Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky"

Transkript

1 Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi podnikateli, akademiky a zástupci veřejného sektoru. Září 2011 Dopravní sekce HK České republiky

2

3 OBSAH 1 Cíl dokumentu Definice nedostatků Silniční doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Veřejná i neveřejná autobusová doprava Železniční doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Osobní doprava Nákladní doprava Vodní doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Lodní park Letecká doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Multimodální doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Odborná způsobilost a vzdělávání Silniční doprava Železniční doprava Letecká doprava Financování a ekonomika Finanční zdroje a možnosti Poplatky za dopravní cestu Požadavky a doporučení Silniční doprava Infrastruktura Provoz a legislativa Veřejná i neveřejná autobusová doprava Zpoplatnění silniční dopravy Dopravní telematika Železniční doprava Infrastruktura Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 3

4 3.2.2 Provozní podmínky a legislativa Osobní doprava Nákladní doprava Vodní doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Lodní park Letecká doprava Multimodální doprava Infrastruktura Provozní podmínky a legislativa Multimodální integrace dopravy ve městech Vzdělávání a odborná způsobilost Silniční doprava Železniční doprava Letecká doprava Financování a ekonomika Finanční zdroje a možnosti Poplatky za dopravní cestu, daně a ceny v dopravě Závěr Tým autorů Seznam zkratek...44 Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 4

5 1 CÍL DOKUMENTU Doprava je jedním z klíčových odvětví ekonomiky České republiky se značným významem i pro mezinárodní vztahy. Poptávka po kvalitní přepravě osob i zboží neustále roste a proto rostou i požadavky uživatelů dopravní infrastruktury na kvalitní technické, systémové i legislativní zázemí. Lze konstatovat, že dobře fungující doprava je podmínkou pro dosažení fungující ekonomiky státu a pro posílení konkurenceschopnosti ČR, stejně tak i nástrojem pro vyrovnávání mezinárodních a regionálních disparit. V minulosti byla velká část disponibilních finančních prostředků vynaložena na projekty, které mají velmi sporný význam, místo toho, aby byly upřednostněny investice ve státním zájmu. Dokument Stav podnikatelského prostředí v dopravě v České republice, vypracovaný zástupci Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky, má za cíl apelovat na odpovědné orgány státní správy a politiky napříč politickým spektrem za významné zlepšení současného stavu, který je poznamenán dozvuky hospodářské a ekonomické recese, nedostatkem finančních prostředků, ale také legislativními a systémovými překážkami stabilizace a rozvoje podnikání v dopravě i v efektivní modernizaci dopravní infrastruktury. Tento stav je navíc umocněn nestabilitou prostředí s ohledem na současnou nejistotu budoucího ekonomického vývoje a nízkým objemem dostupných finančních prostředků ve střednědobém výhledu. Autoři dokumentu si uvědomují, že dokument neobsahuje veškeré nedostatky či potřeby změn v resortu dopravy. Stejně tak není cílem dokumentu přinést konkrétní odůvodnění uvedených tvrzení. Cílem dokumentu je čtenáři naznačit obrovský rozsah neřešených či neadekvátně řešených překážek v moderním a transparentním tržním prostředí v resortu dopravy a zahájit i na základě tohoto dokumentu odbornou diskusi mezi podnikateli, tedy privátním sektorem sdruženým v HK ČR a dalších institucí podnikatelů, na straně jedné a veřejným sektorem na straně druhé. Dokument je souhrnem nedostatků a návrhů na jejich odstranění napříč všemi dopravními módy (tj. silniční, železniční, leteckou i vodní dopravou). Některé uvedené nedostatky jsou neustále potlačovány letitými spory či opačným lobbingem a bylo nutné je připomenout, protože vlivem současné kritické hospodářské situace se jejich negativní dopad významně prohlubuje. Další skupina nedostatků je poměrně novějšího data a vznikla, minimálně z části, zcela nevhodnou činností veřejného sektoru. Autoři nabízí a zároveň požadují po svých partnerech ve veřejném sektoru aktivní přístup při zlepšování situace v podnikání v dopravě, které s sebou bez pochyby přinese rozvoj dalších pracovních a životních příležitostí nejen v dopravě samotné, ale sekundárně i v dalších přímo či nepřímo návazných odvětvích lidské činnosti. Je potřeba si uvědomit, že bez zásadních změn a pokroku v předmětné oblasti dojde pro všechny podnikatele v dopravním sektoru k deformaci celého prostředí, které se úměrně podepíše na ekonomické situaci a konkurenceschopnosti České republiky. V následujících kapitolách jsou uvedeny nedostatky, které jsou vnímány jako ty nejzásadnější v aktuálním prostředí, ovlivněném hospodářskou krizí. Deficity, popsané v kapitole 2 Definice nedostatků, jsou v kapitole 3 Požadavky a doporučení doplněny o náměty změn s cílem ukázat ochotu Hospodářské komory ČR spolupracovat s veřejným sektorem na zlepšení stavu. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 5

6 2 DEFINICE NEDOSTATKŮ 2.1 Silniční doprava Infrastruktura Funkce a výkon silniční dopravy je zcela závislá na existenci a stavebně technickém stavu infrastruktury, přičemž rozhodující význam pro výši přepravních výkonů hraje páteřní síť dálnic a rychlostních silnic zapojená do systému evropských komunikací TEN-T. A. Česká republika promarnila historickou příležitost dostavět zaostalou dopravní infrastrukturu (DI) v historicky krátkém období let , které EU vymezila pro dorovnání rozdílů v rozvoji v nově přistupujících členských státech k EU tím, že nevyužila možnosti navýšit investice do jejího rozvoje pomocí největšího z operačních programů EU Operačního programu doprava (OPD). Dobudování základní sítě dálnic a rychlostních silnic prakticky znamená pro potřeby silniční dopravy připravit a vystavět cca 1000 km těchto cest. Již dnes je jasné, že tento cíl nebude naplněn ani z větší části, protože stát rezignoval na navýšení prostředků, bez kterých není možné (za stávajícího způsobu financování) tohoto cíle dosáhnout. Stát neudržel výši vlastních (národních) investic, vzdal se programu podpory národních staveb (staveb financovaných čistě ze SR) a omezil se pouze na krytí výdajů nutných pro kofinancování akcí OPD. Národní zdroje, které dosahovaly v roce 2007 téměř 60 mld. Kč, byly každým dalším rokem kráceny až na dnešních 33 mld. Kč (za 4 roky došlo k poklesu o 26,5 mld. Kč). Aby bylo vůbec možné zajistit průběžnou realizaci staveb zařazených do OPD, musel být přijat úvěr od EIB, ze kterého se platí spolufinancování OPD. V současné době je zřejmé, že ani tento úvěr nebude stačit, a do konce finančního období OPD 1 v roce 2014 bude třeba zajistit další úvěr ve výši cca 20 mld. Kč, aby alespoň OPD 1 mohl být realizován v původně plánovaném rozsahu. Evropské peníze tedy nebyly využity k urychlení výstavby a k modernizaci na evropský standard, ale naopak nahradily finanční zdroje národní. B. Krácení finančních prostředků z národních zdrojů se projevilo zejména zastavením většiny již rozestavěných staveb hrazených ze státního rozpočtu, nezahájením v té době již zasmluvněných staveb, zastavením procesu zadávání staveb připravených pro realizaci a současným zastaveným veškeré přípravy (projektové, inženýrské i výkupů pozemků). Tento stav trvá od konce roku 2009 doposud. C. Neschopnost určit koncepci a pravidla pro uplatnění projektů PPP a z toho plynoucí nevyužívání tohoto nástroje kvalitní výstavby a údržby komunikací. D. Zastavení staveb a nezahajování staveb nových vedlo k prudkému propadu stavební výroby. Tento propad vyvolal vlnu propouštění zaměstnanců stavebních organizací podílejících se na dodávkách staveb DI v řádu několika desítek tisíc pracovníků v dělnických profesích, středoškoláků, ale i vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců nejenom u přímých dodavatelů, ale i v subdodavatelské sféře (malé stavební firmy, živnostníci), a také u firem produkujících suroviny a základní stavební materiály (kamenivo, štěrkopísky, cement, asfaltové směsi atp.) E. Zastavení projektové a inženýrské přípravy staveb vedlo ke zhroucení trhu inženýrských služeb. Uměle vyvolaný nedostatek zakázek srazil ceny inženýrských prací a služeb pod hranice výrobních nákladů a v současné době se hodinové sazby těchto prací pohybují mezi 250 Kč/hod až 350 Kč/hod, což je nejnižší úroveň od roku Inženýrské kanceláře reagují dramatickým snižováním počtu zaměstnanců při současném Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 6

7 odmítání zaměstnat nové absolventy oboru Konstrukce a dopravní stavby stavebních fakult vysokých škol, což je jeden z nejobtížnějších oborů inženýrského studia, který i v období před touto krizí trpěl nedostatkem studentů. Ve střednědobém horizontu hrozí likvidace úzce specializovaných inženýrských firem. To může mít katastrofální dopad na kvalitu a úroveň projektů. Tento rozkladný proces je současně podporován i způsobem zadávání zakázek: od září roku 2009 nebyla vypsána ani jedna obchodní veřejná soutěž na zhotovení projektové dokumentace anebo výkon inženýrské činnosti pro stavby pozemních komunikací. Zakázky jsou investorem (ŘSD ČR) uměle kouskovány tak, aby se vešly do podlimitních způsobů zadávání, přičemž výběr zhotovitele je absolutně závislý jen na výši nabídkové ceny bez vazby na úroveň technického řešení a kvalitu. F. Přetrvávají problémy z minulosti: a. nekoncepční rozvoj DI, který nereaguje na vývoj dopravních a přepravních potřeb společnosti a nenavazuje na evropský dopravní systém, pomalý postup v přípravě liniových tahů zejména R35, SOKP, D3, D1- zkapacitnění, b. průtahy při přípravě, neefektivní legislativa, procedurální chyby státní správy v procesu povolování staveb v rámci EIA, ÚŘ a SŘ, c. pokračující neprovázanost mezi jednotlivými druhy doprav, d. pomalý proces zvyšování bezpečnosti provozu, e. nejasnosti v budování mýtného systému, v návaznosti na politiku zpoplatnění sítě pozemních komunikací, f. stále větší míra ovlivňování technických a ekonomických podmínek a procesů podmiňujících rozvoj silniční infrastruktury lobbistickými a politickými rozhodnutími. G. Současná neexistence, tedy opuštění systému managementu údržby vozovek (Pavement management system) včetně průběžné diagnostiky. H. V rámci celé EU není určena koncepce v intermodální konkurenci (tj. mezi jednotlivými druhy dopravy). I. Nesystematické zavádění dopravně telematických technologií (ITS Inteligent Transport Systems) bez existujícího a vládou schváleného strategického a implementačního plánu, který by na národní úrovni závazně stanovil jaké ITS akce, proč, v jakém pořadí, z jakých finančních prostředků a kterými institucemi mají být realizovány. J. Nedostatečné využívání otevřených standardů pro popis rozhraní mezi systémy a službami při zadávání veřejných zakázek na dodávky dopravně telematických technologií. K. Mnohdy, pro veřejný sektor nevýhodné, spojování zakázek stavebního díla a technologických telematických dodávek do jedné veřejné zakázky, což neumožňuje vybrat finančně či jinak nejvhodnější nabídku. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 7

8 2.1.2 Provozní podmínky a legislativa A. Nedostatečný státní odborný dozor (SOD) - neférové soutěže, dumpingové ceny, nekvalitní služby, tedy: a. přístup na trh umožněn i subjektům, které nesplňují základní podmínky podnikání a dumpingovými cenami vytváří nerovnoměrné postavení na trhu, což má dopad i do příjmů státu a odvodů na pojištění, b. velmi slabé uplatnění stávajících postihů - kauce vůči všem dopravcům (zejména zahraničním) s postihem do 50 tis. CZK na místě, což je výsledkem nevhodného přístupu a kompetencí Policie ČR (v okolních zemích jsou speciálně vyčleněné složky policie pro účely nákladní dopravy, v ČR pouze Dopravní policie). B. Neoptimalizované procesy spojené s výběrem elektronického mýta a nevyužívání všech technických možností existujícího mýtného systému, např.: a. neefektivní kontrola a nízká vymahatelnost práva u zahraničních dopravců (nevyváženost trhu, nepřímé znevýhodňování tuzemských dopravců), b. kontroverzní diferenciace některých sazeb (např. autobusy a vozidla osobní dopravy), c. nedostatečný přístup dopravců k některým informacím mýtného systému (on-line aplikace, nedoplatky, provoz nadměrných nákladů), d. chybějící konsensuální vize dalšího vývoje zpoplatňování komunikací v ČR. C. Nerovné a diskriminační vztahy podněcují ekonomické problémy dopravců. D. Trvalé problémy s vážením vozidel - nedostatečný rozsah, nerovnoměrné postihy. E. Nejednotné podmínky českých a zahraničních dopravců působících v ČR - kontroly, zaměstnávání domácích pracovních sil, technický stav vozidel. F. Nejen dopravci nejsou dostatečně pozitivně motivováni k zavádění nových a ekologičtějších technologií a vozidel. G. V současné době v ČR dochází ke sběru dat z velmi omezeného rozsahu silniční sítě a tato data jsou použita především jako součást samostatných telematických systémů, pro statistické účely a dopravní plánování. Toto nízké pokrytí území dopravními daty, nízká homogenita dat a jejich nízká on-line dostupnost výrazně omezuje možnosti efektivního plánování nové a využití existující dopravní infrastruktury a je také omezen potenciál využití již existujících aktivních - řídících, regulujících a ovlivňujících - telematických systémů. H. Nedostatečný počet odstavných a parkovacích stání na dálnicích, rychlostních silnicích a významných silnicích I. třídy. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 8

9 2.1.3 Veřejná i neveřejná autobusová doprava A. Neexistence koncepčního rozvoje systému veřejné hromadné dopravy (VHD) na úrovni objednatelů VHD, ze které by bylo možné odvodit stabilní úlohu linkové silniční dopravy. B. Nedostatečné definování základních prvků plánů dopravní obslužnosti území dle zákona č. 194/2010 Sb., s nedostatečným důrazem na ekonomickou rovinu veřejných služeb. C. Nízká podnikatelská stabilita pro dopravce v režimu veřejné služby, vyplývající z nepředvídatelných politických zásahů do systému. D. Nedostatečná základní platforma pro provozování veřejných služeb napříč všemi kraji v ČR, kdy například silniční dopravce provozující VHD ve čtyřech krajích má dnes čtyři poměrně odlišné soubory podmínek pro svoji činnost v rámci VHD. E. Nízká úroveň a možnosti členění sazeb mýtného systému. F. Na dodávku služby VHD nejsou vypisovány veřejné soutěže (včetně MHD). G. Nevyřešená problematika kabotáže, tedy provozování vnitrostátní dopravy zahraničními dopravci, kteří nemají v ČR pobočku. H. Nedostatečná míra integrace dopravních systémů a nechuť zavádět integrovaný systém. I. Neexistence standardů obsluhy území. J. Chybějící interoperabilita existujících elektronických odbavovacích systémů ve veřejné dopravě. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 9

10 2.2 Železniční doprava Infrastruktura A. Neexistence koncepčního rozvoje infrastruktury, vycházející z dopravních a přepravních potřeb společnosti a vazeb na evropský dopravní systém. B. Neexistence kvalitní a kapacitní páteřní i regionální infrastruktury (např. propojení krajských měst, zanedbanost nekoridorových tratí v okolí velkých aglomerací a konglomerací, nedostatečné propojení mezi ČR a zejména tzv. starými členskými státy EU). C. Netransparentnost procesu výstavby, neadekvátní zvyšování nákladů neodpovídající skutečným potřebám, výstavba nepotřebné infrastruktury na úkor infrastruktury požadované dopravci. D. Nelogičnost v zadávání veřejných zakázek na projektové a inženýrské činnosti postavené na nevhodném klíči výběru zhotovitelů, na absolutní ceně zakázky, který způsobuje nedostatečnou kvalitu a rozsah provedených prací a deformaci trhu projektových a konzultačních prací, nemožnost soutěžit řešení. E. Průtahy při výstavbě vlivem problematické přípravy a neefektivní legislativy (vyvlastnění, neefektivní projednávání ekologických dopadů výstavby, netransparentní proces přípravy). F. Neschopnost určit koncepci a pravidla pro uplatnění projektů PPP v železniční infrastruktuře a z toho plynoucí nevyužívání tohoto nástroje kvalitní výstavby a údržby tratí. G. Pomalé zavádění moderního sdělovacího a zabezpečovacího zařízení - ERTMS/ETCS (potíže s asynchronními motory moderních elektrických lokomotiv a souprav). H. Zastavení přípravy staveb dopravní infrastruktury prohlubuje dluh v této oblasti a zvyšuje riziko budoucího zastavení výstavby včetně modernizací a optimalizací tratí. I. Zcela chybí definice terminálů veřejné hromadné dopravy (VHD) na úrovni objednatelů. Terminály VHD, kde dochází ke styku mezi dopravními obory, včetně styku s IM (prostřednictvím parkovacích ploch) jsou přitom významným zdrojem zákazníků dopravního systému VHD. J. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nezvládá roli správce infrastruktury v oblastech bezpečnosti provozu, investic a priorit. Vůči dopravcům vystupuje z pozice síly. K. Neustálé snahy o nevratnou redukci sítě bez ohledu na potřeby dopravců a potřeby obsluhy území. L. Velmi problematická situace při přesouvání nebo budování nových zastávek Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 10

11 2.2.2 Provozní podmínky a legislativa A. Nedostatečný a nerovnoměrně vykonávaný státní odborný dozor (SOD) je jedním z příčin neférové nebo dokonce žádné soutěže, dumpingových cen, nekvalitních služeb. Státní odborný dozor na druhé straně stanovuje absurdně specifické technické předpisy pouze pro železnici. B. Nedokončená, nekonečná a nekoncepční reforma železnice. Zásadní infrastruktura (stanice, depa) a řízení provozu je stále v rukou téměř monopolního státního dopravce, který je infrastrukturními činnostmi zatěžován a v podstatě nemá a nebude mít prostředky, aby udržel např. nádražní budovy v přijatelném technickém a provozním stavu. C. Nezájem dominantního dopravce o konkurenci mimo své historické území (nedostatečné technické vybavení, absence podnikatelského myšlení). Stát není dlouhodobě schopen plnit funkci železničního podnikatele. D. Nové legislativní úpravy znemožnění některých služeb na železnici (např. obsluha vleček). E. Nedefinovaný strategický rozvojový záměr a ekonomický model provozu a rozvoje železničních stanic, v rámci kterého by byly definovány veškeré v úvahu přicházející zdroje provozního, ale i investičního financování a ze kterého by byl transparentním způsobem odvozen nediskriminační poplatek za službu užití nádraží, vázaný například na rozsah reálně poskytnutých služeb. F. Provozování správy majetku v rámci jednoho podnikatelského subjektu společně s činností operátora (osobního dopravce) neumožňuje systémové užití dotační podpory EU na rozvoj železničních stanic a transformaci vybraných uzlů do funkce dopravních terminálů veřejné hromadné dopravy (VHD). G. Deklarovaný záměr Vlády ČR v otevírání železničního trhu kontrastuje s neustálými pokusy státní administrativy o destruktivní zásahy do dosud slabých tržních vztahů (zablokování nabídkových řízení v regionální osobní železniční dopravě a snaha upevnit monopol ČD cestou tzv. železničního holdingu). H. Při pomalých a sporných reformních krocích nejsou analyzovány případné komplikace, které se procesu budou stavět do cesty. I. Nízká stabilita subvencí do závazku veřejné služby (ZVS), která je způsobena neexistencí obecných pravidel včetně zásad, že délka smlouvy o ZVS je úměrná rozsahu investic dopravce do železničních kolejových vozidel (ŽKV) a tyto investice jsou smluvně a transparentně vázány na konkrétní linky. J. Vzájemná neochota k úzké komunikaci a spolupráci mezi železničními dopravci a významnými subjekty linkové silniční dopravy v regionech a nedostatečná integrace dopravy v krajích. K. Nízká efektivita drážní veřejné dopravy způsobená nepřehlednými finančními poměry uvnitř skupiny ČD, nevhodnou strukturou vozidlového parku, nevhodnou konstrukcí jízdních řádů podle potřeb dopravců (nikoli zákazníků) a nevhodným definováním dopravní obslužnosti území bez podpory optimalizace s využitím IT podpory. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 11

12 L. Chaotické a nekoncepční změny legislativních požadavků v provozně-technické oblasti výrazně zvyšují náklady dopravců a provozovatelů drah a snižují tím konkurenceschopnost železnice. M. Absurdně specifické technické, provozní a organizační obecně platné předpisy Osobní doprava A. Zcela chybí koncepční rozvoj veřejné hromadné dopravy (VHD) na úrovni objednatele, který by měl být postaven na provázání dostupných oborů, včetně individuálního motorismu (formou parkovacích ploch). Zároveň by měl být věcným záměrem pro budoucí očekávaný výběr operátorů formou soutěží a ve svém ekonomickém rámci by dával základ pro přiměřenou stabilitu prostředí. B. Neochota či odpor řady objednavatelů veřejné dopravy k vytváření integrovaných dopravních systémů, z toho plynoucí přetrvávání vnímání VHD železniční a autobusové jako dvou paralelních systémů. C. Chápání veřejné dopravy výhradně jako sociální služby. D. Neexistence standardů obsluhy území a tím vznik fatálních rozdílů úrovně služeb VHD v jednotlivých krajích (objednávka dopravy často není v regionálním zájmu, ale vzniká vzájemným pohodlným přizpůsobením dominantního dopravce a objednatele). E. Ztráta síťového synergického efektu železnice vytváření umělých krajských dopravních hranic v důsledku chápání regionální dopravy výhradně centralizované v rámci kraje. To vede k degradaci služeb železniční osobní dopravy až k jejich nepoužitelnosti. F. Neexistence koncepce systémů městské a příměstské železnice (S-Bahn) ve velkých aglomeracích (Praha, Ostravsko, Severní Čechy apod.) na průjezdné bázi; pražský systém linek končících izolovaně v železničních stanicích Praha hlavní nádraží a Praha Masarykovo nádraží je karikaturou takové koncepce. G. Faktické zablokování vstupu soukromých investorů a dopravců do regionální železniční osobní dopravy vlivem nepřátelského postoje jednotlivých politických reprezentací působí jako nezájem veřejného sektoru o investice privátního sektoru, což má za následek rušení a omezování dopravy na regionálních tratích. H. Netržnost výběrů dodavatelů takřka veškerých služeb a výrobních nástrojů železniční osobní dopravy u dominantního dopravce. Pokud se dominantní dopravce pokusí chovat tržně, je mu v tom určitými zájmovými skupinami bráněno (viz RailJet versus Škoda). I. Zcela chybí konkurence i v segmentu vlaků mimo režim závazku veřejné služby (ZVS). J. Neprůhledné výkaznictví dominantního železničního dopravce (ČD). K. Zastaralost vozidlového parku osobní dopravy spolu s nízkým objemem anebo nedočerpáním prostředků k jeho odpovídající obnově ve veřejném sektoru (s důsledkem v podobě omezování železniční osobní dopravy v ČR). Stát není dlouhodobě schopen plnit funkci investora do železničních kapacit, které vlastní. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 12

13 L. Zcela chybí vozidla současné koncepce v oblasti jednopodlažních elektrických a dieselových regionálních a interregionálních souprav, elektrických a motorových vozů (důsledek jednostranné orientace na stávající výrobní profil skupiny Škoda Transportation), nedostatečnost obnovy osobních vozů pro domácí dálkovou dopravu). M. Pomalá obnova elektrických lokomotiv způsobuje manažerské a technické problémy. Trestuhodný přístup správce infrastruktury k možnosti provozu nových vozidel na síti SŽDC, např. vleklá výměna kolejových obvodů Nákladní doprava A. Neexistence národní strategie privatizace/akvizice železniční nákladní dopravy ČD Cargo v podmínkách rostoucí koncentrace a akvizic majoritní podíly Deutsche Bahn (DB) v dánské, nizozemské a britské železniční nákladní dopravě, majorita Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) v maďarské. To vytváří hrozbu nepřátelského převzetí části trhu zahraničními státními dopravci (DB, PKP, případně RZD). B. Zastavení či zablokování koncepce rozvoje veřejné logistiky na úrovni MD ČR - znemožnění převzetí části nákladů silniční dopravy železniční dopravou. ČR se stává periferií evropské logistiky. C. Zastaralost a strukturální nevyváženost vozidlového parku, absence moderních elektrických a dieselových lokomotiv. D. Nedostatečná podpora a motivace podnikatelských subjektů pro výstavbu nových vleček - nově budované průmyslové a skladové areály bez napojení na železnici. E. Legislativní a ekonomická likvidace vleček: a. nesmyslné předpisy pro provoz infrastruktury vleček, b. nesmyslné nároky na vozidla, která vlečku neopouštějí, c. nesmyslné nároky na kvalifikaci personálu provozujícího vlečku a dopravu na vlečce. F. Není aplikována pozitivní a tržně akceptovatelná motivace pro využití železnice k přepravě zboží. G. Zastavení vývoje technologických postupů práce v drážní dopravě, znemožnění zavádění nových postupů kvůli zastaralé vyhlášce 173/1995Sb. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 13

14 2.3 Vodní doprava Infrastruktura A. Neexistence státní strategie rozvoje vodní dopravy kontrastující s rozvojovými plány vodní dopravy v okolních zemích, neschopnost vymezit pravidla koexistence dopravních a ekologických priorit vlády ve vodní dopravě. B. Citelně chybí kvalitní a spolehlivý přístup k evropské síti vodních cest a k námořním přístavům (handicap českého hospodářství s negativním vlivem na postavení české ekonomiky v evropském i globálním měřítku). C. Stát v podstatě neinvestuje do rozvoje infrastruktury vodních cest (pouze rekonstrukčně-modernizační charakter stavebních zásahů), nevyužívá se kanalizované labsko-vltavské vodní cesty v délce 260 km a v hodnotě 160 mld. Kč, která navíc každoročně vyžaduje značné prostředky na údržbu a provoz. Důsledkem je neřešení splavnosti kritického úseku Labe mezi Ústím nad Labem a Hřenskem a znemožnění přístupu k západoevropským vodním cestám a námořním přístavům. To způsobuje zcela neefektivní provozování dopravy při malých ponorech a dlouhodobé zastavení provozu kvůli nízkému vodnímu stavu. Pokud nebude sjednána náprava, dojde ke konečné likvidaci jedinečného, labskému toku přizpůsobeného lodního parku českých rejdařů. D. Dvacetileté zastavení přípravy budování strategického dopravního spojení (víceúčelový vodní koridor Dunaj - Odra - Labe), aniž by byla objektivně prověřena realizovatelnost včetně definice přínosů a možností financování realizace i následné údržby a zájmu dopravců o tuto vodní cestu z hlediska jejího využití. E. Prohloubení závislosti českého hospodářství na zahraničních dražších dopravcích, omezení intermodální konkurence (tj. konkurence mezi jednotlivými druhy dopravy) a zvýšení nákladů českého importu a exportu, likvidace možnosti přepravy nadgabaritních nákladů a strategických surovin v souvislosti s energetickou bezpečností, jako např. u přepravy tekutého zemního plynu. F. Znemožnění investic do infrastruktury přístavů s výjimkou tzv. akvatoriální (vodní) části v důsledku znění zákona o SFDI a zákona o vodních cestách, což znevýhodňuje českou vodní dopravu. V Evropě jsou přístavy součástí dopravní infrastruktury a jsou budovány a modernizovány z veřejných prostředků. G. Český stát ke škodě ekonomiky dlouhodobě opomíjí využití vodních cest pro rekreační dopravu včetně velkých kabinových a hotelových plavidel. Zcela chybí strategie rozvoje rekreační plavby (obdobná existuje například pro cyklistickou dopravu), která se postupně i u nás stává významným hospodářským impulsem, a to zejména v hospodářsky slabších regionech. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 14

15 2.3.2 Provozní podmínky a legislativa A. Opomíjení a nenaplňování opatření, které se má aplikovat do doby vyřešení splavnosti kritického úseku na řece Labe ( Opatření ke zmírnění ztrát provozovatelům mezinárodní vodní dopravy v důsledku plavební nedostatečnosti na Labi na období ) v souladu s rozhodnutím Evropské komise ze dne , č. j. K (2006) 4215 ve věci Státní podpory č. N564/2005 Česká republika. B. Nemožnost využívání spolupráce s řadou evropských institucí včetně účasti na řadě projektů vzhledem k dlouhodobé stagnaci oboru vodní dopravy a neexistenci koordinační organizace se státní účastí, jako je tomu v některých dalších evropských státech (Agentura na podporu plavby) Lodní park A. Stáří parku české flotily je přes 40 let a ztrácí konkurenceschopnost, protože v EU se připravuje nové hodnocení plavidel dle skutečného technického stavu a stupně modernizace. Důvodem je nemožnost financování lodního parku pro nejasnou budoucnost provozování plavby v České republice. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 15

16 2.4 Letecká doprava Infrastruktura A. Neexistence koncepce rozvoje infrastruktury, krátkozraké plánování, s malou výhledovou kapacitou, nedostatečná ochrana již existující infrastruktury. B. Ohrožení postavení mezinárodního letiště Praha (Letiště Praha, a.s.) v evropském kontextu v důsledku křížového financování Českých aerolinií, a.s. v tzv. aeroholdingu a neřešení konfliktní situace kolem paralelní vzletové a přistávací dráhy a kolejového připojení letiště Provozní podmínky a legislativa A. Diskriminace letecké dopravy v oblasti bezpečnosti provozu. Veškeré náklady na bezpečnost nese provozovatel letiště, přičemž nemá možnost ovlivnit bezpečnostní situaci v zemi, kterou často zhoršuje svými rozhodnutími stát. B. Nedostatečné plánování intermodality s železniční dopravou, jak regionální, tak např. u Letiště Praha i s dálkovou, dálkovou autobusovou a s městskou hromadnou dopravou. C. Přísné podmínky pro zajištění bezpečnosti i na menších letištích, kde to je ekonomicky neúnosné. Změny jsou nutné na úrovni EU, stát by měl zatím převzít část nákladů na bezpečnost. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 16

17 2.5 Multimodální doprava Zásadní deficity českého prostředí pro podnikání v multimodální dopravě (tj. v přepravě využívající jednotlivé druhy dopravy) v roce 2011 jsou z části průřezem předchozích kapitol. Stát promarnil jedinečnou příležitost pro moderní optimalizaci logistických řetězců a náprava situace se jeví jako nemožná. Stát se musí smířit s existencí soukromě vzniklých logistických center často bez vazby na jinou než silniční dopravu Infrastruktura A. Neexistence koncepce rozvoje infrastruktury multimodální dopravy, včetně využití dostupných způsobů financování a koncepce páteřních tras pro nadměrné náklady. B. Průtahy při výstavbě vlivem problematické přípravy a neefektivní legislativy majetkoprávní vypořádání, neefektivní projednávání ekologických dopadů výstavby, netransparentní proces přípravy. C. Nedostatečný rozsah veřejných terminálů kombinované přepravy, chybí jejich vhodná lokalizace, včetně adekvátních vazeb na obdobné terminály v zahraničí, neefektivní vazby na ostatní druhy dopravy (absence možnosti a motivace využití jiného druhu dopravy). D. Neexistence koncepce v intermodální konkurenci (v rámci celé EU). E. Citelně chybí kvalitní a spolehlivý přístup k evropské síti vodních cest a k námořním přístavům - handicap českého hospodářství s negativním vlivem na postavení české ekonomiky v evropském i globálním měřítku Provozní podmínky a legislativa A. Neochota a odmítání odborné diskuse ze strany tvůrců legislativy, prosazování zájmů různých lobbistických skupin na úkor železnice. B. Nedostatečný státní odborný dozor (SOD) - neférové soutěže, dumpingové ceny, nekvalitní služby, tedy: a. přístup na trh umožněn i subjektům, které nesplňují základní podmínky podnikání a dumpingovými cenami vytváří nerovnoměrné postavení na trhu, což má dopad i do příjmů státu a odvodů na pojištění, b. velmi slabé uplatnění stávajících postihů - kauce vůči všem dopravcům (zejména zahraničním) s postihem do 50 tis. CZK na místě, což je výsledkem nevhodného přístupu a kompetencí Policie ČR (v okolních zemích jsou speciálně vyčleněné složky policie pro účely nákladní dopravy, v ČR pouze Dopravní policie ). C. Vysoká cena pohonných hmot (PHM) vlivem příliš vysoké spotřební daně z PHM a vysoký povinný podíl tzv. biosložek do PHM jsou příčinou vyšší ceny než ve většině sousedních zemí, navíc snižuje životnost vozidel. D. Nejednotné podmínky českých a zahraničních dopravců působících v ČR. Rozdíly spočívají v rozsahu a četnosti kontrol, zaměstnávání domácích pracovních sil a technického stavu vozidel, kdy čeští dopravci splňují mnohem přísnější kritéria než je povinen zahraniční dopravce. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 17

18 E. Zablokování koncepce rozvoje veřejné logistiky na úrovni MD ČR - znemožnění převzetí části nákladů silniční dopravy železniční dopravou. ČR je periferií evropské logistiky. F. Nemožnost využívání spolupráce s řadou evropských institucí včetně účasti na řadě projektů vzhledem k dlouhodobé stagnaci oboru vodní dopravy. G. Nedostatečné využití možností dnešních dopravně telematických technologií a služeb pro zajištění multimodální integrace napříč jednotlivými módy a druhy doprav. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 18

19 2.6 Odborná způsobilost a vzdělávání V resortu dopravy obecně se stále častěji negativně projevuje nekompetentnost vedoucích i řadových pracovníků státních úřadů a zejména investorských organizací Silniční doprava A. Citelně chybí noví, kvalifikovaní řidiči nákladních vozidel i autobusů vlivem neexistence plošné aplikace výukového modelu, zavedeného např. na SPŠ v Krnově, v učebním oboru řidič Železniční doprava A. Chybějící opatření pro obnovení potřebného početního stavu strojvedoucích. B. Nesmyslnost nároků na způsob i rozsah vzdělání i prokazování způsobilosti strojvedoucích a nesmyslnost vysokých nároků na požadovanou praxi strojvedoucích. C. Novela zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, zavádí nesmyslné rozdvojení odborné způsobilosti strojvedoucích pro dráhy celostátní a regionální na jedné straně a pro vlečky na druhé straně, a to až na úroveň rozdílných školení, odborné a zdravotní způsobilosti. Tím výrazně komplikuje, ne-li znemožňuje obsluhu vleček (strojvedoucí by musel mát dva průkazy, dvoje zkoušky, dvoje školení, dvě zdravotní prohlídky podle různých předpisů) a povede v důsledku k další likvidaci vleček. Dosavadní průkazy s platností C R V (celostátní, regionální a vlečky) ze zákona ztratí platnost a nově budou vydány pouze pro C R, takže strojvedoucí podle všeho přijdou o způsobilost pro vlečky. Neplatnost vyššího stupně průkazu pro nižší výkony (stejně jako u silnice). D. Tatáž novela neřeší vůbec odbornou způsobilost pro speciální vozidla (zůstává v platnosti stávající legislativa). Tím dochází k paradoxu, že kvalifikační, odborné a zdravotní požadavky na řidiče speciálních vozidel a strojvedoucí vleček jsou výrazně přísnější, nežli pro strojvedoucí C + R. E. Novela dále nařizuje, že strojvedoucí musí být v základním pracovně-právním vztahu s dopravcem. To likviduje podnikání v oboru půjčoven strojvedoucích, v Evropě běžné. Strojvedoucí se touto novelou stává nevolníkem zaměstnavatele. F. Novela nařizuje Drážnímu úřadu (DÚ) zcela nové povinnosti, na které není úřad koncipován. Řada z nich je nesmyslná, nadbytečná a v důsledku pouze komplikuje a zdražuje podnikání na železnici např. evidence zdravotních prohlídek strojvedoucích ze strany DÚ. G. Státem nově zřízené organizace, jako je např. Drážní úřad, plýtvají prostředky na byrokratické aktivity omezující tržní chování subjektů železničního trhu a jejich síly chybí v oblastech lidských zdrojů - kvalitní zkoušky a certifikace pro dostatečné množství pověřených osob. H. Nejasné, sporné a často svévolné výklady vyhlášky č. 101/1995 Sb. a dalších právních předpisů ve vztahu ke vzdělávání strojvedoucích. Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 19

20 I. Neexistující závazné právní stanovisko k obsahu vyhlášek k provozování drážní dopravy závazné pro všechny dopravce v ČR. J. Zavádění předpisů dominantního dopravce do legislativy zkoušek strojvedoucích, ačkoli vyhlášky Ministerstva dopravy tato témata neobsahují detailně nebo nezmiňují vůbec. Jde o vyhlášky: - č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), - č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, - č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, - č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. Zkoušky strojvedoucích jsou tak zatěžovány nesmyslnými otázkami, které nejsou významné a směrodatné pro práci strojvedoucího (např. datum účinnosti zákona o dráhách, složení motorové nafty, výpočet doby stavění vlakové cesty výpravčím podle typu zabezpečovacího zařízení ve stanici apod.). K. Nemožnost absolvovat kurzy a zkoušky bez pracovního poměru s dopravcem. Na silnici nic takového neexistuje, ani v letectví nemusí být uzavřen pracovní poměr k získání pilotního průkazu. L. Podle nové legislativy nesmyslné zkoušení z jednotlivých typů vozidel pracovníky, kteří tyto znalosti ke své práci nepotřebují Letecká doprava A. Neexistence oboru, zabývající se bezpečností civilní letecké dopravy (nebo obecně bezpečnostní pracovník se zaměřením na leteckou dopravu). Dopravní sekce Hospodářské komory ČR 20

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Obsah Superstrategie Preambule Úvod, vymezení cílů 1. Současný

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo

Více

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Priority rozvoje transevropské, národní a regionální dopravní sítě ve světle kohezní politiky Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Východiska rozvoje dopravního sektoru Strategie Evropa

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány

Více

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie Ing. Zbyněk Stanjura Ministr dopravy 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha OP Doprava 2014-2020 Veřejná doprava ON LINE Praha 23. 11. 2016 OP Doprava 2014 2020 (OPD2) Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší operační program v ČR Financován z Fondu soudržnosti (FS) a z Evropského

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 a udržitelná městská mobilita Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

9. České dopravní fórum

9. České dopravní fórum Strategické dokumenty resortu a příprava dopravních staveb Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie MD 9. České dopravní fórum Dopravní politika ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Koncepce železniční dopravy v ČR Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Dopravní politika ČR Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050: vrcholový strategický dokument v sektoru dopravy

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

A) MINISTERSTVO DOPRAVY A) MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999, zákona č. 23/2000, zákona č. 71/2000, zákona č. 132/2000, zákona č. 77/2002, nálezu Ústavního soudu uveřejněného

Více

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání rozpočtu SFDI v roce 2015 Schválený rozpočet 94,4 mld. Kč Celkové čerpání 91,5 mld.

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

Operační program Doprava širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů

Operační program Doprava širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů Operační program Doprava 2014-2020 širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Základní údaje Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Vladimír Žák CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: nových cílů Dopravní politiky na

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost. Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní

Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost. Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní Aktuální organizace mýtného systému v ČR Stát si objednal dodávku a provozování mýtného systému na klíč Projekt

Více

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. Právní předpisy a směrnice vydané v působnosti Ministerstva dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY k 31. 12. 2008 I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona 189/1999 Sb., zákona 23/2000 Sb., zákona 71/2000

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Aktuální projekty v železniční dopravě Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Základní východiska Směřování železničního sektoru, stanovení priorit a návrh konkrétních opatření a

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

SOUBOR INDIKÁTORŮ DOPRAVNÍ POLITIKY

SOUBOR INDIKÁTORŮ DOPRAVNÍ POLITIKY Příloha č. 2 SOUBOR INDIKÁTORŮ DOPRAVNÍ POLITIKY Indikátory budou hodnoceny v letech 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Revitalizace české železnice

Revitalizace české železnice Revitalizace české železnice červen 2006 Bc. Marek Binko Následující řádky mají za cíl uvést velmi stručně základní problémy, které trápí českou železnici. Jsou to: dokončení transformace Českých drah,

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

Dopravní politika ČR (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR)

Dopravní politika ČR (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR) Workshop Strategie a nástroje řízení železniční dopravy Vědecko-Technický park (VTP) ve Mstěticích Dopravní politika ČR 2014-2020 (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR) Martin Pichl,

Více

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Představení Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií Současná podpora v období 2007 2013 Návrhy na roky 2014-2020 Založen starostou spolku

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy Ing. Olga Krištof tofíková Doprava klíčový faktor národního hospodářství Doprava je jedním z klíčových faktorů podpory růstu v moderních ekonomikách

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Výhled financování dopravní infrastruktury. Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

Výhled financování dopravní infrastruktury. Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Výhled financování dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Vývoj rozpočtů SFDI Vývoj rozpočtu SFDI v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 Zdroj Skutečné plnění Skutečné plnění Skutečné plnění Předpoklad

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Prioritní cíle Ministerstva dopravy Zajištění dočerpání OPD Pokračování v přípravě

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Možnosti zvyšování rychlostí

Možnosti zvyšování rychlostí Možnosti zvyšování rychlostí na české železnici Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Historické ohlédnutí a souvislosti Historický dluh: úsporné parametry tratí z 19.

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Rozpočtový rámec SFDI - národní zdroje

Rozpočtový rámec SFDI - národní zdroje 6. FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ -, Praha FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR -minulost, současnost a blízká budoucnost Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. ÚDAJE Z ROZPOČTU A VÝHLEDU SFDI EKONOMICKÉ PRINCIPY NÁRODNÍ

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Programové období EU 2014-2020

Programové období EU 2014-2020 Programové období EU 2014-2020 aneb Jaké jsou priority Dopravních sektorových strategií Ing. Mgr. Marek Pastucha červen 2012 Praha Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Fond soudržnosti

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny dopravní telematika SVA skupiny dopravní telematika - Inteligentní dopravní systémy obsah: Popis současného stavu Popis cílového stavu včetně hlavních

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Schválen Vládou ČR usnesením č. 268 ze dne 15. dubna 2015 AP rozvoje ITS v ČR AP rozvoje ITS je společným

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více