Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky"

Transkript

1 Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi podnikateli, akademiky a zástupci veřejného sektoru. Září 2011 Dopravní sekce HK České republiky

2

3 OBSAH 1 Cíl dokumentu Definice nedostatků Silniční doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Veřejná i neveřejná autobusová doprava Železniční doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Osobní doprava Nákladní doprava Vodní doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Lodní park Letecká doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Multimodální doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Odborná způsobilost a vzdělávání Silniční doprava Železniční doprava Letecká doprava Financování a ekonomika Finanční zdroje a možnosti Poplatky za dopravní cestu Požadavky a doporučení Silniční doprava Infrastruktura Provoz a legislativa Veřejná i neveřejná autobusová doprava Zpoplatnění silniční dopravy Dopravní telematika Železniční doprava Infrastruktura Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 3

4 3.2.2 Provozní podmínky a legislativa Osobní doprava Nákladní doprava Vodní doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Lodní park Letecká doprava Multimodální doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Multimodální integrace dopravy ve městech Vzdělávání a odborná způsobilost Silniční doprava Železniční doprava Letecká doprava Financování a ekonomika Finanční zdroje a možnosti Poplatky za dopravní cestu, daně a ceny v dopravě Závěr Tým autorů Seznam zkratek...44 Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 4

5 1 CÍL DOKUMENTU Doprava je jedním z klíčových odvětví ekonomiky České republiky se značným významem i pro mezinárodní vztahy. Poptávka po kvalitní přepravě osob i zboží neustále roste a proto rostou i požadavky uživatelů dopravní infrastruktury na kvalitní technické, systémové i legislativní zázemí. Lze konstatovat, že dobře fungující doprava je podmínkou pro dosažení fungující ekonomiky státu a pro posílení konkurenceschopnosti ČR, stejně tak i nástrojem pro vyrovnávání mezinárodních a regionálních disparit. V minulosti byla velká část disponibilních finančních prostředků vynaložena na projekty, které mají velmi sporný význam, místo toho, aby byly upřednostněny investice ve státním zájmu. Dokument Stav podnikatelského prostředí v dopravě v České republice, vypracovaný zástupci Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky, má za cíl apelovat na odpovědné orgány státní správy a politiky napříč politickým spektrem za významné zlepšení současného stavu, který je poznamenán dozvuky hospodářské a ekonomické recese, nedostatkem finančních prostředků, ale také legislativními a systémovými překážkami stabilizace a rozvoje podnikání v dopravě i v efektivní modernizaci dopravní infrastruktury. Tento stav je navíc umocněn nestabilitou prostředí s ohledem na současnou nejistotu budoucího ekonomického vývoje a nízkým objemem dostupných finančních prostředků ve střednědobém výhledu. Autoři dokumentu si uvědomují, že dokument neobsahuje veškeré nedostatky či potřeby změn v resortu dopravy. Stejně tak není cílem dokumentu přinést konkrétní odůvodnění uvedených tvrzení. Cílem dokumentu je čtenáři naznačit obrovský rozsah neřešených či neadekvátně řešených překážek v moderním a transparentním tržním prostředí v resortu dopravy a zahájit i na základě tohoto dokumentu odbornou diskusi mezi podnikateli, tedy privátním sektorem sdruženým v HK ČR a dalších institucí podnikatelů, na straně jedné a veřejným sektorem na straně druhé. Dokument je souhrnem nedostatků a návrhů na jejich odstranění napříč všemi dopravními módy (tj. silniční, železniční, leteckou i vodní dopravou). Některé uvedené nedostatky jsou neustále potlačovány letitými spory či opačným lobbingem a bylo nutné je připomenout, protože vlivem současné kritické hospodářské situace se jejich negativní dopad významně prohlubuje. Další skupina nedostatků je poměrně novějšího data a vznikla, minimálně z části, zcela nevhodnou činností veřejného sektoru. Autoři nabízí a zároveň požadují po svých partnerech ve veřejném sektoru aktivní přístup při zlepšování situace v podnikání v dopravě, které s sebou bez pochyby přinese rozvoj dalších pracovních a životních příležitostí nejen v dopravě samotné, ale sekundárně i v dalších přímo či nepřímo návazných odvětvích lidské činnosti. Je potřeba si uvědomit, že bez zásadních změn a pokroku v předmětné oblasti dojde pro všechny podnikatele v dopravním sektoru k deformaci celého prostředí, které se úměrně podepíše na ekonomické situaci a konkurenceschopnosti České republiky. V následujících kapitolách jsou uvedeny nedostatky, které jsou vnímány jako ty nejzásadnější v aktuálním prostředí, ovlivněném hospodářskou krizí. Deficity, popsané v kapitole 2 Definice nedostatků, jsou v kapitole 3 Požadavky a doporučení doplněny o náměty změn s cílem ukázat ochotu Hospodářské komory ČR spolupracovat s veřejným sektorem na zlepšení stavu. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 5

6 2 DEFINICE NEDOSTATKŮ 2.1 Silniční doprava Infrastruktura Funkce a výkon silniční dopravy je zcela závislá na existenci a stavebně technickém stavu infrastruktury, přičemž rozhodující význam pro výši přepravních výkonů hraje páteřní síť dálnic a rychlostních silnic zapojená do systému evropských komunikací TEN-T. A. Česká republika promarnila historickou příležitost dostavět zaostalou dopravní infrastrukturu (DI) v historicky krátkém období let , které EU vymezila pro dorovnání rozdílů v rozvoji v nově přistupujících členských státech k EU tím, že nevyužila možnosti navýšit investice do jejího rozvoje pomocí největšího z operačních programů EU Operačního programu doprava (OPD). Dobudování základní sítě dálnic a rychlostních silnic prakticky znamená pro potřeby silniční dopravy připravit a vystavět cca 1000 km těchto cest. Již dnes je jasné, že tento cíl nebude naplněn ani z větší části, protože stát rezignoval na navýšení prostředků, bez kterých není možné (za stávajícího způsobu financování) tohoto cíle dosáhnout. Stát neudržel výši vlastních (národních) investic, vzdal se programu podpory národních staveb (staveb financovaných čistě ze SR) a omezil se pouze na krytí výdajů nutných pro kofinancování akcí OPD. Národní zdroje, které dosahovaly v roce 2007 téměř 60 mld. Kč, byly každým dalším rokem kráceny až na dnešních 33 mld. Kč (za 4 roky došlo k poklesu o 26,5 mld. Kč). Aby bylo vůbec možné zajistit průběžnou realizaci staveb zařazených do OPD, musel být přijat úvěr od EIB, ze kterého se platí spolufinancování OPD. V současné době je zřejmé, že ani tento úvěr nebude stačit, a do konce finančního období OPD 1 v roce 2014 bude třeba zajistit další úvěr ve výši cca 20 mld. Kč, aby alespoň OPD 1 mohl být realizován v původně plánovaném rozsahu. Evropské peníze tedy nebyly využity k urychlení výstavby a k modernizaci na evropský standard, ale naopak nahradily finanční zdroje národní. B. Krácení finančních prostředků z národních zdrojů se projevilo zejména zastavením většiny již rozestavěných staveb hrazených ze státního rozpočtu, nezahájením v té době již zasmluvněných staveb, zastavením procesu zadávání staveb připravených pro realizaci a současným zastaveným veškeré přípravy (projektové, inženýrské i výkupů pozemků). Tento stav trvá od konce roku 2009 doposud. C. Neschopnost určit koncepci a pravidla pro uplatnění projektů PPP a z toho plynoucí nevyužívání tohoto nástroje kvalitní výstavby a údržby komunikací. D. Zastavení staveb a nezahajování staveb nových vedlo k prudkému propadu stavební výroby. Tento propad vyvolal vlnu propouštění zaměstnanců stavebních organizací podílejících se na dodávkách staveb DI v řádu několika desítek tisíc pracovníků v dělnických profesích, středoškoláků, ale i vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců nejenom u přímých dodavatelů, ale i v subdodavatelské sféře (malé stavební firmy, živnostníci), a také u firem produkujících suroviny a základní stavební materiály (kamenivo, štěrkopísky, cement, asfaltové směsi atp.) E. Zastavení projektové a inženýrské přípravy staveb vedlo ke zhroucení trhu inženýrských služeb. Uměle vyvolaný nedostatek zakázek srazil ceny inženýrských prací a služeb pod hranice výrobních nákladů a v současné době se hodinové sazby těchto prací pohybují mezi 250 Kč/hod až 350 Kč/hod, což je nejnižší úroveň od roku Inženýrské kanceláře reagují dramatickým snižováním počtu zaměstnanců při současném Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 6

7 odmítání zaměstnat nové absolventy oboru Konstrukce a dopravní stavby stavebních fakult vysokých škol, což je jeden z nejobtížnějších oborů inženýrského studia, který i v období před touto krizí trpěl nedostatkem studentů. Ve střednědobém horizontu hrozí likvidace úzce specializovaných inženýrských firem. To může mít katastrofální dopad na kvalitu a úroveň projektů. Tento rozkladný proces je současně podporován i způsobem zadávání zakázek: od září roku 2009 nebyla vypsána ani jedna obchodní veřejná soutěž na zhotovení projektové dokumentace anebo výkon inženýrské činnosti pro stavby pozemních komunikací. Zakázky jsou investorem (ŘSD ČR) uměle kouskovány tak, aby se vešly do podlimitních způsobů zadávání, přičemž výběr zhotovitele je absolutně závislý jen na výši nabídkové ceny bez vazby na úroveň technického řešení a kvalitu. F. Přetrvávají problémy z minulosti: a. nekoncepční rozvoj DI, který nereaguje na vývoj dopravních a přepravních potřeb společnosti a nenavazuje na evropský dopravní systém, pomalý postup v přípravě liniových tahů zejména R35, SOKP, D3, D1- zkapacitnění, b. průtahy při přípravě, neefektivní legislativa, procedurální chyby státní správy v procesu povolování staveb v rámci EIA, ÚŘ a SŘ, c. pokračující neprovázanost mezi jednotlivými druhy doprav, d. pomalý proces zvyšování bezpečnosti provozu, e. nejasnosti v budování mýtného systému, v návaznosti na politiku zpoplatnění sítě pozemních komunikací, f. stále větší míra ovlivňování technických a ekonomických podmínek a procesů podmiňujících rozvoj silniční infrastruktury lobbistickými a politickými rozhodnutími. G. Současná neexistence, tedy opuštění systému managementu údržby vozovek (Pavement management system) včetně průběžné diagnostiky. H. V rámci celé EU není určena koncepce v intermodální konkurenci (tj. mezi jednotlivými druhy dopravy). I. Nesystematické zavádění dopravně telematických technologií (ITS Inteligent Transport Systems) bez existujícího a vládou schváleného strategického a implementačního plánu, který by na národní úrovni závazně stanovil jaké ITS akce, proč, v jakém pořadí, z jakých finančních prostředků a kterými institucemi mají být realizovány. J. Nedostatečné využívání otevřených standardů pro popis rozhraní mezi systémy a službami při zadávání veřejných zakázek na dodávky dopravně telematických technologií. K. Mnohdy, pro veřejný sektor nevýhodné, spojování zakázek stavebního díla a technologických telematických dodávek do jedné veřejné zakázky, což neumožňuje vybrat finančně či jinak nejvhodnější nabídku. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 7

8 2.1.2 Provozní podmínky a legislativa A. Nedostatečný státní odborný dozor (SOD) - neférové soutěže, dumpingové ceny, nekvalitní služby, tedy: a. přístup na trh umožněn i subjektům, které nesplňují základní podmínky podnikání a dumpingovými cenami vytváří nerovnoměrné postavení na trhu, což má dopad i do příjmů státu a odvodů na pojištění, b. velmi slabé uplatnění stávajících postihů - kauce vůči všem dopravcům (zejména zahraničním) s postihem do 50 tis. CZK na místě, což je výsledkem nevhodného přístupu a kompetencí Policie ČR (v okolních zemích jsou speciálně vyčleněné složky policie pro účely nákladní dopravy, v ČR pouze Dopravní policie). B. Neoptimalizované procesy spojené s výběrem elektronického mýta a nevyužívání všech technických možností existujícího mýtného systému, např.: a. neefektivní kontrola a nízká vymahatelnost práva u zahraničních dopravců (nevyváženost trhu, nepřímé znevýhodňování tuzemských dopravců), b. kontroverzní diferenciace některých sazeb (např. autobusy a vozidla osobní dopravy), c. nedostatečný přístup dopravců k některým informacím mýtného systému (on-line aplikace, nedoplatky, provoz nadměrných nákladů), d. chybějící konsensuální vize dalšího vývoje zpoplatňování komunikací v ČR. C. Nerovné a diskriminační vztahy podněcují ekonomické problémy dopravců. D. Trvalé problémy s vážením vozidel - nedostatečný rozsah, nerovnoměrné postihy. E. Nejednotné podmínky českých a zahraničních dopravců působících v ČR - kontroly, zaměstnávání domácích pracovních sil, technický stav vozidel. F. Nejen dopravci nejsou dostatečně pozitivně motivováni k zavádění nových a ekologičtějších technologií a vozidel. G. V současné době v ČR dochází ke sběru dat z velmi omezeného rozsahu silniční sítě a tato data jsou použita především jako součást samostatných telematických systémů, pro statistické účely a dopravní plánování. Toto nízké pokrytí území dopravními daty, nízká homogenita dat a jejich nízká on-line dostupnost výrazně omezuje možnosti efektivního plánování nové a využití existující dopravní infrastruktury a je také omezen potenciál využití již existujících aktivních - řídících, regulujících a ovlivňujících - telematických systémů. H. Nedostatečný počet odstavných a parkovacích stání na dálnicích, rychlostních silnicích a významných silnicích I. třídy. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 8

9 2.1.3 Veřejná i neveřejná autobusová doprava A. Neexistence koncepčního rozvoje systému veřejné hromadné dopravy (VHD) na úrovni objednatelů VHD, ze které by bylo možné odvodit stabilní úlohu linkové silniční dopravy. B. Nedostatečné definování základních prvků plánů dopravní obslužnosti území dle zákona č. 194/2010 Sb., s nedostatečným důrazem na ekonomickou rovinu veřejných služeb. C. Nízká podnikatelská stabilita pro dopravce v režimu veřejné služby, vyplývající z nepředvídatelných politických zásahů do systému. D. Nedostatečná základní platforma pro provozování veřejných služeb napříč všemi kraji v ČR, kdy například silniční dopravce provozující VHD ve čtyřech krajích má dnes čtyři poměrně odlišné soubory podmínek pro svoji činnost v rámci VHD. E. Nízká úroveň a možnosti členění sazeb mýtného systému. F. Na dodávku služby VHD nejsou vypisovány veřejné soutěže (včetně MHD). G. Nevyřešená problematika kabotáže, tedy provozování vnitrostátní dopravy zahraničními dopravci, kteří nemají v ČR pobočku. H. Nedostatečná míra integrace dopravních systémů a nechuť zavádět integrovaný systém. I. Neexistence standardů obsluhy území. J. Chybějící interoperabilita existujících elektronických odbavovacích systémů ve veřejné dopravě. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 9

10 2.2 Železniční doprava Infrastruktura A. Neexistence koncepčního rozvoje infrastruktury, vycházející z dopravních a přepravních potřeb společnosti a vazeb na evropský dopravní systém. B. Neexistence kvalitní a kapacitní páteřní i regionální infrastruktury (např. propojení krajských měst, zanedbanost nekoridorových tratí v okolí velkých aglomerací a konglomerací, nedostatečné propojení mezi ČR a zejména tzv. starými členskými státy EU). C. Netransparentnost procesu výstavby, neadekvátní zvyšování nákladů neodpovídající skutečným potřebám, výstavba nepotřebné infrastruktury na úkor infrastruktury požadované dopravci. D. Nelogičnost v zadávání veřejných zakázek na projektové a inženýrské činnosti postavené na nevhodném klíči výběru zhotovitelů, na absolutní ceně zakázky, který způsobuje nedostatečnou kvalitu a rozsah provedených prací a deformaci trhu projektových a konzultačních prací, nemožnost soutěžit řešení. E. Průtahy při výstavbě vlivem problematické přípravy a neefektivní legislativy (vyvlastnění, neefektivní projednávání ekologických dopadů výstavby, netransparentní proces přípravy). F. Neschopnost určit koncepci a pravidla pro uplatnění projektů PPP v železniční infrastruktuře a z toho plynoucí nevyužívání tohoto nástroje kvalitní výstavby a údržby tratí. G. Pomalé zavádění moderního sdělovacího a zabezpečovacího zařízení - ERTMS/ETCS (potíže s asynchronními motory moderních elektrických lokomotiv a souprav). H. Zastavení přípravy staveb dopravní infrastruktury prohlubuje dluh v této oblasti a zvyšuje riziko budoucího zastavení výstavby včetně modernizací a optimalizací tratí. I. Zcela chybí definice terminálů veřejné hromadné dopravy (VHD) na úrovni objednatelů. Terminály VHD, kde dochází ke styku mezi dopravními obory, včetně styku s IM (prostřednictvím parkovacích ploch) jsou přitom významným zdrojem zákazníků dopravního systému VHD. J. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nezvládá roli správce infrastruktury v oblastech bezpečnosti provozu, investic a priorit. Vůči dopravcům vystupuje z pozice síly. K. Neustálé snahy o nevratnou redukci sítě bez ohledu na potřeby dopravců a potřeby obsluhy území. L. Velmi problematická situace při přesouvání nebo budování nových zastávek Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 10

11 2.2.2 Provozní podmínky a legislativa A. Nedostatečný a nerovnoměrně vykonávaný státní odborný dozor (SOD) je jedním z příčin neférové nebo dokonce žádné soutěže, dumpingových cen, nekvalitních služeb. Státní odborný dozor na druhé straně stanovuje absurdně specifické technické předpisy pouze pro železnici. B. Nedokončená, nekonečná a nekoncepční reforma železnice. Zásadní infrastruktura (stanice, depa) a řízení provozu je stále v rukou téměř monopolního státního dopravce, který je infrastrukturními činnostmi zatěžován a v podstatě nemá a nebude mít prostředky, aby udržel např. nádražní budovy v přijatelném technickém a provozním stavu. C. Nezájem dominantního dopravce o konkurenci mimo své historické území (nedostatečné technické vybavení, absence podnikatelského myšlení). Stát není dlouhodobě schopen plnit funkci železničního podnikatele. D. Nové legislativní úpravy znemožnění některých služeb na železnici (např. obsluha vleček). E. Nedefinovaný strategický rozvojový záměr a ekonomický model provozu a rozvoje železničních stanic, v rámci kterého by byly definovány veškeré v úvahu přicházející zdroje provozního, ale i investičního financování a ze kterého by byl transparentním způsobem odvozen nediskriminační poplatek za službu užití nádraží, vázaný například na rozsah reálně poskytnutých služeb. F. Provozování správy majetku v rámci jednoho podnikatelského subjektu společně s činností operátora (osobního dopravce) neumožňuje systémové užití dotační podpory EU na rozvoj železničních stanic a transformaci vybraných uzlů do funkce dopravních terminálů veřejné hromadné dopravy (VHD). G. Deklarovaný záměr Vlády ČR v otevírání železničního trhu kontrastuje s neustálými pokusy státní administrativy o destruktivní zásahy do dosud slabých tržních vztahů (zablokování nabídkových řízení v regionální osobní železniční dopravě a snaha upevnit monopol ČD cestou tzv. železničního holdingu). H. Při pomalých a sporných reformních krocích nejsou analyzovány případné komplikace, které se procesu budou stavět do cesty. I. Nízká stabilita subvencí do závazku veřejné služby (ZVS), která je způsobena neexistencí obecných pravidel včetně zásad, že délka smlouvy o ZVS je úměrná rozsahu investic dopravce do železničních kolejových vozidel (ŽKV) a tyto investice jsou smluvně a transparentně vázány na konkrétní linky. J. Vzájemná neochota k úzké komunikaci a spolupráci mezi železničními dopravci a významnými subjekty linkové silniční dopravy v regionech a nedostatečná integrace dopravy v krajích. K. Nízká efektivita drážní veřejné dopravy způsobená nepřehlednými finančními poměry uvnitř skupiny ČD, nevhodnou strukturou vozidlového parku, nevhodnou konstrukcí jízdních řádů podle potřeb dopravců (nikoli zákazníků) a nevhodným definováním dopravní obslužnosti území bez podpory optimalizace s využitím IT podpory. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 11

12 L. Chaotické a nekoncepční změny legislativních požadavků v provozně-technické oblasti výrazně zvyšují náklady dopravců a provozovatelů drah a snižují tím konkurenceschopnost železnice. M. Absurdně specifické technické, provozní a organizační obecně platné předpisy Osobní doprava A. Zcela chybí koncepční rozvoj veřejné hromadné dopravy (VHD) na úrovni objednatele, který by měl být postaven na provázání dostupných oborů, včetně individuálního motorismu (formou parkovacích ploch). Zároveň by měl být věcným záměrem pro budoucí očekávaný výběr operátorů formou soutěží a ve svém ekonomickém rámci by dával základ pro přiměřenou stabilitu prostředí. B. Neochota či odpor řady objednavatelů veřejné dopravy k vytváření integrovaných dopravních systémů, z toho plynoucí přetrvávání vnímání VHD železniční a autobusové jako dvou paralelních systémů. C. Chápání veřejné dopravy výhradně jako sociální služby. D. Neexistence standardů obsluhy území a tím vznik fatálních rozdílů úrovně služeb VHD v jednotlivých krajích (objednávka dopravy často není v regionálním zájmu, ale vzniká vzájemným pohodlným přizpůsobením dominantního dopravce a objednatele). E. Ztráta síťového synergického efektu železnice vytváření umělých krajských dopravních hranic v důsledku chápání regionální dopravy výhradně centralizované v rámci kraje. To vede k degradaci služeb železniční osobní dopravy až k jejich nepoužitelnosti. F. Neexistence koncepce systémů městské a příměstské železnice (S-Bahn) ve velkých aglomeracích (Praha, Ostravsko, Severní Čechy apod.) na průjezdné bázi; pražský systém linek končících izolovaně v železničních stanicích Praha hlavní nádraží a Praha Masarykovo nádraží je karikaturou takové koncepce. G. Faktické zablokování vstupu soukromých investorů a dopravců do regionální železniční osobní dopravy vlivem nepřátelského postoje jednotlivých politických reprezentací působí jako nezájem veřejného sektoru o investice privátního sektoru, což má za následek rušení a omezování dopravy na regionálních tratích. H. Netržnost výběrů dodavatelů takřka veškerých služeb a výrobních nástrojů železniční osobní dopravy u dominantního dopravce. Pokud se dominantní dopravce pokusí chovat tržně, je mu v tom určitými zájmovými skupinami bráněno (viz RailJet versus Škoda). I. Zcela chybí konkurence i v segmentu vlaků mimo režim závazku veřejné služby (ZVS). J. Neprůhledné výkaznictví dominantního železničního dopravce (ČD). K. Zastaralost vozidlového parku osobní dopravy spolu s nízkým objemem anebo nedočerpáním prostředků k jeho odpovídající obnově ve veřejném sektoru (s důsledkem v podobě omezování železniční osobní dopravy v ČR). Stát není dlouhodobě schopen plnit funkci investora do železničních kapacit, které vlastní. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 12

13 L. Zcela chybí vozidla současné koncepce v oblasti jednopodlažních elektrických a dieselových regionálních a interregionálních souprav, elektrických a motorových vozů (důsledek jednostranné orientace na stávající výrobní profil skupiny Škoda Transportation), nedostatečnost obnovy osobních vozů pro domácí dálkovou dopravu). M. Pomalá obnova elektrických lokomotiv způsobuje manažerské a technické problémy. Trestuhodný přístup správce infrastruktury k možnosti provozu nových vozidel na síti SŽDC, např. vleklá výměna kolejových obvodů Nákladní doprava A. Neexistence národní strategie privatizace/akvizice železniční nákladní dopravy ČD Cargo v podmínkách rostoucí koncentrace a akvizic majoritní podíly Deutsche Bahn (DB) v dánské, nizozemské a britské železniční nákladní dopravě, majorita Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) v maďarské. To vytváří hrozbu nepřátelského převzetí části trhu zahraničními státními dopravci (DB, PKP, případně RZD). B. Zastavení či zablokování koncepce rozvoje veřejné logistiky na úrovni MD ČR - znemožnění převzetí části nákladů silniční dopravy železniční dopravou. ČR se stává periferií evropské logistiky. C. Zastaralost a strukturální nevyváženost vozidlového parku, absence moderních elektrických a dieselových lokomotiv. D. Nedostatečná podpora a motivace podnikatelských subjektů pro výstavbu nových vleček - nově budované průmyslové a skladové areály bez napojení na železnici. E. Legislativní a ekonomická likvidace vleček: a. nesmyslné předpisy pro provoz infrastruktury vleček, b. nesmyslné nároky na vozidla, která vlečku neopouštějí, c. nesmyslné nároky na kvalifikaci personálu provozujícího vlečku a dopravu na vlečce. F. Není aplikována pozitivní a tržně akceptovatelná motivace pro využití železnice k přepravě zboží. G. Zastavení vývoje technologických postupů práce v drážní dopravě, znemožnění zavádění nových postupů kvůli zastaralé vyhlášce 173/1995Sb. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 13

14 2.3 Vodní doprava Infrastruktura A. Neexistence státní strategie rozvoje vodní dopravy kontrastující s rozvojovými plány vodní dopravy v okolních zemích, neschopnost vymezit pravidla koexistence dopravních a ekologických priorit vlády ve vodní dopravě. B. Citelně chybí kvalitní a spolehlivý přístup k evropské síti vodních cest a k námořním přístavům (handicap českého hospodářství s negativním vlivem na postavení české ekonomiky v evropském i globálním měřítku). C. Stát v podstatě neinvestuje do rozvoje infrastruktury vodních cest (pouze rekonstrukčně-modernizační charakter stavebních zásahů), nevyužívá se kanalizované labsko-vltavské vodní cesty v délce 260 km a v hodnotě 160 mld. Kč, která navíc každoročně vyžaduje značné prostředky na údržbu a provoz. Důsledkem je neřešení splavnosti kritického úseku Labe mezi Ústím nad Labem a Hřenskem a znemožnění přístupu k západoevropským vodním cestám a námořním přístavům. To způsobuje zcela neefektivní provozování dopravy při malých ponorech a dlouhodobé zastavení provozu kvůli nízkému vodnímu stavu. Pokud nebude sjednána náprava, dojde ke konečné likvidaci jedinečného, labskému toku přizpůsobeného lodního parku českých rejdařů. D. Dvacetileté zastavení přípravy budování strategického dopravního spojení (víceúčelový vodní koridor Dunaj - Odra - Labe), aniž by byla objektivně prověřena realizovatelnost včetně definice přínosů a možností financování realizace i následné údržby a zájmu dopravců o tuto vodní cestu z hlediska jejího využití. E. Prohloubení závislosti českého hospodářství na zahraničních dražších dopravcích, omezení intermodální konkurence (tj. konkurence mezi jednotlivými druhy dopravy) a zvýšení nákladů českého importu a exportu, likvidace možnosti přepravy nadgabaritních nákladů a strategických surovin v souvislosti s energetickou bezpečností, jako např. u přepravy tekutého zemního plynu. F. Znemožnění investic do infrastruktury přístavů s výjimkou tzv. akvatoriální (vodní) části v důsledku znění zákona o SFDI a zákona o vodních cestách, což znevýhodňuje českou vodní dopravu. V Evropě jsou přístavy součástí dopravní infrastruktury a jsou budovány a modernizovány z veřejných prostředků. G. Český stát ke škodě ekonomiky dlouhodobě opomíjí využití vodních cest pro rekreační dopravu včetně velkých kabinových a hotelových plavidel. Zcela chybí strategie rozvoje rekreační plavby (obdobná existuje například pro cyklistickou dopravu), která se postupně i u nás stává významným hospodářským impulsem, a to zejména v hospodářsky slabších regionech. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 14

15 2.3.2 Provozní podmínky a legislativa A. Opomíjení a nenaplňování opatření, které se má aplikovat do doby vyřešení splavnosti kritického úseku na řece Labe ( Opatření ke zmírnění ztrát provozovatelům mezinárodní vodní dopravy v důsledku plavební nedostatečnosti na Labi na období ) v souladu s rozhodnutím Evropské komise ze dne , č. j. K (2006) 4215 ve věci Státní podpory č. N564/2005 Česká republika. B. Nemožnost využívání spolupráce s řadou evropských institucí včetně účasti na řadě projektů vzhledem k dlouhodobé stagnaci oboru vodní dopravy a neexistenci koordinační organizace se státní účastí, jako je tomu v některých dalších evropských státech (Agentura na podporu plavby) Lodní park A. Stáří parku české flotily je přes 40 let a ztrácí konkurenceschopnost, protože v EU se připravuje nové hodnocení plavidel dle skutečného technického stavu a stupně modernizace. Důvodem je nemožnost financování lodního parku pro nejasnou budoucnost provozování plavby v České republice. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 15

16 2.4 Letecká doprava Infrastruktura A. Neexistence koncepce rozvoje infrastruktury, krátkozraké plánování, s malou výhledovou kapacitou, nedostatečná ochrana již existující infrastruktury. B. Ohrožení postavení mezinárodního letiště Praha (Letiště Praha, a.s.) v evropském kontextu v důsledku křížového financování Českých aerolinií, a.s. v tzv. aeroholdingu a neřešení konfliktní situace kolem paralelní vzletové a přistávací dráhy a kolejového připojení letiště Provozní podmínky a legislativa A. Diskriminace letecké dopravy v oblasti bezpečnosti provozu. Veškeré náklady na bezpečnost nese provozovatel letiště, přičemž nemá možnost ovlivnit bezpečnostní situaci v zemi, kterou často zhoršuje svými rozhodnutími stát. B. Nedostatečné plánování intermodality s železniční dopravou, jak regionální, tak např. u Letiště Praha i s dálkovou, dálkovou autobusovou a s městskou hromadnou dopravou. C. Přísné podmínky pro zajištění bezpečnosti i na menších letištích, kde to je ekonomicky neúnosné. Změny jsou nutné na úrovni EU, stát by měl zatím převzít část nákladů na bezpečnost. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 16

17 2.5 Multimodální doprava Zásadní deficity českého prostředí pro podnikání v multimodální dopravě (tj. v přepravě využívající jednotlivé druhy dopravy) v roce 2011 jsou z části průřezem předchozích kapitol. Stát promarnil jedinečnou příležitost pro moderní optimalizaci logistických řetězců a náprava situace se jeví jako nemožná. Stát se musí smířit s existencí soukromě vzniklých logistických center často bez vazby na jinou než silniční dopravu Infrastruktura A. Neexistence koncepce rozvoje infrastruktury multimodální dopravy, včetně využití dostupných způsobů financování a koncepce páteřních tras pro nadměrné náklady. B. Průtahy při výstavbě vlivem problematické přípravy a neefektivní legislativy majetkoprávní vypořádání, neefektivní projednávání ekologických dopadů výstavby, netransparentní proces přípravy. C. Nedostatečný rozsah veřejných terminálů kombinované přepravy, chybí jejich vhodná lokalizace, včetně adekvátních vazeb na obdobné terminály v zahraničí, neefektivní vazby na ostatní druhy dopravy (absence možnosti a motivace využití jiného druhu dopravy). D. Neexistence koncepce v intermodální konkurenci (v rámci celé EU). E. Citelně chybí kvalitní a spolehlivý přístup k evropské síti vodních cest a k námořním přístavům - handicap českého hospodářství s negativním vlivem na postavení české ekonomiky v evropském i globálním měřítku Provozní podmínky a legislativa A. Neochota a odmítání odborné diskuse ze strany tvůrců legislativy, prosazování zájmů různých lobbistických skupin na úkor železnice. B. Nedostatečný státní odborný dozor (SOD) - neférové soutěže, dumpingové ceny, nekvalitní služby, tedy: a. přístup na trh umožněn i subjektům, které nesplňují základní podmínky podnikání a dumpingovými cenami vytváří nerovnoměrné postavení na trhu, což má dopad i do příjmů státu a odvodů na pojištění, b. velmi slabé uplatnění stávajících postihů - kauce vůči všem dopravcům (zejména zahraničním) s postihem do 50 tis. CZK na místě, což je výsledkem nevhodného přístupu a kompetencí Policie ČR (v okolních zemích jsou speciálně vyčleněné složky policie pro účely nákladní dopravy, v ČR pouze Dopravní policie ). C. Vysoká cena pohonných hmot (PHM) vlivem příliš vysoké spotřební daně z PHM a vysoký povinný podíl tzv. biosložek do PHM jsou příčinou vyšší ceny než ve většině sousedních zemí, navíc snižuje životnost vozidel. D. Nejednotné podmínky českých a zahraničních dopravců působících v ČR. Rozdíly spočívají v rozsahu a četnosti kontrol, zaměstnávání domácích pracovních sil a technického stavu vozidel, kdy čeští dopravci splňují mnohem přísnější kritéria než je povinen zahraniční dopravce. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 17

18 E. Zablokování koncepce rozvoje veřejné logistiky na úrovni MD ČR - znemožnění převzetí části nákladů silniční dopravy železniční dopravou. ČR je periferií evropské logistiky. F. Nemožnost využívání spolupráce s řadou evropských institucí včetně účasti na řadě projektů vzhledem k dlouhodobé stagnaci oboru vodní dopravy. G. Nedostatečné využití možností dnešních dopravně telematických technologií a služeb pro zajištění multimodální integrace napříč jednotlivými módy a druhy doprav. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 18

19 2.6 Odborná způsobilost a vzdělávání V resortu dopravy obecně se stále častěji negativně projevuje nekompetentnost vedoucích i řadových pracovníků státních úřadů a zejména investorských organizací Silniční doprava A. Citelně chybí noví, kvalifikovaní řidiči nákladních vozidel i autobusů vlivem neexistence plošné aplikace výukového modelu, zavedeného např. na SPŠ v Krnově, v učebním oboru řidič Železniční doprava A. Chybějící opatření pro obnovení potřebného početního stavu strojvedoucích. B. Nesmyslnost nároků na způsob i rozsah vzdělání i prokazování způsobilosti strojvedoucích a nesmyslnost vysokých nároků na požadovanou praxi strojvedoucích. C. Novela zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, zavádí nesmyslné rozdvojení odborné způsobilosti strojvedoucích pro dráhy celostátní a regionální na jedné straně a pro vlečky na druhé straně, a to až na úroveň rozdílných školení, odborné a zdravotní způsobilosti. Tím výrazně komplikuje, ne-li znemožňuje obsluhu vleček (strojvedoucí by musel mát dva průkazy, dvoje zkoušky, dvoje školení, dvě zdravotní prohlídky podle různých předpisů) a povede v důsledku k další likvidaci vleček. Dosavadní průkazy s platností C R V (celostátní, regionální a vlečky) ze zákona ztratí platnost a nově budou vydány pouze pro C R, takže strojvedoucí podle všeho přijdou o způsobilost pro vlečky. Neplatnost vyššího stupně průkazu pro nižší výkony (stejně jako u silnice). D. Tatáž novela neřeší vůbec odbornou způsobilost pro speciální vozidla (zůstává v platnosti stávající legislativa). Tím dochází k paradoxu, že kvalifikační, odborné a zdravotní požadavky na řidiče speciálních vozidel a strojvedoucí vleček jsou výrazně přísnější, nežli pro strojvedoucí C + R. E. Novela dále nařizuje, že strojvedoucí musí být v základním pracovně-právním vztahu s dopravcem. To likviduje podnikání v oboru půjčoven strojvedoucích, v Evropě běžné. Strojvedoucí se touto novelou stává nevolníkem zaměstnavatele. F. Novela nařizuje Drážnímu úřadu (DÚ) zcela nové povinnosti, na které není úřad koncipován. Řada z nich je nesmyslná, nadbytečná a v důsledku pouze komplikuje a zdražuje podnikání na železnici např. evidence zdravotních prohlídek strojvedoucích ze strany DÚ. G. Státem nově zřízené organizace, jako je např. Drážní úřad, plýtvají prostředky na byrokratické aktivity omezující tržní chování subjektů železničního trhu a jejich síly chybí v oblastech lidských zdrojů - kvalitní zkoušky a certifikace pro dostatečné množství pověřených osob. H. Nejasné, sporné a často svévolné výklady vyhlášky č. 101/1995 Sb. a dalších právních předpisů ve vztahu ke vzdělávání strojvedoucích. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 19

20 I. Neexistující závazné právní stanovisko k obsahu vyhlášek k provozování drážní dopravy závazné pro všechny dopravce v ČR. J. Zavádění předpisů dominantního dopravce do legislativy zkoušek strojvedoucích, ačkoli vyhlášky Ministerstva dopravy tato témata neobsahují detailně nebo nezmiňují vůbec. Jde o vyhlášky: - č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), - č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, - č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, - č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. Zkoušky strojvedoucích jsou tak zatěžovány nesmyslnými otázkami, které nejsou významné a směrodatné pro práci strojvedoucího (např. datum účinnosti zákona o dráhách, složení motorové nafty, výpočet doby stavění vlakové cesty výpravčím podle typu zabezpečovacího zařízení ve stanici apod.). K. Nemožnost absolvovat kurzy a zkoušky bez pracovního poměru s dopravcem. Na silnici nic takového neexistuje, ani v letectví nemusí být uzavřen pracovní poměr k získání pilotního průkazu. L. Podle nové legislativy nesmyslné zkoušení z jednotlivých typů vozidel pracovníky, kteří tyto znalosti ke své práci nepotřebují Letecká doprava A. Neexistence oboru, zabývající se bezpečností civilní letecké dopravy (nebo obecně bezpečnostní pracovník se zaměřením na leteckou dopravu). Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 20

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Programové období EU 2014-2020

Programové období EU 2014-2020 Programové období EU 2014-2020 aneb Jaké jsou priority Dopravních sektorových strategií Ing. Mgr. Marek Pastucha červen 2012 Praha Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Fond soudržnosti

Více

Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce

Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce Konference Integrované dopravní systémy 20. května 2014 Předvídatelnost objednávky veřejné dopravy zákon o veřejných služeb sice formálně stanoví povinnost

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Strategie podpory dopravní obsluhy území

Strategie podpory dopravní obsluhy území Strategie podpory dopravní obsluhy území Seminář SDT Čipové karty v dopravě Praha, 1. března 2007 Dopravní politika základní koncepční dokument stanovující směry vývoje sektoru dopravy ve střednědobém

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ. www.kredo.reformy-msmt.cz

Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ. www.kredo.reformy-msmt.cz Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Pár metodických poznámek k analýze rizik Poznámky ke způsobu vyhodnocení

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Manifest rozvoje ITS v ČR

Manifest rozvoje ITS v ČR Manifest rozvoje ITS v ČR Dopravní telematika v České republice do roku 2020 1 Úvod Dopravní telematika (ITS - Inteligent Transport Systems) se zabývá využitím informačních a komunikačních technologií

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky 1 SWOT analýza Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení byly navrženy členy pracovní skupiny Realizačního programu BRO. Navrženým bodům pak byla přiřazována váha od 0 do 10, kde 0 znamená

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011 1 / 19 Ing. Martin Vachtl 2 / 19 DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2.FÁZE Zpracovatel: Sdružení SJM-GEPARDI-2 SUDOP PRAHA a.s. Jacobs Consultancy spol. s r.o. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Subdodavatelé:

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravně strategické dokumenty ČR Dopravní politika ČR 2005 2013 (Aktualizace 2010 2011) Dopravní politika ČR 2014

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 2012 DOPRAVA ZÁKLADNÍ PRVEK EKONOMIKY ČSSD si plně uvědomuje, že doprava je nezastupitelným odvětvím ekonomiky každého státu a svou kvalitou může

Více

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury Vlastnosti dopravní infrastruktury a vztah mezi dopravními módy: Odpovídá dopravním a logistickým potřebám Má pozitivní celospolečenské přínosy Má akceptovatelný vliv na životní prostředí Ze závěrů studie

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh. Doprava

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh. Doprava Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh Doprava Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1) Evropský kontext... 4 2) Národní kontext... 4 3) Příležitosti... 5 Konkrétní

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury. ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident

Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury. ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident 12. 13. listopad 2014 Oblasti prezentace: Výstavba v ČR ve srovnání s evropskými zeměmi Výstavba a financování

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Liberecký kraj Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje říjen 2002 OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY... 2 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 4 3.1 HLAVNÍ CÍL STRATEGIE

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více