Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt:fyzika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt:fyzika"

Transkript

1 9. Fyzika 343

2 Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt:fyzika 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vzdlávací pedmt fyzika vznikl ze vzdlávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se tématické okruhy prezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP GV, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVP GV a Environmentální výchova RVP GV. Pehled viz ást b). Výuka se uskuteuje v 1. až 3. roníku. Ve všech ronících je jedna hodina za dva týdny vylenna na cviení, tída se dlí na skupiny. Pro výuku je k dispozici odborná uebna vybavená didaktickou technikou a fyzikální laborato. Na pedmt navazuje volitelný pedmt Fyzika ( ve 4.roníku), Seminá z fyziky (ve 3. a 4. roníku). Pro realizaci vzdlávacího obsahu se používá frontální výuka, skupinová práce, samostatná práce žáka a laboratorní práce. Základní kurz Roník Hodinová dotace 1. roník a kvinta 2,5 2. roník a sexta 2,5 3. roník a septima 2,5 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Komunikace s odbornou terminologií. Rozvoj schopností poznávání, komunikace. Význam soustavy SI pro rozvoj vdeckých a hospodáských styk. Významní evropští uenci 1,2 Q, X 1,2,3 Q, X, Y 344

3 Environmentální výchova lovk a životní prostedí 3 Y c) Výchovné a vzdlávací strategie Kompetence k uení uitel provádí demonstraní pokusy a organizuje žákovské pokusy a tím zvyšuje zájem žák o fyziku uitel pedkládá žákm pimen nároné úkoly, jejichž ešením žákm umožuje získat vlastní zkušenosti s fyzikálními jevy a umožuje jim poznávat fyzikální podstatu pírodních zákonitostí uitel vede žáky k poznání, že výsledky fyzikálního zkoumání svta provázejí lovka na každém kroku Kompetence k ešení problém uitel navozuje rzn nároné a zajímavé problémové situace, pi kterých žáci ve spolupráci s ním nebo samostatn formulují problémy, navrhují hypotézy ešení, plánují dkazy a postupy jejich ovování a nalézají správná ešení uitel zaazuje úlohy, pi kterých žáci na základ svých vlastních zkušeností s fyzikálními jevy a logickým myšlením docházejí k fyzikální podstat zkoumaných jev, které souvisejí s probíraným uivem uitel pízniv hodnotí zejména vlastní, neotelé postupy ešení úloh, pokud vedou k cíli, nevyžaduje jen standardní, vtšinový postup Kompetence komunikativní uitel vytváí píležitosti pro vzájemnou komunikaci žák a jejich spolupráci pi ešení úloh, pro formulaci hypotéz, obhajobou názor a vhodnou argumentaci uitel vede žáky k tomu, aby svj postup dokázali obhájit a nemli obavy, že postupují jinak, než vtšina žák uitel vede žáky k tomu, že k vyešení pedloženého úkolu nedíln patí i srozumitelné a pesvdivé sdlení výsledku jiným uitel umožuje žákm využívat moderní komunikaní a informaní technologie pi zpracování výsledk fyzikálních pozorování a mení Kompetence sociální a personální uitel organizuje innost žák ve dvojicích, skupinách, vede žáky k vlastní organizaci práce skupiny, k zodpovdnosti za innost skupiny uitel úspšným ešením úloh pimené obtížnosti žákm umožuje získávat a rozvíjet zdravou sebedvru 345

4 Kompetence obanské uitel rozvíjí zodpovdný vztah žáka k plnní povinností, ke studiu uitel vede žáky k projevu úcty k práci druhých uitel vybízí žáky k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názor jiných Kompetence k podnikavosti uitel žáky motivuje tak, aby se zapojovali do projekt, soutží (fyzikální olympiáda ) uitel umožuje každému žákovi zažít úspch uitel podncuje žáky k argumentaci uitel hodnotí žáky zpsobem, který jim umožuje vnímat vlastní pokrok 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Žák Roník: 1. roník a kvinta Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO používá s porozumním veliiny zavedené uivem jejich jednotky užívá s porozumním zákonné mící jednotky pro vyjadování hodnot veliin a pi ešení úloh mí vybrané fyzikální veliiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky mení rozlišuje skalární veliiny od vektorových veliin a skalárem operuje s porozumním s obma tmito druhy veliin pi ešení úloh FYZIKÁLNÍ VELIINY A JEDNOTKY soustava základních a odvozených veliin Mezinárodní soustava jednotek SI pevody jednotek metody mení fyzikálních veliin, zpracování výsledk mení(absolutní a relativní odchylka mení) skalární a vektorové veliiny, poítání s vektory VMEGS Význam soustavy SI pro rozvoj vdeckých a hospodáských styk využívá pedstavy hmotného bodu pi ešení úloh MECHANIKA Kinematika hmotného bodu hmotný bod soustava souadnic, OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Komunikace s odbornou terminologií. 346

5 rozhodne, o jaký druh pohybu se jedná používá základní kinematické vztahy pro jednotlivé druhy pohyb pi ešení úloh sestrojí grafy závislosti dráhy a rychlosti na ase a využívá tyto grafy k ešení úloh na rovnomrné a nerovnomrné pohyby urí graficky a v jednoduchých pípadech i poetn výslednici dvou sil psobících v jednom bod používá Newtonovy pohybové zákony pro pedvídání nebo vysvtlení pohybu tlesa pi psobení sil(tíhové, tlakové,tahové, tecí) a pi ešení úloh využívá zákon zachování hybnosti pi ešení úloh úeln rozloží graficky sílu na dv složky na jednoduchých pípadech vysvtlí psobení setrvaných sil(urí smr a velikost) uvede píklady užiteného a škodlivého tení v praxi vztažná soustava trajektorie, dráha, pohyb pímoarý a kivoarý prmrná a okamžitá rychlost rovnomrný pímoarý pohyb, rovnomrn zrychlený a rovnomrn zpomalený pohyb volný pád, tíhové zrychlení skládání rychlostí rovnomrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bod síla jako fyzikální veliina, vzájemné psobení tles model izolovaného tlesa první Newtonv pohybový zákon druhý Newtonv pohybový zákon, tíhová síla, tíha tlesa hybnost a její zmna, impuls síly tetí Newtonv pohybový zákon zákon zachování hybnosti smykové tení, valivý odpor dostedivá síla inerciální vztažná soustava, Galilev princip relativity neinerciální vztažná soustava, setrvané síly, rotující vztažná soustava, odstedivá síla VMEGS Významní evropští uenci(g.galilei, I.Newton, Ch.Huygens, A.Enstein) uvede píklady, kdy tleso koná a kdy nekoná práci urí práci stálé síly výpotem aktivn používá souvislost zmny kinetické energie s mechanickou prací aktivn používá souvislost zmny MECHANICKÁ PRÁCE A MECHANICKÁ ENERGIE mechanická práce stálé síly kinetická energie a její zmna tíhová potenciální energie zákon zachování mechanické energie 347

6 potenciální tíhové energie s mechanickou prací v tíhovém poli Zem využívá zákon zachování mechanické energie pi ešení úloh eší úlohy z praxe s použitím vztah pro výkon a úinnost objasní silové psobení gravitaního pole popíše ho píslušnými veliinami rozliší tíhovou a gravitaní sílu objasní s pomocí Newtonova zákona pohyby v gravitaním poli zákon zachování energie výkon, píkon, úinnost GRAVITANÍ POLE Newtonv gravitaní zákon gravitaní zrychlení, homogenní a centrální gravitaní pole tíhová síla, tíhové zrychlení, tíha pohyby tles v homogenním tíhovém poli Zem pohyby tles v centrálním gravitaním poli Zem pohyby tles v gravitaním poli Slunce Keplerovy zákony VMEGS Významní evropští uenci (J.Kepler, M.Koperník, T.Brahe a další) uvede a vysvtlí základní rozdíly mezi ideální a reálnou tekutinou používá vztahu pro výpoet tlaku a tlakové síly eší úlohy užitím Pascalova a Archimédova zákona vysvtlí funkci hydraulického lisu a brzd vysvtlí funkci barometru stanoví chování tlesa v tekutin porovnáváním hustot experimentáln urí hustotu pevné látky použitím Archimédova zákona eší úlohy z praxe použitím rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice popíše obtékání tles ideální a reálnou tekutinou MECHANIKA KAPALIN A PLYN vlastnosti ideální kapaliny, plynu tlak vyvolaný vnjší silou - Pascalv zákon hydrostatický tlak, hydrostatický paradox atmosférický tlak vztlaková síla Archimédv zákon stacionární proudní objemový prtok, rovnice spojitosti Bernoulliho rovnice fyzika letu 348

7 Roník: 2.roník a sexta Oekávané výstupy Žák popisuje stavbu atomu, molekuly, látek vysvtluje nkteré vlastnosti látek na základ uspoádání ástic uvádí konkrétní píklady jev dokazujících, že se ástice v látkách neustále pohybují a vzájemn na sebe psobí využívá stavovou rovnici pi ešení úloh o zmnách stavových veliin v ideálním plynu poítá, jak se zmní délka nebo objem tlesa pi zmn jeho teploty a uvede píklady využití v praxi vysvtlí píklady kapilárních jev v pírod sestaví a eší kalorimetrickou rovnici pi zmn skupenství tlesa vysvtlí píklady skupenských zmn v pírod uvede píklady kmitavých pohyb v praxi sestrojí graf závislosti okamžité výchylky na ase a dovede v nm íst aplikuje zákon zachování mech. energie na mechanický oscilátor Obsah uiva MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA kinetická teorie látek modely struktury látek teplota a její mení Vnitní energie, práce a teplo vnitní energie tlesa a její zmny a penos kalorimetrická rovnice první termodynamický zákon Struktura a vlastnosti plyn teplota a tlak plynu z hlediska mol. fyziky stavová rovnice dje s ideálním plynem práce vykonaná plynem pi stálém tlaku kruhový dj druhý termodynamický zákon Struktura a vlastnosti pevných látek krystalické a amorfní látky deformace pevného tlesa Hookv zákon teplotní roztažnost Struktura a vlastnosti kapalin povrchová vrstva kapaliny, kapilarita teplotní objemová roztažnost kapalin Zmny skupenství látek tání, tuhnutí, sublimace, desublimace vypaování, kapalnní fázový diagram MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNNÍ Kmitání mechanického oscilátoru harmonické kmitání a jeho popis dynamika kmitavého pohybu kyvadlo nucené kmitání PT a TO OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Rozvoj schopností poznávání, komunikace. OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 349

8 eší úlohy s použitím vztahu pro dobu kmitu uvede píklady rezonance popíše vznik vlnní v pružném prostedí a druhy vlnní eší úlohy na rychlost zvuku uvede píklady využití ultrazvuku Mechanické vlnní vznik a druhy vlnní interference vlnní odraz, lom a ohyb vlnní, Huygensv princip Zvukové vlnní zdroje zvuku a jeho šíení vlastnosti zvuku ultrazvuk a infrazvuk Rozvoj schopností poznávání, komunikace. používá zákona odrazu svtla pi objasování princip zobrazování rovinným a kulovým zrcadlem používá zákona lomu svtla pi objasování princip zobrazování okami rozlišuje prostedí opticky idší a hustší a pípady, kdy nastane lom ke kolmici a lom od kolmice objasuje rozklad svtla optickým hranolem, vznik duhy vysvtlí vady oka a zpsoby jejich nápravy vysvtlí projevy vlnového charakteru svtla v praxi eší úlohy s výpoty vlnové délky svtla rozlišuje druhy elektromagnetického záení ve spektru podle vlnové délky OPTIKA Základní pojmy svtlo jako elektromagnetické vlnní odraz a lom svtla rozklad svtla, disperze Optické zobrazování zobrazování zrcadly zobrazování okami oko a jeho vady optické pístroje Vlnová optika interference, ohyb a polarizace svtla Elektromagnetické záení a jeho energie pehled druh elmag. záení OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Rozvoj schopností poznávání, komunikace. 350

9 Roník: 3. roník a septima Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák popíše vlastnosti a chování elektricky nabitých tles eší úlohy užitím Coulombova zákona popíše elektrické pole pomocí veliin intenzita, naptí a potenciál vysvtlí princip elektrostatické indukce eší úlohy na výpoet kapacity deskového kondenzátoru a na jednoduchá zapojení s kondenzátory vysvtlí mechanismus vedení elektrického proudu v kovu rozlišuje vodi, izolant, polovodi, pedvídá jeho chování v elektrickém poli využívá Ohmv zákon pi ešení praktických problém zmí odpor rezistoru vysvtlí pokles elektromotorického naptí zdroje pi jeho zatížení eší úlohy na vztah pro odpor, práci, výkon vysvtlí podstatu vedení elektrického proudu v kapalinách, plynech, vakuu a jejich aplikace objasní model vedení el. proudu v polovodiích znázorní indukními arami magnetické pole permanentního magnetu, pímého vodie s proudem a cívky s proudem urí smr a velikost magnetické síly psobící na vodi s proudem a na ástici s nábojem vypoítá magnetickou indukci v okolí pímého vodie ELEKTINA A MAGNETISMUS elektrický náboj Coulombv zákon intenzita a potenciál elektrického pole vodi a izolant v elektrickém poli kapacita vodie, kondenzátor vznik elektrického proudu v kovech odpor vodie, Ohmv zákon elektrická práce a výkon stejnosmrného proudu vznik elektrického proudu v polovodiích vlastní a pímsová vodivost, pechod PN, polovodiová dioda vznik elektrického proudu v kapalinách Faradayovy zákony užití elektrolýzy, galvanické lánky, akumulátory vznik elektrického proudu v plynech vznik a druhy výboj, užití STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE magnetické pole vodie s proudem, magnetická síla, magnetická indukce magnetické pole rovnobžných vodi s proudem, Ampérv zákon ástice s nábojem v magnetickém poli magnet. vlastnosti látek EV: lovk a životní prostedí VMEGS: Významní evropští uenci( G.S. Ohm, A.Volta, A. M. Ampér) VMEGS: Významní evropští uenci (H.CH.Oerst ed, N.Tesla, H.A.Lorentz) 351

10 vypoítá magnetický indukní tok plochou cívky demonstruje vznik indukovaného naptí jednoduchými pomckami vysvtlí podstatu jevu elektromagnetická indukce eší jednoduché úlohy užitím Faradayova zákona a vztahu pro induknost cívky objasní vznik stídavého proudu, popíše jeho charakteristiky vysvtlí chování prvk v elektrickém obvodu se stídavým proudem popíše základní principy výroby a penosu elektrického proudu v praxi NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE elektromagnetická indukce Faradayv zákon Lenzv zákon vlastní indukce, induknost Pechodové jevy Vznik stídavého proudu Výkon stídavého proudu, efektivní hodnoty obvody stídavého proudu generátory tífázová soustava, využití transformátor, penos energie interpretuje princip stálé rychlosti svtla vysvtlí pojem relativnost souasnosti vysvtlí pojmy dilatace asu a kontrakce délek eší úlohy na aplikaci vztah pro hmotnost tlesa, hmotnostní úbytek, energii, zmnu celkové energie a klidovou energii popíše a vysvtlí podstatu fotoefektu eší úlohy na Einsteinovu rovnici pro fotoefekt zná vlastnosti fotonu, popíše jeho energii a hybnost de Broglieho vztahu objasní pojmy kvantování energie, stacionární stav, kvantové íslo, energetická hladina SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY základní principy speciální teorie relativity dilatace asu, kontrakce délek skládání rychlostí ve speciální teorii relativity relativistická dynamika FYZIKA MIKROSVTA Úvod do kvantové fyziky foton a jeho energie, fotoelektrický jev korpuskulárn vlnová povaha záení a mikroástic Atomová fyzika základní poznatky o atomu objev atomového jádra VMEGS: Významní evropští uenci (A.Einstein) VMEGS: Významní 352

11 popíše kvantov mechanický model atomu zná význam kvantových ísel vysvtlí význam Pauliho principu uvede základní charakteristiky atomového jádra uvede typy radioaktivních pemn a píklady praktického využití radioaktivity zná zpsoby ochrany lovka ped radioaktivním záením eší úlohy použitím zákon zachování u jaderných reakcí objasní získávání energie štpením tžkých jader popíše princip innosti jaderných reaktor a elektráren Jaderná fyzika složení atomového jádra hmotnostní úbytek, vazebná energie jaderné reakce radioaktivita pirozená a umlá jaderné štpení evropští uenci Volitelný pedmt - dvouletý Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt: Seminá z fyziky 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Volitelný vyuovací pedmt Seminá z fyziky vznikl z volitelných vzdlávacích aktivit RVP GV. Výuka se uskuteuje v 3. roníku a septim, kde jsou vyuovány dv hodiny týdn a ve 4. roníku a oktáv se temi výukovými hodinami týdn. Výuka probíhá vtšinou v odborné uebn fyziky, pop. multimediální uebn (výukové programy). Uebna fyziky je vybavena poítaem, dataprojektorem, tecím zaízením, videorekordérem, DVD pehrávaem a zptným projektorem. Pedmt navazuje na pedmt Fyzika (1. až 3. roník). Cílem pedmtu je vytvoit uspoádaný systém fyzikálních vdomostí, na nž by žák mohl s jistotou navazovat v dalším studiu na vysoké škole. Nauit žáka získané dovednosti a vdomosti tvoiv využívat pi ešení problémových úloh a úloh fyzikální olympiády, formulovat fyzikální myšlenky, získávat potebné informace z literatury, využívat moderních informaních a komunikaních technologií, vypracovávat referáty a seminární práce a obhajovat je. Dále má pedmt ukázat na pínos fyzikálního 353

12 poznávání pro rozvoj moderních technologií, ochranu životního prostedí, pro praktický život. Vyuující má možnost zaadit do výuky v každém roníku volitelné uivo, které reaguje na nové poznatky a objevy ve fyzice a technice, na zájmy žák, kteí si pedmt vybrali. Vybrané volitelné uivo lze je zaadit kdykoliv. Pi zaazování volitelného uiva však musí vyuující pihlédnout k tomu, aby nebyly porušeny logické vazby v uivu samotné fyziky, ani logické vazby s uivem dalších pedmt (pedevším s uivem matematiky). Volitelný pedmt - dvouletý Roník Hodinová dotace 3. roník a septima 2 4. roník a oktáva 3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Komunikace s odbornou terminologií. Rozvoj schopností 3., 4. Y, O Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech poznávání, komunikace. Významní uenci. Žijeme v Evrop. Globální problémy, jejich píiny a dsledky. 3., 4. Y, O Environmentální výchova lovk a životní prostedí 3., 4. Y, O Mediální výchova Média a mediální produkce (fyzikálntechnické základy médií) 4. O c) Výchovné a vzdlávací strategie Kompetence k uení Uitel: dává uivo do souvislosti s každodenní zkušeností žák vede žáky k poznání, že výsledky fyzikálního zkoumání svta provázejí lovka na každém kroku a že jsou užitené pro praktický život pedkládá žákm pimen nároné úkoly, jejichž ešením žákm umožuje získat vlastní zkušenosti s fyzikálními jevy a umožuje jim poznávat fyzikální podstatu pírodních zákonitostí zadává referáty a seminární práce, pi jejichž zpracování se žáci uí vyhledávat a kriticky posuzovat fyzikální poznatky z nkolika rzných zdroj a uí se ídit vlastní práci 354

13 využívá chyb pi ešení úloh jako prostedku k prohloubení fyzikálních poznatk a dovedností a k nalézání správné cesty k ešení tchto úloh Kompetence k ešení problém Uitel: navozuje rzn nároné a zajímavé problémové situace, pi kterých žáci ve spolupráci s ním nebo samostatn formulují problémy, navrhují hypotézy ešení, plánují dkazy a postupy jejich ovování a nalézají správná ešení zaazuje úlohy, pi kterých žáci na základ svých vlastních zkušeností s fyzikálními jevy a logickým myšlením docházejí k fyzikální podstat zkoumaných jev, které souvisejí s probíraným uivem pízniv hodnotí zejména vlastní, originální postupy ešení úloh, pokud vedou k cíli, nevyžaduje jen standardní, vtšinový postup umožuje žákm uplatovat dovednosti a schopnosti z ostatních oblastí poznávání Kompetence komunikativní Uitel: vytváí píležitosti pro vzájemnou komunikaci žák a jejich spolupráci pi ešení úloh, pro formulaci hypotéz, obhajobou názor a vhodnou argumentaci vede žáky k tomu, aby svj postup dokázali obhájit a nemli obavy, že postupují jinak, než vtšina žák vede žáky k tomu, že k vyešení pedloženého úkolu patí i srozumitelné a pesvdivé sdlení výsledku jiným umožuje žákm využívat moderní komunikaní a informaní technologie pi zpracování výsledk fyzikálních pozorování a mení Kompetence sociální a personální Uitel: organizuje innost žák ve skupinách, vede žáky k vlastní organizaci práce skupiny, k zodpovdnosti za innost skupiny navozuje podmínky pro diskusi žák úspšným ešením úloh pimené obtížnosti žákm umožuje získávat a rozvíjet zdravou sebedvru Kompetence obanské Uitel: rozvíjí zodpovdný vztah žáka k plnní povinností, ke studiu diskutuje se žáky o užitenosti technických vynález a jejich pínosu pro životní prostedí vybízí žáky k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názor jiných Kompetence k podnikavosti Uitel: žáky motivuje tak, aby se zapojovali do projekt, soutží (fyzikální olympiáda) umožuje každému žákovi zažít úspch podncuje žáky k argumentaci hodnotí žáky zpsobem, který jim umožuje vnímat vlastní pokrok 1 355

14 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 3. roník a septima Oekávané výstupy Žák uvede zpsoby penosu vnitní energie (vedení, prodní, záení) zná rzné zpsoby vytápní, význam zateplení budov a možnosti regulace teploty odvodí stavovou rovnici ideálního plynu využívá stavovou rovnici ideálního plynu pi ešení úloh uvede termodynamické zákony eší úlohy na výpoet práce plynu graficky znázorní kruhový dj aplikuje poznatky o kruhovém dji k vysvtlení principu innosti tepelných stroj zná mechanismus regulace a zpsoby mení teploty lidského tla uvede veliiny popisující vodní páru v atmosfée popíše vliv vlhkosti vzduchu na organismus uvede píklady využití ultrazvuku a infrazvuku dovede se chránit ped nadmrným hlukem vypoítá mezní úhel uvede možnosti využití úplného odrazu svtla, zvlášt v optických vláknech aplikuje poznatky o úplném odrazu pi vysvtlení astronomické refrakce, fata morgány popíše vlnové vlastnosti svtla (jevy interference, difrakce, polarizace) Obsah uiva Vybrané kapitoly z termodynamiky Zpsoby penosu vnitní energie, druhy vytápní, zateplení budov, regulace teploty. Odvození stavové rovnice ideálního plynu, dje s ideálním plynem. Termodynamické zákony, perpetuum mobile prvního a druhého druhu. Práce plynu, tepelné stroje (spalovací motory, chladicí zaízení, tepelná erpadla). Vybrané kapitoly z biofyziky Regulace teploty lidského tla, vliv vlhkosti vzduchu na organismus, sterilizace. Ultrazvuk a infrazvuk, vliv hluku na organismus. Vybrané kapitoly z optiky Úplný odraz svtla, optická vlákna, astronomická refrakce, fata morgána, duha. Vlnové vlastnosti svtla a jejich užití v praxi. Optické pístroje. Hygiena osvtlení. PT a TO VMEGS:Glo bální problémy, jejich píiny a dsledky OSV: Rozvoj schopností poznávání, komunikace. 356

15 vysvtlí podstatu a použití polarizaního filtru rozlišuje subjektivní a objektivní optické pístroje, zná jejich podstatu uvádí a dodržuje pravidla správného osvtlení zná Kirchhoffovy zákony a s jejich využitím eší úlohy na elektrické sít rozliší termistor, fotorezistor, diodu, fotodiodu, tranzistor, vysvtlí princip jejich innosti uvede polovodiové materiály a možnosti výroby pechodu PN zná užití základních polovodiových souástek aplikuje poznatky z mechaniky pi vysvtlení principu innosti jednoduchých stroj a mechanism zná uplatnní jednoduchých stroj v praxi (zvlášt páka, kolo na hídeli, šroub) vypoítá tecí sílu, valivý odpor uvede píklady užiteného a škodlivého tení v praxi rozlišuje hydraulické a pneumatické mechanismy vysvtlí funkci hydraulického zvedáku, lisu a brzd popíše pneumatické zaízení s jednoinným a dvojinným pístem eší úlohy na vrh šikmý vzhru diskutuje tvary trajektorie tlesa pi pohybu v radiálním gravitaním poli vypoítá kruhovou rychlost, kosmické rychlosti uvede význam kosmického výzkumu popíše beztížný stav a jeho vliv na lidský organismus Elektrický proud v kovech a v polovodiích Obvody elektrického proudu, Kirchhoffovy zákony. Princip innosti, výroba a užití základních polovodiových souástek. Mechanika v technické praxi Penos síly a pohybu v jednoduchých strojích a mechanismech. Tení. Hydraulické a pneumatické mechanismy. Pohyby v gravitaním poli Vrh šikmý vzhru. Kosmické rychlosti. Beztížný stav, umlé vesmírné objekty. VMEGS: Významní uenci (Kirchhoff) OSV: Poznání a rozvoj vlastní osobnosti Rozvoj schopností poznávání, komunikace. 357

16 porovnává jednotlivé typy elektráren podle úinnosti a vlivu na životní prostedí popíše schéma vodní, tepelné a jaderné elektrárny zná základní alternativní zdroje energie eší úlohy fyzikální olympiády vypracovává roníkové, pop. seminární práce na dané téma, prezentuje danou problematiku ped spolužáky, obhajuje závry, k nimž v práci dospl Roník: 4. roník a oktáva Základy energetiky Formy energie a její pemny, elektrárny. Alternativní zdroje energie. Volitelné uivo (námty) ešení úloh Fyzikální olympiády. Obhajoby roníkových, pop. seminárních prací. VMEGS: Globální problémy, jejich píiny a dsledky EV: lovk a životní prostedí Oekávané výstupy Žák zná rovnice Galileiho a Lorenzovy transformace uvede píklady platnosti principu relativity interpretuje princip stálé rychlosti svtla vysvtlí pojmy relativnost souasnosti, dilatace asu, kontrakce délek a eší úlohy na aplikaci vztah eší úlohy na aplikaci vztah pro hmotnost a hybnost tlesa, hmotnostní úbytek, energii, zmnu celkové energie a klidovou energii vypoítá energii kvanta, zná vlastnosti fotonu eší obtížnjší úlohy na Einsteinovu rovnici pro fotoelektrický jev eší úlohy užitím de Broglieho vztahu Obsah uiva Základy speciální teorie relativity Galileiho a Lorenzovy transformace principy speciální teorie relativity dilatace asu, kontrakce délek. skládání rychlostí ve speciální teorii relativity relativistická hmotnost a hybnost vztah mezi energií a hmotností Vybrané kapitoly z kvantové fyziky, fyzika ástic kvantová hypotéza, foton, fotoelektrický jev vlnové vlastnosti ástic, de Broglieho vztah, kvantová mechanika kvantování energie elektron PT a TO OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Komunikace s odbornou terminologií VMEGS: Žijeme v Evrop Významní uenci ( Einstein, 358

17 objasní kvantování energie, kvantová ísla a jejich souvislost s veliinami popisujícími atom uvede vztahy mezi spektrálními zákonitostmi a stavbou atomu vysvtlí význam Pauliho vyluovacího principu uvede charakteristiky atomového jádra objasní získávání energie štpením jader a jadernou syntézou uvede píklady elementárních ástic popíše základní druhy detektor ástic a strun vysvtlí princip jejich innosti zná základní typy urychlova ástic a strun vysvtlí princip jejich innosti uvede píklady jednotlivých typ interakcí v systémech uvede základní objekty slunení soustavy (zvlášt Slunce, planety, msíce, komety, meteoroidy) a jejich charakteristiky objasní pohyby planet a dalších objekt slunení soustavy využívá poznané fyzikální zákony k objasnní slapových jev, zatmní Slunce a Msíce porovnává charakteristiky hvzd, jejich stavbu, vznik a možný vývoj popíše základní pedstavy o struktue a vývoji vesmíru vysvtlí princip innosti mikrofonu a reproduktoru popíše blokové schéma vysílae a druhy modulací nosné vlny popíše blokové schéma rozhlasového a televizního pijímae v atomu, atom vodíku, periodická soustava prvk vlastnosti atomových jader, jaderná energetika. experimentální metody výzkumu ástic, systém ástic, interakce mezi ásticemi Astrofyzika slunení soustava a základní údaje o jejích objektech charakteristiky, vznik a vývoj hvzd struktura a vývoj vesmíru Základy sdlovací techniky sdlovací soustava. Vysíla, pijíma princip rozhlasu, televize, videotechnika M.Planck, Pauli) EV: lovk a životní prostedí OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Komunikace s odbornou terminologií 359

18 zná základní charakteristiky videokamery a další techniky pro práci s obrazem eší úlohy fyzikální olympiády vypracovává roníkové, pop. seminární práce na dané téma, prezentuje danou problematiku ped spolužáky, obhajuje závry, k nimž v práci dospl Volitelné uivo (námty) ešení úloh Fyzikální olympiády obhajoby roníkových, pop. seminárních prací 360

19 Volitelný pedmt - jednoletý Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt: Fyzika 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu b) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Volitelný vyuovací pedmt Fyzika vznikl z volitelných vzdlávacích aktivit RVP GV. Výuka se uskuteuje ve 4. roníku a oktáv se temi výukovými hodinami týdn. Výuka probíhá vtšinou v odborné uebn fyziky, pop. multimediální uebn (výukové programy). Uebna fyziky je vybavena poítaem, dataprojektorem, tecím zaízením, videorekordérem, DVD pehrávaem a zptným projektorem. Pedmt navazuje na pedmt Fyzika (1. až 3. roník). Cílem pedmtu je vytvoit uspoádaný systém fyzikálních vdomostí tak, aby žák mohl úspšn složit maturitní zkoušku nebo zkoušku na vysokou školu, kde bude schopen na získané vdomosti navázat. Jedna hodina týdn ze tí stanovených je vnována zopakování a prohloubení probíraného tématu tak, aby v následujících dvou hodinách týdn žák mohl aplikovat získané a prohloubené vdomosti jak na komplexních otevených úlohách, tak na souborech úloh testových. Zopakování daného tématu probíhá formou referát, shrnutí základních myšlenek uitelem popípad žákem i skupinou žák nebo formou vstupních test, zamených na teorii. Žák je veden k získávání potebných informací z literatury, k využívání moderních informaních a komunikaních technologií a zejména k práci s testy. Roník Hodinová dotace 4. roník a oktáva 3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Komunikace s odbornou terminologií. Rozvoj schopností 3., 4. Y, O Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech poznávání, komunikace. Významní uenci. 3., 4. Y, O 361

20 Environmentální výchova Mediální výchova lovk a životní prostedí Média a mediální produkce (fyzikálntechnické základy médií) 3. Y 4. O c) Výchovné a vzdlávací strategie Kompetence k uení Uitel: dává uivo do souvislosti s každodenní zkušeností žák vede žáky k poznání, že výsledky fyzikálního zkoumání svta provázejí lovka na každém kroku a že jsou užitené pro praktický život pedkládá žákm pimen nároné úkoly, jejichž ešením žákm umožuje získat vlastní zkušenosti s fyzikálními jevy a umožuje jim poznávat fyzikální podstatu pírodních zákonitostí zadává referáty a seminární práce, pi jejichž zpracování se žáci uí vyhledávat a kriticky posuzovat fyzikální poznatky z nkolika rzných zdroj a uí se ídit vlastní práci využívá chyb pi ešení úloh jako prostedku k prohloubení fyzikálních poznatk a dovedností a k nalézání správné cesty k ešení tchto úloh Kompetence k ešení problém Uitel: navozuje rzn nároné a zajímavé problémové situace, pi kterých žáci ve spolupráci s ním nebo samostatn formulují problémy, navrhují hypotézy ešení, plánují dkazy a postupy jejich ovování a nalézají správná ešení zaazuje úlohy, pi kterých žáci na základ svých vlastních zkušeností s fyzikálními jevy a logickým myšlením docházejí k fyzikální podstat zkoumaných jev, které souvisejí s probíraným uivem pízniv hodnotí zejména vlastní, originální postupy ešení úloh, pokud vedou k cíli, nevyžaduje jen standardní, vtšinový postup umožuje žákm uplatovat dovednosti a schopnosti z ostatních oblastí poznávání Kompetence komunikativní Uitel: vytváí píležitosti pro vzájemnou komunikaci žák a jejich spolupráci pi ešení úloh, pro formulaci hypotéz, obhajobou názor a vhodnou argumentaci vede žáky k tomu, aby svj postup dokázali obhájit a nemli obavy, že postupují jinak, než vtšina žák vede žáky k tomu, že k vyešení pedloženého úkolu patí i srozumitelné a pesvdivé sdlení výsledku jiným umožuje žákm využívat moderní komunikaní a informaní technologie pi zpracování výsledk fyzikálních pozorování a mení 362

21 Kompetence sociální a personální Uitel: organizuje innost žák ve skupinách, vede žáky k vlastní organizaci práce skupiny, k zodpovdnosti za innost skupiny navozuje podmínky pro diskusi žák úspšným ešením úloh pimené obtížnosti žákm umožuje získávat a rozvíjet zdravou sebedvru Kompetence obanské Uitel: rozvíjí zodpovdný vztah žáka k plnní povinností, ke studiu diskutuje se žáky o užitenosti technických vynález a jejich pínosu pro životní prostedí vybízí žáky k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názor jiných Kompetence k podnikavosti Uitel: žáky motivuje tak, aby se zapojovali do projekt, soutží (fyzikální olympiáda) umožuje každému žákovi zažít úspch podncuje žáky k argumentaci hodnotí žáky zpsobem, který jim umožuje vnímat vlastní pokrok 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 4. roník a oktáva Oekávané výstupy Žák je schopen rozepsat jednotky dosud probíraných veliin v základních jednotkách soustavy SI piadí k vybraným veliinám jejich jednotky a naopak vysvtlí význam konstant ve fyzikálních vztazích a odvodí jejich jednotku Obsah uiva FYZIKÁLNÍ VELIINY A JEJICH JEDNOTKY Soustava základních a odvozených veliin Mezinárodní soustava jednotek SI Pevody jednotek PT a TO 363

22 zvolí vhodn vztažnou soustavu pi ešení daného problému rozhodne na základ pedložených hodnot, je-li daný pohyb rovnomrný i nerovnomrný vyjádí písemn i graficky závislost dráhy a rychlosti na ase u rovnomrných a rovnomrn zrychlených(resp. zpomalených pohyb) urí z grafu rychlosti jako funkce asu graf dráhy nebo zrychlení a naopak urí výpotem v jednoduchých pípadech dráhu, dobu, prmrnou rychlost, okamžitou rychlost a zrychlení daného pohybu popíše pomocí charakteristických veliin veliiny rovnomrný pohyb bodu po kružnici ze zadaných poáteních podmínek dokáže vypoítat souadnice hmotného bodu, okamžitou rychlost a celkovou mechanickou energii pro volný pád, vrh svislý, vodorovný i šikmý používá Newtonovy pohybové zákony pro pedvídání nebo vysvtlení pohybu tlesa pi psobení sil(tíhové, tlakové,tahové, tecí) a pi ešení úloh z praxe urí práci stálé síly výpotem aktivn používá souvislost zmny kinetické energie s mechanickou prací aktivn používá souvislost zmny potenciální tíhové energie s mechanickou prací v tíhovém poli Zem využívá zákon zachování mechanické energie pi ešení úloh MECHANIKA Kinematika a dynamika hmotného bodu mechanická práce a energie mechanika tuhého tlesa, mechanika tekutin 364

23 eší úlohy z praxe s použitím vztah pro výkon a úinnost popisuje translaní a rotaní pohyb tuhého tlesa kinematicky i dynamicky urí v konkrétních situacích síly, jejich výslednici, momenty sil a výsledný moment uvede a vysvtlí základní rozdíly mezi ideální a reálnou tekutinou používá vztahu pro výpoet tlaku a tlakové síly eší úlohy užitím Pascalova a Archimédova zákona eší úlohy z praxe použitím rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice popíše obtékání tles ideální a reálnou tekutinou popisuje stavbu atomu, molekuly, látek vysvtluje nkteré vlastnosti látek na základ uspoádání ástic využívá stavovou rovnici pi ešení úloh o zmnách stavových veliin v ideálním plynu poítá, jak se zmní délka nebo objem tlesa pi zmn jeho teploty a uvede píklady využití v praxi vysvtlí píklady kapilárních jev v pírod sestaví a eší kalorimetrickou rovnici pi zmn skupenství tlesa vysvtlí píklady skupenských zmn v pírod MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA Struktura a vlastnosti látek (plyny, kapaliny, pevné látky Vnitní energie, Termodynamické zákony, teplota, zmny skupenství 365

24 objasní silové psobení gravitaního pole popíše ho píslušnými veliinami rozliší tíhovou a gravitaní sílu objasní s( pomocí Newtonova zákona pohyby v gravitaním poli objasní silové psobení elektrostatického pole dovede ho popsat píslušnými veliinami objasní s( pomocí Coulombova dje v elektrickém poli STATICKÁ SILOVÁ POLE Gravitaní a elektrické pole,jejich charakteristiky Pohyby v gravitaním poli Zem vysvtlí mechanismus vedení elektrického proudu v kovu využívá Ohmv zákon pi ešení praktických problém vysvtlí pokles elektromotorického naptí zdroje pi jeho zatížení eší úlohy na vztah pro odpor, práci, výkon vysvtlí podstatu vedení elektrického proudu v kapalinách, plynech, vakuu a jejich aplikace objasní model vedení el. proudu v polovodiích eší úlohy na vedení elektrického proudu v kovech, kapalinách, plynech a polovodiích popíše stacionární magnetické pole píslušnými veliinami používá Ampérv zákon, vztah pro výpoet magnetické indukce vodie s proudem a solenoidu eší úlohy na zkížené elektrické a magnetické pole objasní vznik indukovaného naptí ELEKTRICKÝ PROUD V LÁTKÁCH elektrický proud v kovech elektrický proud polovodiích, kapalinách a plynech magnetické pole stídavý proud 366

25 využívá Faradayv zákon elektromagnetické= indukce v poetních úlohách a pi objasnní innosti transformátoru, alternátoru užívá základní kinematické vztahy pi ešení problém a úloh o pohybech kmitavých harmonických objasní princip vzniku a šíení vln mechanických a elektromagnetických eší úlohy na skládání, odraz a lom mechanického vlnní eší úlohy o šíení zvuku v rzných prostedích eší úlohy týkající se stojatého vlnní na strun tyi, vzduchového sloupce analyzuje rzné teorie podstaty svtla pedvídá( na základ vlastností svtla jeho chování v daném prostedí využívá( základy paprskové optiky k ešení praktických problém vysvtlí( princip jednoduchých optických pístroj eší úlohy motivované praxí ( optická mohutnost oka, vady oka, úhlové zvtšení optických pístroj) popíše a nakreslí prchod monofrekvenního a bílého svtla optickým hranolem využívá vlnových vlastností svtla v úlohách z praxe( Newtonova skla, difrakní mížka, tenká vrstva) MECHANICKÉ A ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNNÍ druhy kmitání (tleso na pružin, kyvadlo, elektromagnetický oscilátor) vznik a druhy vlnní akustika OPTIKA, ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁENÍ šíení svtla v rzných prostedích zobrazování optickými soustavami vlnová optika (interference, ohyb, polarizace svtla) druhy elektromagnetického záení 367

26 vypoítá energii foton z frekvence nebo vlnové délky odpovídajícího záení a naopak vypoítá de Broglieho vlnovou délku z kinetické energie nebo hybnosti ástice a naopak používá Einsteinv vztah pro vnjší fotoelektrický jev pi ešení úloh urí výsledný náboj iontu z potu jeho proton a elektron a naopak urí frekvenci a vlnovou délku emitovaného i absorbovaného záení pi pechodu elektronu z jednoho energetického stavu do druhého vypoítá z hmotnosti daného jádra jeho hmotnostní schodek, vazebnou energii a vazebnou energii na jeden nukleon porovnává podle vazebné energie na jeden nukleon stabilitu rzných jader rozlišuje rzné druhy radioaktivního (jaderného) záení a popíše jejich chování v elektrickém a magnetickém poli ATOMOVÁ A JADERNÁ FYZIKA Kvantová fyzika (fotoelektrický jev, vlnové vlastnosti ástic) Atomová fyzika (modely atom, spektra) Jaderná fyzika (radioaktivita, vazebná energie, jaderné reakce) používá zákony zachování elektrického náboje a potu nukleon pi zápisu jaderných reakcí urí ze známého poloasu pemny radionuklidu a poáteního potu jader poet pemnných a nepemnných jader po urité dob 368

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 FYZIKA Časové, obsahové a organizační vymezení Povinné Volitelné ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

Fyzika vyšší gymnázium

Fyzika vyšší gymnázium Fyzika vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika. Do vyučovacího předmětu Fyzika

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy FYZIKA PORG Ostrava Fyziku vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU VARIANTA P (časová dotace 2 + 2 + 2 + 2)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU VARIANTA P (časová dotace 2 + 2 + 2 + 2) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU VARIANTA P (časová dotace 2 + 2 + 2 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika z RVP ZV vychází ze

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Základní okruhy 1. ročník: - obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání, vztah fyziky k ostatním vědám (matematice, chemii, biologii,...) - fyzikální veličiny

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.1.02/01.0062

CZ.1.07/1.1.02/01.0062 CZ.1.07/1.1.02/01.0062 E-learningové kurzy k výuce přírodovědných předmětů v prostředí moodle Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestřebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FYZIKA (FYZ) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů mechanický pohyb, hmotný bod, vztažná soustava (inerciální, neinerciální), trajektorie, dráha, pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý,

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: MECHANIKA FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Soustava SI notebook VY_32_INOVACE_01.pdf Datum

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz Autoi: Ing.

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací

Více

Fyzika. Gymnázium Příbram. Charakteristika vyučovacího předmětu

Fyzika. Gymnázium Příbram. Charakteristika vyučovacího předmětu Gymnázium Příbram Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 1. 7. ročníku osmiletého gymnázia a 1. 3. ročníku čtyřletého gymnázia. V rámci tohoto

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Fyzika nižší gymnázium

Fyzika nižší gymnázium Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012 Název školy Dvojí povaha světla Název a registrační číslo projektu Označení RVP (název RVP) Vzdělávací oblast (RVP) Vzdělávací obor (název ŠVP) Předmět/modul (ŠVP) Tematický okruh (ŠVP) Název DUM (téma)

Více

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.11 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který ovi umožňuje poznávání přírody jako systému a uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Fyzika 6.10 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis,

Více

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny týdně a v 9.ročníku 1 hodinu

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo 5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo Kompetence k učení Opakování látky 6. ročníku vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 187, příspěvková organizace Název modulu Fyzika Kód modulu Fy H 2/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1. 09. 2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

5.7. Člověk a příroda

5.7. Člověk a příroda 5.7. Člověk a příroda 5.7.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém. Jsou vedeni k pochopení, že udržování přírodní rovnováhy mezi přírodními procesy

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie 11. Biologie 395 Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu biologie (základní kurz ) Biologie, jako jedna z pírodních vd, vychází

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 5.9 Člověk a příroda 5.9.1 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku. 6. ročník 1 hod. týdně, 7., 8. a 9. ročník 2 hod. týdně. Sportovní

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více