e kt U 1 ), (1) vexponenturovnice(1)mározměrnapětíanazýváseprototéž teplotnínapětí U T,tedy U T = kt e. (2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e kt U 1 ), (1) vexponenturovnice(1)mározměrnapětíanazýváseprototéž teplotnínapětí U T,tedy U T = kt e. (2)"

Transkript

1 Úloha číslo Teorie Praktikumzelektroniky Měření vlastností pasivních polovodičových dvojpólů Cílem úlohy je experimentální zkoumání vlastností polovodičových pasivních dvojpólů, proměření jejich V-A charakteristik a ověření základních pojmů a principů elektroniky(statický a diferenciální odpor, náhradní schémata, jednoduchý převodník I/U) na: a) křemíkové diodě, b) germaniové diodě, c) Zenerově diodě, d) chottkyho diodě, e) luminiscenční diodě ále se ověří funkce jednoduchého obvodu diodového omezovače Polovodičová dioda je v podstatě přechod PN a její statické vlastnosti lze vystihnout voltampérovou charakteristikou, vyjadřující závislost proudu I procházejícího diodou na napětí U na diodě, tedy I = f(u) Tuto závislost lze vyjádřit graficky nebo přibližně vztahem I= I 0(T) ( e e kt U ), () kde I 0(T) jenasycenýprouddiodouvzávěrnémsměrupřidanéteplotě T, ejeelementárnínáboj(e=, C), kjeboltzmannovakonstanta(k=, J/K)aTjeabsolutníteplotapřechodu PN(nikolivteplotaokolí)Veličina kt e vexponenturovnice()mározměrnapětíanazýváseprototéž teplotnínapětí U T,tedy U T = kt e (2) Proteplotu T = 300K = 27 Cmáteplotnínapětí U T hodnotu26mvovněžproudvzávěrném směru I 0(T),tvořenýpřevážnětokemminoritníchnosičůnáboje,závisínateplotětak,žepřivzrůstu teplotyokaždých0 Csejehohodnotazvětšípřibližněnadvojnásobek(neboťvzrostevlastnívodivost polovodiče) Této teplotní závislosti lze využít pro měření teploty polovodičová dioda může pracovat ve funkci snímačeteploty,maximálnědo50 C,pakdojdekdestrukcipřechoduPřiměřeníV-Acharakteristik může však tato teplotní závislost ovlivnit přesnost měření Budeme-liuvažovat,žeteplota T=konst,pakzrovnice()jezřejmé,ževpropustnémsměru(U >0) roste proud diodou přibližně exponenciálně v závislosti na napětí U, kdežto v závěrném směru(u < 0) jeprodostatečněvelkouabsolutníhodnotu U výrazexp ( e kt U ),takžejejmůžemezanedbat adiodouprocházíjenmalýzávěrnýproud I I 0(T) PolovodičovádiodamátedynesymetrickouV-A charakteristiku a lze ji proto využít jak pro usměrňování střídavých proudů, tak i pro další aplikace využívající této vlastnosti Přesnost měření V-A charakteristiky může být rovněž ovlivněna vnitřními odpory použitých měřicích přístrojů Při měření V-A charakteristiky diody v závěrném směru je odpor diody velký a je proto vhodné použít zapojení jako při měření velkých odporů přímou metodou Naopak při měření V-A charakteristiky v propustném směru použijeme zapojení jako při měření malých odporů, neboť odpor diody v propustném směru je malý ruhy polovodičových diod V praxi se používá celá řada druhů diod Jedním z kritérií třídění je materiál diody, což je nejčastěji křemík a germanium iody z různých materiálů se liší především napěťovým úbytkem v propustném směru a dynamickým odporem, ale i dalšími parametry(frekvenční vlastnosti, průrazné napětí) Zenerova dioda nemá v závěrné oblasti vodorovný průběh, ale při určitém napětí U Z začnecharakteristikaprudceklesatvtétočásticharakteristikyivelkézměnyprocházejícího proudu vyvolávají jen malé změny napětí na diodě a Zenerova dioda je proto vhodným stabilizačním prvkem chottkyho dioda není tvořena PN přechodem, ale přechodem kov polovodič íky vysoké koncentraci elektronů v kovu a jejich vysoké pohyblivosti má tato dioda nižší úbytky napětí a lepší frekvenční vlastnosti(rychlejší dobu reakce) Luminiscenční dioda je vytvořena z takových materiálů, aby energetická šířka jejich zakázaného pásu odpovídala oblastem viditelného záření Během průchodu proudu pak taková dioda svítí odpovídající barvou; barevné vlastnosti jsou zpravidla zvýrazněny barevným krytem diody tatický a dynamický odpor V případě obyčejného rezistoru s odporem platí mezi proudem I a napětím U vztah I= U,atoprovšechnyhodnotynapětíaprouduVpřípaděnelineáníchsoučástek všakvztahpřestáváplatitamístonějplatínelineárnírovnice I= f(u)zvolíme-lisinějakýpracovní

2 bod P,budepřinapětí U P procházetprvkemproud I P Jejichpodílpakbudepředstavovatstatický odporprvkuvbodě P,tj P = U P I P, (3) který už však není konstantou jednoznačně prvek popisující, ale mění se v závislosti na poloze bodu P Tento odpor má význam např při řešení energetických poměrů v obvodech či při stanovení zatížení prvku Je však nevhodný, chceme-li popisovat chování prvku při malé změně podmínek(což je typická situace např u zesilovačů) Pro tyto aplikace je vhodné si představit, že v sériové kombinaci se statickým odporem je ještě jeden, dynamický odpor, který umožňuje reakci na malé změny ochází-li k malým změnámnapětíokolohodnoty U P,budesevýslednýproudměnittak,jakobysepohybovalpopřímce, upevněné v bodě P Hodnota směrnice této přímky(dynamického odporu) je opět závislá na poloze bodu P a určí se z nelineární závislosti prvku měřením diferencí nebo teoreticky výpočtem derivace dyn P = U f(u) = df(u) du (4) V případě experimentálních dat se často tečna, užívaná k určení dynamického odporu, nahrazuje sečnou tak, aby pracovní bod P ležel uprostřed vyznačeného intervalu I I U P β = arctg dyn P α = arctg P U Obrázek : tatický a dynamický odpor estavování lineárních modelů Když máme v pracovním bodě P určen dynamický odpor součástky, můžeme sestavit její náhradní linearizovaný model Linearizovaný model sestavujeme proto, abychom mohli při řešení elektrického obvodu aplikovat teorii lineárních obvodů, která je dobře propracovaná a mnohem jednodušší než řešení nelineárních obvodů Nesmíme však zapomínat, že výsledky platí jen pro malé změny signálů Lineární model sestává z takové seriové kombinace ideálního zdroje napětí a rezistoru, která dává pro malé změny napětí v okolí bodu P téměř shodné změny proudu jako původní součástka chráněný U 2 U 2 obvod U 2 U d U a) b) Obrázek 2: iodový omezovač a) zapojení, b) ideální přenosová charakteristika iodový omezovač Mnohé elektronické obvody mají omezení velikosti napětí, které lze přivést na jejich vstupy Přivedeme-li napětí větší, může dojít k poškození obvodu Proto se před citlivé vstupy zařazují omezovače napětí Když se podíváme na voltampérovou charakteristiku diody, uvidíme, že napětí nadioděvpropustnémsměrunepřesáhneznatelněprahovénapětí U d Můžemetedypoužítdiodukekonstrukci diodového omezovače tak, že paralelně ke chráněnému vstupu připojíme propustně polarizovanou dioduvpřípaděvstupníhonapětí U menšíhonež U d senapětíbezezměnypřenesenavstupchráněného obvodu,vpřípadě U > U d diodouzačneprotékatproud Itakový,žebudeplatit U = I U d To znamená,že přebytečná částnapětísesrazínaochrannémrezistoru(kterýomezujeprouddiodou)a navstupuchráněnéhoobvodubudepouze U d Uvedenýzpůsobvšakchránívstupjenpřijednépolaritě 2

3 napětí Chceme-li obvod chránit při obou polaritách, musíme zapojit antiparalelně dvě diody Omezovač napětíjemožnocharakterizovatjehopřenosovoucharakteristikou,tjzávislostí U 2 = f(u ),kterájepro případ ideálního omezovače znázorněna na obrázku ealizace měření Pro měření voltampérové charakteristiky diody I = I(U) použijeme měřicí jednotku Analog igital ata Unit výukového systému µlab se softwarem rc2000 a příslušný modul Component BoardVýstupAnalogOutput,kterýběhemměřeníposkytuječasověproměnnénapětí U nap sloužící k postupnému proměřování V-A charakteristiky, připojte na sériovou kombinaci diody a převodníku proudunanapětíparalelněkvýstupuanalogoutputpřipojteivstupina Proudový vstupin B připojte k převodníku proudu na napětí a zvolte vhodnou hodnotu ense oplnění popisu programu pro měření V-A charakteristik: Cursor analýzadatpomocíkursorů(ukazatelů)měřínapětíaproudyvboděa2apočítá odpor jejichsměrnice;vpřípaděpolohtěsněblízkonulovéhonapětínemusíbýthodnotyzobrazeny, taktéž pro některé hodnoty napětí nemusí být kursor v grafu zobrazen Je-li jeden kurzor umístěn ve zvoleném pracovním bodě a druhý v nule, získáme hodnotu statického odporu Jsou-li oba kurzory blízko sebe, získáme dynamický odpor v daném bodě(kursory nefungují, je-li zvolena polarita Uni) Určení lineárního modelu o obvodu se zapojí nelineární prvek a v režimu equence se vykreslí jeho charakteristika ve zvoleném kvadrantu Z ní se pak ve zvoleném pracovním bodě P určí její dynamický odporvbodě PNyníprvekvypojímeamístonějzapojímesériovoukombinacidekádyapomocného zdroje(použijeme modul Programmable C upply) Na dekádě nastavíme hodnotu odpovídající dynamickému odporu a vykreslíme si průběh druhou barvou klon vykreslené přímky by měl odpovídat sklonu V-A charakteristiky v bodě P Pomocí změny napětí zdroje a opakovaného vykreslování charakteristikydocílímeshodyobouprůběhůvbodě PProlepšíshodumůžememírněupravitiodpordekády Výsledná hodnota odporu a napětí pak udává parametry linearizovaného modelu Poznámky k měření V měřicím obvodu je nutno pamatovat na proudové omezení a zařadit ochranný rezistor, jehož hodnota se musí zvolit s ohledem na vestavěnou proudovou ochranu(max 20 ma) a velikost napájecího napětí V případě, že proud překročí uvedenou hodnotu, rozsvítí se červeně dioda Fuse Odstraňte příčinu přetížení a obnovte činnost zdroje stiskem tlačítka Fuse 2 Program měří najednou propustný i závěrný směr, využívá tedy vždy jen jednu metodu přímého měření Je proto nutné předem zvážit, který směr je třeba měřit přesněji 3 bejte na shodné zapojování měřicích sond a shodnou orientaci všech diod v průběhu měření; pro změření závěrného směru diodu nepřevracejte 4 Při sestavování lineárního modelu se musí napětí měřit na kombinaci rezistoru se zdrojem napětí ovněž nezapomeňte přičíst 20 Ω k údaji na malé odporové dekádě 5 Přenosovou charakteristiku diodového omezovače změřte v režimu V-A charakteristik; rozdíl v jednotkách ignorujte Při nahrazování diod Zenerovými diodami pamatujte na skutečnost, že se Zenerovy diody používají opačně polarizované Použijte ochranný rezistor = 00 kω Zadání úlohy Nakreslete principiální elektrický obvod pro měření A-V charakteristiky polovodičové diody zapojené v propustném a závěrném směru(využijte poznatků z elektřiny a magnetismu) 2 Překreslete tato elektrická zapojení tak, že nahradíte ampérmetr vhodným jednoduchým lineárním převodníkem proudu na napětí, jelikož AU měří pouze napětí a neměří proudy(využijte znalostí z elektřiny a magnetismu) 3 estavte měřicí obvod podle překresleného schématu propojením AU s modulem Component Board a zapojením součástek 4 Změřte A-V charakteristiky křemíkové, germaniové, luminiscenční, Zenerovy a chottkyho diody Pokud je k dispozici více diod stejného typu, změřte více charakteristik do jednoho grafu 5 Určete v několika bodech charakteristik diod v propustném směru(i kvadrant) statický a dynamickýodpor,atotéžprojedenbodvzávěrnémsměru 3

4 6 Ve zvoleném(pracovním) bodě charakteristiky nahraďte diodu sériovou kombinací rezistoru(odporové dekády) a stejnosměrného zdroje napětí a nakreslete náhradní(lineární) model diody ve zvoleném pracovním bodě ohledem na vlastnosti odporové dekády využijte znalostí z předchozích měřeníazvoltediodu,kterámádiferenciálníodporvdanémboděvětšínež20ω 7 Zapojte diodový omezovač a změřte jeho přenosovou charakteristiku Ověřte si chování obvodu, pokud jednu a obě diody nahradíte Zenerovou diodou Použité přístroje a pomůcky počítač s programem rc2000, měřicí panel, zdroj napětí, AU, Component Board, přesný stavitelný zdroj Programmable C upply, sada rezistorů a propojek, odporová dekáda, křemíková dioda, germaniová dioda, luminiscenční dioda, chottkyho dioda, sada vodičů tudijní prameny přednášky z elektřiny a magnetismu a z elektroniky 4

5 Úloha číslo 2 Teorie Praktikumzelektroniky tudium vlastností usměrňovačů střídavého proudu Cílem úlohy je experimentální ověření vlastností jednocestných a dvoucestných diodových usměrňovačů střídavých proudů v oblasti síťových kmitočtů a sledování charakteru výstupního napětí po průchodu přídavnými bloky, které realizují vyhlazení a stabilizaci Měření je prováděno pro několik běžných diodových zapojení ozvodná síť i některé generátory poskytují střídavé napětí, které se periodicky mění tak, že se mění jeho polarita Mnoho zařízení však potřebuje napětí jen jedné polarity, a v některých případech i s přesně udržovanou hodnotou Usměrňovač je elektronický obvod, který umožňuje přeměnu střídavého napětí na stejnosměrné napětí Jeho konstrukce závisí na požadovaném výkonu a charakteru usměrněného proudu, podle toho se volí usměrňovací prvky i způsob jejich zapojení v obvodech Pro usměrňování střídavých napětí o frekvenci 50 Hz se většinou používají plošné polovodičové diody, neboť mohou usměrňovat poměrně velké proudy a kapacita přechodu PN při této frekvenci nenarušuje usměrňovací proces amotný usměrňovač mnohdy nesplňuje všechny naše požadavky, proto se doplňuje dalšími prvky, např vyhlazovacím členem a stabilizátorem napětí Blokové schema této sestavy je znázorněno na obr u u 2 U t U st U 0 U zvl z Obrázek 3: Blokové schema usměrňovače Na vstupu usměrňovače bývá obvykle zařazen síťový transformátor(blok ), který má dvě funkce: transformujestřídavévstupnínapětíoefektivníhodnotě U natakovouhodnotu U 2,jejímžusměrněním obdržíme požadovanou hodnotu stejnosměrného napětí, 2 galvanicky odděluje obvod usměrňovače od síťového napětí, což zvyšuje bezpečnost práce s usměrněným napětím nebo se zařízením, které je tímto napětím napájeno třídavénapětízesekundárníhovinutítransformátoruoefektivníhodnotě U 2 aamplitudě U m2 = 2U2 jepřiváděnodousměrňovacíhočlenu(blok2)obsahujícíhopolovodičovédiody,kterézpůsobíjednocestné nebo dvoucestné usměrnění Pokud nebudou připojeny další bloky 3 a 4, dostaneme na výstupu bloku2sicestejnosměrné,avšakpulzující(tepavé)napětíomaximálníhodnotě U tm apopřipojenízátěže z (blok5)budeobvodemprocházetstejnosměrnýpulzujícíproudomaximálníhodnotě I tm Poněvadž vinutítranformátoruidiodymajíjistýodpor,jehožcelkovouhodnotumůžemeoznačit i,dojdepři průchoduproudutímtoodporemkúbytkunapětí i I tm natomtoodporuausměrněnénapětí U tm bude protomenšínežamplitudastřídavéhonapětí U m2 (U tm < U m2 ),neboťpodleiikirchhoffovazákona platí rovnice U tm = U m2 i I tm (5) Odtudjezřejmé,žepřizvětšováníodebíranéhoproudu I tm (tjpřizmenšování z )sebudehodnota usměrněnéhonapětí U tm zmenšovatpřipojíme-likzátěži z voltmetr(respzařadíme-lidoobvodu ampérmetr), ukáží nám tyto měřicí přístroje podle své konstrukce buď střední nebo efektivní hodnoty napětí U ts, U te (respproudu I ts, I te )Projednocestněusměrněnéharmonickéveličinyplatíprostřední a efektivní hodnoty vztahy U ts = U tm π, U te= U tm 2 2, I ts= I tm π, a pro dvoucestně usměrněné harmonické veličiny platí I te= I tm 2 2 (6) U ts =2 U tm π, U te= U tm 2, I ts =2 I tm π, I te= I tm 2 (7) 5

6 Hodnoty U tm a I tm můžemestanovitvýpočtemznaměřenýchhodnot U ts a I ts nebo U te a I te,neboje můžeme změřit pomocí osciloskopu Takové tepavé stejnosměrné napětí není vhodné pro napájení většiny elektronických zařízení a je použitelné jen v některých speciálních případech, např pro nabíjení akumulátorů Abychom potlačili tepavý charakter usměrněného napětí, zařazujeme mezi usměrňovací blok 2 a zátěž 5 vyhlazovací filtr(blok 3), obsahující kondenzátory, případně rezistory nebo cívky Vzhledem k tomu, že dnes vyráběné elektrolytické kondenzátory dosahují při poměrně malých rozměrech značných kapacit C, stačí pro většinu běžných aplikací použít pro vyhlazení tepavého napětí jediný kondenzátor o dostatečně velké kapacitě C, který se připojí paralelně k výstupním svorkám usměrňovače(blok 2) Je však třeba dbát na to, abychom elektrolytický(unipolární) kondenzátor nepřepólovali, protože by došlo k jeho zničení aobvykleikezničeníusměrňovačevývodelektrolytickéhokondenzátoruoznačený musíbýtvždy připojennakladnějšípotenciálnežvývodoznačený (býváspojenýsvnějšímpouzdremkondenzátoru, je-li vodivé) Pokud kondenzátor nemá označené vývody, jedná se o bipolární elektrolytický kondenzátor, u kterého přepólování nehrozí Není-likvyhlazovacímučlenupřipojenazátěž(nebo z ),obvodemneprotékáproudau tm = U m2 Vyhlazovacíkondenzátorseprotonabijenanapětí U v = U m2 Vpůlperiodě,kdypolovodičovádioda v usměrňovacím obvodu je pólována v závěrném směru, sčítá se napětí na vyhlazovacím kondenzátoru snapětímnasekundárnímvinutítransformátorumaximálníhodnotazávěrnéhonapětídiody U zavmax, udávanávýrobcem,musíbýtprotovětšínež2u m2 Připojíme-likvýstupnímsvorkámusměrňovačezátěž z,napětí U v navyhlazovacímkondenzátoruse zmenšívlivemúbytkunapětínaodporu i,takže U v < U m2 Totovyhlazenénapětínenízcelaneproměnné sčasemalzejejrozložitnaustálenéstejnosměrnénapětívelikosti U 0 amaloustřídavousložkunazývanou zvlnění U zvl Totozvlněníjezpůsobenotím,ževdobě,kdyusměrňovacímidiodamineprocházíproud (jsoupóloványvzávěrnémsměru),jeprouddozátěže z dodávánznabitéhovyhlazovacíhokondenzátoru, kterýsepřesodpor z vybíjíanapětínajehosvorkáchprotoklesájakmilesediodyotevřou(kdyžnapětí nasekundárnímvinutítransformátoruje u 2 > U v ),kondenzátorseznovunabijeanapětínaněmvzroste nahodnotu U tm Velikostzvlnění U zvl závisíjaknavelikostikapacity C,takinavelikostizátěže z,neboťpokles napětípřivybíjeníkondenzátoruzávisínačasovékonstantěobvodu τ= z CČímvětšíje τ,tímmenší jezvlnění U zvl Velikostzvlnění U zvl můžemezměřitnapřpomocíosciloskopuavyjadřujemejeobvykle vprocentechustálenéhonapětí U 0,čímždostanemečinitelzvlnění p= U zvl U 0 (8) Přizměnáchzátěže z seměnívelikostprouduobvodemavlivemúbytkunapětínavnitřnímodporu usměrňovače i docházíikezměnámustálenéhostejnosměrnéhonapětí U 0 Totonapětísemůžerovněž měnitpřizměnáchvstupníhostřídavéhonapětí U Častojetřebapronáročnějšíaplikacezcelaodstranit jakzvlnění U zvl,takikolísánínapětí U 0 přizměnáchzátěže z nebozměnáchvstupníhostřídavého napětívtěchtopřípadechmeziusměrňovačazátěž z zařazujemeještěstabilizátornapětí(blok4),na jehožvýstupudostanemenezvlněnénapětí U st konstantnívelikosti Nejjednodušším stabilizačním obvodem je parametrický stabilizátor, využívající nelineární voltampérové charakteristiky některých elektronických prvků s malým dynamickým odporem v pracovní oblasti (doutnavka, Zenerova dioda) Měřítkem kvality stabilizátoru je činitel stabilizace daný vztahem s= U 0 U 0 U st = U 0 U st, (9) U U st U 0 st vyjadřujícím poměr relativních změn napětí na vstupu a výstupu stabilizátoru Cílem činnosti každého stabilizátoru je zachovávat konstantní hodnotu výstupní veličiny při změnách vstupní veličiny a proto by mělbýtpoměr U 0 / U st conejvětší(atedyičinitelstabilizace sconejvětší) JednoduchýstabilizátornapětíseZenerovoudiodouZaspřipojenouzátěží z jenaobr4podle hodnoty požadovaného stabilizovaného napětí volíme takový typ Zenerovy diody, aby její Zenerovo napětí U Z bylorovnopožadovanéhodnotěstabilizovanéhonapětí U Z U st ProkaždýtypZenerovydiodyudává výrobcevkatalogumaximálníztrátovývýkon P Zmax = U Z I Zmax Odtudmůžemevypočítatmaximální přípustný proud Zenerovou diodou I Zmax = P Z max U Z (0) Abystabilizátorsprávněpracoval,musíbýtnapětí U 0 navstupustabilizátoruvětšínež U Z Vpraxi sevolí U 0 =(2až3)U Z =(2až3)U st Odpojíme-liodvýstupustabilizátoruzátěž,budecelýproud I 6

7 protékatzenerovoudiodou,nesmívšakpřekročithodnotu I Zmax ohledemnatentopožadavekvolíme hodnotu odporu ve stabilizátoru podle vztahu = U 0 U Z I Zmax, () neboťnapětínarezistoru je U 0 U Z = U 0 U st Připojíme-likvýstupustabilizátoruzátěž z,bude zátěžíprocházetproud I z = U st / z aproudzenerovoudiodou I Z sezmenší,neboťpodleikirchhoffova zákonamusíplatit I= I Z I z Zmenší-liseproudZenerovoudiodou I Z podhodnotu0,i Zmax,dostane se pracovní bod do ohbí voltampérové charakteristiky Zenerovy diody a stabilizátor přestává stabilizovat Proto by měl proud zátěží splňovat podmínku I z <0,9I Zmax atedy z > U st 0,9I Zmax (2) Vpraxisepřikonstrukcistabilizátorůskonstantnízátěží z častovolípřísnějšípodmínka I z 0,5I Zmax I U 0 Z U st z I Z I z Obrázek 4: tabilizátor se Zenerovou diodou ealizace měření Pro měření vlastností usměrňovačů použijeme měřicí jednotku Analog igital ata Unit výukového systému µlab se softwarem rc2000(v režimu Oscilloscope) a příslušný modul Component Board pro zapojení usměrňovače, modul Function Generator pro vytváření střídavého signálu a modul Voltmeter C AC M pro měření(pravé) efektivní hodnoty stejnosměrných napětí Vzhledem k použití generátoru funkcí v režimu sinusového signálu není potřeba na vstup zařazovat síťový transformátor Při měření stejnosměrných napětí je třeba pamatovat na skutečnost, že napětí má tepavý charakter a je tedy třeba použít měřidlo, které získává skutečné střední či efektivní hodnoty výpočtem z průběhu, nikoliv jen vynásobením maximální hodnoty nějakým koeficientem(tento způsob je použitelný jen pro přesně definovaný průběh napětí, zpravidla harmonický) Vstupní napětí z generátoru přiveďte na vstup In A měřicí jednotky, na vstup In B přivádějte postupně vyšetřované usměrněné napětí Nastavte spouštěcí signál(trigger na vstup A a vhodně zvolte úroveň) K usměrňování použijte obyčejné křemíkové diody, hodnoty odporu si zvolte sami tak, aby nedošlo k přetížení proudové ochrany modulů(max 20 ma) Není-li řečeno jinak, použijte vstupní napětí s amplitudou 5 V Nejjednodušší jednocestný usměrňovač(obr 5a) používá jen jednu diodu a odpor (volte kω), ze kterého se odebírá usměrněné napětí Případný vyhlazovací kondenzátor se připojuje paralelně k odporu U dvoucestných usměrňovačů je zapotřebí nejméně dvou diod, které se zapojí tak, aby v různých půlperiodách byly různě pólovány To je možné provést u síťového transformátoru, který má vyvedenu střední odbočku, která slouží diodám jako společný vodič U běžného transformátoru používáme můstkové zapojení diod(obr 5b), u nichž během jedné půlperiody prochází proud vždy dvěma diodami tak, aby prostředním(diagonálním) rezistorem proud procházel stále v jednom směru IN A 2 IN B C A z IN A 2 IN B 3 4 a) b) Obrázek 5: Usměrňovač a) jednocestný, b) dvoucestný můstkový 7

8 Zadání úlohy Zapojte jednocestný usměrňovač podle schematu na obr 5a Jako zdroj usměrňovaného napětí použijte blok Function Generator, v režimu vytváření sinusového signálu s frekvencí 00 Hz a amplitudou A = 2 V Zobrazte časový průběh tepavého usměrněného napětí na výstupních svorkách usměrňovačeledujtezměnuprůběhusezměnouofsetu A of generovanéhosignáluavysvětlete měřenípři A of > AVyzkoušejtečinnostusměrňovačepromalouamplitudu A=300mVanulový ofset 2 Kvýstupnímsvorkám,2připojtezátěž z,realizovanouodporovoudekádouzměnouodporu z vrozmezí450ωaž9kωnastavujterůznéhodnotyvýstupníhoproudu I te aměřtestředníhodnoty napětí U te Zvýsledkůpaksestavtezávislost U te = f(i te )Zdůvodněte,pročměřenáhodnota U te selišíodhodnotyurčenépomocí U tm avztahu(6) 3 Na výstup usměrňovače připojte vyhlazovací kondenzátor C = 0 µf a připojte modul Voltmeter CACMproměřeníustálenéhostejnosměrnéhonapětí U 0 Změnouodporu z regulujte proudzátěží I z astanovtezávislostustálenéhostejnosměrnéhonapětí U 0 naodebíranémproudu, tj U 0 = f(i z )atakézávislostčinitelezvlnění p=f(i z ) 4 Mezivýstupjednocestnéhousměrňovačeazátěž z zařaďtejednoduchýstabilizátornapětísezenerovoudiodouzměnouodporu z (realizujteinekonečnouhodnotuodpojením)regulujteprotékající proudapomocíměřenínapětí U 0 a U st stanovtečinitelstabilizace s 5 Zapojte dvoucestný usměrňovač v můstkovém provedení dle obr 5b a zopakujte obdobná měření jako v bodech 3 Vysvětlete původ plochých oblastí mezi vlnami Jaký výsledek dostanete, pokud zobvoduvytáhnete a 4? 6 V předchozím zapojení nahraďte obyčejné diody luminiscenčními, snižte frekvenci na 0,4 Hz a napětí zvyšte na 5 V ledujte průběh činnosti diod a na jeho základě popište proces usměrňování 7 Odhadněte, jaké hodnoty by vycházely pro stejnosměrná napětí v případě pouhého přepočtu z maximální hodnoty rovnejte údaj z Voltmeter C AC M a digitálního multimetru při měření stejného napětí Vysvětlete, proč s použitým vybavením nerealizujeme dvoudiodový dvoucestný usměrňovač Použité přístroje a pomůcky počítač s programem rc2000, měřicí panel, zdroj napětí, AU, Component Board, sada rezistorů, propojek, diod a kondenzátorů, odporová dekáda, Function Generator, Voltmeter C AC M, sada vodičů, digitální multimetr tudijní prameny přednášky z elektřiny a magnetismu a z elektroniky 8

9 Úloha číslo 3 Teorie Praktikumzelektroniky Bipolární tranzistor a jednostupňový zesilovač Cílem úlohy je experimentální studium statických vlastností bipolárního tranzistoru a seznámení se s jeho linearizovanými modely Získané hodnoty parametrů se použijí k návrhu jednoduchého tranzistorového zesilovacího stupně v zapojení se společným emitorem a proměří se jeho frekvenční charakteristiky Bipolární tranzistor je součástka, která mění svůj odpor mezi dvěma elektrodami v závislosti na napájení třetí elektrody Tranzistor je založen na principu injekce a extrakce nosičů náboje skrz PN přechod, přičemž vedení proudu v bipolárním tranzistoru se uskutečňuje oběma typy nosičů, tj elektrony i dírami truktura tranzistoru je třívrstvá(dva PN přechody), krajní vrstvy se stejným typem vodivosti se nazývají emitor(označení E) a kolektor(označení C), mezi nimi je tenká vrstva báze(označení B), která má opačný typ vodivosti Z principiálního hlediska je struktura symetrická, v praxi však jsou vlastnosti emitoru a kolektoru odlišné díky technologii výroby Podle uspořádání vrstev rozlišujeme tranzistory typu PNP a NPN Principiálně jsou jejich činnosti stejné, liší se jen v polaritě napájecích napětí a proudů a v některých vlastnostech, které jsou závislé na fyzikálních vlastnostech elektronů či děr V této úloze se věnujeme tranzistoru typu NPN Každá vrstva tranzistoru má jeden vývod, proto je tranzistor trojpólem, vlivem PN přechodů však nelineárním V aplikacích však vždy musí být jeden vývod společný pro vstup i výstup a lze tedy tranzistor považovat za čtyřpól(je to výhodné také proto, že teorie čtyřpólů je dobře propracována, ovšem pouze pro lineární prvky) Podle toho, který vývod je společný, rozlišujeme zapojení tranzistoru se společnou bází(b), se společným emitorem(e) a se společným kolektorem(c) Protože tranzistor je nelineární prvek, byla by jeho obecná analýza složitá Často jej proto v daném pracovním bodě P linearizujeme, což můžeme provést několika způsoby, v závislosti na předpokládném užití Linearizace se provádí tak, že ve zvoleném bodě nahradíme nelineární závislost lineární funkcí dvou proměnných, přičemž koeficienty lineární funkce budou(teoreticky) dány první parciální derivací původní funkce podle dané proměnné Často se užívají dva způsoby linearizace, a to admitanční nebo hybridní Admitančníparametry y ij svýznamemvodivosti(obecněkomplexní)sezavádějípomocívztahů I = y U y 2 U 2, (3) I 2 = y 2 U y 22 U 2, (4) a jsou funkcí jak polohy pracovního bodu P, tak dalších parametrů(např frekvence) Hybridní(smíšené) parametry h ij majírůznéfyzikálníjednotky,jsouzpravidlareálnéazavádějísevztahy U = h I h 2 U 2, (5) I 2 = h 2 I h 22 U 2 (6) Protože parametry závisejí i na způsobu zapojení, doplňují se ještě indexem označujícím společnou elektrodu Například obecně definovaný proudový zesilovací činitel ( ) I2 h 2 = (7) I U 2=konst splňujepodmínku h 2b <prozapojeníbah 2e >prozapojeníe Porovnáme-li jednotlivá zapojení podle jejich vlastností, zjistíme, že obecně nejvýhodnější vlastnosti má zapojení se společným emitorem E, a proto se používá nejčastěji Jedině zde se dosahuje napěťového a zároveň proudového zesílení, a tím i výkonového zesílení Také rozdíl mezi velikostí vstupního a výstupního odporu je v zapojení E nejmenší, což usnadňuje spojování několika zesilovacích stupňů v jednom zesilovači vě další zapojení se používají jen ve speciálních aplikacích V této úloze se budeme zabývat jen zapojením E Výše uvedené čtyřpólové parametry vystihují vlastnosti tranzistoru jen v okolí pracovního bodu P Chování tranzistoru ve větším rozsahu napětí a proudu popisují(při pomalých změnách veličin) nejlépe statické charakteristiky, které se znázorňují graficky a vyjadřují vždy závislost dvou veličin, přičemž třetí veličinaseuvažujejakoparametrzečtyřveličin U, U 2, I a I 2 lzesestavit4!=24různýchsoustav charakteristikpropraxijsouvšakdůležitéjenčtyřiznich,atovždyjenvjednomkvadrantuprotose často všechny čtyři zakreslují do jednoho grafu(obr 6) tak, že každá zabírá jeden kvadrant V takovém tvaru bývají charakteristiky uváděny také v katalogu výrobce Čtveřice používaných charakteristik je 9

10 Výstupní charakteristika naprázdno I C = f(u CE ), I B =konst Vstupní charakteristika nakrátko I B = f(u BE ), U CE =konst Proudová převodní charakteristika nakrátko I C = f(i B ), U CE =konst Zpětná napěťová převodní charakteristika naprázdno U BE = f(u CE ), I B =konst I C U CE převodní výstupní I B I B U CE vstupní zpětné I B U BE Obrázek 6: tatické charakteristiky bipolárního tranzistoru U bipolárního tranzistoru se výrazně projevuje vliv teploty na průběh charakteristik Můžeme ho tedy považovat i za součástku řízenou teplotou Zpravidla však tuto vlastnost považujeme za parazitní, neboť se s teplotou mění i poloha nastaveného pracovního bodu a je proto třeba při praktických aplikacích používat stabilizaci pracovního bodu Proto při měření charakteristik se snažíme udržovat stálou teplotu a nenecháváme tranzistorem protékat velké proudy po dlouhou dobu Zesilovač je aktivní čtyřpól, který je sestaven tak, aby malý vstupní signál vytvářel velkou změnu napětí na výstupu zesilovače a tím vstupní signál zesiloval Zesílení se pak děje na úkor energie napájecího zdroje zesilovače Pro malé signály lze zpravidla zesilovač uvažovat jako lineární čtyřpól, jehož parametry však závisí na poloze pracovního bodu V případě lineárního zesilovače má smysl zavést frekvenčně závislé zesílení napětí  u,kteréjeobecněkomplexníavystihujepoměrkomplexněvyjádřenéhovýstupního napětíkukomplexněvyjádřenémuvstupnímunapětízcelaobdobnělzezavéstzesíleníproudu Âi či výkonu ÂpMámetedydefiničnívztahy  u = û2 û,  i = î2 î,  p =ˆp 2 ˆp (8) Protože velikost zesílení se může měnit i v rozmezí několika řádů, používá se zpravidla jeho logaritmu, který se označuje jako zisk, a u =20log û 2 û, a î 2 i=20log, a p=0log ˆp 2 ˆp (9) Takto vyjádřená veličina se udává v jednotkách decibel(db) a nenese žádnou informaci o fázi zesílení Pro posouzení vlastností zesilovačů se zpravidla kreslí frekvenční charakteristiky zisku a fáze(obr 7) Ideální zesilovač by měl mít rovnou frekvenční charakteristiku, reálná charakteristika však na straně nízkých i vysokých kmitočtů klesá s určitou strmostí(jednoduchá zapojení mají strmost 20 db/dek, což znamená, že při vzrůstu frekvence o jeden řád poklesne zesílení o 20 db) Hraniční body, při kterých frekvenční charakteristika poklesne o 3 db vzhledem ke svému maximu, se označují jako mezní frekvence, î 0

11 0a [db] atodolní f d ahorní f h ozdíl B= f h f d definuješířkupásmazesilovačevespeciálníchaplikacích (např ekvalizéry) se zesilovač doplňuje frekvenčně závislými prvky, které rovnoměrnou charakteristiku přetvářejí do požadovaného tvaru 3 20 db/dek Šířka pásma 20 db/dek f d f h log f [Hz] Obrázek 7: Amplitudová frekvenční charakteristika zesilovače Tranzistorový zesilovací stupeň je nejjednodušší realizovatelný zesilovač, zpravidla je tvořen jedním tranzistorem v zapojení se společným emitorem Obvod(obr 8) je doplněn několika rezistory, které slouží knastavenípracovníhobodu(, 2 )akjehostabilizaci( 3, 4 )Kondenzátory C a C 2 jsouvazební kondenzátory, které slouží k odstranění stejnosměrné složky, která by ovlivňovala nastavení pracovního bodujejichhodnotysepohybujívjednotkáchaždesítkách µfodpor 4 sezařazujeprokompenzaci teplotníchzměn U BE Zvyšuje-liseteplota,zmenšujeseodporpřechodubáze emitoratímrosteiproud I B,kterýnáslednězvyšuje I C aposouvápracovníbodzvýšenýkolektorovýproudtranzistorzahříváa efektselavinovitězesilujezapojíme-li 4,budenaněmsrůstem I C růstinapětí U 4 = U E,cožpři stálém U B = U 2 působíprotiteplotnízměně U BE acelýobvodsetímstabilizuje,alezacenupoklesu zesíleníprotosezařazujekondenzátor C 4,kterýodpor 4 provyššífrekvence zkratuje avoblasti nenulovýchfrekvencísepakodpor 4 neprojeví K výpočtu zesílení daného stupně je zapotřebí nahradit tranzistor některým z jeho modelů Protože se v zapojení vyskytují frekvenčně závislé prvky, je třeba sestavit přibližné náhradní modely pro nízké, střední a vysoké frekvence a určit v nich zesílení zvlášť Např na středních frekvencích lze všechny kondenzátory nahradit zkraty a pak odvodit zesílení ve tvaru A 0 = h 2e h e ( h 22e 3 z ), (20) kde symbol značí paralelní kombinaci odporů Je vidět, že zapojení E obrací fázi signálu U CC 3 I B I C U CE C 2 i C 2 U BE u 2 u 4 C 4 z u 0 Obrázek 8: Jednostupňový zesilovač Podle způsobu nastavení pracovního bodu se zesilovače řadí do několika kategorií V úloze se budeme zabývat kategorií A, která má pracovní bod umístěn přibližně uprostřed prvního kvadrantu, v oblasti, kde jsou převodní charakteristiky téměř přímkové, takže dochází k nejmenšímu zkreslení signálu

12 ealizace měření Pro měření vlastností tranzistoru použijeme měřicí jednotku Analog igital ata Unit výukového systému µlab se softwarem rc2000 a příslušný modul Transistor Bipolar pro zapojení tranzistoru a modul Programmable C upply pro přesná nastavení parametrických napětí či proudů Měření budeme provádět v režimu V-A Characteristics vždy pro několik hodnot parametru, některé parametrybudememěřitexternímmultimetrem(parametr I B )TranzistorsedomoduluTransistor BipolarzapojujevlevonahoředozdířekCBE(shodněseznačenímnatranzistoru)Zdířkyc,bpodním slouží k vyřazení ochrany tranzistoru před přetížením a je nutné je zkratovat Při sestavování zesilovače je rozpojte, až ověříte jeho funkčnost, tak je zase spojte, aby ochranné odpory neovlivňovaly výpočty IN A Ω ( kω) IN B = 4 IN B 0 kω 2 IN B 4 A 4 IN A 2 IN A 4 4 = 2 3 Obrázek 9: chema pro měření vlastností tranzistoru Čísla až 4 ukazují, co je třeba zapojit při měření úlohyaž4,analogoutputpřipojtenamístozdrojesesymbolempily V některých úlohách(např 2) v případě sepnutí elektronické pojistky(fuse) nahraďte odpor 00 Ω odporemkωnapětí U CE bysesprávněmělopřivádětpřímonasvorkukolektoru,alebezpečnějšíje připojení přes ochranný odpor 00 Ω Pak je napětí udávané na displeji Programmable C upply jenpřibližněnapětím U CE,přesnouhodnotuzískátepřipojenímdigitálníhomultimetrunebomodulu VoltmeterCACM(namísto,kdesevúlozepřipojíInA) Při určování hybridních parametrů by se měly určovat hodnoty ze směrnice tečny Abychom snížili vliv nejistot, zvláště u téměř vodorovných průběhů ve výstupních charakteristikách, budeme je určovat ze sklonu sečen Po změření charakteristiky v režimu ingle proto nastavte jeden kursor na konec průběhu a druhý co nejblíž k nule tak, aby ještě stále ležel v přímkové oblasti Nezapomeňte, že program určuje pouze odpory, takže příslušné parametry budete muset přepočítat Program rc2000 je určen jen pro měření V-A charakteristik v prvním a třetím kvadrantu, a to s pevně danými proudovými a napěťovými osami Proto musíte i vstupní charakteristiky vykreslit do prvního kvadrantu, ačkoliv je potřeba je mít ve třetím a otočené Překreslení musíte provést externím programem(editorem rastrových obrázků) Horší situace nastává v případě převodních/zpětných charakteristik, protože zde potřebujeme mít obě osy proudové/napěťové To bohužel nelze provést, takže získané hodnoty i stupnice v grafu musíte přepočítat V případě převodních charakteristik zapojte na osu x signál zbázovéhoodporu0kωazískanéúdajepřepočtětepodlevztahu x [µa] =0 4 x [V] Proudováosaby vpřípaděsprávnéhonastaveníensemělabýtvpořádkupakplatí h 2 =0 4 /,kde jehodnota, kterou program udává jako dynamický odpor mezi polohami a 2 V případě zpětných charakteristik nastavteensenahodnotuaproudovéúdajebertepřímojakonapětí Pro měření vlastností zesilovače použijeme externí generátor pro vytváření střídavého signálu, výstup budeme měřit klasickým osciloskopem(program rc2000 zde nebudeme využívat) Vzhledem k zesílení vřádustovekaomezenínapětína ±2Vnelzevstupnínapětízgenerátorupřivéstpřímo,protožemá minimální amplitudu asi 00 mv Proto na modelu Component Board zapojíme odporový dělič tvořený odpory d =0kΩa d2 =kω,najehovstuppřipojímegenerátoranapětízodporu d2 přivedeme na vstup zesilovače Tentýž signál připojíme na vstup A osciloskopu, na vstup B budeme přivádět výstup zesilovače Pro spojení použijte tři kabely, které mají z jedné strany BNC konektory Vlastní měření se provádí ve frekvenčním rozsahu Hz až MHz nastavením požadované frekvence a odečtením amplitudy vstupního i výstupního signálu Při návrhu zesilovače počítejte s dispozicí pouze dvou odporových dekád, zbylé dva rezistory volte dle dostupných prvků Přesné hodnoty mění pouze velikost zesílení, samotná funkce zesilovače jimi příliš ovlivněna není Zesilovač se zesílením v řádu stovek lze realizovat(pro podmínky dané úlohou 6) s orientačnímihodnotami =50kΩ, 2 =kω, 3 =000Ω, 4 =500Ω, C =3,3 µf, C 2 = µf a C 4 =00 µfkonkrétníhodnotyvšakzávisejínaparametrechtranzistoruvzhledemkvlastnostem 2

13 systému µlab nelze tyto parametry určit přímo v použitém pracovním bodě, ale můžeme předpokládat, žesemocneměníhodnotu C 2 voltetak,abydobřeodstranilastejnosměrnousložkupřisestavovánína modulutransistorbipolarpřipojtenapětí U CC navýstupzdrojenapětímetex Návrh tranzistorového zesilovače v zapojení E Postup navržení zesilovacího stupně při zadání napájecíhonapětí U CC,napětíkolektoru U CE,bázového I B akolektorového I C proudu,známýchparametrůtranzistoru(h, h 22, h 2, U BE 0,65V)azvolenéfrekvenčníoblasti: Pronapětívevětvikolektor emitorplatí U CC = U 3 U CE U 4 = I C 3 U CE U 4 Zhlediska stabilizacebymělbýt 4 conejvětší,alepaknaněmrosteztrátovývýkonprotosenapětí U 4 volí vrozmezí(0, 0,3)U CC,dálejejzvolíme0,2U CC Pozvolenímůžemeurčitodpor 4 = U 4 I C I B 2 Zezadanéhonapájecíhonapětí U CC a U CE určímenapětí U 3 = U CC U CE U 4 azněho 3 = U 3 I C Tímtojsouurčenyodpory 3 a 4 3 Proobvodnapěťovéhoděliče(sloužícíhoknastaveníklidovéhopracovníhobodu)platí U CC = U U 2 =(I I B ) I 2,kde I jeproudtekoucíděličem,kterýmusímezvolit(zobvodových rovnicneníjednoznačněurčen)zpravidlasevolí I =( 5)I B,cožjehodnota,kterázajišťuje dostatečnoutvrdostděličeazároveňumožní,abybyl 2 dostvelký(ovlivňujetotižvstupníodpor zesilovače a tím i zatížení budicího stupně, které by mělo být co nejmenší) 4 Prosmyčku 2 báze emitorplatí U 2 = I 2 = U BE U 4,znížlzeurčit 2 = U BEU 4 I 5 Zpodmínky U CC = U U 2 určíme U apak = U CC U BE U 4 I B I Nynímámeurčenyvšechny rezistory v obvodě 6 Vazebníkondenzátory C a C 2 musímeurčitzmezí,kteréjsmesistanoviliprofrekvenčnípásmo zesilovače Oba kondenzátory tvoří(s rezistory v obvodě) C články s časovými konstantami τ = f =2π ic,kde i jecelkovývstupní/výstupníodporzesilovače 7 Pro stanovení mezní dolní frekvence určíme nejprve vstupní odpor, který je dán paralelní kombinací odporůděliče, 2 avstupníhoodporutranzistoru vstt = h Tedy vst = 2 vstt Tento odpor pak s kondenzátorem tvoří hornofrekvenční propust Pro dolní mezní frekvenci budeme požadovat,abynanibylpoklespřenosutétopropusti3dbzevztahupropřenospakurčíme f d = 2πC vst C = 2πf d vst 8 Obdobněurčímevýstupníodporzkombinaceodporů(odpor 4 jeprovysokéfrekvencezkratován kondenzátorem C 4 aprotoneníuvažován) 3, z (zátěž)avýstupníhoodporutranzistoru výstt = h 22,tedy výst = h 22 3 z Pronezatíženýzesilovač( z )pak výst = h 22 3 Ze vztahuprodolnímeznífrekvencipakdostaneme C 2 = 2πf d výst 9 Poslednímkrokemjevolbakondenzátoru C 4 Tensezpravidlavolívetvaru C 4 h 2 C Popis ovládání přístroje Metex M-960 Tento univerzální přístroj v sobě spojuje čtyři jednotky Pro naše potřeby budeme využívat pouze dolní bloky Function Generator a Power upply V bloku napájecího zdroje jsou tyto prvky: Power zapnutí přístroje, dále je nutno zapnout vypínač Function Generator na zadní části přístroje Voltage nastavujevelikostnapětí nasvorkáchoznačených 0 30V,velikostnapětí se zobrazuje na displeji V/A slouží k přepíná zobrazení odebíraného napětí či proudu, je třeba nechat vypnuté V bloku generátoru funkcí jsou prvky: Output 50/600 Ω (spodní) BNC konektor pro výstup generovaného signálu Amp amplituda výstupního signálu Offset posunutí nulové úrovně signálu, používejte k vyrovnání na nulu ym symetrie některých průběhů(podíl sestupné a náběžné strany signálu) Function blok přepínačů k výběru tvaru signálu sinusový, obdélníkový nebo trojúhelníkový Frequency blok přepínačů určujících řád výstupní frekvence Frekvence se nastavuje otáčením kolečka vpravo od bloku tlačítek Frequency, skutečnou frekvenci získáme vynásobením čísla udaného na stupnici a čísla uvedeného nad stisknutým tlačítkem v bloku Frequency 3

14 Zadání úlohy Změřtevýstupnícharakteristikytranzistoruproněkolikhodnotproudu I B ozkmitanalogového výstupunastavtena5v,frekvenciasi00hzvpracovnímbodě U CE =3VaI B =30 µazcharakteristikurčetevýstupníodportranzistoru/h 22 2 Změřtevstupnícharakteristikutranzistorupronapětí U CE =3Vozkmitanalogovéhovýstupu nastavtena,6vvpracovnímbodě U CE =3VaI B =30 µazcharakteristikurčetevstupníodpor tranzistoru h 3 Změřteproudovoupřevodnícharakteristikupronapětí U CE =3Vozkmitanalogovéhovýstupu nastavtena,6vvpracovnímbodě U CE =3VaI B =30 µazcharakteristikurčeteproudový zesilovacíčinitel h 2 4 Změřtezpětnounapěťovoucharakteristikuproněkolikhodnotproudu I B ozkmitanalogového výstupunastavtena5v 5 využitím parametrů určených v předchozím bodě navrhněte jednostupňový tranzistorový zesilovač promalénapětí u Uvažujtenezatíženýzesilovačanulovýodporvstupníhogenerátoru,dolnímezní kmitočetvoltevrozmezí0až30hz,napájecínapětízvolte U CC =2V,pracovníbodnastavujte pro U CE =6V, I B =30 µaakolektorovýproudzvolte I C =5mA 6 Navržený zesilovací stupeň sestavte, ověřte jeho funkci, stanovte zesílení pro f = khz a srovnejte s teoretickou hodnotou 7 Změřte amplitudovou kmitočtovou charakteristiku zesilovače 8 Posuďtevlivkondenzátorů(jejichzměnou)azátěže z Pozn: tatické charakteristiky do protokolu uveďte ve formě jednoho grafu oma si udělejte předběžný návrh hodnot jednotlivých součástek zesilovače Katalogové parametry tranzistorubc546jsou(typicky) h =2700Ω, h 2 =,5 0 4, h 2 =220, h 22 =8 µ Použité přístroje a pomůcky počítač s programem rc2000, měřicí panel, zdroj napětí, AU, Transistor Bipolar, Component Board, sada rezistorů, propojek a kondenzátorů, odporové dekády, tranzistor, Programmable C upply, Voltmeter C AC M, generátor, osciloskop, sada vodičů, digitální multimetr tudijní prameny přednášky z elektřiny a magnetismu a z elektroniky 4

15 Úloha číslo 4 Teorie Praktikumzelektroniky Operační zesilovač a jeho statické vlastnosti Cílem úlohy je seznámení se s vlastnostmi operačního zesilovače, způsobem řešení obvodů s OZ a s jednoduchými aplikacemi, u nichž rozhodují pouze statické vlastnosti OZ Měří se invertující, neinvertující a rozdílový zesilovač, komparátor a funkční tvarovač Operační zesilovač(oz) je elektronický prvek, který se vyznačuje velmi velkým zesílením diferenciálního signálu, vysokým vstupním a nízkým výstupním odporem, téměř nulovým výstupním napětím při nulovém napěťovém rozdílu na vstupu a velmi malým časovým zpožděním výstupu oproti vstupu Název operační pocházízprvníchaplikací,vnichžsevyužívalkrealizacizákladníchmatematickýchoperací (např součet či logaritmování) Operační zesilovač má tyto základní vstupy: kladný(neinvertující)signálovývstupsnapětím U, záporný(invertující)signálovývstupsnapětím U, výstup(obvykle jeden), dvanapájecívývodypronapájenízesymetrickéhozdroje ±U CC,tytosezpravidlaveschématech s operačním zesilovačem nezakreslují svorky pro napěťovou a kmitočtovou kompenzaci Všechna napětí, která se v obvodech s OZ uvažují, jsou vztažena k zemnící svorce symetrického zdroje napětíozdíl u d = U U seoznačujejakovstupnídiferenciálnínapětíaprávěonojeozzesilovánose zesílením A 0,tj U out = A 0 u d TeoretickyvýstupOZzávisípouzena u d bezohledunaabsolutníhodnoty U, U,vpraxitoneplatíadocházíknežádoucímuzesilovánísouhlasnéhonapětísezesílením A g 5 U CC = U CC u d = U U CC = U U out U U C P 6 a) b) 7 8 CM C U CC = U out Obrázek 0: Operační zesilovač a) Značení vývodů, b) ochrana vstupu a výstupu Vnitřně je OZ řešen sériovou kombinací několika zesilovacích bloků Prvním blokem je vstupní rozdílovýzesilovač,kterýnapětí u d zesiluje000až0000krátjetvořendvěmaparalelněumístěnýmitranzistory T a T 2,kterésedělíokonstantníproud I E = i i 2 proudovéhozdrojevstupnínapětíse přivádínabáze T, T 2 avjejichkolektorovýchvětvíchjsouzapojenytranzistory T 3 a T 4 tvořícítzv proudovézrcadlo(vždyplatí I C3 = I C4 )ruhýmblokemjestřednízesilovacístupeňsezesílenímasi 00, tvořený tranzistory v arlingtonově zapojení, který zesiluje výstupní proud proudového zrcadla a impedančně odděluje vstupní zesilovač od koncového Koncový zesilovač má jednotkové zesílení a pouze dodává výstupní výkon Je-linaobouvstupechOZstejnénapětí,jsouproudyoběmatranzistorystejnéaproud i v odebíraný z výstupu proudového zrcadla je nulový, což vede k nulovému výstupnímu napětí OZ Pokud je jedno napětí větší, příslušný vstupní tranzistor se začne otevírat a bude jim protékat větší proud, což v důsledku povedekuzavřenídruhéhovstupníhotranzistorupakbudeplatit i v = ±I E,cožvedekotevření/uzavření tranzistorůvestřednímstupniaknapětí U max navýstupuoz(u max jenapájecínapětísníženéoúbytky napnpřechodech)navýstupuoztedymůžemedostatjentřiúrovněsignálu,cožjevsouladusideálním 5

16 nekonečnýmzesílenímvreálnýchaplikacích,kdepotřebujemevýstupsespojitou škálou výstupních úrovní, musíme OZ doplnit nějakým typem zpětné vazby Je však zřejmé, že výstup nemůže přesáhnout velikost napájecího napětí, zmenšeného o úbytky na PN přechodech, a proto může u velkých vstupních signálů dojít k saturaci OZ V praxi se obvod OZ zpravidla doplňuje ochrannými prvky diodami, které brání přepětí Mezi vstupy a separalelnězapojídvěobyčejnédiody,kterénedovolírozdílovémunapětípřesáhnout v absolutní hodnotě asi 0,7 V Ke kladnému vstupu se proti zemi připojí sériová kombinace opačně polarizovaných Zenerových diod, které zabrání velkému napětí vůči zemi o větví napájení OZ se zapojují diody, které zabrání poškození při špatné polaritě napájecího napětí a slouží i jako ochrana proti rušení alší dvě Zenerovy diody se připojují mezi výstup OZ a zem a brání poškození OZ indukovaným napětím, pokud by byla připojena zátěž s indukčním charakterem Na výstup se také zařazuje malý odpor bránící výkonovému přetížení Funkci, kterou bude v obvodu OZ vykonávat, definuje jeho zpětná vazba Obvod zpětné vazby může obsahovataktivníipasivníprvkyapropojujepřesozzdrojsignálu(u in, i in )sezátěžízpětnávazbase definuje pomocí své operační rovnice u out = f (u in, i in ), i out = f 2 (u in, i in ) (2) AnalýzazapojeníOZ Uvažujme,ževlastníOZmápřenosdiferenciálníhonapětí A 0 akněmupřipojenázpětnávazbamápřenos βbezzpětnévazbyplatí u out = A 0 u in Zvýstupníhonapětízpětnávazba přenesezpětnavstupnapětí u zv = βu out,kterésesečtesu in,tjmáme u vst = u in βu out Pozesílení setotonapětímusírovnatvýstupnímu,tedy A 0 (u in βu out )=u out Poúpraváchzískámezesíleníse zpětnou vazbou A= u out u in = A 0 βa 0, (22) kterévpřípaděideálníhooz(a 0 )jeurčovánojenparametryzpětnévazby, A id = β Vpřípadě, že zpětná vazba obsahuje frekvenčně závislé prvky, je zesílení obecně komplexní Obecné zapojení OZ s komplexními impedancemi je na obr Zpravidla se řeší v aproximaci ideálníhozesilovače,kterýmá in, out 0aA 0 Pakmusíbýtdiferenciálnínapětínulové, protoževýstupnínapětímusíbýtkonečnéalim A0 u d =lim uout A0 A 0 =0Protoževstupníodporje nekonečný, nemůže do vstupů téci proud a dle prvního Kirchhoffova zákona musí platit z čehož plyne I = I I zv = Ûin Ûin2 Ẑ Û out = Ûin ( Ẑzv Ẑ Tato rovnice se pak používá k řešení jednotlivých aplikací Ûout Ûin Ẑ zv =0, (23) ) Ẑ zv Ûin2 (24) Ẑ I zv Ẑ zv Ẑ I I in out Û in2 Û in û d Û Û = Û out Obrázek : Obecné zapojení operačního zesilovače Vpřípadě,že A 0 jekonečné,dojdemeobdobnýmpostupemkvýsledku Û out = ) Û in ( Ẑzv Ẑ Ûin2 Ẑ zv Ẑ ) (25) ( Ẑzv  0 Ẑ 6

17 Uvedený způsob řešení operačního zesilovače budeme dále aplikovat na některé speciální případy, a to za předpokladu ideálního zesilovače Invertující zesilovač Pro jeho zesílení platí A= zv A 0 ( zv ) A0 = zv (26) Výstupnísignáljetedyfázověposunuto80 vzhledemkevstupnímusignáluvolbou a zv lze měnitzesílenívširokémrozsahuodpor vsobězahrnujeivnitřníodporzdrojesignáluzároveň určujevstupníodporinvertoru,protožejevirtuálněuzemněn(u d =0)Výstupníodporzapojeníjeasi 00Ω Při volbě hodnot odporů je třeba respektovat omezující pravidla daná typem použitého OZ Zpětnovazební odpor by neměl překročit 0 MΩ, protože jinak vznikají problémy s nestabilitou a šumem OZ álejevelikostodporů zv a nutnévolittak,abyzesíleníinvertorubylopodstatněmenšínežzesílení A 0 použitéhooz Vlivemkonečnéhozesílení A 0 docházíkurčitéchybě,kterájedánavztahem ε = 00 βa 0 [%],kde β= zv avpřípadě zv pak β zv = A,zčehožplyne ε 00 A A 0 Zvláštnípřípadnastávápro =0,kdyjevýstuppřímoúměrnýproudu(podmínkazIKirchhoffova zákonamátvar I = Uout zv )aobvodpracujejakopřevodníkproudunanapětí zv zv U in U out U in U out U in U out a) b) c) Obrázek 2: Zesilovač a) invertující, b) neinvertující, c) napěťový sledovač Neinvertující zesilovač Má zesílení A= zv ( A 0 zv ) A0 = zv (27) Výstupní signál je nyní ve fázi se vstupním a nikdy nemůže být menší Vstupní odpor neinvertujícího zesilovačebývá0 9 až0 4 Ω,výstupníodporjeasi00Ω Vpřípadě,žeje zv =0a (tedyvýstupjenapojenpřímonainvertujícívstup,kterýneníodporem spojen se zemí), vychází zesílení A = a dostáváme napěťový sledovač, který na výstupu přesně kopíruje vstupní signál Vzhledem k vlastnostem OZ toto zapojení může sloužit k impedančnímu přizpůsobení velký vstupní odpor málo zatěžuje generátor signálu a malý výstupní odpor příliš neovlivňuje následující elektronické obvody Invertující sumátor Jeho výstupní napětí je dáno váženým součtem vstupních napětí na invertujícím vstupu, ( zv U out = U in ) N zv U in2 = zv U ink (28) 2 k Pokudplatí = 2 = = N = zv,jevýstuprovenzáporněvzatémusoučtuvšechnapětíje-li = 2 = = N = zv N,jevýstuparitmetickýmprůměrem, U out= N N k= U ink ozdílový zesilovač V případě jednoho kladného a jednoho záporného vstupu je výstupní napětí ( n U out = ) zv U in2 zv U in, (29) 2 n 7 k=0

18 zv 2 zv U in U in2 U in U out U in2 2 n U out a) b) Obrázek 3: a) Invertující sumátor, b) rozdílový zesilovač aspeciálněpro n / zv = 2 / jevýstupúměrnýrozdíluobounapětí, U out = zv (U in2 U in ) Funkční měniče Jde o taková zapojení, v nichž je výstupní napětí rovno předem nadefinované funkci vstupníhonapětí,tj U out = f(u in ),arealizujesepoužitímnelineárníoperačnísítěexistujídvazpůsoby vytváření funkčních měničů První z nich je aproximační funkční měnič, který využívá odporu závislého na napětí, pomocí něhož se zvolená funkce aproximuje lomenou čarou(funkční síť často obsahuje paralelníkombinacevětvísdiodamiaodpory přinízkémnapětíjediodauzavřenaapříslušnávětevmá nekonečný odpor, v zapojení se neprojeví; když se napětí zvýší nad prahové napětí diody, dioda začne vést a do funkční sítě připojí větev s daným odporem, který změní celkové zesílení OZ) ruhou skupinou jsou spojité funkční měniče, které modelují danou funkci přímo, přičemž využívají nelineárních V-A charakteristik nějakého elektronického prvku U in U out U in U out a) b) Obrázek 4: Zesilovač a) logaritmický, b) antilogaritmický Příkladem druhé skupiny může být logaritmický zesilovač, který v obvodu zpětné vazby obsahuje dioduprotožeproprouddiodypřibližněplatí I I 0 e eu kt,získávámezpodmínek U = U out, I in = Uin a I in I =0výsledek U out = kt ( ln U ) in e lni 0 (30) ioda však poskytuje jen malý dynamický rozsah, větší rozsah umožní zapojení tranzistoru Logaritmické zesilovačesečastopoužívalykrealizacinásobenísignálů,kdesevyužilovztahuln(xy)=lnxlnyoba signály se nejprve zlogaritmovaly, pak se sečetly a výsledek se odlogaritmoval(antilogaritmoval) Obdobně se realizuje dělení signálů U obou skupin platí, že přesunutím funkční sítě, realizující funkci F(x), z obvodu zpětné vazby do obvoduvstupulzezískatměničrealizujícíinverznífunkci F (x)jednouoperačnísítílzetedyrealizovat napřfunkce x 2 a x Přesný usměrňovač Všechny usměrňovače, které se studovaly v úloze 2, nebyly schopny usměrnit napětí menší než je prahové napětí diody Pokud taková napětí potřebujeme usměrňovat, můžeme využít zapojenísozje-linapětí U in kladné,jediodapolarizovánavpropustnémsměru,ozvyrovnávánapětí meziinvertujícímaneinvertujícímvstupemamusípro U = I platit U = U in Protojeivýstupní napětí U out = U in Je-linapětízáporné,jeobvodzpětnévazbypřerušenaodporem neprotékáproud (vstupozmánekonečnýodpor),aprotoje U out =0 Komparátor louží ke srovnání velikostí dvou signálů výstup OZ rozlišuje tři stavy: první signál jemenší,prvnísignáljevětšíasignályjsoushodnéjakužbylopsánodříve,totochováníodpovídá samotnémuozbezzpětnévazbyčastojejedenzesignálůpevněnastavennaurčitouhodnotu U ref a sleduje se překročení této úrovně, při kterém dojde k obrácení polarity výstupu 8

19 U in U ref Uout U in U out U in = U ref Uout 2 U pos = a) b) Obrázek 5: a) Usměrňovač, b) komparátor c) s hysterezí Uvedené zapojení překlápí polaritu výstupu okamžitě po dosažení zvolené úrovně Mnohdy je žádoucí, aby překlápění vykazovalo hysterezi, tj přechod mezi polaritami nastával při jiných napětích při vzrůstu apoklesusignálutoholzedocílitzařazenímodporovéhoděliče, 2 mezivýstupazem,jehožnapětí U ref = ±U 2 max 2 sloužíjakoreferenčnínapětíapřivádísenaneinvertujícívstuptímvznikákladná zpětná vazba, která způsobí na výstupu maximální velikost napětí K překlopení nedojde při nulové hodnotě,aleažpři U in = U ref,avzhledemktomu,že U ref jeodvozenozvýstupníhonapětí,kterépři překlopenízměníznaménko,vznikáhysterezeovelikosti2u ref Pokudnechceme,abykhysterezidocházelo vokolínuly,musímenapětíděličeposunoutpřídavnýmzdrojem U pos ealizace měření Pro měření zapojení operačního zesilovače použijeme měřicí jednotku Analog igital ata Unit výukového systému µlab se softwarem rc2000 v režimu Oscilloscope a Oscilloscope Generator a příslušný modul Operational Amplifier Jako zdroj signálu budeme používat buď výstup z Function Generator v případě sinusových a obdélníkových průběhů, nebo Analog Output vpřípadě ručně vytvářenýchprůběhůpomocnénapětído0vbudemezískávatzezdrojeintegrovaného v modulu Component Board pomocí odporového děliče KvýstupuOZpřipojímevstupInBapřípadněVoltmeterCACM,vstupInAbudeme připojovat na vhodný vstup OZ, v případě sumátoru a rozdílového zesilovače bohužel druhý vstupní signál nelzesledovatprůběhysledujtevčasovémrozvinutíviewytproodpory a 2,jejichžhodnotyse budou měnit, používejte přednostně odporové dekády Při měření komparátoru nepoužívejte výstup OZ přímo,alepřesochrannýodpor =500Ωkněmupřipojtediodovýomezovačnapětí(použijtemodul Component Board) Pro snažší srovnání průběhu můžete připojit svorky In B s opačnou polaritou Zadání úlohy Vytvořtesiveditorulibovolnýprůběhsignálu U in (t)auložtejej 2 Zapojte invertující zesilovač a ověřte graficky jeho funkci pro vstupní napětí sinusové, obdélníkové a U in (t)připojtenavstupprogrammablecupply,navýstupvoltmetercacm azměnouodporů a zv ověřtevzorec(26)prozesíleníinvertoru,ipropřípad A <Připojte navstupdigitálnímultimetrvefunkciampérmetru,nastavte =00Ω, zv =Ωaověřtefunkci převodníku proudu na napětí 3 Zapojte neinvertující zesilovač a ověřte graficky jeho funkci pro vstupní napětí sinusové, obdélníkové a U in (t)připojtenavstupprogrammablecupply,navýstupvoltmetercacm azměnouodporů a zv ověřtevzorec(27)prozesíleníinvertoruověřtefunkcinapěťového sledovače 4 Zapojte invertující sumátor a přiveďte na oba jeho vstupy stejný signál Ověřte graficky funkci sumátorupro = 2 a =2 zv PaknajedenzevstupůpřiveďtenapětízProgrammableC upply a sledujte reakci výstupu při změně jeho napětí Na první vstup přiveďte napětí z modulu Component Board a připojte k němu digitální multimetr v režimu voltmetru Na druhý vstup přiveďte napětí z Programmable C upply, k výstupu sumátoru připojte Voltmeter C ACMOvěřtečíselněfunkcisumátoruprorůznánapětíobouvstupůarůznéhodnoty, 2 a zv Ověřtefunkciprovelkázesílení 5 Zapojte rozdílový zesilovač a přiveďte na oba jeho vstupy stejný signál Ověřte graficky funkci rozdílovéhozesilovačeprorůznékombinaceodporůaspeciálněpro n zv = 2 Obdobnějakovpředchozí 9

20 úloze zapojte zdroj 0 V, digitální multimetr, Programmable C upply a Voltmeter C ACMaověřtečíselněfunkciprorůznéhodnoty, 2, n a zv 6 Vytvořte si napěťový průběh ve tvaru pily(tj pozvolný lineární nárůst následovaný strmým lineárnímpoklesem)samplitudou5vzapojtelogaritmickýzesilovačs =2kΩapřiveďtenajeho vstup vytvořený signál Ověřte graficky logaritmický průběh 7 Zapojte přesný usměrňovač a přiveďte postupně na jeho vstup sinusové napětí s amplitudou 2 a 0,3 V rovnejte získané průběhy s výsledky úlohy 2(tudium vlastností usměrňovačů střídavého proudu) 8 Vytvořte si napěťový průběh ve tvaru impulsů(tenkých obdélníků) s různou amplitudou Zapojte komparátoranastavte U ref = 0V pomocíprogrammable C upply ledujte průběh na osciloskopuapostupnězvyšujte U ref 9 Vytvořte si obdobný průběh jako v předchozí úloze, ale zvolte nyní širší pulsy a jejich rovné vrcholy nahraďtenerovnými(simulujtevlivšumunaimpuls)nastavtenapětí U ref tak,abyodpovídalo předchozí výšce pulsu a sledujte výstup komparátoru Pak zapojte komparátor s hysterezí a použijte U pos = U ref asledujtezměnuvýstupníhosignáluvzávislostinazměněvelikostihystereze(od nulové) U ref Obrázek 6: Způsob deformace impulsu Použité přístroje a pomůcky počítač s programem rc2000, měřicí panel, zdroj napětí, AU, Operational Amplifier, Component Board, sada rezistorů, propojek, kondenzátorů a diod, odporové dekády, Function Generator, Programmable C upply, Voltmeter C AC M, sada vodičů, digitální multimetr tudijní prameny přednášky z elektřiny a magnetismu a z elektroniky 20

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_03_Filtrace a stabilizace Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

Operační zesilovač (dále OZ)

Operační zesilovač (dále OZ) http://www.coptkm.cz/ Operační zesilovač (dále OZ) OZ má složité vnitřní zapojení a byl původně vyvinut pro analogové počítače, kde měl zpracovávat základní matematické operace. V současné době je jeho

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce: RIEDL 3.EB 10 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte statické hybridní charakteristiky tranzistoru KC 639 v zapojení se společným emitorem (při měření nesmí dojít k překročení mezních hodnot). 1) Výstupní charakteristiky

Více

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu 4. Operační usměrňovače Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu Výklad Operační

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů OPEAČNÍ ZESLOVAČ (OZ) Operační zesilovač je polovodičová součástka vyráběná formou integrovaného obvodu vyznačující se velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového napětí (diferenciální napěťový zesilovač).

Více

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů Tranzistor je elektronická aktivní součástka se třemi elektrodami.podstatou jeho funkce je transformace odporu mezi

Více

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W) REDL 3.EB 11 1/13 1.ZADÁNÍ Změřte statické charakteristiky tranzistoru K605 v zapojení se společným emitorem a) Změřte výstupní charakteristiky naprázdno C =f( CE ) pro B =1, 2, 4, 6, 8, 10, 15mA do CE

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat Parametrický stabilizátor napětí s tranzistorem C CE E T D B BE Funkce stabilizátoru je založena na konstantní velikosti napětí. Pokles výstupního napětí způsobí zvětšení BE a tím větší otevření tranzistoru.

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Úloha č. 5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Odevzdal dne: 24.10.2013 Pracovní úkol 1. Pomocí

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF K Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. V Název: Měření osciloskopem Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 1.1.28 Odevzdal dne:...

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika Tematický celek:

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 2.1 Úvod Na rozdíl od zapojení operačních zesilovačů (OZ), v nichž je závislost výstupního napětí na napětí vstupním reprezentována lineární funkcí (v mezích

Více

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností lineárních stabilizátorů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednoduchých lineárních stabilizátorů

Více

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω B 9:00 hod. Elektrotechnika a) Definujte stručně princip superpozice a uveďte, pro které obvody platí. b) Vypočítejte proudy větvemi uvedeného obvodu metodou superpozice. 0 = 30 V, 0 = 5 V R = R 4 = 5

Více

1.6 Operační zesilovače II.

1.6 Operační zesilovače II. 1.6 Operační zesilovače II. 1.6.1 Úkol: 1. Ověřte funkci operačního zesilovače ve funkci integrátoru 2. Ověřte funkci operačního zesilovače ve funkci derivátoru 3. Ověřte funkci operačního zesilovače ve

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E OPERAČNÍ ZESILOVAČE OPERAČNÍ ZESILOVAČE Z NÁZVU SE DÁ USOUDIT, ŽE SE JEDNÁ O ZESILOVAČ POUŽÍVANÝ K NĚJAKÝM OPERACÍM. PŮVODNÍ URČENÍ SE TÝKALO ANALOGOVÝCH POČÍTAČŮ, KDE OPERAČNÍ ZESILOVAČ DOKÁZAL USKUTEČNIT

Více

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Základy elektrického měření Milan Kulhánek Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH Přednáška 1 - Obsah i 1 Analogová integrovaná technika (AIT) 1 1.1 Základní tranzistorová rovnice... 1 1.1.1 Transkonduktance... 2 1.1.2 Výstupní dynamická impedance tranzistoru...

Více

Polovodičový usměrňovač

Polovodičový usměrňovač Polovodičový usměrňovač Zadání: 1. Zobrazte pulzní napětí na jednocestném usměrňovači, použijte filtraci kondenzátorem. 2. Zobrazte pulzní napětí na dvoucestném usměrňovači, použijte filtraci kondenzátorem.

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU PŘEHODOVÝ JEV V OBVOD Pracovní úkoly:. Odvoďte vztah popisující časovou závislost elektrického napětí na kondenzátoru při vybíjení. 2. Měřením určete nabíjecí a vybíjecí křivku kondenzátoru. 3. rčete nabíjecí

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Universita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Elektronické součástky Laboratorní cvičení č.1 VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Jméno: Pavel Čapek, Aleš Doležal, Lukáš Kadlec, Luboš Rejfek Studijní

Více

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. :

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. : ZADÁNÍ: Změřte výstupní a převodní charakteristiky unipolárního tranzistoru KF 520. Z naměřených charakteristik určete v pracovním bodě strmost S, vnitřní odpor R i a zesilovací činitel µ. Určete katalogové

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Seznam součástek: 4 ks diod 100 V/0,8A, tranzistor NPN BC 337, elektrolytický kondenzátor 0,47mF, 2ks elektrolytického

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_3_INOVACE_EM_.0_měření kmitočtové charakteristiky zesilovače Střední odborná škola a Střední

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu? Oblastní kolo, Vyškov 2006 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Více

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností jednostupňových zesilovačů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilovačů a to jak

Více

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 6 Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů Datum měření:

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:23.10.2009 Odevzdaldne: Možný počet bodů

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Elektronika pro informační technologie (IEL) Elektronika pro informační technologie (IEL) Třetí laboratorní cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole inecasova@fit.vutbr.cz

Více

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita? PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZČU V PLZNI KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita? Pavel Benajtr 17. dubna 2010 Obsah 1 Úvod... 1 2 Reálná elektronická

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Zadání: U CC = 35 V I C = 10 ma R Z = 2 kω U IG = 2 mv R IG = 220 Ω Tolerance u napětí a proudů, kromě Id je ± 1 % ze zadaných hodnot. Frekvence oscilátoru u

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro: Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V IEDL.EB 9 /6.ZADÁNÍ a) Změřte vstupní odpor operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro konfiguraci = 0kΩ, = 0kΩ, = 0,5V, = 5V b) Ověřte funkci napěťového sledovače (A =, = 0Ω). Změřte zesílení pro

Více

Měření na bipolárním tranzistoru.

Měření na bipolárním tranzistoru. Měření na bipolárním tranzistoru Změřte a nakreslete čtyři výstupní charakteristiky I C = ( CE ) bipolárního tranzistoru PNP při vámi zvolených hodnotách I B Změřte a nakreslete dvě převodní charakteristiky

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Ladislav Šulák 25.2.2013 11.3.2013 Příprava Opravy

Více

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2 POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2 (zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 21. 11. 2012) Téma 2 / Úloha 1: (jednocestný usměrňovač s filtračním kondenzátorem) Simulace (např. v MicroCapu)

Více

Generátory měřicího signálu

Generátory měřicího signálu Generátory měřicího signálu. Zadání: A. Na předloženém generátoru obdélníkového a trojúhelníkového signálu s OZ změřte: a) kmitočet f 0 b) amplitudu obdélníkového mp a trojúhelníkového mt signálu c) rozsah

Více

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: (a) cívka bez jádra (b) cívka s otevřeným jádrem (c) cívka s uzavřeným jádrem 2. Přímou metodou změřte odpor

Více

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika Základní pojmy z oboru výkonová elektronika prezentace k přednášce 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. výkonová elektronika obor,

Více

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření 2 Seznam použitých přístrojů 1. Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí Vývojové laboratoře Poděbrady 2. Generátor funkcí Instek GFG-8210 3. Číslicový multimetr Agilent, 34401A 4. Digitální

Více

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1 POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1 (zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 2. 11. 2012) Téma 1 / Úloha 1: (zesilovač napětí s ideálním operačním zesilovačem) Úkolem je navrhnout dva různé

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Zpětná vazba a linearita zesílení

Zpětná vazba a linearita zesílení Zpětná vazba Zpětná vazba přivádí část výstupního signálu zpět na vstup. Kladná zp. vazba způsobuje nestabilitu, používá se vyjímečně. Záporná zp. vazba (zmenšení vstupního signálu o část výstupního) omezuje

Více

Operační zesilovače. U výst U - U +

Operační zesilovače. U výst U - U + Operační zesilovače Analogové obvody zpracovávají signál spojitě se měnící v čase. Nejpoužívanější součástkou v současné době je operační zesilovač. Název operační pochází z dob, kdy se používal (v elektronkovém

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část 3-5-1 Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část 3-5-1 Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-5-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování: Pomůcky: Systém ISES, modul: voltmetr, jednocestný a dvoucestný usměrňovač na destičkách, sada rezistorů, digitální multimetr (např. M3900), 6 spojovacích vodičů, 2 krokosvorky, soubor: usmer.imc. Úkoly:

Více

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR RIEDL 4.EB 11 1/8 1.Zadání a) Změřte převodní charakteristiku optočlenu WK16321 U 2 =f(i f ) b) Ověřte přesnost obdélníkových impulzů o kmitočtu 100Hz a 10kHz při proudu vysílače 0,3I fmax a 0,9I fmax

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ME II 4.7.1. Kontrola,měření a opravy obvodů I Obor: Mechanik - elekronik Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Michal Gregárek Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více

4. NELINEÁRNÍ NESETRVAČNÉ OBVODY

4. NELINEÁRNÍ NESETRVAČNÉ OBVODY 4. NELINEÁRNÍ NESETRVAČNÉ OBVODY 4.1. Úvod V předchozích kapitolách jsme ukázali, že k řešení lineárních obvodů lze použít celé řady metod. Při správné aplikaci vedou všechny uvedené metody k jednoznačnému

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky M UK Praktikum III - Optika Úloha č. 5 Název: Charakteristiky optoelektronických součástek Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 2. 3. 28

Více

Měření základních vlastností logických IO TTL

Měření základních vlastností logických IO TTL Měření základních vlastností logických IO TTL 1. Zadání: A. Kombinační obvody: U jednoho hradla NAND TTL (IO 7400): a) Změřte převodní statickou charakteristiku U výst = f(u vst ) b) Změřte vstupní charakteristiku

Více