje a pak ji uloží do adresovaného místa. Obsah celého u zůstává nezměněn. Instrukce s operandem typu bool provedou logický součet (OR) všech bitů vrcholu u A0 a jeho hodnotu uloží do adresovaného bitu, instrukce WRC ukládá negovanou hodnotu tohoto součtu (NOR). Je-li tedy A0 = 0, pak instrukce WR zapisuje hodnotu log.0 a WRC hodnotu log.1, v ostatních případech (A0 0) zapisuje instrukce WR hodnotu log.1 a instrukce WRC hodnotu log.0. Upozornění: real lreal Bitová instrukce WRC zapisuje negovanou hodnotu logického součtu všech bitů A0, tedy funkci NOR. Její výsledek není totožný s výsledkem, který bychom obdrželi logickým sečtením negovaných bitů A0. Instrukce s operandem typu byte, usint a sint pracují pouze s nejnižším bytem vrcholu u. Zbylé tři byty vrcholu A0 nejsou zpracovány. Instrukce s operandem typu word, uint a int pracují pouze s dolním wordem vrcholu u. Horní word vrcholu A0 není zpracován. Instrukce s operandem typu dword, udint, dint a real pracují s celým vrcholem u A0. Instrukce s operandem typu lreal pracuje s vrcholem u tvořeným dvojvrstvou A TXV

15 Příklad Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů #reg bool cteni, ctenic, zapis, zapisc P 0 LD cteni WR zapis LD ctenic WRC zapisc E 0 Schéma WR %R10.3 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc dddddddd dddddddd dddddddd dddddddd eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff gggggggg gggggggg gggggggg gggggggg hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh zápisník po instrukci WR bit R WR %R10 WR %RW10 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 $539DE76C bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh $539DE76C bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh zápisník po instrukci WR R10 R10 R11 $6C zápisník po instrukci WR $6C $E7 15 TXV

16 1. Instrukce pro čtení a zápis dat WR %RL10 WR %RD10 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 $539DE76C bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh $539DE76C $967A3F01 cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh zápisník po instrukci WR R10 R11 R12 $6C $E7 $9D R13 $53 zápisník po instrukci WR R10 $6C R11 $E7 R12 $9D R13 $53 R14 $01 R15 $3F R16 $7A R17 $96 16 TXV

17 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů WRIB, WRI, WRIW, WRIL, WRIQ Nepřímý zápis dat Instrukce Vstupní parametry Výsledek ADR ADR A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 WRIB, WRI a ADR ADR A7 A6 A5 A4 A3 A2 a a WRIW, WRIL a ADR ADR A7 A6 A5 A4 A3 A2 a a WRIQ a ADR a A7 A6 A5 A4 A3 a a ADR - zapisovaná adresa (typ udint) Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint WRIB bez operandu C G K L WRI bez operandu C G K L WRIW bez operandu C G K L WRIL bez operandu C G K L C G K L WRIQ bez operandu C G K L Funkce WRIB - zápis bitu dat do bitové adresy uložené na vrcholu u WRI - zápis 8 bitů dat do adresy uložené na vrcholu u WRIW - zápis 16 bitů dat do adresy uložené na vrcholu u WRIL - zápis 32 bitů dat do adresy uložené na vrcholu u WRIQ - zápis 64 bitů dat do adresy uložené na vrcholu u Popis Instrukce WRIB, WRI, WRIW, WRIL a WRIQ použijí jako adresu obsah vrcholu u. Posunou o jednu úroveň vpřed a obsah nového vrcholu u uloží beze změny na tuto adresu. Instrukce WRIB zpracovává vrchol u jako tzv. bitovou adresu. Bitovou adresu z bytové adresy vynásobením 8 a přičtením čísla bitu, do kterého chceme zapisovat. Ostatní instrukce používají bytovou adresu. K získání bitové a bytové bázové adresy se používá instrukce LEA. Instrukce WRIB provede logický součet (OR) všech bitů nového vrcholu u A0 (bývalá vrstva A1) a jeho hodnotu uloží do adresovaného bitu. Je-li tedy A0 = 0, pak instrukce zapíše hodnotu log.0, v ostatních případech (A0 0) zapíše hodnotu log.1. Instrukce WRI zapíše na danou adresu nejnižší byte nového vrcholu u (bývalá vrstva A1). Zbylé tři byty vrcholu A0 nejsou zpracovány. Instrukce WRIW zapíše na danou adresu dolní word nového vrcholu u (bývalá vrstva A1). Horní word vrcholu A0 není zpracován. Instrukce WRIL zapíše na danou adresu obsah nového vrcholu u (bývalá vrstva A1). Instrukce WRIQ zapíše na danou adresu obsah nového vrcholu u tvořeným dvojvrstvou A01 (bývalá dvojvrstva A12). Tyto instrukce jsou výhodné pro nepřímý přístup k datům, kdy je adresa získána výpočtem. real lreal 17 TXV

18 1. Instrukce pro čtení a zápis dat Příklad #reg usint pole1[20], pole2[20] #reg usint index1, index2 P 0 LEA pole1 ADD index1 LDI LEA pole2 ADD index2 WRI E 0 bytová pole ukazovátka do polí Schéma LEA %R10.5 WRIB před instrukcí WRIB A0 A1 $ $ A2 cccccccc A3 dddddddd A4 eeeeeeee A5 ffffffff A6 gggggggg A7 hhhhhhhh zápisník po instrukci WRIB bit R po instrukci WRIB A0 $ A1 cccccccc A2 dddddddd A3 eeeeeeee A4 ffffffff A5 gggggggg A6 hhhhhhhh A7 $ LEA %RL10 WRIL před instrukcí WRIL A0 A1 $ A $1014E76C A2 cccccccc A3 dddddddd A4 eeeeeeee A5 ffffffff A6 gggggggg A7 hhhhhhhh zápisník po instrukci WRIL R10 R11 R12 R13 $6C $E7 $14 $10 po instrukci WRIL A0 $1014E76C A1 cccccccc A2 dddddddd A3 eeeeeeee A4 ffffffff A5 gggggggg A6 hhhhhhhh A7 $ A 18 TXV

19 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů WRA Zápis dat s alternací Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A0 operand WRA a b a ( b ) a Operandy byte word dword usint uint udint WRA X Y S R C G K L C G K L C G K L Funkce WRA Popis - zápis dat z vrcholu u s alternací nejvyššího bitu Instrukce WRA čte hodnotu z vrcholu u, vymaskuje nejvyšší bit a uloží ji do adresovaného místa. Pak provede negaci stávajícího nejvyššího bitu adresovaného místa (alternaci). Obsah celého u zůstává nezměněn. Tuto instrukci lze s výhodou použít při ovládání inteligentních periferií, které vyžadují alternaci nejvyššího bitu při předávání parametrů (např. obsluha sériového kanálu v režimu UNI). Instrukce s operandem typu byte a usint pracuje pouze s nejnižším bytem vrcholu u A0. Zbylé tři byty vrcholu nejsou instrukcí zpracovány. Instrukce s operandem typu word a uint pracuje pouze s dolním wordem vrcholu u A0. Horní word vrcholu není zpracován. Instrukce s operandem typu dword a udint pracuje s celým vrcholem u A0. max Schéma WRA %R10 WRA %RW10 zápisník před instrukcí WRA zápisník po instrukci WRA bit R A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 $ bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh bit R zápisník před instrukcí WRA zápisník po instrukci WRA bit R10 R A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 $ bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh bit R10 R TXV

20 1. Instrukce pro čtení a zápis dat WRA %RL10 zápisník před instrukcí WRA zápisník po instrukci WRA bit R10 R11 R12 R A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 $ bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh bit R10 R11 R12 R TXV

21 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů PUT Podmíněný zápis dat Instrukce Vstupní parametry Výsledek S1.0 operand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 PUT a 1 a a a 0 a Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint PUT X Y S R C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L Funkce PUT - zápis dat z vrcholu u podmíněný hodnotou log.1 bitu S1.0 Popis Instrukce PUT je obdobou instrukce WR, která se však provede pouze tehdy, je-li S1.0 = log.1. Při S1.0 = log.0 neprovede žádnou činnost. Instrukce PUT otestuje bit S1.0 a pokud je roven log.1, čte hodnotu vrcholu u A0 a beze změny ji uloží do adresovaného místa. Obsah celého u i příznakových registrů zůstává nezměněn. Instrukce s operandem typu bool v případě S1.0 = log.1 provede logický součet (OR) všech bitů vrcholu u A0 a jeho hodnotu uloží do adresovaného bitu. Je-li tedy A0 = 0, pak instrukce zapisuje hodnotu log.0, v ostatních případech (A0 0) zapisuje instrukce hodnotu log.1. Instrukce s operandem typu byte, usint a sint pracují pouze s nejnižším bytem vrcholu u. Zbylé tři byty vrcholu A0 nejsou zpracovány. Instrukce s operandem typu word, uint a int pracují pouze s dolním wordem vrcholu u. Horní word vrcholu A0 není zpracován. Instrukce s operandem typu dword, udint, dint a real pracují s celým vrcholem u A0. Příznaky S S S1.0 (S) - vstupní podmínka instrukce 0 - instrukce se neprovede 1 - instrukce se provede v plném rozsahu Příklad #reg bool cteni, podminka, zapis P 0 LD podminka WR %S1.0 LD cteni PUT zapis E 0 real 21 TXV

22 1. Instrukce pro čtení a zápis dat Schéma Pokud má S1.0 hodnotu log.1, je schéma instrukce PUT totožné s instrukcí WR. Pokud má S1.0 hodnotu log.0, instrukce se chová jako prázdná. 22 TXV

23 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů 2. LOGICKÉ INSTRUKCE AND ANC Funkce AND Funkce NAND Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand ope- A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 rand AND a b a b b AND bez op. a b b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b ANC a b a b b ANC bez op. a b b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint AND X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L AND # C G K L AND bez operandu C G K L ANC X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L ANC # C G K L ANC bez operandu C G K L Funkce AND ANC Popis - logický součin vrcholu u s operandem - logický součin vrcholu u s negovaným operandem Funkce logického součinu (AND) nabývá hodnoty log.1, pokud jsou oba její operandy log.1, jinak má hodnotu log.0. Ve výrokovém počtu jí odpovídá spojení vyjadřující současnost ( a, i, současně ). V reléových schématech jí odpovídá sériové řazení kontaktů. Funkce je patrná z pravdivostní tabulky: Vstupní parametry Výsledek a b a b a b Operandové instrukce AND sejmou obsah adresovaného místa a provedou jeho logický součin s vrcholem u. Ten je přepsán výsledkem operace. Instrukce ANC provádí logický součin negace sejmutého obsahu adresovaného místa s vrcholem u. Obsah zdrojového místa je nezměněn. Instrukce s operandem typu bool zpracují celý vrchol u A0 tak, že s každým jeho bitem provedou určenou operaci. Výsledek těchto 32 operací instrukce uloží zpět na vrchol u A0. 23 TXV

24 2. Logické instrukce Instrukce s operandem typu byte, usint a sint zpracují nejnižší byte vrcholu u A0 jako 8 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží do nejnižšího bytu vrcholu u A0. Ostatní tři byty vrcholu A0 jsou vynulovány (provedena operace AND 0). Instrukce s operandem typu word, uint a int zpracují dolní word vrcholu u A0 jako 16 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží na dolní word vrcholu u A0. Horní word je vynulován (provedena operace AND 0). Instrukce s operandem typu dword, udint a dint zpracují vrchol u A0 jako 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží na vrchol u A0. Instrukce AND, ANC bez operandu provedou 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity vrstev A0 a A1 u. Pak posunou o jednu úroveň zpět a výsledek operace zapíší na nový vrchol u A0. Příklady Logický součin y = a b c #reg bool va, vb, vc, vystup P 0 LD va ANC vb AND vc WR vystup E 0 Logický součin y = a b #reg bool va, vb, vystup P 0 LD va LD vb AND WR vystup E 0 24 TXV

25 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů Schéma LD $9B35E76C před instrukcí AND po instrukci AND AND %R10.3 A0 $9B35E76C AND A0 $9B35E76C A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd bit A3 dddddddd A4 eeeeeeee A4 eeeeeeee A5 ffffffff R A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh LD $9B35E76C před instrukcí AND po instrukci AND AND %R10 A0 $9B35E76C AND A0 $ A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee A4 eeeeeeee A5 ffffffff R10 $38 A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh LD $9B35E76C před instrukcí AND po instrukci AND AND %RW10 A0 $9B35E76C AND A0 $0000E428 A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee R10 $38 A4 eeeeeeee A5 ffffffff R11 $F4 A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh LD $9B35E76C před instrukcí AND po instrukci AND AND %RL10 A0 $9B35E76C AND A0 $8315E428 A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee R10 $38 A4 eeeeeeee A5 ffffffff R11 $F4 A5 ffffffff A6 gggggggg R12 $15 A6 gggggggg A7 hhhhhhhh R13 $C7 A7 hhhhhhhh LD $C715F438 LD $9B35E76C AND před instrukcí AND po instrukci AND A0 $C715F438 AND A0 $8315E428 A1 $9B35E76C A1 cccccccc A2 cccccccc A2 dddddddd A3 dddddddd A3 eeeeeeee A4 eeeeeeee A4 ffffffff A5 ffffffff A5 gggggggg A6 gggggggg A6 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh A7 $C715F TXV

26 2. Logické instrukce OR ORC Funkce OR Funkce NOR Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand ope- A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 rand OR a b a + b b OR bez op. a b b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a + b ORC a b a + b b ORC bez op. a b b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a + b Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint OR X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L OR # C G K L OR bez operandu C G K L ORC X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L ORC # C G K L ORC bez operandu C G K L Funkce OR ORC Popis - logický součet vrcholu u s operandem - logický součet vrcholu u s negovaným operandem Funkce logického součtu (OR) nabývá hodnoty log.1, pokud je aspoň jeden z jejích operandů log.1, jinak má hodnotu log.0. Ve výrokovém počtu jí odpovídá spojka nebo. V reléových schématech jí odpovídá paralelní řazení kontaktů. Funkce je patrná z pravdivostní tabulky: Vstupní parametry Výsledek a b a + b a + b Operandové instrukce OR sejmou obsah adresovaného místa a provedou jeho logický součet s vrcholem u. Ten je přepsán výsledkem operace. Instrukce ORC provádí logický součet negace sejmutého obsahu adresovaného místa s vrcholem u. Obsah zdrojového místa je nezměněn. Instrukce s operandem typu bool zpracují celý vrchol u A0 tak, že s každým jeho bitem provedou určenou operaci. Výsledek těchto 32 operací instrukce uloží zpět na vrchol u A0. Instrukce s operandem typu byte, usint a sint zpracují nejnižší byte vrcholu u A0 jako 8 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží do nejnižšího bytu vrcholu u A0. Ostatní tři byty vrcholu A0 jsou ponechány beze změny (provedena operace OR 0). 26 TXV

27 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů Instrukce s operandem typu word, uint a int zpracují dolní word vrcholu u A0 jako 16 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží na dolní word vrcholu u A0. Horní word je ponechán beze změny (provedena operace OR 0). Instrukce s operandem typu dword, udint a dint zpracují vrchol u A0 jako 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží na vrchol u A0. Instrukce OR, ORC bez operandu provedou 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity vrstev A0 a A1 u. Pak posunou o jednu úroveň zpět a výsledek operace zapíší na nový vrchol u A0. Příklady Logický součet y = a + b + c #reg bool va, vb, vc, vystup P 0 LD va OR vb ORC vc WR vystup E 0 Logický součet y = a + b #reg bool va, vb, vystup P 0 LD va LD vb OR WR vystup E 0 27 TXV

28 2. Logické instrukce Schéma LD $9B35E76C před instrukcí OR po instrukci OR OR %R10.3 A0 $9B35E76C OR A0 $FFFFFFFF A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd bit A3 dddddddd A4 eeeeeeee A4 eeeeeeee A5 ffffffff R A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh LD $9B35E76C před instrukcí OR po instrukci OR OR %R10 A0 $9B35E76C OR A0 $9B35E77C A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee A4 eeeeeeee A5 ffffffff R10 $38 A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh LD $9B35E76C před instrukcí OR po instrukci OR OR %RW10 A0 $9B35E76C OR A0 $9B35F77C A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee R10 $38 A4 eeeeeeee A5 ffffffff R11 $F4 A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh LD $9B35E76C před instrukcí OR po instrukci OR OR %RL10 A0 $9B35E76C OR A0 $DF35F77C A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee R10 $38 A4 eeeeeeee A5 ffffffff R11 $F4 A5 ffffffff A6 gggggggg R12 $15 A6 gggggggg A7 hhhhhhhh R13 $C7 A7 hhhhhhhh LD $C715F438 LD $9B35E76C OR před instrukcí OR po instrukci OR A0 $C715F438 OR A0 $DF35F77C A1 $9B35E76C A1 cccccccc A2 cccccccc A2 dddddddd A3 dddddddd A3 eeeeeeee A4 eeeeeeee A4 ffffffff A5 ffffffff A5 gggggggg A6 gggggggg A6 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh A7 $C715F TXV

29 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů XOR XOC Funkce Exclusive OR Funkce Exclusive NOR Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand ope- A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 rand XOR a b a b b XOR bez op. a b b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b XOC a b a b b XOC bez op. a b b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint XOR X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L XOR # C G K L XOR bez operandu C G K L XOC X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L XOC # C G K L XOC bez operandu C G K L Funkce XOR XOC Popis - výlučný logický součet vrcholu u s operandem - výlučný logický součet vrcholu u s negovaným operandem Funkce výlučného logického součtu (XOR) nabývá hodnoty log.1, pokud je právě jeden její operand log.1, jinak má hodnotu log.0. Ve výrokovém počtu jí odpovídá spojení buď..., anebo. Pro dvě proměnné je funkce XOR totožná s funkcemi nerovnosti, součtu modulo 2 a liché parity. Pro větší počet vstupů však tato totožnost již neplatí. Dvouvstupovou funkci XOR můžeme tedy vysvětlit i jako neshodu - je rovna log.1, pokud jsou oba operandy navzájem různé. Funkce je patrná z pravdivostní tabulky: Vstupní parametry Výsledek a b a b a b Operandové instrukce XOR sejmou obsah adresovaného místa a provedou jeho výlučný logický součet s vrcholem u. Ten je přepsán výsledkem operace. Instrukce XOC provádí výlučný logický součet negace sejmutého obsahu adresovaného místa s vrcholem u. Obsah zdrojového místa je nezměněn. Instrukce s operandem typu bool zpracují celý vrchol u A0 tak, že s každým jeho bitem provedou určenou operaci. Výsledek těchto 32 operací instrukce uloží zpět na vrchol u A0. Instrukce s operandem typu byte, usint a sint zpracují nejnižší byte vrcholu u A0 jako 8 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží 29 TXV

30 2. Logické instrukce do nejnižšího bytu vrcholu u A0. Ostatní tři byty vrcholu A0 jsou ponechány beze změny (provedena operace XOR 0). Instrukce s operandem typu word, uint a int zpracují dolní word vrcholu u A0 jako 16 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží na dolní word vrcholu u A0. Horní word je ponechán beze změny (provedena operace XOR 0). Instrukce s operandem typu dword, udint a dint zpracují vrchol u A0 jako 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží na vrchol u A0. Instrukce XOR, XOC bez operandu provedou 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity vrstev A0 a A1 u. Pak posunou o jednu úroveň zpět a výsledek operace zapíší na nový vrchol u A0. Příklady Logický výlučný součet y = a b #reg bool va, vb, vystup P 0 LD va XOR vb WR vystup E 0 + a b #reg bool va, vb, vystup P 0 LD va LD vb XOR WR vystup E 0 30 TXV

PŘÍKLADY PROGRAMOVÁNÍ PLC TECOMAT - MODEL 16 BITŮ

PŘÍKLADY PROGRAMOVÁNÍ PLC TECOMAT - MODEL 16 BITŮ PŘÍKLADY PROGRAMOVÁNÍ PLC TECOMAT - MODEL 16 BITŮ Obsah PŘÍKLADY PROGRAMOVÁNÍ PLC TECOMAT MODEL 16 BITŮ 6. vydání - listopad 2003 OBSAH ÚVOD...4 1. INSTRUKCE PRO ČTENÍ A ZÁPIS DAT...5 1.1. Čtení a zápis

Více

Strojový kód. Instrukce počítače

Strojový kód. Instrukce počítače Strojový kód Strojový kód (Machine code) je program vyjádřený v počítači jako posloupnost instrukcí procesoru (posloupnost bajtů, resp. bitů). Z hlediska uživatele je strojový kód nesrozumitelný, z hlediska

Více

1. Programování PLC. Programovatelné automaty II - 1 -

1. Programování PLC. Programovatelné automaty II - 1 - Programovatelné automaty II - 1-1. Programování PLC Centrální jednotka Poskytuje programovatelnému automatu inteligenci. Realizuje soubor instrukcí a systémových služeb, zajišťuje i základní komunikační

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata?

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata? Čísla a logika Číselné vyjádření hodnoty Au Kolik váží hrouda zlata? Dekadické vážení Když přidám osmé závaží g, váha se převáží => závaží zase odeberu a začnu přidávat závaží x menší 7 závaží g 2 závaží

Více

Programování. řídících systémů v reálném čase. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí

Programování. řídících systémů v reálném čase. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text pro 3. a 4. ročníky technických oborů Programování řídících systémů v reálném čase Verze: 1.11

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

PŘÍRUČKA PROGRAMÁTORA PLC TECOMAT

PŘÍRUČKA PROGRAMÁTORA PLC TECOMAT PŘÍRUČKA PROGRAMÁTORA PLC TECOMAT Obsah PŘÍRUČKA PROGRAMÁTORA PLC TECOMAT 13. vydání - září 2007 OBSAH 1. ÚVOD...5 2. PLC A UŽIVATELSKÝ PROGRAM...7 2.1. Zapínací sekvence...8 2.2. Pracovní režimy PLC...8

Více

Knihovna DataBoxLib TXV 003 56.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna DataBoxLib TXV 003 56.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna DataBoxLib TXV 003 56.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 56.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá DataBoxLib_v14 OBSAH 1 Úvod...3

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci Kapitola 4 Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci 4.1 Polyadické číselné soustavy a jejich vlastnosti Polyadické soustavy jsou určeny přirozeným číslem z, kterému se říká základ nebo báze dané

Více

Instrukční sada pro používání ControlLogix a CompactLogix výňatek

Instrukční sada pro používání ControlLogix a CompactLogix výňatek Instrukční sada pro používání ControlLogix a CompactLogix výňatek V této části uvedeme několik instrukcí potřebných pro řešení laboratorních úloh v předmětu BPGA. Uvádíme jenom část instrukcí, v případě

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

Obsah DÍL 1. Předmluva 11 DÍL 1 Předmluva 11 KAPITOLA 1 1 Minulost a současnost automatizace 13 1.1 Vybrané základní pojmy 14 1.2 Účel a důvody automatizace 21 1.3 Automatizace a kybernetika 23 Kontrolní otázky 25 Literatura 26

Více

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU 2. vydání řijen 2008 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU...4

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Přednáška 5 A3B38MMP kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Čísla 4 bitová dec bin. hex. 0 0000 0 1 0001

Více

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů).

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS Použit ití simulátoru SPIM K.D. - cvičení ÚPA 1 MIPS - prostředí 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Registr $0 je zero čte se jako 0x0, zápis

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

2.9 Čítače. 2.9.1 Úkol měření:

2.9 Čítače. 2.9.1 Úkol měření: 2.9 Čítače 2.9.1 Úkol měření: 1. Zapište si použité přístroje 2. Ověřte časový diagram asynchronního binárního čítače 7493 3. Ověřte zkrácení početního cyklu čítače 7493 4. Zapojte binární čítač ve funkci

Více

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Přednáška 4 A3B38MMP kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Čísla 4 bitová dec bin. hex. 0 0000 0 1 0001

Více

Procesor z pohledu programátora

Procesor z pohledu programátora Procesor z pohledu programátora Terminologie Procesor (CPU) = řadič + ALU. Mikroprocesor = procesor vyrobený monolitickou technologií na čipu. Mikropočítač = počítač postavený na bázi mikroprocesoru. Mikrokontrolér

Více

Knihovna WebGraphLib

Knihovna WebGraphLib Knihovna WebGraphLib TXV 003 58.01 první vydání květen 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 58.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Březen 2010 1 První vydání, popis odpovídá WebGraphLib_v10 OBSAH 1 Úvod...3

Více

Knihovna EpsnetLib TXV 003 73.01 první vydání září 2012 změny vyhrazeny

Knihovna EpsnetLib TXV 003 73.01 první vydání září 2012 změny vyhrazeny Knihovna EpsnetLib TXV 003 73.01 první vydání září 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 73.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Září 2012 1 První vydání, popis odpovídá EpsnetLib_v11 OBSAH 1 Úvod...3 2 Datové

Více

v aritmetické jednotce počíta

v aritmetické jednotce počíta v aritmetické jednotce počíta tače (Opakování) Dvojková, osmičková a šestnáctková soustava () Osmičková nebo šestnáctková soustava se používá ke snadnému zápisu binárních čísel. 2 A 3 Doplněné nuly B Číslo

Více

BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení

BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení Ing. Pavel Kubalík, Ph.D., 2010 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

3. ZÁKLADNÍ INSTRUKCE JAZYKA TECHNOL

3. ZÁKLADNÍ INSTRUKCE JAZYKA TECHNOL Základní jazyka PLC836 3. ZÁKLADNÍ INSTRUKCE JAZYKA TECHNOL Jazyk TECHNOL je určen pro efektivní programování interfejsu pro systémy CNC8x9 a CNC872. Jazyk používá výhradně symbolických adres a to i při

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ107/1500/340410

Více

Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení: Křestní jméno: Osobní číslo: Obor:

Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení: Křestní jméno: Osobní číslo: Obor: Západočeská univerzita v Plzni Písemná zkouška z předmětu: Zkoušející: Katedra informatiky a výpočetní techniky Počítačová technika KIV/POT Dr. Ing. Karel Dudáček Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení:

Více

10. MAPOVÁNÍ BINÁRNÍCH A ANALOGOVÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ

10. MAPOVÁNÍ BINÁRNÍCH A ANALOGOVÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ 10. MAPOVÁNÍ BINÁRNÍCH A ANALOGOVÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ 10.1 Princip mapování Mapování vstupů a výstupů umožňuje přiřazovat fyzické vstupy a výstupy pro periferie MEFI k PLC programu jen na základě konfigurace

Více

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete:

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete: LEKCE 6 Operátory V této lekci najdete: Aritmetické operátory...94 Porovnávací operátory...96 Operátor řetězení...97 Bitové logické operátory...97 Další operátory...101 92 ČÁST I: Programování v jazyce

Více

Knihovna ConvertLib TXV 003 82.01 první vydání září 2013 změny vyhrazeny

Knihovna ConvertLib TXV 003 82.01 první vydání září 2013 změny vyhrazeny Knihovna ConvertLib TXV 003 82.01 první vydání září 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 82.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Září 2013 1 První vydání, popis odpovídá ConvertLib_v16 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

Číselné soustavy. Binární číselná soustava

Číselné soustavy. Binární číselná soustava 12. Číselné soustavy, binární číselná soustava. Kódování informací, binární váhový kód, kódování záporných čísel. Standardní jednoduché datové typy s pevnou a s pohyblivou řádovou tečkou. Základní strukturované

Více

Knihovna ServoLib Řízení servopohonu bez zpětné vazby. TXV 003 50.01 první vydání březen 2009 změny vyhrazeny

Knihovna ServoLib Řízení servopohonu bez zpětné vazby. TXV 003 50.01 první vydání březen 2009 změny vyhrazeny Knihovna ServoLib Řízení servopohonu bez zpětné vazby TXV 3 5.1 první vydání březen 29 změny vyhrazeny Historie změn Datum Vydání Popis změn Březen 29 1 První vydání OBSAH 1 Úvod...3 1.1 Servopohony s

Více

2.7 Binární sčítačka. 2.7.1 Úkol měření:

2.7 Binární sčítačka. 2.7.1 Úkol měření: 2.7 Binární sčítačka 2.7.1 Úkol měření: 1. Navrhněte a realizujte 3-bitovou sčítačku. Pro řešení využijte dílčích kroků: pomocí pravdivostní tabulky navrhněte a realizujte polosčítačku pomocí pravdivostní

Více

Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP

Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP Application Note #05/14: Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP Požadavky: OMC8000 má přiřazenu IP adresu (statickou, nebo pomocí DHCP), označme ji OMC8000_IP Na straně PC máte spuštěného

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy programování a algoritmizace úloh. Ing. Hodál Jaroslav, Ph.D. VY_32_INOVACE_25 09

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy programování a algoritmizace úloh. Ing. Hodál Jaroslav, Ph.D. VY_32_INOVACE_25 09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy programování a algoritmizace úloh Operátory Autor:

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR říjen 2007 EQ22 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 8 4. Připojení regulátorů na vedení 10 1. Přehled

Více

Kubatova 19.4.2007 Y36SAP 8. Strojový kód Jazyk symbolických instrukcí asembler JSA pro ADOP a AVR. 2007-Kubátová Y36SAP-strojový kód 1

Kubatova 19.4.2007 Y36SAP 8. Strojový kód Jazyk symbolických instrukcí asembler JSA pro ADOP a AVR. 2007-Kubátová Y36SAP-strojový kód 1 Y36SAP 8 Strojový kód Jazyk symbolických instrukcí asembler JSA pro ADOP a AVR 2007-Kubátová Y36SAP-strojový kód 1 Architektura souboru instrukcí, ISA - Instruction Set Architecture Vysoká Architektura

Více

Klimatizace. Třída: 4.C. Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Havířov Protokol do MIT. Skupina: 3. Zpráva číslo: 3

Klimatizace. Třída: 4.C. Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Havířov Protokol do MIT. Skupina: 3. Zpráva číslo: 3 Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Havířov Protokol do MIT Třída: 4.C Skupina: 3 Klimatizace Zpráva číslo: 3 Dne: 08.01.2007 Soupis použitých přístrojů: přípravek s μc 8051 přípravek s LCD přípravek

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Registry a čítače část 2

Registry a čítače část 2 Registry a čítače část 2 Vypracoval SOU Ohradní Vladimír Jelínek Aktualizace září 2012 Úvod Registry a čítače jsou častým stavebním blokem v číslicových systémech. Jsou založeny na funkci synchronních

Více

Průvodní zpráva k projektu

Průvodní zpráva k projektu SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 42, 397 Písek Průvodní zpráva k projektu 369P25 Implementace informačních technologií do výuky automatizační techniky část II Popis aplikačních programů autoři: Ing. Miroslav

Více

MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO

MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO List č.: 1/8 MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO - najednou lze vyčíst maximálně 20 wordů (tj. 40byte) název adresa typ popis poznámka modul LSB 1 LSB R identifikace modulu spodní byte modul má identifikaci

Více

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu }

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu } 5. Operátor čárka, - slouží k jistému určení pořadí vykonání dvou příkazů - oddělím-li čárkou dva příkazy, je jisté, že ten první bude vykonán dříve než příkaz druhý. Např.: i = 5; j = 8; - po překladu

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Čísla v plovoucířádovéčárce. INP 2008 FIT VUT v Brně

Čísla v plovoucířádovéčárce. INP 2008 FIT VUT v Brně Čísla v plovoucířádovéčárce INP 2008 FIT VUT v Brně Čísla v pevné vs plovoucí řádové čárce Pevnářádováčárka FX bez desetinné části (8 bitů) Přímý kód: 0 až 255 Doplňkový kód: -128 až 127 aj. s desetinnou

Více

PLC AUTOMAT SIEMENS SIMATIC S7-200. Úvod k učebním textům. PLC automat SIEMENS SIMATIC S7-200. Základní informace

PLC AUTOMAT SIEMENS SIMATIC S7-200. Úvod k učebním textům. PLC automat SIEMENS SIMATIC S7-200. Základní informace PLC AUTOMAT SIEMENS SIMATIC S7-200 UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU MECHATRONIKY 1 OBSAH: Úvod k učebním textům... 3 PLC automat SIEMENS SIMATIC S7-200... 3 Základní informace... 3 Popis jednotlivých částí, přehled

Více

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> 9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include int main(void) { int dcislo, kolikbcislic = 0, mezivysledek = 0, i; int vysledek[1000]; printf("zadejte

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

Sekvenční logické obvody

Sekvenční logické obvody Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru

Pohled do nitra mikroprocesoru Pohled do nitra mikroprocesoru Obsah 1. Pohled do nitra mikroprocesoru 2. Architektury mikroprocesorů 3. Organizace cvičného mikroprocesoru 4. Registry v mikroprocesoru 5. Aritmeticko-logická jednotka

Více

Základní jednotky používané ve výpočetní technice

Základní jednotky používané ve výpočetní technice Základní jednotky používané ve výpočetní technice Nejmenší jednotkou informace je bit [b], který může nabývat pouze dvou hodnot 1/0 (ano/ne, true/false). Tato jednotka není dostatečná pro praktické použití,

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

BISTABILNÍ KLOPNÉ OBVODY, ČÍTAČE

BISTABILNÍ KLOPNÉ OBVODY, ČÍTAČE BISTABILNÍ KLOPNÉ OBVODY, ČÍTAČE Úvod Účelem úlohy je seznámení s funkcemi a zapojeními několika sekvenčních logických obvodů, s tzv. bistabilními klopnými obvody a čítači. U logických obvodů se často

Více

1 z 9 9.6.2008 13:27

1 z 9 9.6.2008 13:27 1 z 9 9.6.2008 13:27 Test: "TVY_KLO" Otázka č. 1 Převodníku je: kombinační logický obvod, který převádí jeden binární kód do druhého Odpověď B: obvod, pomocí kterého můžeme převádět číslo z jedné soustavy

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

Mikroprocesorová technika (BMPT)

Mikroprocesorová technika (BMPT) Mikroprocesorová technika (BMPT) Přednáška č. 10 Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. Obsah přednášky Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Dekadická, binární, hexadecimální

Více

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3 ULAD 10 - Uživatelský manuál PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002 Obsah 1 Specifikace převodníku ULAD 10 1 2 Ovládání z PC po lince RS-485 2 2.1 Slovník přístupných proměnných....................

Více

Knihovny pro programování PLC Tecomat podle IEC 61 131-3

Knihovny pro programování PLC Tecomat podle IEC 61 131-3 Knihovny pro programování PLC Tecomat podle IEC 61 131-3 TXV 003 22.01 osmé vydání březen 2006 změny vyhrazeny 1 TXV 003 22.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 až únor 2006 Březen 2006

Více

Přednáška - Čítače. 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1

Přednáška - Čítače. 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Přednáška - Čítače 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Náplň přednášky Čítače v MCU forma, principy činnosti A3B38MMP, 2013, J.Fischer,

Více

MODERNIZACE VÝUKY PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

MODERNIZACE VÝUKY PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Projekt: MODERNIZCE VÝUK PŘEDMĚTU ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Úloha: Měření kombinačních logických funkcí kombinační logický obvod XOR neboli EXLUSIV OR Obor: Elektrikář slaboproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jiří

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Název sady Téma Anotace Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram CZ.1.07/1.5.00/34.0556

Více

12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace.

12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace. 12. Booleova algebra, logická funkce určitá a neurčitá, realizace logických funkcí, binární kódy pro algebraické operace. Logická proměnná - proměnná nesoucí logickou hodnotu Logická funkce - funkce přiřazující

Více

Knihovna DMX512lib Komunikace protokolem DMX512. TXV 003 61.01 prvé vydání srpen 2010 změny vyhrazeny

Knihovna DMX512lib Komunikace protokolem DMX512. TXV 003 61.01 prvé vydání srpen 2010 změny vyhrazeny Knihovna DMX512lib Komunikace protokolem DMX512 TXV 003 61.01 prvé vydání srpen 2010 změny vyhrazeny Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2010 1 První vydání knihovny DMX512lib_V10 OBSAH 1Úvod...3

Více

Paměti a jejich organizace

Paměti a jejich organizace Kapitola 5 Paměti a jejich organizace 5.1 Vnitřní a vnější paměti, vlastnosti jednotlivých typů Vnější paměti Jsou umístěny mimo základní jednotku. Lze je zařadit mezi periferní zařízení. Zápis a čtení

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška I. 10. 10. 2014 1 / 21

Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška I. 10. 10. 2014 1 / 21 Operační systémy Úvod do Operačních Systémů Petr Krajča Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška I. 10. 10. 2014 1 / 21 Organizační informace email: petr.krajca@upol.cz

Více

Obsah. Popis funkcí. RS485/MODBUS-RTU ver. 3.0. Komunikace s převodníkem probíhá na principu MASTER - SLAVE. Protokol MODBUS mát tuto strukturu:

Obsah. Popis funkcí. RS485/MODBUS-RTU ver. 3.0. Komunikace s převodníkem probíhá na principu MASTER - SLAVE. Protokol MODBUS mát tuto strukturu: Komunikace s převodníkem probíhá na principu MASTER - SLAVE. Protokol MODBUS mát tuto strukturu: Význam jednotlivých částí protokolu část příkazu

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

35POS 2006. Počítačové systémy. 8 Mnohaúrovňová organizace počítače 1

35POS 2006. Počítačové systémy. 8 Mnohaúrovňová organizace počítače 1 35POS 2006 Počítačové systémy 8 Mnohaúrovňová organizace počítače 1 1 Mnohaúrovňová organizace počítače Strojový jazyk počítače - množ. jedn. instr. - do ní převést prog. pro výkon -úroveň L1 - abeceda

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Název sady Téma Anotace Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram CZ.1.07/1.5.00/34.0556

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

Jazyk symbolických adres

Jazyk symbolických adres Jazyk symbolických adres 1 Proč programovat v JSA Pro některé procesory resp. MCU jsou překladače JSA dostupnější. Některé překladače vyšších jazyků neumí využít určité speciální vlastnosti procesoru.

Více

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování 8. Rozšiřující deska Evb_IO a Evb_Motor Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem

Operační systémy. Cvičení 3: Programování v C pod Unixem Operační systémy Cvičení 3: Programování v C pod Unixem 1 Obsah cvičení Editace zdrojového kódu Překlad zdrojového kódu Základní datové typy, struktura, ukazatel, pole Načtení vstupních dat Poznámka: uvedené

Více

Universita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky. Mikroprocesorová technika. Semestrální práce

Universita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky. Mikroprocesorová technika. Semestrální práce Universita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Mikroprocesorová technika Semestrální práce Jméno: Chmelař Pavel Datum: 14. 5. 2008 Úkol: Příklad č. 1 V paměti dat je uložen blok 8 b čísel se

Více

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace Kódováni dat Před zpracováním dat například v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování. Kód je předpis pro

Více

Knihovna EnergyLib TXV 003 65.01 čtvrté vydání červen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna EnergyLib TXV 003 65.01 čtvrté vydání červen 2012 změny vyhrazeny Knihovna EnergyLib TXV 003 65.01 čtvrté vydání červen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 65.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2011 1 První vydání, popis odpovídá EnergyLib_v10 Červen 2011 2 Únor

Více

Číslicové obvody základní pojmy

Číslicové obvody základní pojmy Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů:

Více

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5

3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače... 3. 4 Problémy s matematickými operacemi 5 Obsah Obsah 1 Číselné soustavy 1 2 Paměť počítače 1 2.1 Měření objemu paměti počítače................... 1 3 Jednoduché datové typy 2 3.1 Interpretace čísel v paměti počítače................. 3 4 Problémy

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -4 Operace & Výrazy Vítejte ve čtvrté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekce Datové Typy prezentovaly mnoho nových konceptů ; Doufám, že jste všemu porozuměli,

Více

umenugr JEDNOTKA PRO VYTVÁŘENÍ UŽIVATELSKÝCH GRAFICKÝCH MENU Příručka uživatele a programátora

umenugr JEDNOTKA PRO VYTVÁŘENÍ UŽIVATELSKÝCH GRAFICKÝCH MENU Příručka uživatele a programátora umenugr JEDNOTKA PRO VYTVÁŘENÍ UŽIVATELSKÝCH GRAFICKÝCH MENU Příručka uživatele a programátora SofCon spol. s r.o. Střešovická 49 162 00 Praha 6 tel/fax: +420 220 180 454 E-mail: sofcon@sofcon.cz www:

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

B. Sčítání,odčítání adoplňkovýkód

B. Sčítání,odčítání adoplňkovýkód B. Sčítání,odčítání adoplňkovýkód číselné soustavy a řádová mřížka sčítání a odčítání racionálních a celých čísel úplná a poloviční sčítačka sčítačka s postupným šířením přenosu a s predikcí přenosů sčítání

Více

Sylabus kurzu Elektronika

Sylabus kurzu Elektronika Sylabus kurzu Elektronika 5. ledna 2004 1 Analogová část Tato část je zaměřena zejména na elektronické prvky a zapojení v analogových obvodech. 1.1 Pasivní elektronické prvky Rezistor, kondenzátor, cívka-

Více