Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo"

Transkript

1 Stejnosměrné stroje Konstrukce ss strojů Stejnosměrné stroje jsou stroje točivé, základní rozdělení je tedy na stator a rotor. Stator je oproti předchozím strojům homogenní, magnetický obvod není sestaven z plechů. V kostře stroje válcovitého tvaru (odlitek, svařovaný plech apod.) jsou upevněny ny hlavní póly, na kterých je umístěno budicí vinutí ve tvaru koncentrické cívky. Toto vinutí je napájeno ss proudem. Hlavní póly se skládají z vlastního pólu a pólového nástavce (rozšíření pólu v blízkosti vzd.mezery). U větších strojů bývají v pólových nástavcích vytvořeny drážky rovnoběžné né s osou stroje, ve kterých je umístěno kompenzační vinutí.. Toto vinutí je pak zapojeno do série s kotvou. Mezi hlavními póly se opět u větších strojůů konstruují úzké pomocné póly s koncentrickými cívkami zapojenými opět do série s kotvou. Ve statoru jsou dále umístěny držáky kartáčů s kartáči, které dosedají na komutátor rotoru. Na kostře je připevněna svorkovnice a další běžné konstrukční části stroje (patky, ložiskové štíty atd.). Rotor ss stroje se otáčí v magnetickém poli, magnetický obvod tedy musí být složen z plechů, aby byly omezeny ztráty vířivými proudy. V plechách upevněných ných na hřídeli jsou vytvořeny drážky, v nichž je umístěno ss vinutí. Toto vinutí je rozprostřeno ve smyčkách nebo vlnách podél celého obvodu stroje a každá smyčka (vlna) je spojena s jednou lamelou komutátoru. Vinutí je tedy uzavřeno, nemá začátek a konec. Lamely komutátoru jsou odděleny mikanitovou izolací. Princip činnosti ss stroje Dynamo Dynamo využívá indukčního ního zákona pro pohybující se vodič v mag. poli. Nejjednodušším dynamem může být závit rotující v poli perm.magnetu. Pokud bychom vyvedli konce závitu např. přes kroužky ky (jako rotor AM), získali bychom na kartáčích střídavé napětí přibližně lichoběžníkového průběhu. Toto napětí je tedy třeba usměrnit. V tomto nejjednodušším případě postačí použít pouze jeden kroužek rozdělený na dva půlkroužky ky od sebe odizolované. Kartáče pak dosedají na tento dělený kroužek na průměru. V okamžiku, kdy je výstupní napětí nulové, dosednou kartáče na protější půlkroužky ky a polarita výstupního napětí se nemění. Tento nejjednodušší komutátor - 2 půlkroužky - tedy slouží jako mechanický měnič frekvence usměrňovač. Výstupní napětí je zde pulsující. Dynama proto používají více závitů rozprostřených podél obvodu rotoru a vyvedených na potřebný počet lamel komutátoru. Výstupní napětí pak prakticky nekolísá. 1

2 Motor Motor využívá silových účinků mag.pole na vodič protékaný proudem. Konstrukce motoru je shodná s konstrukcí dynama, jeden stroj může pracovat jak jako dynamo, tak jako motor. Pro vysvětlení principu činnosti motoru využijeme znovu nejjednodušší ss stroj - závit v mag.poli perm.magnetu. Budeme-li nyní naopak napájet závit z cizího zdroje, proudy ve vodičích závitu vytvoří silovou dvojici, která svým momentem začne závitem otáčet. Pokud bychom napájeli závit přes dva kroužky, pootočil by se do roviny kolmé na osu pólů a zastavil by se. Pokud ovšem napájíme závit přes náš jednoduchý komutátor, pak v této poloze dojde ke změně polarity proudu v závitu a po překývnutí vlivem setrvačnosti závitu přes tuto polohu bude moment působit ve stejném smyslu. Závit se bude otáčet. Průběh momentu bude mít opět lichoběžníkový průběh, bude pulzovat. Pokud má stroj více závitů podél obvodu rotoru, pak je průběh momentu prakticky konstantní. Indukované napětí a točivý moment Indukované napětí Pro odvození vztahu pro ind.napětí i momentu stroje existuje exaktní postup využívající zákl.vztahy ze ZAE i úvahy o uspořádání stroje. V našem případě se spokojíme pouze s jakýmsi odhadem vztahů. Pro vodič aktivní délky l pohybující se v mag.poli indukce B rychlostí v platí U i1 = B.l.v U el.strojů je zvykem uvádět tok jednoho pólu Φ namísto indukce ve vzd.mezeře a otáčky n namísto obvodové rychlosti. Ze ZAE je známo, že Φ B (Φ= B.S) a z mechaniky n v (v = π.d.n/60). Proto můžeme psát pro ind.napětí celého stroje U i Φ.n, neboť celkové ind.napětí bude jistě úměrné i velikosti U i1 jednoho vodiče. Pro celkové ind.napětí stroje tedy lze psát místo úměry rovnost U i = C U.Φ.n Konstanta C U závisí pouze na uspořádání konkrétního stroje. Točivý moment Na vodič aktivní délky l, kterým protéká proud I 1, působí v mag.poli o indukci B síla F 1 = B.I 1.l. Závit je tvořen dvěma akt.vodiči na průměru D, kterými protékají stejné proudy opačnými směry. Vznikají tak dvě síly velikosti F 1, které vytvoří moment M 1 = F 1.D. Vzhledem k tomu, že opět platí Φ B, že celk.proud stroje I I 1 (vodiče stroje jsou spojeny do několika paralelních větví), a že výsledný moment stroje je dán součtem momentů jednotlivých závitů, můžeme psát úměrnost M Φ.I, nebo výsledný vztah M = C M. Φ.I Konstanta C M opět závisí na uspořádání konkrétního stroje. Pozn.: Oba odvozené vztahy platí pro oba režimy práce ss stroje, tedy jak pro dynamo tak i pro motor. 2

3 Komutace Komutací nazýváme proces, kdy v komutující cívce dochází ke změně polarity proudu. Průběh komutace si nejprve vysvětlíme na ideálním vinutí, tedy takovém vinutí, které má nulový odpor a nulovou indukčnost. Přejíždí-li kartáč z jedné lamely na druhou, rozhoduje o rozdělení proudu na jednotlivé lamely pouze velikost plochy kartáče, která na lamelu dosedá. Pro průběh proudu v komutující cívce dále předpokládáme, že se obvodová rychlost nemění. Jako výchozí stav zvolme okamžik, kdy kartáč dosedá celou svou plochou na jednu lamelu (1), komutace je ukončena v okamžiku, kdy kartáč dosedá celou plochou na sousední lamelu (2). Šířka kartáče je rovna šířce lamely. Další schémata znázorňují stav, kdy na lamelu (1) dosedá postupně 75%, 50%, 25% plochy kartáče. Poslední schéma odpovídá ukončení komutace sledované cívky. Sledované vinutí má 2 paralelní větve. Proud komutující cívky se lineárně mění z hodnoty I/2 na hodnotu -I/2. Tento průběh lze znázornit v grafu I = f(t). Tento ideální případ pak nazýváme přímková komutace (a). Pokud budeme respektovat, že na rozdělení proudu má vliv i odpor vinutí, kartáčů a přívodních vodičů, dostaneme průběh (nadále již bez důkazů), který se nazývá odporová komutace (b). Tento průběh je ideálem skutečného stroje. Každá cívka má i svou indukčnost, zde je L dokonce zvýšena kvalitním mag.obvodem rotoru. Mění-li se proud v cívce s nenulovou indukčností, pak se v ní indukuje napětí = Toto reaktanční napětí se snaží udržet stávající stav (Lencův zákon), podporuje původní směr a velikost proudu. Jestliže se tedy projeví L cívky, bude proud alespoň zpočátku klesat velmi mírně, k prudkému poklesu proudu na hodnotu -I/2 dojde až na konci komutace. Stroj, který komutuje takovýmto způsobem, nazýváme podkomutovaný stroj (c). Hrana kartáče, která opouští lamelu (1) je pak proudově přetěžována, ale hlavně komutace je ukončena za stavu, kdy u R je největší (di/dt dosahuje nejvyšší hodnoty). Toto napětí prorazí vzdálenost mezi lamelou (1) a kartáčem a komutátor pak jiskří a opaluje se. Náprava tohoto nepříznivého stavu je ve své podstatě velmi jednoduchá. Do komutující cívky je třeba naindukovat napětí o velikosti u R avšak opačné polarity. Lze toho dosáhnout pomocnými (komutačními) póly, které jsou umístěny pravidelně mezi póly hlavními. Aby svým polem zasáhly pouze komutující cívku, jsou úzké. Velikost u R = L.di/dt při konstantní době komutace závisí na velikosti proudu stroje. Účinek pom.pólů musí tedy být úměrný velikosti proudu stroje, proto se jejich vinutí zapojuje do série s kotvou. Vliv pom.pólů se ladí pomocí změny vzd.mezery (mag.nástavce). Pokud by byl účinek pom.pólů příliš velký, hovoříme o překomutovaném stroji (d) opět s negativními důsledky pro komutaci. Reakce kotvy U synchronních strojů byla definována kotva jako část stroje, do které je indukováno napětí. U ss strojů to je rotor. Reakce kotvy tedy znamená vliv proudu rotoru (jeho pole) na celkový mag.tok stroje. Výsledný tok stroje je dán kombinací pole budicího vinutí a pole reakce kotvy. Jednoduchý pohled na tuto problematiku dávají následující obrázky. Na prvním je znázorněno pole bud.pólů, proud kotvy je nulový. Na druhém protéká proud kotvou, hl.póly nejsou buzeny. Zde je třeba si uvědomit, že kartáče určují rovinu, ve které dochází ke změně polarity proudu v drážkách (pomůckou k představě může být představa smyčkového vinutí a směry proudu v jednotlivých stranách cívek). Rotor tedy tvoří cívku, jejíž osa je dána polohou kartáčů na komutátoru. Zde je kolmá na osu hl. pólů. Třetí obrázek naznačuje výsledné pole dané kombinací předešlých. 3

4 Je zřejmé, že dochází k deformaci celkového pole. Na stroji se projeví především dva nepříznivé důsledky tohoto stavu. Původně jsme předpokládali, že kartáče jsou nastaveny tak, aby cívka komutovala v okamžiku, kdy je okamžitá hodnota ind.napětí nulová (viz kap. Princip činnosti). Proto byly kartáče umístěny do geometrické neutrály, se kterou původně splývala i magnetická neutrála, tj.osa kolmá na ind.čáry výsledného pole. Vlivem reakce kotvy dochází k natáčení mag.neutrály ( u D ve směru točení, u M proti směru) a cívky nekomutují při nulovém ind.napětí. Komutátor jiskří, opaluje se. Hustota ind.čar na třetím obrázku udává velikost indukce podél obvodu stroje. Lze odhadnout, že na jedné straně pólu se indukce snížila, na druhé straně zvýšila. Vzhledem k tomu, že mag.charakteristika je vlivem sycení zakřivená, nevyrovná zvýšení indukce na jedné straně její snížení na druhé. Celkový tok se tedy snižuje. Reakce kotvy odbuzuje stroj. Pro snížení nepříznivých vlivů reakce kotvy lze natočit kartáče do mag.neutrály. Tohoto jednoduchého způsobu se používá u malých strojů. Reakce kotvy se totiž mění s velikostí proudu rotoru, natočení kartáčů proto odpovídá pouze jedinému stavu stroje (obvykle jm.zatížení). Dokonalejším způsobem je eliminace pole reakce kotvy v celém prostoru rotoru kompenzačním vinutím, které je umístěno v drážkách pólových nástavců hl.pólů. Toto vinutí má za úkol vytvořit pole o velikosti reakčního s opačnou polaritou a tak reakční pole zrušit. Protože se reakce kotvy mění s velikostí proudu kotvy, je kompenzační vinutí zapojeno do série s kotvou. Charakteristika naprázdno Charakteristiku naprázdno lze naměřit v zapojení dle uvedeného schématu. Měříme obvykle při jm.otáčkách stroje. Protože je část stroje buzena stejnosměrně (stator), vykáže charakteristika remanentní napětí a bude mít 2 větve vlivem hystereze podobně jako u synchronního stroje. Na charakteristice se projeví při vyšších hodnotách budícího proudu i sycení magnetického obvodu. Pozn.: Charakteristika nakrátko se u ss strojů neměří. 4

5 Druhy ss strojů, jejich popis Základní schémata Stejnosměrné stroje se rozlišují podle způsobu napájení budicího vinutí. Stroj s cizím buzením má toto vinutí napájeno s cizího, nezávislého zdroje (cbd, cbm). Stroj derivační má budicí vinutí připojeno paralelně ke kotvě (derd, derm). Stroj sériový má budicí vinutí v sérii s kotvou (serd,serm). Stroj kompaundní má smíšené buzení. Část bud.vinutí je derivační, část je sériová. Pokud se obě vinutí magneticky podporují, hovoříme o kompaundním stroji, pokud pole částí bud.vinutí působí proti sobě, jedná se o protikompaundní stroj (kpd, kpm, pkpd, pkpm). cize buzený stroj derivační stroj sériový stroj kompaundní stroj Dynama U dynam se budeme zajímat o zatěžovací charakteristiku U = f(i) (jak se mění svorkové napětí se zatížením) a možnosti regulace napětí a změny polarity. Napěťovou rovnici, kterou využijeme pro stanovení zatěžovací charakteristiky dynam, lze napsat ve tvaru, který uvádí, že svorkové napětí je dáno indukovaným napětím sníženým o úbytky : U U i ΣR U k U r = svorkové napětí stroje - indukované (vnitřní) napětí - součet odporů v obvodu kotvy (vinutí kotvy, kompenzační vinutí, vinutí pomocných pólů) - úbytek napětí na kartáčích; tento úbytek je v širokém rozsahu proudů konstantní a má hodnotu cca 1,5-3 V - snížení napětí vlivem odbuzení reakcí kotvy Cize buzené dynamo Jestliže budeme uvažovat kompenzovaný stroj a zanedbáme úbytky na kartáčích, přejde napěťová rovnice do tvaru =. Odpory v obvodu kotvy jsou malé, napětí při zátěži klesá jen mírně. Cize buzené dynamo se chová jako tvrdý napěťový zdroj. Napětí klesá lineárně s proudem, pouze při velkých proudech se může projevit reakce kotvy výraznějším poklesem napětí. Regulaci napětí lze provádět změnou budicího proudu (moná je i změna otáček). Polaritu napětí lze změnit změnou polarity budicího proudu nebo změnou smyslu otáčení stroje. Zkrat je vzhledem k tvrdosti zdroje nebezpečný, může dynamo poškodit. Derivační dynamo Derivační dynamo má budicí vinutí připojené paralelně ke kotvě. Velikost budicího proudu je dána podle Ohmova zákona velikostí napětí na kotvě a naopak, velikost napětí na kotvě je dána velikostí budicího proudu podle charakteristiky naprázdno. Pro tyto 2 paralelní větve tedy platí : 1. U o = R b. I b (obvod bud.vinutí) 2. U o = f(i b ) (kotva char.naprázdno) Obě rovnice musí platit zároveň. 5

6 Grafické řešení (za předpokladu U rem = 0) : 1.rovnice představuje lineární vztah mezi U o a I b, 2.rovnice je charakteristika naprázdno stroje. Řešením rovnic je průsečík charakteristik. V případě odporu o velikosti R b2 se tedy dynamo nabudí na napětí U o1 při budicím proudu I b1. Zvýšíme-li odpor v obvodu budicího vinutí na velikost R b1, dynamo se vůbec nenabudí! Existuje tedy odpor, při kterém se dynamo právě nabudí, tento odpor se nazývá kritický odpor R k. Napětí derivačního dynama lze regulovat velikostí odporu R b od zakřivení charakteristiky do U n, což odpovídá reg.rozsahu cca %. Reg.rozsah lze zvýšit tzv.stabilizačními zářezy v mag.obvodu pólů. Těmito zářezy se vytvoří úzké a krátké můstky v mag.obvodu, které se nasytí již při malém I b a způsobí zlom na charakteristice naprázdno při malém napětí. Regulační rozsah se tedy zvětší na cca % U n. Průběh zatěžovací charakteristiky lze odhadnout z úvahy, že při zatížení poklesne svorkové napětí, tím se sníží budicí proud a následně i indukované napětí a tak dojde k dalšímu poklesu svorkového napětí. Charakteristika bude tedy měkčí než u cize buzeného dynama a u vyšších proudů kotvy dojde dokonce k lavinovitému poklesu svorkového napětí a charakteristika změní sklon. Proud nakrátko je velmi malý, menší než jmenovitý proud, je dán pouze remanentním napětím. Činnost derivačního dynama není možná bez remanentního pole, které působí ve směru budicího pole. Pokud se dynamo po roztočení nenabudí, je možnou příčinou nesprávná polarita budicího vinutí. Změna polarity je možná změnou polarity budicího vinutí se současnou změnou smyslu otáčení dynama. Sériové dynamo Budicí proud je proudem kotvy. Ve stavu naprázdno má na svorkách remanentní napětí, které se zatížením stoupá. Při velkých proudech se charakteristika zakřiví vlivem úbytků na odporech kotvy a vlivem odsycení stroje reakcí kotvy. Průběh charakteristiky je pro praxi nevhodný, sériové dynamo se nepoužívá. 6

7 Kompaudní dynamo Kompaudní dynama mají na hlavních pólech dvojí buzení. Jedno je buď cizí, nebo častěji derivační a druhé sériové, zapojené tak, že podporuje první vinutí. Sériové vinutí zvyšuje indukované napětí stroje tak, aby vyrovnávalo úbytky napětí. Získáme tak téměř absolutně tvrdý napěťový zdroj. Protikompaudní dynama mají sériové vinutí zapojeno tak, aby působilo proti cizímu nebo derivačnímu buzení. Výsledkem je rychlejší pokles napětí se zátěží a tedy měkčí charakteristika, která se (vzdáleně) blíží charakteristice proudového zdroje. Protikompaudní dynama se používala jako svařovací agregáty. Porovnání zatěžovacích charakteristik : Motory Pro zhodnocení jednotlivých motorů se budeme zajímat především o momentovou charakteristiku M = f (n). Záměnou os momentové charakteristiky vznikne rychlostní charakteristika n = f (M), popř. ω = f(m). V teorii el.strojů se častěji používá momentová charakteristika, v teorii pohonů je pak zvykem používat charakteristiku rychlostní. Přechod k momentové (rychlostní) charakteristice tvoří zatěžovací charakteristika M = f(i). Pro kvalifikované odhady těchto průběhů (po zanedbání některých veličin) budeme používat především vztahy pro moment =, pro indukované napětí =, a napěťovou rovnici motoru = ( + ), která tvrdí, že indukované (vnitřní) napětí motoru je dáno svorkovým napětím sníženým o úbytky. Fiktivní napětí U r je na pravé straně vztahu s kladným znaménkem, protože představuje snížení indukovaného napětí (na levé straně vztahu bude mít znaménko záporné). Cize buzený motor Předpokládejme I b = konst. (nemění se tok) a zanedbejme úbytek na kartáčích a reakci kotvy. Potom po dosazení za indukované napětí v napěťové rovnici dostaneme =, a po vyjádření otáček = První člen na pravé straně je konstantní, má rozměr otáček a motor se tak bude (teoreticky) otáčet při I = 0. Tento člen představuje tedy otáčky naprázdno. Druhý člen závisí lineárně na proudu a vzhledem k malé velikosti způsobí jen mírný pokles otáček při zatížení. = ( ) Pokud vyjádříme proud ze vztahu pro moment a dosadíme ho do zatěžovací charakteristiky, dostaneme podobný vztah mezi otáčkami a momentem = ( ), který vypovídá, že se otáčky se zvyšováním momentu mění jen mírně. Záměnou os získáme momentovou charakteristiku. 7

8 Cize buzený motor má tvrdou charakteristiku, otáčky se zatížením téměř nemění. Regulaci rychlosti lze provádět napětím a tokem (budicím proudem). Při regulaci napětím se mění jen hodnota otáček naprázdno, sklon charakteristik zůstává stejný (druhý člen ve vztahu pro otáčky není svorkovým napětím ovlivněn). Při regulaci tokem se mění oba členy ve vztahu. Při snížení toku se zvýší otáčky naprázdno a pokles otáček se zátěží bude strmější, stroj bude měkčí, a naopak (tok je v obou členech ve jmenovateli). Pozor! Při přerušení buzení se značně sníží tok na hodnotu remanence, otáčky stroje tedy mohou dosáhnout nebezpečných hodnot! Stejnosměrný motor se nesmí připojit na zdroj napětí bez předchozího nabuzení! Derivační motor Předpokládáme-li konstantní svorkové napětí, pak se při zatížení nemění ani budicí proud a tok stroje. Charakteristiky stroje jsou potom shodné s cize buzeným motorem. Pouze při regulaci napětím je třeba brát v úvahu, že se změnou svorkového napětí se změní i budicí proud. Sériový motor Budicí proud je zatěžovacím proudem stroje. Pro první odhad průběhu zatěžovací charakteristiky zanedbáme úbytky v obvodu kotvy a položíme indukované napětí rovné svorkovému, a dále budeme předpokládat lineární závislost mezi tokem a budicím proudem, tedy lineární charakteristiku naprázdno : = = = =, po dosazení =, a po vyjádření otáček = = Otáčky hyperbolicky klesají se zatížením. Do odvozeného vztahu lze zavést moment pomocí vztahu = =. Opět získáme hyperbolickou funkci = = Tyto teoretické průběhy jsou naznačeny v grafech čárkovaně, asymptoticky se blíží u obou os nekonečným hodnotám. V praxi se u motoru projeví především úbytky napětí a mechanické ztráty. Stroj má ve stavu nakrátko konečný moment M záb a odebírá ze sítě proud I k, ve stavu naprázdno se pak ustálí na konečných otáčkách n o při proudu I o. Otáčky naprázdno n o mohou dosáhnout nebezpečně vysokých hodnot, protože je stroj odbuzen, sériový motor se nesmí provozovat bez zátěže na hřídeli! Sériový motor má měkkou charakteristiku, která je vhodná především v trakci, kde při rozjezdu vozidla vyžadujeme vysoký záběrný moment, a po rozjezdu na udržení rychlosti postačuje malý moment. 8

9 Kompaundní motor Kompaundní motor má opět 2 vinutí, obvykle derivační a sériové. Dominantním vinutím je vinutí sériové, derivační buzení působí ve stejném smyslu a jeho tok je nezávislý na zatížení, proto omezí otáčky ve stavu naprázdno. Výjimečně se konstruuje (proti)kompaundní motor tak, že základní vinutí je derivační a sériové vinutí mírně odbuzuje stroj a tím vyrovnává pokles otáček. Při menším buzení je však motor méně stabilní, proto se toto řešení používá jen zřídka. Spouštění S výjimkou malých strojů nelze stejnosměrné motory přímo připojit na síť, došlo by k velkému proudovému rázu. Platí totiž = => =. Na začátku rozběhu je U i = 0, záběrný proud je dán jen svorkovým napětím a odpory v obvodu kotvy, které jsou malé. Na začátku rozběhu se proto musí buď snížit svorkové napětí nebo předřadit odporový spouštěč. Při připojení motoru na síť je třeba zároveň zajistit nabuzení stroje, aby se motor nerozeběhl do příliš vysokých otáček. Ward Leonardova skupina Harry Ward Leonard (8. února února 1915) byl elektrotechnik a vynálezce, jehož třicetileté působení spadalo do přelomu 19. století a 20. století. Byl držitelem více než stovky patentů v oblasti distribuce elektřiny, řídících systémů a příslušných zařízení. Jeho nejznámějším vynálezem je Ward Leonardovo soustrojí.. Soustrojí slouží k regulaci otáček motoru (3). Pohon (1) pracuje s konstantními otáčkami a je mechanicky spojen společnou hřídelí s dynamem (2). Kotva (rotor) dynama je elektricky propojena přímo s kotvou ss motoru (3), touto smyčkou obvykle protéká velký elektrický proud. Stejnosměrný motor dále pohání příslušné zařízení. K pohonu bývá obvykle připojen ještě budič, pokud není buzení napájeno jinak - např. z rozvodné sítě. Při rozběhu pohonu je buzení statoru dynama nastaveno na minimum, buzení statoru ss motoru je připojeno, smyčkou mezi kotvou dynama a motoru neprotéká žadný proud, protože v dynamu neexistuje vnější magnetické pole. Po dosažení provozních otáček pohonu a dynama začne obsluha zvyšovat budící proud dynama, tím se na kotvě dynama začne indukovat napětí (U) a ss motor se rozběhne až do požadovaných otáček. Při plném nabuzení dynama je možno dále zvyšovat otáčky motoru částečným odbuzením motoru Změnou buzení dynama nebo ss motoru tak lze snadno plynule měnit otáčky motoru. Regulace buzení bývá obvykle odporová. Při konstantním buzení ss motoru a zvyšování buzení dynama se zvyšuje výkon a moment zůstává konstantní, tím se zvyšují otáčky oblast a. Při odbuzování ss motoru zůstává konstantní výkon, ale klesá moment a zvyšují se otáčky oblast b. Kontrolní otázky 1. Konstrukce ss stroje (rotor stator, mag.obvod vinutí) 2. Princip činnosti dynama a motoru 3. Vztahy pro indukované napětí a moment 4. Problematika komutace definice, komutace přímková, odporová, podkomutovaný stroj, působení pomocných pólů, překomutovaný stroj 5. Cize buzené dynamo - zatěžovací charakteristika, možnosti regulace, změna polarity 6. Derivační dynamo problematika nabuzení dynama, zatěžovací charakteristika, stabilizační zářezy 7. Sériové dynamo, kompaundní dynamo zat.charakteristiky 8. Cize buzený motor zatěžovací a momentová charakteristika, řízení rychlosti, změna smyslu otáček. Derivační motor. 9. Sériový motor charakteristiky. 10. Kompaundní motor charakteristiky. 11. Ward Leonardova skupina rozběh, řízení rychlosti. 9

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU CZ.1.07/1.1.24/01.0066 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 2014 POKYNY KE STUDIU: ČAS KE STUDIU Čas potřebný k prostudování látky. Čas je pouze orientační a

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru MOTORY Vytvoření točivého magnetického pole Otáčením tyčového trvalého magnetu nebo tyčového elektromagnetu kolem vlastního středu vznikne točivé magnetické pole. V generátoru vytváří točivé magnetické

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn VY_32_INOVACE_H.3.14 Integrovaná střední škola technická Mělník, K

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.06 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus Indukční zákon Ing. Radovan Hartmann

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON

MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON Verze 1.1 (18.7.2002) UZIMEX PRAHA, spol. s r.o. 1/55 OBSAH 1. Postavení malých motorů na světovém trhu 4 1.1. Informovanost o malých motorech

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického 1 Pracovní úkol 1. Změřte V-A charakteristiky magnetronu při konstantním magnetickém poli. Rozsah napětí na magnetronu volte 0-200 V (s minimálním krokem 0.1-0.3 V v oblasti skoku). Proměřte 10-15 charakteristik

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Vladimír Scholtz (007) Obsah KONTOLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI OTÁZKA 1: VEKTOOVÉ POLE OTÁZKA : OPAČNÉ NÁBOJE OTÁZKA 3:

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE, okres Chomutov ZÁKLADÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRPČCE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvoření materiálu Ročník, pro který je materiál určen Vzdělávací obor tématický okruh ázev materiálu, téma,

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi.

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi. IZSE/ZKT 1 1.Definujte el. potenciál. Skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli. Značka: φ[v],kde W je potenciální energie

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem.

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem. X. Hallův jev Michal Krištof Pracovní úkol 1. Zjistěte závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové magnetické indukci. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety Magnetické pole Ve starověké Malé Asii si Řekové všimli, že kámen magnetovec přitahuje podobné kameny nebo železné předměty. Číňané kolem 3. století n.l. objevili kompas. Tyčový magnet (z magnetovce nebo

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

3. Elektrický náboj Q [C]

3. Elektrický náboj Q [C] 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat Protokol o měření Jak ho správně zpracovat OBSAH Co je to protokol? Forma a struktura Jednotlivé části protokolu Příklady Další tipy pro zpracování Co je to protokol o měření? Jedná se o záznam praktického

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : KROKOVÉ MOTORY OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Kroková reverzační pohonná jednotka SMR 300-100-RI/24 3. Kroková reverzační pohonná jednotka

Více

ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK

ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK Úloha č. 11 ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK ÚKOL MĚŘENÍ: 1. Zjistěte činný, jalový a zdánlivý příon, odebíraný proud a účiní asynchronního motoru v závislosti na zatížení motoru. 2. Vypočítejte výon,

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.7 VOLBA VELIKOSTI MOTORU Vlastní volba elektrického motoru pro daný pohon vychází z druhu zatížení a ze způsobu řízení otáček. Potřebný výkon motoru

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a

Více