HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO. MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO. www.hrensko.cz MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ"

Transkript

1 Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ OCENÌNÍ STAROSTY POSLEDNÍ VÝJEZD HASIÈÙ TATRA V NÌMECKU UKONÈENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2013 NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO NÁVŠTÌVA Z BERLÍNA ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍCH STROMÙ

2 Slovo star os ty Vážení pøátelé, nebudu se ve svém vyjádøení zabývat záležitostmi, o kterých se doètete na dalších stranách našeho zpravodaje. Jako obvykle zaènu ekonomickou situací. Za letošní sezonu jsme utržili, jak jsem Vás již informoval o cca Kè ménì než v loòském roce. Na vinì je deštivé a studené jaro, povodeò a skuteènost, že jsme z naší pokladny již museli poukázat èást našeho podílu na obnovu srubové stavby v Soutìskách. Ke dnešku máme v obecní pokladnì cca Kè, což je o Kè ménì než ke stejnému datu v loòském roce. Myslím ale, že je to nádherný výsledek, za který dìkuji všem, kteøí se o toto zasloužili. Všem organizacím i soukromníkùm, kteøí nám jakýmkoliv zpùsobem pomohli pøi øešení likvidace povodòových škod, jsme zaslali hezké podìkování a doufám, že jsme na nikoho nezapomnìli. Od ministerstva dopravy, které jsme žádali o dotace na obnovu silnice, chodníkù, veøejného osvìtlení apod., nemáme stále ještì písemné rozhodnutí. Informace jsou takové, že nìkteré naše žádosti budou vyøízeny kladnì, jiné zápornì. Potom bude nutné ještì žádat o prodloužení termínu realizace, jelikož je nemožné ukonèit akce do konce letošního roku tak. jak je v jejich pravidlech. Pøes tyto skuteènosti, probíhá výbìrové øízení na nejnákladnìjší akci, tj. obnova místní komunikace. Probíhá také zadávací øízení na interiér srubové stavby v Soutìskách. Obnova této stavby probíhá podle harmonogramu, není žádné zpoždìní, i když se stále øeší spousta problémù. Probíhá pøíprava na pøevod èistírny odpadních vod a splaškové kanalizace na Severoèeskou vodárenskou spoleènost a.s., jelikož tyto jsou v majetku obce Høensko. Po letošní povodni jsme museli vše na naše náklady opravit, i když je neprovozu-. jeme, ale jsou stále v našem majetku. Zamìøování obce je trochu pøibrzdìno, jelikož z dùvodù èastého pádu stromù a následných škod na obecním majetku, jsme zapoèali také se zamìøováním skalních a lesních pozemkù nad cestami do Soutìsek, které hodláme nabídnout k prodeji a do správy Národního parku. Odborníkovi na pojiš ovnictví jsme zadali úkol pojistit obecní majetek i proti povodni. Možná to pùjde, možná ne, ale rozhodnì by byla lepší tøeba špatná pojistka, než žádná. Krajský úøad provedl dílèí pøezkum hospodaøení obce Høensko, který nevykázal žádných závad. Stále probíhá a ještì dlouho bude probíhat nepøedstavitelné množství práce, týkající se všeho, co souvisí s povodní. Skuteènì si neumíte ani pøedstavit, co tato papírová válka obnáší. Obdržel jsem medaili hejtmana Ústeckého kraje, kterou beru jako uznání hlavnì høenským hasièùm, zastupitelùm, zamìstnancùm, obèanùm a prostì všem, kteøí pomáhali pøi povodni a pøi její likvidaci. Místostarosta JUDr. Zdenìk Pánek Vás ve svém èlánku informuje o zrušení poplatkù a o dárku k vánoèním svátkùm. Je mi skuteènì velice líto, že na nìkteré zájemce nezbylo místo na taneèní zábavì k ukonèení sezony 2013, ale vzpomeòte si, v minulém èísle jsem na toto dùraznì upozoròoval. Bohužel vìtší prostory nejsou k dispozici a pøíštì si jistì všichni zajistíte místa vèas. Pøeji všem krásné a pøíjemné zazimování a tìším se, že se všichni opìt ve zdraví sejdeme na zahájení sezony. Jan Havel 2

3 Pøání místostarosty Vážení spoluobèané, JEŽÍŠEK PØICHÁZÍ DO HØENSKA A NA MEZNOU jistì si vzpomenete na pøíspìvek starosty naší obce Jana Havla v prosinci loòského roku v našich novinách, týkající se finanèního pøíspìvku ve výši 1 000,-- Kè ve formì poukázky platné ve všech obchodních domech TESCO po dobu jednoho roku, urèené pro obèany a dìti pøihlášené v naší obci k trvalému pobytu. Na tìchto zásadách staví své rozhodnutí zastupitelstvo obce, když na jeho øádném zasedání dne 6. listopadu 2013 se rozhodlo takovýto finanèní dar opìt opakovat. Je však tøeba uvést, že výjimku budou tvoøit obèané, kteøí skuteènì v obci nežijí, nebo se zde nezdržují a nepracují (napø. jsou hlášeni na obecním úøadu, pøípadnì v neobyvatelném prostoru). Poukázky si spoluobèané mohou vyzvednout na obecním úøadu, poèínaje 2. prosince 2013 a mají platnost po dobu jednoho roku. Potud jde tedy o dárek pro všechny obyvatele Høenska, který oznaèím jako dárek è. 1. Vnímáme existenci nièivé povodnì v èervnu t. r., kterou byli zasaženi všichni lidé žijící ve Høensku. Dárkem è. 2 je pak rozhodnutí zastupitelstva ze shora uvedeného dne, jímž byly zrušeny poplatky z ubytovací kapacity a za lázeòský nebo rekreaèní pobyt. Byla tak schválena jednak obecnì závazná vyhláška obce Høensko è. 2/2013, o zrušení obecnì závazné vyhlášky obce è. 6/2012, o místním poplatku z ubytovací kapacity. Dále pak byla schválena obecnì závazná vyhláška obce Høenska è. 3/2013, o zrušení obecnì závazné vyhlášky obce è. 3/2012, o místním poplatku za lázeòský nebo rekreaèní pobyt. Vìøím, že tento dárek je pro vás pøíjemným pøekvapením a pøinese vám i ekonomický užitek. Pøeji vám jen vše dobré. JUDr. Zdenìk Pánek místostarostaobce 3

4 Program Cíl 3 / Ziel 3 Pøíbìh úspìchu Tatra na prezentaci v Bad Schandau 6. záøí se konala prezentace spoleèných pøeshranièních akcí Programu Cíl 3 / Ziel 3- Pøíbìh úspìchu zemského okresu Saské Švýcarsko - východní Krušnohoøí a Ústeckého kraje. Zúèastnili se jí Frank Kupfer, ministr Saského státního ministerstva životního prostøedí, Ing. Michal Janeba, námìstek ministra Ministerstva pro místní rozvoj, Petr Husák, zastupitel Ústeckého kraje, Guus Muijzers, zástupce Evropské komise pro regionální rozvoj a další významní pøedstavitelé Saské rozvojové banky, Spoleèného technického sekretariátu a Ministerstva pro místní rozvoj. Za naši obec se úèastnili strarosta Jan Havel, vedoucí obecního úøadu Jaroslava Antonová a hasièská Tatra s øidièem Martinem Køížkem. V Bad Schandau byly pøedstaveny kromì jiných také naše spoleèné akce Pøeshranièní spolupráce hasièù Høensko Kirnitzschtal " a projekt Spoleènì povodni navzdory. 4 Oba projekty byly zamìøeny na spoleèné akce hasièù z obou obcí, vybavení hasièù moderní technikou a její využívání jak pøi spoleèných cvièeních, tak i v pøípadì skuteèných krizových událostí, jakou byla napø. povodeò v èervnu Mnozí úèastníci prezentace se velmi zajímali o naše požární auto, které se podaøilo získat v rámci dotace jednoho z tìchto programù. Ocenili praktiènost a kompletnost vybavení Tatry, která se nejvíce hodí do zdejšího prostøedí a terénu pøi nejen hašení požárù, ale i záchranì osob a povodni. Na dotazy úèastníkù a pøítomných novináøù kvalifikovanì odpovídal Martin Køížek, který s tímto vozidlem absolvoval již mnoho výjezdù. Tatra x4 je prvním vozidlem této vývojové øady, dosud používané pouze k vojenským úèelùm a jsme první kdo ji využívá k civilním úèelùm. Naší pøeshranièní spolupráce si velmi cení Saská rozvojová banky (SAB), která ses ní prezentuje ve svých informaèních a prezentaèních materiálech. v èlánku byly použity fotografie a informace z Tiskové zprávy odboru regionálního rozvoje krajského úøadu Ústí nad Labem z 11. záøí 2013 Další nálezy Kvìtnatce Archeova Vážení ètenáøi. V minulém èísle jsem na tomto místì psal o nálezu "záhadné houby", u které se nám podaøilo zjistit její název - Kvìtnatec Archeùv. Po vydání Zpravodaje se nám ozvali manželé Tourkovi s informací, že tato zvláštní houba se vyskytla na Mezné již v roce 2010, kdy ji nalezl Ladislav Hynek. Loni ji vidìli sami v okolí Mezné a letos ji našli také na své zahradì Taušnerovi. Poslali nám i fotografii letošního nálezu. Dìkuji jim za tyto informace. Jsem rád, že takové informace pøišly, protože tím potvrzují, že Zpravodaj je ètenáøi sledovaný a i zajímavý. Budu se snažit, aby Vás upoutaly i další vydání Zpravodaje Høenska a Mezné. Zdenìk Ledašil redaktor Zpravodaje Høenska a Mezné foto manželé Tourkovi

5 Zprávy obecního úøadu V pondìlí 4.listopadu 2013 se starosta obce Jan Havel úèastnil spoleèenské události "Ocenìní vybraných èlenù IZS a dalších nominovaných hostù za rok 2013 Záslužnou medailí Ústeckého kraje a Meadilí hejtmana Ústeckého kraje." Na Krajském úøadì v Ústí nad Labem pøevzal z rukou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldøicha Bubeníèka "Medaili Ústeckého kraje". Tato medaile je symbolem podìkování všem, kteøí Ocenìní starosty obce se podíleli na odstranìní a likvidaci èervnové povodnì nejen starostovi, ale i zastupitelùm, zamìstnancùm obce, hasièùm, obèanùm a firmám podílejících se na likvidaci následkù povodnì. Na této akci ještì pøevzal dar Ústeckého kraje- zásahové obleky Tiger Plus a zásahové hadice C52 v hodnotì Kè. Tento dar je ocenìním práce našich dobrovolných hasièù. Zasedání zastupitelstva obce Ve støedu 6.listopadu 2013 se od 17,00 hod. uskuteènilo zasedání zastupitelstva obce Høensko, a to po delší odmlce v restauraci U Lípy ve Høensku. Na programu jednání byly nejen ekonomické záležitosti - jako je ètvrtá rozpoètová zmìna, ale i zmìna obecnì závazné vyhlášky o místním poplatku a také zrušení dvou vyhlášek (jak se již o nich zmiòuje na jiném místì JUDr. Zdenìk Pánek). Pøítomní obèané byli informování také o stavu rekonstrukce stavby èp. 68 v Soutìskách a se zámìrem obce obnovit majetek poškozený povodní. Obnova se týká chodníkù, místní komunikace, veøejného osvìtlení, øíms pod zábradlím u øeky Kamenice a schodištì u pøívozu Høensko-Schöna. To bude realizováno po obdržení dotace z ministerstva dopravy. Obecní zastupitelstvo dìkuje všem pøítomným obèanùm za úèast a manželùm Riòákovým, majitelùm restaurace, za poskytnutý prostor pro toto jednání. text -zlfoto obecní úøad Høensko text a foto -zl- Výsledky voleb do PS Parlamentu ÈR ve Høensku Ve dnech 25. a 26. øíjna 2013 se konaly volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. V obci se zúèastnilo 124 hlasujících, to je 56,63%. Volby skonèily s tìmito výsledky: 1. Hnutí ANO 2011 získalo 32 hlasù, tj 25,80% 2. ÈSSD získala 18 hlasù, tj. 14,81% 3. TOP 09 získala 17 hlasù, tj. 13,70% 4. KSÈM zíkala 14 hlasù, tj. 11,29% 5. ÚSVIT získal 10 hlasù, tj. 8,06% 6. Strana svobodných získala 9 hlasù, tj. 7,25% 7. ODS získala 9 hlasù, tj. 7,25% 8. Èeská pirátská strana získala 3 hlasy, tj. 2,41% Ostatní strany (7) získaly 12 hlasù, tj. 12,05% -zl- 5

6 Ukonèení turistické sezóny 2013 V sobotu se od 19. hodiny konala v restauraci U Draka taneèní zábava k ukonèení letošní sezóny. Mezi obèany byl o ni nebývalý zájem, o èemž svìdèí i to, že pøišlo víc obèanù, než byla kapacita sálu. Bylo udìláno maximum, aby se i tito hosté mìli kam posadit. Vìøte, že to nebylo vùbec jednoduché. Veèerem provázel František Sysel ze Syslova, který nejen, že moderoval, ale i nádhernì zpíval. K tanci a poslechiu hrála kapela FONOTEST z Teplic. Zábavu zahájil starosta obce Jan Havel krátkým proslovem. Omluvil Vladimíra Hrona, který nemohl pøijet. Místo nìj se podaøilo zajistit výbornou náhradu, skupinu MAXIM TURBU- LENC. Popøál všem pøíjemnou zábavu a mohlo se zaèít. na parket. O tom, že bylo úspìšné, svìdèí i to, že museli nìkolikrát pøidávat písnièky. Tanèící je nechtìli pustit. Po krátké pøestávce vystoupila skupina Skandalladies-travesty show s úžasným pøedvedením známých zpìvaèek. Napøíklad Judita Èeøovská, Helena Vondráèková, Tina Turner a Madona. Nìkteré diváky tato vystoupení pøivedla do varu. Vystoupení sklidilo zasloužené ovace a potlesk. Jako první vystoupily pøed nabitým sálem minimažoretky Rebelky z DDM Dìèín. Jejich vystoupení bylo odmìnìno bouølivým potleskem. Každá mažoretka dostala pøi odchodu od obce malou pozornost. Po skonèení tohoto vystoupení hrála až do pozdních noèních (ranních) hodin kapela FONOTEST. Hosté se výbornì bavili a užívali si pøíjemného veèera. Všichni se již tìší na 12. duben pøíštího roku, kdy bude nová sezóna zahájena opìt zábavou. Po tomto vystoupení byly pøedány ceny vítìzùm závodu o Putovní pohár starosty Høenska. Páté místo obsadil Luboš Horník, ètvrté místo obsadil Miloš Vavøièka, tøetí Vlasitmil Peroutka, druhé Libor Holpuch a vítìzem je zaslouženì Tomáš Sabol. Následovalo vystoupení skupiny MAXIM TURBULENC, které rozproudilo sál a dostalo i do té doby tance zdrženlivé hosty 6 text a foto -zl-

7 "Z MLÝNA DO SRUBU A ZPÁTKY" pøevoznická soutìž o PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE HØENSKO Jako každý rok, tak i letos se na konci turistické sezony konal již tradièní závod pøevozníkù o Putovní pohár starosty obce Høensko, který byl poprvé uspoøádán v roce 1974 jako "Pøevoznický den". Tehdy však byla jeho trasa o mnoho delší, a to od dolního pøístavištì k hornímu a zpìt. Postupem èasu byly trasy nìkolikrát upravovány až do nynìjší délky, kdy se závodí od horního pøístavištì k vodopádu a zpìt. Letošní, již ètvrtý závod v této nové podobì se konal v nedìli 3. listopadu za ne pøíliš pøíznivého poèasí. Od èasného rána bylo zamraèeno a déš s ne pøíliš vysokou teplotou naznaèovaly, že tentokrát to nebudou mít soutìžící vùbec lehké. Atmosféra byla navzdory poèasí výborná. V prùbìhu závodu se i závodníci vzájemnì povzbuzovali, aby dosáhli co nejlepších èasù. Závod byl velmi nároèný, o èemž svìdèilo jejich propocené obleèení a mnohdy hodnì vyèerpaný výraz. Na regulérnost závodu dohlížela nezávislá komise Soutìsek ve složení: vodník Kameníèek, Mnich pašerák a drak Kameòák. Po skonèení se úèastníci a fanoušci pøesunuli z pøístavištì do prostoru pøed srubovou chatou, kde se u kiosku obèerstvili teplými nápoji a opekli si výborné špekáèky. K tomu jim na foukací harmoniku zahrál pan Holpuch nìkolik písnièek. Soutìžící pøišlo podpoøit mnoho pøíznivcù, kteøí je bouølivì povzbuzovali. Moho jich pøijít ještì více. Možná, že je odradilo nepøíznivé poèasí. Po vylosování poøadí startujících byl závod odstartován JUDr. Zdeòkem Pánkem, který zároveò mìøil èasy. Dosažené výkony byly peèlivì zaznamenány a vyhlášeny na Zábavì k ukonèení sezony v restauraci U Draka. Pøi zpáteèní cestì povyprávìli pøevozníci své pøíhody z letošní sezony a zazpívali nìkolik písnièek, které si s nimi zanotovali i ostatní úèastníci závodù. V té dobì se také umoudøilo poèasí a tak se nám lépe kráèelo zpìt podle Kamenice do Høenska. 7 text a foto -zl-

8 Z èinnosti hasièù Poslední výjezd k povodni. Nebyl to hasièský výjezd v pravém slova smyslu, ani nehoukala obecní siréna. Byla to jen akce hasièù, kteøí tak nazvali setkání s kolegy hasièi a osobami, které se nejvíce podílely na øízení a vlastní likvidaci letošní povodnì. Kromì starosty obce pana Jana Havla byl mezi hosty také øeditel HZS Dìèín plk. Ing. Jaroslav Vanìk, mjr. Mgr. Ladislava Moravcová, okresní požární rada a velitel dobrovolných hasièù blízkého nìmeckého Ottendorfu se svým štábem a další nìmeètí pøátelé. Po setmìní si už netrpìlivá dìcka nechala rozsvítit lampionky a celý prùvod nasedl do louèemi osvìtlených lodí a ty se s profesionálním výkladem pøevozníkù - hasièù, vydaly na plavbu noèní Edmundovou soutìskou. Kdo to nezažil, nedokáže si pøedstavit. Úchvatné scenérie kaòonu, podsvícené svítilnami a louèemi od hladiny, zanechaly u všech velmi silný zážitek. Malá skupinovka u Dolského mlýnu Nejmladší hasièka støídavì na svých nebo na zádech táty. Poèasí bylo jako z protekce Sv.Petra a tak po malém obèerstvení v malém penzionku nastoupilo témìø padesát úèastníkù do linkového autobusu a vyjelo na Meznou. Následoval sestup do Soutìsek. kde u kiosku již èekalo malé obèerstvení s opékáním spekáèkù a klobás s nezbytným doplnìním tekutin (dìti samozøejmì naealko) pak se netrpìlivì èekalo na tmu. Výjezd na noèní plavbu Lampionky prosvítily cestu až do Høenska, rychlý pøesun do penzionu, veèeøe a dìcka tzv. na kutì. Ti starší pak absolvovali tradièní výmìnu zkušeností, která plynule pøešla do snídanì a pøípravy na akci druhého dne. Ta startovala na zastávce Divoká soutìska a vedla pøes Zámeèek, Ptaèí kámen do Vysoké Lípy, málo známou Kostelní stezkou do Divoké soutìsky a kolem Dolského mlýnu do Jetøichovic. Výborný obìd ve Starém mlýnì a odjezd na základnu. Do této doby poèasí, pohoda a nálada nemìla chybu. Chyby však nastaly hned po pøíjezdu do Høenska a to hned dvì. Zaèalo vydatnì pršet a zaèala houkat požární siréna, a to také vydatnì. A tak místo pøátelského rozlouèení s kolegy a jejich rodinami, pro které jsme dvoudenní akci pøipravovali jako malé podìkování za podporu v hasièské práci, následoval odjezd všech našich hasièù ke stavbì norné stìny na Labi. Ani to však nezkazilo pìkný pocit z pìkné akce, potvrzený upøímným podìkováním hasièských pøátel z Ottendorfu. Stanislav Køížek Pøíjemné èekání na tmu POZVÁNKA NA BRIGÁDU Obecní úøad Høensko svolává na sobotu brigádu na úklid høenského høbitova. Sraz brigádníkù ochotných pøiložit ruku k dílu je v 9.00 hodin u restaurace Falk. Drobné náøadí (hrábì, lopatu, motyku) vezmìte s sebou. Malé obèerstvení je zajištìno. Pøijïte nám pomoci! -zl- 8

9 9

10 OBECNÍ POLICIE Zpráva obecní policie Høensko období 1. øíjna až 31.øíjna 2013 Øešila problém nedostatku místa. Dne 2. øíjna hlídka obecní policie Høensko pøi kontrole veøejného poøádku zjistila, že stánkový prodejce na støechu prodejního stánku nainstaloval prùhlednou desku, jako ochranu proti dešti a na vedlejší stánek umístil odìvní svršky urèené k prodeji. Hlídka OP na místì vyzvala prodejce k okamžitému sundání vìcí, což bylo ihned provedeno. Nesprávné parkování. Dne 3. øíjna hlídka obecní policie Høensko øešila pøestupky na úseku bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu, i za použití blokovacího zaøízení. Všechny pøestupky byly øešeny pokutou v blokovém øízení zaplacenou na místì. Vzájemné napadení. Dne 4. øíjna hlídka obecní policie Høensko zasahovala v místì vnitøního Høenska, kde došlo k vzájemnému napadení prodejce a nakupujících, když dle tvrzení prodejce dùvodem roztržky byla snaha ukrást zboží z prodejního stánku. Ani za pomocí okolo stojících osob se nepodaøilo hlídce obecní policie zajistit svìdka události, který by potvrdil, jak se celý incident odehrál. Proto hlídka událost vyøešila smírem obou stran a uklidnìní situace na místì. Obecní majetek je chránìný. Dne 4. øíjna hlídka obecní policie Høensko zjistila, že Vietnamský prodejce použil lampu poulièního osvìtlení jako vìšák na prodávané zboží, což je nepøípustné. Na místì byla prodejci udìlena výzva k oklamžitému obnovení stavu, který by umožnil øádné fungování lampy osvìtlení. Nepoøádek se musí uklidit. Dne 5. øíjna hlídka obecní policie zjistila, že u vjezdu do prostoru hasièské zbrojnice popíjí skupina mladíkù lahvové pivo. Po konzumaci na místì mladíci zanechali vypité lahve a papíry od svaèiny. Hlídka obecní policie skupinku vyzvala k okamžitému úklidu místa, což se také stalo. Pøekážky na silnici. Dne 11. øíjna hlídka obecní policie zjistila, že v blízkosti manipulaèní plochy SÚS Dìèín trèí do vozovky kmen stromu a na silnici je spadané drobné kamení. Hlídka OP tyto závady nahlásila správci komunikace, který okamžitì zajistil odklizení této pøekážky silnièního provozu. Parkování na místì budovaného parku obce. Dne 11. øíjna hlídka obecní policie zjistila, ze na zatravnìném prostranství obce Høensko parkuje bezohledný øidiè. Vozidlo bylo zablokováno k zjištìní totožnosti øidièe a po jeho dostavení se k vozidlu byl pøestupek vyøešen pokutou, v blokovém øízení, která byla zaplacena na místì. Dopravní nehoda. Dne 13. øíjna hlídka obecní policie pøispívala k bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu v místì dopravní nehody v obci Høensko tím, že do pøíjezdu Policie ÈR usmìròovala v místì dopravní nehody se zranìním osob provoz v obou smìrech. Opìt pøidaná støíška. Dne 14. øíjna hlídka obecní policie vyzvala stánkového prodejce k sundání pøidané støíšky z prodejního stánku v místì nad hotelem Labe, která zasahovala pùl metru do profilu vozovky a ohrožovala ostatní úèastníky silnièního provozu. Vrtulník nefungoval. Dne 18. øíjna požádala o pomoc hlídku obecní policie skupina turistù z Nìmecka, která si na tržnici zakoupila hraèku vrtulník, který však nebyl funkèní. Hlídka OP doprovodila nakupující na místo a pøimluvila se k výmìnì nefunkèního zboží, což se také ke spokojenosti nakupujících stalo. z Nìmecka V minulém vydání Zpravodaje jsme na tomto místì psali o návštìvì vrchního komisaøe kriminální policie z Berlína. V minulých dnech pøišel na obecní úøad od Ralfa Ortmanna z berlínské policie, který se k nám vrátil po nìkolika dnech se svou rodinou. Prošli trasu pøes Soutìsky a podívali se i na Pravèickou bránu. Velmi se jim u nás líbilo. text -zlfoto Ralf Ortmann Nález zatoulaného psa. Dne 31. øíjna hlídka obecní policie zajistila zatoulaného psa. Podrobnìjším zkoumáním bylo zjištìno, že pes má na obojku pøidìlanou malou schránku, kde bylo napsáno, jak má nálezce postupovat. Za použití dostupných informací byla kontaktována jeho š asná majitelka z Rùžové, která si pejska vyzved- la pøímo na služebnì od strážníka. sepsal: str. Šárovec Vlastimil 10

11 Jubilea V mìsíci listopadu oslaví své jubileum tito obèané: Rùžena Tourková Josef Petrišèák Libor Riòák Ester Parohová Ivana Blažíèková Marcela Peroutková Ladislav Hynek Denise Prùchová Kateøina Køížková Bohumil Šmarda Vojtìch Peroutka Adam Hlaváèek Jaroslav Salavec Josef Paroha Barbora Marešová Všem jubilantùm srdeènì blahopøejeme 11

12 Rozsvícení vánoèních stromù Zveme všechny obèany na rozsvícení vánoèních stromù jak na Meznou, tak i do Høenska. Na Mezné bude rozsvícen vánoèní strom v 18,00 hod. u kulturního domu. Ve Høensku bude rozsvícen vánoèní strom v 18,00 hod. u kostela. Zde budou hrány reprodukované vánoèní písnì a koledy, hasièi zajistí obèerstvení a teplé nápoje. -zl- Znovuotevøení pošty ve Høensku Pro naše obèany pøinášíme pøíjemnou zprávu, která vìtšinì obèanù naší obce usnadní každodenní trable s poštou. Obec Høensko na své náklady opravila prostory pro poštu znièené povodní a pøedala je pracovníkùm pošty. Starosta obce Jan Havel jednal se zástupcem Èeské pošty panem Vlkem, který potvrdil, že se snaží o znovuotevøení poboèky Èeské pošty ve Høensku po èervnové povodni Bylo dohodnuto otevøení v nejbližším možném termínu. Nejzažší termín, otevøení je pátek zl- KRÁTKÉ INFORMACE - CO NÁS ÈEKÁ Pouštìní bludièek po Kamenici a lampionový prùvod od hasièské zbrojnice Vánoèní výšlap do Jeskynì èeských bratøí Vánoèní bohoslužba ve høenském kostele roèník Novoroèní jízdy Pøedstavení redakèní rady Na èasté dotazy a pøání ètenáøù Zpravodaje pøedstavujeme redakèní radu: redaktor: Zdenìk Ledašil- obyvatel Dìèína, pøíznivec obce, který loni a letos pracoval jako brigádník, výbìrèí parkovištì U vodopádu èlen rady: Jaroslav Heneberk, dlouholetý chalupáø a kronikáø z Mezné, bývalý øídící uèitel èlen rady: Jan Køížek, nejmladší z rodu Køížkù, obyvatel Høenska, hasiè Mìsíèník obecního úøadu Høensko reg. èíslo MK ÈR E12244 Vydavatel: obec Høensko, Høensko 71, IÈ Místo vydání: Høensko Den vydání: 13. listopad 2013 Redakèní rada: redaktor Zdenìk Ledašil -zl-; Jan Køížek -jk- ; Jaroslav Heneberk -jh- Kontakt:: DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj TANEÈNÍ ZÁBAVU. Ukonèení sezony 2013 SOKOLI NA MEZNÍ LOUCE ROZLOUÈENÍ S LÉTEM ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj TANEÈNÍ ZÁBAVU. Ukonèení sezony 2013 SOKOLI NA MEZNÍ LOUCE ROZLOUÈENÍ S LÉTEM ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ Ukonèení sezony 2013 zveme všechny Høenèáky, Mezòáky a všechny, kteøí mají naši obec rádi na TANEÈNÍ ZÁBAVU která se koná dne 9.11.2013 v restauraci "U DRAKA" ve

Více

HØENSKA a MEZNÉ. údržba aleje na Mezné - str. 3 zahranièní novináøi v Edmundovì soutìsce - str. 4

HØENSKA a MEZNÉ. údržba aleje na Mezné - str. 3 zahranièní novináøi v Edmundovì soutìsce - str. 4 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ØÍJEN 2015 podzimní svoz nebezpeèného a objemného odpadu - str. 7 údržba aleje na Mezné - str. 3 zahranièní novináøi v Edmundovì soutìsce

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2015 stavba zátìžových barier dokonèena - str. 6 Obec Høensko POZVÁNKA Srdeènì Vás zveme na již tradièní závod pøevozníkù o Putovní

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. PF 2016 lampionový prùvod - str. 8. Obec Høensko POZVÁNKA

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. PF 2016 lampionový prùvod - str. 8. Obec Høensko POZVÁNKA www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO PROSINEC 2015 rozsvícení vánoèního stromu na Mezné - str. 6 Obec Høensko POZVÁNKA vánoce na Mezné - str. 3 v Edmundovì soutìsce zakonèení

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. veselé vánoce

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. veselé vánoce www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO PROSINEC 2014 oslava vánoc na Mezné - strana 7 pøevoznické závody - strana 3 slavnostní ukonèení sezóny 2014 - strana 4 a 5 rozlouèení s létem

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO KVÌTEN 2014 Úèast na veletrhu v Bad Schandau- str. 4 Mezenské velikonoce strana - 7 Zahájení turistické sezóny - strana 6 Èarodìjnice na Mezné

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj MEZENSKÉ LÉTO. Josef Král. Vzpomínáme ROZHLEDNA NA MEZNÉ ZÁCHRANA VE SKALÁCH NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj MEZENSKÉ LÉTO. Josef Král. Vzpomínáme ROZHLEDNA NA MEZNÉ ZÁCHRANA VE SKALÁCH NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OÚ HØENSKO ZÁØÍ 2013 ZÁCHRANA VE SKALÁCH ÈERVNOVÁPOVODEÒ ROZHLEDNA NA MEZNÉ Josef Král * 3.10. 1957 + 7.8. 2013 MEZENSKÉ LÉTO Vzpomínáme NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, pozvánka na jarní pochod a další informace

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, pozvánka na jarní pochod a další informace www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2016 noví lososi v Kamenici - str. 3 Obec Høensko POZVÁNKA zahájení nové pøeshranièní spolupráce - str. 4 uvnitø Zpravodaje: slovo starosty,

Více

HØENSKA a MEZNÉ. brigáda na úpravu høbitova - strana 7 rozsvìcení stromù ve Høensku a na Mezné - strana 3 a 5

HØENSKA a MEZNÉ. brigáda na úpravu høbitova - strana 7 rozsvìcení stromù ve Høensku a na Mezné - strana 3 a 5 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ Mezná 2013 MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO PROSINEC 2013 vánoèní Mezná - strana 3 mikulášská nadílka - strana 4 brigáda na úpravu høbitova - strana 7 rozsvìcení stromù ve

Více

HØENSKA a MEZNÉ. novoroèní jízda 2015 Høenskem a Meznou - strana 5

HØENSKA a MEZNÉ. novoroèní jízda 2015 Høenskem a Meznou - strana 5 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LEDEN 2015 pohled na obecní úøad z øeky pøedvánoèní zasedání obecního zastupitelstva - strana 3 vánoèní výšlap pod Pravèickou bránu - strana

Více

HØENSKA a MEZNÉ. zasednání zastupitelstva - str. 12 rozlouèení s létem na Mezné - str. 6

HØENSKA a MEZNÉ. zasednání zastupitelstva - str. 12 rozlouèení s létem na Mezné - str. 6 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ZÁØÍ 2015 významné jubileum místostarosty - str. 2 zasednání zastupitelstva - str. 12 rozlouèení s létem na Mezné - str. 6 pomoc hasièù v

Více

HØENSKA a MEZNÉ. NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO Nová rozhledna na Janovì strana 11 Jízdní øád autobusu strana 11 a 12

HØENSKA a MEZNÉ. NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO Nová rozhledna na Janovì strana 11 Jízdní øád autobusu strana 11 a 12 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LEDEN 2014 významné ocenìní aleje na Meznou strany 4 a 5 Bludièky na Kamenici strana 10 Novoroèní jízda strana 6 a 7 Hostina u Èeských bratøí

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO BØEZEN 2015 lišák v komínì - strana 8 pozvánka na taneèní zábavu - strana 3 stavba zátìžových bariér pokraèuje zahájení sezóny v Soutìskách

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ZÁØÍ 2014 oprava prostranství v Soutìskách - strana 4 zlodìj na Mezné - strana 12 poškozená srubová stavba v Edmundovì soutìsce str. 3 nové

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, pomlázka na Mezné a další zprávy

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, pomlázka na Mezné a další zprávy www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO KVÌTEN 2015 zábava k zahájení sezóny - strana 5 Ukliïme Èesko - strana 8 otevøení Rysí stezky - strana 6 a 7 pomoc hasièù v Dìèínì - strana

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo místostarosty, Strategický plán obce, zpráva obecní policie a další informace

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo místostarosty, Strategický plán obce, zpráva obecní policie a další informace www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÈERVENEC 2015 vítání léta na Mezné - strana 9 koncert dechovky - strana 8 návštìva ze Srbska - strana 5 pomoc hasièù v Dìèínì - strana 8 dìtský

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, pozvánka na vítání léta na Mezné, zpráva obecní policie a další informace

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, pozvánka na vítání léta na Mezné, zpráva obecní policie a další informace www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÈERVEN 2015 pochod k výroèí Edmundovy soutìsky - strana 3 pozvánka na koncert - strana 12 125. výroèí otevøení Edmundovy soutìsky - strana

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Nová plošina pro invalidy - strana 8. Pochod jarním Høenskem - strana 6

HØENSKA a MEZNÉ. Nová plošina pro invalidy - strana 8. Pochod jarním Høenskem - strana 6 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO BØEZEN 2014 Edmundova soutìska zahajuje provoz - strana 4 Hostina u Èeských bratøí strana 10 Lososi v soutìskách - strana 2 Nová plošina pro

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, narozeniny a další zprávy MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2015

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, narozeniny a další zprávy MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2015 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2015 Pravèická brána na Mezní Louce - strana 6 jarní svoz nebezpeèných odpadù - strana 5 pochod jarním Høenskem - strana 9 pomoc hasièù

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko. uvnitø Zpravodaje: zpráva obecní policie a další MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2016. www.hrensko.

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko. uvnitø Zpravodaje: zpráva obecní policie a další MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2016. www.hrensko. www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2016 nová vlajková výzdoba na nábøeží Obec Høensko v Edmundovì soutìsce pøedsilvestrovské Høensko pochod Okolím jarního Høenska - str.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Uvnitø Zpravodaje: volby do Evropské unie, zpráva obecní policie, narozeniny, jubilea, pozvánka na koncert, dìtský den a další zprávy

HØENSKA a MEZNÉ. Uvnitø Zpravodaje: volby do Evropské unie, zpráva obecní policie, narozeniny, jubilea, pozvánka na koncert, dìtský den a další zprávy www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÈERVEN 2014 Jaguáry ve Høensku - str. 4 nepøíjemné výroèí - str. 3 hasièi v Krásné Lípì - strana 7 vrtulník ve Høensku - strana 6 pøedání

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ØÍJEN 2014 zámek ve Høensku - strana 9 utopený bagr v Labi - strana 4 oslava výroèí spolupráce hasièù s s nìmeckými kolegy - strana 8 rozlouèení

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, narozeniny a další zprávy MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2015

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, narozeniny a další zprávy MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2015 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2015 nové kotle v provozu - strana 5 Ferdinandova soutìska - strana 6 výstavba zátìžových bariér - strana 6 pozor na netopýry - strana

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Uvnitø Zpravodaje: z èinnosti hasièù, zpráva obecní policie, narozeniny, pochvala Soutìsek a další zprávy. www.hrensko.

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Uvnitø Zpravodaje: z èinnosti hasièù, zpráva obecní policie, narozeniny, pochvala Soutìsek a další zprávy. www.hrensko. www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN 2014 výroèí Pravèické brány - strana 3 lezení na Pevnost - strana 5 vítání léta na Mezné - strana 6 a 7 modernizace rybího pøechodu

Více

MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN

MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN 2015 hasièi na cvièení v Nìmecku - str. 8 Janovský trhák - str. 5 návštìva hejtmana Ústeckého kraje - str. 2 pomoc hasièù v Dìèínì -

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2014 Edmundova soutìska zahájila víkendový provoz - str. 3 Hostina u Èeských bratøí strana 10 Nové reklamní tabule - strana 8 Prohlášení

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj PF 2016. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, nové jízdní øády a další informace

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj PF 2016. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, nové jízdní øády a další informace www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LEDEN 2016 mikulášská ve Høensku - str. 4 Obec Høensko POZVÁNKA smuteèní obøad na Mezné - str. 10 v Edmundovì soutìsce pøedsilvestrovské Høensko

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Uvnitø Zpravodaje: zpráva obecní policie, narozeniny, pochvala a další zprávy. www.hrensko.cz

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Uvnitø Zpravodaje: zpráva obecní policie, narozeniny, pochvala a další zprávy. www.hrensko.cz www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÈERVENEC 2014 dìtský den u hasièské zbrojnice - strana 8 svatba v Edmundovì soutìsce - strana 4 mažoretky a dechovky na námìstí - strana 6

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Národní park a UNESCO - strana 3. Co je nového v Soutìskách - strana 6 a 7

HØENSKA a MEZNÉ. Národní park a UNESCO - strana 3. Co je nového v Soutìskách - strana 6 a 7 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2014 Rozhledna na Mezné - strana 3 JK Hostina u Èeských bratøí strana 10 Cvièení ve škole opìt zaèalo - strana 8 Národní park a UNESCO

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

o b o D Ètvrtletník roèník I. èíslo 4 øíjen - prosinec 2007

o b o D Ètvrtletník roèník I. èíslo 4 øíjen - prosinec 2007 Z pravo d a øíjen - prosinec 2007 Zborcené skruže - foto archiv autora j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník I. èíslo 4 Vážení spoluobèané, vánoèní strom u Niesnerù už svítí, salvy ohòostroje doznìly,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Vymlácené zrno se namele na mouku (obrázek 3) a z mouky se uhnìte tìsto (obrázek 4). Tìsto nám pomalu kyne a nastává vhodný èas na malé zopakování programu pomocí pracovních listù (obrázek 5). Vykynuté

Více

------------------------------------------------------ Obec Skalièka

------------------------------------------------------ Obec Skalièka Zpravodaj ------------------------------------------------------ Obec Skalièka è. 27 prosinec 2011 Milí obèané, letošní konec roku se nezadržitelnì blíží a každému z nás se zdá, ten aktuální kalendáøní

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 158 10/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Nové povrchy dalších komunikací V souèasné dobì pøibyla opìt øada spokojených spoluobèanù, kterým

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 16. Sucholazecká hasièárna dostala nový kabát v podobì fasády, plastová okna a byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu, se

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více