A. představovat veřejnosti aktuální témata. B. pořádat diskuze s občany a veřejností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. představovat veřejnosti aktuální témata. B. pořádat diskuze s občany a veřejností"

Transkript

1 Název projektu: I. Průsečíky: Debatní tematický pořad s občany a veřejností o aktuálních tématech společenského denní, sociální problematice, podporující etnické porozumění a pochopení kultur, vzájemností náboženských témat (ekumena), filosofické debaty, politologická témata, aktuální mezinárodní situace, domácí i mezinárodní hospodářská situace, právo, podpora integrace rizikových skupin aj. II. Cíl projektu: A. představovat veřejnosti aktuální témata B. pořádat diskuze s občany a veřejností C. spojovat občany i aktivisty v hledání mírových a demokratických cest společenské problematiky D. představovat a spojovat představitele různých: D.1. iniciativ, sdružení, spolků, klubů, (a to odborných i laických kvalit) D.2. absolventů, studentů i členů kateder vysokých škol D.3. přednostně podpora začínajícím, ale spolupráce a propojování i se zkušenými E. seznamovat veřejnost s: E.1. E.2. E.3. aktuální situací postoji názory E.4. filozofickými, či náboženskými a jinými odbornými trendy E.5. E.6. životními příběhy mezinárodně pak s kulturou etnika, či dané země

2 III. Spolupráce: A. s úřady: A.1. A.2. A.3. s místními krajskými státními B. nevládními organizacemi C. podnikatelský sektor D. aktivizmus: D.1. D.2. D.3. iniciativy sdružení skupiny E. platformy F. jedinci IV. Význam: A. chceme ukázat, že u nás ve všech regionech, ale i všude na světě žijí lidé schopní se dohodnout a spolupracovat nehledě na osobní postoj, nebo orientaci a podobně (význam průsečíky ) B. lidé schopní vypovídat o skutečné schopnosti demokratické doktríny: B.1. B.2. B.3. B.4. B.5. vlastní národní etnické náboženské s ohledem na ekonomické

3 B.6. B.7. sociální a další podobné postavení C. pomoci našim mladým a jinak začínajícím aktivistům, odborníkům aj. se lépe představit se svou tvorbou: C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. doma zahraničí při presentaci pro akce divadel diskusních a odborných klubů veřejná místa na meetingy akce veřejných vystoupení, C.7. institucí C.8. aj. V. Projekt počítá s několika projektovými záměry: A. Tematické diskuze v základních problematikách: A.1. nejméně jednou za týden jedno z témat v klubu Galerie Italská 23 Praha 2 Vinohrady, kterou vede sdružení A.2. také snažit se přenést časem průsečíky, či jednotlivé jejich nárazové akce a témata do některých dalších jednotlivých veřejných prostor po celé ČR A.3. A.4. představit účinkující a jejich práci pomoci účinkujícím se představit veřejnosti A.5. ukázat koncepce i započít snahu o hledání cest z problematik v stěžejních tématech (s hlavní snahou smyslu průsečíků o vzájemné pochopení i názorových a jiných oponentů): B. aktuální témata probíraná v hlavních médiích týkajících se naší republiky:

4 B.1. B.2. B.3. B.4. B.5. B.6. B.7. hrozba občanského konfliktu ekologická katastrofa ekonomie státu volby a politická situace ideové názory občanů a různorodost problematika malých a středních podnikatelů sociální problematika: B.7.a) B.7.b) B.7.c) chudoba lidé bez domova problematika rizikových skupin B.8. B.9. společenské vztahy náboženství a ekumena B.10. etnická problematika B.11. kolektiv a komunita B.12. různé filosofie a postoje mezi nimi B.13. kultura C. diskusní setkání průsečíky na domácí témata bude rozděleno na části: C.1. odborné představení problematiky z pohledu jejího vývoje C.2. na konci odborné části moderní historie problematiky C.3. debata s návštěvníky o jejich postojích k dané problematice a jak by jí sami řešili C.4. také snaha o pochopení a vzájemnost

5 C.5. možná uvolňovací hudební vsuvka C.6. osobní příběhy hostů, seznámení se s nimi, jejich názory, koníčky jako volnější část diskuze C.7. senzitivnější členové týmu průsečíků mohou vytvořit kruh, kde se všichni chytí za ruce a vyšlou pozitivní energii a každý postupně řekne své přání směrem k problematice C.8. volný program D. aktuální témata probíraná v hlavních médiích týkajících se zahraničí a s tím spojených hrozeb a problematik v pořadí: D.1. hrozba válečného konfliktu, D.2. D.3. D.4. D.5. D.6. D.7. D.8. D.9. důsledek někdejšího zásahu totalitního režimu ekologická katastrofa volby a politická situace ideové názory našich a cizích občanů a různorodost kolektiv a komunita náboženství a ekumena různé filosofie a postoje mezi nimi kultura E. emigrace do ČR -rozhovory s emigranty, kde diskusní setkání průsečíky bude rozděleno na části: E.1. odborné představení země, národa, historie, kultury E.2. na konci odborné části se představí moderní historie a problematika vzniku totalitního uspořádání, nebo v případě hrozby nespravedlivé občanské války směrem k vládě, či k ohrožení demokracie, či podobného konfliktu zvenčí E.3. debata s návštěvníky o jejich postojích k dané problematice a jak by jí sami řešili E.4. E.5. také snaha o pochopení a vzájemnost možná uvolňovací hudební vsuvka E.6. osobní příběhy hostů, seznámení se s nimi, jejich názory, koníčky jako volnější část diskuze

6 E.7. senzitivnější členové týmu průsečíků mohou vytvořit kruh, kde se všichni chytí za ruce a vyšlou pozitivní energii a každý postupně řekne své přání směrem k problematice jiného konfliktu naopak ohrožující demokracii E.8. volný program F. Chceme tím: F.1. pomoci rozvinout vztah občanů k aktuálním společenským tématům F.2. pomoci občanům samosprávně a svépomocně kolektivně rozhodovat se F.3. pomoci občanům zajímat se o témata aktuální problematiky a přispívat k jejímu vyřešení F.4. pomoci diskutérům se uvést a představit veřejnosti, pomoci jim i v kariéře v těchto oblastech F.5. pomoci podnikatelům a majitelům a dalším provozovatelům veřejných prostor efektivně podpořit diskuze občanů a mít z toho přitom sami užitek F.6. pomoci institucím: F.6.a) zabírajíce se problematikou F.6.b) aby občané mohli pochopit danou problematiku F.6.c) aby občané mohli pomoci F.6.d) aby občané vnímali problematikou jakou svou vlastní a snažili se zapojovat F.6.e)pomoci v úsilí navázat plodnou spolupráci F.7. postupem času nasbíráme kontakty na další spolky z dalších zemí F.8. F.9. propagovat témata pomáhat překonávat bariéry F.10. pomáhat překonávat předsudky F.11. aktivní vyhledávání a oslovování partnerů F.12. nabízení spolupráce iniciativám

7 F.13. propojování kontaktů F.14. vytvoření standartu spolupráce v rámci témat VI. Anotace: A. Vyžaduje použití SWOT analýzy VII. Koncepce: A. operacionalizace B. mise C. strategická analýza prostředí D. identifikace problémů E. primární cíle F. experimentální fáze G. konečné definování projektu VIII. Plánování: A. vždy v rámci daného projektu B. ve spolupráci s odborníky, laickou veřejností, iniciativami, spolky, kluby a institucemi C. mezi domácími výtvarníky D. mezinárodně E. vymezujeme 1 rok F. fundraising IX. Realizace:

8 A. popis B. dynamická kontrola C. kontrola: C.1. C.2. informační schůzky (jednou týdně) X. Evaluace: A. demokratické hodnoty B. (filosofické, politologické, historické, ekologické, sociální, ekonomické aj. programové) kvality C. inovace D. množství a vyváženost programu ve vztahu na plánované E. analýza mediálního úseku a dopadu činnosti F. dosažení konkrétních cílů G. evaluace managementu H. časová efektivita I. balanc rozpočtu J. rozmanitost zdroj K. financování L. jistota zdrojů M. týmová práce N. kvalita týmu O. vhodné rozdělení rolí a úkolů

9 P. spokojenost v práci Q. přínosy členů týmu XI. Terminalizace: A. přerozdělení zdrojů B. archivace materiálů XII. Hlavním cílem projektu je: A. ukázat schopnost občanské společnosti a občanů samosprávně a svépomocně rozhodovat a aktivizovat se B. lidský zdroj vlastní kreativity C. schopnost a snaha je hlavní silou kteréhokoliv: D. státu E. instituce F. obce G. skupiny lidí H. organizace I. iniciativy J. dát k základu vzniku společné domácí diskusní obci K. dát k základu vzniku společné mezinárodní diskusní obci XIII. Definování problémů: A. poukázat na veliké kulturologické, filosofické, či náboženské, nebo sociální rozdíly B. použít různé pedagogické přístupy v oblasti vzdělávání a výchovy C. počítáme s jistými lingvistickými omezeními v komunikaci mezinárodní diskusní obce

10 D. snažíme se překonat sociální bariéry způsobené různými politickými a sociální vlivy

11 XIV. Typ projektu: A. v oblastech kde na daný projekt získáme spolupráci občanů z daných regionů, či mezinárodní a finanční podporu B. středoškolní a vysokoškolská C. vysokoškolská a pracující D. důchodci, pamětníci aj. XV. Cílová skupina: A. Domácí zacílení na rizikové skupiny, ožehavá témata s cílem je pomoci vyřešit, mezinárodně přispět k mezinárodnímu úsilí iniciativ a mírových a podobných institucí s cílem problematiku vyřešit B. podpora pro překonání sociální, předsudkové, vzdělanostní, handicapové, xenofobní, etnické, náboženské a jiné další bariéry XVI. Podtyp projektu: A. praktická (názorná) ukázka schopnosti občanů se zaobírat tématem, mít vůli ho řešit a spojit se v iniciativě za jeho vyřešení B. hlavně na domácí půdě z počátku s minimálním mezinárodním rozsahem zahraničních hostů C. ukázka schopností a snahy D. dovedností a vůle E. názorů a identity F. podpora propojování různých kultur G. perspektivní podklad pro další budoucí spolupráci a podporu XVII. Filosofická strategie:

12 A. demokratická doktrína komunikace B. prosazování demokraticky doktrinálních prvků C. vyjadřujících se jednotlivců D. skupin E. interpersonální spojování jednotlivých oblastí F. socializační procesy G. integrace prostředí do mezinárodního společenství XVIII. Zdůvodnění tématu projektu (jak místně, tak mezinárodně): A. domácí i mezinárodní témata společenských a jiných konfliktů B. problematika C. uplatnění iniciativnosti D. osobní vyjádření a prosazení jeho: E. smyslových F. sociálních G. dalších cílů H. diskusní hloubka, která pomáhá k debatám o EU a integraci, či reintegraci I. spolupráci v rámci OSN (UN) J. chceme postupně připojovat další umělce různých národů K. rozšiřovat projekt L. chceme získat dotaci XIX. Popis projektu (cíle projektu, přínos pro cílové skupiny):

13 A. Vize projektu: A.1. A.2. hledání a sledování suverénních potřeb občanů uplatňováním demokratického principu XX. Ostatní cíle projektu: A. zformování kontinuálního spolupracujícího projektu B. sdružení C. iniciativ D. spolků, klubů E. institutů F. -které spolupracují s našimi organizacemi a který sám sobě zajišťuje vlastní: F.1. F.2. udržitelnost udržitelný program pro delší časové období F.3. za svou hlavní prioritu má oblast rozvoje demokratického projevu doma i v celém světě G. poukazuje na problematiku: G.1. G.2. G.3. daného prostředí osobní filosoficky a ideově společenskou G.4. vytvoření kariérní platformy pro aktivisty a odborníky, kteří hledají uplatnění G.5. kteří by zkušenosti získané z tohoto působení přenesly do aktuálního prostředí pomocí: G.6. G.7. veřejných akcí meetingů apod. H. neporušující přitom u neziskových sdružení zapojujících se do projektu jejich neziskovost I. vznik cyklů, akcí a projektů

14 J. zahájení spolupráce s: J.1. J.2. J.3. státními institucemi nestátními institucemi dalšími zájmovými sektory XXI. Občanská iniciativnost v participaci na vzájemné podpoře sleduje: A. programy pro vzájemnost spolupráce B. přenášení informací C. pomoc mediálních partnerů D. informace o působení iniciativ, institucí, nadací, klubů, spolků apod.: D.1. D.2. jejich aktivitách ideových podstatách E. prohloubit význam spojování kreativních a občanských snah na světové úrovni F. téma o pozici občana ve světě, který je kolem něj, ale má s ním souvislost i citovou a další vazbu G. o jeho vztahu s ostatními lidmi H. i kteří jsou v jiném prostředí I. demograficky-kulturním aspekt J. všímat si rozdílů v sociální oblasti u lidí a nalézat východiska a řešení K. vytvořit i informační bulletin, který by se vydával pravidelně XXII. Vytvoření programu, který bude zachycovat: A. původy demokratické progrese B. degrese

15 C. popisovat i úpadek v demokratické doktríně D. popisovat vzestup lidských práv E. popisovat zneuznání demokratických hodnot F. popisovat uznání demokratických hodnot XXIII. Program bude zahrnovat:

16 A. prezentaci projektů, které měly pozitivní realizaci ve snižování kulturních, lidsko-právních, náboženských, ideových a filosofických, sociálních a dalších rozdílů mezi dvěma, nebo více regiony a i mezinárodně v systému sítě B. prezentace pozitivních příkladů z praxe a spolupráce mezi lidmi a skupinami lidí XXIV. Předpokládaný metodický postup: A. Využívají se dva globální přístupy k managementu: A.1. Angloamerický: který je měřen stupněm uskutečnění předem určených cílů a který využívá systematickou analýzu. A.2. Frankofonní: který využívá řízení skupinových projektů, jejichž cíl je kulturním a společenským obsahem. A.2.a) projekt se opírá o mezinárodní spolupráci a rozvoj mezinárodní spolupráce díky 3d komunikaci, využitím techniky multimédií A.2.b) projekt vyžaduje zformování zvláštní strategie pro tematicky orientovanou instituci A.2.c) metodologický přístup je nutné strukturovaně diferencovat v souladu s potřebami a systémem hodnot XXV. Časový plán řešení: A. za jeden rok průběhu projektu vytvoření organizačního standartu B. určení vizuální identity perspektivy prosazování výsledků závěrů občanských diskuzí C. výběr spolupracovníků při realizaci v okolí, kde je projekt instalován D. vytvoření multimediální informovanosti o projektu XXVI. Hlavní výstupy projektu jsou:

17 A. presentace jeho podpůrného rázu B. konstituce v prostoru a čase C. a manipulace s obecným konfliktem XXVII. Předpokládaní spolu-řešitelé, nebo odborní partneři: A. Iniciativa Kulturní Emancipace (Community Art). B. *Rozpočet projektu a předpokládané finanční zdroje:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Sociální ekonomika v území PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Problematika tzv. sociální ekonomiky se dostává do popředí výzkumu i politické praxe západních zemí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ METODIKA programu ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ František Klepaè M E T O D I K A p r o g r a m u R O Z V O J D O B R O V O L N I C T V Í M g r. F r a n t i š e k K l e p a č 2 0 0 6 Realizační tým procesu analýzy

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

ZÁVĚREČNÁ EVALUACE PROJEKTU. Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70

ZÁVĚREČNÁ EVALUACE PROJEKTU. Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70 říjen 2012 Realizárem projektu je Sdružení Podané ruce, o.s. ZÁVĚREČNÁ EVALUACE PROJEKTU Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70 Evaluační zprávu pro

Více