HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO. MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO. www.hrensko.cz MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ"

Transkript

1 Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ OCENÌNÍ STAROSTY POSLEDNÍ VÝJEZD HASIÈÙ TATRA V NÌMECKU UKONÈENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2013 NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO NÁVŠTÌVA Z BERLÍNA ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍCH STROMÙ

2 Slovo star os ty Vážení pøátelé, nebudu se ve svém vyjádøení zabývat záležitostmi, o kterých se doètete na dalších stranách našeho zpravodaje. Jako obvykle zaènu ekonomickou situací. Za letošní sezonu jsme utržili, jak jsem Vás již informoval o cca Kè ménì než v loòském roce. Na vinì je deštivé a studené jaro, povodeò a skuteènost, že jsme z naší pokladny již museli poukázat èást našeho podílu na obnovu srubové stavby v Soutìskách. Ke dnešku máme v obecní pokladnì cca Kè, což je o Kè ménì než ke stejnému datu v loòském roce. Myslím ale, že je to nádherný výsledek, za který dìkuji všem, kteøí se o toto zasloužili. Všem organizacím i soukromníkùm, kteøí nám jakýmkoliv zpùsobem pomohli pøi øešení likvidace povodòových škod, jsme zaslali hezké podìkování a doufám, že jsme na nikoho nezapomnìli. Od ministerstva dopravy, které jsme žádali o dotace na obnovu silnice, chodníkù, veøejného osvìtlení apod., nemáme stále ještì písemné rozhodnutí. Informace jsou takové, že nìkteré naše žádosti budou vyøízeny kladnì, jiné zápornì. Potom bude nutné ještì žádat o prodloužení termínu realizace, jelikož je nemožné ukonèit akce do konce letošního roku tak. jak je v jejich pravidlech. Pøes tyto skuteènosti, probíhá výbìrové øízení na nejnákladnìjší akci, tj. obnova místní komunikace. Probíhá také zadávací øízení na interiér srubové stavby v Soutìskách. Obnova této stavby probíhá podle harmonogramu, není žádné zpoždìní, i když se stále øeší spousta problémù. Probíhá pøíprava na pøevod èistírny odpadních vod a splaškové kanalizace na Severoèeskou vodárenskou spoleènost a.s., jelikož tyto jsou v majetku obce Høensko. Po letošní povodni jsme museli vše na naše náklady opravit, i když je neprovozu-. jeme, ale jsou stále v našem majetku. Zamìøování obce je trochu pøibrzdìno, jelikož z dùvodù èastého pádu stromù a následných škod na obecním majetku, jsme zapoèali také se zamìøováním skalních a lesních pozemkù nad cestami do Soutìsek, které hodláme nabídnout k prodeji a do správy Národního parku. Odborníkovi na pojiš ovnictví jsme zadali úkol pojistit obecní majetek i proti povodni. Možná to pùjde, možná ne, ale rozhodnì by byla lepší tøeba špatná pojistka, než žádná. Krajský úøad provedl dílèí pøezkum hospodaøení obce Høensko, který nevykázal žádných závad. Stále probíhá a ještì dlouho bude probíhat nepøedstavitelné množství práce, týkající se všeho, co souvisí s povodní. Skuteènì si neumíte ani pøedstavit, co tato papírová válka obnáší. Obdržel jsem medaili hejtmana Ústeckého kraje, kterou beru jako uznání hlavnì høenským hasièùm, zastupitelùm, zamìstnancùm, obèanùm a prostì všem, kteøí pomáhali pøi povodni a pøi její likvidaci. Místostarosta JUDr. Zdenìk Pánek Vás ve svém èlánku informuje o zrušení poplatkù a o dárku k vánoèním svátkùm. Je mi skuteènì velice líto, že na nìkteré zájemce nezbylo místo na taneèní zábavì k ukonèení sezony 2013, ale vzpomeòte si, v minulém èísle jsem na toto dùraznì upozoròoval. Bohužel vìtší prostory nejsou k dispozici a pøíštì si jistì všichni zajistíte místa vèas. Pøeji všem krásné a pøíjemné zazimování a tìším se, že se všichni opìt ve zdraví sejdeme na zahájení sezony. Jan Havel 2

3 Pøání místostarosty Vážení spoluobèané, JEŽÍŠEK PØICHÁZÍ DO HØENSKA A NA MEZNOU jistì si vzpomenete na pøíspìvek starosty naší obce Jana Havla v prosinci loòského roku v našich novinách, týkající se finanèního pøíspìvku ve výši 1 000,-- Kè ve formì poukázky platné ve všech obchodních domech TESCO po dobu jednoho roku, urèené pro obèany a dìti pøihlášené v naší obci k trvalému pobytu. Na tìchto zásadách staví své rozhodnutí zastupitelstvo obce, když na jeho øádném zasedání dne 6. listopadu 2013 se rozhodlo takovýto finanèní dar opìt opakovat. Je však tøeba uvést, že výjimku budou tvoøit obèané, kteøí skuteènì v obci nežijí, nebo se zde nezdržují a nepracují (napø. jsou hlášeni na obecním úøadu, pøípadnì v neobyvatelném prostoru). Poukázky si spoluobèané mohou vyzvednout na obecním úøadu, poèínaje 2. prosince 2013 a mají platnost po dobu jednoho roku. Potud jde tedy o dárek pro všechny obyvatele Høenska, který oznaèím jako dárek è. 1. Vnímáme existenci nièivé povodnì v èervnu t. r., kterou byli zasaženi všichni lidé žijící ve Høensku. Dárkem è. 2 je pak rozhodnutí zastupitelstva ze shora uvedeného dne, jímž byly zrušeny poplatky z ubytovací kapacity a za lázeòský nebo rekreaèní pobyt. Byla tak schválena jednak obecnì závazná vyhláška obce Høensko è. 2/2013, o zrušení obecnì závazné vyhlášky obce è. 6/2012, o místním poplatku z ubytovací kapacity. Dále pak byla schválena obecnì závazná vyhláška obce Høenska è. 3/2013, o zrušení obecnì závazné vyhlášky obce è. 3/2012, o místním poplatku za lázeòský nebo rekreaèní pobyt. Vìøím, že tento dárek je pro vás pøíjemným pøekvapením a pøinese vám i ekonomický užitek. Pøeji vám jen vše dobré. JUDr. Zdenìk Pánek místostarostaobce 3

4 Program Cíl 3 / Ziel 3 Pøíbìh úspìchu Tatra na prezentaci v Bad Schandau 6. záøí se konala prezentace spoleèných pøeshranièních akcí Programu Cíl 3 / Ziel 3- Pøíbìh úspìchu zemského okresu Saské Švýcarsko - východní Krušnohoøí a Ústeckého kraje. Zúèastnili se jí Frank Kupfer, ministr Saského státního ministerstva životního prostøedí, Ing. Michal Janeba, námìstek ministra Ministerstva pro místní rozvoj, Petr Husák, zastupitel Ústeckého kraje, Guus Muijzers, zástupce Evropské komise pro regionální rozvoj a další významní pøedstavitelé Saské rozvojové banky, Spoleèného technického sekretariátu a Ministerstva pro místní rozvoj. Za naši obec se úèastnili strarosta Jan Havel, vedoucí obecního úøadu Jaroslava Antonová a hasièská Tatra s øidièem Martinem Køížkem. V Bad Schandau byly pøedstaveny kromì jiných také naše spoleèné akce Pøeshranièní spolupráce hasièù Høensko Kirnitzschtal " a projekt Spoleènì povodni navzdory. 4 Oba projekty byly zamìøeny na spoleèné akce hasièù z obou obcí, vybavení hasièù moderní technikou a její využívání jak pøi spoleèných cvièeních, tak i v pøípadì skuteèných krizových událostí, jakou byla napø. povodeò v èervnu Mnozí úèastníci prezentace se velmi zajímali o naše požární auto, které se podaøilo získat v rámci dotace jednoho z tìchto programù. Ocenili praktiènost a kompletnost vybavení Tatry, která se nejvíce hodí do zdejšího prostøedí a terénu pøi nejen hašení požárù, ale i záchranì osob a povodni. Na dotazy úèastníkù a pøítomných novináøù kvalifikovanì odpovídal Martin Køížek, který s tímto vozidlem absolvoval již mnoho výjezdù. Tatra x4 je prvním vozidlem této vývojové øady, dosud používané pouze k vojenským úèelùm a jsme první kdo ji využívá k civilním úèelùm. Naší pøeshranièní spolupráce si velmi cení Saská rozvojová banky (SAB), která ses ní prezentuje ve svých informaèních a prezentaèních materiálech. v èlánku byly použity fotografie a informace z Tiskové zprávy odboru regionálního rozvoje krajského úøadu Ústí nad Labem z 11. záøí 2013 Další nálezy Kvìtnatce Archeova Vážení ètenáøi. V minulém èísle jsem na tomto místì psal o nálezu "záhadné houby", u které se nám podaøilo zjistit její název - Kvìtnatec Archeùv. Po vydání Zpravodaje se nám ozvali manželé Tourkovi s informací, že tato zvláštní houba se vyskytla na Mezné již v roce 2010, kdy ji nalezl Ladislav Hynek. Loni ji vidìli sami v okolí Mezné a letos ji našli také na své zahradì Taušnerovi. Poslali nám i fotografii letošního nálezu. Dìkuji jim za tyto informace. Jsem rád, že takové informace pøišly, protože tím potvrzují, že Zpravodaj je ètenáøi sledovaný a i zajímavý. Budu se snažit, aby Vás upoutaly i další vydání Zpravodaje Høenska a Mezné. Zdenìk Ledašil redaktor Zpravodaje Høenska a Mezné foto manželé Tourkovi

5 Zprávy obecního úøadu V pondìlí 4.listopadu 2013 se starosta obce Jan Havel úèastnil spoleèenské události "Ocenìní vybraných èlenù IZS a dalších nominovaných hostù za rok 2013 Záslužnou medailí Ústeckého kraje a Meadilí hejtmana Ústeckého kraje." Na Krajském úøadì v Ústí nad Labem pøevzal z rukou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldøicha Bubeníèka "Medaili Ústeckého kraje". Tato medaile je symbolem podìkování všem, kteøí Ocenìní starosty obce se podíleli na odstranìní a likvidaci èervnové povodnì nejen starostovi, ale i zastupitelùm, zamìstnancùm obce, hasièùm, obèanùm a firmám podílejících se na likvidaci následkù povodnì. Na této akci ještì pøevzal dar Ústeckého kraje- zásahové obleky Tiger Plus a zásahové hadice C52 v hodnotì Kè. Tento dar je ocenìním práce našich dobrovolných hasièù. Zasedání zastupitelstva obce Ve støedu 6.listopadu 2013 se od 17,00 hod. uskuteènilo zasedání zastupitelstva obce Høensko, a to po delší odmlce v restauraci U Lípy ve Høensku. Na programu jednání byly nejen ekonomické záležitosti - jako je ètvrtá rozpoètová zmìna, ale i zmìna obecnì závazné vyhlášky o místním poplatku a také zrušení dvou vyhlášek (jak se již o nich zmiòuje na jiném místì JUDr. Zdenìk Pánek). Pøítomní obèané byli informování také o stavu rekonstrukce stavby èp. 68 v Soutìskách a se zámìrem obce obnovit majetek poškozený povodní. Obnova se týká chodníkù, místní komunikace, veøejného osvìtlení, øíms pod zábradlím u øeky Kamenice a schodištì u pøívozu Høensko-Schöna. To bude realizováno po obdržení dotace z ministerstva dopravy. Obecní zastupitelstvo dìkuje všem pøítomným obèanùm za úèast a manželùm Riòákovým, majitelùm restaurace, za poskytnutý prostor pro toto jednání. text -zlfoto obecní úøad Høensko text a foto -zl- Výsledky voleb do PS Parlamentu ÈR ve Høensku Ve dnech 25. a 26. øíjna 2013 se konaly volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. V obci se zúèastnilo 124 hlasujících, to je 56,63%. Volby skonèily s tìmito výsledky: 1. Hnutí ANO 2011 získalo 32 hlasù, tj 25,80% 2. ÈSSD získala 18 hlasù, tj. 14,81% 3. TOP 09 získala 17 hlasù, tj. 13,70% 4. KSÈM zíkala 14 hlasù, tj. 11,29% 5. ÚSVIT získal 10 hlasù, tj. 8,06% 6. Strana svobodných získala 9 hlasù, tj. 7,25% 7. ODS získala 9 hlasù, tj. 7,25% 8. Èeská pirátská strana získala 3 hlasy, tj. 2,41% Ostatní strany (7) získaly 12 hlasù, tj. 12,05% -zl- 5

6 Ukonèení turistické sezóny 2013 V sobotu se od 19. hodiny konala v restauraci U Draka taneèní zábava k ukonèení letošní sezóny. Mezi obèany byl o ni nebývalý zájem, o èemž svìdèí i to, že pøišlo víc obèanù, než byla kapacita sálu. Bylo udìláno maximum, aby se i tito hosté mìli kam posadit. Vìøte, že to nebylo vùbec jednoduché. Veèerem provázel František Sysel ze Syslova, který nejen, že moderoval, ale i nádhernì zpíval. K tanci a poslechiu hrála kapela FONOTEST z Teplic. Zábavu zahájil starosta obce Jan Havel krátkým proslovem. Omluvil Vladimíra Hrona, který nemohl pøijet. Místo nìj se podaøilo zajistit výbornou náhradu, skupinu MAXIM TURBU- LENC. Popøál všem pøíjemnou zábavu a mohlo se zaèít. na parket. O tom, že bylo úspìšné, svìdèí i to, že museli nìkolikrát pøidávat písnièky. Tanèící je nechtìli pustit. Po krátké pøestávce vystoupila skupina Skandalladies-travesty show s úžasným pøedvedením známých zpìvaèek. Napøíklad Judita Èeøovská, Helena Vondráèková, Tina Turner a Madona. Nìkteré diváky tato vystoupení pøivedla do varu. Vystoupení sklidilo zasloužené ovace a potlesk. Jako první vystoupily pøed nabitým sálem minimažoretky Rebelky z DDM Dìèín. Jejich vystoupení bylo odmìnìno bouølivým potleskem. Každá mažoretka dostala pøi odchodu od obce malou pozornost. Po skonèení tohoto vystoupení hrála až do pozdních noèních (ranních) hodin kapela FONOTEST. Hosté se výbornì bavili a užívali si pøíjemného veèera. Všichni se již tìší na 12. duben pøíštího roku, kdy bude nová sezóna zahájena opìt zábavou. Po tomto vystoupení byly pøedány ceny vítìzùm závodu o Putovní pohár starosty Høenska. Páté místo obsadil Luboš Horník, ètvrté místo obsadil Miloš Vavøièka, tøetí Vlasitmil Peroutka, druhé Libor Holpuch a vítìzem je zaslouženì Tomáš Sabol. Následovalo vystoupení skupiny MAXIM TURBULENC, které rozproudilo sál a dostalo i do té doby tance zdrženlivé hosty 6 text a foto -zl-

7 "Z MLÝNA DO SRUBU A ZPÁTKY" pøevoznická soutìž o PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE HØENSKO Jako každý rok, tak i letos se na konci turistické sezony konal již tradièní závod pøevozníkù o Putovní pohár starosty obce Høensko, který byl poprvé uspoøádán v roce 1974 jako "Pøevoznický den". Tehdy však byla jeho trasa o mnoho delší, a to od dolního pøístavištì k hornímu a zpìt. Postupem èasu byly trasy nìkolikrát upravovány až do nynìjší délky, kdy se závodí od horního pøístavištì k vodopádu a zpìt. Letošní, již ètvrtý závod v této nové podobì se konal v nedìli 3. listopadu za ne pøíliš pøíznivého poèasí. Od èasného rána bylo zamraèeno a déš s ne pøíliš vysokou teplotou naznaèovaly, že tentokrát to nebudou mít soutìžící vùbec lehké. Atmosféra byla navzdory poèasí výborná. V prùbìhu závodu se i závodníci vzájemnì povzbuzovali, aby dosáhli co nejlepších èasù. Závod byl velmi nároèný, o èemž svìdèilo jejich propocené obleèení a mnohdy hodnì vyèerpaný výraz. Na regulérnost závodu dohlížela nezávislá komise Soutìsek ve složení: vodník Kameníèek, Mnich pašerák a drak Kameòák. Po skonèení se úèastníci a fanoušci pøesunuli z pøístavištì do prostoru pøed srubovou chatou, kde se u kiosku obèerstvili teplými nápoji a opekli si výborné špekáèky. K tomu jim na foukací harmoniku zahrál pan Holpuch nìkolik písnièek. Soutìžící pøišlo podpoøit mnoho pøíznivcù, kteøí je bouølivì povzbuzovali. Moho jich pøijít ještì více. Možná, že je odradilo nepøíznivé poèasí. Po vylosování poøadí startujících byl závod odstartován JUDr. Zdeòkem Pánkem, který zároveò mìøil èasy. Dosažené výkony byly peèlivì zaznamenány a vyhlášeny na Zábavì k ukonèení sezony v restauraci U Draka. Pøi zpáteèní cestì povyprávìli pøevozníci své pøíhody z letošní sezony a zazpívali nìkolik písnièek, které si s nimi zanotovali i ostatní úèastníci závodù. V té dobì se také umoudøilo poèasí a tak se nám lépe kráèelo zpìt podle Kamenice do Høenska. 7 text a foto -zl-

8 Z èinnosti hasièù Poslední výjezd k povodni. Nebyl to hasièský výjezd v pravém slova smyslu, ani nehoukala obecní siréna. Byla to jen akce hasièù, kteøí tak nazvali setkání s kolegy hasièi a osobami, které se nejvíce podílely na øízení a vlastní likvidaci letošní povodnì. Kromì starosty obce pana Jana Havla byl mezi hosty také øeditel HZS Dìèín plk. Ing. Jaroslav Vanìk, mjr. Mgr. Ladislava Moravcová, okresní požární rada a velitel dobrovolných hasièù blízkého nìmeckého Ottendorfu se svým štábem a další nìmeètí pøátelé. Po setmìní si už netrpìlivá dìcka nechala rozsvítit lampionky a celý prùvod nasedl do louèemi osvìtlených lodí a ty se s profesionálním výkladem pøevozníkù - hasièù, vydaly na plavbu noèní Edmundovou soutìskou. Kdo to nezažil, nedokáže si pøedstavit. Úchvatné scenérie kaòonu, podsvícené svítilnami a louèemi od hladiny, zanechaly u všech velmi silný zážitek. Malá skupinovka u Dolského mlýnu Nejmladší hasièka støídavì na svých nebo na zádech táty. Poèasí bylo jako z protekce Sv.Petra a tak po malém obèerstvení v malém penzionku nastoupilo témìø padesát úèastníkù do linkového autobusu a vyjelo na Meznou. Následoval sestup do Soutìsek. kde u kiosku již èekalo malé obèerstvení s opékáním spekáèkù a klobás s nezbytným doplnìním tekutin (dìti samozøejmì naealko) pak se netrpìlivì èekalo na tmu. Výjezd na noèní plavbu Lampionky prosvítily cestu až do Høenska, rychlý pøesun do penzionu, veèeøe a dìcka tzv. na kutì. Ti starší pak absolvovali tradièní výmìnu zkušeností, která plynule pøešla do snídanì a pøípravy na akci druhého dne. Ta startovala na zastávce Divoká soutìska a vedla pøes Zámeèek, Ptaèí kámen do Vysoké Lípy, málo známou Kostelní stezkou do Divoké soutìsky a kolem Dolského mlýnu do Jetøichovic. Výborný obìd ve Starém mlýnì a odjezd na základnu. Do této doby poèasí, pohoda a nálada nemìla chybu. Chyby však nastaly hned po pøíjezdu do Høenska a to hned dvì. Zaèalo vydatnì pršet a zaèala houkat požární siréna, a to také vydatnì. A tak místo pøátelského rozlouèení s kolegy a jejich rodinami, pro které jsme dvoudenní akci pøipravovali jako malé podìkování za podporu v hasièské práci, následoval odjezd všech našich hasièù ke stavbì norné stìny na Labi. Ani to však nezkazilo pìkný pocit z pìkné akce, potvrzený upøímným podìkováním hasièských pøátel z Ottendorfu. Stanislav Køížek Pøíjemné èekání na tmu POZVÁNKA NA BRIGÁDU Obecní úøad Høensko svolává na sobotu brigádu na úklid høenského høbitova. Sraz brigádníkù ochotných pøiložit ruku k dílu je v 9.00 hodin u restaurace Falk. Drobné náøadí (hrábì, lopatu, motyku) vezmìte s sebou. Malé obèerstvení je zajištìno. Pøijïte nám pomoci! -zl- 8

9 9

10 OBECNÍ POLICIE Zpráva obecní policie Høensko období 1. øíjna až 31.øíjna 2013 Øešila problém nedostatku místa. Dne 2. øíjna hlídka obecní policie Høensko pøi kontrole veøejného poøádku zjistila, že stánkový prodejce na støechu prodejního stánku nainstaloval prùhlednou desku, jako ochranu proti dešti a na vedlejší stánek umístil odìvní svršky urèené k prodeji. Hlídka OP na místì vyzvala prodejce k okamžitému sundání vìcí, což bylo ihned provedeno. Nesprávné parkování. Dne 3. øíjna hlídka obecní policie Høensko øešila pøestupky na úseku bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu, i za použití blokovacího zaøízení. Všechny pøestupky byly øešeny pokutou v blokovém øízení zaplacenou na místì. Vzájemné napadení. Dne 4. øíjna hlídka obecní policie Høensko zasahovala v místì vnitøního Høenska, kde došlo k vzájemnému napadení prodejce a nakupujících, když dle tvrzení prodejce dùvodem roztržky byla snaha ukrást zboží z prodejního stánku. Ani za pomocí okolo stojících osob se nepodaøilo hlídce obecní policie zajistit svìdka události, který by potvrdil, jak se celý incident odehrál. Proto hlídka událost vyøešila smírem obou stran a uklidnìní situace na místì. Obecní majetek je chránìný. Dne 4. øíjna hlídka obecní policie Høensko zjistila, že Vietnamský prodejce použil lampu poulièního osvìtlení jako vìšák na prodávané zboží, což je nepøípustné. Na místì byla prodejci udìlena výzva k oklamžitému obnovení stavu, který by umožnil øádné fungování lampy osvìtlení. Nepoøádek se musí uklidit. Dne 5. øíjna hlídka obecní policie zjistila, že u vjezdu do prostoru hasièské zbrojnice popíjí skupina mladíkù lahvové pivo. Po konzumaci na místì mladíci zanechali vypité lahve a papíry od svaèiny. Hlídka obecní policie skupinku vyzvala k okamžitému úklidu místa, což se také stalo. Pøekážky na silnici. Dne 11. øíjna hlídka obecní policie zjistila, že v blízkosti manipulaèní plochy SÚS Dìèín trèí do vozovky kmen stromu a na silnici je spadané drobné kamení. Hlídka OP tyto závady nahlásila správci komunikace, který okamžitì zajistil odklizení této pøekážky silnièního provozu. Parkování na místì budovaného parku obce. Dne 11. øíjna hlídka obecní policie zjistila, ze na zatravnìném prostranství obce Høensko parkuje bezohledný øidiè. Vozidlo bylo zablokováno k zjištìní totožnosti øidièe a po jeho dostavení se k vozidlu byl pøestupek vyøešen pokutou, v blokovém øízení, která byla zaplacena na místì. Dopravní nehoda. Dne 13. øíjna hlídka obecní policie pøispívala k bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu v místì dopravní nehody v obci Høensko tím, že do pøíjezdu Policie ÈR usmìròovala v místì dopravní nehody se zranìním osob provoz v obou smìrech. Opìt pøidaná støíška. Dne 14. øíjna hlídka obecní policie vyzvala stánkového prodejce k sundání pøidané støíšky z prodejního stánku v místì nad hotelem Labe, která zasahovala pùl metru do profilu vozovky a ohrožovala ostatní úèastníky silnièního provozu. Vrtulník nefungoval. Dne 18. øíjna požádala o pomoc hlídku obecní policie skupina turistù z Nìmecka, která si na tržnici zakoupila hraèku vrtulník, který však nebyl funkèní. Hlídka OP doprovodila nakupující na místo a pøimluvila se k výmìnì nefunkèního zboží, což se také ke spokojenosti nakupujících stalo. z Nìmecka V minulém vydání Zpravodaje jsme na tomto místì psali o návštìvì vrchního komisaøe kriminální policie z Berlína. V minulých dnech pøišel na obecní úøad od Ralfa Ortmanna z berlínské policie, který se k nám vrátil po nìkolika dnech se svou rodinou. Prošli trasu pøes Soutìsky a podívali se i na Pravèickou bránu. Velmi se jim u nás líbilo. text -zlfoto Ralf Ortmann Nález zatoulaného psa. Dne 31. øíjna hlídka obecní policie zajistila zatoulaného psa. Podrobnìjším zkoumáním bylo zjištìno, že pes má na obojku pøidìlanou malou schránku, kde bylo napsáno, jak má nálezce postupovat. Za použití dostupných informací byla kontaktována jeho š asná majitelka z Rùžové, která si pejska vyzved- la pøímo na služebnì od strážníka. sepsal: str. Šárovec Vlastimil 10

11 Jubilea V mìsíci listopadu oslaví své jubileum tito obèané: Rùžena Tourková Josef Petrišèák Libor Riòák Ester Parohová Ivana Blažíèková Marcela Peroutková Ladislav Hynek Denise Prùchová Kateøina Køížková Bohumil Šmarda Vojtìch Peroutka Adam Hlaváèek Jaroslav Salavec Josef Paroha Barbora Marešová Všem jubilantùm srdeènì blahopøejeme 11

12 Rozsvícení vánoèních stromù Zveme všechny obèany na rozsvícení vánoèních stromù jak na Meznou, tak i do Høenska. Na Mezné bude rozsvícen vánoèní strom v 18,00 hod. u kulturního domu. Ve Høensku bude rozsvícen vánoèní strom v 18,00 hod. u kostela. Zde budou hrány reprodukované vánoèní písnì a koledy, hasièi zajistí obèerstvení a teplé nápoje. -zl- Znovuotevøení pošty ve Høensku Pro naše obèany pøinášíme pøíjemnou zprávu, která vìtšinì obèanù naší obce usnadní každodenní trable s poštou. Obec Høensko na své náklady opravila prostory pro poštu znièené povodní a pøedala je pracovníkùm pošty. Starosta obce Jan Havel jednal se zástupcem Èeské pošty panem Vlkem, který potvrdil, že se snaží o znovuotevøení poboèky Èeské pošty ve Høensku po èervnové povodni Bylo dohodnuto otevøení v nejbližším možném termínu. Nejzažší termín, otevøení je pátek zl- KRÁTKÉ INFORMACE - CO NÁS ÈEKÁ Pouštìní bludièek po Kamenici a lampionový prùvod od hasièské zbrojnice Vánoèní výšlap do Jeskynì èeských bratøí Vánoèní bohoslužba ve høenském kostele roèník Novoroèní jízdy Pøedstavení redakèní rady Na èasté dotazy a pøání ètenáøù Zpravodaje pøedstavujeme redakèní radu: redaktor: Zdenìk Ledašil- obyvatel Dìèína, pøíznivec obce, který loni a letos pracoval jako brigádník, výbìrèí parkovištì U vodopádu èlen rady: Jaroslav Heneberk, dlouholetý chalupáø a kronikáø z Mezné, bývalý øídící uèitel èlen rady: Jan Køížek, nejmladší z rodu Køížkù, obyvatel Høenska, hasiè Mìsíèník obecního úøadu Høensko reg. èíslo MK ÈR E12244 Vydavatel: obec Høensko, Høensko 71, IÈ Místo vydání: Høensko Den vydání: 13. listopad 2013 Redakèní rada: redaktor Zdenìk Ledašil -zl-; Jan Køížek -jk- ; Jaroslav Heneberk -jh- Kontakt:: DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HØENSKA a MEZNÉ. novoroèní jízda 2015 Høenskem a Meznou - strana 5

HØENSKA a MEZNÉ. novoroèní jízda 2015 Høenskem a Meznou - strana 5 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LEDEN 2015 pohled na obecní úøad z øeky pøedvánoèní zasedání obecního zastupitelstva - strana 3 vánoèní výšlap pod Pravèickou bránu - strana

Více

HØENSKA a MEZNÉ. NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO Nová rozhledna na Janovì strana 11 Jízdní øád autobusu strana 11 a 12

HØENSKA a MEZNÉ. NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO Nová rozhledna na Janovì strana 11 Jízdní øád autobusu strana 11 a 12 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LEDEN 2014 významné ocenìní aleje na Meznou strany 4 a 5 Bludièky na Kamenici strana 10 Novoroèní jízda strana 6 a 7 Hostina u Èeských bratøí

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO BØEZEN 2015 lišák v komínì - strana 8 pozvánka na taneèní zábavu - strana 3 stavba zátìžových bariér pokraèuje zahájení sezóny v Soutìskách

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Uvnitø Zpravodaje: volby do Evropské unie, zpráva obecní policie, narozeniny, jubilea, pozvánka na koncert, dìtský den a další zprávy

HØENSKA a MEZNÉ. Uvnitø Zpravodaje: volby do Evropské unie, zpráva obecní policie, narozeniny, jubilea, pozvánka na koncert, dìtský den a další zprávy www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÈERVEN 2014 Jaguáry ve Høensku - str. 4 nepøíjemné výroèí - str. 3 hasièi v Krásné Lípì - strana 7 vrtulník ve Høensku - strana 6 pøedání

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN

MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN 2015 hasièi na cvièení v Nìmecku - str. 8 Janovský trhák - str. 5 návštìva hejtmana Ústeckého kraje - str. 2 pomoc hasièù v Dìèínì -

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Národní park a UNESCO - strana 3. Co je nového v Soutìskách - strana 6 a 7

HØENSKA a MEZNÉ. Národní park a UNESCO - strana 3. Co je nového v Soutìskách - strana 6 a 7 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2014 Rozhledna na Mezné - strana 3 JK Hostina u Èeských bratøí strana 10 Cvièení ve škole opìt zaèalo - strana 8 Národní park a UNESCO

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Vymlácené zrno se namele na mouku (obrázek 3) a z mouky se uhnìte tìsto (obrázek 4). Tìsto nám pomalu kyne a nastává vhodný èas na malé zopakování programu pomocí pracovních listù (obrázek 5). Vykynuté

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

MÌSÍÈNÍK OBCE BOROVNICE. Øíjen 2006

MÌSÍÈNÍK OBCE BOROVNICE. Øíjen 2006 Brodík MÌSÍÈNÍK OBCE BOROVNICE 10 Øíjen 2006 Slovo úvodem Vážení obèané obce Borovnice, mìsíc utekl jako voda a je tu další èíslo obecního zpravodaje. Toto èíslo je opìt plné informací z obecního dìní

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje.

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje. SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1 /2012 Vážení rodièe, mládeži,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 16. Sucholazecká hasièárna dostala nový kabát v podobì fasády, plastová okna a byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu, se

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 2011 è. 48 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Informace z radnice Napsali o nás Sudé zastupitelstvo nikdy neskonèilo patovou situací Dlouhoòovice: Nezávislí

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe

PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe Závìreèná konference 21.-22. èervna 2012 V Saském zemském snìmu Foto: Steffen Giersch POZADÍ PROJEKT

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 2 / 2010 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 2 / 2010 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2010 Usnesení z 23., 24., 25. a 26.veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava

USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2009 Usnesení ze 16. a 17. veøejného zasedání ZO Výsledky voleb do Evropského parlamentu OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Sport Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci Informace z Obecního úøadu Pøedín Nejdùležitìjší body programu obecního zastupitelstva za období kvìten øíjen 2004 25. 5. 2004 ZO rozhodlo

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE 1/ 2015 Vydává obec Lobodice, nákladem 250 ks, ZDARMA do Vaší schránky. Zveme Vás na HODY 2015 18. - 20. 9. 2015 www.lobodice.cz Slovo starosty Vážení obèané, dovolte mi jako novì

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

è. 29 èerven 2012 Vážení obèané,

è. 29 èerven 2012 Vážení obèané, è. 29 èerven 2012 Vážení obèané, v letošním roce Vás chceme co nejvíce informovat o dìní v obci a tak jsme po delší odmlce pøistoupili k vydávání obecního zpravodaje ètyøikrát roènì. Budete mít èerstvé

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více