Studijní a zkušební řád. Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní a zkušební řád. Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo s.r.o."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, Znojmo, Studijní a zkušební řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Studijní a zkušební řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. (dále jen,,studijní a zkušební řád ) upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo s.r.o. Čl. 1 Organizace studia 1. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., (dále jen SVŠE) uskutečňuje akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management, který se člení na čtyři studijní obory Účetnictví a finanční řízení podniku, Marketing a management, Mzdové účetnictví, daně a personalistika a Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb. 2. Studium je organizováno formou prezenční a kombinovanou, se standardní dobou studia 3 roky. 3. Studující prezenční formy studia mohou požádat o individuální studium. Individuální studium se uskutečňuje podle individuálního plánu, který navrhne student po konzultaci s vyučujícími, odsouhlasí vedoucí příslušných kateder a schválí rektor. 4. Studium se poskytuje za úplatu, výši poplatků za akademický rok stanovuje statutární orgán SVŠE. Čl. 2 Zápis do studia 1. Uchazeč se stává studentem SVŠE dnem zápisu do studia. Za zápis do studia je považován podpis Smlouvy o studiu. 2. Zápis do studia se koná v termínech stanovených rektorem. 3. V případě přerušení studia se osoba stává studentem dnem opětovného zápisu do studia. Za opětovný zápis do studia je považován podpis Dodatku ke smlouvě o studiu. Čl. 3 Organizace akademického roku 1. Akademický rok se člení na zimní a letní semestr. Jejich začátek, dobu výuky, zkouškového období a dobu prázdnin stanoví rektor a zveřejní na elektronické úřední desce SVŠE a na úřední desce v budově školy před zahájením akademického roku. 2. Období výuky v zimním semestru začíná zpravidla ve čtvrtém týdnu měsíce září a končí třetím týdnem měsíce prosince (výuka v zimním semestru trvá zpravidla 13 týdnů).

2 3. Řádné zkouškové období za zimní semestr začíná zpravidla prvním týdnem měsíce ledna a končí v druhém týdnu měsíce února. Řádné zkouškové období trvá 6 týdnů. 4. Období výuky v letním semestru začíná zpravidla ve třetím týdnu měsíce února a končí druhý týden v květnu (výuka v letním semestru trvá zpravidla 13 týdnů). 5. Řádné zkouškové období za letní semestr začíná v bezprostředně navazujících 6 týdnech, trvá však nejdéle do konce měsíce června. 6. Během řádného zkouškového období (resp. do posledního dne elektronického zápisu) musí student prezenční i kombinované formy studia absolvovat řádný (tj. první) termín všech zkoušek z předmětů zapsaných v daném semestru. 7. Student prezenční formy, je-li řádně zapsán (splňuje podmínky čl. 9 odstavec 1 a), b)) do letního semestru (resp. zimního semestru), má možnost konat opravné zkoušky a zápočty za zimní semestr (resp. letní semestr) do 15. března (resp. 30. září). Konání zkoušek není důvodem k omluvě v probíhající výuce. 8. Student kombinované formy, je-li řádně zapsán (splňuje podmínky čl. 9 odstavec 1 a), b)) do letního semestru (resp. zimního semestru), má možnost konat opravné zkoušky a zápočty za zimní semestr (resp. letní semestr) do 15. dubna (resp. 15. listopadu). 9. Období prázdnin začíná zpravidla 1. července a končí 31. srpna. Čl. 4 Způsob výuky 1. Výuka v prezenční formě probíhá formou přednášek, seminářů, cvičení, konzultací a samostatného studia. 2. Výuka v kombinované formě probíhá formou konzultací a samostatného studia. 3. Výuku vedou profesoři, docenti, odborní asistenti a asistenti a se souhlasem rektora i významní odborníci z jiných institucí, kteří jsou svými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi přínosem pro výuku. 4. Každý vyučující SVŠE má povinnost poskytovat konzultační hodiny, jejichž rozsah je uveden v osobním profilu vyučujícího na webu školy. Pro studijní středisko Praha jsou konzultační hodiny stanoveny individuálně. 5. Součástí prezenční formy studia je odborná praxe, která je zakončena udělením zápočtu. Absolvování odborné praxe je podmínkou ukončení studia. Odborná praxe musí být uskutečněna v subjektu, jehož činnost odpovídá odborně zaměření studovaného oboru studenta. 6. Rozvrh na příslušný akademický rok pro jednotlivé obory schvaluje prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy. Čl. 5 Ověřování studijních výsledků 1. Studijní plán stanoví způsob ověřování znalostí studentů z jednotlivých předmětů.

3 Formami ověřování studijních výsledků jsou: a) zápočet Z, b) zkouška ZK. 2. Požadavky, které musí student splnit při zkoušce či zápočtu, sdělí vyučující na začátku semestru. 3. Zápočet se hodnotí slovem započteno nebo nezapočteno. 4. Zkouška se hodnotí stupněm A výborně, B výborně minus, C velmi dobře, D velmi dobře minus, E dobře, F nevyhověl. Čl. 6 Kreditový systém 1. Plnění požadavků studia ve studijním programu (dále jen studium ) se eviduje prostřednictvím kreditového systému založeného na zásadách Evropského systému převodu kreditů (dále ECTS ). 2. Základní jednotkou studia je předmět. Objem studijní aktivity nutné k absolvování předmětu se vyjadřuje přiděleným počtem kreditů (dále jen kreditová hodnota ). 3. Kreditová hodnota každého předmětu, nebo bloku předmětů, nebo etapy studia se stanoví v souladu se zásadami ECTS. 4. Podmínkou absolvování studia v každém oboru je získání kreditů za absolvování předmětů v předepsané skladbě, v celkové hodnotě představující alespoň minimální kreditovou hodnotu studia, která činí třicetinásobek standardní doby studia v programu vyjádřené v semestrech. U programů akreditovaných v kombinované formě se pro výpočet minimální kreditové hodnoty studia použije standardní doba studia ekvivalentních programů akreditovaných ve formě prezenční, pokud takový program existuje; jinak se použije minimální délka standardní doby, určená pro daný typ programu podle 44 až 46 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen zákon). Čl. 7 Evidence studia 1. Průběh studia každého studenta SVŠE je zaznamenáván ve studijní evidenci, prostřednictvím elektronického informačního systému. 2. SVŠE vydá studentovi nebo bývalému studentovi na jeho žádost výkaz o studiu podle 57 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona, a to formou výpisu ze studijní evidence vedené podle odstavce 1. Výkaz o studiu může vydat studentovi studijní oddělení i z vlastního rozhodnutí. V případě pochybností o správnosti údajů vedených ve studijní evidenci zahájí rektor šetření, o jehož výsledku vydá rozhodnutí. 3. Zkoušející nebo předseda zkušební komise, nebo jiná pověřená osoba, zodpovídá za to, aby výsledek ukončení předmětu každého studenta byl zaznamenán do studijní evidence nejpozději do sedmi pracovních dnů po termínu ukončení.

4 Čl. 8 Předměty a jejich bloky 1. Pro účely tohoto řádu se předměty dělí na povinné, volitelné předměty všeobecné a volitelné předměty odborné. 2. Povinným se rozumí předmět, jehož absolvování, včetně předepsaného způsobu ukončení, je pro studium závazné dle příslušného studijního plánu studovaného oboru. 3. Volitelným se rozumí předmět, který si student vybírá z nabídky volitelných předmětů na příslušný semestr. Student v průběhu studia musí splnit minimálně 5 volitelných předmětů, z nichž minimálně 3 musí být odborné. 4. Do kreditové hodnoty studia nelze započítat kredity za předměty, jejichž obsah je totožný nebo se podstatně překrývá s obsahem předmětů, za které student již kredity získal. Rektor přiměřeně omezí právo studentů na registraci, zápis nebo uznávání kreditů v překrývajících se předmětech. 5. Pro konkrétní volitelné předměty, ve kterých se obsah studijních aktivit při každé realizaci předmětu podstatně liší, může rektor povolit možnost jejich opakovaného absolvování a kumulaci takto získaných kreditů. Čl. 9 Zápis do semestru 1. Student získává právo na zápis do následujícího semestru v daném studiu, jestliže: a) úspěšně ukončil všechny opakované předměty zapsané v bezprostředně předcházejícím semestru (čl. 11, odst. 11) a b) získal ve svých studiích souhrnně alespoň 15 kreditů za předměty zapsané v bezprostředně předcházejícím semestru, c) pokud student nesplnil jednu z výše uvedených podmínek uvedených v čl. 9 odst. 1 a), b), je mu zápis povolen pouze na základě rektorem udělené výjimky nebo splnění zkoušky v rektorském termínu (čl. 11 odst. 11). V tomto případě se na studenta nevztahuje čl. 3, odst. 7 a 8, podle kterého může konat opravné zkoušky i po termínu zápisu. Žádost o udělení výjimky odevzdá student na studijní oddělení do posledního dne elektronického zápisu. Pokud student nesplňuje podmínku uvedenou v čl. 9 odst. 1 a), může mu být rektorem schválena výjimka pouze v případě nesplnění dvou opakovaně zapsaných předmětů a vykonání alespoň řádných termínů zkoušek nejpozději do posledního dne elektronického zápisu (dle harmonogramu akademického roku). 2. Student se zapisuje do následujícího semestru v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku. V souladu s obsahem programu mohou být v programu stanoveny další zvláštní podmínky pro zápis do další části studia, vztahující se především k evidenčnímu zařazení studenta do oboru v rámci programu. 3. Do posledního dne termínu zápisu do následujícího semestru lze z podmětu studenta upravovat záznamy o hodnocení ve studijní evidenci. Zápisem do následujícího semestru student potvrzuje souhlas s evidovanými studijními výsledky a se zapsanými předměty do následujícího semestru. Předměty s prerekvizitní podmínkou ukončené v průběhu opravného zkouškového období se nezapíší automaticky, ale na žádost studenta po úspěšném ukončení

5 předmětu. 4. Pro studenta, který se nezapsal do následujícího semestru v období stanoveném harmonogramem akademického roku, platí ustanovení čl. 18 o ukončení studia. Čl. 10 Ukončení předmětu 1. Ukončením předmětu se rozumí splnění jeho požadavků jedním z těchto způsobů: a) zápočtem, b) zkouškou. 2. O způsobu ukončení předmětu podle odstavce 1 rozhoduje osoba, jíž toto rozhodnutí náleží podle vnitřního předpisu školy nebo podle opatření rektora (dále jen zkoušející ). 3. Termíny pro ukončení předmětů podle odstavce 1, zveřejní zkoušející, nebo jiný akademický pracovník pověřený rektorem nejméně dva týdny před zahájením zkouškového období. Počet termínů pro ukončení předmětu musí odpovídat typu a formě ukončení předmětu, počtu zapsaných studentů a charakteristice předmětu vyplývající z požadavků pro jeho ukončení. 4. Řádné termíny pro ukončení předmětů jsou zařazovány do zkouškového období, v termínech dle čl. 12 a 11. Výjimku tvoří předměty s blokovou výukou a předměty se zvláštním časovým režimem, jejichž řádné termíny ukončení mohou být vypisovány již v průběhu semestrální výuky. Řádný termín zápočtu lze na žádost studenta vypsat kdykoli v průběhu výuky předmětu, pokud student splnil požadavky pro jeho ukončení. Opravné termíny jsou zařazovány do zkouškového období, u zkoušky může zkoušející stanovit opravné termíny také na období uvedená v čl Nedostaví-li se student k ukončení předmětu v termínu, na který je přihlášen nebo zařazen a neomluví-li přijatelně svou neúčast do 5 dnů po uplynutí termínu, je hodnocen, jako by u ukončení předmětu neuspěl. 6. Jsou-li pro ukončení předmětu předepsány v semestru průběžné kontroly, jejichž výsledky jsou započítávány do závěrečného hodnocení, nemusí být stanoveny opravné možnosti plnění těchto kontrol. 7. Student má právo nahlédnout do hodnocení písemných prací a elektronických testů rozhodných pro ukončení předmětu, a to do 30 dnů od data konání písemné práce, resp. elektronického testu. Čl. 11 Zkoušky 1. Zkouška je hodnocením znalostí a dovedností studenta, které získá absolvováním předmětu a samostatným studiem. Předměty ukončené zkouškou jsou označeny ve studijním plánu. 2. Formu a podmínky zkoušky stanoví katedry, které v rámci své působnosti zkoušky realizují. 3. Zkoušky mají písemnou, ústní nebo kombinovanou formu. Za součást hodnocení je možno považovat písemné či jiné práce, které byly studentům uloženy v průběhu výuky.

6 4. Zkoušky vykonávají studenti u těch zkoušejících, kteří jsou k tomu pověřeni příslušnou katedrou. Zkoušky probíhají v rámci řádného zkouškového období, případně v prodlouženém (opravném) zkouškovém období. 5. Studenti se ke zkoušce přihlašují prostřednictvím školního informačního systému, a to zápisem do seznamu zkoušek k příslušnému předmětu a termínu. Přihlášení ke zkoušce je pro studenta zavazující. V případě, že se student nedostaví bez řádné omluvy ke zkoušce, je klasifikován jako neuspěl. Řádnou omluvu je student povinen doložit příslušným potvrzením (např. potvrzení o lékařském ošetření, potvrzení o ošetřování člena rodiny apod.) na studijním oddělení nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí termínu. 6. Jestliže student nesplnil některý z požadavků připuštění ke zkoušce, nemůže být ke zkoušce připuštěn. Vyučující však může určit i v rámci daného zkouškového období náhradní termín pro splnění těchto požadavků. 7. Zkoušející může povolit studentovi s přihlédnutím k výsledkům studia konání zkoušky před ukončením výuky v příslušném semestru, ne však dříve než 1 týden před koncem výuky a v plném rozsahu požadavků (zkouška v předtermínu). Zkouška v předtermínu se považuje za řádnou zkoušku s důsledky dle tohoto řádu. 8. Výsledek zkoušky klasifikuje zkoušející známkami A, B, C, D, E nebo F v souladu s čl. 5 odst. 4 tohoto řádu. Hodnocení zkoušky zapíše zkoušející do informačního systému školy a případně do studentova výkazu o studiu. 9. V případě, že byl student hodnocen známkou neuspěl, má právo zkoušku dvakrát opakovat. 10. Jestliže student neukončil zapsaný předmět úspěšně, je povinen jej znovu zapsat v nejbližším semestru, kdy se uskuteční jeho výuka (dále jen opakovaný předmět ). Povinnost provést opakovaný zápis se nevyžaduje u předmětů, které jsou ve vztahu k danému studiu volitelné. 11. Studentovi, který ani po vyčerpání možností podle čl. 11 odst. 9 neukončil opakovaný předmět úspěšně, nevzniká právo zápisu do následujícího semestru (čl. 9 odst. 1 písm. a)). Nebo v případě vykonání alespoň řádného termínu nejpozději do konce řádného zkušebního období (dle harmonogramu akademického roku) může požádat rektora o mimořádný rektorský termín nebo o udělení výjimky (čl. 9 odst. 1 písm. c)). Žádosti jsou zpoplatněny dle vyhlášky prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy. Poplatek je student povinen uhradit před konáním zkoušky nebo podáním žádosti o výjimku. Pokud student poplatek neuhradí, nemůže zkoušku konat nebo není žádost o výjimku postoupena rektorovi. Pokud rektor žádosti nevyhoví, nebo pokud student neuspěje ani v rektorském termínu, končí jeho studium. 12. Student, který si zažádá o rektorský termín opakovaně zapsaného předmětu, a bude chtít navštěvovat přednášky následujícího semestru, zaplatí zálohu na školné dle vyhlášky prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy. Při zápisu do semestru doplatí zbývající výši školného. Čl. 12 Zápočty 1. Zápočty se udělují v předmětech dle studijního plánu. 2. Podmínky získání zápočtu stanoví vyučující v návaznosti na obsah předmětu uvedený

7 v sylabu. Udělení zápočtu je především shrnutím výsledků práce studenta v průběhu celého semestru. 3. Zápočet je možno složit v předtermínu, maximálně dva týdny před ukončením výuky. Udělení zápočtu se provádí označením započteno do informačního systému školy a případně do studentova výkazu o studiu. 4. Studentu prezenční formy studia, který z vážných důvodů nevykonal odbornou praxi, může rektor na jeho žádost stanovit náhradní termín, příp. plně adekvátní formu praxe. 5. V případě, že student v zápočtu neuspěje, má právo na dva opravné termíny 6. V případě, že student neuspěl u řádného ani opravných termínů, postupuje se podle čl. 11, odst. 10 a 11. Čl. 13 Uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu 1. Předměty, které student absolvoval na SVŠE nebo na jiné vysoké škole v uplynulých pěti akademických letech, mu mohou být uznány, jsou-li úspěšně ukončeny hodnotícím stupněm A, B, C, D nebo E nebo zápočtem. 2. Žádost o uznání zkoušek a zápočtů se podává písemně na studijním oddělení. Žádost musí být doložena dokladem o jejich klasifikaci a předloženém obsahu předmětů. 3. O uznání rozhodne garant předmětu nebo rektorem pověřená osoba do 30 dnů od podání žádosti o uznání zkoušek a zápočtů. Uznání zkoušek či zápočtů se zapisuje do informačního systému školy a případně do studentova výkazu o studiu slovy uznáno a příslušná známka či započteno. 4. Žádost musí být podána na studijní oddělení nejpozději do 5 dnů ode dne zápisu ke studiu. Žádost je zpoplatněna dle vyhlášky prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy. 5. Možnosti uznání vybraných předmětů absolvovaných na VOŠ se řídí vyhláškou rektora. Čl. 14 Ověřování výsledků odborné praxe 1. Způsob ověřování výsledků odborné praxe je stanoven studijním plánem. Zápočet za vykonání odborné praxe student získá za odevzdání Potvrzení o vykonání praxe a Hodnocení pracoviště praxe. Před zahájením odborné praxe student doručí na studijní oddělení SVŠE jím a příslušným subjektem podepsanou smlouvu. 2. Student, který nesplnil podmínky, a praxe mu nebyla započtena, může požádat rektora o vykonání náhradní praxe. Čl. 15 Výkaz o studiu 1. Student si v souladu se studijním plánem daného studijního oboru zapisuje předměty pro příslušný semestr do výkazu o studiu.

8 2. Výkaz o studiu se zapsanými předměty předkládá studijnímu oddělení v den zápisu do semestru. Studijní oddělení ověří úplnost zapsaných předmětů a pod poslední předmět vyznačí doložku Řádně zapsán. 3. Student je povinen si zajistit zápis studijních výsledků do výkazu o studiu. 4. Článek č. 15 se netýká studentů kombinované formy studia zapsaných do 1. semestru počínaje AR 2011/2012 a prezenční formy studia zapsaných do 1. semestru počínaje AR 2014/2015. Čl. 16 Přerušení studia 1. Rektor může na základě odůvodněné písemné žádosti studenta rozhodnout o přerušení studia. Přerušit studium je možné v rámci studia bakalářského studijního programu dvakrát, zpravidla v minimální délce 1 semestr. Celková doba přerušení studia nesmí být delší než 2 roky. 2. Rektor určí začátek, konec přerušení i podmínky opětovného zařazení studenta do výuky za splnění podmínek v čl. 9 odst. 1 písm. a), b), c). Pominou-li důvody přerušení studia, může rektor na žádost studenta ukončit přerušení studia i před uplynutím stanoveného termínu. 3. V době přerušení studia není osoba studentem. Vztah studenta vůči škole po dobu přerušení studia se řídí obecně závaznými předpisy. 4. Při ukončení přerušení studia nebo po uplynutí celkové doby přerušení studia je student povinen se dostavit k zápisu do semestru v termínu uvedeném v rozhodnutí rektora o přerušení studia dle harmonogramu příslušného akademického roku na studijní oddělení, jinak se má zato, že zanechal studia. 5. Po přerušení studia se student zapisuje do semestru určeném v rozhodnutí rektora o přerušení studia. Ke dni zápisu se přerušení studia ukončuje. 6. Pokud student žádá o přerušení studia a chce využít prodlouženého zkouškového období k vykonání zbývajících zkoušek, je účast na zkoušce podmíněna uhrazením poplatku dle vyhlášky prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy. 7. Po opětovném zápisu hradí student školné, a to ve výši školného stanoveného na příslušný akademický rok. 8. Student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia dle čl. 16 odst. 1, ani do maximální doby studia stanovené tímto řádem. Na žádost studenta může rektor ukončit přerušení studia i před koncem uznané doby rodičovství. Čl. 17 Zvláštní ustanovení o průběhu studia V souvislosti s péčí o dítě má student právo na prodloužení lhůt pro splnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku vyplývajícího z tohoto řádu o dobu, po kterou by jinak trvalo jeho čerpání mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší.

9 1. Studium se ukončuje Čl. 18 Ukončení studia a) úspěšným složením státní závěrečné zkoušky podle 45 odst. 3 zákona, (dále jen řádné ukončení studia ), b) nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle tohoto řádu ( 56 odst. 1 písm. b) zákona, c) zanecháním studia ( 56 odst. 1 písm. a) zákona), d) vyloučením ze studia podle 65 odst. 1 písm. c) nebo 67 zákona ( 56 odst. 1 písm. e)), e) odnětím akreditace nebo zánikem akreditace programu podle 80 odst. 4 zákona ( 56 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona). 2. Dnem ukončení studia a) podle odstavce 1 písm. a) je den vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky, b) podle odstavce 1 písm. b) nebo d) je den, kdy příslušné rozhodnutí nabylo právní moci, c) podle odstavce 1 písm. c) je den doručení písemného oznámení o zanechání studia škole, d) podle odstavce 1 písm. e) je den stanovený 56 odst. 2 zákona. 3. Dnem ukončení svého studia přestává být osoba studentem SVŠE. 4. Osobám, jejichž studium bylo ukončeno podle odstavce 1 písm. e), zajistí rektor dnem ukončení tohoto studia zápis do studia obsahově obdobného programu uskutečňovaného na SVŠE nebo jiné vysoké škole. 5. Dokladem o ukončení studia podle odstavce 1 písm. a) je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Čl. 19 Uzavírání studia Student je povinen uzavřít studium nejpozději v pátém akademickém roce. Čl. 20 Státní závěrečná zkouška 1. Státní závěrečnou zkoušku (dále jen SZZ ) může konat student, který splnil následující požadavky v termínech stanovených rektorem: a) uzavřel poslední ročník a odevzdal výkaz o studiu (pokud mu byl vydán, viz čl. 15 odst. 4) k ověření, b) odevzdal bakalářskou práci ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě v pevné vazbě (z nichž jedna je určena pro vedoucího práce a druhá pro archivaci ve škole) a jednou v kroužkové vazbě pro oponenta; totožnou verzi práce vložil do IS Theses, c) ke SZZ se student přihlásí prostřednictvím školního informačního systému v souladu s termíny určenými SVŠE.

10 2. SZZ se koná před zkušební komisí, průběh SZZ a vyhlášení výsledku jsou veřejné. 3. Právo zkoušet při SZZ mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení akademickou radou. Členy zkušební komise jmenuje rektor. MŠMT může jmenovat další členy zkušební komise z významných odborníků v daném oboru. 4. Členy zkušební komise pro obhajobu bakalářské práce jsou také vedoucí a oponent bakalářské práce, pokud se obhajoby účastní. 5. Průběh SZZ řídí předseda, kterého z členů zkušební komise jmenuje rektor. O konání SZZ se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a všichni členové komise. 6. Komisi tvoří nejméně 4 členové. 7. SZZ musí student vykonat nejpozději do dvou let od uzavření posledního ročníku studia, maximálně však do doby dvojnásobku stanovené doby studia. 8. Termíny pro konání SZZ stanoví pro příslušný akademický rok rektor a zveřejní je na elektronické úřední desce SVŠE. 9. Části SZZ a požadavky na bakalářskou práci jsou dány akreditovaným studijním programem. 10. SZZ se koná v jeden den. Na zdůvodněnou žádost studenta může být zkouška rozdělena. 1. Jednotlivé části SZZ se hodnotí stupni: A, B, C, D, E nebo F. 2. Celkové hodnocení SZZ: Čl. 21 Hodnocení státní závěrečné zkoušky A průměr jednotlivých částí SZZ < 1,25, B průměr jednotlivých částí SZZ 1,25 a zároveň < 1,75 (žádná část SZZ nesmí být hodnocena známkami D, E), C průměr jednotlivých částí SZZ 1,75 a zároveň < 2,25, D průměr jednotlivých částí SZZ 2,25 a zároveň < 2,75, E průměr jednotlivých částí SZZ 2,75 a zároveň < 3, Celkový prospěch u SZZ je hodnocen: a) prospěl s vyznamenáním, dosáhl-li student v průběhu celého studia průměrného prospěchu do 1,50 a nebyl nikdy hodnocen E, a pokud celkový výsledek SZZ je hodnocen A nebo B, b) prospěl, byl-li student v každé části státní závěrečné zkoušky hodnocen alespoň E, c) neprospěl, byl-li student alespoň z jedné části SZZ hodnocen stupněm neuspěl (F). 4. Student, jehož celkový výsledek státní zkoušky v řádném termínu je neuspěl, může státní zkoušku opakovat v opravném termínu. Nestanoví-li rektor jinak, je opravný termín zařazen na období státních zkoušek následujícího semestru. 5. Opakovat státní zkoušku lze nejvýše dvakrát. Student opakuje pouze ty její součásti, v nichž byl hodnocen stupněm neuspěl. Do termínu opakované státní zkoušky může rektor studentovi prezenční formy přerušit studium. Výše školného je stanovena vyhláškou prorektora pro studijní činnost a rozvoj školy.

11 6. Doba takto přerušeného studia se nezapočítává do celkové doby přerušení. Rektor může stanovit další podmínky pro organizaci opravných termínů a přihlašování k nim. 7. Poslední část státní zkoušky ve studiu musí student úspěšně vykonat nejpozději v semestru, po jehož ukončení uplyne od doby zápisu do tohoto studia dvojnásobek standardní doby studia. Studentovi, který v této lhůtě státní zkoušku úspěšně nevykoná, je ukončeno studium podle čl. 18 odst. 1 písm. b). 8. Pokud vedoucí bakalářské práce nedoporučí příslušnou bakalářskou práci k obhajobě, student má právo přistoupit k obhajobě bakalářské práce. 9. Pokud student neobhájí bakalářskou práci, rozhodne zkušební komise o přepracování práce (téma zůstane zachováno), nebo doporučí vypracování nové bakalářské práce. 10. Nedostaví-li se student ve stanoveném termínu ke konání SZZ, na který se závazně přihlásil, a neomluví-li přijatelně svou neúčast do 5 pracovních dnů po uplynutí termínu, je u SZZ hodnocen stupněm neprospěl. 11. Uzná-li rektor uváděný důvod neúčasti u SZZ za oprávněný, omluví jeho neúčast a student může konat zkoušku v dalším termínu stanoveném pro SZZ. Takto omluvený termín studentovi nebude započítán. Čl. 22 Zanechání studia 1. Student, který hodlá zanechat studia, oznámí své rozhodnutí písemně rektorovi zároveň s prohlášením, že nemá vůči SVŠE finanční či jiné závazky. Rektor bere toto sdělení na vědomí. Dnem ukončení studia v případě zanechání studia je den doručení písemného oznámení o zanechání studia škole. 2. Studentovi, který zanechal studia, vydá studijní oddělení na jeho žádost potvrzení o vykonaných zkouškách. V potvrzení se uvede, že student studium nedokončil. Čl. 23 Závěrečná ustanovení 1. Tento Studijní a zkušební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a nahrazuje předchozí znění tohoto řádu. 2. O výjimkách ze studijního a zkušebního řádu rozhoduje rektor. 3. Tento Studijní a zkušební řád byla schválen Akademickou radou dne 14. listopadu doc. Ing. Hana Březinová, CSc. rektorka

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento studijní a zkušební řád je vydáván za účelem zajištění organizace průběhu studia na Vysoké

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague Článek 1 Studium a jeho organizace 1. Studium na VŠ UNYP je organizováno v těchto studijních programech: Applied Social Sciences, Business Administration,

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Kód: SD/01/18 Druh: Směrnice děkana Název: Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně Organizační Fakulta aplikované informatiky

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl

SMĚRNICE S 03/2018. Organizační a klasifikační řád pro VOŠ Název předpisu: Změny: č. předpisu. název předpisu účinnost od záznam provedl Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most SMĚRNICE

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Mendelovy

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 směrnice č. 8 děkana Fakulty architektury VUT v Brně PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 doplnění Studijního a zkušebního řádu VUT Úvodní ustanovení

Více

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o.

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na PŘÍPRAVU STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ A ZÁPISY

Více

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání

Zásady studijního a zkušebního řádu. Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. platné pro účastníky. programů celoživotního vzdělávání Zásady studijního a zkušebního řádu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni platné pro účastníky programů celoživotního vzdělávání (2011) 1 Část první Obecná ustanovení Článek l Platnost zásad

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Čl.1 Obecná ustanovení 1. Studijní a zkušební řád Fakulty životního prostředí UJEP (dále jen SZŘF ) platí pro studenty všech studijních programů

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha

Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha Studijní a zkušební řád leden 2009 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno v

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. vydává v souladu s ustanovením

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy evropských a regionálních studií, z. ú. Článek 1

Studijní a zkušební řád Vysoké školy evropských a regionálních studií, z. ú. Článek 1 Studijní a zkušební řád Vysoké školy evropských a regionálních studií, z. ú. Článek 1 Organizace studia (1) Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. (dále VŠERS ) je soukromou vysokou školou

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. března

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY společnosti Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C 251340, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: 25. 7. 2016 Číslo jednací: Informace

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. Studijní a zkušební řád Část první Úvodní ustanovení Článek 1: Studijní a zkušební řád ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. (dále jen studijní a zkušební řád ) se vztahuje

Více

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV OR č. 18/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV Datum vydání: 22. 7. 2016 Účinnost od: 22. 7.

Více

Čl. 3 Podmínky přijetí ke studiu Čl. 4 Podmínky přijetí ke studiu cizinců

Čl. 3 Podmínky přijetí ke studiu Čl. 4 Podmínky přijetí ke studiu cizinců STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Článek 1. ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SZZ Článek 2. Obsah a forma SZZ

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Článek 1. ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SZZ Článek 2. Obsah a forma SZZ Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 29. ledna 2018 ZCU 002094/2018/DFPE/For Vyhláška děkana č. 2VD/2018 Organizační zabezpečení

Více

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02 (jsou nedílnou součástí Školního řádu) ZPRACOVÁNY DLE Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení a klasifikace

Více

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015 Oddíl č.1 Úvodní ustanovení 1. Směrnice č.4 děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu (dále jen směrnice) v akademickém roce 2014/2015 doplňuje

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1

Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Opatření děkana č. 20/2012 k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK 1 Čl. 1 Jednooborové a dvouoborové studium 1. Bakalářské a magisterské studium má dvě varianty:

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů Vyšší odborná škola elektrotechnická Františka Křižíka 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16 Hodnocení výsledků vzdělávání studentů Klasifikační řád VOŠ Datum účinnosti: od 1. 2. 2017 1 Ing. Miloš Kodad ředitel

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. prosince 2018

Více

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období:

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období: UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 5/2016 Věc: Směrnice o státních závěrečných zkouškách bakalářských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. června 2017

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008

Univerzita Karlova v Praze. Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008 Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 19/2006 a 19/2008 Název: Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na FSV, 1. LF, FTVS, HTF, LF Hradec Králové, FF, MFF

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. března 2017

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 18. září 2017 ČÁST I Článek 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje podmínky celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemickotechnologické

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity v Brně Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.9.2003 do 22.7.2004) Část první Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Směrnice děkana č. 7/2010 a 10/2013 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto Opatření děkana pro organizaci studia

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 14. července 2015

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 14. července 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. července 2015

Více

Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Část sedmá

Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Část sedmá Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Studijní a zkušební řád studia v magisterských studijních programech Hradec Králové 2005 Obsah: Část první Úvodní ustanovení. 3 Část druhá Organizace

Více

Studijní a zkušební řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Studijní a zkušební řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů dne. září 2014 pod č.

Více

Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity v Brně Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.9.2002 do 31.8.2003) Část první Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Studijní a zkušební řád (SZŘ) nástrahy studia aneb podklady k přežití na MU

Studijní a zkušební řád (SZŘ) nástrahy studia aneb podklady k přežití na MU Studijní a zkušební řád (SZŘ) nástrahy studia aneb podklady k přežití na MU jsou uvedeny pouze ty nejvýznamnější části důležité v průběhu studia v případě potřeby je vhodné nahlédnout do úplné verze SZŘ:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 15) Dokumentace integrovaného systému R 05 -VSLG/01 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Funkce Prorektor pro studium

Více

Studijní a klasifikační řád VOŠ (průběh vzdělávání, pravidla hodnocení studentů denní a kombinované formy)

Studijní a klasifikační řád VOŠ (průběh vzdělávání, pravidla hodnocení studentů denní a kombinované formy) Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Tur nov, Skálova 373, příspěvková organizace Vzdělávací program: 82-42-N/05 Restaurování kovů, minerálů a organolitů Obor: 82-42-N Konzervátorství

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Univerzita Karlova v Praze 116 39 Praha 1-Nové Město Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Strana 1 (celkem 6) IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 0 8 ČJ. 4599/2008

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. července 2017

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT Záhlaví Úplné znění ke dni: 1. září 2018 Zapracovává: Dodatek č. 1 Registrace Stipendijní řád VUT registrován: dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Dodatek č. 1

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Čl. 1 Úvodní

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více