Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ROKY C. Akční plán DHV CR, Eurovision, červen

2 Obsah Úvod... 3 Vybraná opatření a aktivity pro Akční plán... 4 Priorita Infrastruktura pro cykloturistiku Infrastruktura pro kongresový a léčebný cestovní ruch Infrastruktura pro pobyt u vody a rekreační plavbu Infrastruktura pro golfovou turistiku Infrastruktura pro poznávací a kulturní cestovní ruch Mobilní infrastruktura... 6 Priorita Produkty poznávací, kulturní a folklorní turistiky Cykloturistika Produkty dalších forem cestovního ruchu... 7 Priorita Management cestovního ruchu Koordinace aktivit s vnějšími subjekty Marketing cestovního ruchu... 8 Identifikované příklady projektů... 9 Zásobník č Zásobník č Monitoring a hodnocení realizace Akčního plánu DHV CR, Eurovision, červen

3 Úvod Návrhová část Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje obsahuje seznam priorit, opatření a aktivit, které je ve střednědobé perspektivě (do roku 2013) potřebné realizovat v jednotlivých prioritních oblastech rozvoje (rozšíření a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu, vytváření a zkvalitňování turistických produktů a jejich marketing, zefektivnění a koordinace marketingu a řízení cestovního ruchu) k dosažení strategické vize. Struktura aktivit zařazených do Akčního plánu odpovídá struktuře priorit a opatření Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje. Do Akčního plánu proto byly zařazeny vybrané aktivity ze všech opatření Programu. Nebylo nutné přikročit k výběru omezeného okruhu prioritních opatření z návrhové části programu, neboť v souladu s principem koncentrace byl již proveden výběr forem cestovního ruchu, které jsou pro kraj prioritní při specifikaci priorit a opatření programu. Z navrhovaných aktivit jednotlivých opatření byly do Akčního plánu vybrány takové, které jsou klíčové pro dosažení rozvojové vize a cílů programu a současně je možné začít s jejich realizací v krátkém čase, tj. v letech Důležitou součástí Akčního plánu je seznam příkladů projektů přiřazených jednotlivým opatřením Programu. Pro zpracování orientačního seznamu příkladů projektů pro Akční plán byly použity projektové záměry získané od vybraných oslovených subjektů činných v cestovním ruchu v průběhu prací na Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravském kraji. Z důvodu získání srovnatelných informací o jednotlivých projektových záměrech byl použit jednotný formulář osnovy projektu. Dalším použitým zdrojem informací o připravovaných projektových záměrech byla Jihomoravským krajem poskytnutá databáze projektů z oblasti cestovního ruchu zpracovaná v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity Jihomoravského kraje průběžně od jara Do Akčního plánu byly zařazeny identifikované příklady připravovaných projektových záměrů Jihomoravského kraje, regionálních organizací cestovního ruchu, obcí, mikroregionů, podnikatelských subjektů, neziskových organizací a dalších subjektů podílejících se svou činností na cestovním ruchu v Jihomoravském kraji. Vybrané projekty musí přispívat k dosažení cílů programu, naplňovat priority a aktivity akčního plánu a zahájení jejich realizace je reálně plánováno nejpozději do konce roku Z tohoto důvodu byl při tvorbě seznamu příkladů investičních projektů kladen důraz zejména na ty záměry, které jsou již v pokročilém stádiu přípravy (např. zpracována technická dokumentace, posouzení vlivu na životní prostředí, vyjasněné majetkové vztahy, územní rozhodnutí, stavební povolení apod.). Dále byly při zařazování příkladů projektových námětů upřednostňovány projekty s dopadem na širší území a projekty integrující (tzn. spojujících v sobě více druhů na sebe navzájem navazujících činností nebo přímo navzájem provázané projekty). Pro naplnění prioritních rozvojových směrů a aktivit cestovního ruchu v Jihomoravském kraji v období byly projektové záměry, které splňují výše uvedené požadavky, rozděleny dle definovaných opatření a byly z nich vybrány hlavní projektové aktivity, které významně naplní definované cíle jednotlivých opatření Programu. Je potřebné ještě jednou zdůraznit, že vzhledem k omezenému okruhu oslovených subjektů jsou seznamy příkladů projektů dále uvedené v akčním plánu neúplné a pouze orientační. Z tohoto důvodu je doporučena nejméně jedenkrát ročně jejich pravidelná revize a doplnění. DHV CR, Eurovision, červen

4 Vybraná opatření a aktivity pro Akční plán Akční plán je zpracován ve struktuře, která je v souladu s navrženými prioritními osami a kde základním východiskem jsou jednotlivá opatření. Pro tvorbu hlavních rozvojových směrů a aktivit cestovního ruchu v Jihomoravském kraji v období byly projektové záměry rozděleny dle definovaných opatření a byly z nich vybrány hlavní projektové aktivity, které významně naplní definované cíle jednotlivých opatření programu. Priorita Infrastruktura pro cykloturistiku Dobudování páteřních cyklistických tras a stezek - budování a zvyšování kvality cyklostezek a cyklotras (např. páteřní cyklotrasa Brno-Vídeň) - pravidelná kontrola a údržba stávající sítě cyklotras a jejich vybavení mobiliářem - navigační a informační systémy, odpočinková místa pro cyklisty, půjčovny kol, úschovny, značení apod Zvýšení bezpečnosti na existujících cyklistických trasách a stezkách - zvýšení bezpečnosti cyklostezek a cyklotras - řešení kolizních míst (světelné signalizace aj.) 1.2. Infrastruktura pro kongresový a léčebný cestovní ruch Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro kongresovou a veletržní turistiku - rekonstrukce, modernizace a případně nová výstavba infrastruktury pro kongresovou turistiku včetně doprovodné infrastruktury - rekonstrukce, modernizace a případně nová výstavba infrastruktury pro veletržní turistiku včetně doprovodné infrastruktury Výstavba, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro wellness a léčebný cestovní ruch DHV CR, Eurovision, červen

5 - nová výstavba, dostavba a modernizace infrastruktury pro wellness a léčebný cestovní ruch včetně doprovodné infrastruktury 1.3. Infrastruktura pro pobyt u vody a rekreační plavbu Zlepšení stavu a kvality vodních ploch - zlepšení kvality vodních ploch určených k rekreaci a jejich zpřístupnění - doprovodná infrastruktura zvyšující atraktivitu pobytu u vody (např. zázemí pro návštěvníky, sportovní vyžití apod.) Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro rekreační plavbu - nákup nových plavidel, půjčovna plavidel - doprovodná infrastruktura pro rekreační plavbu (zázemí pro provoz, výpravna lodí, parkoviště, přístupové cesty, přístaviště apod.) 1.4. Infrastruktura pro golfovou turistiku Zvýšení kapacity a kvality infrastruktury pro golfovou turistiku - rozšíření existujících golfových hřišť o další jamky - rozšíření a modernizace doprovodné infrastruktury pro golfovou turistiku (ubytovací a stravovací kapacita, wellness, kongresové a školící prostory, další sportoviště apod.) Výstavba nových golfových hřišť - výstavba 2 nových golfových hřišť na území Jihomoravského kraje včetně odpovídajícího zázemí (ubytovací a stravovací kapacita) - nabídka doprovodných aktivit (kongresové a školící prostory, wellness apod.) 1.5. Infrastruktura pro poznávací a kulturní cestovní ruch Rekonstrukce památkových objektů pro potřeby cestovního ruchu - obnova a rekonstrukce technicky nevyhovujících památkových objektů pro potřeby CR - zpřístupnění památkových objektů pro potřeby CR - nezbytná doprovodná infrastruktura (sociální zařízení, parkoviště, přístupové cesty apod.) DHV CR, Eurovision, červen

6 Úprava infrastruktury pro turistiku zaměřenou na poznávání regionálních specifik - infrastruktura regionální specifik (např. jeskyně v Moravském krasu, Brněnské podzemí, územně vázané netradiční formy expozic, muzea a technické památky apod.) 1.6. Mobilní infrastruktura Posílení vybavenosti drobnou infrastrukturou a mobilním mobiliářem pro různé formy cestovního ruchu - nákup mobilních pódií a další drobné infrastruktury pro pořádání pravidelných kulturních akcí Priorita Produkty poznávací, kulturní a folklorní turistiky Podpora pořádání pravidelných festivalů, folklorních a dalších kulturních akcí - pořádání a propagace pravidelných festivalů, folklórních a kulturních akcí - pořádání a propagace tradičně územní vázané akce Sjednocení marketingu kulturních a folklorních akcí - jednotný marketing kulturních a folklórních akcí v kraji (logo, vzhled propagačních materiálů a forma propagace, partneři apod.) Posílení nabídky produktů tematické poznávací turistiky - rozšíření nabídky produktů tematické poznávací turistiky (propagační materiály a přednášky, výstavy, prezentace, informační portál apod.) 2.2. Cykloturistika Rozšíření produktové nabídky pro cykloturistiku - tvorba produktů v oblasti cykloturistiky a jejich propagace (trasy, doprovodná infrastruktura apod.) - propojení nabídky cykloturistiky s atraktivitami a dalšími nabídkami aktivit v území DHV CR, Eurovision, červen

7 2.3. Produkty dalších forem cestovního ruchu Vytvoření komplexní nabídky golfové destinace Jižní Morava - tvorba produktu golfové destinace Jižní Morava a společná propagace služeb (propagační materiály, internetová prezentace) - spolupráce provozovatelů na provázanosti nabídek (pořádání společných akcí apod.) Vytvoření a rozšiřování produktů gastronomické turistiky - tvorba a propagace nových produktů gastronomické turistiky (např. pivní slavnosti, produkty vinařské turistiky apod.) - rozšíření a zkvalitnění stávajících produktů gastronomické turistiky (zlepšení propagace stávající nabídky apod.) Rozšíření nabídky služeb v rámci veletržní, kongresové a incentivní turistiky - tvorba a propagace produktů veletržní, kongresové a incentivní turistiky (sběr dat, foto banka, propagační materiály, webové prezentace, informační servis apod.) Vytváření regionální nabídky pro wellness a léčebné pobyty - tvorba a propagace produktů pro wellness a léčebné pobyty(webové prezentace a informační servis pro wellness a léčebné pobyty apod.) Priorita Management cestovního ruchu Posilování potenciálu lidských zdrojů v cestovním ruchu - vzdělávání zaměstnanců organizací činných v oblasti cestovního ruchu (jazykové vzdělávání, profesní vzdělávání apod.) - semináře, workshopy, pracovní setkání atd Monitoring a průzkumy v oblasti cestovního ruchu - provádění průzkumů, analýz, místních šetření a dotazníkových šetření v oblasti cestovního ruchu Zřízení a realizace poradenských služeb v oblasti cestovního ruchu DHV CR, Eurovision, červen

8 - pořádání školení, workshopů, zpracování koncepčních a marketingových materiálů - tvorba integrovaných plánů rozvoje, generelů - poradenství v oblasti získávání prostředků (projektová příprava apod.) 3.2. Koordinace aktivit s vnějšími subjekty Rozvoj spolupráce s okolními destinacemi - spolupráce s Dolním Rakouskem, Slovenskem a Jižními Čechami, Vysočinou, Olomouckým, Pardubickým a Zlínským krajem v oblasti CR (propagace, produkty, společné kulturní akce, workshopy apod.) Posílení spolupráce s incomingovými cestovními kancelářemi a agenturami - podpora spolupráce s incomigovými kancelářemi (workshopy, famtripy apod.) 3.3. Marketing cestovního ruchu Posílení jednotného marketingu Jižní Moravy - jednotný grafický vzhled prezentací Jižní Moravy (logo, barvy, vzhled, struktura apod.) - vytvoření jednotné marketingové značky, společná propagace turistického regionu Jižní Morava Vytvoření jednotné prezentace turistických produktů Jižní Moravy - jednotný systém propagace a prezentace turistických produktů Jižní Moravy Vytvoření jednotného krajského informačního a rezervačního systému - vytvoření regionálního rezervačního systému, monitorovacího systému, vyhledávacího systému s vyznačením v mapě apod Rozšíření a prohloubení mediální prezentace kraje - tvorba koncepce mediální prezentace kraje - tvorba podkladových materiálů v podobě fotografií, map a dalších podkladů k atraktivitám, atrakcím, službám a produktům Jihomoravského kraje DHV CR, Eurovision, červen

9 Identifikované příklady projektů Vybrané projektové záměry, které splňují cíle a priority programu a termín jejich zahájení je reálně plánován do konce roku 2009, byly posuzovány z hlediska dopadů na rozvoj cestovního ruchu. Na základě tohoto kritéria byly rozděleny do skupin na projektové záměry, které mají významný dopad na rozvoj cestovního ruchu v kraji či regionu (skupina 1) a projektové záměry, které mají významný dopad na rozvoj cestovního ruchu v místě, případně nemají významnější dopad na rozvoj cestovního ruchu (skupina 2). Ostatní získané projektové záměry, které nesplnily výše uvedená kritéria, případně jejich realizace proběhne v letech 2010 a později a dále záměry, které byly do databáze dodány po termínu, byly umístěny do zásobníku projektů společně do skupiny 2. Přehled projektů z jednotlivých skupin a zásobníku projektů je uveden v následujících tabulkách. DHV CR, Eurovision, červen

10 Zásobník č. 1: Projektové záměry v oblasti cestovního ruchu spadající do skupiny 1 projektové záměry, které naplňují priority a cíle stanovené Programem rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje a mají významný dopad na rozvoj cestovního ruchu v kraji či regionu 1. Dostavba bezpečných úseků cyklotrasy Brno - Vídeň na území ČR svazek Cyklistická stezka Brno - Vídeň okresy Brno, Brno-venkov, Břeclav Cyklostezka Hodonín - Veselí nad Moravou svazek Dobrovolný svazek obcí - Obce Hodonín - Veselí nad pro Baťův kanál Moravou Vybudování sítě cyklostezek v regionu obec Hodonín Hodonín Staletími kolem Svitavy obec Letovice Letovice Rozvoj turistiky, cykloturistiky a sportu v Mikroregionu Čebínka svazek Mikroregion Čebínka mikroregion Čebínka Rozvoj turistiky, cykloturistiky a sportu v Mikroregionu Domašovsko II svazek Mikroregion Domašovsko Mikroregion Domašovsko Rozvoj turistiky, cykloturistiky a sportu v mikroregionu Porta svazek Mikroregion Porta mikroregion Porta Poznávací regionální trasy Židlochovicko - doplňkové okruhy k CS Brno - Vídeň svazek Region Židlochovicko region Židlochovicko Páteřní cyklostezka Krumlovsko - Jevišovicko NNO Živé pomezí Krumlovsko - mikroregionální Jevišovicko, občanské sdružení 10. Rekonstrukce cest a dobudování infrastruktury značených cyklotras mikroregionu Olešnicko a svazek DSO Olešnicko mikroregion Olešnicko DHV CR, Eurovision, červen

11 cyklotrasy Svojanov - Pernštejn 11. Congress in Brno = All in one firma Veletrhy Brno a.s. Brno Centrum moravského vinařství obec Velké Pavlovice Velké Pavlovice Vinařský hotel firma Víno Valtice s.r.o. Valtice Přírodní zábavní park Boskovice firma Westernové městečko Boskovice Boskovice s.r.o. 15. Zvýšení atraktivity areálu znojemského hradu Obec Znojmo Znojmo Rehabilitačně rekreační zařízení WELLNESS Firma Jan Kašník DIXI Hlohovec u Břeclavi Termální lázně Klobouky u Brna obec Klobouky u Brna Klobouky u Brna Lázeňská a rekreační zóna Pasohlávky obec Pasohlávky Pasohlávky Rekreační a relaxační zóna Pasohlávky, k.ú. Mušov firma STAVCOM-HP a.s. Pasohlávky Zpřístupnění Vodní nádrže Letovice pro turistiku obec Letovice Letovice Rozvoj turistické plavby na Baťově kanálu NNO Baťův kanál, o.p.s. Veselí nad Moravou, Strážnice, Sudoměřice nad Moravou, Petrov, Hodonín Turistická plavba po řece Dyji z Břeclavi k soutoku řek Moravy a Dyje a zpět NNO Biosférická rezervace Dolní Břeclav Morava, o.p.s. 23. Přístaviště Sudoměřice svazek Dobrovolný svazek obcí - Obce Sudoměřice pro Baťův kanál DHV CR, Eurovision, červen

12 24. Přístaviště Petrov svazek Dobrovolný svazek obcí - Obce Petrov pro Baťův kanál 25. Výstavba přístavu lodní dopravy Firma Dopravní podnik města Brna, Brno a.s. 26. Revitalizace příhraničního turistického areálu lokality přístaviště U Jezu na řece Moravě * obec Hodonín Hodonín Úprava ubytovacích kapacit v ATC Olšovec obec Jedovnice Jedovnice Zvýšení atraktivnosti a vybavenosti přístaviště Rohatec svazek Mikroregion Hodonínsko Rohatec Obnova lodní dopravy na Vranovské přehradě sdružení Sdružení pro rozvoj a obnovu Vranov nad Dyjí obcí Vranovska 30. Kongresové centrum firma GOLF BRNO a.s. Kuřim Wellness area firma GOLF BRNO a.s. Kuřim Vybudování golfového hřiště obec Hodonín Hodonín Hotel Zámek Kravsko a golfová akademie firma Naspa Hotels s.r.o. Kravaře Uherčice - perla Zajordání SPO Národní památkový ústav JMK Revitalizace zámku ve Slavkově u Brna obec Slavkov u Brna Slavkov u Brna Rehabilitace a restaurování vily Tugendhat obec Statutární město Brno Brno Rekonstrukce městského zámku NNO Zámecký areál Břeclav, v.p.s Břeclav DHV CR, Eurovision, červen

13 38. Rekonstrukce a zpřístupnění nemovité kulturní památky Strejcova sboru a Žerotínské hrobky v Židlochovicích obec Židlochovice Židlochovice Obnova židovských památek na území JMK a kraje Vysočina NNO Židovská obec, Brno Brno Revitalizace Louckého kláštera na multifunkční centrum obec Znojmo Znojmo , Panská Morava SPO Národní památkový ústav JMK , Obnova a funkční využití areálu amfiteátru obec Mikulov Mikulov Generální rekonstrukce jeskyně Balcarka SPO Správa jeskyní České republiky, Ostrov u Macochy státní příspěvková organizace 44. Zpřístupnění jeskyně Výpustek - I. etapa SPO Správa jeskyní České republiky, k.ú. Březina státní příspěvková organizace 45. Výstavba nové provozní budovy u Kateřinské jeskyně SPO Správa jeskyní České republiky, k.ú. Suchdol státní příspěvková organizace 46. Rekonstrukce vstupního areálu u punkevních jeskyní včetně výstavby nové provozní budovy SPO Správa jeskyní České republiky, k.ú. Suchdol státní příspěvková organizace 47. Rozšíření stávajícího parkoviště pro osobní vozidla - Sloupsko-šošůvské jeskyně SPO Správa jeskyní České republiky, k.ú. Suchdol státní příspěvková organizace 48. Oprava parkoviště - Macocha SPO Správa jeskyní České republiky, k.ú. Suchdol státní příspěvková organizace DHV CR, Eurovision, červen

14 49. Vybudování "skanzenu sídliště lovců doby kamenné" SPO Správa jeskyní České republiky, k.ú. Suchdol státní příspěvková organizace 50. Výstavba nového informačního střediska - Macocha SPO Správa jeskyní České republiky, k.ú. Suchdol státní příspěvková organizace 51. Zhotovení spojovací chodby v punkevní jeskyni SPO Správa jeskyní České republiky, k.ú. Suchdol státní příspěvková organizace 52. Obnovení a doplnění informačního dopravního značení k cílovým stanovištím všech veřejně přístupným jeskyním Moravského krasu včetně parkoviště Macocha SPO Správa jeskyní České republiky, k.ú. Suchdol státní příspěvková organizace 53. Zpřístupnění brněnského podzemí obec Statutární město Brno Brno Mobilní navigační systém - digitální GPS průvodce pro turisty obec Statutární město Brno Brno Obnova Moravského židovského muzea v Brně NNO Židovská obec, Brno Brno Využití historických, archeologických a přírodních kapacit pro turistický ruch NNO Muzeum Boskovicka, příspěvková okres Blansko organizace 1.5.2, Pořádání tradičních trhů řemesel obec Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí každoročně Baťův kanál - po vodě v pohodě NNO Baťův kanál, o.p.s. Veselí nad Moravou Turistický portál včetně online přístupu na internet pro turisty v centru města obec Statutární město Brno Brno DHV CR, Eurovision, červen

15 60. Rozvoj hlavního nosného regionálního turistického Centrála cestovního ruchu - Jižní produktu: Veletržní a kongresová, firemní a sdružení Morava, zájmové sdružení JMK incentivní turistika a jeho propagace právnických osob 61. Kurz pro specializované průvodce cestovního ruchu na jižní Moravě NNO Akademie J.A.Komenského Brno okres Blansko, okres Brnoměsto, okres Brno-venkov, okres Břeclav, okres Hodonín, okres Vyškov, okres Znojmo Komunikace se zákazníkem jako základní podmínka kvality služeb Centrála cestovního ruchu - Jižní sdružení Morava, zájmové sdružení JMK právnických osob 63. Podpora větší absorbční kapacity v rámci cíle 3, příhraniční spolupráce JMK a Weinviertelu Centrála cestovního ruchu - Jižní sdružení Morava, zájmové sdružení JMK, Weinviertel právnických osob 64. Podpora větší absorbční kapacity v rámci cíle 3, příhraniční spolupráce JMK a Trnavský kraj Centrála cestovního ruchu - Jižní sdružení Morava, zájmové sdružení JMK, Trnavský kraj právnických osob 65. Průzkum trhu, vytvoření jednotné marketingové Centrála cestovního ruchu - Jižní značky regionu Jižní Morava a její prosazení na sdružení Morava, zájmové sdružení JMK trhu právnických osob 3.1.2, 3.1.3, Příhraniční turistický region Dolní Rakousko a Jižní Morava "Známe své sousedy?" Centrála cestovního ruchu - Jižní sdružení Morava, zájmové sdružení JMK, Weinviertel právnických osob 67. Příhraniční turistický region Trnavský kraj a Jižní Morava "Známe své sousedy?" Centrála cestovního ruchu - Jižní sdružení Morava, zájmové sdružení JMK, Trnavský kraj právnických osob DHV CR, Eurovision, červen

16 68. Dny partnerských měst obec Hodonín Hodonín , Vývoj a implementace regionálního rezervačního a monitorovacího systému Jižní Moravy Centrála cestovního ruchu - Jižní sdružení Morava, zájmové sdružení JMK právnických osob DHV CR, Eurovision, červen

17 Zásobník č. 2 - Projektové záměry v oblasti cestovního ruchu spadající do skupiny 2 (projektové záměry, které mají významný dopad na rozvoj cestovního ruchu v místě, případně nemají významnější dopad na rozvoj cestovního ruchu, dále záměry, které byly do databáze dodány po termínu a projektové záměry, které věcně neodpovídají žádnému opatření Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje nebo je nelze zařadit pro nedostatek informací, případně jejich realizace proběhne v letech 2010 a později) 1. Cyklostezka Vyškov, Pustiměř, Drysice svazek DSO Melicko mikroregion Stezky pro pěší a cyklisty obec Kunštát Kunštát Cyklostezka Kuřim - Malhostovice obec Kuřim Kuřim - Malhostovice Cyklostezka Kladroubka obec Letovice Běleč Letovice Odpočinkové a informační místo na křižovatce cest na Šmelcovnu svazek Mikroregion "Bílý potok" Maršov Cyklostezky Mikroregionu Hodonínsko - realiazce stavby svazek Mikroregion Hodonínsko okres Hodonín Spojovací chodník a cyklostezka mezi obcemi Hovorany a Šardice svazek Mikroregion Hovoransko Čejč, Hovorany, Karlín, Šardice, Terezín Cyklotrasy svazek Mikroregion Rakovec okres Vyškov Sivice - obnova venkovského rázu obce obec Sivice Sivice Oprava obecní komunikace se zřízením cyklotrasy 10. Štítary rozcestí - most na pláži Vranovské přehrady obec Štítary Bořitov Štítary DHV CR, Eurovision, červen

18 11. Cyklotrasa Tišnov - Březina obec Tišnov Okres Brno-venkov Cyklotrasa Tišnov - Předklášteří obec Tišnov okres Brno-venkov Cyklotrasa Tišnov - Štěpánovice obec Tišnov okres Brno-venkov Cyklotrasa Tišnov - Dolní Loučky obec Tišnov okres Brno-venkov Cyklostezky v obci Vacenovice obec Vacenovice Vacenovice Greenways v mikroregionu Rokytnice NNO Větrák Pozořice, o.p.s. Hostěnice, Kovalovice, Mokrá-Horákov, Podolí, Pozořice, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice Lázeňský turistický okruh svazek Zájmové sdružení obcí Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovansko 18. Vybudování cyklostezky v trase stávající železnice obec Ždánice Uhřice, Násedlovice, Želetice Dražůvky, Ždánice, Turistické a kulturní využití zemědělské a lesní 20. krajiny lokality významného krajinného prvku Dva dvory - Šmelcovna firma Josef Janků Boskovice Výstavba cyklostezky Brno - Mokrá Hora - Kuřim Veverská Bitýška a navazující sítě cyklostezek obec Kuřim okres Brno-venkov Cyklostezka Kyjov Bohuslavice Obec Kyjov Kyjov DHV CR, Eurovision, červen

19 23. Záchytné parkoviště pro směr Maršovský žleb svazek Mikroregion "Bílý potok" Lažánky Oprava místních komunikací v návaznosti na 24. cyklotrasy obec Křetín Křetín Značení cykloturistických tras v k.ú. Lažánky svazek Mikroregion "Bílý potok" Lažánky Značení cyklotras v k.ú. Svatoslav svazek Mikroregion "Bílý potok" Svatoslav Zpevnění účelových komunikací pro vedení 27. svazek Mikroregion "Bílý potok" Svatoslav cyklotras 28. Zpevnění účelových komunikací pro cyklotrasy svazek Mikroregion "Bílý potok" Braníškov Zpevnění účelových komunikací pro cyklotrasy svazek Mikroregion "Bílý potok" Maršov Zpevnění účelových komunikací pro cyklotrasy svazek Mikroregion "Bílý potok" Maršov Hotel Sport Velké Němčice firma DŘEVOMONTA, spol. s.r.o. Velké Němčice Hotel Pivovar Jevišovice firma Jiří Zralý Jevišovice Rekonstrukce areálu a koupaliště obec Boskovice Boskovice Rekonstrukce areálu a koupaliště Červená 34. Zahrada obec Boskovice Boskovice Výstavba penzionu obec Benešov Benešov Výstavba sportovní haly * obec Boskovice Boskovice DHV CR, Eurovision, červen

20 37. Hotel PANON, Hodonín - Výměna kovových oken v objektu a zateplení budovy firma BREJA s.r.o. Hodonín Sportovní víceúčelové hřiště v přístavištích podél 38. svazek Baťova kanálu Dobrovolný svazek obcí - Obce pro Baťův kanál Hodonín, Rohatec, Sudoměřice, Petrov, Strážnice, Veselí nad Moravou Sportovní areál včetně výsadby parků obec Horní Dubňany Horní Dubňany Hotel Rakovec u Pastorků firma Hotel Rakovec Račice-Pístovice Rekonstrukce Pavučiny obec Hustopeče Hustopeče Formanka Hustopeče obec Hustopeče Hustopeče Turistická ubytovna Jihlavka Ivančice obec Hustopeče Ivančice Stavba sportovně rekreačního areálu v 44. Kovalovicích obec Kovalovice Kovalovice Wellness Kuřim obec Kuřim Kuřim Odpočinková zóna Kuřimská hora obec Kuřim Běleč Kuřim Klidová zóna Srpek obec Kuřim Kuřim Odpočinkové a informační místo v lokalitě Skalka svazek Mikroregion "Bílý potok" Lažánky Centrum sportu a zdraví VŠ FSPS MU Brno Senior Hotel Valtice firma Petr Přikryl Valtice DHV CR, Eurovision, červen

21 51. Rekreačně - oddechový areál obec Rájec Jestřebí okres Blansko Regionální středisko zdraví a sportu družstv o RECIPROCITA, družstvo okres Blansko Rekreační park Kraví hora obec Statutární město Brno Brno Rekreační zóna Svratecké údolí obec Statutární město Brno Brno Obnova rekreačního lesoparku jako součást 55. přírodního parku Kohoutovické lesy obec Statutární město Brno, MČ Brno - Brno Nový Lískovec 56. Příměstská oddychová a relaxační zóna obec Velké Opatovice Velké Opatovice Zahrada zdraví v Hodoníně obec Hodonín Hodonín Projekt pro podporu sportovců registrovaných ve 58. sportovních svazech a reprezentační sportovní akce mezinárodního charakteru NNO Orel jednota Telnice - nezisková Telnice organizace 59. Autocamp Četnická humoreska Luleč obec Luleč Luleč Rekonstrukce a rozšíření ploch letního koupaliště 60. a krytého plaveckého bazénu v Hodoníně obec Hodonín Hodonín Sportovně rekreační areál Křetínka firma Vlastimil Vojta Vranová (okr. Blansko) Úprava komunikací k rekreačnímu zařízení ATC 62. Olšovec obec Jedovnice Jedovnice Oprava koupaliště v Křenovicích obec Křenovice Kobeřice DHV CR, Eurovision, červen

22 64. Rekonstrukce koupaliště obec Kunštát Kunštát Dětský bazén na letním koupališti v Kyjově Obec Kyjov Kyjov Rekonstrukce koupaliště v Olbramovicích obec Olbramovice Olbramovice Výstavba krytého plaveckého bazénu obec Statutární město Brno - MČ Brno Brno Kohoutovice Městské lázně - rekonstrukce a dostavba 68. sportovního bazénu obec Znojmo Znojmo Rozšíření a dostavba městského koupaliště ve 69. Ždánicích obec Ždánice Ždánice Modernizace technického zázemí letního 70. koupaliště obec Olešnice Olešnice Přírodní koupaliště * obec Pavlice Pavlice Trasy pro klasické lyžování a snowpark firma GOLF BRNO a.s. Kuřim Lanové centrum a lezecká stěna firma GOLF BRNO a.s. Kuřim Víceúčelová hala Kaskáda firma GOLF BRNO a.s. Kuřim Penzion Kořenec obec Kořenec Kořenec Stáje a jízdárna firma GOLF BRNO a.s. Kuřim Stavební úpravy "jízdárny" v areálu Státního 77. zámku Milotice obec Milotice Milotice DHV CR, Eurovision, červen

23 78. Rekonstrukce hotelu Pfann* obec Pohořelice Pohořelice Paarův zámek obec Pohořelice Pohořelice Rekonstrukce Mullerova domu v Tišnově obec Tišnov Tišnov Stavební úpravy zámeckého nádvoří obec Vyškov Vyškov Rekonstrukce Alžbětínské scény NNO Centrum divadla experimentálního Brno Zpřístupnění zříceniny hradu Louka a vybudování 83. svazek DSO Olešnicko Louka vyhlídkové věže 84. Zpřístupnění zámku v Račicích firma Petr Lukas Račice Revitalizace historického centra města Masarykovo náměstí v Hodoníně obec Hodonín Hodonín Péče o památky obec Rostěnice - Zvonovice Rostěnice - Zvonovice Rekonstrukce místních komunikací v městské 87. památkové zóně Jevišovice obec Jevišovice Jevišovice Rekonstrukce zámeckého areálu Kloubouky u Brna obec Klobouky u Brna Klobouky u Brna Pohodlí pro příchozí k atraktivní kulturní památce obec Milotice Milotice Oživení zámeckého areálu a jeho okolí NNO Zámecký areál Břeclav, v.p.s Břeclav Oprava prostoru za zámeckou zahradou obec Vyškov Vyškov DHV CR, Eurovision, červen

24 92. Odvlhčení Vrbasova muzea vč. sanačních omítek obec Ždánice Ždánice Renovace a zprovoznění sladovny NNO Zámecký areál Břeclav, v.p.s Břeclav Renovace a zprovoznění vrchostenského mlýna NNO Zámecký areál Břeclav, v.p.s Břeclav Rekonstrukce a renovace Pivovaru NNO Zámecký areál Břeclav, v.p.s Břeclav Zámecký penzion a vinárna Rotunda NNO Zámecký areál Břeclav, v.p.s Břeclav Rekonstrukce pivovarské pivnice NNO Zámecký areál Břeclav, v.p.s Břeclav Severní svah Špilberk - nový nástup a rozšíření 98. parku obec Statutární město Brno Brno Rekonstrukce a zpřístupnění historického sklepení 99. v Židlochovicích obec Židlochovice Židlochovice Obnova Starého Brna obec Statutární město Brno Brno Regenerace historického jádra města Znojma obec Znojmo Znojmo Realizace programu regenerace MPR v Mikulově obec Mikulov Mikulov Kostel sv. Jiljí Prosiměřice obec Prosiměřice Prosiměřice Ṃarkland - slovansko-vikingská ranně středověká 104 osada firma Drahomír Dokládal Skalice nad Svitavou Rukodělná dílna Vlčí koš NNO Krušpánek, o.s. Vlkoš DHV CR, Eurovision, červen

25 106.Muzeum Prušánky obec Prušánky Prušánky Muzeum u Větrného Mlýna obec Starý Poddvorov Starý Poddvorov Rekonstrukce rozhledny Alexandrovka obec Adamov Adamov Ọbnova venkovní fasády a vnitřních maleb v 109 kostele v Černvíře obec Černvír Černvír Janáčkovo kulturní centrum - polyfunkční budova 110. s koncertním sálem NNO Filharmonie Brno Brno Rekonstrukce Domu kultury Hodonín obec Hodonín Hodonín Rekonstrukce kulturního domu obec Horní Dubňany Horní Dubňany Vybudování depozitáře obec Hustopeče Hustopeče Rekonstrukce kina na víceúčelový kulturní sál obec Hustopeče Hustopeče Kulturní sál obec Hustopeče Hustopeče Rekonstrukce turistické ubytovny v Celné obec Hustopeče Ṣportovně společenské multifunkční centrum při 117 JK Nesyt NNO Jezdecký klub Nesyt okres Hodonín Úprava společensko-sportovního areálu obec Jiříkovice Jiříkovice Oprava kulturního domu obec Kadov Kadov DHV CR, Eurovision, červen

26 120.Stavba rozhledny obec Kořenec Kořenec Lyžařský vlek se sjezdovkou obec Kořenec Kořenec Zimní turistika na Kunštátsku a Lysicku obec Kunštát Bedřichov, Býkovice, Černovice, Dlouhá Lhota, Kozárov, Krhov, Kunčina Ves, Kunice, Kunštát, Lhota u Lysic, Lysice, Makov, Nýrov, Rozseč nad Kunštátem, Sebranice, Štěchov, Voděrady, Zbraslavec, Hodonín, Drnovice, Tasovice Turistická ubytovna obec Kunštát Kunštát Ḳulturní, společenské a vzdělávací centrum 124 Kunštát obec Kunštát Kunštát Úprava dvorního traktu informačního centra Obec Kyjov Kyjov Úprava cesty z obce Babolky do obce Bahna firma LEDEKO a.s. Letovice okres Blansko Muzeum Letovice obec Letovice Letovice Knihovna Letovice obec Letovice Letovice Muzeum Letovice obec Letovice Letovice Ṃuzeum loutek - dokončení III etapy rekonstrukce 130 a dostavby LD Radost PO Loutkové divadlo Radost Brno DHV CR, Eurovision, červen

27 131.Vyhlídková věž Červený vrch svazek Mikroregion Rakovec Olšany Penzion u pošty firma Mikulica Engineering s.r.o. Velké Pavlovice Oprava návsi v obci Mikulovice obec Mikulovice u Znojma Mikulovice u Znojma Oživení vrchnostenského mlýna v Břeclavi NNO Mlýn zámeckého areálu Břeclav, Břeclav o.p.s. Ṛekonstrukce technologického zařízení scény 135 Mahenova divadla PO Národní divadlo v Brně Brno Oprava obecního sklepa a přístavba vinotéky obec Nikolčice Nikolčice Rozhledna Roubanina obec Roubanina Roubanina (okr. Blansko) Celoroční využití Ski-areálu Olešnice pro 138. dobrodružnou turistiku a adrenalinové sporty obec Olešnice Olešnice Ořechovské kulturní a vzdělávací centrum (OKVC) obec Ořechov Ořechov Rekreační areál Dva Dvory firma Pavel Málek Boskovice Vinařský penzion firma Pavel Samson Velké Němčice Ọprava a údržba táborové základny; Oprava 142 budovy pro volný čas dětí a mládeže NNO Pionýrská skupina Boskovice, občanské sdružení, IČ: Boskovice Multifunkční zařízení Pohořelice* obec Pohořelice Pohořelice DHV CR, Eurovision, červen

28 144.Koňská stanice Letonice - PROCYON sdružen PROCYON, o.s. Letonice í 145.Zastřešení společenského sálu obec Prosiměřice Prosiměřice Víceúčelové zařízení obce Přibice obec Přibice Přibice Půdní vestavba s ubytovacím zařízením obec Pustiměř Pustiměř Aktivní centrum Ratíškovice obec Ratíškovice Ratíškovice Projekt pro vznik nových pracovních míst a 149. drobných ubytovacích kapacit se zajištěnou klientelou firma Region, s.r.o. Kyjov Rekonstrukce kulturního domu obec Rohatec Rohatec Přístavba kulturního domu obec Rohatec Rohatec Vybudování ubytovacích kapacit obec Rostěnice - Zvonovice Rostěnice - Zvonovice Volnočasový areál obec Roubanina Roubanina (okr. Blansko) Multifunkční centrum Záložna obec Rousínov Rousínov Ṛekonstrukce přívodu VN od Skalního mlýna do 155 trafostanice SPO Správa jeskyní České republiky, státní příspěvková organizace Návštěvnické středisko CHKO Moravský kras SPO Správa ochrany přírody - Správa Skalní mlýn CHKO Moravský kras DHV CR, Eurovision, červen

29 Ṛekonstrukce obecního domu a penzion Starý 157 Poddvorov obec Starý Poddvorov Starý Poddvorov Archeologicko-etnografický park Antropos obec Statutární město Brno Brno Brněnská okružní třída - nové městské parky obec Statutární město Brno Brno Sportovní hala pro rychlobruslení obec Statutární město Brno Brno Sportovní areál Ponava obec Statutární město Brno Brno Sportovní areál Vodova obec Statutární město Brno Brno Ṣportovně rekreační areál Pod Plachtami v Brně 163 Novém Lískovci obec Statutární město Brno, MČ Brno - Brno Nový Lískovec Parková úprava prostor u obytného souboru Za 164. kněžským hájkem obec Statutární město Brno, MČ Brno - Brno Žebětín Ṛekonstrukce stávající budovy SK Žebětín, 165 nástavba nových kabin pro hráče obec Statutární město Brno, MČ Brno - Brno Žebětín 166.Multimediální studentské centrum NNO Studio filmový klub, o.s. Brno Víceúčelové sportovní hřiště obec Suchý Suchý Obnova Rezidence obec Šardice Šardice Polyfunkční objekt - rekonstrukce a přístavba č.p a 8 obec Štítary Bořitov Štítary DHV CR, Eurovision, červen

30 Ṛekonstrukce a rozšíření turistické ubytovny v 170 obci Vacenovice obec Vacenovice Vacenovice Dvě dětská hřiště v obci Vacenovice obec Vacenovice Vacenovice Víceúčelové hřiště obec Valchov Valchov Ṿzpomínky na minulost - sportovní a rekreační 173 centrum Vedrovice obec Vedrovice Vedrovice Ṿzpomínky na minulost 1 - Muzeum a kulturně 174 informační centrum Vedrovice obec Vedrovice Vedrovice Sportovní a rekreační centrum Vedrovice obec Vedrovice Vedrovice Úprava náměstí ve Vranově nad Dyjí obec Vranov nad Dyjí Bořitov Vranov nad Dyjí Sportovní zóna Vyškov obec Vyškov Vyškov Rekonstrukce zámecké zahrady ve Vyškově obec Vyškov Vyškov Polyfunkční centrum YMCA NNO YMCA Brno o.s. Okres Brno-město Přestavba táborové základny YMCA Veverská 180. Bítýška NNO YMCA Brno o.s. Veverská Bítýška Regenerace areálu Autokempingu NNO Zámecký areál Břeclav, v.p.s. Břeclav Přestavba objektu u zámeckého parku obec Ždánice Ždánice Obnova vybavení kulturního domu obec Ždánice Ždánice DHV CR, Eurovision, červen

31 184.Dům dětí a mládeže oprava střechy a fasády obec Ždánice Ždánice Ọplocení zámecké vily a zámeckého parku - zadní 185 část obec Ždánice Ždánice Oprava kulturního domu, výměna oken a fasáda obec Ždánice Ždánice Centrum kultury pro Mikroregion Ždánicko obec Ždánice Ždánice Výhon, turistický okruh s rozhlednou obec Židlochovice Židlochovice Archeostezka Krumlovským lesem svazek Moravskokrumlovsko Moravský Krumlov , Archivní vinný sklep - vinárna a ubytování firma Heinrich a Hana Strýčkovi Starý Poddvorov Rekonstrukce Pohostinství Lidový dům obec Vážany nad Litavou Vážany nad Litavou Lyžařský areál v sousedství Vranovské přehrady svazek Sdružení pro rozvoj a obnovu Onšov obcí Vranovska 193.Oprava klubovny oddílu Junáku obec Slavkov u Brna Slavkov u Brna Středisko turistických služeb Židlochovice obec Židlochovice Židlochovice Stálá expozice a muzeum s depozitem a TIC obec Rousínov Rousínov Vybudování areálu pro freestylové sporty obec Hodonín Hodonín Vybudování půjčovny sportovního nářadí obec Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí DHV CR, Eurovision, červen

32 198.Zřízení naučných stezek obec Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí Podpora turistiky na Pohořelicku NNO Sdružení pěstounských rodin Pohořelice Lyžařské běžecké trasy mikroregionu Boskovicko svazek Svazek obcí Boskovicko Boskovice Lyžařské běžecké trasy mikroregionu Boskovicko svazek Svazek obcí Boskovicko okres Blansko Krokodýlí agroturistický areál družstv o Agrodružstvo Jevišovice Velký Karlov Centrum agroturistiky firma Antonín Hruška Vranová (okr. Blansko) Ḍopravní a turistická infrastruktura v oblasti 204 Soutok a obnovení bývalé lesní železničky NNO Biosférická rezervace Dolní Břeclav Morava, o.p.s. 205.Polyfunkční vybavení vinařské turistické stezky obec Božice Božice Lyžařské trasy mikroregionu Boskovicko svazek Svazek obcí Boskovicko Boskovicko Divadlo v pohybu NNO Centrum divadla experimentálního Brno Ọslavy výročí 780. let od udělení městských 208 privilegií obec Hodonín Hodonín Slavnosti města Pohořelice a okolí obec Pohořelice Pohořelice každoročně Kulturní dny zahraničních zemí v Brně firma Petr Lukas Brno Ṿzpomínky na minulost 3 - Kulturně vzdělávací 211 svazek Moravskokrumlovsko Vedrovice programy muzea a KI centra ve Vedrovicích DHV CR, Eurovision, červen

33 212.Zpřístupnění brněnského podzemí firma Petr Lukas Brno Ḅrno jako svébytný kulturní, architektonický a 213 urbanistický fenomén firma Petr Lukas Brno Svět v Brně, Brno ve světě firma Petr Lukas Brno Turistické balíčky TIC Turistické informační centrum Vyškov Vyškov 216.Krumlovsko - Jevišovicko, servisní a informační síť NNO Živé pomezí Krumlovsko - mikroregionální Jevišovicko, občanské sdružení 217.Péče o historii města Hodonín obec Hodonín okres Hodonín Ṛozšíření poskytovaných služeb koňské stanice na 218 páteřní linii firma ing.jitka Houšková, Ondrej Svitávka Houška, ranč Oswego 219.Topanov - památka na zaniklou vesnici obec Rybníky Rybníky Salmův hřbitov - Sloup obec Sloup Sloup Turistické centrum Šanov obec Šanov Šanov Prezentace a orientační systém Pohořelic* obec Pohořelice Pohořelice , Naučná stezka Horní Smržov obec Horní Smržov Horní Smržov Značení cykloturistických tras v k.ú. Braníškov svazek Mikroregion "Bílý potok" Braníškov DHV CR, Eurovision, červen

34 Vytvoření zázemí pro cykloturisty v mikroregionu 225. Boskovicko, vytvoření námětových okruhů pro svazek Svazek obcí Boskovicko Boskovice cykloturisty (produkty) Projekt pro realizaci vytváření programů pro děti, mládež a dospělé v oblastech kulturních a 226. sociálně výchovných, dále v provozování a organizování rekreačního sportu NNO Orel jednota Telnice - nezisková Telnice organizace Ṃarketingová strategie rozvoje cestovního ruchu 227 regionu Židlochovicko obec Židlochovice Židlochovice Orientační a informační systém v obci Svatoslav svazek Mikroregion "Bílý potok" Svatoslav Informační a odpočinkové místo na návsi svazek Mikroregion "Bílý potok" Svatoslav Ḳulturně informační a poradenské regionální 230 centrum obec Rájec Jestřebí okres Blansko Ṿybudování vzdělávacího a informačního centra v sdružen Sdružení pro rozvoj a obnovu 231 Vranov nad Dyjí mikroregionu Vranovsko í obcí Vranovska Ṃultifunkční informačně vzdělávací centrum PdF 232 MU VŠ Ústřední knihovna - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brno Brně Ṿybudování informačního a turistického centra ve 233 Vranově nad Dyjí obec Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí Propojení informačních míst partnerských měst 234. Hodonína a Holíče obec Hodonín Hodonín Ṭuristické, prezentační, propagační, informační, 235 poradenské a zprostředkovatelské středisko JMK firma Petr Lukas Brno DHV CR, Eurovision, červen

35 236.Publikace o hanácko-slováckém kroji obec Hustopeče Hustopeče Ṿideoprogram o zajímavostech území pro 4 obce 237 svazek Mikroregion "Bílý potok" okres Brno-venkov mikroregionu 238.Propagace mikroregionu Bílý potok svazek Mikroregion "Bílý potok" Lažánky Turistický informační systém ve městě obec Hodonín Hodonín Realizace jednotného naváděcího a informačního systému k turistickým lokalitám v rámci JMK a 240. Brna, Realizace identifikačních znaků a dalších materiálů včetně dárkových předmětů a suvenýrů JMK jako turistické destinace včetně propagace firma Petr Lukas Brno Propagace obce Násedlovice obec Násedlovice Násedlovice Přijeďte k nám do Šardic obec Šardice Šardice Ṃoravský jih vydávaný pro část Rakouska a ČR a 243 Slovenska NNO Břeclav Digitální kronika NNO Muzeum Boskovicka, příspěvková Boskovice organizace 245.Aktivní život, nejen bydlení obec Hvozdec Hvozdec Krajina promlouvá NNO PECTEN, o.s. Adamov nszm/0996 firma PYTHAGOR,a.s. Kořenec Rekonstrukce domu čp 28 ve Starém Petříně obec Starý Petřín Starý Petřín DHV CR, Eurovision, červen

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji

20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 1. Sloup Blansko Bílovice - Brno: Trasa č. 5 Jantarová stezka v krajině severně od Brna vede nejprve údolím Svitavy, poté Moravským krasem

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ROKY 2007 2013 B. Návrhová část DHV CR, Eurovision, červen 2007 1 Obsah Rozvojová vize... 5 Pojetí vize... 5 Popis jednotlivých pilířů vize...

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Cílem dokumentu je ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko zhodnotit

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

A.8 REKREACE A.8.1 REKRAČNÍ OBLASTI A ATRAKTIVITY

A.8 REKREACE A.8.1 REKRAČNÍ OBLASTI A ATRAKTIVITY A.8 REKREACE Přehled sledovaných jevů v grafické a tabulkové příloze Sledovaný jev Grafická příloha kartogram č. Tabulková příloha tabulka č. Rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím, lázeňská

Více

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE Zadavatel: Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov telefon: 554 697 111 fax: 554 610 418 www.krnov.cz e-mail: epodatelna@mukrnov.cz Zpracovatel: Enterprise

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ 1. CPI Hotels,a.s. - Hotel Gomel České Budějovice Ubytování (480 lůžek), stravování, konference, firemní akce, skupinové pobyty. 2. Plzeňský kraj Prezentace Plzeňského kraje a jeho programy v oblasti cestovního

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 Zveme Vás do severovýchodních Čech: mezi Krkonoše, Orlické a Jizerské hory do regionu s historickou a kulturní tradicí Chcete odpočívat a bavit

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno Rozvojové projekty Jihomoravského kraje 12. 1. 2010 Brno ORR 11/2005 Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 Střednědobý programový dokument Navazuje na Program rozvoje JMK 2006 2009 Návrh

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 5 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno Nařízení č.1/2010 Mimořádně dlouhé období extrémních dešťových srážek v měsíci květnu a na začátku měsíce června

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 5.května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Mgr. Jana Bartošová, kontakt: Jana Bartošová, tel.:

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Projekt Svatostánek českého vinařství a cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Svatostánek českého vinařství Číslo operačního programu: CZ.1.09 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více