Trend medziročného poklesu počtu nových konkurzov a reštrukturalizácií pokračoval aj v druhom štvrťroku 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trend medziročného poklesu počtu nových konkurzov a reštrukturalizácií pokračoval aj v druhom štvrťroku 2015"

Transkript

1 1 z 5 Trend medziročného poklesu počtu nových konkurzov a reštrukturalizácií pokračoval aj v druhom štvrťroku 2015 Vývoj vo všetkých krajoch nebol v súlade s trendom poklesu počtu nových subjektov v úpadku Bratislava, 8. júl 2015 Po medziročnom poklese počtu vyhlásených konkurzov a povolených reštrukturalizácií, zaznamenanom po piatich rokoch v prvom štvrťroku 2015, sa tento trend, ako vyplýva z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF Slovak Credit Bureau, potvrdil aj v druhom štvrťroku. Súdy vyhlásili 85 konkurzov, čo je o 25 menej ako v rovnakom období roku 2014 (110) a o 11 menej ako v roku 2013 (96). Počas prvého polroku 2015 zbankrotovalo 183 dlžníkov, o 34 menej ako v prvom polroku 2014 (217). Medzi zbankrotovanými subjektmi prevládali s počtom 72 (84,71 %) právnické osoby, 12 (14,12 %) konkurzov bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb živnostníkov a 1 (1,17 %) na majetok neziskovej organizácie. Do konkurzu sa dostali aj 3 firmy, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, táto však nebola úspešná. Relatívne vysoký a medziročne takmer rovnaký bol počet konkurzných konaní (49 v druhom štvrťroku 2015 a 50 v druhom štvrťroku 2014), ktoré súdy zastavili z dôvodu, že majetok dlžníkov nepostačoval ani na úhradu nákladov konkurzu. Medzi odvetvia s dlhodobo najvyššími počtami vyhlásených konkurzov patria obchod, priemysel a stavebníctvo, najviac firemných bankrotov býva obvykle vyhlásených v Bratislavskom kraji, kde zároveň podniká najviac subjektov, uvádza Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti. Na rozdiel od celkovej tendencie medziročného poklesu počtu vyhlásených konkurzov sa ich počet zvýšil v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Najmenej subjektov zbankrotovalo v druhom štvrťroku 2015 v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, v predchádzajúcom roku v Trenčianskom kraji. V druhom štvrťroku 2015 bolo povolených 28 reštrukturalizácií, čo je o 9 menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roku (37), ale o 9 viac ako v prvom štvrťroku 2015 (19). Počas prvého polroku 2015 súdy povolili 47 reštrukturalizácií, o 17 menej ako v prvom polroku 2014 (64). Z celkového počtu reštrukturalizácií ich bolo 20 (71,43 %) povolených právnickým osobám a 8 (28,57 %) fyzickým osobám živnostníkom. Najviac reštrukturalizácií bolo ako vo väčšine predchádzajúcich analyzovaných období povolených v priemysle a obchode, tretím odvetvím v poradí však bolo prekvapujúco namiesto stavebníctva poľnohospodárstvo. S častejšími výkyvmi býva najviac reštrukturalizácií povolených v Bratislavskom kraji, pred rokom sme ich prechodne najviac zaznamenali v Prešovskom kraji, v ktorom v druhom štvrťroku 2015 nebola ako v jedinom z krajov paradoxne povolená ani jedna reštrukturalizácia, vysvetľuje Jana Marková. V úpadku sa v druhom štvrťroku 2015 ocitli 2 väčší zamestnávatelia. Konkurz bol vyhlásený na majetok spoločnosti IMPERIUM, s.r.o. (interval počtu zamestnancov od 250 do 499) a reštrukturalizácia bola povolená známemu spracovateľovi mäsa a výrobcovi mäsových lahôdok Berto sk, s. r. o. (interval počtu zamestnancov od 150 do 199). Do analýzy vstupovali podnikateľské subjekty a fyzické osoby živnostníci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz (vrátane subjektov, kde bola najskôr povolená reštrukturalizácia, ale následne bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a bol vyhlásený konkurz), resp. ktorým bola povolená reštrukturalizácia (a reštrukturalizačné konanie trvá).

2 2 z 5 Vývoj počtu vyhlásených konkurzov. V druhom štvrťroku 2015 bolo vyhlásených 85 konkurzov, čo je o 25, t. j. o 22,73 %, menej ako v druhom štvrťroku 2014 (110) a o 11, t. j. o 11,46 %, menej ako v roku 2013 (96). Počas prvého polroku 2015 zbankrotovalo 183 dlžníkov, o 34, t. j. o 15,67 %, menej ako v prvom polroku 2014 (217). Trend medziročného poklesu počtu bankrotov sme zaznamenali po piatich rokoch už v prvom štvrťroku Do konkurzu sa dostali aj 3 firmy, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia (jednej v septembri 2014, dvom v apríli 2015), táto však nebola úspešná. Relatívne vysoký a medziročne takmer rovnaký bol počet konkurzných konaní (49 v druhom štvrťroku 2015 a 50 v druhom štvrťroku 2014), ktoré súdy zastavili z dôvodu, že majetok dlžníkov nepostačoval ani na úhradu nákladov konkurzu. Z celkového počtu 85 konkurzov ich väčšina 72, t. j. 84,71 %, pripadala na právnické osoby: na 68 (94,44 %) spoločností s ručením obmedzeným a na 4 (5,56 %) akciové spoločnosti. Na majetok fyzických osôb živnostníkov bolo vyhlásených 12 (14,12 %) konkurzov a 1 (1,17 %) na majetok neziskovej organizácie. Medzi zbankrotovanými spoločnosťami bol iba 1 väčší zamestnávateľ s intervalom počtu pracovníkov , IMPERIUM, s.r.o. z Michaloviec, predmetom činnosti ktorého boli poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia. Takmer 48 % dlžníkov zamestnávalo iba od 1 do 9 pracovníkov. Rovnako ako v predchádzajúcich analyzovaných obdobiach nebol vývoj počtu vyhlásených konkurzov vo všetkých sekciách ekonomických činností (odvetviach) a krajoch rovnaký tak v druhom štvrťroku 2015, ako aj medzi porovnávanými kvartálmi navzájom. Počas druhého štvrťroku 2015 bol aspoň 1 konkurz vyhlásený v 13 z 21 sekcií ekonomických činností (graf č. 1). Odvetvím s dlhodobo najvyšším počtom vyhlásených konkurzov bol veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G), v ktorom zbankrotovalo 30 firiem, o 6, t. j. o 16,67 %, menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roku. Po obchode ako vo väčšine analyzovaných období nasledovala priemyselná výroba (sekcia C 16 konkurzov) a stavebníctvo (sekcia F 9 konkurzov). V stavebníctve sme síce zaznamenali najväčší medziročný pokles počtu vyhlásených konkurzov, o 7 (zo 16 na 9, t. j. o 43,75 %), ale ak odvetvie vnímame komplexne aj vrátane nadväzujúcich podnikov z iných odvetví, vývoj nehodnotíme ako pozitívny. Počas druhého štvrťroka 2015 zbankrotovalo 9 na stavebníctvo nadväzujúcich priemyselných firiem (sekcia C - výroba stavebnostolárska a tesárska /3/, výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo /1/, výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu /1/, výroba kovových konštrukcií a ich častí /3/, výroba kuchynského nábytku /1/), 2 veľkoobchody s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami (sekcia G), 1 podnik v oblasti ostatných inžinierskych činností a súvisiaceho technického poradenstva (sekcia M). Graf č. 1: Vývoj počtu vyhlásených konkurzov v sekciách* za 2. Q 2014 a 2015

3 3 z 5 *sekcie (zoskupenia) ekonomických činností podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností: veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G); priemyselná výroba (sekcia C); stavebníctvo (sekcia F); odborné, vedecké a technické činnosti (sekcia M); činnosti v oblasti nehnuteľností (sekcia L); administratívne a podporné služby (sekcia N); poľnohospodárstvo, poľovníctvo a rybolov (sekcia A); informácie a komunikácia (sekcia J); ostatné činnosti (sekcia S); doprava a skladovanie (sekcia H); ubytovacie a stravovacie služby (sekcia I); umenie, zábava a rekreácia (sekcia R); dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (sekcia E); dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (sekcia D). V siedmich sekciách ekonomických činností nebol v obidvoch porovnávaných štvrťrokoch súčasne vyhlásený ani 1 konkurz: ťažba a dobývanie (sekcia B); finančné a poisťovacie činnosti (sekcia K); verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie (sekcia O); vzdelávanie (sekcia P); zdravotníctvo a sociálna pomoc (sekcia Q); činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie (sekcia T) a činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení (sekcia U). V rámci regiónov sme v obidvoch porovnávaných obdobiach zaznamenali výraznejšie rozdiely vo vývoji počtu vyhlásených konkurzov (graf č. 2). Ich poradie sa s výnimkou prvého v poradí Bratislavského kraja, tretieho Prešovského a štvrtého Košického kraja, zmenilo. Tak ako vo väčšine analyzovaných období zbankrotovalo najviac firiem (19) v Bratislavskom kraji, v ktorom zároveň podniká najväčší počet právnických osôb a fyzických osôb živnostníkov spolu a v tomto kraji sme zároveň zaznamenali najväčší medziročný pokles počtu vyhlásených konkurzov, o 23 (zo 42 na 19, t. j. o 54,76 %). Na rozdiel od celkovej tendencie medziročného poklesu počtu bankrotov v SR sa ich počet výrazne, o 10 (z 5 na 15, t. j. o 200 %), zvýšil v Trnavskom kraji, v ktorom bol vyhlásený druhý najvyšší počet konkurzov, pričom v druhom štvrťroku 2014 v ňom bol naopak vyhlásený ich druhý najnižší počet. Druhý najvyšší nárast počtu bankrotov, o 6 (z 3 na 9, t. j. o 200 %), bol v Trenčianskom kraji (piaty v poradí, v ktorom ich bolo v rovnakom období predchádzajúceho roku vyhlásených najmenej). Najmenší počet bankrotov bol v druhom štvrťroku 2015 v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, v predchádzajúcom roku v Trenčianskom kraji. Graf č. 2: Vývoj počtu vyhlásených konkurzov v krajoch* za 2. Q 2014 a 2015 *klasifikácia krajov: Bratislavský (BL), Trnavský (TA), Prešovský (PV), Košický (KI), Trenčiansky (TC), Nitriansky (NI), Banskobystrický (BC), Žilinský kraj (ZI). Vývoj počtu povolených reštrukturalizácií. V druhom štvrťroku 2015 bolo povolených 28 reštrukturalizácií, čo je o 9, t. j. o 24,32 %, menej ako v druhom štvrťroku 2014 (37 povolených reštrukturalizácií), ale o 9 viac ako v prvom štvrťroku 2015 (19). Počas prvého polroku 2015 súdy povolili 47 reštrukturalizácií, čo je o 17, t. j. o 26,56 %, menej ako v prvom polroku 2014 (64).

4 4 z 5 Z celkového počtu 28 reštrukturalizácií ich väčšina 20, t. j. 71,43 %, pripadala na právnické osoby: na 14 (70,00 %) spoločností s ručením obmedzeným, na 3 (15,00 %) akciové spoločnosti, na 2 (10,00 %) družstvá a na 1 (5,00 %) komanditnú spoločnosť. Fyzickým osobám živnostníkom bolo povolených 8 (28,57 %) reštrukturalizácií. Firmy, ktorým bola povolená reštrukturalizácia, patrili z hľadiska počtu pracovníkov na rozdiel od predchádzajúcich analyzovaných období k menším zamestnávateľom. Žiadneho pracovníka nemalo 20 % z nich, 35 % dlžníkov zamestnávalo menej ako 10 pracovníkov. Najviac zamestnancov, od 150 do 199, mal známy spracovateľ mäsa a výrobca mäsových lahôdok Berto sk, s. r. o. Obdobne ako u konkurzov sme zaznamenali rozdiely v jednotlivých odvetviach a krajoch z hľadiska počtu povolených reštrukturalizácií a to tak v rámci druhého štvrťroku 2015, ako aj medzi analyzovanými obdobiami navzájom. V obidvoch porovnávaných štvrťrokoch súčasne bola aspoň 1 reštrukturalizácia povolená v 6 sekciách z 21 (graf č. 3). Najviac (8) ich bolo v 2. štvrťroku 2015 povolených vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G druhá spolu so stavebníctvom v predchádzajúcom roku). V druhej v poradí v priemyselnej výrobe (prvá v druhom štvrťroku 2014) sme zaznamenali najvýraznejší medziročný pokles ich počtu, o 7 (z 13 na 6, t. j. o 53,85 %). Obvykle tretie v poradí stavebníctvo bolo v druhom štvrťroku 2015 až štvrté za poľnohospodárstvom. Druhý najvyšší medziročný pokles počtu povolených reštrukturalizácií stavebných firiem, o 5 (z 8 na 3, t. j. o 62,50 %), hodnotíme aj vzhľadom na situáciu v nadväzujúcich podnikoch z iných odvetví pozitívne. Počas druhého kvartálu sme na rozdiel od posledných rokov identifikovali povolené reštrukturalizácie iba v 2 nadväzujúcich priemyselných podnikoch (sekcia C - pilovanie a hobľovanie dreva /1/, výroba transportného betónu /1/) a v 1 veľkoobchode s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami (sekcia G). Graf č. 3: Vývoj počtu povolených reštrukturalizácií v sekciách* za 2. Q 2014 a 2015 * V deviatich sekciách ekonomických činností nebola v obidvoch porovnávaných štvrťrokoch súčasne povolená ani 1 reštrukturalizácia: ťažba a dobývanie (sekcia B); doprava a skladovanie (sekcia H); finančné a poisťovacie činnosti (sekcia K); administratívne a podporné služby (sekcia N); verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie (sekcia O); vzdelávanie (sekcia P); umenie, zábava a rekreácia (sekcia R); činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie (sekcia T) a činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení (sekcia U). V rámci regiónov sme v obidvoch porovnávaných obdobiach zaznamenali výrazné rozdiely vo vývoji počtu povolených reštrukturalizácií (graf č. 4). Najviac reštrukturalizácií (7) súdy povolili v Trenčianskom kraji, v ktorom sme zároveň zaznamenali ich najväčší medziročný nárast o 4, t. j. o 133,33 %. Pred rokom bol v tomto kraji (spolu s Trnavským) povolený druhý najmenší počet

5 5 z 5 reštrukturalizácií (po 3). Druhým v poradí bol Banskobystrický kraj so 6 reštrukturalizáciami a zároveň druhým najväčším medziročným nárastom ich počtu, o 2 (zo 4 na 6, t. j. o 50,00 %). V druhom štvrťroku 2015 nebola ani 1 reštrukturalizácia povolená v Prešovskom kraji (v prvom štvrťroku v Košickom kraji), v ktorom pred rokom bolo povolených najviac reštrukturalizácií (8). Najmenej (po 2) ich bolo povolených v Nitrianskom a Košickom kraji, v rovnakom období roku 2014 v Nitrianskom kraji (2). Graf č. 4: Vývoj počtu povolených reštrukturalizácií v krajoch za 2. Q 2014 a 2015 O spoločnosti CRIF Slovak Credit Bureau, s. r. o.: Spoločnosť CRIF Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne. Na Slovensku je zastúpená aj divízia CRIF Collection Services, ktorá sa komplexne venuje problematike vymáhania nesplatených pohľadávok mimosúdnou a súdnou cestou. Spoločnosť CRIF Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete. Profil skupiny CRIF: CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania. Ďalšie informácie

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Kým začne leto. dvořák hager & partners advokátska kancelária NEWSLETTER 2 2015

Kým začne leto. dvořák hager & partners advokátska kancelária NEWSLETTER 2 2015 advokátska kancelária Kým začne leto CZ: Změna posuzování spotřebitelských soutěží ze strany ministerstva financí SK: Lex Váhostav dobrá správa pre veriteľov? EU: Rozsudek k odebrání řidičských oprávnění

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012 Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká Hotel Kaskády, 6.11.2012 Dr.Max = 178 lekární na Slovensku Pre test reklamnej kampane september 2012

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu

Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu 12 studentů vedlejší specializace Rozvojová studia v rámci kurzu 2SE504 Management rozvojových projektů absolvovalo ve dnech

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Z vízií tvoríme hodnoty Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Broumov Revitalizácia kláštora Broumov vzdelávacie a kultúrne centrum výkony 5 099 zisk pred zdanením 87 čistý zisk 64 aktíva celkovo 3 804

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

IV. Q 2011. Boris Tomčiak, Petr Čermák - Analytické oddělení Colosseum, a.s. Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2

IV. Q 2011. Boris Tomčiak, Petr Čermák - Analytické oddělení Colosseum, a.s. Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IV. Q 211 Boris Tomčiak, Petr Čermák - Analytické oddělení Colosseum, a.s. Colosseum, a.s. Londýnská 59, 12 Praha 2 Tel.: Colosseum, +42 246 a.s. 888 - Colosseum 88, Fax: Outlook +42 246 IV. Q 211 888

Více

Jak informační zdroje pomáhají v době krize? Petr Dudek Unipetrol Services, s.r.o.

Jak informační zdroje pomáhají v době krize? Petr Dudek Unipetrol Services, s.r.o. Working Draft Jak informační zdroje pomáhají v době krize? Petr Dudek Unipetrol Services, s.r.o. Praha 27. 29. 5. 2009 Osnova A. Skupina Unipetrol B. Typy monitorovaných informací v krizi C. Naši zákazníci

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku #1.2012 cardmag TM zimné číslo prináša správy z domova a zo zahraničia. informácie z oblasti technológií. karty v číslach. marketing. mobilné platby. profil slovenska. komentár. rozhovor s robertom vano.

Více

Katalog firem / institucí kooperační burza

Katalog firem / institucí kooperační burza Katalog firem / institucí kooperační burza kooperační burza Irena Černá Technologické inovační centrum s.r.o. cerna@ticzlin.cz +420 739 570 793 Gumference 2012 Ing. Petr Konečný Technologické inovační

Více

Index Cribis nemocnice OS

Index Cribis nemocnice OS podíl na celku Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2013) ÚVODEM Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CRIF Czech

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

TÉMA: Alternativní distribuční kanály

TÉMA: Alternativní distribuční kanály MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRAVNÍ FAKULTA SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU POJISTNÁ EKONOMIKA TÉMA: Alternativní distribuční kanály ZPRACOVALY: Erika Gorčíková Zuzana Čorejová DATUM PREZENTACE: 5. prosinec

Více

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Jitka Kloudová a kolektiv Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Bratislava 2010 Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

I. Q 2012. Boris Tomčiak, Petr Čermák - Analytické oddělení Colosseum, a.s. Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2

I. Q 2012. Boris Tomčiak, Petr Čermák - Analytické oddělení Colosseum, a.s. Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2 I. Q 212 Boris Tomčiak, Petr Čermák - Analytické oddělení Colosseum, a.s. Colosseum, a.s. Londýnská 59, 12 Praha 2 Tel.: Colosseum, +42 246 a.s. 888 - Colosseum 88, Fax: Outlook +42 246 I. Q 212 888 89

Více

Vítězové veřejných zakázek

Vítězové veřejných zakázek Vítězové veřejných zakázek Analýza skutečných majitelů Praha 12. prosince 2013 Luděk Mácha, Jan Cikler CRIF Czech Credit Bureau Skupina založena v roce 1988 v Bologni Jeden z největších světových provozovatelů

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

EBMNEWS03. Aktuální dění ve skupině společností EBM group

EBMNEWS03. Aktuální dění ve skupině společností EBM group EBMNEWS03 Aktuální dění ve skupině společností EBM group Úvodní slovo Vážení priatelia, od nášho posledného Newsletteru sa udialo mnoho skutočností podstatných pre fungovanie našich firiem v skupine EBM

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

FINANČNÉ A KREDITNÉ INFORMÁCIE Finančné produkty slúžia svojimi informáciami predovšetkým ku znižovaniu objemu nedobytných pohľadávok, minimalizácii počtu dlžníkov či neplatičov a výberu vhodných obchodných

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2011)

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2011) Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2011) ÚVODEM Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CCB - Czech Credit Bureau,

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru

Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha. FORTIfikovaná virtualizace perimetru Martin Danko Miloslav Eis 21.3.2013 Praha FORTIfikovaná virtualizace perimetru Představení společnosti AutoCont CZ a.s. Poslání AutoContu Naše poslání: Zavádíme a provozuje užitečné IT technologie v organizacích

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ROZPOČTOVÁ KRIZE ŘECKÉHO STÁTU:

ROZPOČTOVÁ KRIZE ŘECKÉHO STÁTU: ROZPOČTOVÁ KRIZE ŘECKÉHO STÁTU: PRACUJÍCÍ TŘÍDA POTŘEBUJE VLASTNÍ, NEZÁVISLOU POLITIKU MOUVEMENT COMMUNISTE / KOLEKTIVNĚ PROTI KAPITÁLU ROZPOČTOVÁ KRIZE ŘECKÉHO STÁTU: PRACUJÍCÍ TŘÍDA POTŘEBUJE VLASTNÍ,

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

11. 14. 2. 2014 Štyri dni plné zaujímavých stretnutí... 16. MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ VEĽTRH vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AGROKOMPLEX VÝSTAVNÍCTVO

Více

LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk

LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk LED lighting s.r.o., Viničná 26, PSČ: 900 26, Slovenský Grob, SK, www.ledlighting.sk, e-mail: info@ledlighting.sk LED lighting s.r.o. Priemyselné, Verejné a Interiérové LED osvetlenie. Osvetlenie: kancelárskych,

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ Kč 15, PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA Ledvinovník západní/obličkovec západný (Anacardium occidentale) Endemit tropické Brazílie z povodí Amazonky. Stálezelený strom, vonné květy v terminálních latách.

Více

O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST KAJÍNEK A PREZIDENT. Zdeněk Koudelka Předseda redakční rady

O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST KAJÍNEK A PREZIDENT. Zdeněk Koudelka Předseda redakční rady O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST Vysoká škola Karla Engliše se rozhodla výrazně změnit svůj časopis, co do názvu i obsahu. Časopis Právo a bezpečnost, který nyní čtete, bude vycházet dvakrát ročně a bude

Více

Slovenští maturanti se opět chystají do ČR

Slovenští maturanti se opět chystají do ČR Slovenští maturanti se opět chystají do ČR Obsah Shrnutí hlavních poznatků - Slováci mířící do ČR... 1 Testování a dotazníkové šetření na Slovensku... 2 Charakteristika testu OSP... 2 Národní srovnávací

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Prosinec 2014 Pozvánka na seminář DPH 2015 evl i v nemocnicích Krompachy a Levoča Daňové přiznání od ledna přes datovou schránku IndiGO group představujeme nového partnera Newsle

Více

BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. BENÁČEK, Jiří.

BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. BENÁČEK, Jiří. BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová BENÁČEK, Jiří. Systém managementu kvality v podniku. Brno, 2011. 110 s. Diplomová BENÁČKOVÁ, Ivana. Management systému

Více

Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI

Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI Logo partnera Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI Agenda Ciele prezentácie prípadovej štúdie

Více

Jan Pavel. Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky?

Jan Pavel. Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky? Jan Pavel Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky? Stavby dopravnej infraštruktúry zadané v rokoch 2005-2009 Doc. Ing. Jan Pavel, PhD. Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

projektového řízení IMTRADEX CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com očima zákazníka zvyšuje produktivitu s IFS

projektového řízení IMTRADEX CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com očima zákazníka zvyšuje produktivitu s IFS 2/2010 CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.ifsworld.com Upgrade v ARMATURÁCH očima zákazníka HBP těží z výhod projektového řízení IMTRADEX zvyšuje produktivitu s IFS Foto:

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. KUNOVICE SBORNÍK PŘÍLEŽITOSTI MLADÉ GENERACE V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STUDENTSKÉ 2008 24 leden, Kunovice, Česká Republika Kolektiv

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Naše vize Vybudovat pro menší, středně velké i velké podniky úspěšnou alternativu k velkým mezinárodním poradenským kancelářím k nákupu (one stop shopping) poradenských služeb v

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Lidská práva v aplikační praxi Zdravotní pojištění pro cizince Kamila Holoubková Andrea Matyiová jaro 2011 1 Obsah Úvod... 3 1 Zdravotné poistenie a cizinci v ČR...

Více

Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum. Sborník příspěvků z konference

Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum. Sborník příspěvků z konference Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum Sborník příspěvků z konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 17. - 18. září 2012, Soběslav 1 Hestia Sobeslav

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012

Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum Sborník příspěvků z konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 (17.-18. září 2012, Soběslav) Evropský rok aktivního

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

cardmag #4.2013 zima 2014 cardmag no 1.2014 1 březen 2014

cardmag #4.2013 zima 2014 cardmag no 1.2014 1 březen 2014 cardmag TM #4.2013 zima 2014 magazín magazín nejen nejen o kartách kartách cardmag no 1.2014 1 březen 2014 cardmag no 1.2014 2 březen 2014 cardmag no 1.2014 3 březen 2014 cardmag no 1.2014 4 březen 2014

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

Češi se mohou v Evropě předvést

Češi se mohou v Evropě předvést EN č. 12 / 2008 Jaroslava Reznerová s personalistkou o zaměstnávání žen s malými dětmi Jarmila Filadelfiová socioložka rozebírá podmínky pro založení rodiny na Slovensku Rozhovor, str. 9 Publicistika,

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Číslo: 6/2002 14.6. 2002

Číslo: 6/2002 14.6. 2002 Číslo: 6/2002 14.6. 2002 Vydává: Energy Centre České Budějovice, Pražská 99, 370 04 České Budějovice tel.: 038 / 731 25 80, fax: 038 / 731 25 81, e-mail: office@eccb.cz, http://www.eccb.cz OBSAH: 1. Stručná

Více

Bezpečnostní výzvy na prahu nové dekády

Bezpečnostní výzvy na prahu nové dekády Bezpečnostní výzvy na prahu nové dekády doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. (ed.) Sborník vybraných příspěvků ze studentské konference pořádané Centrem bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha

Více

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Adra, o. s., foto: eva palkovičová Dobrovolnictví a sociální práce 4 2011 ročník 11 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci na vydávání

Více

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Zdeněk Borůvka Rational Brand Technical Leader, IBM CEE Úvod Dodať biznisu viac s menšími prostriedkami a v čo najkratšom čase. Túto základnú požiadavku kladie

Více

ň Ý Á Ú ú ň Ó š š š ú ó ú ů ů ů š ů ů ů š ů ů ú ů ů ů ú ů ů ů ů ů ů ó ú ú ó ů ů ň ů ň ů ů ú ú ú ó š ó ú ú ó š ú š š š ú ú ů ň ú ů ú ú ú ů ú ú ň ů ú š ň ú š š š š ú ň ů ň ú š ů ů ň ů ů ů ů ú ů ú ú ň ú ú

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra I. ročník NITRA 15. 17. října 2013 OBSAH 1. Struktura vystavovatelů...3 2. Organizační zajištění veletrhu...3

Více

Jednoduše geniální. rýchlejšie ako ostatní. Úvod Úvod. Svetová kvalita. Světová kvalita. FXP-Turbo

Jednoduše geniální. rýchlejšie ako ostatní. Úvod Úvod. Svetová kvalita. Světová kvalita. FXP-Turbo Svetová kvalita Dietzel Univolt je viac ako 65 rokov významným pojmom v elektroinštalačnej technike. Už krátko po založení firmy bola odbornému svetu predstavená prvá elektroinštalačná ochranná rúrka z

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více