SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT MODEL 32 BITŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT MODEL 32 BITŮ"

Transkript

1 SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT MODEL 32 BITŮ

2 Obsah SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT MODEL 32 BITŮ 17. vydání - září 2010 OBSAH ÚVOD INSTRUKCE PRO ČTENÍ A ZÁPIS DAT...8 LD, LDQ, LDC...8 LDIB, LDI, LDIW, LDIL, LDIQ...11 LEA...13 WR, WRC...14 WRIB, WRI, WRIW, WRIL, WRIQ...17 WRA...19 PUT LOGICKÉ INSTRUKCE...23 AND, ANC...23 OR, ORC...26 XOR, XOC...29 NEG...32 SET, RES...33 LET, BET...35 FLG...37 STK...39 ROL, ROR...40 SHL, SHR...42 SWP, SWL ČÍTAČE, POSUVNÉ REGISTRY, ČASOVAČE, KROKOVÝ ŘADIČ...44 CTU, CTD, CNT...44 SFL, SFR...50 TON, TOF...52 RTO...56 IMP...59 STE ARITMETICKÉ INSTRUKCE...63 ADD, SUB...63 MUL, MULS...64 DIV, DID, DIVL, DIVS, MOD, MODS...65 INR, DCR...68 EQ, LT, LTS, GT, GTS...70 CMP, CMPS...72 MAX, MAXS, MIN, MINS...73 ABSL, CSGL, EXTB, EXTW...74 BIN, BIL, BCD, BCL TXV

3 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů 5. OPERACE SE ZÁSOBNÍKY...77 POP...77 NXT, PRV, CHG, CHGS...78 LAC, WAC...79 PSHB, PSHW, PSHL, PSHQ, POPB, POPW, POPL, POPQ INSTRUKCE SKOKŮ A VOLÁNÍ...82 JMP, JMD, JMC, JMI...82 JZ, JNZ, JC, JNC, JB, JNB, JS, JNS...83 CAL, CAD, CAC, CAI...85 RET, RED, REC...86 L ORGANIZAČNÍ INSTRUKCE...88 P, E, ED, EC...88 NOP...90 BP...91 SEQ TABULKOVÉ INSTRUKCE...93 LTB...93 WTB...96 FTB, FTBN...99 FTM, FTMN FTS, FTSF, FTSS BLOKOVÉ OPERACE SRC, MOV MTN, MNT FIL BCMP OPERACE SE STRUKTUROVANÝMI TABULKAMI LDSR, LDS WRSR, WRS FIS, FIT FNS, FNT ARITMETICKÉ INSTRUKCE V PLOVOUCÍ ŘÁDOVÉ ČÁRCE ADF, ADDF, SUF, SUDF MUF, MUDF, DIF, DIDF EQF, EQDF, LTF, LTDF, GTF, GTDF, CMF, CMDF MAXF, MAXD, MINF, MIND CEI, CEID, FLO, FLOD, RND, RNDD ABS, ABSD, CSG, CSGD LOG, LOGD, LN, LND, EXP, EXPD, POW, POWD, SQR, SQRD, HYP, HYPD SIN, SIND, ASN, ASND, COS, COSD, ACS, ACSD, TAN, TAND, ATN, ATND UWF, IWF, ULF, ILF ULDF, ILDF, FDF UFW, IFW, UFL, IFL UDFL, IDFL, DFF TXV

4 Obsah 12. INSTRUKCE REGULÁTORU PID CNV PID PIDA INSTRUKCE OBSLUHY TERMINÁLU A OPERACE SE ZNAKY ASCII TER BAS ASB STF, STDF FST, DFST SYSTÉMOVÉ INSTRUKCE RDT, WRT RDB, WDB, IDB STATM CHPAR RFRM IDTM TABM CRCM NSLOCK TODT, FRDT LIP PIP, PIPR FUZ, DFZ PŘENOS UŽIVATELSKÉHO PROGRAMU MEZI RŮZNÝMI MODELY SOUBORU INSTRUKCÍ Operace s proměnnými Operace na u Redukce instrukcí a jejich ekvivalenty Instrukce SWL nezaměňuje A0 a A Zrušení kaskádování aritmetických operací Formáty násobení a dělení Přímý přístup do periferních modulů Podpora vyššího jazyka Uživatelské instrukce Operace se znaménkem Tabulkové instrukce Blokové instrukce Limitní instrukce Instrukce obsluhy terminálu a operace se znaky ASCII Výpočet zabezpečovacích znaků Zabezpečovací instrukce Fuzzy logika a interpolace PŘEHLED INSTRUKCÍ Přehled instrukcí s přípustnými operandy Abecední seznam instrukcí TXV

5 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů ÚVOD Zásady popisu instrukcí V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé instrukce PLC. Velká část instrukcí připouští operandy různých typů z různých prostorů, nebo mohou být i bezoperandové. V zájmu přehlednosti popisu nebudeme podrobně popisovat všechny možné kombinace, ale pouze typické případy. Například přístup k operandům X, Y, S, D, R je vždy analogický. Popíšeme-li tedy chování instrukce LD %R12.3, budeme předpokládat, že instrukce LD %X1.7 se chová obdobně. Přehledy instrukcí s přípustnými operandy pro jednotlivé typy centrálních jednotek jsou uvedeny v příloze. V titulní hlavičce každé instrukce je uvedena její symbolická zkratka a název. Dále je uvedena tabulka znázorňující stav u a zápisníku před a po instrukci. Následují přípustné operandy (X, Y, S, D, R, #, T) a jejich typy pro jednotlivé řady centrálních jednotek, popis funkce, ovlivňované příznaky a typické příklady chování. Vzhledem k tomu, že centrální jednotky se em šířky 32 bitů umožňují programování ve vyšším jazyce podle normy IEC 61131, budeme používat typy proměnných odpovídající této normě. Od původních typů Teco se liší kromě jména především tím, že rozlišují znaménkové a neznaménkové proměnné. Přehled typů proměnných podle IEC a jejich ekvivalentů podle Teco je uveden v tab.1.1. Tab.1.1 Přehled typů proměnných podle IEC a jejich ekvivalentů podle Teco IEC Teco charakteristika bool bit 1 bit byte byte 8 bitů usint byte 8 bitů bez znaménka sint byte 8 bitů se znaménkem word word 16 bitů uint word 16 bitů bez znaménka int word 16 bitů se znaménkem dword long 32 bitů udint long 32 bitů bez znaménka dint long 32 bitů se znaménkem real float 32 bitů s pohyblivou řádovou čárkou lreal double 64 bitů s pohyblivou řádovou čárkou Absolutní adresy jsou psány s uvozujícím znakem %, který je při programování centrálních jednotek se em šířky 32 bitů povinný. Stejně tak zápis prefixů je psán ve tvaru indx() (viz kap.15.8.). Řady centrálních jednotek a model u Centrální jednotky PLC TECOMAT a regulátorů TECOREG jsou rozděleny podle svých vlastností do následujících řad: řada B řada C řada D řada E řada G - NS950 CPM-1B, CPM-2B - TC650, TC700 CP-7001, CP TR050, TR200, TR300, TC400, TC500, TC600, NS950 CPM-1D - NS950 CPM-1E - TC700 CP-7003, CP TXV

6 řada K řada L řada M řada S Úvod - softplc, FOXTROT CP-1004, CP-1005, CP-1008, CP-1014, CP-1015, CP-1016, CP-1018 TC700 CP-7004 TC700 CP NS950 CPM-1M - NS950 CPM-1S, CPM-2S PLC TECOMAT mají dva modely u, které se od sebe liší šířkou jedné vrstvy. Řady B, D, E, M a S mají jednotlivé vrstvy u široké 16 bitů, zatímco ostatní řady mají vrstvy u široké 32 bitů. Z toho plynou určité rozdíly mezi chováním jednotlivých modelů. Tato příručka je věnována výhradně centrálním jednotkám se em šířky 32 bitů. Instrukční soubor pro centrální jednotky se em šířky 16 bitů je popsán v příručce Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 16 bitů, TXV Rozdíly v chování obou modelů a přenos uživatelského programu mezi nimi je popsán v kapitole 15 této příručky. Zásady zobrazení příkladů V příkladech některých instrukcí jsou paměťové prostory a PLC zobrazeny graficky podle zásad odpovídajících použitému formátu. Malá písmena označují libovolnou nezměněnou hodnotu. Podrobnosti o formátech dat v paměťových prostorech a u jsou uvedeny v Příručce programátora PLC TECOMAT TXV V popisech instrukcí je vždy jako aktivní použit A, na jeho místě však může být kterýkoli další. Stručný přehled souboru instrukcí 1. Instrukce pro čtení a zápis dat Čtení a zápis dat ve všech formátech, nepřímé čtení a zápis, podmíněný zápis a zápis s alternací nejvyššího bitu. 2. Logické instrukce Logické instrukce AND, OR, XOR s přímými i negovanými operandy, negace, detekce náběžné hrany nebo obou hran, podmíněné nastavení nebo nulování proměnné, rotace vlevo i vpravo, posun vlevo i vpravo, logické sklopení u, záměna bytů vrcholu u, logické funkce vrcholu u. 3. Čítače, posuvné registry, časovače, krokový řadič Dopředný, zpětný a obousměrný čítač, posuvný registr vlevo i vpravo, časovač se zpožděným přítahem nebo odpadem, integrující časovač, impulz definované délky, krokový řadič. 4. Aritmetické instrukce Aritmetické instrukce v pevné řádové čárce (8, 16, 32 bitů), bez znaménka i se znaménkem, sčítání, odčítání, násobení, dělení, inkrementace, dekrementace, porovnání, limitní funkce, absolutní hodnota, změna znaménka, převod z binární soustavy na BCD kód a opačně. 5. Operace se y Posun u, výměna ů, přesun hodnot mezi y, systémový stack. 6 TXV

7 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů 6. Instrukce skoků a volání Přímé skoky, nepřímé skoky, podmíněné skoky, přímá volání podprogramu, nepřímá volání, podmíněná volání, návrat z podprogramu, podmíněný návrat z podprogramu, návěští. 7. Organizační instrukce Začátek a konec procesu, podmíněný konec procesu, konec cyklu, prázdná instrukce, ladicí bod, podmíněné přerušení procesu. 8. Tabulkové instrukce Čtení a zápis do tabulky nebo pole v zápisníku, hledání hodnoty. 9. Blokové operace Přesun bloku dat, přesun tabulky do zápisníku a opačně, plnění bloku konstantou. 10. Operace se strukturovanými tabulkami Čtení a zápis položky strukturované tabulky, hledání položky, plnění položky konstantou. 11. Aritmetické instrukce v plovoucí řádové čárce Sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnání, zaokrouhlování, absolutní hodnota, logaritmické, exponenciální a goniometrické funkce, převod mezi formáty s plovoucí a pevnou řádovou čárkou. 12. Instrukce regulátoru PID Převod měřených analogových hodnot na normalizované hodnoty s diagnostikou okrajových stavů, PID regulátor, PID regulátor s automatickým laděním. 13. Instrukce obsluhy terminálu a operace se znaky ASCII Obsluha znakového displeje, převod čísel na ASCII řetězce a opačně. 14. Systémové instrukce Přístup k obvodu reálného času, zápis do a čtení z přídavné paměti DataBox, ovládání a diagnostika periferního systému, výpočet zabezpečovacích znaků, zamykání uživatelského programu, speciální funkce - lineární a prostorová interpolace, fuzzy logika. Existuje ještě jedna skupina instrukcí, které nejsou v této příručce popsány. Jsou to instrukce určené výhradně pro podporu vyššího jazyka. V uživatelských programech psaných v instrukcích PLC se nepoužívají. 7 TXV

8 1. Instrukce pro čtení a zápis dat 1. INSTRUKCE PRO ČTENÍ A ZÁPIS DAT LD, LDQ LDC Čtení dat Čtení negovaných dat Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand ope- A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 rand LD a A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a LD [lreal] a A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a LDQ a A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a LDC a A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 a a Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint LD X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L LD # C G K L C G K L LDQ # C G K L LDC X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L Funkce LD LDQ LDC Popis - čtení dat na vrchol u - čtení 64-bitové konstanty na vrchol u - čtení negovaných dat na vrchol u Instrukce LD a LDQ přečte data z adresovaného místa a beze změny ji uloží na vrchol u, instrukce LDC přečtená data neguje a pak ji uloží na vrchol u. Obsah zdrojového místa je nezměněn. Instrukce s operandem typu bool posunou o jednu úroveň vpřed a nastaví shodně všech 32 bitů vrcholu u A0. Instrukce s operandem typu byte, usint a sint posunou o jednu úroveň vpřed a zapíší do nejnižšího bytu vrcholu u A0. Ostatní byty vrcholu jsou vynulovány. Instrukce s operandem typu word, uint a int posunou o jednu úroveň vpřed a zapíší do spodního wordu vrcholu u A0. Horní word vrcholu je vynulován. Instrukce s operandem typu dword, udint, dint a real posunou o jednu úroveň vpřed a zapíší na celý vrchol u A0. Instrukce s operandem typu lreal posunou o dvě úrovně vpřed a zapíší na vrchol u A01. real lreal 8 TXV

9 Příklad Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů #reg bool cteni, ctenic, zapis, zapisc P 0 LD cteni WR zapis LDC ctenic WR zapisc E 0 Schéma LD %R10.3 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 před instrukcí LD aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc dddddddd dddddddd dddddddd dddddddd eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff gggggggg gggggggg gggggggg gggggggg hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh zápisník po instrukci LD bit R A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc dddddddd dddddddd dddddddd dddddddd eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff gggggggg gggggggg gggggggg gggggggg LD %R10 před instrukcí LD zápisník po instrukci LD A0 aaaaaaaa A0 A1 bbbbbbbb A1 A2 cccccccc R10 $6C A2 A3 dddddddd A3 A4 eeeeeeee A4 A5 ffffffff A5 A6 gggggggg A6 A7 hhhhhhhh A7 $ C aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg 9 TXV

10 1. Instrukce pro čtení a zápis dat LD %RW10 LD %RL10 před instrukcí LD zápisník A0 aaaaaaaa A0 A1 bbbbbbbb A1 A2 cccccccc R10 $6C A2 A3 dddddddd R11 $E7 A3 A4 eeeeeeee A4 A5 ffffffff A5 A6 gggggggg A6 A7 hhhhhhhh A7 před instrukcí LD zápisník A0 aaaaaaaa A0 A1 bbbbbbbb A1 A2 cccccccc R10 $6C A2 A3 dddddddd R11 $E7 A3 A4 eeeeeeee R12 $14 A4 A5 ffffffff R13 $10 A5 A6 gggggggg A6 A7 hhhhhhhh A7 po instrukci LD $0000E76C aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg po instrukci LD $1014E76C aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg LD %RD10 před instrukcí LD zápisník po instrukci LD A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 $6C $E7 $14 $10 $77 $35 $C5 $4A A01 A2 A3 A4 A5 A6 A7 $1014E76C $4AC53577 aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff 10 TXV

11 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů LDIB, LDI, LDIW, LDIL, LDIQ Nepřímé čtení dat Instrukce Vstupní parametry Výsledek ADR ADR A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 LDIB, LDI ADR a a a LDIW, LDIL ADR a a a LDIQ ADR a A6 A5 A4 A3 A2 A1 a a ADR - čtená adresa (typ udint) Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint LDIB bez operandu C G K L LDI bez operandu C G K L LDIW bez operandu C G K L LDIL bez operandu C G K L C G K L LDIQ bez operandu C G K L Funkce LDIB - čtení bitu dat z bitové adresy uložené na vrcholu u LDI - čtení 8 bitů dat z adresy uložené na vrcholu u LDIW - čtení 16 bitů dat z adresy uložené na vrcholu u LDIL - čtení 32 bitů dat z adresy uložené na vrcholu u LDIQ - čtení 64 bitů dat z adresy uložené na vrcholu u Popis Instrukce LDIB, LDI, LDIW, LDIL a LDIQ použijí jako adresu obsah vrcholu u. Obsah této adresy beze změny uloží na vrchol u. Obsah zdrojového místa je nezměněn. Instrukce LDIB zpracovává vrchol u jako tzv. bitovou adresu. Bitovou adresu z bytové adresy vynásobením 8 a přičtením čísla bitu, ze kterého chceme číst. Ostatní instrukce používají bytovou adresu. K získání bitové a bytové bázové adresy se používá instrukce LEA. Instrukce LDIB nastaví shodně všech 32 bitů vrcholu u A0 na hodnotu přečteného bitu. Instrukce LDI zapíše přečtenou hodnotu do nejnižšího bytu vrcholu u A0. Ostatní byty vrcholu jsou vynulovány. Instrukce LDIW zapíše přečtenou hodnotu do spodního wordu vrcholu u A0. Horní word vrcholu je vynulován. Instrukce LDIL zapíše přečtenou hodnotu na celý vrchol u A0. Instrukce LDIQ posune o jednu úroveň vpřed a zapíše přečtenou hodnotu na vrchol u A01. Tyto instrukce jsou výhodné pro nepřímý přístup k datům, kdy je adresa získána výpočtem. real lreal 11 TXV

12 1. Instrukce pro čtení a zápis dat Příklad #reg usint pole1[20], pole2[20] #reg usint index1, index2 P 0 LEA pole1 ADD index1 LDI LEA pole2 ADD index2 WRI E 0 bytová pole ukazovátka do polí Schéma LEA %R10.5 LDIB LEA %RL10 LDIL před instrukcí LDIB zápisník po instrukci LDIB A0 $ bit A0 $ A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb A2 cccccccc R A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee A4 eeeeeeee A5 ffffffff A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh před instrukcí LDIL zápisník po instrukci LDIL A0 $ A A0 $1014E76C A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb A2 cccccccc R10 $6C A2 cccccccc A3 dddddddd R11 $E7 A3 dddddddd A4 eeeeeeee R12 $14 A4 eeeeeeee A5 ffffffff R13 $10 A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh 12 TXV

13 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů LEA Načtení adresy Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 LEA ADR A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 ADR ADR - čtená adresa (typ udint) Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint LEA X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L Funkce LEA Popis - čtení adresy obsažené v operandu Instrukce LEA slouží k vytvoření bázové adresy pro instrukce nepřímého čtení a zápisu. Instrukce s operandem typu bool posune o jednu úroveň vpřed a na vrchol u uloží jeho bitovou adresu, tj. osminásobek bytové adresy zvýšený o číslo bitu. Instrukce s operandy ostatních typů posune o jednu úroveň vpřed a na vrchol u uloží jeho bytovou adresu. Příklad #reg bool pole1[20], pole2[20] bitová pole #reg usint index1, index2 ukazovátka do polí P 0 LEA pole1 ADD index1 LDIB LEA pole2 ADD index2 WRIB E 0 real lreal 13 TXV

14 1. Instrukce pro čtení a zápis dat WR WRC Zápis dat Zápis negovaných dat Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand ope- A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 rand WR a a a WR [lreal] a a a WRC a a a Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint WR X Y S R C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L WRC X Y S R C G K L C G K L C G K L C G K L Funkce WR WRC Popis: - zápis dat z vrcholu u - zápis negovaných dat z vrcholu u Instrukce WR přečte hodnotu vrcholu u a beze změny ji uloží do adresovaného místa, instrukce WRC přečtenou hodnotu neguje a pak ji uloží do adresovaného místa. Obsah celého u zůstává nezměněn. Instrukce s operandem typu bool provedou logický součet (OR) všech bitů vrcholu u A0 a jeho hodnotu uloží do adresovaného bitu, instrukce WRC ukládá negovanou hodnotu tohoto součtu (NOR). Je-li tedy A0 = 0, pak instrukce WR zapisuje hodnotu log.0 a WRC hodnotu log.1, v ostatních případech (A0 0) zapisuje instrukce WR hodnotu log.1 a instrukce WRC hodnotu log.0. Upozornění: real lreal Bitová instrukce WRC zapisuje negovanou hodnotu logického součtu všech bitů A0, tedy funkci NOR. Její výsledek není totožný s výsledkem, který bychom obdrželi logickým sečtením negovaných bitů A0. Instrukce s operandem typu byte, usint a sint pracují pouze s nejnižším bytem vrcholu u. Zbylé tři byty vrcholu A0 nejsou zpracovány. Instrukce s operandem typu word, uint a int pracují pouze s dolním wordem vrcholu u. Horní word vrcholu A0 není zpracován. Instrukce s operandem typu dword, udint, dint a real pracují s celým vrcholem u A0. Instrukce s operandem typu lreal pracuje s vrcholem u tvořeným dvojvrstvou A TXV

15 Příklad Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů #reg bool cteni, ctenic, zapis, zapisc P 0 LD cteni WR zapis LD ctenic WRC zapisc E 0 Schéma WR %R10.3 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc dddddddd dddddddd dddddddd dddddddd eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff gggggggg gggggggg gggggggg gggggggg hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh zápisník po instrukci WR bit R WR %R10 WR %RW10 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 $539DE76C bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh $539DE76C bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh zápisník po instrukci WR R10 R10 R11 $6C zápisník po instrukci WR $6C $E7 15 TXV

16 1. Instrukce pro čtení a zápis dat WR %RL10 WR %RD10 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 $539DE76C bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh $539DE76C $967A3F01 cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh zápisník po instrukci WR R10 R11 R12 $6C $E7 $9D R13 $53 zápisník po instrukci WR R10 $6C R11 $E7 R12 $9D R13 $53 R14 $01 R15 $3F R16 $7A R17 $96 16 TXV

17 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů WRIB, WRI, WRIW, WRIL, WRIQ Nepřímý zápis dat Instrukce Vstupní parametry Výsledek ADR ADR A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 WRIB, WRI a ADR ADR A7 A6 A5 A4 A3 A2 a a WRIW, WRIL a ADR ADR A7 A6 A5 A4 A3 A2 a a WRIQ a ADR a A7 A6 A5 A4 A3 a a ADR - zapisovaná adresa (typ udint) Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint WRIB bez operandu C G K L WRI bez operandu C G K L WRIW bez operandu C G K L WRIL bez operandu C G K L C G K L WRIQ bez operandu C G K L Funkce WRIB - zápis bitu dat do bitové adresy uložené na vrcholu u WRI - zápis 8 bitů dat do adresy uložené na vrcholu u WRIW - zápis 16 bitů dat do adresy uložené na vrcholu u WRIL - zápis 32 bitů dat do adresy uložené na vrcholu u WRIQ - zápis 64 bitů dat do adresy uložené na vrcholu u Popis Instrukce WRIB, WRI, WRIW, WRIL a WRIQ použijí jako adresu obsah vrcholu u. Posunou o jednu úroveň vpřed a obsah nového vrcholu u uloží beze změny na tuto adresu. Instrukce WRIB zpracovává vrchol u jako tzv. bitovou adresu. Bitovou adresu z bytové adresy vynásobením 8 a přičtením čísla bitu, do kterého chceme zapisovat. Ostatní instrukce používají bytovou adresu. K získání bitové a bytové bázové adresy se používá instrukce LEA. Instrukce WRIB provede logický součet (OR) všech bitů nového vrcholu u A0 (bývalá vrstva A1) a jeho hodnotu uloží do adresovaného bitu. Je-li tedy A0 = 0, pak instrukce zapíše hodnotu log.0, v ostatních případech (A0 0) zapíše hodnotu log.1. Instrukce WRI zapíše na danou adresu nejnižší byte nového vrcholu u (bývalá vrstva A1). Zbylé tři byty vrcholu A0 nejsou zpracovány. Instrukce WRIW zapíše na danou adresu dolní word nového vrcholu u (bývalá vrstva A1). Horní word vrcholu A0 není zpracován. Instrukce WRIL zapíše na danou adresu obsah nového vrcholu u (bývalá vrstva A1). Instrukce WRIQ zapíše na danou adresu obsah nového vrcholu u tvořeným dvojvrstvou A01 (bývalá dvojvrstva A12). Tyto instrukce jsou výhodné pro nepřímý přístup k datům, kdy je adresa získána výpočtem. real lreal 17 TXV

18 1. Instrukce pro čtení a zápis dat Příklad #reg usint pole1[20], pole2[20] #reg usint index1, index2 P 0 LEA pole1 ADD index1 LDI LEA pole2 ADD index2 WRI E 0 bytová pole ukazovátka do polí Schéma LEA %R10.5 WRIB před instrukcí WRIB A0 A1 $ $ A2 cccccccc A3 dddddddd A4 eeeeeeee A5 ffffffff A6 gggggggg A7 hhhhhhhh zápisník po instrukci WRIB bit R po instrukci WRIB A0 $ A1 cccccccc A2 dddddddd A3 eeeeeeee A4 ffffffff A5 gggggggg A6 hhhhhhhh A7 $ LEA %RL10 WRIL před instrukcí WRIL A0 A1 $ A $1014E76C A2 cccccccc A3 dddddddd A4 eeeeeeee A5 ffffffff A6 gggggggg A7 hhhhhhhh zápisník po instrukci WRIL R10 R11 R12 R13 $6C $E7 $14 $10 po instrukci WRIL A0 $1014E76C A1 cccccccc A2 dddddddd A3 eeeeeeee A4 ffffffff A5 gggggggg A6 hhhhhhhh A7 $ A 18 TXV

19 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů WRA Zápis dat s alternací Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A0 operand WRA a b a ( b ) a Operandy byte word dword usint uint udint WRA X Y S R C G K L C G K L C G K L Funkce WRA Popis - zápis dat z vrcholu u s alternací nejvyššího bitu Instrukce WRA čte hodnotu z vrcholu u, vymaskuje nejvyšší bit a uloží ji do adresovaného místa. Pak provede negaci stávajícího nejvyššího bitu adresovaného místa (alternaci). Obsah celého u zůstává nezměněn. Tuto instrukci lze s výhodou použít při ovládání inteligentních periferií, které vyžadují alternaci nejvyššího bitu při předávání parametrů (např. obsluha sériového kanálu v režimu UNI). Instrukce s operandem typu byte a usint pracuje pouze s nejnižším bytem vrcholu u A0. Zbylé tři byty vrcholu nejsou instrukcí zpracovány. Instrukce s operandem typu word a uint pracuje pouze s dolním wordem vrcholu u A0. Horní word vrcholu není zpracován. Instrukce s operandem typu dword a udint pracuje s celým vrcholem u A0. max Schéma WRA %R10 WRA %RW10 zápisník před instrukcí WRA zápisník po instrukci WRA bit R A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 $ bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh bit R zápisník před instrukcí WRA zápisník po instrukci WRA bit R10 R A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 $ bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh bit R10 R TXV

20 1. Instrukce pro čtení a zápis dat WRA %RL10 zápisník před instrukcí WRA zápisník po instrukci WRA bit R10 R11 R12 R A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 $ bbbbbbbb cccccccc dddddddd eeeeeeee ffffffff gggggggg hhhhhhhh bit R10 R11 R12 R TXV

21 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů PUT Podmíněný zápis dat Instrukce Vstupní parametry Výsledek S1.0 operand A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 PUT a 1 a a a 0 a Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint PUT X Y S R C G K L C G K L C G K L C G K L C G K L Funkce PUT - zápis dat z vrcholu u podmíněný hodnotou log.1 bitu S1.0 Popis Instrukce PUT je obdobou instrukce WR, která se však provede pouze tehdy, je-li S1.0 = log.1. Při S1.0 = log.0 neprovede žádnou činnost. Instrukce PUT otestuje bit S1.0 a pokud je roven log.1, čte hodnotu vrcholu u A0 a beze změny ji uloží do adresovaného místa. Obsah celého u i příznakových registrů zůstává nezměněn. Instrukce s operandem typu bool v případě S1.0 = log.1 provede logický součet (OR) všech bitů vrcholu u A0 a jeho hodnotu uloží do adresovaného bitu. Je-li tedy A0 = 0, pak instrukce zapisuje hodnotu log.0, v ostatních případech (A0 0) zapisuje instrukce hodnotu log.1. Instrukce s operandem typu byte, usint a sint pracují pouze s nejnižším bytem vrcholu u. Zbylé tři byty vrcholu A0 nejsou zpracovány. Instrukce s operandem typu word, uint a int pracují pouze s dolním wordem vrcholu u. Horní word vrcholu A0 není zpracován. Instrukce s operandem typu dword, udint, dint a real pracují s celým vrcholem u A0. Příznaky S S S1.0 (S) - vstupní podmínka instrukce 0 - instrukce se neprovede 1 - instrukce se provede v plném rozsahu Příklad #reg bool cteni, podminka, zapis P 0 LD podminka WR %S1.0 LD cteni PUT zapis E 0 real 21 TXV

22 1. Instrukce pro čtení a zápis dat Schéma Pokud má S1.0 hodnotu log.1, je schéma instrukce PUT totožné s instrukcí WR. Pokud má S1.0 hodnotu log.0, instrukce se chová jako prázdná. 22 TXV

23 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů 2. LOGICKÉ INSTRUKCE AND ANC Funkce AND Funkce NAND Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand ope- A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 rand AND a b a b b AND bez op. a b b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b ANC a b a b b ANC bez op. a b b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint AND X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L AND # C G K L AND bez operandu C G K L ANC X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L ANC # C G K L ANC bez operandu C G K L Funkce AND ANC Popis - logický součin vrcholu u s operandem - logický součin vrcholu u s negovaným operandem Funkce logického součinu (AND) nabývá hodnoty log.1, pokud jsou oba její operandy log.1, jinak má hodnotu log.0. Ve výrokovém počtu jí odpovídá spojení vyjadřující současnost ( a, i, současně ). V reléových schématech jí odpovídá sériové řazení kontaktů. Funkce je patrná z pravdivostní tabulky: Vstupní parametry Výsledek a b a b a b Operandové instrukce AND sejmou obsah adresovaného místa a provedou jeho logický součin s vrcholem u. Ten je přepsán výsledkem operace. Instrukce ANC provádí logický součin negace sejmutého obsahu adresovaného místa s vrcholem u. Obsah zdrojového místa je nezměněn. Instrukce s operandem typu bool zpracují celý vrchol u A0 tak, že s každým jeho bitem provedou určenou operaci. Výsledek těchto 32 operací instrukce uloží zpět na vrchol u A0. 23 TXV

24 2. Logické instrukce Instrukce s operandem typu byte, usint a sint zpracují nejnižší byte vrcholu u A0 jako 8 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží do nejnižšího bytu vrcholu u A0. Ostatní tři byty vrcholu A0 jsou vynulovány (provedena operace AND 0). Instrukce s operandem typu word, uint a int zpracují dolní word vrcholu u A0 jako 16 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží na dolní word vrcholu u A0. Horní word je vynulován (provedena operace AND 0). Instrukce s operandem typu dword, udint a dint zpracují vrchol u A0 jako 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží na vrchol u A0. Instrukce AND, ANC bez operandu provedou 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity vrstev A0 a A1 u. Pak posunou o jednu úroveň zpět a výsledek operace zapíší na nový vrchol u A0. Příklady Logický součin y = a b c #reg bool va, vb, vc, vystup P 0 LD va ANC vb AND vc WR vystup E 0 Logický součin y = a b #reg bool va, vb, vystup P 0 LD va LD vb AND WR vystup E 0 24 TXV

25 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů Schéma LD $9B35E76C před instrukcí AND po instrukci AND AND %R10.3 A0 $9B35E76C AND A0 $9B35E76C A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd bit A3 dddddddd A4 eeeeeeee A4 eeeeeeee A5 ffffffff R A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh LD $9B35E76C před instrukcí AND po instrukci AND AND %R10 A0 $9B35E76C AND A0 $ A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee A4 eeeeeeee A5 ffffffff R10 $38 A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh LD $9B35E76C před instrukcí AND po instrukci AND AND %RW10 A0 $9B35E76C AND A0 $0000E428 A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee R10 $38 A4 eeeeeeee A5 ffffffff R11 $F4 A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh LD $9B35E76C před instrukcí AND po instrukci AND AND %RL10 A0 $9B35E76C AND A0 $8315E428 A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee R10 $38 A4 eeeeeeee A5 ffffffff R11 $F4 A5 ffffffff A6 gggggggg R12 $15 A6 gggggggg A7 hhhhhhhh R13 $C7 A7 hhhhhhhh LD $C715F438 LD $9B35E76C AND před instrukcí AND po instrukci AND A0 $C715F438 AND A0 $8315E428 A1 $9B35E76C A1 cccccccc A2 cccccccc A2 dddddddd A3 dddddddd A3 eeeeeeee A4 eeeeeeee A4 ffffffff A5 ffffffff A5 gggggggg A6 gggggggg A6 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh A7 $C715F TXV

26 2. Logické instrukce OR ORC Funkce OR Funkce NOR Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand ope- A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 rand OR a b a + b b OR bez op. a b b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a + b ORC a b a + b b ORC bez op. a b b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a + b Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint OR X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L OR # C G K L OR bez operandu C G K L ORC X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L ORC # C G K L ORC bez operandu C G K L Funkce OR ORC Popis - logický součet vrcholu u s operandem - logický součet vrcholu u s negovaným operandem Funkce logického součtu (OR) nabývá hodnoty log.1, pokud je aspoň jeden z jejích operandů log.1, jinak má hodnotu log.0. Ve výrokovém počtu jí odpovídá spojka nebo. V reléových schématech jí odpovídá paralelní řazení kontaktů. Funkce je patrná z pravdivostní tabulky: Vstupní parametry Výsledek a b a + b a + b Operandové instrukce OR sejmou obsah adresovaného místa a provedou jeho logický součet s vrcholem u. Ten je přepsán výsledkem operace. Instrukce ORC provádí logický součet negace sejmutého obsahu adresovaného místa s vrcholem u. Obsah zdrojového místa je nezměněn. Instrukce s operandem typu bool zpracují celý vrchol u A0 tak, že s každým jeho bitem provedou určenou operaci. Výsledek těchto 32 operací instrukce uloží zpět na vrchol u A0. Instrukce s operandem typu byte, usint a sint zpracují nejnižší byte vrcholu u A0 jako 8 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží do nejnižšího bytu vrcholu u A0. Ostatní tři byty vrcholu A0 jsou ponechány beze změny (provedena operace OR 0). 26 TXV

27 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů Instrukce s operandem typu word, uint a int zpracují dolní word vrcholu u A0 jako 16 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží na dolní word vrcholu u A0. Horní word je ponechán beze změny (provedena operace OR 0). Instrukce s operandem typu dword, udint a dint zpracují vrchol u A0 jako 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží na vrchol u A0. Instrukce OR, ORC bez operandu provedou 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity vrstev A0 a A1 u. Pak posunou o jednu úroveň zpět a výsledek operace zapíší na nový vrchol u A0. Příklady Logický součet y = a + b + c #reg bool va, vb, vc, vystup P 0 LD va OR vb ORC vc WR vystup E 0 Logický součet y = a + b #reg bool va, vb, vystup P 0 LD va LD vb OR WR vystup E 0 27 TXV

28 2. Logické instrukce Schéma LD $9B35E76C před instrukcí OR po instrukci OR OR %R10.3 A0 $9B35E76C OR A0 $FFFFFFFF A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd bit A3 dddddddd A4 eeeeeeee A4 eeeeeeee A5 ffffffff R A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh LD $9B35E76C před instrukcí OR po instrukci OR OR %R10 A0 $9B35E76C OR A0 $9B35E77C A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee A4 eeeeeeee A5 ffffffff R10 $38 A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh LD $9B35E76C před instrukcí OR po instrukci OR OR %RW10 A0 $9B35E76C OR A0 $9B35F77C A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee R10 $38 A4 eeeeeeee A5 ffffffff R11 $F4 A5 ffffffff A6 gggggggg A6 gggggggg A7 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh LD $9B35E76C před instrukcí OR po instrukci OR OR %RL10 A0 $9B35E76C OR A0 $DF35F77C A1 bbbbbbbb A1 bbbbbbbb zápisník A2 cccccccc A2 cccccccc A3 dddddddd A3 dddddddd A4 eeeeeeee R10 $38 A4 eeeeeeee A5 ffffffff R11 $F4 A5 ffffffff A6 gggggggg R12 $15 A6 gggggggg A7 hhhhhhhh R13 $C7 A7 hhhhhhhh LD $C715F438 LD $9B35E76C OR před instrukcí OR po instrukci OR A0 $C715F438 OR A0 $DF35F77C A1 $9B35E76C A1 cccccccc A2 cccccccc A2 dddddddd A3 dddddddd A3 eeeeeeee A4 eeeeeeee A4 ffffffff A5 ffffffff A5 gggggggg A6 gggggggg A6 hhhhhhhh A7 hhhhhhhh A7 $C715F TXV

29 Soubor instrukcí PLC TECOMAT - model 32 bitů XOR XOC Funkce Exclusive OR Funkce Exclusive NOR Instrukce Vstupní parametry Výsledek operand ope- A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 rand XOR a b a b b XOR bez op. a b b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b XOC a b a b b XOC bez op. a b b A7 A6 A5 A4 A3 A2 a b Operandy bool byte usint sint word uint int dword udint dint XOR X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L XOR # C G K L XOR bez operandu C G K L XOC X Y S D R C G K L C G K L C G K L C G K L XOC # C G K L XOC bez operandu C G K L Funkce XOR XOC Popis - výlučný logický součet vrcholu u s operandem - výlučný logický součet vrcholu u s negovaným operandem Funkce výlučného logického součtu (XOR) nabývá hodnoty log.1, pokud je právě jeden její operand log.1, jinak má hodnotu log.0. Ve výrokovém počtu jí odpovídá spojení buď..., anebo. Pro dvě proměnné je funkce XOR totožná s funkcemi nerovnosti, součtu modulo 2 a liché parity. Pro větší počet vstupů však tato totožnost již neplatí. Dvouvstupovou funkci XOR můžeme tedy vysvětlit i jako neshodu - je rovna log.1, pokud jsou oba operandy navzájem různé. Funkce je patrná z pravdivostní tabulky: Vstupní parametry Výsledek a b a b a b Operandové instrukce XOR sejmou obsah adresovaného místa a provedou jeho výlučný logický součet s vrcholem u. Ten je přepsán výsledkem operace. Instrukce XOC provádí výlučný logický součet negace sejmutého obsahu adresovaného místa s vrcholem u. Obsah zdrojového místa je nezměněn. Instrukce s operandem typu bool zpracují celý vrchol u A0 tak, že s každým jeho bitem provedou určenou operaci. Výsledek těchto 32 operací instrukce uloží zpět na vrchol u A0. Instrukce s operandem typu byte, usint a sint zpracují nejnižší byte vrcholu u A0 jako 8 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží 29 TXV

30 2. Logické instrukce do nejnižšího bytu vrcholu u A0. Ostatní tři byty vrcholu A0 jsou ponechány beze změny (provedena operace XOR 0). Instrukce s operandem typu word, uint a int zpracují dolní word vrcholu u A0 jako 16 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží na dolní word vrcholu u A0. Horní word je ponechán beze změny (provedena operace XOR 0). Instrukce s operandem typu dword, udint a dint zpracují vrchol u A0 jako 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity u a operandu. Výsledek uloží na vrchol u A0. Instrukce XOR, XOC bez operandu provedou 32 bitových operací mezi odpovídajícími bity vrstev A0 a A1 u. Pak posunou o jednu úroveň zpět a výsledek operace zapíší na nový vrchol u A0. Příklady Logický výlučný součet y = a b #reg bool va, vb, vystup P 0 LD va XOR vb WR vystup E 0 + a b #reg bool va, vb, vystup P 0 LD va LD vb XOR WR vystup E 0 30 TXV

Instrukční soubor 32 bit

Instrukční soubor 32 bit Instrukční soubor 32 bit Úvod Zásady popisu instrukcí V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé instrukce PLC. Velká část instrukcí připouští operandy různých typů z různých prostorů, nebo mohou

Více

SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT

SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT Obsah SOUBOR INSTRUKCÍ PLC TECOMAT 8. vydání - OBSAH ÚVOD...5 1. A ZÁPIS DAT...8 LD, LDL, LDC...8 WR, WRC...11 WRA...14 PUT...16 2. LOGICKÉ INSTRUKCE...18 AND, ANL, ANC...18

Více

PŘÍKLADY PROGRAMOVÁNÍ PLC TECOMAT - MODEL 16 BITŮ

PŘÍKLADY PROGRAMOVÁNÍ PLC TECOMAT - MODEL 16 BITŮ PŘÍKLADY PROGRAMOVÁNÍ PLC TECOMAT - MODEL 16 BITŮ Obsah PŘÍKLADY PROGRAMOVÁNÍ PLC TECOMAT MODEL 16 BITŮ 6. vydání - listopad 2003 OBSAH ÚVOD...4 1. INSTRUKCE PRO ČTENÍ A ZÁPIS DAT...5 1.1. Čtení a zápis

Více

Strojový kód. Instrukce počítače

Strojový kód. Instrukce počítače Strojový kód Strojový kód (Machine code) je program vyjádřený v počítači jako posloupnost instrukcí procesoru (posloupnost bajtů, resp. bitů). Z hlediska uživatele je strojový kód nesrozumitelný, z hlediska

Více

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY Sekvenční logický obvod je elektronický obvod složený z logických členů. Sekvenční obvod se skládá ze dvou částí kombinační a paměťové. Abychom mohli určit hodnotu výstupní proměnné, je potřeba u sekvenčních

Více

1. Programování PLC. Programovatelné automaty II - 1 -

1. Programování PLC. Programovatelné automaty II - 1 - Programovatelné automaty II - 1-1. Programování PLC Centrální jednotka Poskytuje programovatelnému automatu inteligenci. Realizuje soubor instrukcí a systémových služeb, zajišťuje i základní komunikační

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata?

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata? Čísla a logika Číselné vyjádření hodnoty Au Kolik váží hrouda zlata? Dekadické vážení Když přidám osmé závaží g, váha se převáží => závaží zase odeberu a začnu přidávat závaží x menší 7 závaží g 2 závaží

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Programování. řídících systémů v reálném čase. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí

Programování. řídících systémů v reálném čase. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text pro 3. a 4. ročníky technických oborů Programování řídících systémů v reálném čase Verze: 1.11

Více

PŘÍRUČKA PROGRAMÁTORA PLC TECOMAT

PŘÍRUČKA PROGRAMÁTORA PLC TECOMAT PŘÍRUČKA PROGRAMÁTORA PLC TECOMAT Obsah PŘÍRUČKA PROGRAMÁTORA PLC TECOMAT 13. vydání - září 2007 OBSAH 1. ÚVOD...5 2. PLC A UŽIVATELSKÝ PROGRAM...7 2.1. Zapínací sekvence...8 2.2. Pracovní režimy PLC...8

Více

Princip funkce počítače

Princip funkce počítače Princip funkce počítače Princip funkce počítače prvotní úlohou počítačů bylo zrychlit provádění matematických výpočtů první počítače kopírovaly obvyklý postup manuálního provádění výpočtů pokyny pro zpracování

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5 Obsah Obsah 1 Programovací jazyk Pascal 1 1.1 Struktura programu v Pascalu.................... 1 2 Proměnné 2 2.1 Vstup a výstup............................ 3 3 Operátory a některé matematické funkce 5

Více

Knihovna DataBoxLib TXV 003 56.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna DataBoxLib TXV 003 56.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna DataBoxLib TXV 003 56.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 56.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá DataBoxLib_v14 OBSAH 1 Úvod...3

Více

Popis instrukční sady procesoru ADOP

Popis instrukční sady procesoru ADOP instrukční sady procesoru ADOP ČVUT FEL, 2008 K. Koubek, P. Bulena Obsah instrukční sady...5 Univerzální registry...5 Registr příznaků FR...5 Standardní význam příznaků...6 Přehled instrukcí...7 ADD Add...8

Více

Typy a použití klopných obvodů

Typy a použití klopných obvodů Typy a použití klopných obvodů Klopné obvody s hodinovým vstupem mění svůj stav, pokud hodinový vstup má hodnotu =. Přidáním invertoru před hodinový vstup je lze upravit tak, že budou měnit svůj stav tehdy,

Více

PŘÍRUČKA PROGRAMÁTORA PLC TECOMAT

PŘÍRUČKA PROGRAMÁTORA PLC TECOMAT PŘÍRUČKA PROGRAMÁTORA PLC TECOMAT Obsah PŘÍRUČKA PROGRAMÁTORA PLC TECOMAT 8. vydání - červenec 2004 OBSAH 1. ÚVOD...5 2. PLC A UŽIVATELSKÝ PROGRAM...7 2.1. Zapínací sekvence...8 2.2. Pracovní režimy PLC...8

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Instrukční sada pro používání ControlLogix a CompactLogix výňatek

Instrukční sada pro používání ControlLogix a CompactLogix výňatek Instrukční sada pro používání ControlLogix a CompactLogix výňatek V této části uvedeme několik instrukcí potřebných pro řešení laboratorních úloh v předmětu BPGA. Uvádíme jenom část instrukcí, v případě

Více

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci Kapitola 4 Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci 4.1 Polyadické číselné soustavy a jejich vlastnosti Polyadické soustavy jsou určeny přirozeným číslem z, kterému se říká základ nebo báze dané

Více

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení Měřicí a řídicí technika bakalářské studium - přednášky LS 28/9 LOGICKÉ ŘÍZENÍ matematický základ logického řízení kombinační logické řízení sekvenční logické řízení programovatelné logické automaty Matematický

Více

Assembler - 2.část. poslední změna této stránky: Zpět

Assembler - 2.část. poslední změna této stránky: Zpět 1 z 9 19.2.2007 7:51 Assembler - 2.část poslední změna této stránky: 9.2.2007 1. Příznaky (flagy) Zpět Flagy (česky podivně "příznaky", proto používám výhradně anglický název) jsou výlučnou záležitostí

Více

Program "Světla" pro mikropočítač PMI-80

Program Světla pro mikropočítač PMI-80 Program "Světla" pro mikropočítač PMI-80 Dokument věnovaný mikropočítači PMI-80, jeho programování a praktickým ukázkám. Verze dokumentu:. Autor: Blackhead Datum: rok 1997, 4.3.004 1 Úvod Tento program

Více

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU 2. vydání řijen 2008 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU...4

Více

Přerušovací systém s prioritním řetězem

Přerušovací systém s prioritním řetězem Přerušovací systém s prioritním řetězem Doplňující text pro přednášky z POT Úvod Přerušovací systém mikropočítače může být koncipován několika způsoby. Jednou z možností je přerušovací systém s prioritním

Více

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

Obsah DÍL 1. Předmluva 11 DÍL 1 Předmluva 11 KAPITOLA 1 1 Minulost a současnost automatizace 13 1.1 Vybrané základní pojmy 14 1.2 Účel a důvody automatizace 21 1.3 Automatizace a kybernetika 23 Kontrolní otázky 25 Literatura 26

Více

Registry 32 bitové pro všeobecné použití: EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP.

Registry 32 bitové pro všeobecné použití: EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP. 1 Procesor i486 a vyšší - úvodní seznámení Procesory i486 a vyšší jsou v technické literatuře dobře dokumentovány, ale dokumentace je rozsáhlá a obsahuje pro začínajícího i zkušeného programátora mnoho

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

1 z 16 11.5.2009 11:33 Test: "CIT_04_SLO_30z50" Otázka č. 1 U Mooreova automatu závisí okamžitý výstup Odpověď A: na okamžitém stavu pamětí Odpověď B: na minulém stavu pamětí Odpověď C: na okamžitém stavu

Více

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Přednáška 5 A3B38MMP kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Čísla 4 bitová dec bin. hex. 0 0000 0 1 0001

Více

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů).

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS Použit ití simulátoru SPIM K.D. - cvičení ÚPA 1 MIPS - prostředí 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Registr $0 je zero čte se jako 0x0, zápis

Více

ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje:

ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje: ASYNCHRONNÍ ČÍTAČE Použité zdroje: Antošová, A., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2007 http://www.edunet.souepl.cz www.sse-lipniknb.cz http://www.dmaster.wz.cz www.spszl.cz http://mikroelektro.utb.cz

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování 5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně budou uvedeny detaily týkající se operátorů. Doba nutná k nastudování

Více

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Přednáška 4 A3B38MMP kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Čísla 4 bitová dec bin. hex. 0 0000 0 1 0001

Více

Jako pomůcka jsou v pravém dolním rohu vypsány binární kódy čísel od 0 do 15 a binární kódy příkazů, které máme dispozici (obr.21). Obr.

Jako pomůcka jsou v pravém dolním rohu vypsány binární kódy čísel od 0 do 15 a binární kódy příkazů, které máme dispozici (obr.21). Obr. Model procesoru Jedná se o blokové schéma složené z registrů, paměti RAM, programového čítače, instrukčního registru, sčítačky a řídicí jednotky, které jsou propojeny sběrnicemi. Tento model má dva stavy:

Více

Knihovna EpsnetLib TXV 003 73.01 první vydání září 2012 změny vyhrazeny

Knihovna EpsnetLib TXV 003 73.01 první vydání září 2012 změny vyhrazeny Knihovna EpsnetLib TXV 003 73.01 první vydání září 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 73.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Září 2012 1 První vydání, popis odpovídá EpsnetLib_v11 OBSAH 1 Úvod...3 2 Datové

Více

8. Laboratoř: Aritmetika a řídicí struktury programu

8. Laboratoř: Aritmetika a řídicí struktury programu 8. Laboratoř: Aritmetika a řídicí struktury programu Programy v JSA aritmetika, posuvy, využití příznaků Navrhněte a simulujte v AVR studiu prográmky pro 24 bitovou (32 bitovou) aritmetiku: sčítání, odčítání,

Více

Knihovna WebGraphLib

Knihovna WebGraphLib Knihovna WebGraphLib TXV 003 58.01 první vydání květen 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 58.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Březen 2010 1 První vydání, popis odpovídá WebGraphLib_v10 OBSAH 1 Úvod...3

Více

Procesor z pohledu programátora

Procesor z pohledu programátora Procesor z pohledu programátora Terminologie Procesor (CPU) = řadič + ALU. Mikroprocesor = procesor vyrobený monolitickou technologií na čipu. Mikropočítač = počítač postavený na bázi mikroprocesoru. Mikrokontrolér

Více

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení. N Měřicí a řídicí technika 2012/2013. Logické proměnné

LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení. N Měřicí a řídicí technika 2012/2013. Logické proměnné N4444 Měřicí a řídicí technika 22/23 LOGICKÉ ŘÍZENÍ matematický základ logického řízení kombinační logické řízení sekvenční logické řízení programovatelné logické automat Matematický základ logického řízení

Více

v aritmetické jednotce počíta

v aritmetické jednotce počíta v aritmetické jednotce počíta tače (Opakování) Dvojková, osmičková a šestnáctková soustava () Osmičková nebo šestnáctková soustava se používá ke snadnému zápisu binárních čísel. 2 A 3 Doplněné nuly B Číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ107/1500/340410

Více

Binární logika Osnova kurzu

Binární logika Osnova kurzu Osnova kurzu 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) Vlastnosti regulátorů 7) Stabilita

Více

BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení

BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení Ing. Pavel Kubalík, Ph.D., 2010 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Řízení IO přenosů DMA řadičem

Řízení IO přenosů DMA řadičem Řízení IO přenosů DMA řadičem Doplňující text pro POT K. D. 2001 DMA řadič Při přímém řízení IO operací procesorem i při použití přerušovacího systému je rychlost přenosu dat mezi IO řadičem a pamětí limitována

Více

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy Obsah 5 Obsah: 1. ÚVOD 11 1.1 Analogové a číslicové veličiny 12 1.2 Analogové a číslicové zobrazení signálů 13 1.3 Zaměření učebnice 15 2. ČÍSELNÉ SOUSTAVY 2.1 Obvyklé číselné soustavy 16 17 2.2 Převody

Více

3. ZÁKLADNÍ INSTRUKCE JAZYKA TECHNOL

3. ZÁKLADNÍ INSTRUKCE JAZYKA TECHNOL Základní jazyka PLC836 3. ZÁKLADNÍ INSTRUKCE JAZYKA TECHNOL Jazyk TECHNOL je určen pro efektivní programování interfejsu pro systémy CNC8x9 a CNC872. Jazyk používá výhradně symbolických adres a to i při

Více

Opakování programování

Opakování programování Opakování programování HW návaznost - procesor sběrnice, instrukční sada, optimalizace rychlosti, datové typy, operace (matematické, logické, podmínky, skoky, podprogram ) - paměti a periferie - adresování

Více

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Praktické úlohy- 2.oblast zaměření Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Měření specializovanými přístroji, jejich obsluha a parametrizace; Diagnostika a specifikace závad, měření

Více

Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Mikroprocesorová technika a embedded systémy

Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Mikroprocesorová technika a embedded systémy Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Číselné soustavy v mikroprocesorové technice Mikroprocesorová technika a embedded systémy Přednáška 8 doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. listopad 2012 Obsah

Více

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 KAPITOLA 1 Úvod do programo vání v jazyce C++ 17 Základní pojmy 17 Proměnné a konstanty 18 Typy příkazů 18 IDE integrované vývojové

Více

2.9 Čítače. 2.9.1 Úkol měření:

2.9 Čítače. 2.9.1 Úkol měření: 2.9 Čítače 2.9.1 Úkol měření: 1. Zapište si použité přístroje 2. Ověřte časový diagram asynchronního binárního čítače 7493 3. Ověřte zkrácení početního cyklu čítače 7493 4. Zapojte binární čítač ve funkci

Více

Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení: Křestní jméno: Osobní číslo: Obor:

Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení: Křestní jméno: Osobní číslo: Obor: Západočeská univerzita v Plzni Písemná zkouška z předmětu: Zkoušející: Katedra informatiky a výpočetní techniky Počítačová technika KIV/POT Dr. Ing. Karel Dudáček Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení:

Více

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete:

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete: LEKCE 6 Operátory V této lekci najdete: Aritmetické operátory...94 Porovnávací operátory...96 Operátor řetězení...97 Bitové logické operátory...97 Další operátory...101 92 ČÁST I: Programování v jazyce

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je vstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty

Více

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích

Více

Logické funkce a obvody, zobrazení výstupů

Logické funkce a obvody, zobrazení výstupů Logické funkce a obvody, zobrazení výstupů Digitální obvody (na rozdíl od analogových) využívají jen dvě napěťové úrovně, vyjádřené stavy logické nuly a logické jedničky. Je na nich založeno hodně elektronických

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague Tomáš Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague Zjednodušené schéma systému z základ hardware pro mainframe tvoří: operační pamět - MAIN / REAL STORAGE jeden

Více

Číselné soustavy. Binární číselná soustava

Číselné soustavy. Binární číselná soustava 12. Číselné soustavy, binární číselná soustava. Kódování informací, binární váhový kód, kódování záporných čísel. Standardní jednoduché datové typy s pevnou a s pohyblivou řádovou tečkou. Základní strukturované

Více

LabView jako programovací jazyk II

LabView jako programovací jazyk II LabView jako programovací jazyk II - Popis jednotlivých funkcí palety Function II.část - Funkce Numeric, Array, Cluster Ing. Martin Bušek, Ph.D. Práce s daty typu NUMERIC Numerické funkce obsahuje funkce

Více

Knihovna ConvertLib TXV 003 82.01 první vydání září 2013 změny vyhrazeny

Knihovna ConvertLib TXV 003 82.01 první vydání září 2013 změny vyhrazeny Knihovna ConvertLib TXV 003 82.01 první vydání září 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 82.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Září 2013 1 První vydání, popis odpovídá ConvertLib_v16 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

Základní principy zobrazení čísla Celá čísla s pevnou řádovou čárkou Zobrazení reálných čísel Aritmetika s binárními čísly

Základní principy zobrazení čísla Celá čísla s pevnou řádovou čárkou Zobrazení reálných čísel Aritmetika s binárními čísly Počítačové systémy Zobrazení čísel v počítači Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Vážený poziční kód Obecný předpis čísla vyjádřeného v pozičním systému: C =

Více

Programování PLC Tecomat v jazyce mnemokódů. Podpůrný text pro cvičení z předmětu Mikropočítače a PLC

Programování PLC Tecomat v jazyce mnemokódů. Podpůrný text pro cvičení z předmětu Mikropočítače a PLC Programování PLC Tecomat v jazyce mnemokódů Podpůrný text pro cvičení z předmětu Mikropočítače a PLC Autor: Jan Dolinay, dolinay [at] fai.utb.cz Poslední změna: 2.11.2016 Obsah 1. Úvod do kombinační logiky...

Více

10. MAPOVÁNÍ BINÁRNÍCH A ANALOGOVÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ

10. MAPOVÁNÍ BINÁRNÍCH A ANALOGOVÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ 10. MAPOVÁNÍ BINÁRNÍCH A ANALOGOVÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ 10.1 Princip mapování Mapování vstupů a výstupů umožňuje přiřazovat fyzické vstupy a výstupy pro periferie MEFI k PLC programu jen na základě konfigurace

Více

Kubatova 19.4.2007 Y36SAP 8. Strojový kód Jazyk symbolických instrukcí asembler JSA pro ADOP a AVR. 2007-Kubátová Y36SAP-strojový kód 1

Kubatova 19.4.2007 Y36SAP 8. Strojový kód Jazyk symbolických instrukcí asembler JSA pro ADOP a AVR. 2007-Kubátová Y36SAP-strojový kód 1 Y36SAP 8 Strojový kód Jazyk symbolických instrukcí asembler JSA pro ADOP a AVR 2007-Kubátová Y36SAP-strojový kód 1 Architektura souboru instrukcí, ISA - Instruction Set Architecture Vysoká Architektura

Více

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 - Základy programování S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Základy programování 04. Datové typy, operace, logické operátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy programování a algoritmizace úloh. Ing. Hodál Jaroslav, Ph.D. VY_32_INOVACE_25 09

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy programování a algoritmizace úloh. Ing. Hodál Jaroslav, Ph.D. VY_32_INOVACE_25 09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy programování a algoritmizace úloh Operátory Autor:

Více

Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP

Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP Application Note #05/14: Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP Požadavky: OMC8000 má přiřazenu IP adresu (statickou, nebo pomocí DHCP), označme ji OMC8000_IP Na straně PC máte spuštěného

Více

Y36SAP. Osnova. Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Y36SAP Poziční číselné soustavy a převody.

Y36SAP. Osnova. Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Y36SAP Poziční číselné soustavy a převody. Y36SAP Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Tomáš Brabec, Miroslav Skrbek - X36SKD-cvičení. Úpravy pro SAP Hana Kubátová Osnova Poziční číselné soustavy a převody Dvojková soust., převod

Více

Úvod do programování. Lekce 1

Úvod do programování. Lekce 1 Úvod do programování Lekce 1 Základní pojmy vytvoření spustitelného kódu editor - psaní zdrojových souborů preprocesor - zpracování zdrojových souborů (vypuštění komentářů atd.) kompilátor (compiler) -

Více

Adresní mody procesoru

Adresní mody procesoru Adresní mody procesoru K.D. - přednášky 1 Obecně o adresování Různé typy procesorů mohou mít v instrukci 1, 2 nebo více adres. Operandy mohou ležet v registrech nebo v paměti. Adresní mechanismus procesoru

Více

Projekt Pospolu. Sekvenční logické obvody Klopné obvody. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

Projekt Pospolu. Sekvenční logické obvody Klopné obvody. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Projekt Pospolu Sekvenční logické obvody Klopné obvody Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Rozlišujeme základní druhy klopných sekvenčních obvodů: Klopný obvod

Více

2.7 Binární sčítačka. 2.7.1 Úkol měření:

2.7 Binární sčítačka. 2.7.1 Úkol měření: 2.7 Binární sčítačka 2.7.1 Úkol měření: 1. Navrhněte a realizujte 3-bitovou sčítačku. Pro řešení využijte dílčích kroků: pomocí pravdivostní tabulky navrhněte a realizujte polosčítačku pomocí pravdivostní

Více

ACM-MODBUS, popis komunikace s převodníkem

ACM-MODBUS, popis komunikace s převodníkem ACM-MODBUS, popis komunikace s převodníkem 1. Úvod Komunikace s převodníkem probíhá na principu MASTER SLAVE pomocí protokolu MODBUS RTU. Příkaz je představován n-ticí osmibitových dat. Protokol MODBUS

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ22 CPM EQ22 KOMPR říjen 2007 EQ22 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 8 4. Připojení regulátorů na vedení 10 1. Přehled

Více

Klimatizace. Třída: 4.C. Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Havířov Protokol do MIT. Skupina: 3. Zpráva číslo: 3

Klimatizace. Třída: 4.C. Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Havířov Protokol do MIT. Skupina: 3. Zpráva číslo: 3 Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Havířov Protokol do MIT Třída: 4.C Skupina: 3 Klimatizace Zpráva číslo: 3 Dne: 08.01.2007 Soupis použitých přístrojů: přípravek s μc 8051 přípravek s LCD přípravek

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Knihovna ServoLib Řízení servopohonu bez zpětné vazby. TXV 003 50.01 první vydání březen 2009 změny vyhrazeny

Knihovna ServoLib Řízení servopohonu bez zpětné vazby. TXV 003 50.01 první vydání březen 2009 změny vyhrazeny Knihovna ServoLib Řízení servopohonu bez zpětné vazby TXV 3 5.1 první vydání březen 29 změny vyhrazeny Historie změn Datum Vydání Popis změn Březen 29 1 První vydání OBSAH 1 Úvod...3 1.1 Servopohony s

Více

4. LOGICKÉ SEKVENČNÍ CELKY

4. LOGICKÉ SEKVENČNÍ CELKY 4. LOGICKÉ SEKVENČNÍ CELKY 4.1 Strukturalizace PLC programu PLC program může být vytvořen různými způsoby. Klasický přístup při návrhu PLC programu je založen na navržení sekvenčně-kombinační logiky nebo

Více

Quido - MODBUS. Kompletní popis protokolů MODBUS RTU a TCP v I/O modulech Quido. 20. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h.

Quido - MODBUS. Kompletní popis protokolů MODBUS RTU a TCP v I/O modulech Quido. 20. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. Kompletní popis protokolů MODBUS RTU a TCP v I/O modulech Quido 20. listopadu 2015 w w w. p a p o u c h. c o m fw 04 Q uido - MODBUS Katalogový list Vytvořen: 9.11.2009 Poslední aktualizace: 20.11 2015

Více

MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO

MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO List č.: 1/8 MIDAM MW 240 modbus 2 x DI, 2 x DO - najednou lze vyčíst maximálně 20 wordů (tj. 40byte) název adresa typ popis poznámka modul LSB 1 LSB R identifikace modulu spodní byte modul má identifikaci

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Průvodní zpráva k projektu

Průvodní zpráva k projektu SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 42, 397 Písek Průvodní zpráva k projektu 369P25 Implementace informačních technologií do výuky automatizační techniky část II Popis aplikačních programů autoři: Ing. Miroslav

Více

SČÍTAČKA, LOGICKÉ OBVODY ÚVOD TEORIE

SČÍTAČKA, LOGICKÉ OBVODY ÚVOD TEORIE SČÍTAČKA, LOGICKÉ OBVODY ÚVOD Konzultanti: Peter Žilavý, Jindra Vypracovali: Petr Koupý, Martin Pokorný Datum: 12.7.2006 Naším úkolem bylo sestrojit pomocí logických obvodů (tzv. hradel) jednoduchou 4

Více

AUTOMATIZACE Úvod do programování PLC

AUTOMATIZACE Úvod do programování PLC AUTOMATIZACE Úvod do programování PLC Rostislav Palowski Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Sekvenční logické obvody

Sekvenční logické obvody Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens) Programovatelné Easy (Moeller), Logo (Siemens) Základní způsob programování LOGO Programovaní pomocí P - propojení P s automatem sériovou komunikační linkou - program vytvářen v tzv ovém schématu /ladder

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Systém řízení sběrnice

Systém řízení sběrnice Systém řízení sběrnice Sběrnice je komunikační cesta, která spojuje dvě či více zařízení. V určitý okamžik je možné aby pouze jedno z připojených zařízení vložilo na sběrnici data. Vložená data pak mohou

Více

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR

BASPELIN CPM. Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR BASPELIN CPM Popis komunikačního protokolu verze EQ3 CPM EQ3 KOMPR říjen 2007 EQ3 CPM Obsah 1. Přehled příkazů 2 2. Popis příkazů 3 3. Časování přenosu 10 4. Připojení regulátorů na vedení 11 1. Přehled

Více