Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu"

Transkript

1 Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě 01. Management jako vědní disciplína 01. Klasický management 02. Management manažerské revoluce 03. Postmoderní management 02. Předpoklady pro řízení 01. Předpoklady a úspěšnost řízení 02. Rozhodování 03. Ovlivňování 04. Organizování 03. Aplikace managementu ve veřejné správě 01. Aplikace managementu ve veřejné správě 04. Nové trendy v řízení organizací veřejné správy 01. New Public Management 02. Obsah pojmu New Public Management 03. Dvě roviny New Public Mangementu 04. Nutné a volitelné podmínky New Public Managementu 05. Přínos New Public Managementu 05. Cvičný test 02. Základní nástroje managementu veřejné správy 01. Úvod do managementu, řízení a správy 01. Management, řízení, správa 02. Vymezení poslání, funkcí a cílů obcí a krajů 01. Působnost 02. Funkce 03. Cíle 04. Efektivní dosahování cílů, cyklus manažerské práce, role manažera 03. Plánování 01. Obecně 02. Prognóza 03. Koncepční dokumenty 04. Plán

2 05. Operativní řízení 06. SWOT analýza 04. Organizování 01. Obecný postup při vytváření organizační struktury konkrétního subjektu 02. Vertikální a horizontální dělba práce ve veřejné správě 03. Dělba práce mezi profesionálními pracovníky veřejné správy a zastupiteli 05. Cvičný test 03. Regionální a municipální politika 01. Teoretické základy regionální politiky a úloha veřejného a soukromého sektoru 01. Praktický význam regionální politiky, konvergence a divergence regionálního rozvoje 02. Přehled hlavních teoretických konceptů realizace regionální politiky 03. Úloha veřejného a soukromého sektoru v regionálním rozvoji, koncept public-private partnership (PPP) 04. Hodnocení kvality podnikatelského prostředí jako vstupní informační báze realizace regionální politiky 05. Vybrané nástroje regionálního rozvoje v zemích EU 02. Systémové nástroje řízení municipální politiky 01. Strategické nástroje řízení rozvoje obce 02. Strategický plán rozvoje obce 03. Rozpočtový výhled obce 04. Rozpočet obce 05. Možnosti ovlivnění příjmů ze strany obce 03. Podpora rozvoje cestovního ruchu a rekreace jako vybrané součásti regionální politiky 01. Význam a postavení cestovního ruchu v regionálním rozvoji 02. Základní nástroje podpory rozvoje cestovního ruchu a rekreace v ČR 03. Hodnocení územních předpokladů rozvoje cestovního ruchu a rekreace jako vstupní informační báze realizace regionální politiky v dané oblasti 04. Úloha veřejného a soukromého sektoru v rozvoji cestovního ruchu, strategické plány rozvoje cestovního ruchu 04. Cvičný test 04. Tvorba a hodnocení projektů ve veřejném sektoru 01. Projektový přístup a stanovení cílů veřejných projektů 01. Projektový přístup 02. Stanovení cílů veřejných projektů 03. Neefektivnost v činnosti územních samospráv 02. Hodnocení projektů metodami ekonomické analýzy

3 01. Podstata ekonomického hodnocení 02. Praktické použití 03. Odborné versus politické rozhodování? 04. Rozhodovací procedura 05. Oceňování netržních položek 06. Poznámka k typům užitků a nákladů 07. Problém toku nákladů či užitků v čase 08. Pravidla výběru projektů 09. Výběr vhodného typu ekonomického analýzy a váha jejich výsledků 03. Cvičný test 05. Komunikace s veřejností (public relations a marketing ve veřejném sektoru) 01. Marketing obecně 01. Definice marketingu 02. Podstata a význam marketingu u neziskových organizací 02. Marketingový přístup ve veřejné správě 01. Marketingový přístup ve veřejné správě 03. Potřeby a informace 01. Potřeby občana a veřejné správy 02. Požadavky na informace 03. Dostatek informací znamená spokojenost 04. Předpoklady tvorby a prezentace informací veřejné správy 01. Vybavenost informačními a komunikačními technologiemi 02. Pochopení procesů územní samosprávy a státní správy 03. Iniciování a realizace motivačních projektů na úrovni státu a i na úrovni regionů 05. Využívání komunikačních nástrojů 01. Zkušenosti s využíváním komunikačních nástrojů vybranými cílovými skupinami občanů 06. Lobbování a public relations 01. Lobbování - lobbista, lobby 02. Taktiky lobbování 03. Specifická technika zájmových skupin v USA - dopisní kampaně 04. Zásady úspěšného lobbování 05. Public relations 07. Cvičný test 06. Vedení pracovních týmů - komunikace a motivace 01. Komunikativní dovednosti při práci s lidmi ve veřejné správě

4 01. Aktivní naslouchání 02. Technika kladení otázek 03. Technika telefonování 04. Umění přesvědčovat 05. Přímé jednání 02. Motivace v kontextu pracovních vztahů 01. Motivace 02. Potřeby 03. Postoje 04. Zájmy 05. Hodnoty 03. Týmová spolupráce 01. Zásady práce s lidmi 02. Psychologické, sociální a zdravotní důsledky nezaměstnanosti 07. Informační management ve veřejné správě 01. Informační systémy ve veřejné správě 01. Co to jsou data, informace, znalosti 02. Co to je informační systém a technologie 01. Informační systém 02. Informační technologie 03. Životní cyklus IS/IT 03. Informační systémy veřejné správy 01. Informační systémy veřejné správy 02. Informační systémy územní samosprávy 04. Typizované informační systémy veřejné správy 01. Vnitřní informační systém 02. Geografický informační systém 03. Manažerský informační systém 04. Finanční informační systém 05. Kancelářský informační systém 06. Elektronická výměna dat 05. Kmenové projekty egovernmentu 01. Informační systém základních registrů 02. Informační systém datových schránek 03. Czech POINT 06. Legislativa informačních systémů ve veřejné správě

5 01. Zákon o informačních systémech ve veřejné správě 02. Zákon o ochraně osobních údajů 03. Zákon o svobodném přístupu k informacím 04. Zákon o elektronickém podpisu 07. Fenomén internetu v české veřejné správě 01. Fenomén internetu v české veřejné správě 02. Informační zdroje 08. Cvičný test 08. Regionální a strukturální politika EU 01. Vývoj, hlavní principy, legislativní a institucionální zabezpečení 01. Vývoj regionální a strukturální politiky 02. Hlavní principy strukturální a regionální politiky v EU 03. Legislativní a institucionální zabezpečení strukturální a regionální politiky 02. Strukturální fondy a další fondy a instituce financující strukturální a regionální politiku 01. Strukturální fondy 02. Další fondy a instituce využívané pro financování rozvoje regionů 03. Regionální členění EU a hlavní cíle politiky EU 01. Regionální členění EU 02. Priority strukturální a regionální politiky EU - hlavní cíle 04. Iniciativy Evropského společenství, přeshraniční spolupráce v EU 01. Iniciativy Evropského společenství 02. Přeshraniční spolupráce v EU 05. Česká republika a strukturální politika EU 01. Předstrukturální fondy 02. Program PHARE 03. Strukturální fondy a Kohezní fond 06. Cvičný test 09. Kontrola ve veřejné správě 01. Řízení (management) a kontrola 01. Řízení (management) a kontrola 02. Pojetí a druhy kontroly 01. Pojetí kontroly

6 02. Druhy kontrol 03. Kontrolní systém v ČR a kompetence jeho prvků 01. Kontrolní systém 02. Instituce vytvářející základ kontrolního systému ČR 03. Vybrané instituce státní inspekce, dozoru, kontroly a zkušebnictví 04. Kontrolní subsystémy s územním charakterem 04. Finanční kontrola, přezkoumání hospodaření a interní audit 01. Finanční kontrola ve veřejné správě 02. Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (DSO) a Regionálních rad regionů soudržnosti 03. Interní audit 05. Cvičný test 10. Finance územní samosprávy 01. Role rozpočtu územních samosprávných celků při realizaci veřejných politik a financování veřejných statků 01. Pohled na roviny rozpočtu obcí a na aspekty rozpočtové politiky 02. Členění a financování veřejných statků 03. Pojetí rozpočtu obcí a krajů 02. Inovace rozpočtové politiky 01. Základní funkce rozpočtu 02. Agregátní fiskální disciplína 03. Alokační efektivnost 04. Provozní efektivnost 05. Reforma veřejných rozpočtů 03. Fiskální decentralizace a požadavky na finanční systém ÚSC 01. Rozpočtová soustava ČR 02. Evropská charta místní samosprávy 03. Evropská charta regionální samosprávy 04. Příjmy a výdaje rozpočtu územních samosprávných celků 01. Příjmy rozpočtu ÚSC 02. Rozpočtové určení daní 03. Výdaje z rozpočtu ÚSC 05. Rozpočtový proces územních samosprávných celků 01. Rozpočtový proces územních samosprávných celků 02. Rozdělení daní 06. Cvičný test 11. Závěrečný test a hodnotící anketa

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia koordinátor výuky koordinátor SZZ garant OZ SZ KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524 tel.: (+420) 595

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance Územní samospráva udržitelný rozvoj a finance JAROSLAVA KADEŘÁBKOVÁ JITKA PEKOVÁ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KADEŘÁBKOVÁ, J., PEKOVÁ, J. Územní samospráva udržitelný

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU (SYSTÉMY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROLY, SYSTÉMY INTERNÍHO AUDITU A CENTRÁLNÍ HARMONIZACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ) II. část

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka) Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více