STAŽENO z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAŽENO z www.cklop.cz"

Transkript

1 8 Ochrana proti hluku 8.1 Úvod Požadavky na ochranu proti hluku, který se šíří do budovy z exteriéru, vyplývají z přípustných hlukových limitů v chráněných místnostech uvnitř stavby a venkovní hladiny hluku v blízkosti obvodového pláště v exteriéru. Vnitřní přípustné hodnoty L A eq, T jsou stanoveny Nařízením vlády č.148/2006 Sb. [1] v závislosti na: způsobu využití místnosti, denní době, charakteru hluku (letecký, pozemní doprava). Hladinu hluku v exteriéru L A eq, 2m lze stanovit: měřením ekvivalentní hladiny akustického tlaku v referenčním bodě ve vzdálenosti 1 2 m před fasádou objektu, výpočtem z intenzity dopravy na blízkých komunikacích některou z vhodných metod (Hluk+, CADNA, aj.), odečtem z hlukové mapy. Vzhledem k charakteru přenosu hluku do interiéru přes obvodový plášť nelze jednoduše odvodit požadavek přímým odečtením hladin hluku v exteriéru a v interiéru. V soustavě evropských norem EN dosud neexistuje jednotný dokument, který by bylo možno pro stanovení požadavku na neprůzvučnost obvodového pláště použít. V jednotlivých zemích EU se používají více nebo méně podobné postupy, které zjednodušují návrh obvodového pláště pomocí výše uvedených veličin tak, aby byly splněny hlukové limity stanovené dokumentem platným v dané zemi. Dosud neexistuje v zemích EU jednotná norma, která by umožnila stanovení požadavku na neprůzvučnost obvodového pláště jednodušším způsobem. 8.2 Norma ČSN V ČR se při návrhu zvukově izolačních vlastností obvodového pláště postupuje podle ČSN [2]. Tato norma je normou určenou, což znamená, že má velmi podobný statut, jako norma harmonizovaná. V současné době se připravuje revize této normy, která kromě jiného zpřesní i postup návrhu obvodových plášťů. ČSN v současně platném znění stanoví požadavky na neprůzvučnost vnitřních dělicích prvků, tzn. stěn a stropních konstrukcí, které oddělují jednotlivé druhy prostorů (viz tabulka č. 1 uvedené normy). Požadavky se liší podle charakteru objektu (bytový dům, provozovny, školy, apod.) a podle typu dělicího prvku (např. bytová příčka, mezibytová stěna, apod.). Jsou stanoveny požadavky na váženou vzduchovou neprůzvučnost R w, případně normalizovanou zvukovou izolaci D nt w a na váženou hladinu normalizovaného kročejového zvuku L nw (kročejovou neprůzvučnost). Označení čárkou představuje hodnoty ve stavebních podmínkách, tj. hodnoty obsahující i přenos zvuku vedlejšími cestami, zatímco stejné symboly bez čárky jsou hodnoty laboratorní s vyloučením vlivu vedlejších cest. V další části (Tabulka č.8.2) norma stanoví požadavky na neprůzvučnost obvodových plášťů. Požadovaná neprůzvučnost závisí na hladině hluku v exteriéru a na charakteru chráněné místnosti. Hodnoty platí pro celý obvodový plášť, tj. pro plnou část fasády včetně okna. 75

2 Jestliže zvolíme prvek s neprůzvučností podle tabulky, bude s vysokou pravděpodobností zajištěno dosažení vyhovující hladiny hluku v chráněné místnosti. Pro prostory, které se používají ve dne i v noci se vychází z hodnoty hluku (den nebo noc), která vede k přísnějšímu požadavku na neprůzvučnost. Tabulka č.8.1 Noc Den Požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště Požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště R wp v db Ekvivalentní hladina akustického tlaku 2 m před fasádou L A eq, 2m v db Lůžkové pokoje, speciální vyšetřovny, operační sály ve zdravotnických zařízeních Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovacích zařízeních, pobytové místnosti dětských zařízení, přednáškové síně, výukové prostory, čítárny, lékařské ordinace Společenské a jednací místnosti, kanceláře a pracovny Fasádní plášť se velmi často skládá z plné a prosklené části. Hodnota požadované neprůzvučnosti se potom interpretuje v souladu s Tabulkou č.8.2. Tabulka č.8.2 Odvození požadavku na neprůzvučnost okna Jeli plocha okna částí plochy obvodového pláště o velikosti Požadavek na neprůzvučnost okna R w > 50 % je roven požadavku R wp dle Tabulky č % až 50 % R wp 3 db < 35 % R wp 5 db Snížené požadavky na neprůzvučnost oken, které vyplývají z podílu plochy okna na celkové ploše obvodové konstrukce v místnosti, se uplatní pouze tehdy, jestliže hodnota neprůzvučnosti plné části obvodového pláště je nejméně o 10 db vyšší než neprůzvučnost okna. Jeli rozdíl neprůzvučnosti plné části a okna menší než 10 db, stanoví se výsledná hodnota výpočtem podle vztahů z odst Vydáno 11/2008

3 8.3 Příklad Hladina akustického tlaku v exteriéru 2 m před fasádou ve dne L A eq, 2 m = 68 db v noci L A eq, 2 m = 54 db Chráněná místnost učebna (výukový prostor) rozhodující je hladina ve dne. Z tabulky č. 1 odečteme požadavek na neprůzvučnost celého fasádního dílce: R wp = 38 db Jestliže se ve fasádě bude vyskytovat okno, jehož plocha tvoří 37% z celkové plochy fasády (při pohledu z místnosti), použijeme korekci podle tabulky č.8.2. Požadavek na neprůzvučnost okna je: R wpo = 38 3 = 35 db 8.4 Obvodový plášť s oknem Nejčastěji se obvodový plášť o ploše S skládá ze dvou částí S 1 s neprůzvučností R w1 a S 2 s neprůzvučností R w2, jak např. znázorňuje obrázek č.8.1. Obrázek č.8.1 Složený fasádní prvek S 2 R w2 S 1 R w1 Výsledná neprůzvučnost se stanoví ze vztahu Význam použitých symbolů je zřejmý z obrázku. Jestliže se složený prvek skládá z více částí s rozdílnou neprůzvučností, použije se pro výpočet výše uvedený vzorec v obecném tvaru: kde R w je výsledná neprůzvučnost složeného prvku v db, S i plocha ité dílčí složky v m 2, S = S i celková plocha složeného prvku v m 2, R wi neprůzvučnost ité složky v db, n... počet dílčích složek složeného prvku. 77

4 8.5 Výběr vhodných konstrukcí obvodového pláště Plné části lehkých obvodových plášťů jsou vícevrstvé konstrukce, jejichž neprůzvučnost nelze s dostatečnou přesností stanovit výpočtem. Nejčastěji se vychází z údajů, které poskytuje výrobce. Přednostně se vychází z výsledků laboratorních zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří postupem podle ČSN EN ISO 1403 [3]. Neprůzvučnost oken lze s vysokou přesností stanovit rovněž laboratorním měřením. V současné době již většina výrobců udává neprůzvučnost okna jako výsledek laboratorní zkoušky. Pouze u oken s nižší neprůzvučností R w 38 db lze stanovit neprůzvučnost postupem podle ČSN EN , příl. B [4]. Hodnoty zvukové izolace oken s neprůzvučností R w 39 db nebo R w + C tr 35 db musí být stanoveny zkouškou podle [3]. Zvukově izolační vlastnosti samotných izolačních skel (IGU) je možné přibližně stanovit také podle ČSN EN [5]. Pro stanovení neprůzvučnosti okna podle podle ČSN EN se vychází z neprůzvučnosti samotného izolačního skla (IGU). S využitím tabulky č.8.3 v závislosti na typu okna a použitém těsnění se odečte neprůzvučnost okna. Tabulka č.8.3 Neprůzvučnost oken Jednoduchá okna b Jednoduchá, posuvná okna c IGU R w a [db] Okno R w Počet požadovaných těsnění d [db] těsnění d Okno R w Počet požadovaných [db] Nepoužije se / Zkouška Nepoužije se / Zkouška Nepoužije se / Zkouška Nepoužije se / Zkouška a Zkouška podle EN ISO 1403 (referenční metoda) nebo generické údaje podle EN nebo EN b Pevná a otevíravá jednoduchá okna (sklápěcí, posuvná, kyvná, otočná) splňující třídu průvzdušnosti 3, viz c Jednoduchá, posuvná okna splňující třídu průvzdušnosti 2, viz d Jen otevíravá okna. 78 Vydáno 11/2008

5 8.6 Souhrn vlivů na neprůzvučnost u LOP Faktory ovlivňující neprůzvučnost oken Neprůzvučnost okna je ovlivněna třemi faktory. Je to: neprůzvučnost zasklení, neprůzvučnost rámu ( rám jako složený detail rám + křídlo u okenních konstrukcí a sloupek + izolátor + přítlačná a krycí lišta u fasádních konstrukcí, vše samozřejmě včetně všech těsnění a doplňujících prvků), neprůzvučnost spar. Optimální řešení spočívá ve vyrovnaných hodnotách jednotlivých faktorů. Jestliže neprůzvučnost některé z uvedených složek je výrazně nižší, dojde ke znehodnocení zvukově izolačních vlastností zbývajících a tím k poklesu neprůzvučnosti celého okna Neprůzvučnost zasklení Zvukově izolační vlastnosti zasklení pro nejčastěji používaný typ zasklení izolační dvojskla závisí na tloušťce skel a na šířce vzduchové mezery. Následující graf umožňuje stanovit neprůzvučnost dvojskla pro nevrstvená skla. Celková tloušťka skla je součet tlouštěk jednotlivých tabulí. Dvojskla obsahující jedno nebo obě skla vrstvená mají neprůzvučnost vyšší. Konkrétní hodnota závisí na vlastnostech fólie nebo vrstvy. Přesná hodnota se určí laboratorním měřením. Uvedený graf má obecnější platnost a lze jej použít i k přibližnému stanovení neprůzvučnosti dvojitých oken s větší tloušťkou vzduchové mezery. Obrázek č.8.2 Neprůzvučnost dvojskel a dvojitého zasklení 79

6 Z hlediska zasklení lze zvukovou izolaci zlepšit následujícími způsoby: zvětšením hmotnosti skla, konstrukcí s nesouměrným uspořádáním vícevrstvých izolačních skel, užitím vrstev z litých pryskyřic, zvětšením vzdálenosti jednotlivých tabulí v zasklení až na 70 mm (u složených oken) Neprůzvučnost rámu U běžných oken dosahuje plocha rámu v průměru 30% celkové plochy okna. To znamená, že neprůzvučnost rámu výrazně ovlivní výslednou hodnotu celého okna. U plastových, hliníkových a ocelových oken je neprůzvučnost závislá na hmotnosti rámu, množství komor, vlastností výztuh a tloušťce stěn. U současně vyráběných oken se neprůzvučnost rámu pohybuje v rozmezí od 36 db do 46 db, přičemž horní hranice se dosáhne u rámů s vhodnou výplní. Přesnou hodnotu neprůzvučnosti rámu nelze jednoduše zjistit měřením. Je možné použít pouze výpočet z naměřených hodnot pro celé okno a samotné dvojsklo Neprůzvučnost spar Neprůzvučnost spár v samotné konstrukci je výrazně ovlivněna jejich těsností. Těsnost je dominantním faktorem, který může značně znehodnotit jinak akusticky dobrou otvorovou výplň nebo jinou dělicí konstrukci. Kromě těsnicího profilu má na akustické vlastnosti vliv také šířka spáry a její tvar a povrch. Spára mezi rámem a křídlem musí být bezpodmínečně těsná po celém obvodu. Z tohoto hlediska se vyžaduje spolehlivá funkce kování a jeho trvalé seřízení a stabilita. U oken s nižší neprůzvučností (R w < 36 db) obvykle stačí jednostupňové těsnění, okna s vyšší neprůzvučností vyžadují těsnění ve dvou stupních. Neprůzvučnost okna je ovlivněna rovněž montážní spárou, tj. spárou mezi rámem a stavební konstrukcí (plnou částí obvodového pláště). Montážní spáry se těsní těsnicími provazci nebo těsnicími hmotami. V případě nízkých neprůzvučností lze použít běžné montážní pěny. Jeli požadována vyšší neprůzvučnost doporučují se těsnicí provazce z plastů nebo lépe z vláknitých materiálů s vysokým odporem proti proudění vzduchu překryté z vnějšku na obou stranách těsnicí hmotou. Těsnicí hmotu tvoří obvykle tmel s nízkým modulem pružnosti. Vhodné jsou silikonové tmely třídy 3 s dobrou přilnavostí ke konkrétním povrchům stavební konstrukce. V poslední době je k dispozici řada speciálních těsnicích systémů, které zahrnují výplňový materiál pro vnitřek spáry i vhodné krycí vrsvy ve formě fólií, z nichž vniřní je paronepropustná a vnější má nízký difúzní odpor. Tyto systémy jsou jako celek ověřovány i z hlediska stavební akustiky. Při jejich aplikaci platí zásada, že pro otvorovou výplň s požadovanou neprůzvučností je třeba zvolit těsnicí systém se spárovou neprůzvučností o 5 až 10 db vyšší, než má navržená otvorová výplň. Důvodem je zvýšená intenzita zvuku na hranách a v rozích stavebních konstrukcí. Budeli spárová neprůzvučnost těsnícího systému stejná, jako je neprůzvučnost okna, potom se výsledná hodnota značně sníží. S ohledem na dosažení dobré hodnoty neprůzvučnosti konstrukce má velký význam kvalita pečlivého řemeslného zpracování při její montáži a při jejím osazení do stavebního prvku. Snaha o zlepšení hodnot neprůzvučnosti použitím lepších skel a prvků rámu bude bezpředmětná, pokud v konstrukci vzniknou netěsné spáry, které významnou měrou ovlivní izolaci proti hluku šířenému vzduchem například spáry u pokosových styků a rovných spojů, mezi okenním křídlem a rámem, anebo mezi rámem a napojením na stavební objekt Faktory ovlivňující neprůzvučnost plných prvků Otvorové výplně ve fasádě a s nimi související spáry jsou z hlediska neprůzvučnosti kritické, neboť v průběhu užívání jsou mnohem více vystaveny případným změnám vlastností a s tím související ztrátě těsnosti. Zákonitým důsledkem je zhoršení zvukově izolačních vlastností. 80 Vydáno 11/2008

7 Kromě provedení výše uvedených montážních spár je nutné zajistit dokonalou těsnost i ve stycích mezi panely. Tyto záležitosti jsou systémově řešeny v rámci vývoje obvodového pláště a výsledné zvukově izolační parametry se laboratorně ověřují včetně vlivu typických styků konstrukcí. V souladu s normou ČSN EN [6] výrobce stanoví měřením neprůzvučnost lehkého obvodového pláště v rámci počáteční zkoušky typu a v technické dokumentaci deklaruje tuto hodnotu. Neprůzvučnost udávaná výrobcem se obvykle vztahuje na plášť včetně vlivu poměrné délky spáry/styku. Zvýšenou pozornost v případě lehkých obvodových plášťů je třeba věnovat zejména procesu montáže, kdy může dojít v důsledku technologické nekázně k porušení těsnosti a tím i k poklesu neprůzvučnosti. Ve srovnání s klasickými konstrukcemi je u lehkých obvodových plášťů tento problém mnohem pravděpodobnější. 8.7 Různé zdroje hluku a faktory přizpůsobení Postup návrhu a hodnocení neprůzvučnosti obvodových plášťů, jak je uveden v předchozích odstavcích vyplývá ze současně platné normy ČSN Tato norma je v revizi, která se částečně dotkne i postupu návrhu obvodového pláště. Kromě jiného se v revidované normě více uplatní i aplikace tzv. faktorů přizpůsobení, které se již delší dobu uvádějí jako součást výsledků měření neprůzvučnosti. Jedná se o veličiny C a C tr zavedené normou ČSN EN 7171[7]. Faktory přizpůsobení charakterizují neprůzvučnost obvodového pláště vzhledem k hlukům u nichž je dominantní určitý druh hluku, jehož frekvenční složení se odlišuje od ostatních hluků. Přehled použití těchto faktorů je zřejmý z Tabulky č.8.4. Tabulka č.8.4 Faktory přizpůsobení a jejich aplikace Zdroj hluku Činnosti v bytě (hovor, hudba, rozhlas, televize) Dětské hry Kolejová doprava střední a vysoké rychlosti Dálková silniční doprava > 80 km/hod Tryskové letadlo, malá vzdálenost Provozovny emitující hluk středních a vyšších kmitočtů Městský dopravní hluk Kolejová doprava nízké rychlosti Vrtulové letadlo Tryskové letadlo, velká vzdálenost Disko hudba Provozovny emitující hluk nízkých a středních kmitočtů Vhodný faktor přizpůsobení C C tr Oba dva faktory se přičítají k naměřené hodnotě vážené neprůzvučnosti R w a tím ji korigují v závislosti na tvaru hlukového spektra určitého zdroje. Jelikož se jedná o záporná čísla, jde vždy o snížení hodnoty naměřené neprůzvučnosti. Jinými slovy standardní normativní požadavek na neprůzvučnost dle ČSN se tím vlastně zvýší. Ve většině případů je faktor C = 1 db, faktor C tr dosahuje např. pro okna v průměru hodnoty 3 db až 4 db. Přesná hodnota pro okna, fasády a jiné prvky se stanoví výpočtem z výsledků laboratorních měření. Výsledek se udává ve tvaru např. R w (C,C tr ) = 43 (1, 4). 81

8 8.8. Vliv LOP na boční přenos zvuku vodorovně, svisle Přenos hluku mezi místnostmi probíhá přímou cestou 1 (Dd) přes dělicí prvek příčku nebo strop, který odděluje chráněnou místnost od místnosti zdroje hluku. Kromě přímé cesty se uplatňuje i přenos cestami vedlejšími, který výslednou zvukovou izolaci negativně ovlivní. V lehkých konstrukčních systémech nebo v objektech s lehkým obvodovým pláštěm se negativně uplatní přenos boční cestou označovanou č. 2 nebo také Ff (viz obrázek č.8.3) a dále cestou přes netěsnosti č. 5, jejíž negativní vliv nabývá na významu právě u montovaných konstrukčních systémů. V důsledku přenosu vedlejšími cestami obvykle narůstá rozdíl mezi hodnotou laboratorní neprůzvučnosti R w a hodnotou pro stejný prvek měřenou na stavbě R w. U klasických objektů v souladu s ČSN tento rozdíl přibližně dosahuje hodnoty 2 db. U lehkých konstrukčních systémů a v některých případech i u objektů s lehkým obvodovým pláštěm může dosáhnout diference mezi laboratorní a stavební hodnotou 5 db a více. Obrázek č.8.3 Vedlejší cesty přenosu zvuku 1... přímá cesta (Dd) přes dělicí prvek 2... boční cesta (Ff) přes obvodový plášť 5... přenos zvuku netěsnostmi Neprůzvučnost přímé cesty odpovídá přibližně hodnotě R w, stanovené v laboratorních podmínkách. Neprůzvučnost jednotlivých vedlejších cest nelze na stavbě jednoduše stanovit. Při měření ve stavebních podmínkách se stanoví neprůzvučnost, odpovídající přenosu zvuku všemi cestami dohromady, označovaná jako stavební neprůzvučnost R w. Pro minimalizaci přenosu boční cestou 2 (Ff) je žádoucí, aby boční ohraničující konstrukce, v tomto případě obvodový plášť, zejména jeho vnitřní složka neprobíhal souvisle bez přerušení mezi oběma sousedními místnostmi. Výhodný je jakýkoliv mechanický spoj, styk nebo těsněná spára. Tím dojde ke zvýšení útlumu strukturálního zvuku ve styku konstrukcí a v důsledku toho k potlačení přenosu boční cestou. Výsledek se projeví ve vyšší hodnotě stavební neprůzvučnosti dělicího prvku mezi místnostmi (příčky nebo stropu). Jak již bylo uvedeno u montovaných konstrukcí je kritickým faktorem z hlediska neprůzvučnosti těsnost. Ve schematickém Obrázku č.8.3 jsou případné netěsnosti zahrnuty do cesty 5. U lehkých obvodových plášťů může vzniknout netěsnost dělicího prvku mezi chráněnými místnostmi při svislém přenosu ve styku obvodového pláště se stropní konstrukcí. Tento závadný detail může mít příčinu buď v nevhodném řešení, nebo v sedání stavby po dokončení. Podobný problém může nastat i při přenosu zvuku ve vodorovném směru. V obou případech se projeví negativní vliv snížením neprůzvučnosti u vnitřních dělicích prvků. 82 Vydáno 11/2008

9 8.9 Orientační tabulka pro hrubé stanovení neprůzvučnosti oken Pro hrubý odhad neprůzvučnosti oken lze použít následující tabulku, která vychází z bývalé německé normy DIN Přesně je možno neprůzvučnost určit zkouškou, jejímž výsledkem je vážená neprůzvučnost R w (C,C tr ). V orientační tabulce není zohledněno provedení napojovací spáry, kterou je nutno požadované hodnotě náležitě přizpůsobit. Tabulka č.8.6 Zvukově izolované konstrukce pevných zasklení a oken a dveří v provedení otevíravém, sklopném a otevíravěsklopném, orientační hodnoty R w a b c Požadavky na konstrukční provedení různých druhů oken Jednoduchá okna Zasklená 1 tabulí Izolační dvojskla Složená okna s 2 jednoduchými skleněnými Složená okna s 1 jednoduchou tabulí a 1 tabulí izolačního dvojskla řádek R w (db) Konstrukční charakteristika 1 25 zasklení: Dvojité celková tloušťka skla 6mm 6mm žádná 8mm žádný žádný 27dB 2 30 zasklení: Dvojité 6mm 6mm Žádná 12mm 30mm 30mm 30dB 3 32 zasklení: Dvojité 8mm 8mm 4mm + 4/12/4 12mm 30mm 30mm 32dB 4 35 zasklení: Dvojité 10mm 8mm 6mm + 4/12/4 16mm 40mm 40mm 35dB 83

10 5 37 zasklení: 10mm 6mm + 4/12/4 40mm 40mm 37dB 6 40 zasklení: 14mm 8mm + 6/12/4 50mm 50mm 42dB 2 obvodová těsnění 2 obvodová těsnění 7 42 zasklení: 16mm 8mm + 8/12/4 50mm 50mm 45dB 2 obvodová těsnění 2 obvodová těsnění 8 45 zasklení: 18mm 8mm + 8/12/4 60mm 60mm 2 obvodová těsnění a 2 obvodová těsnění a 9 48 Hrubé stanovení není možné a v zásadě je třeba použít výsledků z průkazných zkoušek 8.10 Provedení konstrukčního spoje a utěsnění konstrukcí se zvýšenou neprůzvučností Při volbě těsnícího systému je třeba vedle požadované zvukové izolace zohlednit též kritéria pro působení vnější a vnitřní vlhkosti i kritéria pro pohyby. Znázorněné profily pro napojení omítky nejsou pro hlukovou izolaci relevantní. Obdobná těsnicí opatření lze navrhnout v případě napojení do izolačních omítek, izolací fasád a ostění. Vhodnost těsnicích materiálů, jejich kompatibilitu s ostatními materiály použitými ve spoji jakož i technologické předpisy pro jejich zpracování je třeba posoudit individuálně pro jednotlivé případy použití. 84 Vydáno 11/2008

11 Obrázek č.8.4 Příklady provedení konstrukčního spoje v závislosti na požadované neprůzvučnosti Případ A: rovné napojení na ostění Uvnitř Při vnitřním a vnějším utěsnění spáry s použitím vhodných těsnících hmot a těsnících provazců je tento druh spáry možné použít pro celkovou neprůzvučnost do hodnot Vně R w > 40dB Případ B: napojení prostorové Uvnitř Při vnitřním a vnějším utěsnění spáry s použitím vhodných těsnících hmot a těsnících provazců je tento druh spáry možné použít pro celkovou neprůzvučnost do hodnot Vně R w > 40dB Případ C: vnitřní napojení do dvouvrstvého zdiva Uvnitř Při vnitřním a vnějším utěsnění spáry s použitím vhodných těsnících hmot a těsnících provazců je tento druh spáry možné použít pro celkovou neprůzvučnost do hodnot Vně R w > 40dB 85

12 Případ D: lehká předsazená izolace konstrukce zárubně Uvnitř Při vnitřním a vnějším utěsnění spáry s použitím vhodných těsnících hmot a těsnících provazců je tento druh spáry možné použít pro celkovou neprůzvučnost do hodnot Vně R w > 40dB Pro stejné a vyšší hodnoty neprůzvučnosti je vhodná kombinace napojovacích fólií v kombinaci s vhodnými lepidly a izolačními hmotami. Popis doporučených napojení je uveden výše a také v kapitole Napojení na stavební objekt Ovlivnění neprůzvučnosti působením vybavovacích prvků žaluzií a rolet, parapetů a ventilátorů Všeobecně Některé prvky, které doplňují funkci stavebního otvoru a které jsou doplňkovým vybavením oken, jako například vestavěné roletové schránky, ventilační či jiné okenní panely, mohou mít na předpokládanou a oknem poskytovanou zvukovou izolaci velmi podstatný vliv. Tato skutečnost zůstává např. u renovací starých budov velmi často nezohledněna, což nutně vede ke zhoršení celkové zvukové izolace stavby. Tento stav, kdy je celková zvuková izolace hodnocena jako nedostatečná, je mylně přisuzován izolaci okna Panely Lehké vícevrstvé ohebné desky sendvičové stavby s jádrem z papírových voštin, pěnový polystyren a polyuretanová tvrzená pěna mezi tenkými deskami z oceli či hliníkového plechu, desky z tvrzených vláken a vláknocementové desky mají obecně pouze odhadovanou hodnotu vážené neprůzvučnosti R w v rozmezí 20 až 30 db. Ke zlepšení akustické izolace dvouvrstvých konstrukcí může dojít uplatněním následujících opatření: provedení velké a navzájem rozdílné hmotnosti obou vrstev, použití izolačního materiálu s nízkou dynamickou tuhostí, např. minerální vlny, bodové a pružné spojení vrstev s rámovou konstrukcí. 86 Vydáno 11/2008

13 Rolety a roletové schránky Roletové schránky mohou být provedeny buď jako část okenní konstrukce, nebo jako součást zdiva. Roletové schránky mohou být osazeny jako prefabrikované výrobky či bývají zhotovovány na stavbě zazděním nebo zabetonováním. Roletové schránky, které jsou na trhu běžně dostupné a na kterých nejsou provedeny žádné zvláštní technické úpravy pro zlepšení neprůzvučnosti, zpravidla nevyhovují z hlediska předepsaných hodnot protihlukové ochrany. Vliv rolet na zvýšení neprůzvučnosti otvorové výplně je zcela zanedbatelný. Opatření pro zlepšení neprůzvučnosti zahrnují zejména: technické provedení akusticky izolované roletové schránky, montáž žaluziových částí z venkovní strany před rámem zastínění, resp. před okenní překladem s co možná největší vzdáleností roletového tělesa a zasklení ( 100 mm), zavěšení roletového tělesa na ocelových pružinách, které při spuštěné roletě umožňují přitisknutí posledních roletových pásků k vnější přepážce a tím i vnější uzavření roletové schránky Ventilační zařízení a prvky Účelné a správné větrání vnitřních prostor s okny se zvýšenou neprůzvučností je možné pouze prostřednictvím samostatných ventilačních zařízení. Průmyslově jsou pro tento účel vyráběny speciální zařízení, které se buď osadí do okna, nebo je lze provozovat jako samostatné ventilační jednotky. Ventilační zařízení musí v uzavřeném stavu zcela těsnit a musí vykazovat dostatečnou tepelnou izolaci. Hluk vznikající z provozu zařízení s mechanickým pohonem musí dosahovat co nejnižších hodnot. Je třeba mít na zřeteli též možnost dobrého čištění a snadné údržby ventilačního zařízení Použitá literatura [1] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. [2] ČSN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků Požadavky [3] ČSN EN ISO 1403 Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí [4] ČSN EN Okna a dveře Norma výrobku, funkční vlastnosti Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti [5] ČSN EN Sklo ve stavebnictví Zasklení a vzduchová neprůzvučnost Popisy výrobků a stanovení vlastností [6] ČSN EN Lehké obvodové pláště Norma výrobku [7] ČSN EN ISO 7171 Akustika Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Část 1: Vzduchová neprůzvučnost 87

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. OTVOROVÉ VÝPLNĚ II. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Protipožární systémy

Protipožární systémy Profilový systém OCEL A NEREZ V ARCHITEKTUŘE Economy Systém neizolovaných profilů pro okna, dveře a stěny Janisol Systém profilů s přerušeným tepelným mostem pro okna, dveře a stěny VISS Izolované fasádní

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu.

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. KANCELÁŘ PRAHA Kováků 24 150 00 Praha 5 Tel.: 225 067 945 KANCELÁŘ

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal Výrobky z hliníkových profilů Oproti plastovým systémům či prvkům z Euro hranolu je možné navrhovat větší rozměry a výplně s vyšší hmotností. Jejich použití je také vhodnější do budov se zvýšenou frekvencí

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System Avantis 75 Okna a dveře Sapa Building System Avantis 75 je tříkomorový systém oken a dveří s přerušením tepelných mostů, který představuje nejvyšší standard pro tepelnou izolaci a stabilitu. Avantis 75

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SOUDAL WINDOW SYSTEM - typické varianty montáže Volba produktů

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Přestavitelné příčky MILT

Přestavitelné příčky MILT Přestavitelné příčky MILT Přestavitelné příčky MILT umožňují provedení interiéru splňujícího nejnáročnější požadavky na špičkový design, případné budoucí snadné změny dispozic interiéru při zachování akustické

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001 P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O ROPLASTOl 7001 T e c h n i c k é i n f o r m a c e Profilový systém ROPLASTO 7001 Profilový systém ROPLASTO 7001 je moderní profilový systém splňující veškeré

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Kontaktní adresa obchodního místa: Ing.Gajdoš Petr Stará 241 272 01 KLADNO Telefon: 312 250 525 E-mail: kladno@vorlicek-plast.cz Centra a.s. Tauchmann Jan Radlická 2000/3 152 00 PRAHA 5 725 915 715 Nabídka

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 TEXTILNÍ STÍNĚNÍ CZ OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 ROLETY MAXI 6-8 9 MINIKAZETA 10-11 PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Nosný profil Vertikální látková žaluzie Ovládání řetízek/ šňůra MAXIMÁLNÍ

Více

SCZ3200 Okenní systém

SCZ3200 Okenní systém SCZ3200 Okenní systém Vysoce izolační tříkomorový okenní systém Označení: Sapa Building System Avantis 70 SHI ZÁKLADNÍ POPIS Avantis 70 SHI je tříkomorový tepelně izolovaný sklopný a otočný systém s vestavnou

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS 14. 09. 2007 1/10 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných prosklených stěn. 1. Názvosloví

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ I. (LOP I.) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více