FAQ metodické dotazy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAQ metodické dotazy"

Transkript

1 Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizováno (nově přidané texty podbarveny) FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 1/38

2 OBSAH Obsah Obecné otázky Jaké údaje a na základě jakého zákona zapisuje stavební úřad? Jaké údaje a na základě jakého zákona zapisuje obec? Jakých údajů se týká veřejnoprávní smlouva? Poţádá-li obec A obec B o uzavření veřejnoprávní smlouvy na editaci údajů v RÚIAN, můţe obec B odmítnout? Pokud ano, jaký další postup doporučujete obci A? Jaké údaje a na základě jakého zákona zapisuje kraj? Reklamace nesprávných údajů Přístupnost údajů V jakých rolích se mohou do ISÚI přihlásit jeho externí uţivatelé? Jaká data je třeba čistit a jak? Budou do RÚIAN zapisovat také speciální, vojenské a jiné stavební úřady ( 15 a 16 stavebního zákona)? Lze pro vyuţívání jedním uţivatelem sloučit agendu Obce a Stavebního úřadu? Jak a kdo zapíše nově vzniklou adresu v období od ? Ulice, čísla popisná, evidenční, orientační Přidělování názvů ulic Pojmenování ulic Okamţik vzniku ulice Jak rychle obdrţí stavební úřad odpověď na ţádost o nové číslo popisné či evidenční? Co je číslo domovní? Budou v adresách rozlišována malá a velká písmena? Délka názvu ulice Jak postupovat v případě, kdy se u několika různých stavebních objektů vyskytují adresní místa se shodným názvem ulice i číslem orientačním? Je moţné přidělit jednomu stavebnímu objektu více čísel popisných nebo evidenčních? Jaké číslo přidělí obec garáţi?...19 FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 2/38

3 2.11. Jak obec přiměje stavebníka garáţe či skladu podle 103 stavebního zákona, aby si zaţádal o přidělení čísla a nechal si stavbu zapsat do katastru? Stavební objekty Jaké stavby se budou muset přesně zapisovat? I stavby liniové a např. stavby typu altán, přístřešek atd.? Které z uvedených staveb má editovat stavební úřad a které obec? Zapisují se do RÚIAN stavby v předčasném uţívání, stavby ve zkušebním provozu a stavby dočasné? Přidělili jsme čísla popisná stavebním objektům, s jejichţ stavbou se začne v blízké budoucnosti. Je moţné tyto stavby jiţ zapsat do ISÚI? Jak zapsat do RÚIAN existující stavební objekt, ke kterému chybí potřebná dokumentace? Jestliţe zapisovaný stavební objekt leţí na nové parcele (vzniklé podle geometrického plánu), naleznu ji také v nabídce parcel pro zápis identifikačních údajů? Stavba byla řádně zkolaudována, leč nebyla zaměřena ani zapsána do katastru. Jak ji máme zapsat do ISÚI? Je moţno zapisovat stavby do ISÚI, jestliţe v daném území současně probíhá obnova katastrálního operátu? Kterým dnem začíná pro stavební úřad běţet lhůta 3 pracovních dní pro zápis referenčního údaje ( 4 odst. 3 zákona o základních registrech)? Od kdy bude třeba do RÚIAN zapisovat technicko- ekonomické atributy? Mají se stavební objekty se dvěma vchody, kde kaţdý vchod je z jiné ulice, zapisovat do ISÚI jako případ stavebních objektů s vchody? Zápis přístavby do RÚIAN Typ stavebního objektu Můţe existovat jeden stavební objekt na více parcelách? Můţe existovat více stavebních objektů na jedné parcele? Kdo rozhodne v případě souvisejících objektů, zda se jedná o jediný objekt či zda jde o několik stavebních objektů? Odstranění stavebního objektu Jsme povinni nechat si udělat upgrade našeho softwaru na vyplňování technickoekonomických atributů pro ČSÚ a ISÚUI od stejné firmy jako doposud, přesto ţe to nemáme ve smlouvě? TECHNICKÉ POŢADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU Sdělení údajů o definiční čáře ulice ( 9 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí)...33 FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 3/38

4 Náleţitosti vektorové formy výkresu Náleţitosti rastrové formy výkresu Sdělení údajů o části obce ( 15 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí) Sdělení údajů o území městských obvodů nebo městských částí ( 16 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí) Sdělení údajů o správním obvodě, území městského obvodu a území městské části v hlavním městě Praze ( 17 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí) Kontakt Co kdyţ nenaleznu odpověď na svoji otázku? OBECNÉ OTÁZKY 1.1. Jaké údaje a na základě jakého zákona zapisuje stavební úřad? Podle 42 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (ZZR) zapisuje stavební úřad údaje o stavebním objektu, který vyţaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Zapisovanými údaji jsou: - Identifikační údaje (název katastrálního území, parcelní číslo, část obce a číslo popisné/evidenční nebo údaj o tom, ţe se č.p./č.ev. nepřiděluje - Definiční bod stavebního objektu - Typ stavebního objektu (s č.p., č.ev. nebo bez č.p./č.ev.) - Způsob vyuţití - Technickoekonomické atributy Údaje o hranici stavebního objektu a typu a způsobu ochrany nezapisuje stavební úřad, ale jsou přebírány z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Stavební úřad podle 44 odst. 2 zákona o základních registrech dále zapisuje údaje o adresním místě, které vzniká spolu s výše uvedeným stavebním objektem (číslo popisné nebo evidenční, případně název ulice a č. orientační pokud existují, vazba na stavební objekt, definiční bod adresního místa). FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 4/38

5 CO DO RÚIAN ZAPISUJE STAVEBNÍ ÚŘAD vznik změna zánik Stavební objekt podle 104 stavebního zákona + adresní místo odst. 2 ZZR odst. 2*) ZZR 42 ZZR *) Rozumí se také vznik adresního místa současně se změnou stavebního objektu (např. přístavbou) Jaké údaje a na základě jakého zákona zapisuje obec? Podle 42 aţ 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (ZZR), zapisuje obec údaje o: - Ulici, která je pojmenována (vazba na obec, název ulice) - Stavebním objektu, který nevyţaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (viz výše) - Adresním místě, jestliţe nevzniká spolu se stavebním objektem vyţadujícím povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu (číslo popisné nebo evidenční, případně název ulice a č. orientační pokud existují, vazba na stavební objekt, definiční bod adresního místa) Kromě zápisu těchto údajů má obec podle 43 zákona o základních registrech povinnost sdělit správci registru, tedy Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK), údaje o: - Definiční čáře ulice - Části obce - Městském obvodu nebo městské části, je-li obec statutárním městem a v případě Prahy - Údaje o správním obvodu v hlavním městě Praze Tyto údaje zasílá obec do datové schránky ČÚZK (ID: uuaaatg, viz téţ Návod pro vyhotovení těchto sdělení je uveden v dokumentu Postup obcí a stavebních úřadů při editaci RUIAN na adrese RUIAN_METODIKA_2 Vzory sdělení jsou uvedeny v přílohách tohoto dokumentu. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 5/38

6 CO DO RÚIAN ZAPISUJE OBEC vznik změna zánik Ulici (název+vazbu na obec) 43 odst. 4 ZZR 43 odst. 4 ZZR 43 odst. 4 ZZR Stavební objekt, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu + adresní místo Adresní místo bez stavebních změn Stavební objekt *) změna příslušnosti do části obce 42 ZZR 42 ZZR 42 odst. 3 a 4 ZZR odst * ) Rozumí se všechny stavební objekty s číslem popisným nebo evidenčním, kterých se změna příslušnosti do části obce týká Jakých údajů se týká veřejnoprávní smlouva? Otázka: Bylo nám řečeno, ţe jako stavební úřad budeme do systému RÚIAN zapisovat údaje jednotlivých obcí jen na základě smlouvy, kterou obec uzavře se stavebním úřadem nebo na základě nařízení z Krajského úřadu. Po přečtení 42 zákona č. 111/2009 o základních registrech se domnívám, ţe jako stavební úřad bychom to měli do systému zadávat i za ostatní obce, pro kterou jsme stavebním úřadem. Odpověď: Editační povinnosti obcí jsou dány zákonem č. 111/2009 Sb., v platném znění (viz předchozí kapitola). Malá obec můţe tyto povinnosti veřejnoprávní smlouvou převést na jinou větší obec (viz kapitola 1.12). Kaţdé rozloţení editačních povinnosti, které neodpovídá zákonu, by mělo být upraveno smlouvou. V praxi je moţné, ţe tyto činnosti bude vykonávat větší obec. V takovém případě bude větší obec kromě údajů, které ze zákona povinně zapisuje, zapisovat také údaje, které ze zákona zapisuje malá obec. Poznámka: Článek k veřejnoprávním smlouvám naleznete také na FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 6/38

7 1.4. Požádá-li obec A obec B o uzavření veřejnoprávní smlouvy na editaci údajů v RÚIAN, může obec B odmítnout? Pokud ano, jaký další postup doporučujete obci A? Smlouva je dvoustranný (vícestranný) právní úkon, který musí být podle 37 odst. 1 občanského zákoníku učiněn svobodně a váţně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný. Z toho vyplývá, ţe nikdo nemůţe nikoho nutit k tomu, aby uzavřel nějakou smlouvu. Pokud by to bylo pod nátlakem, tak by takový úkon byl absolutně neplatný. Jestliţe někdo uzavře smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, pak má právo od smlouvy odstoupit ( 49 občanského zákoníku). Jestliţe nějaká obec odmítne smlouvu uzavřít, pak si musí obec najít takovou obec, která bude ochotná smlouvu uzavřít. V takovém případě doporučujeme poţádat o pomoc Ministerstvo vnitra, které má aspoň nějakou moţnost na obce a kraje působit (veřejnoprávní smlouvy podléhají schválení krajským úřadem podle 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Podle 63 odst. 1 zákona o obcích je moţno uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níţ budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro orgány jiné obce pouze tehdy, pokud obě obce vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností. Podle 66a téhoţ zákona je dále moţné, aby veřejnoprávní smlouva byla uzavřena mezi dvěma obcemi s rozšířenou působností, pokud leţí ve stejném kraji Jaké údaje a na základě jakého zákona zapisuje kraj? Podle 104 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon) je krajský úřad vodoprávním úřadem. Pokud tedy v rámci činností podle 107 vodního zákona vede stavební řízení, bude zapisovat příslušný stavební objekt i adresní místo do RUIAN (detaily viz kapitola 1.10). Dále při rozdělení obcí zašle kraj opis pravomocného rozhodnutí správci registru, tj. Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu ( 43 odst. 1 písm. a) bod 3. Zákona o základních registrech). FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 7/38

8 1.6. Reklamace nesprávných údajů Otázka: Bude registr územní identifikace poskytovat rozhraní na příjem reklamací jím evidovaných dat? Ano, obecně kterýkoliv základní registr bude umoţňovat podávání reklamací referenčních údajů prostřednictvím Informačního systému základních registrů (ISZR). Reklamace bude řešena ve 3 krocích: a) občan nebo organizace doloţí chybu orgánu veřejné moci, který s daným údajem pracuje. Tím vznikne oprávněná pochybnost o správnosti evidovaného údaje a orgán veřejné moci uvědomí příslušného editora ( 5 odst. 2 zákona o základních registrech), b) editor zpochybněného údaje označí tento údaj jako nesprávný ( 4 odst. 4 zákona o základních registrech), c) editor ověří správnost evidovaného údaje a podle výsledku buď údaj opraví, nebo reklamaci zamítne ( 4 odst. 4 zákona o základních registrech). Od té chvíle budou správný údaj vyuţívat všechny orgány veřejné moci Přístupnost údajů V současné době je k dispozici UIR - ADR s přístupem k pravidelným aktualizacím. Lze si volně vyhledávat v číselníku katastrálních území, v parcelních číslech, zjišťovat kód budov nebo čísla popisná. Otázka: Bude toto moţné i po zavedení základních registrů? Po spuštění základních registrů tuto úlohu převezme aplikace Veřejný dálkový přístup (VDP) do RÚIAN. Z důvodu zajištění jejich návaznosti na další systémy se počítá s tím, ţe určitou dobu budou dostupné oba systémy. Od okamţiku, kdy byla zahájena editace údajů o adresách v ISÚI (srpen 2011), jiţ v UIR-ADR není prováděna editace. Místo ní přebírá UIR- ADR změnové soubory z ISÚI (zatím jednou týdně) a všechny sluţby UIR-ADR pokračují. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 8/38

9 1.8. V jakých rolích se mohou do ISÚI přihlásit jeho externí uživatelé? Role definují rozsah editačních práv uţivatele aplikace ISÚI. Role dělí uţivatele do těchto skupin: Zapisovatel uţivatel, který zadává návrhy změn a reklamace. Schvalovatel uţivatel, který schvaluje zapisovatelem zadané návrhy změn. Distributor uţivatel, který má právo odebrat (u agendy Obec nebo Stavební úřad) zapisovateli nebo schvalovateli návrh změny nebo reklamaci. Pokud si některý uţivatel převezme návrh změny k vyřízení, ostatní uţivatelé do něj nemohou zasáhnout. V případě, ţe tento uţivatel odejde na dovolenou nebo změní zaměstnání, je třeba, aby situaci napravil distributor. Informace naleznete v kap a dokumentu ISÚI příručka uţivatele Jaká data je třeba čistit a jak? Podle 1 nařízení vlády č. 161 ze dne 25. května 2011 je třeba ověřit správnost a úplnost údajů vedených v ISEO tím, ţe budou porovnány s údaji vedenými v ISÚI. Příklady oprav jsou: - názvy ulic sjednocení různých způsobů psaní názvu téţe ulice (agenda obce) - doplnění/opravy čísel orientačních k číslům popisným (agenda obce) - oprava č.p. na č.ev. či naopak (agenda obce) - výjimečně doplnění chybějícího stavebního objektu, na který odkazuje správná adresa (stavební úřad nebo obec) Pro uvedené čištění dat vydalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ČÚZK a MMR metodiku čištění adres, která byla spolu se seznamy nesouladů rozeslána prostřednictvím krajských úřadů Uvedená metodika je také uveřejněna na stránkách FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 9/38

10 15 odst. 1 písm. d) [Vodoprávní stavební úřady] Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru Budou do RÚIAN zapisovat také speciální, vojenské a jiné stavební úřady ( 15 a 16 stavebního zákona)? V 42 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb. je přímo stanoveno, ţe Identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný stavební úřad. Do RÚIAN tedy budou zapisovat také speciální, vojenské a jiné stavební úřady. Obecně budou zapisovat takové stavby, které vyţadují stavební povolení nebo ohlášení tomuto stavebnímu úřadu a které: a) jsou zapisovány do katastru nemovitostí jako dokončená stavba, nebo b) jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouţí k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti. Přehled speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů a zapisovaných staveb je uveden v následující tabulce: Ustanovení stavebního zákona Příslušný stavební úřad Ustanovení zvláštního právního předpisu Typ staveb zapisovaných do RUIAN 15 odst. 1 písm. a) Úřad pro civilní letectví 36 zákona o civilním letectví 15 odst. 1 písm. b) Dráţní správní úřad 7 dráţního zákona 15 odst. 1 písm. c) Nejedná se o stavby zapisované do RUIAN Odbor ŢP krajského úřadu 107 odst.1 písm. x) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů čistírny odpadních vod slouţící k nakládání s vodami podle písmene 107 odst. 1 písm. k) vodního zákona, a pokud si to vyhradí i k dalším vodním dílům s tímto nakládáním spojeným, FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 10/38

11 Odbor ŢP ORP Újezdní úřady 16 odst. 1 Újezdní úřady 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 105 odst.2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ( 35 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb. provozní objekty na vodohospodářské infrastruktuře, které jsou následně zapisovány do katastru nemovitostí objekty čistíren odpadních vod, úpravny vody, vodojemy - pokud tyto stavby vodoprávní úřad povolil provozní objekty na vodohospodářské infrastruktuře, které jsou následně zapisovány do katastru nemovitostí objekty čistíren odpadních vod, úpravny vody, vodojemy - pokud tyto stavby újezdní úřad povolil Všechny stavby zapisované do RUIAN, které leţí na území vojenského újezdu 16 odst.2 písm a) Ministerstvo obrany Viz stavební zákon stavby důleţité pro obranu státu mimo území vojenských újezdů, které slouţí nebo mají slouţit k zajišťování obrany státu a jsou zřizovány Ministerstvem obrany nebo právnickou osobou jím zřízenou nebo zaloţenou 16 odst. 2 písm. b) Ministerstvo vnitra Viz stavební zákon stavby pro bezpečnost státu, kterými se rozumí stavby nebo jejich části slouţící k plnění úkolů Ministerstva vnitra, organizačních sloţek státu zřízených Ministerstvem vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační sluţby s výjimkou staveb nebo jejich částí převáţně uţívaných pro FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 11/38

12 účely bytové nebo rekreační, a u staveb slouţících k plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu, 16 odst. 2 písm. c) Ministerstvo spravedlnosti Viz stavební zákon stavby slouţící k plnění úkolů Ministerstva spravedlnosti a staveb pro sluţební účely Vězeňské sluţby a jejích organizačních sloţek 16 odst. 2 písm. d) Ministerstvo průmyslu a obchodu Viz stavební zákon stavby k účelům těţby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely a u staveb jaderných zařízení 17 odst. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj Viz stavební zákon Stavby technicky zvlášť obtíţné nebo neobvyklé nebo opatření s rozsáhlejšími účinky na ţivotní prostředí, kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu v jejich okolí Lze pro využívání jedním uživatelem sloučit agendu Obce a Stavebního úřadu? Jeden konkrétní uţivatel můţe pracovat pro agendu Obec i Stavební úřad, ale v aplikaci se musí pod agendami Obec i Stavební úřad přihlašovat zvlášť. Důvodem je částečně odlišná funkčnost aplikace ISÚI a obvykle rozdílný rozsah územní působnosti vykonávaných agend. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 12/38

13 1.12. Jak a kdo zapíše nově vzniklou adresu v období od ? V uvedeném období je třeba každou novou adresu zapsat jak do Informačního systému evidence obyvatel (ISEO), tak nově též do ISÚI. A) Zápis nové adresy do ISEO proběhne dosavadním způsobem, tedy obcí III. stupně. Poznámka: Od aplikace UIR-ADR (Územně identifikační registr adres) Ministerstva práce a sociálních věcí neumoţňuje jakoukoli editaci údajů o adresách. Editoři tohoto informačního systému byli dopisem vyzváni, aby do doby spuštění editace adres v ISÚI svědomitě evidovali všechny poţadavky na změny adres vzniklé v tomto období. Po zpřístupnění ISÚI ( ) měli tento seznam obdrţet příslušní editoři ISÚI a změny zapsat. Zapisování změn adres do ISEO běţí dosavadním způsobem. Přihlášení k trvalému pobytu vychází z údajů ISEO a není tedy ukončením editace UIR-ADR dotčeno. O změnách v editaci ISEO budou příslušní editoři včas informováni Ministerstvem vnitra, pod jehož gesci tento informační systém spadá. B) Zápis nové adresy do ISÚI Do ISÚI zapisují obce a stavební úřady údaje o nově vzniklých, změněných nebo zaniklých adresách od data zpětně a to postupně tak, jak se obce a stavební úřady po spuštění provozu ISÚI do ostrého provozu k systému připojují. Definiční body adresních míst, které vznikly v tomto mezidobí (stavební úřad neměl od stavebníka zákres podle 121 odst. 1 stavebního zákona), se umístí uvnitř stavebního objektu v místě vchodu z ulice, v případě nejednoznačnosti se umístí přibliţně do těţiště stavebního objektu. Poznámka: Při zápisu nového adresního místa do ISEO je třeba i nadále zapisovat tzv. index domu. V ISÚI toto nutné není, neboť příslušné ID adresního místa přidělí systém automaticky. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 13/38

14 2. ULICE, ČÍSLA POPISNÁ, EVIDENČNÍ, ORIENTAČNÍ 2.1. Přidělování názvů ulic Otázka: V obci je ulice, která prochází přes několik částí obce. Je třeba, aby obec změnila název ulice tak, aby v kaţdé části obce měla jiný název, nebo můţe zůstat název ulice stejný na území všech částí obce a pro rozlišení adresy stačí správné označení části obce? Podle článku XCVIII zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, platí, ţe: Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakoţ i dalších veřejných prostranství v téţe obci, čísla popisná či evidenční v téţe části obce a čísla orientační v téţe ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů, popřípadě čísel, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Účinnost výše uvedeného zákona nastala Názvy ulic a jiných veřejných prostranství, jejichţ tvorba je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, resp. Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v kompetenci obcí, mají být jednoznačné v rámci obce. Tak bude zajištěno, ţe např. ulice Krátká bude v dané obci (Příbram) pouze jednou. Tím je také umoţněno, aby ulice procházející přes více částí obce, měla v celém svém průběhu právě jeden název. Jiná situace nastává u číslování čísly popisnými, kdy je v zákoně o obcích výslovně řečeno, ţe Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné ( 31 odst. 5). Konkrétní příklad: Ve městě XXX a jeho části YYY byl stejný název ulice Druţstevní. Usnesením zastupitelstva města byla ulice v části YYY přejmenována na ulici Druţstevní I a ulice v XXX zůstala beze změny. Přes ISÚI byla tato ulice zaloţena jako nová. Jak se projeví tato změna u čísel popisných, které jsou zařazeny do této nově vzniklé ulice? Odpověď: Poté, co jste správně zaloţili novou ulici Druţstevní I, je třeba u všech dotčených adresních míst změnit název ulice, případně je moţné upravit čísla orientační (pokud jsou v ulici zavedena). V ISÚI pouţijete místo tlačítka zaloţení prvku tlačítko změna prvku, vyhledáte dotčená adresní místa a u kaţdého z nich změníte název ulice. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 14/38

15 Současně upozorňujeme, ţe občanům, kterým se tímto úkonem změnila adresa trvalého pobytu, bude třeba provést výměnu občanských průkazů (OP) z moci úřední, neboť údaje o adrese trvalého pobytu jsou po přejmenování ulice neplatné (jiný název ulice). Obec vyzve občany k výměně OP. Kaţdý občan je povinen si vyměnit OP, který obsahuje neplatné (respektive nesprávné) údaje (celý OP je pak neplatný). Výměna je prováděna bezplatně [bez správního poplatku viz 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 o správních poplatcích]. K výše uvedené situaci se vztahuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinnost (pokud došlo ke změně údajů v Informačním systému evidence obyvatel změna názvu ulice) ohlašovně (obce s rozšířenou působností) přistoupit k výměně OP. Dále pak zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, upravuje skončení platnosti OP v 11 odst. 2 písm. a) u OP, který obsahuje nesprávné údaje (jiný název ulice) Pojmenování ulic Otázka: dne zastupitelstvo obce rozhodlo o vytvoření názvů ulic. Prosíme o sdělení, jak máme přesně postupovat (krok za krokem). Odpověď: Kaţdou nově pojmenovanou ulici je v současnosti třeba zapsat jednak do ISEO, jednak do RUIAN (ISUI). Pracuje se na tom, aby v dohledné době byly oba systémy propojeny. Váš postup bude tedy následující: A) Zápis do ISEO Zápis adresy (tj. i zápis nové ulice) do ISEO se provádí tak, jak jsou doposud pracovníci obcí v evidenci obyvatel zvyklí, tam k ţádné změně nedochází. V případě nejasností se obraťte na příslušnou obec s rozšířenou působností na pracovnice evidence obyvatel, případně na HotLine ministerstva vnitra B) Zápis do RUIAN (ISÚI) postupujte podle materiálu Zaloţení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici, který je ke staţení na adrese RUIAN_POSTUPY_ISUI Prosím, nezapomeňte po zápisu údajů do ISUI poslat na ČÚZK grafiku definiční čáru ulice, jak je napsáno v závěru dokumentu. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 15/38

16 2.3. Okamžik vzniku ulice Podle 43 odst. 3 a 4 zákona o základních registrech provádí zápis identifikačních údajů nové ulice a údajů o vazbách obec, zápis lokalizačního údaje provádí správce registru. Od se bude jednat o konstitutivní zápis. Otázka: V jakém okamţiku ulice vzniká? Pojmenování ulice je řešeno v 28 odst. 3 zákona o obcích a v 13 odst. 3 zákona o hl. m. Praze: 28 zákona o obcích (3) Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle zvláštního právního předpisu 12a). 12a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 13 zákona o hl. m. Praze (3) K pojmenování ulice nebo jiného veřejného prostranství, jejich přejmenování nebo zániku dochází zápisem do registru územní identifikace adres a nemovitostí 5). 5) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Od (zahájení ostrého provozu základních registrů) bude vznik ulice dán okamţikem jejího pojmenování. To se bude dít zápisem podle 43 odst. 3 ZZR, který provádí obec Jak rychle obdrží stavební úřad odpověď na žádost o nové číslo popisné či evidenční? 121 odst. 2 stavebního zákona: Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, případně číslo orientační, stavební úřad vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního. Zaslání této výzvy není podmíněno uvedením budovy do uţívání ( 31a odst. 1 zákona o obcích). Obec musí reagovat neprodleně: 31a odst. 2 zákona o obcích: FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 16/38

17 Obecní úřad sdělí neprodleně 1 příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce, popřípadě název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním. 31a odst. 3 zákona o obcích: O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad. Nový stavební objekt s číslem popisným nebo evidenčním se zapíše do RÚIAN do 3 pracovních dnů ode dne, kdy stavební úřad obdrţí rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního. Z tohoto důvodu bude třeba na kaţdé obci organizačně ošetřit naplňování výše uvedených ustanovení. V některých obcích to mají např. vyřešeno tak, ţe stavební úřad on-line získá potřebné číslo. ČÚZK bude v této věci iniciovat na Ministerstvu vnitra a na Ministerstvu pro místní rozvoj vznik metodického pokynu. Poznámka: Výzvu k přidělení čísla popisného podle 31 zákona o obcích lze pouţít i u staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tedy před Co je číslo domovní? Číslo domovní je souhrnné označení pro číslo popisné a číslo evidenční. Je uţívané pro potřeby datových standardů, není vymezeno ţádným právním předpisem. Více informací lze nalézt ve Věstnících ÚVIS (Úřadu pro veřejné informační systémy), konkrétně ve Standardu ISVS k prostorové identifikaci (ročník 2001, částka 3, kap. 3 Vymezení pojmů, 3.23 Číslo domovní) a v Katalogu jednoduchých datových prvků (ročník 2001, částka 4, kap. Seznam datových prvků, str. 32). 1 Nejedná se o správní řízení, nelze tedy pouţít lhůty stanovené správním řádem. Pokud obec tak neučiní, lze pouţít ustanovení 6 odst. 1 správního řádu, které zní: Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností ( 80). FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 17/38

18 2.6. Budou v adresách rozlišována malá a velká písmena? Ano, malá a velká písmena budou rozlišována v adresách zapisovaných do ISÚI a vedených v RÚIAN. Zde je tedy třeba zapsat název přesně ve shodě s příslušným rozhodnutím obce. Naproti tomu v Registru obyvatel (ROB), který přebírá adresy z RÚIAN ( 18 odstavec 1 zákona o základních registrech), budou adresy psané pouze velkými písmeny, tzv. kapitálkami Délka názvu ulice Otázka: Jaká je maximální přípustná délka názvu ulice? Máme při zápisu pouţívat zkratky např. nám. = náměstí, sv. = svatý, tř. = třída apod.? Odpověď: Název ulice se do ISUI zapíše vţdy v souladu s rozhodnutím obce o pojmenování ulice. Maximum je 48 znaků. Od bude mít zápis ulice do RÚIAN konstitutivní charakter. To znamená, ţe daná skutečnost nastane aţ zápisem do RÚIAN a tedy zapsaný tvar bude závazný Jak postupovat v případě, kdy se u několika různých stavebních objektů vyskytují adresní místa se shodným názvem ulice i číslem orientačním? Podle 31 odstavce 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, platí, ţe číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, ţe nová budova stojí na místě budovy zaniklé. Očíslování různých budov v téţe ulici stejným číslem orientačním je tedy v rozporu se zákonem, údaje o čísle orientačním budou v těchto případech v RÚIAN označeny jako nesprávné. Metodicky lze řešit výjimečný případ, kdy se do více objektů vchází stejným vchodem z pojmenované ulice (tzv. společný dvůr) viz obr. níţe. V tomto případě by bylo vhodné, aby tato skutečnost byla z číslování zřejmá. Doporučujeme vyuţít v těchto případech označení pomocí čísla a písmene české abecedy bez diakritiky, např. 31a, 31B apod. ( 5 odst. 2 vyhlášky č. 326/2000 Sb.). FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 18/38

19 2.9. Je možné přidělit jednomu stavebnímu objektu více čísel popisných nebo evidenčních? U nových staveb toto moţné není. Podle 4 odst. 1 vyhlášky č. 326/2000 Sb., se každá budova označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Spojí-li se dvě nebo více budov stavebně v jednu, má tato budova všechna čísla původních budov do nového rozhodnutí obce o přečíslování budov Jaké číslo přidělí obec garáži? Pokud je garáţ vedlejší stavbou, číslo se jí nepřiděluje ( 31 odstavec 3 zákona o obcích). Pokud je garáţ hlavní stavbou s výměrou do 25 m 2, přidělí jí obec číslo evidenční [ 31 odst. 2 písm. c) zákona o obcích]. Jestliţe obec dosud nemá zavedenu řadu čísel evidenčních, je třeba ji zavést. Má-li garáţ jako hlavní stavba výměru nad 25 m 2 (tj. vyţaduje ohlášení stavebnímu úřadu), přidělí jí obec číslo popisné. Pokud jde o čísla evidenční přidělená garáţím v minulosti, pak do platilo, ţe čísla evidenční se přidělují pouze stavbám určeným k individuální rekreaci. Tak stanovil 31 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění do Do účinnosti tohoto zákona pak podle 6 odst. 3 vyhlášky Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., ze dne 4. září 1961, o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, měly být řadovým číslem FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 19/38

20 evidenčním označeny stavby slouţící k prozatímnímu nebo občasnému bydlení (tedy zjevně opět pouze rekreační objekty). S ohledem na výše uvedené nelze čísla, která byla v minulosti garáţím přidělena (nejedná-li se o čísla popisná), povaţovat za evidenční čísla ve smyslu platné právní úpravy. Budou-li těmto garáţím přidělována domovní čísla nově, musí se tento proces jiţ řídit aktuální právní úpravou a mělo by tedy být rozlišováno mezi garáţemi splňujícími kritéria pro přidělení čísla popisného a garáţemi splňujícími kritéria pro přidělení čísla evidenčního Jak obec přiměje stavebníka garáže či skladu podle 103 stavebního zákona, aby si zažádal o přidělení čísla a nechal si stavbu zapsat do katastru? Stavebník staveb podle 103 stavebního zákona, které mají charakter budovy, má povinnost poţádat obec o přidělení čísla [ 31a odst. 1 písm. b) zákona o obcích]. Obec stavbě přidělí číslo podle zásad stanovených v 31 a vydá o tom vlastníku písemný doklad podle 31a odst. 3 téhoţ zákona. O sankci v případě nečinnosti stavebníka nám není nic známo. Stavebník staveb, které podléhají zápisu do katastru, má povinnost ohlásit katastrálnímu úřadu změny, které se týkají jeho nemovitostí (tedy např. vznik nové stavby evidované v KN, nové očíslování budovy apod.) a doloţit listinami (tedy i geometrický plán) viz 10 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona. Pokud tak neučiní, dopustí se přestupku podle 23 písm. d) katastrálního zákona, který můţe být pokutován podle 24 téhoţ zákona. Je tedy vhodné, aby úředník na stavebním úřadě při vydávání územního souhlasu stavebníka v tomto smyslu poučil. Pokud stavebník nepoţádá o přidělení čísla ani o zápis do katastru nemovitostí, nebude stavební objekt zapsán do RÚIAN ani do katastru nemovitostí. Vlastník stavby pocítí důsledky ve chvíli, kdy bude chtít se stavbou nakládat (hypotéka, prodej apod.). FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 20/38

21 3. STAVEBNÍ OBJEKTY 3.1. Jaké stavby se budou muset přesně zapisovat? I stavby liniové a např. stavby typu altán, přístřešek atd.? Podle 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., v platném znění, o základních registrech, se jako stavební objekt do RÚIAN zapisuje dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo k jiné ekonomické činnosti Které z uvedených staveb má editovat stavební úřad a které obec? STAVBY EDITOVANÉ V RÚIAN STAVEBNÍM ÚŘADEM Podle 42 odst. 4 ZZR edituje stavební úřad takové stavební objekty, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Z těchto staveb: 1) Základní a největší mnoţinu tvoří stavby, které jsou zapisovány do katastru nemovitostí a mají č.p. nebo č.ev., 2) Ostatní stavby editované v RÚIAN stavebním úřadem (Tab. 1): a) stavby zapisované do katastru nemovitostí, ale bez č.p/č.ev. (vedlejší stavby), b) stavby nezapisované do katastru nemovitostí, ale s přiděleným číslem (viz 31 zákona o obcích), jestliţe slouţí k ubytování lidí, podnikání nebo jiné ekonomické činnosti. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 21/38

22 Tab. 1. Ostatní stavby editované v RÚIAN stavebním úřadem Ustanovení stavebního zákona Příklad stavby Je evidována v katastru nemovitostí? Má č.p./ č.ev.? Jak se editor o stavbě dozví? VEDLEJŠÍ STAVBY podle 104 odst. 2 písm. b)-d) nebo na povolení Stavba v areálu ANO, pokud je na samostatné parcele NE Při kolaudaci 104 odst. 2 písm. b) Podzemní stavba (podzemní garáţe) NE č.ev. Při kolaudaci 104 odst. 2 písm. k) Mobilní dům jako výrobek plnící funkci stavby NE č.p. Při přidělení čísla popisného STAVBY EDITOVANÉ V RÚIAN OBCÍ (Tab. 2) Podle 42 odst. 4 ZZR edituje obec takové stavební objekty, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Z těchto staveb se jedná o: a) stavby, které jsou zapisovány do katastru nemovitostí a mají č.p. nebo č.ev.; obec se o nich dozví při přidělování č.p./č.ev., b) stavby zapisované do katastru nemovitostí, ale bez č.p./č.ev. (vedlejší stavby); obec se o nich dozví od stavebního úřadu, který obdrţí vnitřní reklamaci z katastru, c) stavby nezapisované do katastru nemovitostí, ale s přiděleným číslem (viz 31 zákona o obcích), jestliţe slouţí k ubytování lidí, podnikání nebo jiné ekonomické činnosti; obec se o nich dozví při přidělování č.p./č.ev. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 22/38

23 Tab. 2. Stavby editované v RÚIAN obcí Ustanovení stavebního zákona Příklad stavby Je evidována v katastru nemovitostí? Má č.p./ č.ev.? Jak se editor o stavbě dozví? Garáţ do 25 m 2 jako hlavní stavba ANO č.ev. Při přidělení č.ev. 103 odst. 1 písm. a) bod 1. Garáţ do 25 m 2 jako vedlejší stavba ANO pokud je na samostatné parcele NE Od stav. úřadu/reklama cí z ISKN Sklad m 2 jako vedlejší stavba (v areálu) ANO pokud je na samostatné parcele NE Od stav. úřadu/reklama cí z ISKN 103 odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod odst. 1 písm. a) bod 5. Zemědělský objekt m 2 jako vedlejší stavba stavby hlavní na jiné parcele Zemědělský objekt do 70 m 2 jako hlavní stavba Stavba do 30 m 2 na pozemku plnícím funkci lesa a slouţící k provozu lesních školek či myslivosti Lesní seník m 2 jako hlavní stavba Skleník m 2 jako vedlejší stavba Skleník do 40 m 2 jako hlavní stavba ANO NE Od stav. úřadu/reklama cí z ISKN ANO č.ev. Při přidělení č.ev. NE č.ev. Při přidělení č.ev. ANO č.ev. Při přidělení č.ev. ANO pokud je na samostatné parcele NE Od stav. úřadu/reklama cí z ISKN ANO č.ev. Při přidělení č.ev. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 23/38

24 3.3. Zapisují se do RÚIAN stavby v předčasném užívání, stavby ve zkušebním provozu a stavby dočasné? A) Stavby v předčasném užívání ( 123 stavebního zákona) zapíše stavební úřad do RÚIAN pouze tehdy, je-li jim přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Jestliţe stavbě v předčasném uţívání číslo není přiděleno, bude zapsána do katastru nemovitostí pouze jako rozestavěná budova a tedy není předmětem zápisu do RÚIAN. Poznámka: Aţ ČÚZK oficiálně oznámí počátek editace technickoekonomických atributů v RUIAN (viz kap. 3.6), bude platit: Pokud se po dokončení stavby zapsané do RÚIAN změní některé technickoekonomické atributy, zapíše editor jejich změnu také v RÚIAN. B) Stavby ve zkušebním provozu ( 124 stavebního zákona) se do RÚIAN nezapisují, neboť jim nemůţe být přiděleno číslo popisné ani evidenční. Podle 121 stavebního zákona stavební úřad můţe vyzvat písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního aţ poté, co je mu předloţena ţádost stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu. Zároveň podle 124 stavebního zákona Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu., tj. zkušební provoz by měl být z logiky věci nejprve ukončen a vyhodnocen. Jelikoţ se zde nejedná ani o tzv. předčasné uţívání stavby podle 123 stavebního zákona, tak postup dle 121 odst. 2 stavebního zákona (písemná výzva stavebního úřadu o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obecnímu úřadu) zde nepřichází v úvahu. Tedy ani samotné přidělení čísla popisného či evidenčního stavbě, která je zatím ve zkušebním provozu, podle platné právní úpravy není moţné. C) Stavby dočasné se do RÚIAN zapisují. Katastr nemovitostí ani RÚIAN nerozlišují, zda jde o stavbu dočasnou či trvalou Přidělili jsme čísla popisná stavebním objektům, s jejichž stavbou se začne v blízké budoucnosti. Je možné tyto stavby již zapsat do ISÚI? Tento postup neodpovídá 31a zákona o obcích, podle kterého se číslo přiděluje jiţ existující stavbě. Také v RÚIAN jsou evidovány pouze dokončené stavby [ 29 odst. 1 písm.c) zákona o základních registrech]. Pokud jste jiţ čísla přidělili, nezapisujte je do ISÚI dříve, neţ bude stavba dokončena. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 24/38

25 3.5. Jak zapsat do RÚIAN existující stavební objekt, ke kterému chybí potřebná dokumentace? Podle 125 odst. 1 stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. Jestliţe tato dokumentace není k dispozici, bude stavební úřad postupovat podle 125 stavebního zákona a nařídí vlastníkovi stavby pořízení této dokumentace Jestliže zapisovaný stavební objekt leží na nové parcele (vzniklé podle geometrického plánu), naleznu ji také v nabídce parcel pro zápis identifikačních údajů? Ano, tato parcela by měla být v nabídce pro zápis identifikačních údajů. V grafické části aplikace potom bude nová hranice stavebního objektu zvýrazněna jako tzv. budoucí stav. Jestliţe nová parcela není v nabídce parcel (jedná se o geometrický plán vyhotovený podle dřívějších předpisů, který neobsahuje tzv. budoucí stav), stavba se do ISÚI nezapíše. Pracovník stavebního úřadu si uloţí potřebné doklady a poučí vlastníka stavby, ţe podle 10 odst. 1 písm. d) je povinen stavbu do 30 dnů ohlásit katastrálnímu úřadu a doloţit ji příslušnými listinami (např. kolaudační rozhodnutí, doklad o přidělení čísla popisného, geometrický plán). Kdyţ bude budova zapsána do katastru, přijde interní reklamace do ISÚI a stavební úřad do 3 pracovních dnů zapíše stavební objekt do ISÚI (bude platit od ) Stavba byla řádně zkolaudována, leč nebyla zaměřena ani zapsána do katastru. Jak ji máme zapsat do ISÚI? Jestliţe se jedná o dokončenou budovu zapisovanou do katastru nemovitostí, ale neexistuje příslušný geometrický plán, je třeba uvědomit o existenci stavby katastrální úřad. Ten vyzve vlastníka k předloţení listiny pro zápis do katastru [ 10 odst. 1 písm. f) katastrálního zákona]. Pokud vlastník stavby nesplní tuto povinnost a stavba má svoji stavební parcelu, je moţné ji do ISÚI zapsat. V takovém případě se poloha definičního bodu určí z dostupných podkladů (například podle grafického vyjádření výsledku zaměření skutečné polohy objektu v dokumentaci skutečného provedení stavby nebo podle kopie situačního výkresu v měřítku katastrální mapy se zakreslením umístění stavby, který je podkladem pro územní řízení). FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 25/38

26 3.8. Je možno zapisovat stavby do ISÚI, jestliže v daném území současně probíhá obnova katastrálního operátu? Stavební objekty se do ISÚI editují bez ohledu na probíhající obnovu katastrálního operátu Kterým dnem začíná pro stavební úřad běžet lhůta 3 pracovních dní pro zápis referenčního údaje 2 ( 4 odst. 3 zákona o základních registrech)? Počátek lhůty pro zápis referenčních údajů dle právního aktu úřadu Ustanovení stavebního zákona (SZ) Užívání stavby Nutno zapsat do RÚIAN do 3 pracovních dnů od 1 82 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů zákona č. 183/2006 Sb. Kolaudačním rozhodnutím (stavby pravomocně povolené před ) Kolaudačním souhlasem přidělení čísla popisného ode dne vydání kolaudačního souhlasu 3 Oznámením podle 120 odst. 1 SZ a stavební 120 odst. 1 úřad její uţívání nezakáţe 4 zákona č. 183/2006 Sb. Oznámením podle 120 odst. 1 SZ a stavební úřad její uţívání zakáţe 31. dne od oznámení o uţívání stavby ode dne vydání písemného souhlasu stavebního úřadu s uţíváním stavby 2 Platí od FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 26/38

27 Pokud má mít stavba přiděleno č.p./č.ev., musí být stavební objekt i příslušné adresní místo/místa zapsána současně. Jestliţe tedy do rozhodného dne obec nesdělí stavebnímu úřadu či stavebníkovi přidělované číslo (řádky 2-4 v tabulce), počíná lhůta 3 pracovních dnů běţet aţ dnem doručení rozhodnutí o přidělení tohoto čísla stavebnímu úřadu Od kdy bude třeba do RÚIAN zapisovat technickoekonomické atributy? Technickoekonomické atributy se i nadále vyplňují pouze pro ČSÚ, a to dosavadním způsobem. Do ISÚI se prozatím technickoekonomické atributy nevyplňují, a to až do té doby, dokud to ČÚZK oficiálně neoznámí Mají se stavební objekty se dvěma vchody, kde každý vchod je z jiné ulice, zapisovat do ISÚI jako případ stavebních objektů s vchody? Tlačítko Vchody se v ISÚI pouţije pouze v případě, kdy je budova členěna na tzv. samostatné vchody. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 27/38

28 Samostatným vchodem se rozumí část stavebního objektu, která má vlastní přístup z ulice a které je přiděleno jedno číslo popisné nebo evidenční nebo jedno či více čísel orientačních. (Řečeno jinými slovy: jedná se o samostatnou skupinu bytů či nebytových prostor, které mají společné jedny nebo více dveří ). Pokud se ve Vámi uvedeném případě vchází z obou vchodů ke všem bytům v celém objektu, tlačítko Vchody se nepouţije Zápis přístavby do RÚIAN Otázka: Bylo vydáno stanovisko k uţívání stavby: přístavba rodinného domu, byl vyhotoven nový geometrický plán přístavby. Je nutno tuto změnu stavby zadávat do RÚIAN? Adresní místo se nemění, definiční bod stavebního objektu se také nemění, mění se pouze půdorys domu, zastavěná plocha a obestavěný prostor, ţádné další parametry. Odpověď: V tomto případě není třeba v současné době do RÚIAN nic zapisovat. Tento postup platí dočasně. Aţ ČÚZK editorům oznámí povinnost zapisovat technickoekonomické atributy do RÚIAN, bude třeba v případě přístaveb změněné technickoekonomické atributy zapsat a odkaz na příslušný kolaudační souhlas uvést také v RÚIAN Typ stavebního objektu Otázka: V přehledu prvků se při vyhledávání prvku stavební objekt objeví filtr, který nabízí mj. moţnost výběru Typ stavebního objektu. Jaké údaje zde mám vyplnit? Vyplní se číselný údaj, který je v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb., v platném znění: Číselné označení typu stavebního objektu FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 28/38

29 Typ stavebního Název objektu 1 Stavební objekt s číslem popisným 2 Stavební objekt s číslem evidenčním 3 Stavební objekt bez čísla popisného nebo evidenčního Tento filtr je výhodné pouţít zejména při vyhledávání stavebního objektu bez č.p./č.ev Může existovat jeden stavební objekt na více parcelách? Může existovat více stavebních objektů na jedné parcele? Kdo rozhodne v případě souvisejících objektů, zda se jedná o jediný objekt či zda jde o několik stavebních objektů? A) Stavební objekt na více parcelách Stavební objekt můţe být evidován na více parcelách pouze v případě pozemků různých vlastníků nebo v případě, kdy byl postaven na více pozemcích s různými údaji o právech nebo s různými údaji s právy souvisejícími nebo část stavby zasahuje do pozemku s druhem pozemku vodní plocha (např. mlýn, stavba s části na pilotech ve vodním toku), lesní pozemek, popř. u skleníku na zemědělském pozemku. V případě, ţe stavební objekt stojí na více parcelách, uvede se tzv. identifikační parcela. Za identifikační parcelu stavby se označuje vţdy ta z parcel, která je ve vlastnictví vlastníka stavby nebo, není-li taková, pak ta, jejíţ výměra je největší. Pokud se jedná o stavbu, přes kterou prochází hranice katastrálního území, za identifikační parcelu se označuje vţdy parcela z toho katastrálního území, ve kterém je evidovaná i budova. Definiční bod stavebního objektu se umístí do identifikační parcely, pokud moţno do těţiště stavby. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 29/38

30 B) Více stavebních objektů na jedné parcele Na jednom pozemku (parcele KN) můţe existovat více stavebních objektů, ale pouze jeden z nich bude evidován v ISKN, a to ten z nich, který je stavbou hlavní (zpravidla s číslem), zatímco ostatní stavební objekty, které jsou jeho příslušenstvím, evidovány v KN nebudou. Pokud by se jednalo o dvě hlavní stavby (zpravidla s číslem), musí dojít k rozdělení pozemku (parcely) tak, aby kaţdý ze stavebních objektů byl evidován na samostatné parcele. Také v případě dvou vedlejších staveb (např. garáţ a sklad), které jsou příslušenstvím stavby na jiné parcele (rodinného domu), musí kaţdá z těchto staveb být na samostatné parcele. C) Kdo rozhodne, zda se jedná o jeden či více stavebních objektů? Na otázku, zda se jedná o jediný objekt či zda jde o několik stavebních objektů, by měl odpovědět vždy stavební úřad. Ze zákona č. 111/2009 Sb. v návaznosti na katastrální zákon a zákon o obcích lze dovodit, ţe stavebním objektem se rozumí budova. Podle zákona o obcích i podle zákona o hlavním městě Praze se číslo popisné nebo číslo evidenční přiděluje budově. Stavební objekt v RUIAN musí být tedy vţdy budovou. Podle katastrálního zákona se budovou rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevných základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Podle stavebních předpisů (vyhl. 268/2009 Sb.) se rozumí budovou nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Podle zákona o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb.) se budovou rozumí pozemní stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými uţitkovými prostory. Z uvedeného vyplývá, ţe stavebním objektem (hlavní stavbou s číslem popisným nebo evidenčním) je vţdy jedna budova, která je prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 30/38

31 3.15. Odstranění stavebního objektu Otázka: Kdo a v jaké lhůtě zapisuje do RÚIAN odstranění stavby a jak se o odstranění dozví? Stavební objekt podle ustanovení stavebního zákona (SZ) Vlastník stavby Stavební úřad Obec 103: (Nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, stavba však obsahuje azbest) oznámí stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu ( 128 SZ) a skutečné odstranění ( 131a SZ) po oznámení od vlastníka sdělí obci zruší stavební objekt a příslušná adresní místa v RUIAN. 103 (Nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení a stavba neobsahuje azbest) a) je-li stavba evidována v katastru, poţádá obec o potvrzení, ţe stavba byla odstraněna [ 10 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona], nebo b) ve vlastním zájmu provede změnu daňového přiznání na FÚ, který o nesouladu uvědomí editora RUIAN podle 5 odst.2 zákona o základních registrech (ZZR) Zruší SO v RUIAN a) při vydání potvrzení vlastníkovi, ţe stavba byla odstraněna, pro katastrální úřad, nebo b) při přijetí reklamace údajů v RUIAN podle 5 odst. 2 ZZR. 104 odst. 2 (Ohlášení stavebnímu úřadu), (Na povolení) oznámí stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu ( 128 SZ) a skutečné odstranění ( 131a SZ) po oznámení od vlastníka ( 131a stavebního zákona) zruší stavební objekt a příslušná adresní místa v RUIAN. FAQ - metodické dotazy verze k doc Strana 31/38

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI Základní registry veřejné správy RÚIAN a Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl.

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl. Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí Čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem MěÚ Benešov nad Ploučnicí a upravuje postupy

Více

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI Cílem tohoto dokumentu je stanovit a popsat postup editora při doplnění identifikační parcely, respektive definičního

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

Změny území obce. září 2013 strana 1/8

Změny území obce. září 2013 strana 1/8 Změny území obce září 2013 strana 1/8 Obsah 1. Úvod... 3 2. Formy změn území obce... 3 3. Technické dopracování změn území obcí v ISKN a ISÚI... 5 3.1. Sloučení obcí... 5 3.2. Připojení obce... 5 3.3.

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb.

111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009. o základních registrech. Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. 111/2009 Sb. ZÁKON ze dne 26. března 2009 o základních registrech Změna: 100/2010 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 263/2011 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty Ing.

Více

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR)

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR) Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu ) Obsah: A. Druhy stavebních úřadů, jejich působnost a pravomoc B. Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu C. Počet obecných stavebních

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup kdatům JiříFormánek Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek Stávající a připravované služby ČÚZK Jiří Poláček Jiří Formánek Úvod Obsah prezentace Milníky při poskytování služeb Toky dat v informačních systémech ČÚZK Přehled a ukázky služeb, jejich využití Změny

Více

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Magistrát města Liberec odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec I Věc: ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS podle ustanovení 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem

Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2012 Zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ a MP Dvůr Králové nad Labem čl. I. Preambule Tento vnitřní

Více

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS) na startu ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz Obsah

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY v územním řízení ve zjednodušeném územním řízení podle

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Rumburk odbor stavební úřad Ulice: Třída 9. května 1366/48 PSČ, obec: 408 01 Rumburk Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Více

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na Konferenci GIVS 2013,

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-00090/2014-22 POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ v územním řízení ve zjednodušeném

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

ČÁST A. I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava (označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)...

ČÁST A. I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava (označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)... Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ,obec:... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Základní registry ve veřejné správě

Základní registry ve veřejné správě Základní registry ve veřejné správě Obsah kurzu Úvod Informační systém základních registrů (ISZR) Přínosy ZR Bezpečnost ISZR Agendové informační systémy (AIS) Postup implementace základních registrů Registr

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám

Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Název dokumentu: Poskytování referenčních údajů z registru obyvatel jiným osobám Verze: 1.70 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana.

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov Úzká 6, 656 77 Brno tel.: 542532211,, e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz, ID dat. schránky:

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Obecné pokyny 1. Formulář vyplňte velkým tiskacím písmem. 2. Uveďte katastrální úřad a katastrální pracoviště, v jehož územním obvodu

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN

Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Výstupy soustavy statistických registrů napojené na ZR-RÚIAN Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na konferenci INSPIRUJME SE, 25.-26.11.2014)

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

ISZR a samospráva v roce 0

ISZR a samospráva v roce 0 ISZR a samospráva v roce 0 Podpora "statutára" orgánu veřejné moci (OVM) při naplňování povinností vyplývajících ze Zákonů o základních registrech Vladimír Dvořák ředitel divize Podnikové aplikace a služby

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem Příloha č. 3 k vyhlášce č. 526 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem podle ustanovení 117 zákona č.

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Základní registry celková koncepce

Základní registry celková koncepce Základní registry celková koncepce Ondřej Felix Ministerstvo vnitra 15. prosince 2008. Praha 1 Proč jsou třeba základní registry roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity v různých evidencích veřejné

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Metodika k novým postupům při vedení seznamu voličů a volebních okrsků od 1. ledna 2014

Metodika k novým postupům při vedení seznamu voličů a volebních okrsků od 1. ledna 2014 Metodika k novým postupům při vedení seznamu voličů a volebních okrsků od 1. ledna 2014 Zkratky použité v textu Zkratka zákon o volbách do zastupitelstev obcí zákon o volbách do Evropského parlamentu zákon

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Spuštění základních registrů. ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Spuštění základních registrů. ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Spuštění základních registrů ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Agenda Jak se to dělá a bude dělat Současný stav Vládní nařízení Registrace agend Připojení AIS Inicialní definice

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček Nové služby nad údaji KN JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné a nové formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010 I. Obecná část 1. Tyto obchodní podmínky poskytování sluţeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz Uživatelská příručka epusa Únor 2011 Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení]

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Vzor 1 Ministerstvo obrany odbor mimorezortní spolupráce nám. Svobody 471

Více