Horizontální rysy programu Evropa pro občany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horizontální rysy programu Evropa pro občany"

Transkript

1 Horizontální rysy programu Evropa pro občany Při realizaci svých projektů v rámci programu Evropa pro občany jsou předkladatelé svých pr ojektů vyzváni, aby vzali v úvahu tyto následující, důležité horizontální rysy: evropské hodnoty neformální vzdělávání pro aktivní evropské občanství dobrovolnictví- výraz aktivního evropského občanství nadnárodnost a místní rozměr kulturní a jazyková rozmanitost vzájemné obohacení rovný přístup k Programu viditelnost, zhodnocení a síření. Evropské hodnoty Abychom svěřili plnou podporu našim občanům při evropské integraci a pro vývoj jejich vní maní sounáležitosti k Evropské unii, je důležité vznést základní evropské hodnoty, historii a k ulturu do popředí. Tyto hodnoty představují svobodu, demokracii, dodržování lidských práv, kulturní rozmanitost, toleranci a solidaritu. Předkladatelé projektu jsou vyzváni, aby zvážili, ja k lze tyto hodnoty odrážet v jejich projektech. Zvláštní pozornost by měla být kladena na boj proti rasismu, xenofobii a netoleranci. Neformální vzdělávání pro aktivní Evropské občanství Komise určila deset klíčových kompetencí, které by si každý občan měl osvojit. Patří k nim o bčanské pravomoci a stejně tak i pravomoci mezilidské a mezikulturní. Tyto pravomoci jsou n ásledovně definovány: pokrývají všechny formy chování, které jedince připravují účastnit se e fektivně a konstruktivně ve společenském a pracovním životě a to ve stále více rozmanitějších společnostech a na řešení případných konfliktů. Občanské pravomoci připravují jedince na pl né zapojení do občanského života na základě znalosti společenských a politických koncepcí, s truktur a závazku aktivně se podílet na demokratické účasti. Program Evropa pro občany posk ytuje významné příležitosti získat dovednosti a pravomoci, v evropském kontextu, prostřednic tvím formálního a neformálního vzdělávání. Například přípravou a účastí nadnárodních setká ní partnerství měst, občané budou rozvíjet nové dovednosti pro interakci s lidmi, kteří pocház ejí z různých zemí a obzorů. Prostřednictvím zapojení občanů na evropské úrovni, budou obča né rozvíjet své znalosti o evropských otázkách, a pravděpodobně se budou aktivně podílet na

2 demokratickém rozhodování na všech úrovních. Dobrovolnictví (dobrovolná činnost) - výraz aktivního Evropského občanství Dobrovolná činnost je důležitým prvkem v aktivním občanství: Tím, že svůj čas obětují ve prospěch druhých, dobrovolníci slouží své komunitě, hrají aktivní roli ve společnosti. Rozvíjejí smysl sounáležitosti ke společenství a tak získání vlastnictví. Do brovolná činnost je proto zvlášť silným prostředkem k rozvoji závazků občanů vůči své spole čnosti a jejímu politickému životu. Organizace občanské společnosti, sdružení Evropského ob ecného řádu, sdružení partnerských měst a další zúčastněné organizace se často spoléhají na d obrovolné práce, kde rozvíjejí svou činnost. V rámci tohoto programu, je proto zvláštní pozor nost věnována právě dobrovolné činnosti. Nadnárodnost a místní rozměr S aktivním Evropským Občanstvím se lze jen setkat v prostředí, které přesahuje rámec národn ího vidění. Důležitý prvek tohoto Programu představuje právě nad národnost, která může byt vyjádřena různými způsoby. Téma tohoto projektu může byt nadnárodní, tak že řeší problémy z Evr opské perspektivy nebo porovnává rozdílné národní názory. Nad národnost může také vyplývat z pova hy předkladatelů projektu: projekt může být skutečně vypracovaný a realizovaný prostřednictvím spol upráce řady partnerských organizací, které pocházejí z různých zúčastněných zemí. Nad národnosti je možné také dosáhnout zajištěním, že je projekt zaměřen přímo na veřejnost, nebo šířením výsledků pr ojektů z různých zemí přes hranice, a tím se nepřímo přiblížit evropskému publiku. Předkladatelé projektu jsou nabádáni k posílení nadnárodní dimenze ve svých projektech, příp adně kombinaci výše uvedených charakteristik. Tato nadnárodní dimenze by měla být doprov ázena silnou dimenzí lokální. Ve snaze pomoci překlenout propast mezi nimi a Evropskou Un ií, je zvláště důležité, aby se projekty nebo činnosti podporované tímto Programem přiblížily občanům v jejich každodenním životě, s otázkami, které jsou pro ně důležité. Kulturní a jazyková rozmanitost Evropská Komise se zavázala podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost prostřednictvím r ůzných Programů a iniciativ. Program Evropa pro Občany může přispět k dosažení těchto cílů sjednocováním Evropských občanů odlišné národnosti a dává jim možnost zúčastnit se na spo lečných činnostech. Účast na takovém projektu by měla zvýšit povědomí o bohatosti kulturníh o a jazykového prostředí v Evropě. Měl by také podporovat vzájemné porozumění a toleranci, a tím přispívat k rozvoji uctivé, dynamické a mnohostranné Evropské identity. Představitelé p

3 rojektu jsou vyzváni, aby předložili ve své žádosti, jak jejich projekt bude otázky řešit. Vzájemné obohacení Tento Program má jasné a promyšlené cíle, kterých je třeba dosáhnout prostřednictvím různýc h, vzájemně se doplňujících akcí. Tyto akce oslovují různé druhy organizací. Synergie a širšíh o multiplikačního efektu lze dosáhnout prostřednictvím spolupráce těchto jednotlivých typů o rganizací v rámci tohoto Programu. Například, konference partnerství měst na řešení sociálníc h otázek by mohli mít prospěch z účasti místních sdružení působících v dané oblasti. Think tank může spolupracovat s Evropskou nevládní organizací, z důvodu zavedení nových metod pro účast občanů. Sdružení, které má na starosti památník deportací, by měl spojit obča ny z partnerských měst za účelem připomínání si těchto událostí. Potenciál tzv. "vzájemného obohacování" je velmi důležitý. A proto, projekty zahrnující různé typy organizací si zaslouží zvláštní pozornost. Rovný přístup k Programu Zásada nediskriminace patří k základním právům Evropské unie. Anti-diskriminace je klíčový m prvkem programu Evropa pro občany, který je zaměřen na všechny občany. Projekty by pr oto měly být přístupné pro všechny evropské občany, včetně právních osob bez jakékoliv disk riminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo s větového názoru, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Představitelé projektu by měli věnovat náležitou pozornost potřebě prosazovat stejné příležito sti pro všechny, se zvláštním důrazem na rovnost mezi muži, ženami a seniory. Zásada rovného přístupu k Programu nebráni tomu, aby byly granty přiděleny na činnosti zab ývající se především konkrétními cílenými skupinami (jako jsou zdravotně postižení lidé, mla dí lidé, ženy atd.). Rovnost pohlaví Evropská Komise ovšem aktivně podporuje stejné příležitosti pro všechny a zejména rovnost mezi ženami a muži. Všechny členské státy se rozhodly zahrnout zásadu rovnosti mezi ženam i a muži (nebo "rovnost pohlaví ") do všech politik a akcí na úrovni Evropské unie, zejména v oblasti vzdělání a kulturní. Program Evropa pro občany se zaměřuje na dosažení vyrovnaného zastoupení mužů a žen v podporovaných projektech a to nejen globálně, ale také v rámci každ ého opatření. Na úrovni Programu to znamená, že by měla být příslušná opatření přijata, jako co nejvíce možné podněcování zájmu k účasti z méně zastoupeného pohlaví v každé akci.

4 Mezigenerační solidarita Demografické změny jsou jednou z hlavních výzev, které čekají Evropu v následujících letech a představují hrozbu pro soudržnost společnosti. Cíle tohoto Programu nemůžou být uspokoji vě dosaženy, pokud je velká skupina občanů ponechána stranou, senioři. Představitelé projekt u jsou vyzváni, aby na tento problém reagovali ve svých projektech a podporovali účast starší ch občanů. Navíc, tito občané mají zvláštní úlohu, s ohledem na síření paměti a na budování d nešní Evropy. Proto by měla být věnována zvláštní pozornost podpoře "mezigenerační výměn y" a solidarity. Projekty by se měly snažit, aby zapojily co nejvíce věkových skupin do navrho vaných aktivit. Viditelnost, zhodnocení a šíření Viditelnost Programu Všechny činnosti financované v rámci Programu Evropa pro Občany musí přispívat k propaga ci Programu samotného. Zlepšení viditelnosti Programu Evropa pro Občany znamená napříkla d, že činnosti a produkty financované v rámci Programu musí byt jasně uvedené, že získaly po dporu Komise (včetně využití evropských znaků). Podpora Komise by rovněž měla být zřejm á ve vztahu s médii. Před jejich prováděním a během provádění by měli partneři projektu vyu žít všech příležitostí k zajištění vhodného mediálního pokrytí (místní, regionální, národní, me zinárodni) pro jejich činnost. Cílem je zajistit, aby si všichni účastníci byli vědomi skutečnosti, že jsou zapojeni do Evropského programu, ale také ukázat širší veřejnosti, že Evropská Unie podporuje kvalitní projekt, který je zajímá přímo a který by nemohl proběhnout bez této podp ory. Viditelnost je třeba zejména zajistit, když je projekt spuštěn. Proto by měla být začleněna do plánování projektu. Komise bude rovněž rozvíjet spolupráci s orgány zúčastněných zemí p ro zajištění viditelnosti tohoto Programu. Zhodnocení a šíření výsledků Zhodnocení lze definovat jako proces šíření a využívání výsledků projektů s cílem optimalizo vat jejich hodnotu, posílit jejich dopad a vytvořit tak co největší možný počet občanů, kteří by z výsledků těžili. Toto zhodnocení má tři důsledky: Mobilizace potenciálu jednotlivých projektů: Každý projekt podporovaný tímto Programem by měl vyvinout potřebné úsilí pro zajištění jeh

5 o zhodnocení. Představitelé projektu by měli provádět činnosti zaměřené na to, aby jejich výsl edky projektů byly více viditelné, lépe udržitelné a známé. Například, by mohli podporovat v hodné mediální pokrytí. Mohli by informovat- nebo zapojit místní, regionální, národní nebo e vropské volené úředníky. Mohli by také plánovat výrobu materiálů pro šíření a využívání výsl edků jako letáky, DVD, internetové stránky, publikace atd. Díky těmto aktivitám to znamená, že po skončení projektu budou výsledky i nadále používány a budou mít pozitivní vliv na co n ejvětší počet obyvatelů. Při plánování činnosti zhodnocení jako součást projektů, předkladatel é zvýší kvalitu své práce a aktivně přispějí k celkovému dopadu programu Evropa pro občany. Tento aspekt bude náležitě brán v úvahu při kvalitativním hodnocení žádostí. Strukturováni Programu: Tento program byl navržen, aby zajistil co největší možný dopad, například prostřednictvím n astavených priorit použitelných pro celý Program, nebo prostřednictvím spojování organizací, které získali zkušenosti ve stejné tematické oblasti. Akce "Společně pro Evropu" má jedinečn ou roli v této oblasti. Opatření přijata Evropskou komisi: Evropská komise bude nejprve analyzovat situaci zhodnocení v rámci tohoto Programu a poté uskuteční různá opatření k posílení této dimenze a v tomto směru bude podporovat předkladat elé projektu.

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů Prosinec 2010 Obsah 1 1 2 2 3 7 8 8 9 12 12 13 15 16 16 18 20 Předmluva Kontext Definice občanského dialogu I. Osvědčená praxe občanského dialogu o stárnutí Občanský dialog s účastí a jejich organizací

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více