20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 20. Mezinárodní cyklotrasa EuroVelo n.9 v Jihomoravském kraji 1. Sloup Blansko Bílovice - Brno: Trasa č. 5 Jantarová stezka v krajině severně od Brna vede nejprve údolím Svitavy, poté Moravským krasem a nakonec pěknou, lesnatou krajinou severně od Sloupu, těsně míjí rekreační rybník Suchý. Silnou stránkou trasy je, že na ní leží turisticky hojně navštěvovaná místa Blansko, Skalní mlýn, Kateřinská jeskyně, jeskyně Balcarka, Sloupsko-šošůvské jeskyně. Výhodou také je, že mezi Brnem a rozcestím pod Novým hradem je slabý nebo žádný automobilový provoz. Je známo, že do Adamova i Blanska řada lidí do místních podniků jezdí za prací na kole. Slabou stránkou trasy je stav ve městě Brně, kde podél Svitavy chybí souvislá cyklostezka. Dalším velmi problémovým úsekem je úsek Rozcestí pod Novým hradem Blansko a Blansko, soutok Punkvy se Svitavou Blansko, Starohraběcí huť, kde cyklisté jezdí po velmi frekventovaných silnicích II. tř. V Moravském krasu trasa zcela nesmyslně vede mimo Macochu a Punkevní jeskyně. Severně od Moravského krasu, již mimo území kraje, mezi Protivanovem a Prostějovem trasa vede po velmi frekventované silnici II. tř. Další slabou stránkou je ten fakt, že jen město Blansko uvažuje o realizaci opatření ve prospěch cyklistů. Daný koridor pak nemá svého manažera. Doporučení: Ve velmi krátké době postavit v Brně podél Svitavy souvislou cyklostezku s mimoúrovňovým křížením silnice č. 50. Upravit povrch trasy severně od Brna na hladký povrch, zejména jižně od Bílovic. Úsek Bílovice Adamov ponechat na silnici II. tř., stejně není tato silnice příliš frekventovaná a jiné řešení pravděpodobně neexistuje. V úseku silnice II. tř. od rozcestí pod Novým hradem Blansko postavit cyklostezku podél silnice. Stavba bude finančně nákladná, ale bude zde řešit problém odvedení cyklistů z této silnice i problém dojížďky do práce obyvatel Blanska i Adamova. Bude také možno smysluplně vybudovat odbočku Rozcestí pod Novým hradem Šebrov řešící dojížďku obyvatel dvou obcí do zaměstnání v Blansku či Adamově. Úsek Blansko Starohraběcí huť řešit stavbou cyklostezky těsně podél silnice. V Moravském krasu trasu přeložit ze Suchého žlebu do Pustého žlebu a tím dostat cykloturisty k Punkevním jeskyním, lanovce i Macoše. Silnici v Pustém žlebu sev. od Punkevních jeskyní oddělit na část pro pěší a část pro cyklisty. Vést diskusi o vedení trasy lesními silnicemi

2 přes Suchý a tím odvést cyklisty z frekventovaných silnic u Protivanova. Celou trasu v úseku Brno Sloup přitom doporučujeme koncipovat jako trasu vhodnou pro vozíčkáře, rodiny s dětmi, in-line bruslaře i dálkové jezdce. V této souvislosti lze doporučit zřízení tábořiště na území Blanska a udržovat ubytovací kapacity v obci Sloup a kemp Suchý. Realizace v roce 2009 cyklostezka Brno - Bílovice: Ve velmi krátké době postavit v Brně podél Svitavy souvislou cyklostezku s mimoúrovňovým 2. Průjezd městem Brno Vychází se ze Studie cyklistických tras a stezek na území města Brna. Tato studie podrobně mapuje stávající stav cyklistické dopravy ve městě, aktualizuje propojení důležitých zdrojů a cílů cest, vymezuje soubor nejpotřebnějších opatření pro nejbližší etapu a v neposlední řadě nabízí příklady konkrétních opatření vedoucích ke zvýšení užívání kola jako dopravního prostředku na straně jedné a snižování nehodovosti cyklistů na straně druhé. Cílem studie nebylo realizovat síť samostatných cyklostezek, ale síť cyklotras, tedy souvislých propojení, s využitím nejrůznějších typů stavebních a organizačních opatření. Princip budování cyklotras byl založen na odstranění překážek a postupném zkvalitňování dílčích úseků. Ve vztahu k dálkovým trasám JMK, které prochází přes město Brno jsou klíčové cyklotrasy, které vedou podél řek Svratky a Svitavy. Pro vedení trasy EuroVelo 9 je pak klíčová trasa podél Svitavy v severní části a podél Svratky v jižní části

3 3. Cyklistická cesta Brno Vídeň na území ČR: Když v roce 1996 vzniklo Sdružení Cyklistická stezka Brno-Vídeň, tak hlavní myšlenkou sdružení obcí na české části trasy byla snaha zvýšit atraktivnost území, zvýšit ekonomický potenciál obcí, a to právě podporou rozvoje cestovního ruchu. Záměrem bylo vybudování dálkové páteřní cyklostezky spojující významné sídelní aglomerace Brno a Vídeň. A právě cyklistika a cykloturistika jako součást dopravního systému, která zaznamenává v posledních letech růst, byla zvolená jako nejvhodnější forma rozvoje cestovního ruchu na území těchto obcí. Cyklistika je pro toto území vhodná, a to jak z hlediska příznivých terénních podmínek, tak množství historických a přírodních zajímavostí a atraktivnosti vinařských obcí. Realizace projektu v úseku Brno Hevlín/Laa an Der Thaya (délka 70,6 km) byla zahájena v roce 1998, kdy byla vypracována studie směrového vedení trasy a v roce 2000 byla zrealizována I. etapa v nákladech 21 mil. Kč s finanční podporou ze zdrojů PHARE CBC. Realizace této etapy byl kompromis mezi technicky vhodným a finančně možným v rozsahu kompletního vyznačení trasy v terénu a to po méně dopravně frekventovaných silnicích a vybudování nových dopravně bezpečných úseků v místech s vysokým dopravním zatížením. V rámci I. etapy byly stavebně realizované cyklostezky v celkové délce 30,44 km a 40,16 km zůstaly úseky v typu cyklotrasy. (vložit soubor mapa + soubor obr. 1) V návaznosti bylo započato s budováním základního informačního systému na trase a základního zázemí pro cykloturisty a to formou odpočívkových míst ve všech obcích na trase mezi Brnem a Hevlínem/Laa an der Thaya s vybavením v rozsahu info tabule (mapy s vyznačením směrového vedení cyklotrasy na území ČR a se základními turistickými informacemi o místem dané obci), stůl, lavice, odpadkový koš a stojan na kola. (vložit soubor obr. 2) Tato nabídka cyklistům byla doplněna vydáním mapového průvodce a průvodce s nabídkou služeb v dojezdovém koridoru od cyklotrasy. Průvodce nabízí také pět tématických okruhů kolem cyklotrasy. Jeden okruh pod názvem Turistický produkt - Naučná cyklotrasa přírodním parkem Bobrava se podařilo v roce 2005 s dotační podporou ze zdrojů Společného fondu malých projektů v terénu vyznačit, vybudovat na něm informační systém a osadit základní mobiliář na deseti odpočívkách. (vložit soubor obr. 3) Zmíněné projekty byly financovány ze zdrojů Sdružení Cyklistická stezka Brno Vídeň doplněných dotačními prostředky. Projekt je každoročně podporován, a to již od roku 2000, cyklistickou veřejností při propagačních akcích typu zahájení a ukončení sezóny na cyklostezce Brno Vídeň, které organizuje vybraná členská obec Cyklistické stezky Brno Vídeň a které jsou oblíbené a hojně také navštěvované. Pro propagaci projektu je také funkční webová stránka (vložit soubor obr. 4 a obr. 5) V systému evropských dálkových cyklotras EURO VELO je cyklotrasa evidována jako součást EURO VELO č. 4 tzv. Jantarová stezka vedoucí od pobřeží Baltu přes Polsko, ČR, Rakousko až po pobřeží Jadranu. To přispívá také k její využitelnosti. Cyklotrasa Brno-Vídeň se právě z těchto mnoha důvodů stala velmi oblíbenou využívanou cyklotrasou, a to pro dálkové i místní rekreační cyklisty. Lze z toho tedy říct, že hlavní myšlenka a cíle byly naplněny. V roce 2005 se Sdružení Cyklistická stezka Brno Vídeň transformovalo na dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno Vídeň, jehož členy jsou obce od Brna až po Hevlín na cyklotrase nebo obce v koridoru cyklotrasy, což představuje 21 obcí a projekt má podporu všech pěti mikroregionů, jejichž územím je směrově cyklotrasa vedena.

4 Aktuálním záměrem je dostavba bezpečných úseků na cyklotrase mezi Brnem a hraničním přechodem do Rakouska v Hevlíně/Laa an der Thaya. Hlavním důvodem je, že s nárůstem počtu cyklistů se v poslední době některé úseky jeví jako méně vhodné, a to zejména z důvodu bezpečnosti, která je ohrožena na úsecích, kde jsou cyklisti vedeni s ostatní motorovou dopravou. Orgány dobrovolného svazku obcí se proto usnesly, že je třeba cyklotrasu přehodnotit, najít vhodná bezpečná řešení a výsledkem bylo zadání Studie technických opatření ke zvýšení bezpečnosti na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR. Obsahem zadání pro zhotovitele bylo: 1. vyhodnotit úseky podle zásad vedení cyklotras a následně prověřit terénním šetřením 2. nově vzniklé vedení cyklotrasy konzultovat se zástupci obcí s cílem odsouhlasit vedení cyklotrasy v nově navržených úsecích, jak z hlediska vlastnických práv k pozemkům, tak ze zkušeností a znalostí místních poměrů a poznatky z konzultací s obcemi zapracovat do výsledného návrhu bezpečného vedení cyklotrasy 3. cyklotrasu členit do dílčích úseků, jako hraniční body úseků volit hranice obcí, katastrů, úseky s odlišným provozem, povrchem a podobně. Výstupy ze studie jsou: 1. celková délka cyklotrasy byla upravena na 77,705 km, z toho je 39,86 km ve stávající stopě 2. po dokončení bude 55,175 km ve formě cyklostezky a 22,53 km ve formě vyhovující cyklotrasy 3. orientační náklady na realizaci 138 mil. Kč (vložit soubor trasa CSBV) Výstavba navržených úseků dle studie závisí na stupni připravenosti těchto úseků v jednotlivých obcích. Tato připravenost se týká zanesení navržených úseků do územně plánovací dokumentace, vyhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, ošetření majetkových vztahů k pozemkům a zajištění financování. Veškerá aktivita ale zatím leží na DSO Cyklistická stezka Brno Vídeň, jehož členové jsou obce ležící na trase cyklostezky nebo v jejím koridoru a prostředky vkládané do tohoto projektu jsou proto odvislé od omezených finančních možnosti obcí. Obce se u těchto projektů řídí pravidlem, že se projekt realizuje, pokud je získána dotace. Harmonogramu realizace tedy může být také pozitivně ovlivněn hlavně z hlediska zajištění financování převzetím investorství projektu Jihomoravským krajem, nebo závazkem Jihomoravského kraje o finančním spolupodílení se na realizaci projektu a podpoře DSO při ucházení se o dotace z účelových zdrojů. Nositel projektu: Cyklistická stezka Brno Vídeň, DSO Masarykova 100, Židlochovice (vložit soubor logo CSBV) Kontaktní osoby: Vlastimil Helma, předseda Cyklistická stezka Brno Vídeň, DSO Masarykova 100, Židlochovice Telefon:

5 Ing. Libor Šrámek, manažer projektu telefon: , Partneři: Města a obce: Brno, Modřice, Rajhradice, Opatovice, Blučina, Vojkovice, Židlochovice, Nosislav, Žabčice, Přísnotice, Vranovice, Ivaň, Pasohlávky, Brod Nad Dyjí, Novosedly, Nový Přerov, Jevišovka, Hrušovany n/j, Hrabětice, Hevlín, Laa an der Thaya (Rakousko). Celkové náklady potřebné k dokončení projektu: Celková délka cyklotrasy Celkové délka nové výstavby cyklostezek 138 mil. Kč 77,7 km 39,725 km V roce 2010 by se měly financovat z ROP NUTS II Jihovýchod cyklostezky za 45 mil. Kč

6

7 Celková délka nové výstavby cyklostezek 39,725 km

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 ANALYTICKÁ ČÁST Objednatel: Jihomoravský kraj Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Červen 2015-1 - Obsah 1 ÚVOD... - 3-2

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2008-2013 Listopad 2008 Objednatel - Liberecký kraj Zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 ANALYTICKÁ ČÁST...

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

Akční plán a projektové fiše

Akční plán a projektové fiše AKTUALIZACE STRATEGIE MIKROREGIONU LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU SVAZEK III: AKČNÍ PLÁN Akční plán a projektové fiše Obsah Tento svazek je členěn do následujících částí: Obsah 2 Identifikační údaje 3 Úvod

Více

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012-1 - Obsah 1 ANALYTICKÁ ČÁST... - 4-1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...- 4-1.2 ÚLOHA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY...- 8-1.2.1

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

14. Greenway Jizera - Jizerská cyklistická cesta

14. Greenway Jizera - Jizerská cyklistická cesta 14. Greenway Jizera - Jizerská cyklistická cesta 1. Středočeský kraj, úsek Brandýs nad Labem - Svijany Dle Generelu cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje prozatím vede podél Jizery s číslem

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO 70939659 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR OBSAH Slovo ministra dopravy 3 Usnesení vlády České republiky 4 Úvod 5 1. Popis současného stavu profil ČR 6 2. SWOT analýza 24 3. Priority a cíle 26 Priorita

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Příloha č. 1 Projektové fiše

Příloha č. 1 Projektové fiše Příloha č. 1 Projektové fiše Obsah: 1 Primární rozvoj... 3 1.1 Příprava a realizace objektů typu návštěvnická centra, zvyšujících celoročně návštěvnickou atraktivitu vymezeného území... 3 Venkovské návštěvnické

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více