Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Americké hypotéky na českém bankovním trhu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha duben, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu jsem uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, 20. dubna Adéla Mikšovská

3 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala Ing. Olze Šeflové za vedení mé bakalářské práce, věcné připomínky a cenné rady při vypracování práce.

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá zhodnocením produktové nabídky neúčelových hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu, cílem práce je tuto nabídku analyzovat a porovnat. Bakalářská práce se zabývá teoretickým vymezením pojmu hypoteční úvěr se zaměřením na specifika neúčelového hypotečního úvěru, dále analyzuje nabídku 12ti vybraných bank v oblasti neúčelových hypotečních úvěrů a dle daných parametrů tuto nabídku porovnává a vyhodnocuje. Závěrem je navrhnuta optimální varianta financování neúčelovým hypotečním úvěrem pro dva konkrétní klienty. Poslední kapitola je zaměřena na souhrn výsledků a jsou zde uvedena doporučení bankám s bilanční sumou nad 100 mld. Kč na zlepšení nabídky v oblasti poskytování amerických hypotečních úvěrů. Klíčová slova: americká hypotéka, neúčelový hypoteční úvěr, parametry, RPSN, výše úvěru, splatnost, zajištění, úroková sazba Annotation The bachelor thesis focuses on evaluating of the products of non-purpose mortgage loans in the Czech banking market, the main goal of this thesis is to analyze and compare the offer. The bachelor thesis describes mortgage loans theoretically with a focus on specifics of non-purpose mortgage loans, analyzes the offer of some selected czech banks and evaluates the information gained in the parameters analysis. The last part of the thesis focuses on two specific examples of clients and suggests the best type of non-purpose mortgage loan. The last chapter summarizes the results and recommendations for banks with total assets higher than 100 billion Czech crowns because of improving the offer of American non-purpose mortgage loans. Key words: american mortgage, non-purpose mortgage loan, parameters, Annual Percentage Rate, loan amount, loan maturity, security, interest rate

5 Obsah Obsah... 4 Úvod Teoretické vymezení problematiky hypotečních úvěrů Právní úprava hypotečních úvěrů Parametry hypotečních úvěrů Výše hypotečního úvěru Splatnost hypotečního úvěru Splácení hypotečního úvěru Čerpání hypotečního úvěru Účelovost hypotečního úvěru Zajištění hypotečního úvěru Úroková sazba Specifika amerických hypoték Vývoj trhu hypotečních úvěrů v České republice od roku Metodika práce Komparace nabídky neúčelových hypotečních úvěrů vybraných bank Banky s bilanční sumou nad 100 mld. Kč Česká spořitelna Československá obchodní banka a Hypoteční banka Komerční banka Raiffeisenbank UniCredit Bank Celkové srovnání nabídky bank s bilanční sumou nad 100 mld. Kč Banky s bilanční sumou pod 100 mld. Kč Sberbank Expobank... 33

6 3.2.3 Fio banka Wüstenrot hypoteční banka Equa bank mbank Celkové srovnání nabídky bank s bilanční sumou pod 100 mld. Kč Návrh optimální varianty financování pro dva konkrétní klienty Modelový příklad č Nabídky jednotlivých bank pro modelový příklad č Srovnání a vyhodnocení nabídky vybraných bank pro příklad č Modelový příklad č Nabídky bank pro modelový příklad č Srovnání a vyhodnocení nabídky vybraných bank pro příklad č Výsledky a doporučení bankám v oblasti amerických hypoték Shrnutí výsledků analýzy a komparace Doporučení bankám v oblasti amerických hypoték Závěr Zdroje Seznam tabulek a grafů... 60

7 Úvod Poskytnuté úvěry tvoří největší část aktivních obchodů v rozvaze (bilanci) obchodní banky. Lze je definovat jako časově omezenou půjčku peněz poskytnutou za úplatu k libovolnému nebo smluvně určenému pouţití. Úvěry lze dělit do několika skupin podle různých kritérií, např. dle subjektu, který si půjčuje a který úvěr poskytuje, dle zajištění na zajištěné a nezajištěné úvěry, dle doby splatnosti na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (1-5 let) a dlouhodobé (doba splatnosti větší neţ 5 let), dle měny, ve které je úvěr poskytnut, a dle objektu na účelové a neúčelové, kam se řadí i tzv. americké hypotéky. 1 Významnou událostí, která ovlivnila financování bydlení a rozvoj trhu s nemovitostmi, bylo zavedení instituce stavebních spořitelen, které začaly vznikat od druhé poloviny roku Stavební spořitelny byly určeny na podporu bytové výstavby, staly se specializovaným bankovním ústavem se státním příspěvkem. 2 Jednoduché nastavení produktu, výhodné finanční zhodnocení a stabilní úrok 6 % byly důvody, proč se úvěry ze stavebního spoření staly v letech 1995 aţ 2000 tak atraktivními, přestoţe k financování nového bydlení byl tento druh úvěru pro mnoho klientů nedostačující. 3 V roce 1995 bylo na základě zákona č. 84/1995 Sb. zavedeno hypoteční bankovnictví jako podpora pro uspokojení bytových potřeb (zejména výstavbou) a pro rozvoj dlouhodobého investování do hypotečních zástavních listů. 4 Do roku 1997 získala většina významných bank od České národní banky povolení k zahájení hypotečního úvěrování, banky se zaměřily na formulování své hypoteční strategie a začaly tak vznikat nové produkty. Finanční a hospodářská krize v roce 1997 přibrzdila slibný vývoj hypotečního bankovnictví, aţ v roce 1999 bylo mnoţství poskytnutých hypoték občanům větší neţ ve startovacím roce Hypoteční úvěry i přes různé programy bank, které se snaţily zatraktivnit své úvěrové produkty, nebyly zpočátku pro moţné klienty výhodné. Úrokové sazby převyšovaly 15 % p.a., trh s nemovitostmi byl nevyzrálý, nehledě na obavu obyvatelstva z dalších finančních krizí. Zlepšení nepřinesla ani nová strategie Českomoravské hypoteční banky, ani státní 1 KALABIS, Z., Základy bankovnictví: Bankovní obchody, služby, operace a rizika., Brno, 2012, s KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví v České republice. Praha, 2000, s OSTATEK, L., Hypotéky po deseti letech. In: Finance Magazine [online]. 2005, dostupné z: 4 KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví v České republice. Praha, 2000, s

8 finanční podpora v podobě úrokové dotace u hypotečních úvěrů na nové bytové jednotky a v podobě odečtu úrokových nákladů od základu daně. Rok 2000 však přinesl zásadní obrat ve vývoji hypotečních úvěrů. Makroekonomika České republiky se stabilizovala a následně došlo k ekonomickému růstu, vzrostl příjem domácností doprovázený poklesem úrokových sazeb, stabilizovala se cena nemovitostí, na trh vstoupila nová konkurence, banky představily své nové strategie a nabídly nové produkty, např. předčasné splacení hypotéky nebo její pojištění. 5 V dalších letech se projevila velká poptávka po nových bytech, přestoţe v roce 2007 stouply ceny bytů v porovnání s předchozím rokem aţ o 7 %, příznivá makroekonomická situace, stabilita úrokových sazeb České národní banky, díky které banky pokračovaly se strategiemi nízkých úroků, silný hospodářský růst, který se zaslouţil o sníţení nezaměstnanosti a zvýšení příjmů domácností, to vše vedlo k ohromnému rozvoji hypotečního úvěrování. 6 Rok 2009 a 2010 přináší ekonomickou nejistotu pramenící z hypoteční krize v USA, Německu, Velké Británii a dalších evropských státech. Je téměř pozastavena nová výstavba a velké developerské projekty. V lednu 2011 vychází v platnost zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelských úvěrech, který omezil poskytování některých typů hypotečních úvěrů. Přesto se poptávka po hypotečních úvěrech stále zvyšuje, rekordním rokem byl rok 2013, kdy bylo sjednáno největší mnoţství nových hypoték od roku Důvodem byly velmi nízké úrokové sazby a různé akce a bonusy. Rok 2014 pokračuje ve stejném tempu jako rok předešlý, i přes mírnou stagnaci, která byla zapříčiněná novým občanským zákoníkem. 7 Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit produktovou nabídku vybraných bankovních institucí na českém bankovním trhu v oblasti neúčelových hypotečních úvěrů a navrhnout optimální variantu financování neúčelovým hypotečním úvěrem dvěma vybraným klientům. 5 OSTATEK, L., Hypotéky po Hypotéky po deseti letech. In: Finance Magazine [online]. 2005, dostupné z: 6 PAPOUŠKOVÁ, R. Vývoj hypotečního bankovnictví ve světě a v ČR. In: Bankovnictví [online]. 2007, dostupné z: 7 HRUŠOVÁ, M. Hypotečnímu trhu se stále daří. První čtvrtletí je znovu rekordní. In: Hypoindex [online]. 2014, dostupné z: 7

9 1 Teoretické vymezení problematiky hypotečních úvěrů 1.1 Právní úprava hypotečních úvěrů Hypoteční úvěry jsou definovány v zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb. v paragrafu 28 odstavci 3: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovité věci, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovité věci. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. V paragrafu 28 odstavci 4 je dále určeno, ţe nemovitá věc podle odstavce 3 se musí nacházet na území členského státu. Hypoteční úvěry na bydlení jako takové nejsou regulovány v ţádném zákoně a nejsou určeny ani samostatnou kapitolou v zákoně o bankách. Tato skutečnost se pravděpodobně nevyskytuje v ţádné jiné zemi. Hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry a vydávání hypotečních zástavních listů je upraveno v pěti různých zákonech. 8 Definici hypotečního úvěru lze nalézt v zákoně č. 190/2004, o dluhopisech, kde je v 28, odstavci 3 uvedeno, ţe hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovité věci. Tento zákon nahradil zákon č. 530/1990 Sb. a přinesl do hypotečního bankovnictví velké změny. Úvěry na bydlení jsou dále upraveny Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Směrnice obsahuje právní regulaci hypotečních úvěrů s některými dodatečnými pravidly, které se týkají například hypoték v cizí měně. Tato směrnice by měla být promítnuta do českého právního řádu do Americké hypotéky se na českém trhu objevují od , kdy vyšel zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, který rozšiřuje definici hypotečního úvěru o neúčelové úvěry, tzv. americké hypotéky, kdy banky nezjišťují účelovost pouţití poskytnutých finančních prostředků. Americká hypotéka je v podstatě neúčelový spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí, proto se ho týká mimo zákona č. 190/2004 Sb., také zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. 8 ŠEFLOVÁ, O. Specializované bankovnictví: dodatek. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s ČESKO. MINISTERSTVO FINANCÍ. MF: Ministerstvo financí [online]. MF Dostupné z: 8

10 1.2 Parametry hypotečních úvěrů S vývojem hypotečního bankovnictví jako jednoho z hlavních zdrojů financování bydlení v České republice docházelo i k vývoji jednotlivých parametrů hypotečních úvěrů. Úvěr je obecně definován jako poskytnuté cizí finanční prostředky pro vlastní spotřebu s povinností tyto finanční prostředky navýšené o odměnu (úrok) za určitou dobu vrátit Výše hypotečního úvěru Dle zákona č. 190/2004 je moţné poskytnout hypoteční úvěr do výše 70% hodnoty zastavované nemovitosti, avšak mezi běţnou praxi patří i poskytování úvěrů do 80%, 90% i 100% zástavní hodnoty nemovitosti. To je moţné při rozdělení hypotečního úvěru do dvou částí - úvěr do 70% (tzv. pravá hypotéka ) zástavní hodnoty nemovitosti je pouţit pro krytí hypotečních zástavních listů a druhá část úvěru je poskytnuta jako spotřebitelský nebo doplňkový úvěr s vyšší úrokovou sazbou, neţ jakou by měla hypotéka do 70%, ale klientovi je předkládána pouze konečná úroková sazba. Při poskytnutí takto rozděleného hypotečního úvěru je od klienta obvykle poţadován další způsob zajištění, např. ručení třetí osobou, bianco směnkou, vinkulací ţivotního pojištění a, dnes nejčastější, pojištění schopnosti splácet úvěr. Hodnota zastavované nemovitosti se dle zákona určuje cenou obvyklou, která mnohdy není totoţná s cenou, za kterou je nemovitost pořízena. Ve většině případů je cena obvyklá niţší neţ cena pořizovací, to nastává zejména při výstavbě bytů nebo rodinných domů, nejvíce je tato situace vidět při výstavbě domu na místě, které je špatně dostupné, kde je velká nezaměstnanost či na místě s ekologickými problémy. 10 Minimální výše hypotečního úvěru, kterou je banka ochotna poskytnout, závisí na podmínkách kaţdé banky a typu hypotečního úvěru. Minimální výše při ţádosti o americkou hypotéku bývá zpravidla niţší, pohybuje se okolo Kč. Minimální výši účelových hypoték vybraných bank zobrazuje Tabulka č. 1. Hodnoty minimální částky se pohybují od Kč u Československé obchodní banky, UniCredit a Komerční banky, od Kč u Hypoteční banky, Sberbank a Wüstenrot. Maximální výše hypotečního úvěru je určena 10 SYROVÝ, P. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada, 2005, s

11 schopností ţadatele splácet, cenou nemovitosti, která slouţí jako zástava, a výší investičního záměru. Tabulka 1: Minimální výše hypotečního úvěru k Banka Název hypotéky Minimální výše ČSOB ČSOB Hypotéka Kč UniCredit Bank Hypoteční úvěr účelový residenční Kč Komerční banka Flexibilní hypotéka Kč Expo Bank IQ Hypotéka Kč Hypoteční banka Hypotéka hypoteční banky Kč Sberbank Standardní hypoteční úvěr Kč Wüstenrot Hypotéka Wüstenrot Kč Zdroj: Splatnost hypotečního úvěru Splatnost hypotečních úvěrů se pohybuje od 5ti do 30ti let. Minimální doba 5ti let je určena z toho důvodu, ţe hypoteční zástavní listy mají obvykle pětiletou splatnost. Maximální doba splatnosti hypotečních úvěrů pro fyzické osoby není omezena, ale zpravidla se v nabídkách bank nevyskytuje doba delší neţ 30 let. Doba splatnosti není ţádným zákonem nařízena či omezena, proto konečná doba závisí pouze na dohodě ţadatele s bankou. Po celou dobu splácení by ţadatel měl být 10

12 v produktivním věku (18-64 let) 11, ale banky dnes akceptují i let 70. Při nedodrţení této podmínky je moţno přijmout mladšího spoluţadatele. Čím delší je doba splatnosti, tím menší je měsíční splátka úvěru Splácení hypotečního úvěru Splácení úvěru můţe probíhat třemi způsoby - progresivně, degresivně nebo anuitně. Pouze některé banky nabízí moţnost vybrat si způsob splácení, zpravidla je určen jeden způsob - anuitní. Při tomto způsobu dluţník splácí po celou dobu fixace stejnou měsíční splátku, mění se pouze poměr splácení úroků a jistiny. Nejdříve připadá nejvyšší část splátky na úhradu úroků a pouze malá část na splácení jistiny, časem se sniţuje podíl na placení úroků a zrychluje se splacení jistiny. Den splatnosti jednotlivých splátek je stanoven v úvěrové smlouvě. Doba fixace je časové období, během kterého se nemění úroková sazba. Fixní doba se můţe pohybovat od 1 roku aţ do 5ti let, výjimečně můţe být i 10, 15 a 20 let. Pouze v termínu, kdy dochází ke změně úrokové sazby, můţe dluţník předčasně splatit část nebo i celý úvěr bez jakékoliv sankce. Pokud by dluţník chtěl splatit úvěr mimo tento termín, banky si stanovují vysoké sankce za předčasné splacení. Toto však neplatí u amerických hypoték, které spadají pod spotřebitelské úvěry a mohou tak být kdykoliv splaceny celé nebo alespoň z části bez jakékoliv sankce ze strany banky Čerpání hypotečního úvěru Způsoby čerpání hypotečního úvěru jsou dva - jednorázové a postupné. Jednorázové čerpání se vyuţívá v případě koupi nemovitosti, refinancování úvěru nebo při vypořádání vlastnictví, postupné např. při rekonstrukci nebo výstavbě. V těchto případech banky poţadují potvrzení o dokončení jednotlivých fází výstavby, faktury za provedené stavební práce atd. 11 Český statistický úřad: Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu Dostupné z: 11

13 Pro čerpání úvěru je nutné splnit několik podmínek, které jsou vţdy uvedeny v úvěrové smlouvě. Do těchto podmínek se zpravidla řadí povinnost pojištění kupované nemovitosti, předloţení kupní smlouvy, zaplacení poplatku za zpracování úvěru a především zřízení zástavního práva k nemovitosti, coţ znamená jeho zapsání do katastru nemovitostí. Povinnosti ţadatele se samozřejmě liší podle konkrétního hypotečního úvěru, záleţí na účelu financování, způsobu čerpání a podmínkách banky. Banka dříve poţadovala předloţení výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví), kde bylo jiţ zapsáno zástavní právo banky. Protoţe však v některých lokalitách trvalo zaevidování tohoto práva i několik měsíců a protahovalo se tak čerpání hypotéky od podepsání úvěrové smlouvy, postačí některým bankám předloţení návrhu na vklad zástavního práva, kdy se banka spokojí s potvrzením katastrálního úřadu, ţe se na zadávání zástavního práva pracuje. Tento proces je nazýván jako čerpání na vklad a v některých bankách můţe být i zpoplatněn. Aktuální výši tohoto poplatku u vybraných bank uvádí tabulka č. 2. Údaje v tabulce č. 2 jsou řazeny od největší výše poplatku, kterou nabízí Česká spořitelna, do nejmenší výše poplatku, tzn. zdarma, coţ nabízí mbank, Sberbank a Raiffeisenbank. Tabulka 2: Výše poplatku při čerpání na návrh na vklad zástavního práva k Banka Česká spořitelna ČSOB Hypoteční banka Komerční banka Expo Bank GE Money Bank Wüstenrot mbank Výše poplatku Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Bez poplatku 12

14 Sberbank Banka Výše poplatku Bez poplatku Raiffeisenbank Bez poplatku Zdroj: Sazebníky bank, vlastní zpracování autorky Druhou nezbytnou podmínkou pro čerpání je pojištění zastavované nemovitosti proti ţivelným škodám. V pojistné smlouvě musí být uvedeno, ţe banka bude první, komu bude vyplaceno (tzv. vinkulováno) pojistné plnění v případě pojistné události. Rozsah rizik a minimální výše pojistné části je většinou uvedena v pojistné smlouvě. Záleţí na klientovi, jakou pojišťovnu si v tomto případě vybere, banka mu nemůţe ţádnou přikázat Účelovost hypotečního úvěru Účelové hypotéky jsou poskytovány pouze na prokazatelný účel čerpání, který bezpodmínečně souvisí s bydlením. Můţe to být koupě nemovitosti nebo stavebního pozemku, výstavba, vypořádání dědictví, vypořádání společného jmění manţelů, rekonstrukce, refinancování, konsolidace a refundace. Při koupi nemovitosti se můţe jednat nejen o objekt slouţící k trvalému bydlení, ale i o objekt slouţící k rekreaci, který však nesmí slouţit k podnikání, jako např. penziony a hotely. Účelovou hypotéku lze pouţít i na pořízení druţstevního bytu. Výstavbou se rozumí i různé přestavby, nástavby a dostavby. Při vypořádání dědictví je moţno účelovou hypotéku vyuţít v případě, ţe jeden dědic chce nemovitost uţívat a zbylé dědice vyplatit. V případě rozvodu manţelů je situace obdobná. Další moţností na co hypotéku pouţít je větší rekonstrukce nebo modernizace. Jak jiţ bylo zmíněno, banky mají stanovený minimální limit pro poskytnutí hypotečního úvěru, tento limit se vztahuje i na rekonstrukci. Do rekonstrukce můţe být zahrnuta jak vnější oprava budovy, tak vnitřní modernizace, jako např. rekonstrukce koupelny, výměna podlah, atd. 12 Při 12 SVAČINA, L. Na co všechno je možné použít hypotéku?. In: Hypoindex [online]. 2009, dostupné z: 13

15 nespokojenosti se stávajícím hypotečním úvěrem je moţnost refinancování tohoto úvěru jinou bankou, pokud je nová banka schopna nabídnout lepší podmínky. Od 1. května 2004, kdy vyšel v platnost zákon č. 190/2004 Sb., jiţ není hypoteční úvěr definován jako úvěr účelový, čímţ byl dán prostor na trhu i neúčelovým úvěrům, tzv. americkým hypotékám. Název americká hypotéka se pouţívá proto, ţe tento typ úvěru se stal velmi populárním především ve Spojených státech amerických. 13 Americké hypotéky mají oproti účelovým hypotékám nevýhodu v podobě vyšších úrokových sazeb, které jsou někdy srovnatelné s úrokovými sazbami spotřebitelských úvěrů Zajištění hypotečního úvěru Kaţdý úvěr je třeba zajistit pro případ, ţe by došlo k situaci, kdy klient nebude ochoten či schopen splácet. Jako zajištění hypotečních úvěrů účelových i neúčelových slouţí zástava nemovitosti na území České republiky, Evropské unie či Evropského hospodářského společenství, která slouţí k bydlení či individuální rekreaci. Pokud se jedná o výstavbu nové nemovitosti, pak ji lze povaţovat za zajištění pouze v případě, bude-li úvěrem dokončena. Výstavbu nelze povaţovat za zástavu pro poskytnutí americké hypotéky, takový úvěr můţe být zajištěn pouze dokončenou a zkolaudovanou nemovitostí. Pro zajištění nemovitostí je potřeba stanovit její cenu. Tu obvykle stanoví sama hypoteční banka podle své metodiky, většinou na základě znaleckého posudku. Zástavní právo vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Zástavní věřitel neboli banka, musí před vloţením zástavního práva prověřit, zda je nemovitost k zastavení vhodná, tzn., zda není jiţ zatíţena jiným zástavním právem nebo věcným břemenem, které by bránilo realizaci zástavy. Banka by měla sledovat vývoj trhu s nemovitostmi a v případě poklesu cen, coţ by vedlo k poklesu ceny zástavy, poţadovat dodatečné zajištění. V případě neplacení hypotečního úvěru je banka oprávněna nemovitost prodat a tím získat zpět své prostředky. Pokud by však cena utrţená z prodeje zastavené nemovitosti byla vyšší neţ zbývající dluţná částka, je banka povinna přebytek vrátit dluţníkovi. 13 BUKAČ, P. Americká hypotéka - spása nebo cesta do pekel?. In: Hypoindex [online]. 2012, dostupné z: 14

16 Banky poţadují pro poskytnutí úvěru pojištění zastavené nemovitosti tzv. vinkulaci/zástavu z pojistného plnění. Vinkulace je sjednána ve prospěch banky do určité částky a jedná se v podstatě o moţnost kontroly a rozhodování ze strany banky, kdy v případě nahodilé ţivelné události (např. poţár, povodeň atd.) dojde k většímu znehodnocení zastavené nemovitosti. Po vyplacení pojištění má banka právo kontrolovat, zda dluţník prostředky získané z pojistného plnění pouţije na uvedení nemovitosti do původního stavu Úroková sazba Úrok je cena za poskytnutí úvěru a sjednává se před uzavřením úvěrové smlouvy. Sazba je ve většině případů individuální a závisí na mnoha faktorech, jako je bonita klienta, doba splatnosti hypotečního úvěru, doba fixace úrokové sazby, aktuální výše úroků na mezibankovním trhu, druh hypotečního úvěru nebo zda jde o nového či současného klienta s koncem fixace úrokové sazby. Úroková sazba u hypotečních úvěrů můţe být buď fixní, nebo variabilní. Fixní znamená, ţe je sazba na určitou dobu neměnná. Variabilní, neboli proměnlivá sazba, se odvíjí od úrokové sazby vázané na referenční sazby trhu, nejčastěji je touto sazbou PRIBOR, kterou vyhlašuje Česká národní banka. K výši PRIBORU se připočítá určitá procentní přiráţka, která závisí na výše zmíněných faktorech. Výše variabilní úrokové sazby dále závisí na časovém typu sazby PRIBOR, na kterou je úroková sazba banky navázána, sazba PRIBOR můţe být buď denní, roční, nebo nejčastěji měsíční. Výběr mezi fixní a variabilní úrokovou sazbou závisí na klientovi a není jednoduché určit, která sazba je výhodnější. Obecně se doporučuje zvolit variabilní sazbu při vysokých úrokových sazbách, naopak fixní při nízkých úrokových sazbách. 15 Prostředí úrokových sazeb se velmi rychle mění, proto je banka ochotna zafixovat úrokovou sazbu pouze na určité období. Po uplynutí doby fixace je klientovi nabídnuta nová úroková sazba, pokud s ní klient nesouhlasí, má právo celý úvěr zdarma předčasně splatit buď vlastními prostředky, nebo refinancováním úvěru jiným hypotečním úvěrem. 14 SEDLÁK, P. Hypotéka a vinkulace. In: Svět hypotéky [online], dostupné z: 15 PRIM, Z. Variabilní hypotéky nejsou pro každého. Radíme, na co si dát pozor. In: Hypoindex [online]. 2014, dostupné z: 15

17 Obecně platí, ţe čím bonitnější klient je, tím niţší úrokovou sazbu mu banka nabídne. Klienta s niţšími nebo nestabilními příjmy a s nízkou hodnotou zástavy banka ohodnotí jako rizikovějšího, proto mu nebude nabídnuta tak nízká sazba. Stejně tak dlouhá doba splatnosti hypotečního úvěru znamená pro banku větší riziko nesplacení, protoţe se jedná o větší pravděpodobnost změny situace na straně klienta. Dalším faktorem je doba fixace úrokové sazby, u níţ většinou platí, ţe čím delší fixace je, tím vyšší je úrok. V současné době banky nabízejí moţnost fixace na 1-5 let, výjimečně i déle. Druh hypotečního úvěru je další faktor, který ovlivňuje výši úrokové sazby. Banky většinou nabízejí více druhů hypotečních úvěrů, které se od sebe mohou lišit splácením, výší zástavy nebo účelem. Platí, ţe neúčelové hypoteční úvěry z důvodu většího rizika nesplacení mívají i vyšší úrokovou sazbu. V neposlední řadě závisí výše úroku i na tom, zda se jedná o zcela nového klienta, kterému je nabídnuta niţší, a tím pádem i lákavější úroková sazba. Po uplynutí fixace je klientovi zpravidla nabídnuta sazba vyšší. Pouze některé hypoteční banky nabízejí i jiný typ konstrukce úrokových sazeb. Můţe se jednat například o pevnou úrokovou sazbu s moţností její změny ze strany banky při výraznější změně trţních úrokových sazeb. Graf č. 1 ukazuje vývoj úrokových sazeb u hypotečních úvěrů od ledna 2003 do srpna 2014, kdy se sazby pohybovaly na své nejniţší hranici v historii, a to na úrovni 2,54 % p. a. Od roku 2003 prošly sazby několika zásadními obraty, jak je vidět z grafu č. 1. První výraznou změnu lze vidět v druhé polovině roku 2004, kdy byla průměrná sazba na úrovni 5,05 % p. a., a o necelý rok později, v srpnu 2005, spadla aţ na 3,62 % p. a. Do roku 2008 sazba postupně narůstala aţ do výše 5,82 % p. a. v září, coţ byla nejvyšší hodnota od roku Od října 2008 se průměrná výše u hypotečních úvěrů postupně sniţovala, v říjnu 2009 jiţ byla na hodnotě 5,70 % p. a., o rok později na úrovni 4,42 % p. a. aţ se postupně dostala na své nejniţší hodnoty v září Trend sniţování úrokových sazeb zatím stále pokračuje, ovšem nikdo nedokáţe předvídat, jak dlouho bude tento vývoj trvat. Dle oslovených odborníků z článku Moniky Hrušové 16 se sazby udrţí na nynější či o pár desetin menší hodnotě maximálně do roku 2016, 16 HRUŠOVÁ, M. Zeptali jsme se odborníků, jak to bude s úrokovými sazbami. Odpovědi vás asi překvapí. In: Hypoindex [online] Dostupné z: 16

18 ale výraznější pokles, například pod hodnotu 2 % p. a., jiţ oslovení odborníci neočekávají. Poskytovatelé hypotečních úvěrů budou sazby pod 2 % p. a. nabízet pravděpodobně jen velmi specifickým klientům s vysokou bonitou a zásadně vyšší hodnotou zástavy neţ bude výše hypotečního úvěru. Graf 1: Průměrná výše úrokových sazeb u hypotečních úvěrů 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Zdroj: Specifika amerických hypoték Banky mohou poskytovat americké hypotéky od 1. května 2004, kdy byla zákonem zrušena podmínka účelovosti hypotečního úvěru. Pro poskytovatele hypotečních úvěrů je však neúčelový úvěr rizikovější neţ úvěr účelový, proto jsou banky opatrné a nadále upřednostňují především účelové hypoteční úvěry. Z důvodu vyšší rizikovosti je u amerických hypoték vyšší úrok, vyšší poţadavek na bonitu klienta a vyšší poţadavek na zajištění. Podmínky se u kaţdé bankovní instituce liší, přesto lze alespoň rámcově uvést jednotlivá specifika amerických hypoték. 17

19 Americká hypotéka je úvěrem bez doloţení účelu zajištěná nemovitostí. Na tuto nemovitost se váţou určité podmínky, např. vlastnictví nemovitosti ţadatelem, případně rodiči či dětmi ţadatele, a nezatíţení nemovitosti ţádným dalším zástavním právem. Banky poskytují neúčelové hypotéky za vyšší úrokové sazby neţ hypotéky účelové, a to z důvodu větší rizikovosti. Avšak díky kvalitnímu ručení, tedy zástavou nemovitosti, nabízí úrokové sazby podstatně niţší neţ u spotřebitelských úvěrů bez uvedení účelu. 17 Výše americké hypotéky je většinou poskytnuta do 70 % zástavní hodnoty nemovitosti, ale vţdy to záleţí na podmínkách konkrétní banky, stejně tak záleţí na bance minimální a maximální výše úvěru, minimální hranice se pohybuje podobně jako u účelových hypotečních úvěrů, tzn. od Kč Kč. 18 Čerpání je jednorázové, maximální doba splatnosti je opět v bankách různá, ale zpravidla se pohybuje mezi lety. Platí zde však stejná podmínka jako u účelových hypotečních úvěrů, a to ta, ţe v době splatnosti nesmí věk dluţníka přesáhnout určitou věkovou hranici. 19 V případě, ţe neúčelový hypoteční úvěr je poskytnut do výše Kč, jedná se dle právního hlediska o spotřebitelský úvěr, s čímţ je spojena i větší informační povinnost ze strany poskytovatele úvěru. Tento poskytovatel musí ţadatele před uzavřením smlouvy informovat o všech nákladech spojených s úvěrem, s úrokovou sazbou, s celkovou částkou, která bude ţadatelem zaplacena, o moţné povinnosti pojištění, o sankcích vyplývajících z prodlení splácení a tak dále. Především ale má povinnost uvést roční procentní sazbu nákladů, tzv. RPSN. Ze zákona dále vyplývá moţnost do 14 dnů od uzavření smlouvy od této smlouvy bezdůvodně odstoupit či moţnost kdykoliv úvěr splatit (procentuální výše poplatku za předčasné splacení je dle zákona č. 145/2014 Sb. 0,5 % či 1 % z předčasně splacené částky, záleţí na době mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru). Souhrn specifik amerických hypoték v bodech: Neúčelovost úvěru 17 BUKAČ, P. Americká hypotéka - spása nebo cesta do pekel?. In: Hypoindex [online] Dostupné z: 18 HRUŠOVÁ, M. Banka nemusí vědět, na co si půjčujete. Přehled sazeb u Amerických hypoték. In: In: Hypoindex [online] Dostupné z: 19 ROZKOŠNÝ, P. Která banka nabízí nejlepší americkou hypotéku?. In: Peníze navíc [online] Dostupné z: 18

20 Vyšší úrok neţ u účelových hypoték, ale niţší neţ u spotřebitelských úvěrů Vyšší poţadavek na bonitu klienta neţ u účelových hypoték Většinou jednorázové čerpání Do výše Kč se právně jedná o spotřebitelský úvěr Povinnost uvést RPSN Moţnost odstoupit do 14 dnů od smlouvy bez poplatku Moţnost mimořádné splátky či předčasného splacení kdykoliv za zákonem určený poplatek 1.4 Vývoj trhu hypotečních úvěrů v České republice od roku 2002 Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje údaje o poskytnutých hypotečních úvěrech, nicméně počet, objem či podíl neúčelových hypotečních úvěrů na celkovém počtu poskytnutých hypotečních úvěrů neexistuje. Souhrnné statistiky ministerstva pro místní rozvoj uvádí pouze počet hypotečních úvěrů na bydlení a počet hypotečních úvěrů jiných. Tabulka č. 3 uvádí počty poskytnutých hypotečních úvěrů od roku 2002 do první poloviny roku 2014, neboť údaje za celý rok 2014 v době zpracování práce nelze spočítat. Tabulka č. 3 dále rozděluje počet poskytnutých hypotečních úvěrů na hypoteční úvěry poskytnuté na bydlení a na jiné. Mezi jiné se mohou mimo amerických hypoték řadit i např. vypořádání společného jmění manţelů či vypořádání dědictví. Údaje platí vţdy k poslednímu dnu daného roku a jedná se o počty poskytnutých hypotečních úvěrů občanům, podnikatelským subjektům a municipalitám. Z tabulky č. 3 je vidět, ţe nejmenší počet hypoték byl v roce 2002, kdy bylo poskytnuto hypotečních úvěrů, z toho bylo pouţito k bydlení a k jiným účelům. Naproti tomu největší počet hypotečních úvěrů byl poskytnut v roce 2013, kdy bylo sjednáno celkem hypotečních úvěrů, z toho bylo poskytnuto za účelem bydlení a hypotečních úvěrů bylo pouţito k jiným účelům. Od roku 2002 tak vzrostl celkový počet poskytnutých hypotečních úvěrů více jak čtyřnásobně, počet hypotečních úvěrů poskytnutých k jiným účelům neţ na bydlení pak téměř šestinásobně. Naopak podíl hypotečních úvěrů poskytnutých k jiným účelům neţ k bydlení, kam patří i americké hypotéky, se dle údajů z tabulky č. 3 téměř nezměnil a pohybuje se v průměru 19

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Diplomová práce Autor: Jekaterina Velková Finance

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu

Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Gabriela Šišková, DiS. Bankovní management Vedoucí

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů

Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Schvalovací proces při poskytování hypotečních úvěrů Diplomová práce Autor: Šárka Mendlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu. Jan Petříček

Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu. Jan Petříček Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu Jan Petříček Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je srovnání aktuálních trţních podmínek v oblasti účelových

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Analýza hypotečního bankovnictví a jeho trendy do budoucna

Analýza hypotečního bankovnictví a jeho trendy do budoucna Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza hypotečního bankovnictví a jeho trendy do budoucna Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Tatíček Studijní obor: Finance Vedoucí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU Příloha č. 5 : POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU 1 ÚVOD Zajištění pohledávek se týká pouze těch ţadatelů, kteří poţadují poskytnutí půjčky ze SFŢP. Způsob zajištění půjčky je vhodné předem projednat

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín. Financování bydlení. Bakalářská práce.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín. Financování bydlení. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Financování bydlení Bakalářská práce Autor: Richard Skála Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008.

EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008. EXTRAKT (ZKRÁCENÝ SOUHRN) RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. 400.005, ZE DNE 21.11.2008. Smluvní strany: 1. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 IČ: 45 794 944,

Více

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty Hana Bednaříková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat vybranou nabídku účelových hypotečních úvěrů

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Vyuţití cizích zdrojů při financování potřeb domácností

Vyuţití cizích zdrojů při financování potřeb domácností Bankovní institut vysoká škola Praha Vyuţití cizích zdrojů při financování potřeb domácností Bakalářská práce Martina Šlajerová Duben 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Stanislav Beran, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Bankovní instituce a možnosti financování

Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Na českém finančních trhu se pohybuje mnoho subjektů a tudíž i výběr jimi nabízených produktů je pestrý a téměř nekonečný.

Více

Účelové úvěry na bydlení v České republice

Účelové úvěry na bydlení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Účelové úvěry na bydlení v České republice Bakalářská práce Autor: Monika Kněbortová Bankovnictví, bankovní management Vedoucí

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta

Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta Diplomová práce Kubánková Lucie duben 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Financí a ekonomie Hypoteční trh

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Pavlína Tomášková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR. Iveta Blahutová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR. Iveta Blahutová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR Iveta Blahutová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ Ma saryk ova u niverzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ MATEMATIKA V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ Financial Mathematics in Mortgage Banking Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A ÚVĚROVÉ RIZIKO V ČR

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A ÚVĚROVÉ RIZIKO V ČR HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A ÚVĚROVÉ RIZIKO V ČR JAROSLAV TICHÝ Abstrakt V objemu zadlužení domácností v České republice je dominantní zadlužení prostřednictvím hypotečních úvěrů. S opakovaným růstem zadluženosti

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

tisková konference Praha, 7. ledna 2014

tisková konference Praha, 7. ledna 2014 tisková konference Praha, 7. ledna 2014 Úspěšný rok 2013 v oblasti retailového bankovnictví 3 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek klientů K 31/12/12 K 31/12/13 4 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Moţnosti financování bydlení v ČR

Moţnosti financování bydlení v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Moţnosti financování bydlení v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Olga Strnadová Finance Vedoucí práce: Ing. Mgr. Ivana Babinská Praha

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví. Financování bydlení. Diplomová práce. Bc. Pavla Šromová.

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví. Financování bydlení. Diplomová práce. Bc. Pavla Šromová. Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví Financování bydlení Diplomová práce Autor: Bc. Pavla Šromová Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Praha Duben, 2013 Prohlášení:

Více