Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Diplomová práce Autor: Jekaterina Velková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha březen, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. V Praze dne Jekaterina Velková

3 Poděkování: Chtěla bych poděkovat vedoucí své diplomové práce paní Ing. Olze Šeflové za odborné konzultace, cenné náměty a věcné připomínky, za pomoc a vstřícný přístup při vedení této diplomové práce.

4 Anotace Předmětem diplomové práce Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR je charakteristika hypotečních úvěrů na bydlení, analýza jejich parametrů a úrokových sazeb. První kapitola práce je teoretickým vymezením problematiky hypotečních úvěrů včetně stručné charakteristiky jejich základních parametrů. Další kapitola je věnována analýze nabídky hypotečních produktů určených k financování bydlení u pěti významných bankovních subjektů českého trhu. Praktickou části práce je zkoumání vlivu úrokové sazby na poskytování hypotečních úvěrů, analýza faktorů, které ji ovlivňují, a komparace způsobů úročení hypoték. Na závěr práce jsou formulovány výsledky analýz a vymezeny vývojové trendy hypotečního bankovnictví v České republice. Annotation The subject of diploma thesis Analysis of the current status and trends in mortgage lending in the Czech Republic is a characteristic of mortgage loans, the analysis of their parameters and interest rates. The first chapter is the theoretical definition of the mortgage loan problem including a brief description of its basic parameters. Next chapter is devoted to analysis of supply of mortgage products designed to finance housing by the five major banking institutions on the Czech market. The practical part of this work is research the impact of interest rates on mortgage loans, the analysis of the factors influencing on it and comparison of methods interest mortgages. Finally, there are the analyses results and defining trends in the development of mortgage banking in the Czech Republic. Klíčová slova: Hypoteční úvěr, hypotéka, banka, financování, úroková sazba Keywords: Mortgage loan, mortgage, bank, financing, interest rate

5 Obsah Úvod... 7 Metodologie Teoretické vymezení problematiky hypotečních úvěrů Parametry hypotečního úvěru Legislativní rámec Účelovost hypotečního úvěru Výše úvěru Způsob čerpání hypotečního úvěru Způsob splácení Splatnost úvěru Úročení Zajištění hypotečního úvěru Hypoteční zástavní listy (HZL) Státní podpora k hypotečním úvěrům (Státní finanční podpora - SFP) Výhody a nevýhody hypotečního úvěru pro klienta Analýza parametrů hypotečních úvěrů na bydlení u vybraných bank Československá obchodní banka, a.s. - ČSOB Česká spořitelna, a.s. ČS Hypoteční banka, a.s. - HB UniCredit Bank Czech Republic, a.s. - UCB Raiffeisenbank, a.s. - RB Vyhodnocení analýzy parametrů hypotečních úvěrů na bydlení Vliv úrokových sazeb na poskytování hypotečních úvěrů Úroková sazba Fixní úroková sazba Variabilní úroková sazba Základní úroková sazba Analýza faktorů ovlivňujících výši úrokových sazeb Výše hypotečního úvěru Splatnost hypotečního úvěru Doba fixace úrokové sazby

6 3.2.4 Výsledky analýzy faktorů ovlivňujících výši úrokových sazeb Analýza způsobů úročení hypotečních úvěrů Nabídka hypotečních úvěrů s variabilní úrokovou sazbou na trhu Porovnání fixních a variabilních úrokových sazeb Výsledky analýzy způsobů úročení hypotečních úvěrů Vývojové trendy Hypotéka online Hypotéka po webu Virtuální pobočka Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých grafů, tabulek

7 Úvod Do seznamu základních potřeb moderního člověka kromě jídla, pití, pocitu bezpečnosti a finanční jistoty patří mimo jiné i otázka bydlení. Kaţdý občan alespoňjednou ve svém ţivotě řešil problém ubytování, a to buď nájmem nebo koupí bytu. Pořízení vlastního bydlení je jednou z nejsloţitějších otázek. V některých případech je hypoteční úvěr pouze jediným řešením. Hypoteční úvěr je bankovním produktem, který se vyznačuje hlavně dlouhou dobou splatnosti a způsobem zajištění - zástavním právem k nemovitosti. Oba tyto faktory představují největší rizika pro klienta, a to hlavně tím, ţe klient je v situaci finanční závislosti na několik desítek let dopředu. A proto hlavním parametrem při výběru produktu hypotečního bankovnictví se stává úroková sazba. Pro sledování vývoje úrokových sazeb na českém bankovním trhu byl zvolen ukazatel FINCENTRUM HYPOINDEX. Tento ukazatel je součástí projektu FINCENTRUM HYPOINDEX, který připravila společnost Fincentrum ve spolupráci s 11 bankami poskytujícími hypoteční úvěry. V rámci tohoto projektu jsou sledovány základní ukazatele hypotečního bankovního trhu, a to hlavně výše průměrné úrokové sazby, počet a objem hypoték, jejich průměrná výše a účel pouţití. Mezi ně patří i ukazatel FINCENTRUM HYPOINDEX, který je váţenou průměrnou úrokovou sazbou nově poskytovaných hypotečních úvěrů pro fyzické osoby v daném kalendářním měsíci. Jako váha slouţí objem poskytnutých úvěrů, to znamená, ţe čím větší je podíl banky na hypotečním trhu, tím více tento bankovní subjekt ovlivňuje hodnotu celkového ukazatele. Údaje o vývoji úrokových sazeb hypoték jsou shromaţďovány uţ od roku Graf č. 1 zobrazuje vývoj ukazatelu FINCENTRUM HYPOINDEX na českém bankovním trhu. 7

8 Graf č. 1. Vývoj váţené průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů v době (p. a.). % Vývoj HYPOINDEXU v letech ,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3.55% Zdroj: zpracováno na základě údajů z webových stránek ( ). Graf č. 1 názorně ukazuje, ţe nejvyšší úrokové sazby hypoteční trh zaznamenal v roce Tento fakt vysvětluje pokles počtu a objemu sjednaných hypotečních úvěrů v této době. Nízké úrokové sazby se objevují v roce 2005 a také i v současné době, kdy jejich výše nepřesahuje hranici 3,7 % p.a. Ke dni má ukazatel FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotu 3,55 % p.a. Pro celkový přehled vývoje českého hypotečního trhu je potřeba uvést také objem poskytnutých hypotečních úvěrů, a to hlavně občanům. Takovou informaci poskytuje graf č. 2. 8

9 Graf č. 2. Objem poskytnutých hypotečních úvěrů pro občany za dobu mld. Kč 160 Objem poskytnutých hypoték na bytové potřeby pro občany 142, ,84 120,09 119, ,069 51,959 36,212 14,728 22,532 73,851 84,772 59, pololetí Zdroj: zpracováno na základě údajů z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ( ). Jak je vidět na grafu č. 2, hypoteční trh v České republice od roku 2001 zaznamenával fáze jak růstu, tak i poklesu. Aţ do roku 2007 objem poskytnutých hypoték neustále rostl a v roce 2007 dosáhl svého maxima, kdy objem hypotečních úvěrů přesáhl hranici 140 mld. Kč. Rok 2009 se vyznačuje tím, ţe objem poskytnutých hypoték na bytové potřeby pro občany byl za posledních 10 let minimální a činil pouze 73 mld. Kč. Takový pokles hypotečního trhu lze částečně zdůvodnit vysokými úrokovými sazbami, zvýšením obezřetnosti bankovních subjektů, zpřísněním podmínek pro poskytnutí úvěrů a hlavně nejistotou lidí v době krize a obavami z finanční závislosti a platební neschopnosti. Od roku 2010 objem poskytnutých hypoték začal znovu růst a za první pololetí roku 2012 dosáhl skoro 60 mld. Kč, coţ přesáhlo úroveň roku Pro přehlednost údaje o vývoji objemu hypotečního trhu v České republice pouze za 1. pololetí určitého roku zobrazuje graf č. 3. 9

10 Graf č. 3. Objem poskytnutých hypotečních úvěrů pro občany za 1. pololetí roků Objem poskytnutých hypoték na bytové potřeby pro občany za 1. pololetí roků mld. Kč 80 74, , ,63 31, , ,03 10, ,55 59,93 56,39 39,65 38, Zdroj: zpracováno na základě údajů z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ( ). Graf č. 3 uvádí informaci o vývoji poskytnutých hypotečních úvěrů pouze za 1. pololetí určitého roku. Je patrné, ţe tento graf kopíruje graf č. 2, pouze objem hypotečních úvěrů za 1. pololetí roku 2010 je menší, neţ je tento ukazatel za rok 2009, i kdyţ celkový objem hypoték za rok 2010 je vyšší neţ za rok Takový nesoulad lze vysvětlit tím, ţe po razantnímu poklesu v roce 2009 se hypoteční trh pomalu oţivuje a nabírá sílu aţ ve 2. polovině roku. Ministerstvo pro místní rozvoj shromaţďuje také údaje o účelech hypotečních úvěrů pro občany. Graf č. 4 a graf č. 5 uvádí informace o celkové výši smluvní jistiny úvěrů a o počtu hypoték za určitý rok. 10

11 Graf č. 4. Smluvní jistina hypotečních úvěrů (HÚ) dle účelu úvěru u občanů. mld. Kč Smluvní jistina HÚ dle účelu úvěru u občanů ,36 9,09 10,07 6,84 12,07 17,3 10,36 15,61 25,99 5,62 22,57 43,88 6,38 28,82 65,64 35,09 95,83 11,37 23,86 68,2 21,88 11,9 16,9 45,05 18,29 18,4 48,1 27,43 25,4 66,25 14,11 16,07 29, pololetí HÚ ostatní HÚ na výstavbu HÚ na koupi Zdroj: zpracováno na základě údajů z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ( ). Mezi hlavní účely hypotečních úvěrů patří především výstavba a koupě nemovitosti. Na grafu č. 4 je vidět, ţe největší podíl na smluvní jistině všech hypoték za dobu mají hypoteční úvěry na koupi nemovitosti. V roce 2002 podíl hypoték na výstavbu nemovitosti a hypoték na její koupi byl přibliţně na stejné úrovni. Pak se proporce postupně mění, přičemţ roste také podíl hypotečních úvěrů na jiné účely. V roce 2011 jejich objem jiţ přesahuje objem úvěrů na výstavbu. 11

12 Graf č. 5. Počet hypotečních úvěrů (HÚ) dle účelu úvěru u občanů. tis. ks 90 Počet HÚ dle účelu úvěru u občanů 8, , ,152 20,724 13, ,356 18,109 11, ,816 5,761 8,883 10,943 9,611 21,159 7,624 16,106 10,562 14,78 31,89 44,083 54,492 13,753 36,872 8,006 9,619 26,626 10,187 29,361 13,486 40,604 8,645 8,829 18, pololetí HÚ ostatní HÚ na výstavbu HÚ na koupi Zdroj: zpracováno na základě údajů z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ( ). Graf č. 5 zobrazuje celkový počet hypotečních úvěrů podle jejich účelu pouţití. Lze znovu podotknout, ţe největší podíl mají hypoteční úvěry na koupi nemovitosti. Tento graf má orientační charakter a je uveden pro účel představy celkového počtu hypoték, poskytovaných na českém bankovním trhu za určitý rok. Jelikoţ se v této diplomové práce berou v úvahu pouze hypoteční úvěry, které jsou určeny na bydlení, je důleţité uvést jejich podíl na celkovém hypotečním trhu. Z tohoto důvodu do této práce jsou zařazeny následující grafy. 12

13 Graf č. 6. Smluvní jistina hypotečních úvěrů (HÚ) u občanů. mld. Kč 150 Smluvní jistina HÚ u občanů 12, ,83 9, ,15 6,27 10,7 61,37 8,95 91,89 130,03 99,09 7,96 6,81 75,74 65,9 107,91 5,36 53,37 Objem HÚ ostatních (mld. Kč) Objem HÚ na bydlení (mld. Kč) ,82 32,06 19,71 45, pololetí Zdroj: zpracováno na základě údajů z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ( ). Graf č. 6 zobrazuje celkový objem hypotečních úvěrů dle objektu úvěru. Je vidět, ţe smluvní jistina hypoték na bydlení několikanásobně převyšuje objem ostatních úvěrů. To znamená, ţe se většina hypotečních úvěrů poskytuje na řešení otázky bydlení, přičemţ objem takových úvěrů je méně citlivý na změny celkového objemu hypoték (s růstem celkové jistiny HÚ objem úvěrů na bydlení roste pomaleji, s poklesem celkové jistiny HÚ objem úvěrů na bydlení pomaleji klesá). Podíl hypoték na bydlení na celkovém počtu úvěrů je uveden na grafu č

14 Graf č. 7. Počet hypotečních úvěrů (HÚ) u občanů. tis. ks 90 Počet HÚ na bydlení u občanů 7, ,56 8,431 5, ,669 3,945 2,568 37,039 4,401 61,784 46,625 76,18 56,066 4,273 39,385 4,732 45,39 64,306 3,128 32,339 HÚ ostatní HÚ na bydlení 20 28, , pololetí Zdroj: zpracováno na základě údajů z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ( ). Hypoteční úvěry na bydlení převaţují nad ostatním úvěry i ve svém počtu. Nejvíce takových úvěrů bylo sjednáno v roce 2007, kdy toto číslo přesáhlo 76 tis. ks. Za 1. pololetí roku 2012 bylo zafixováno přes 32 tis. ks hypoték na bydlení, coţ je na úrovni roku Je zajímavé, ţe smluvní jistina takových úvěrů za tu samou dobu je mnohem vyšší, neţ smluvní jistina za rok Tento fakt lze vysvětlit tím, ţe průměrná smluvní jistina jedné hypotéky vzrostla. Například průměrná hodnota hypotečního úvěru v roce 2002 činila tis. Kč, v 1. pololetí roku 2012 průměrná hypotéka byla uţ ve výši tis. Kč, přičemţ nejvyšší průměrná částka úvěru byla v roce 2008 a činila tis. Kč. Produkty hypotečního bankovnictví jsou poskytovány nejenom občanům, ale i municipalitám a podnikatelským subjektům. Celkový přehled o mnoţství hypotečních úvěrů poskytuje následující graf č

15 Graf č. 8. Celkový počet a objem hypotečních úvěrů za období Hypoteční úvěry celkem za období ,05 184, ,31 24,81 32,165 14,837 21,545 68,13 98,32 47,59 52,388 41, ,66 69,189 85,757 69,67 141,19 95,86 89,75 72,721 66,25 45,229 52,048 36,669 Počet hypoték, tis. ks Objem hypoték, mld. Kč pololetí Zdroj: zpracováno na základě údajů z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ( ). Graf č. 8 zobrazuje celkovou situaci na českém hypotečním trhu v období Vývoj objemu hypotečních úvěrů a jejich počtu lze porovnat s vývojem úrokových sazeb. V období , kdy cena hypoték klesala a byla na niţší úrovni, počet sjednaných úvěrů rostl. Začátek roku 2007 měl ještě příznivé podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů, ale ve druhé polovině tohoto roku úrokové sazby začaly rychle růst a dosáhly svého maxima v roce Je zajímavé, ţe objem a počet poskytnutých úvěrů měly vysoké hodnoty právě v letech , přičemţ objem všech hypoték byl v roce 2008 nejvyšší. Takovou skutečnost je moţné pravděpodobně vysvětlit určitou setrvačnou silou procesu poskytování úvěrů a zpoţděnou reakcí, způsobenou jak lidským faktorem, kdy klienti kvůli nízkým úrokovým sazbám minulých období stále měli zájem o tento produkt, tak i zpoţděním během sjednávání a poskytování hypoték. Nicméně v roce 2009 se hypoteční trh propadl, počet a objem hypotečních úvěrů sjednaných za toto období byl nejmenší, úrokové sazby naopak měly vysoké hodnoty. Od roku 2010 sazby hypoték začaly klesat. Tento fakt vedl k postupnému oţivení celého trhu a zvýšení jak celkového počtu, tak i objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. 15

16 Všechny grafy, které byly uvedeny výše, ještě jednou potvrzují fakt, ţe poptávka po produktech hypotečního bankovnictví neustále roste. Pořízení nemovitosti buď formou koupě bytu, výstavby rodinného domu nebo jiným způsobem je běţnou součásti ţivota člověka, a proto analýza produktů hypotečních trhů zůstává i nadále aktuální. Cílem této diplomové práce je zhodnotit hypoteční úvěry na bytové potřeby u vybraných bank a vyhodnotit perspektivy hypotečního trhu v ČR s důrazem vlivu úrokových sazeb. 16

17 Metodologie Tato diplomová práce se skládá z několika částí. Úvodní část je věnována především kvantitativnímu vývoji jednotlivých parametrů hypotečního úvěrů z časového hlediska. Pro přehlednost dat jsou zkonstruovány grafy, které zachycují absolutní a relativní změny. Dále následuje charakteristika a analýza hypotečního úvěru jako bankovního produktu. Jeho teoretické vymezení se skládá ze stručného pohledu na jeho jednotlivé parametry a zahrnuje také s ním související charakteristiku HZL a problematiku státní finanční podpory. Kapitolou č. 3 je analýza parametrů hypotečních úvěrů na bydlení u vybraných bank. Pro účel zhodnocení základních charakteristik jednotlivých produktů hypotečního bankovnictví bylo zvoleno pět bankovních subjektů, kterými jsou dvě největší univerzální banky: Česká spořitelna, a. s., a Československá obchodní banka, a. s., univerzální banka se specializací na komerční bankovnictví - UniCredit Bank Czech Republic, a. s, Raiffeisenbank, a. s., a specializovaná banka Hypoteční banka, a. s. Stručný popis jejich produktů je důleţitý pro formulování závěru celé analýzy. Následující část práce je věnována úrokovým sazbám hypotečních úvěrů. Základ této kapitoly tvoří dvě analýzy. První analýza je zaměřená na faktory, které ovlivňuji výši úrokových sazeb hypotečních úvěrů. V rámci této analýzy byl zvolen ilustrační příklad, ve kterém byla snaha nasimulovat moţného potenciálního klienta. Jeho moţnosti a poţadavky byly zvolené tak, aby se co nejvíce přibliţovaly k realitě a zároveň umoţňovaly provedení analýzy a komparace. Pro analýzu a následné porovnání úrokových sazeb bylo také zvoleno pět jiţ zmíněných bank: Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB), Česká spořitelna, a.s. (ČS), Hypoteční banka, a.s. (HB), UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (UCB), Raiffeisenbank, a.s. (RB). Druhá analýza je věnována problematice fixního a variabilního úročení hypoték. Variabilní úroková sazba není v nabídce všech bank, a proto je uvedeno několik subjektů, které mají ve svém produktovém katalogu hypotéku s takovým typem úročení. Stručný popis jejich produktů je soustředěn hlavně na variabilní úrokovou sazbu a na základní opce hypotéky, které jsou důleţité pro klienta v rámci variabilního úročení a které se liší u různých bank. Poté je provedena samotná analýza a komparace výše variabilních a fixních úrokových sazeb, pro kterou byly zvoleny hypoteční úvěry bankovních subjektů, které 17

18 umoţňují provést výpočet těchto sazeb. V tomto případě byly vybrány banky: UCB, RB, mbank a GE Money Bank CZ. Výpočet příslušných úrokových sazeb se provádí na jiţ uvedeném ilustračním příkladě. Kapitola č. 5 představuje vývojové trendy hypotečního bankovnictví. Jejím obsahem je analýza regionální struktury trhu hypotečního zprostředkování, která se prováděla na regionální úrovni, a proto byla zaměřena především na regionální společnosti. Na základě jednotlivých kritérií s pouţitím různých zdrojů byla snaha zjistit počet subjektů, působících v jednotlivých regionech. Poté následovalo porovnáni objemu zprostředkování v jednotlivých krajích a vytvoření celkové struktury trhu hypotečního zprostředkování. V rámci této časti diplomové práce jsou také stručně popsány takové produkty českého bankovního trhu jako Hypotéka online, Hypotéka po webu a Virtuální pobočka. Základní zdroje, které byly pouţity v úvodní časti diplomové práci, jsou především zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech (platnost v rocích ), zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 21/1992 Sb., zákon o bankách, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, Nařízení vlády č. 616/2004 Sb., 28/2006 Sb. a 249/2002 Sb. Důleţitým zdrojem analýzy vývoje parametrů hypotečních úvěrů jsou také informace, které poskytují veřejnosti Ministerstvo pro místní rozvoj na svých webových stránkách, a data z projektu FINCENTRUM HYPOINDEX. Ve všech analýzách této práce byly pouţity údaje, které jsou uvedeny jednotlivými bankovními subjekty na svých webových stránkách, a také data vypočítané pomocí jejich online hypotečních kalkulaček. V rámci analýzy regionální struktury trhu hypotečního zprostředkování byly zpracovány údaje ze serverů firmy.cz, hypoteky.com, afiz.cz a firmyvkraji.cz. Je důleţité uvést, ţe v rámci zpracování diplomové práce autorka narazila na několik nedostatků, které mohly ovlivnit výsledky jednotlivých analýz a na které je samozřejmě upozorněno v textu práce. Jsou to především neúplnost dat, orientační charakter údajů, neschopnost nasimulovat některé faktory ovlivňující ve skutečnosti výsledek analýzy, nepřehlednost informace a omezenost ve výpočtových programech. Výsledkem diplomové práce je syntéza poznatků z jednotlivých analýz a prognóza budoucích vývojových trendů hypotečního bankovnictví. 18

19 1. Teoretické vymezení problematiky hypotečních úvěrů 1.1 Parametry hypotečního úvěru Legislativní rámec Základní obnovení v oblasti hypotečního bankovnictví v České republice nastalo v roce 1990, kdy vstoupil v platnost Zákon o dluhopisech č. 530/1990 Sb. Tento zákon vymezoval pojem hypotečních zástavních listů a definoval hypoteční úvěr jako úvěr s přesně stanoveným účelem, a to investice do nemovitosti. K rozvoji hypotečního trhu ale přispěl aţ Zákon č. 84/1995 Sb., tzv. hypoteční zákon, který se zakládal hlavně na zákonech č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, č. 21/1992 Sb., zákon o bankách, a na Obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. Od roku 2004 vstoupil v platnost Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., který v 28 definuje hypoteční úvěr takto: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. Nemovitost se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. Novinkou tohoto zákonu se stalo definování pojmu americká hypotéka, neboli neúčelového hypotečního úvěru. Kromě toho od roku 2004 má klient moţnost ručit za hypotéku nemovitostí, která se můţe nacházet mimo jiné i na území členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor (EHP). Částečně se hypoteční bankovnictví upravuje i v Občanském zákoníku a v Obchodním zákoníku, které obsahují hlavně zástavní právo a smlouvu o úvěr. Důleţitou roli hraje také Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, který charakterizuje podmínky získání bankovní licence a určuje bankovní dohled. 19

20 1.1.2 Účelovost hypotečního úvěru Otázka účelovosti hypotéky začala být aktuální od roku 2004, kdy byl zákonem poprvé definován neúčelový hypoteční úvěr, tzv. americká hypotéka. Od té doby všechny hypoteční úvěry lze rozdělit na: Účelový hypoteční úvěr s přesně stanoveným účelem pouţití. To znamená, ţe bankovní subjekt poskytuje takový úvěr na s klientem předem dohodnutý účel. Z toho vyplývá, kontrola pouţití finančních prostředků je v této situaci nedílnou součástí činnosti banky. Taková kontrola můţe probíhat pomocí doloţení kupní smlouvy klientem, číslem účtu, na které pak budou finanční prostředky poskytnuty. Při postupném čerpání úvěru je to hlavně čerpání pomocí jednotlivých faktur nebo proplacením prostředků na účet třetí osobě. Informace o účelu pouţití hypotečního úvěru sniţuje bance riziko spojené s poskytováním produktu, a proto klasická hypotéka má ve většině případů výhodnější úrokovou sazbu neţ hypotéka americká. Mezi nejčastější účely hypoték patří: koupě nemovitosti, její výstavba, rekonstrukce, modernizace nebo oprava, vypořádání společného jmění manţelů nebo dědictví, refinancování hypotečního úvěru, získání vlastnického podílu na nemovitosti apod. Neúčelový hypoteční úvěr, u kterého banka nevyţaduje od klienta informace ohledně pouţití finančních prostředků. Druhý název úvěru je americká hypotéka. Takový produkt je určen těm, kdo nemůţou vyhovět poţadavku banky na doloţení konkrétního účelu úvěru, nebo klientům, kteří neplánují pouţít finanční prostředky na investici do nemovitosti. Ve své podstatě je to spotřebitelský úvěr, který je ale vţdy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Právě kvůli způsobu zajištění úroková sazba neúčelového hypotečního úvěru je niţší, neţ úroková sazba klasického spotřebitelského úvěru. 20

21 1.1.3 Výše úvěru Výše hypotečního úvěru se můţe vyjadřovat jak v procentech, tak i v absolutní hodnotě. Mezi základní faktory, které ji ovlivňují, patří především: jednotlivé parametry klienta, např. jeho bonita, platební historie atd. výše investičního záměru (výše investice do nemovitosti), hodnota nemovitosti, na kterou se bude vztahovat zástavní právo. Minimální výše hypotečního úvěru se pohybuje kolem 300 tis. Kč. Maximální výše hypotečního úvěru se ve většině případů vyjadřuje v procentní hodnotě. Pravé hypotéky, které jsou financovány pomocí prostředků z hypotečních zástavních listů, jsou poskytovány přibliţně do výše 70 % obvyklé ceny zastavených nemovitostí. V současné době ale většina bankovních subjektů na trhu má ve své nabídce hypoteční úvěry aţ do výše 100 % ceny nemovitosti. Důvodem je schopnost bank financovat hypotéky i z jiných zdrojů. V případě neúčelových hypotečních úvěrů se lze často setkat s omezením ve výši 60 % od zastavené ceny nemovitosti nebo s maximální částkou hypotéky vyjádřenou v absolutní hodnotě Způsob čerpání hypotečního úvěru Při poskytování hypotečního úvěru existují dva základní způsoby jeho čerpání, a to: jednorázové čerpání v případě koupě nemovitosti, vypořádání spoluvlastnických nároků, refinancování úvěru atd. Banka převádí finanční prostředky bezhotovostním způsobem například na základě kupní smlouvy. postupné čerpání v případě výstavby, rekonstrukce či modernizace nemovitosti atd. Tato forma čerpání úvěru je výhodnější v případě, ţe nakládání s finančními prostředky bude probíhat v delší časové době. Banka stanoví klientovi kalendář, ve kterém jsou uvedeny částky a lhůty jednotlivých čerpání. Průběh a také i účelovost celého procesu čerpání hypotečního úvěru je kontrolována pomocí faktur a ostatní dokumentace. 21

22 Způsob čerpání úvěru, jeho podmínky a lhůty pro vyčerpání všech finančních prostředků jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci. Podle ní klient je povinen celou částku hypotéky vyčerpat, v případě porušení této povinnosti bankou můţe být naúčtována sankce. Je důleţité podotknout, ţe způsob a lhůty čerpání hypotéky jsou do určité míry předurčeny účelem hypotečního úvěru. Doba čerpání hypotečního úvěru je většinou omezená. Banka vyţaduje od klienta, aby všechny peněţní prostředky byly vyčerpány obvykle do 24 měsíců od data schválení úvěrové smlouvy Způsob splácení Splácení hypotečního úvěru probíhá pomocí uhrazení měsíční splátky klientem, která se skládá z úmorové sloţky (splácí se jistina úvěru) a z úrokové sloţky (splácí se úrok úvěru). Mezi základní způsoby splácení hypotečního úvěru patří: Anuitní způsob splácení Většina hypotečních úvěrů se splácí pomocí anuity. Podstatou tohoto způsobu splácení je konstantní výše měsíčních splátek, která se skládá z rostoucího úmoru jistiny a klesajícího úroku. Takţe výši měsíční splátky klient ví dopředu. To všechno umoţňuje naplánovat příjmy a hlavně výdaje rodinného rozpočtu. Jedinou nevýhodou anuity mohou být sankce za mimořádné splácení úvěru během fixního období. Progresivní způsob splácení. Měsíční splátka hypotečního úvěru s progresivním způsobem splácení se skládá z rostoucí úmorové časti a klesajícího úroku. Celková měsíční splátka postupně roste, přičemţ během prvního roku splatnosti úvěru je konstantní a její výše je niţší neţ u anuitního způsobu splácení. Později se splátka zvyšuje o určitý koeficient růstu. Takový způsob splácení hypotéky je vhodný hlavně pro klienty, pro které je niţší finanční zatíţení na počátku splácení potřebné kvůli malým příjmům, jenţ by se měly zvýšit v budoucnu. Takoví lidé by měli mít jistotu ve svém zaměstnání a v pravděpodobném růstu svých příjmů. Příkladem mohou slouţit mladé rodiny, absolventi, kteří stojí na počátku své kariéry nebo lidé, kteří jsou na mateřské dovolené. Nevýhodou progresivního způsobu splácení je především riziko, ţe se příjmy včas nezvýší, a klient se dostane do finančních potíţi. Kromě toho částka, která bude zaplacena na úrocích, bude vyšší, neţ v případě anuitního způsobu splácení. 22

23 Degresivní způsob splácení. Měsíční splátky při degresivním způsobu splácení se postupně sniţují, přičemţ úmorová část zůstává konstantní a úrok klesá. První rok má klient splátky, které jsou vyšší neţ v případě anuitního splácení hypotéky, v následujících obdobích měsíční splátky klesají o určitý koeficient poklesu. Podstatou tohoto způsobu splácení je větší finanční zatíţení na počátku splácení, které s postupem času klesá. To znamená, ţe jistina hypotečního úvěru se splácí rychleji a celková částka, která bude zaplacena na úrocích, je niţší. Zájem o takovou hypotéku mohou projevovat lidé, kteří mají vysoké příjmy v současnosti a kteří nemají jistotu v příjmech budoucích. Nevýhodou degresivního způsobu splácení je poţadavek banky na vyšší současné příjmy klienta. Navíc vyšší prvotní měsíční splátky, které klient je povinen zaplatit hned po velké investici do nemovitosti, mohou zatíţit rodinný rozpočet Splatnost úvěru Je známo, ţe hypoteční úvěr je příkladem dlouhodobého produktu. Doba jeho splatnosti se obvykle pohybuje od 5 do 30 let. Platí pravidlo, ţe čím doba splatnosti úvěru je delší, tím menší je výše měsíční splátky a tím větší částku zaplatí klient celkově na úrocích. Hypoteční úvěry s kratší dobou splatnosti se obvykle poskytují za účelem modernizace nebo rekonstrukce. V případě úvěrů s delší dobou splatnosti velký význam hraje věkové kritérium ţadatele. Důvodem je případný odchod do důchodu, který sniţuje příjem klienta a tím zvyšuje riziko nesplacení úvěru. Doba splatnosti hypotečního úvěru se sjednává mezi bankou a klientem při uzavírání smlouvy a je uvedená ve smluvní dokumentaci Úročení Úroková sazba je hlavním parametrem hypotečního úvěru. Existují dva typy sazby: pevná úroková sazba a pohyblivá úroková sazba. Pevná úroková sazba se stanovuje bankou na začátku doby splácení hypotéky a jenom v tom případě, pokud se klient pro ni rozhodne. Taková úroková sazba platí určité období, tzv. fixní období, které zvolí sám klient a během kterého je její výše neměnná. Fixace se stanoví obvyklé na dobu 1, 2, 3, 4, 5, 10 a 15 let. Po skončení doby fixace je banka oprávněna nabídnout klientovi novou úrokovou sazbu, která se bude odvíjet od aktuálních podmínek trhu. 23

24 1.1.8 Zajištění hypotečního úvěru Hypoteční úvěr se odlišuje od ostatních typů úvěrů způsobem zajištění, který je definován v Zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, následovně: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Nemovitost se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. Je důleţité uvést, ţe právní účinky zástavního práva k nemovitosti vznikají dnem vkladu do katastru nemovitostí. Tento proces je předmětem zákonu č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných právech k nemovitostem, a jeho novelizace zákonem č. 349/2011 Sb. Katastr nemovitostí působí na území České republiky od roku Jeho činnost je regulována zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, který je známý pod názvem katastrální zákon a ve kterém je uvedeno, ţe: Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona. Podle Občanského zákoníku za nemovitost lze povaţovat pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Takţe předmětem katastru nemovitosti jsou především pozemky v podobě parcel, katastrální území, budovy a stavby, které jsou spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory, rozestavěné budovy a nebytové prostory, ale také i právní vztahy a věcná práva k nemovitosti. Aby nemovitost mohla slouţit jako zajištění hypotečního úvěru, musí být splněna kritéria: Na nemovitosti nesmí být jiná zástavní práva (výjimkou muţe být pouze zástavní právo v případě zajištění úvěru, který byl poskytnut stavební spořitelnou, která s novou zástavou písemně souhlasí). 24

25 Nemovitost je bez plomby a věcného břemene řada bank je ochotná připustit existenci věcného břemene, ale neakceptovatelným je věcné břemeno doţivotního uţívání. Plombu by měla banka zkontrolovat, zjistit její důvod a ověřit moţnost dalšího zápisu. Nemovitost se zastavuje celá - pokud nemovitost vlastní několik vlastníků, je potřeba, aby byl souhlas všech spoluvlastníků. Otázka předkupního práva jeho existence ve většině případů nebrání zastavení nemovitosti, ale je schopná způsobit pokles její zástavní hodnoty. Je důleţité připomenout, ţe do katastru nemovitostí se zapisuje i rozestavěná nemovitost. V současné době klienti sjednávají k hypotečním úvěrům řadu jiných produktů. Mezi ně patří ţivotní pojištění klienta, které je povinné jen v některých případech, například kdyţ povolání ţadatele o hypotéku je nadměrně rizikové. Ale nejčastější pojištění, které banky vyţadují od svých klientů při sjednávání hypoték, je pojištění proti neschopnosti klienta hypoteční úvěr splácet. Takovou formou zajištění se vylučuje situace nesplácení úvěru z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání Hypoteční zástavní listy (HZL) Otázka HZL je těsně spjata s poskytováním hypotečních úvěrů. Je známo, ţe hypotéka je dlouhodobým produktem se splatností aţ 30 let. Pro bankovní subjekty je hypoteční úvěr dlouhodobou pohledávkou, která samozřejmě vyţaduje dlouhodobé prostředky na její financování. HZL jsou právě základním finančním zdrojem banky při poskytování hypotečních úvěrů. Hypoteční zástavní list je dluhopisem, který je upraven v Zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a v zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Zákon o dluhopisech definuje: Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos (dále jen "závazky z hypotečních zástavních listů") jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto zákona (náhradní krytí). 25

26 Definice HZL naznačuje, ţe jejich emise je vázána na hypoteční úvěry, které se vyznačují kvalitou svého způsobu zajištění zástavním právem k nemovitosti. Kromě toho všechny zdroje, které banka získá prodejem HZL, jsou pouţity na poskytování hypoték. Zákon o dluhopisech také uvádí, ţe: Pro řádné krytí souhrnu závazků ze všech hypotečních zástavních listů v oběhu vydaných jedním emitentem mohou sloužit pouze ty jeho pohledávky z hypotečních úvěrů nebo jejich části Tyto pohledávky nebo jejich části nesmí po dobu, kdy k takovému krytí slouží, převýšit 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí zajišťujících tyto pohledávky. Jak uţ bylo zmíněno, řádným krytím HZL jsou pohledávky z hypotečních úvěrů nebo pouze část těchto pohledávek. Existuje také i náhradní krytí HZL, kterým by měly být hlavně kvalitní a vysoce likvidní prostředky. Jako příklad lze uvést hotovost, vklady u České národní banky (ČNB), cenné papíry vydané ČNB a statní dluhopisy. V zákoně jsou stanoveny i pravidla emise HZL: Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank se sídlem v České republice. Hlavní podmínkou emise HZL je pro bankovní subjekty speciální povolení, neboli licence vydaná ČNB. HZL přináší svému majiteli výnos, který je tvořen pevně stanoveným úrokem z jeho jmenovité hodnoty. Je důleţité uvést, ţe tato úroková míra ovlivňuje výši úrokové sazby, za kterou bankovní subjekty poskytují klientům hypoteční úvěry. Rozdíl mezi úrokovými sazbami tvoří pak bankovní marţi, úroky z hypoték jsou vyšší neţ úroková míra HZL. HZL lze někdy pořídit na pobočkách emitující banky, na praţské burze cenných papírů a na RM-systému, některé emise jsou však výhradně určeny institucionálním investorům. Kromě toho HZL jsou cennými papíry, se kterými se veřejně obchoduje a lze je doporučit především investorům s malou zkušenosti v oblasti finančních trhů. Kvůli tomu, ţe tyto dluhopisy jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů a kvalita emitenta je regulována licenci ČNB, patří HZL do seznamu jedněch z nejbezpečnějších cenných papírů. 26

27 1.2 Státní podpora k hypotečním úvěrům (Státní finanční podpora - SFP) Finanční podpora při poskytování hypotečních úvěrů se můţe projevovat pomocí několika způsobů: nízko úročeným půjčkám, dotací na úroky nebo odpočtem zaplacených úroků od základu daně. V současné době platí dvě nařízení vlády, které umoţňují získat finanční prostředky s niţším úročením na financování nemovitosti. Nařízení vlády č. 616/2004 Sb. Toto nařízení vlády upravuje moţnost získání úvěru do výše 300 tis. Kč na pořízení vlastního bydlení. Takový úvěr lze sjednat jako samostatný produkt anebo ho lze kombinovat i s účelovým hypotečním úvěrem od bankovního subjektu nebo stavební spořitelny. Schválení, poskytování a případné čerpání úvěru má na starosti Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), který vyţaduje od potenciálního klienta splnění určitých podmínek. Základní parametry úvěru: Výše do 300 tis. Kč, Splatnost do 20 let, anuitní způsob splácení, Úroková sazba 2 % p.a., Moţnost mimořádných splátek kdykoliv zdarma, Moţnost přerušit splácení úvěru v případě závaţných situacích, Je povinnost doloţení svých příjmů a prokázání schopnosti úvěr splácet, Je nutné úvěr zajistit, a to ručitelským (příp. exekutorským) závazkem, ne však nemovitostí. Účelem úvěru můţe být: výstavba bytu, výstavba bytu v rodinném domě, koupě bytu, koupě rodinného domu s jedním bytem, úhrada převodu členských práv a povinností v bytovém druţstvu (pokud příjemce úvěru se stane nájemcem druţstevního bytu) atd. Ţadatelem úvěru můţe být: Osoby do 36 let, ţijící v manţelství, 27

28 Osoby do 36 let, neţijící v manţelství, ale pečující alespoň o 1 dítě, Osoba, která podle devizového zákona můţe nabývat nemovitost v ČR, Osoba, vč. jejího manţela/ky, nesmí v době ţádosti vlastnit byt, bytový dům, rodinný dům nebo být nájemcem druţstevního bytu, Osoba, vč. jejího manţela/ky, která v minulosti nedostala příspěvek na koupi nebo výstavbu bytu. Nařízení vlády č. 28/2006 Sb. Ode dne je v platnosti nové nařízení vlády, které dává moţnost získat finanční prostředky s nízkým úrokem na modernizaci bydlení. Tento úvěr znovu řeší SFRB, ale jeho maximální výše se uţ pohybuje do 150 tis. Kč. Základní parametry úvěru: Výše do 150 tis. Kč, Splatnost do 10 let, anuitní způsob splácení, Úroková sazba 2 % p. a., Moţnost mimořádných splátek kdykoliv zdarma, Moţnost přerušit splácení úvěru v případě závaţných situacích, Je povinnost doloţení svých příjmů a prokázání schopnosti úvěr splácet, Je nutné úvěr zajistit, a to ručitelským závazkem, ne však nemovitostí. Účelem úvěru můţe být: modernizace, stavební práce a udrţovací práce na bytovém nebo rodinném domě, bytu v osobním nebo druţstevním vlastnictví atd. Podmínkou je to, aby nemovitost slouţila jeho příjemci trvalým bydlením po celou dobu splatnosti úvěru. Podmínky, které by měl splňovat příjemce úvěru, jsou stejné jako při poskytování finanční podpory podle Nařízení vlády č. 616/2004 Sb. Nařízení vlády č. 249/2002 Sb. Finanční podpora podle tohoto nařízení byla poskytována ve formě sníţení úrokové sazby k hypotečním úvěrům, které byly určeny k financování bydlení. Kvůli tomu, ţe průměrné 28

29 úrokové sazby podporovaných hypotečních úvěrů jsou pod hranici 5 % p. a., Ministerstvo pro místní rozvoj zastavilo poskytování finanční podpory hypoték pro mladé. Takţe v současné době se úroková dotace hypotečních úvěrů nevyplácí. Odpočet úroků od základu daně z příjmu Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob částku ve výši úroků, které byly zaplaceny ve zdaňovacím období v rámci úvěru ze stavebního spoření nebo při splácení hypotečního úvěru na bytové potřeby (například výstavba nebo koupě rodinného domu nebo bytu), sníţenou o státní příspěvek. Maximální částka uplatněných úroků nesmí překročit hranici 300 tis. Kč ze všech úvěrů za domácnost (80 tis. Kč s účinností od ). Podmínkou je, aby poplatník po celou dobu zdaňovacího období byt nebo rodinný dům vlastnil a uţíval ke svému trvalému bydlení nebo k bydlení druhého z manţelů, rodičů, prarodičů nebo potomků. 1.3 Výhody a nevýhody hypotečního úvěru pro klienta Jako kaţdý produkt na trhu má účelový hypoteční úvěr své výhody a nevýhody. Je důleţité upozornit, ţe jelikoţ zájem o úvěr pochází ze strany klienta, výhody a nevýhody budou zhodnoceny z jeho úhlu pohledu. Výhody hypotečního úvěru: Získání finančních prostředků na financování bydlení hypoteční úvěr je často jedinou moţnosti, jak řešit finanční otázku při pořízení nemovitosti za relativně krátkou dobu. Dlouhá doba splatnosti úvěru splácení celkové výše úvěru delší dobu sniţuje měsíční náklady klienta. Hypoteční úvěr lze získat aţ do výše 100 % hodnoty zastavované nemovitosti. Některé banky poskytují hypotéku i bez doloţení příjmů. Výše úrokové sazby se během fixního období nemění, tím pádem klient má své náklady spojené se splácením úvěru pod kontrolou. 29

30 Úroková sazba je ve srovnání se spotřebitelským úvěrem a americkou hypotékou výhodnější. Lze to vysvětlit především způsobem zajištění úvěru, které sniţuje pro banku riziko spojené s poskytováním hypotéky. Předhypoteční úvěr umoţňuje klientovi získat část finančních prostředků ještě před zastavením nemovitosti. Státní dotace moţnost získání finančních prostředků na financování do nemovitosti. Daňové zvýhodnění moţnost sníţení základu daně z příjmu fyzických osob o úroky z hypotečního úvěru. K hypotečnímu úvěru lze sjednat pojištění, které chrání klienta před rizikem nesplácení úvěru hlavně z důvodů nemoci, úrazu, smrti nebo ztráty zaměstnání. Kromě toho při sjednání pojištění klientovi ve většině případů bude nabídnuta niţší úroková sazby. Moţnost refinancování hypotéky za výhodnějších podmínek. Vysoká konkurence na hypotečním trhu přivedla k tomu, ţe banky jsou ochotny přizpůsobovat jednotlivé podmínky hypotéky moţnostem a poţadavkům klienta. Hypoteční úvěr je produktem, který má i své nevýhody. Je důleţité, aby si potenciální klient byl toho vědom a aby sjednával hypotéku podle svých moţnosti. Nevýhody hypotečního úvěru: Dlouhá doba splatnosti úvěru finanční závazek na delší dobu představuje pro klienta větší riziko nesplacení a finanční nejistotu. Noví a stávající klienti pravděpodobně budou mít odlišnou úrokovou sazbu, pro nové klienty podmínky poskytnutí hypotéky mohou být přísnější. Fixní úroková sazba změny výše úrokové sazby po uplynutí doby fixace můţe ohrozit finanční situaci klienta a způsobit tím i problémy se splácením úvěru. Docela často za mimořádné splátky během fixního období platí klient sankce. Poplatky za vyřízení hypotečního úvěru a za jeho správu jsou vyšší neţ běţné poplatky ostatních bankovních produktů. Způsob zajištění úvěru hypoteční úvěr se zajišťuj zástavním právem k nemovitosti. Tento způsob zajištění je podstatně náročnější neţ jakýkoliv jiný, a to hlavně tím, ţe musí existovat nemovitost, která by byla vhodná do zástavy. 30

31 Vysoká částka hypotéky a delší doba splatnosti zvyšují riziko nesplacení úvěru a váhu špatného a finančně neakceptovatelného rozhodnutí klienta. Před pořízením hypotečního úvěru je důleţité, aby všechny jeho parametry a podmínky byly v souladu s moţnostmi a představámi klienta. V současné době některé banky kvůli velké konkurenci na trhu tlačí tím, ţe jejich produkt je jedině výhodný pro klienta. Jelikoţ ve většině případů hypoteční úvěr ovlivňuje finanční situaci celé rodiny, rozhodnutí o jeho pořízení by mělo být zodpovědným a zváţeným. 31

32 2. Analýza parametrů hypotečních úvěrů na bydlení u vybraných bank Banky a ostatní subjekty finančního trhu nabízí v současné době široké spektrum produktů a sluţeb a snaţí se uspokojit poţadavky kaţdého klienta. Velká konkurence na trhu je impulzem pro zlepšování a zdokonalení jak jednotlivých nabídek bank, tak i jejích přístupu a servisu. Boj o dalšího potenciálního zákazníka nutí banky vytvářet exkluzivní produkty, které by neměly substituty u ostatních hráčů trhu. Uţ skoro 20 let je hypoteční bankovnictví nedílnou součásti činnosti bank a ostatních finančních subjektů. Hypoteční úvěr je produktem, se kterým se většina klientů setkává jednou nebo maximálně dvakrát za svůj ţivot, a to hlavně kvůli dlouhodobosti a nákladovosti. A proto při výběru tohoto produktu se klienti snaţí zohlednit všechny jeho parametry a zvolit ten hypoteční úvěr, který by nejvíce odpovídal jejích finančním moţnostem a představám. Rozhodujícím kriteriem je často účel, na který by měly být pouţité finanční prostředky úvěru. Mezi dalšími základními parametry, kterými se hypoteční úvěry liší navzájem, patří minimální a maximální výše úvěru, doba splacení úvěru a typ úrokové sazby, případně délka její fixace. Nejdůleţitějším kriteriem při rozhodování však zůstává výše úrokové sazby, kterou klient částečné ovlivňuje jak svým rozhodováním (jako příklad lze uvést sjednání spolu s hypotečním úvěrem i určitých sluţeb, například pojištění), tak i svojí bonitou (například výši příjmu nebo platební historií). V následující analýze parametrů hypotečních úvěrů na bydlení budou uvedeny pouze základní charakteristiky jednotlivých produktů hypotečního bankovnictví. Stručný popis kaţdého úvěru by měl naznačit, čím se tento produkt liší od ostatních a jaké výhody při jeho sjednání získává klient. Velký počet subjektů na trhu, které poskytují úvěry na financování nemovitosti, ovlivnil to, ţe pro účely analýzy bylo vybráno pouze pět bankovních subjektů, kterými jsou: Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Hypoteční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Raiffeisenbank, a.s. 32

33 2.1 Československá obchodní banka, a.s. - ČSOB Československá obchodní banka je universální obchodní bankou, která byla zaloţena státem a působí na území České republiky jiţ od roku Její činnost byla orientována hlavně na financování zahraničního obchodu a poskytování sluţeb v oblasti volnoměnových operací. V roce 2007 se jejím jediným akcionářem stala belgická KBC Bank, která ji privatizovala v roce 1999 a byla jejím majoritním vlastníkem. V současné době na území ČR má banka 253 poboček (ke dni ). Sluţby jsou poskytovány všem klientským segmentům, a to fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí banka pod 2 obchodními značkami ČSOB a Poštovní spořitelna, která od roku 2010 nabízí klientům řadu bankovních produktů pod značkou Era. Navíc pobočková síť ČSOB poskytuje produkty a sluţby celé skupiny ČSOB. Kromě přímo bankovních sluţeb jsou to produkty v oblasti financování bydlení, kolektivního investování a správy majetku, pojistné a penzijní produkty a další specializované sluţby jako je například leasing nebo faktoring. Do skupiny ČSOB lze zařadit Hypoteční banku, Českomoravskou stavební spořitelnu, investiční společnost ČSOB Asset Management, a.s., ČSOB Pojišťovnu a ČSOB Penzijní fond Stabilita, ČSOB Leasing a ČSOB Faktoring. Produktový katalog hypotečních úvěrů ČSOB. V produktovém katalogu Československé obchodní banky ke dni je 5 druhů účelových hypotečních úvěrů na financování nemovitosti. Dále je uvedena jejich stručná charakteristika a základní parametry. 1. Hypotéka s bonusem hypoteční úvěr, u kterého klient má moţnost získat bonus ve výší 5 % ve formě mimořádné splátky a tím i sníţit svůj úvěr. Hlavní podmínkou je minimální délka úvěru, která činí 20 let. Je důleţité, ţe v případě nesplnění podmínek pro získání tohoto bonusu klient neplatí ţádné sankce. Maximální délka hypotéky je 40 let. Celková částka úvěru se můţe pohybovat od Kč aţ do 100 % hodnoty nemovitosti. Moţnost fixace úrokové sazby je na 3 nebo 5 let. 2. Bezstarostná hypotéka klientovi je nabízena moţnost vyřídit hypoteční úvěr snadněji, a to hlavně tím, ţe banka má na starosti navíc zajištění odhadu ceny nemovitosti. Celková 33

34 částka hypotéky je znovu od Kč do 100 % hodnoty nemovitosti. Splácet úvěr lze 5-40 let. Navíc banka umoţňuje několik moţností pro realizaci mimořádné splátky hypotéky bez sankce. 3. Hypotéka s garantovanou výší splátky produkt, u kterého banka garantuje stejnou výší měsíční splátky po celou dobu trvání hypotečního úvěru, a to 5-30 let. Výše hypotéky je od Kč. 4. Hypotéka bez dokládání příjmů úvěr, který nevyţaduje doloţení příjmů. Celkovou částku úvěru lze stanovit od Kč, maximálně však do Kč. Doba splácení je 5-40 let. 5. Předhypoteční úvěr hypoteční úvěr na pořízení nemovitosti, kterou není moţné financovat klasickou hypotékou, a to z toho důvodu, ţe taková nemovitost nemůţe slouţit jako zástava. Jako příklad lze uvést například pořízení bytu v rámci developerského projektu. Výše takového úvěru je od Kč, splatnost je maximálně 1 rok. Během splácení hradí klient pouze úroky. Poté tento úvěr bude refinancován klasickým hypotečním úvěrem. 2.2 Česká spořitelna, a.s. ČS Historie České spořitelny sahá do roku V té době banka působila pod názvem Spořitelna česká. Jako akciová společnost začala působit od roku V roce 2000 se stala Česká spořitelna členem Erste Group, který je významným poskytovatelem finančních sluţeb v osmi zemích Evropy s celkovým počtem více neţ 17 milionů klientů. Na základním kapitálu má Erste Bank 98 % podílu a je tak jejím hlavním akcionářem.v současné době je banka orientovaná jak na drobnou klientelu, tak i na malé a střední podniky a na města a obce. Důleţitou činností je také financování velkých korporací a působení v oblasti finančních trhů. Českou spořitelnu lze zařadit i do seznamu významných obchodníků s cennými papíry na českém kapitálovém trhu. Dnes finanční skupina ČS má více neţ 5 milionů klientů a má v provozu 657 poboček, coţ hovoří o pevném postavení na trhu a o statusu jedné z největších bank v ČR. 34

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty Hana Bednaříková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat vybranou nabídku účelových hypotečních úvěrů

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů

Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů Diplomová práce Autor: Šárka Mendlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu

Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Gabriela Šišková, DiS. Bankovní management Vedoucí

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ Ma saryk ova u niverzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ MATEMATIKA V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ Financial Mathematics in Mortgage Banking Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

Analýza hypotečního bankovnictví a jeho trendy do budoucna

Analýza hypotečního bankovnictví a jeho trendy do budoucna Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza hypotečního bankovnictví a jeho trendy do budoucna Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Tatíček Studijní obor: Finance Vedoucí

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Bankovní instituce a možnosti financování

Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Na českém finančních trhu se pohybuje mnoho subjektů a tudíž i výběr jimi nabízených produktů je pestrý a téměř nekonečný.

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Hypoteční úvěr. Bakalářská práce. Jana Straková, DiS. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Hypoteční úvěr. Bakalářská práce. Jana Straková, DiS. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Hypoteční úvěr Bakalářská práce Autor: Jana Straková, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Eva Klasnová Praha Červen, 2010 Prohlášení:

Více

Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta

Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta Diplomová práce Kubánková Lucie duben 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Financí a ekonomie Hypoteční trh

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR. Iveta Blahutová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR. Iveta Blahutová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR Iveta Blahutová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Účelové úvěry na bydlení v České republice

Účelové úvěry na bydlení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Účelové úvěry na bydlení v České republice Bakalářská práce Autor: Monika Kněbortová Bankovnictví, bankovní management Vedoucí

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Nabídka na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Základní charakteristika : Typ účelový investiční Splatnost až 20 let ( ve výjimečných případech i déle ) Fixní úroková sazba Čerpání

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví. Financování bydlení. Diplomová práce. Bc. Pavla Šromová.

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví. Financování bydlení. Diplomová práce. Bc. Pavla Šromová. Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví Financování bydlení Diplomová práce Autor: Bc. Pavla Šromová Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Praha Duben, 2013 Prohlášení:

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Analýza hypotečních úvěrů u vybraných bank ČR. Jiří Ponížil

Analýza hypotečních úvěrů u vybraných bank ČR. Jiří Ponížil Analýza hypotečních úvěrů u vybraných bank ČR Jiří Ponížil Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat nabídku hypotečních úvěrů ve vybraných bankách České republiky. Práce

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Stanislav Beran, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček,

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více