Zpráva pro 12. řádné zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konané dne o činnosti Rady města Chotěboře v období od do 19.3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva pro 12. řádné zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konané dne o činnosti Rady města Chotěboře v období od do 19.3."

Transkript

1 Příloha č. 1 usnesení 336 zastupitelstva města ze dne Zpráva pro 12. řádné zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konané dne o činnosti Rady města Chotěboře v období od do mimořádné zasedání Rady města Chotěboř konané dne Rada města schvaluje rozpis rozpočtu Města Chotěboř na rok 2008 na základě předloženého a projednaného návrhu, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 22. Rada města Chotěboř, která je jediným společníkem obchodní společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o, Sokolohradská 167, Chotěboř, IČ: , pro účely rozhodnutí o poskytnutí jednorázové mimořádné roční odměny jednateli společnosti za rok 2007 schvaluje předloženou účetní závěrku společnosti, která neprokázala splnění kritérií dle usnesení rady města č. 423 ze dne Rada města Chotěboř, která je jediným společníkem obchodní společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o, Sokolohradská 167, Chotěboř, IČ: , po přezkoumání důvodů k odstoupení z funkce jednatele předložených Ing. Petrem Sodomkou konstatuje, že jednateli náleží odměna za výkon funkce do , protože uvedené důvody splňují charakter vážných osobních důvodů. 2. řádné zasedání Rady města Chotěboř konané dne Rada města schvaluje podepsat smlouvu o poukázkách uzavřenou mezi městem Chotěboř a firmou KABA SPORT, Krále Jana 1671, Chotěboř, IČ: Rada města projednala návrh Mandátní smlouvy, mezi Městem Chotěboř a Vysočinou, krajem se sídlem Žižkova 57, Jihlava, o zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny. Rada města souhlasí s návrhem Mandátní smlouvy a ukládá smlouvu podepsat v předloženém znění. 26. Rada města bere na vědomí dispoziční řešení autobusového terminálu a souhlasí s dalším rozpracováním návrhu dle potřeb dokumentace pro územní řízení. 27. Rada města projednala a schvaluje poskytnutí neinvestiční dotací ze skupiny 4, paragrafu 4399 rozpisu rozpočtu města do oblasti sociálních služeb neziskovým organizacím a ve výši podle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 28. Rada města projednala žádost Zbyňka Mrkvičky, Chotěboř, Obolecká 281 č.j /2007 o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny zásobování místních částí. RM schvaluje poskytnutí dotace ze skupiny 2, paragrafu 2141 pol rozpisu rozpočtu města ve výši ,- Kč. 29. Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření příspěvkových organizací ZŠ Chotěboř, Smetanova 745, ZŠ Chotěboř, Buttulova 74, MŠ Chotěboř, ŠJ Chotěboř a ZUŠ Chotěboř za rok Rada města projednala a schvaluje rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací MŠ Chotěboř; ZŠ Chotěboř, Smetanova 745; ZŠ Chotěboř, Buttulova 74; ZUŠ Chotěboř a ŠJ Chotěboř za rok

2 Zlepšený hospodářský výsledek jednotlivých organizací je upravenou přílohou č. 2 tohoto usnesení. 31. Rada města bere na vědomí rozbor hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum Chotěboř za rok Rada města pověřuje odbor školství, rozvoje a památkové péče zajištěním hudební produkce v rámci tradičních velikonočních řemeslných trhů. 33. Rada města projednala zajištění ostatní dopravní obslužnosti v obvodu města pro období S jejím rozsahem a způsobem zajištění souhlasí a schvaluje předloženou smlouvu. 34. Rada města schvaluje podle předloženého materiálu návrh vnitřního předpisu Směrnice o pokladních operacích. 35. Rada města schvaluje podle předloženého materiálu Dodatek č. 3, kterým se mění vnitřní předpis č. 19/2006, systém finanční kontroly. 36. Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 19 ze dne takto: Rada města schvaluje v souvislosti se schválenými organizačními změnami na Městském úřadu Chotěboř odvolání pana Václava Průši z pozice koordinátora KPSS a současně jmenuje za zadavatele: paní Ivanu Mrtkovou kontaktní osobou a členem Řídící skupiny KPSS a paní Jaroslavu Doležálkovou koordinátorem a členem Řídící skupiny KPSS. 37. Rada města projednala žádost č.j. MCH- 2014/2008 ze dne , týkající se přijetí Stanislava Císaře, trvale bytem Kámen 37, do Městských jeslí. Po konzultaci s vedoucí jeslí, která má volné místo pro přijetí, rada města se žádostí souhlasí. Žadatelka bude informována. 38. Rada města schvaluje Přílohu č. 2 Smlouvy o způsobu placení autorských odměn mezi občanským sdružením DILIA, se sídlem Krátkého 1, Praha 9 a Městem Chotěboř ze dne v předloženém znění. 39. Rada města projednala žádost pana Zdeňka Karaby KABA SPORT, Bezděkovská 1687, Chotěboř o povolení výjimky z ustanovení 17, odst. 5 vyhl. č. 137/1998 Sb. Rada města s povolením výjimky souhlasí. 40. Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/4 uzavřenou mezi Městem Chotěboř a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8 v předloženém znění, týkající se umístění dvousloupové trafostanice a kabelového vedení NN a VN v průmyslové zóně na pozemcích města v k.ú. Příjemky; 41. Rada města projednala žádosti č.j. MCH 746/2008 ze dne , MCH- 2185/2008 ze dne , MCH 2181/2008 ze dne , MCH- 2274/2008 ze dne a č.j. MCH-2751/2008 ze dne , týkající se uložení inženýrských sítí do pozemků města. Rada města s uložením sítí souhlasí a ukládá sepsat s jednotlivými žadateli smlouvu o právu provést stavbu v souladu s platnými právními předpisy podle předloženého podkladu. 2

3 42. Rada města na základě doporučení bytové komise schvaluje přidělení volného bytu č.4, Bílek čp. 18 v tomto pořadí: 1. paní Monika Jelínková, žádost č.j /2007 ze dne paní Petra Musílková, žádost č.j /2007 ze dne pan Miroslav Vašek, žádost č.j /2007 ze dne Rada města na základě doporučení bytové komise a v souladu s usnesením rady města č. 530 z schvaluje přidělení volného bytu č.1, Bílek čp. 73 v tomto pořadí: 1. pan Pavel Dušek, žádost č.j /2007 ze dne paní Monika Ježková, žádost č.j /2007 ze dne paní Libuše Paliariková, žádost č.j.12090/2007 ze dne Rada města na základě doporučení bytové komise schvaluje přidělení volného bytu č.4 v ul.dlouhá čp. 834, Chotěboř, v tomto pořadí: 1. paní Zuzana Markušová, žádost č.j /2007 ze dne paní Žaneta Kalejová, žádost č.j /2007 ze dne pan Erik Duna, žádost č.j /2007 ze dne Rada města schvaluje novou stavební akci na r s názvem rekonstrukce schodiště mezi čp v ul.dukelská na pozemku. parc.č. 735/, která bude financována z rezervy na drobné stavba v částce Kč ,-- a zároveň RM ukládá provést patřičnou změnu rozpisu rozpočtu. Města Chotěboř na rok Rada města schvaluje dodatek č.3 nájemní smlouvy v předloženém znění mezi Městem Chotěboř a FC Fotbalovým klubem Chotěboř. 47. Rada města projednala a schvaluje Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě mezi městem Chotěboř a Fotbalovým klubem Chotěboř, týkající se pronájmu majetku města. 48. Rada města projednala a schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Chotěboř a Základní školou, Smetanova 745, Chotěboř, týkající se zhodnocení budovy školy. 49. Rada města projednala a schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Chotěboř a Základní školou, Buttulova 74, Chotěboř, týkající se zhodnocení budovy školy. 50. Rada města projednala nabídku pana Pavla Němce, Hradec Králové, Formánkova 434/6, na bezplatné umístění prosklené vitríny s mapou města na pozemku číslo parcelní 430 v k.ú. Chotěboř. Rada města s umístěním vitríny na tomto pozemku souhlasí. 51. Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku číslo parcelní 4391/3 o výměře cca 5m 2 v k.ú. Chotěboř. 52. Rada města projednala žádost č.j. MCH-2024/2008 o vybudování příjezdové komunikace k vjezdům na soukromé pozemky u rodinných domů v ulici Letná. Rada města bere žádost na vědomí. 3

4 53. Rada města projednala žádost č.j /2007 o zřízení nové lampy pouličního osvětlení v ulici Březová. Rada města ukládá předložit tuto žádost k posouzení při přípravě rozpisu rozpočtu na rok Rada města projednala návrh kupní smlouvy na akci Chotěboř průmyslová zóna ZTV (vodovod, splašková kanalizace I. etapa) mezi Městem Chotěboř a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, IČ: RM s návrhem kupní smlouvy souhlasí a ukládá podepsat smlouvu v předloženém znění. 55. Rada města projednala návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě na akci Chotěboř průmyslová zóna ZTV (vodovod II. etapa) mezi Městem Chotěboř a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, IČ: RM s návrhem smlouvy souhlasí a ukládá podepsat smlouvu v předloženém znění. 56. Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu na akci Chotěboř Nová zástavba Boží Muka I. etapa ZTV pro 28 RD mezi Městem Chotěboř a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, IČ: RM s návrhem souhlasí a ukládá podepsat smlouvu v předloženém znění. 57. Rada města souhlasí s pokácením hlohu na pozemku parc. č v k. ú. Chotěboř v ulici Theerova. Tento souhlas je podkladem pro podání žádosti o povolení pokácení dřeviny. 58. Rada města souhlasí s pokácením 2 ks dubů na pozemku parc. č v k. ú. Chotěboř na hrázi Nového rybníka pod čističkou. Tento souhlas je podkladem pro podání žádosti o povolení pokácení dřevin. 59. Rada města souhlasí s pokácením 4 dřevin na pozemku parc. č. 1443/2 v k. ú. Chotěboř v areálu letního stadionu. Tento souhlas je podkladem pro podání žádosti o povolení pokácení dřevin. 60. Rada města projednala návrh příkazní smlouvy mezi Městem Chotěboř a Ing. Ivanem Strakou, Slatiňany, Jiráskova 625, na provedení pokácení 3 ks stromů a úklid větví. stromy se nacházejí na pozemku města v místní části Bílek, p. č. 158/19 dle KN v k. ú. Bílek. Pokácení je povoleno rozhodnutím č. j /2007/ZP z , vydaným OŽP MěÚ Chotěboř. Rada města souhlasí s návrhem smlouvy a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 61. Rada města souhlasí se zněním smlouvy o provádění kácení na pozemcích města Chotěboř mezi Městem Chotěboř a Technickou a lesní správou Chotěboř, s.r.o. a ukládá tuto smlouvu podepsat v předloženém znění. 62. Rada města ruší své usnesení č. 468 ze dne Rada města v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. j) a o) stanovuje celkový přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Chotěboř na 83. Rada města pověřuje tajemníka MěÚ k uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou ( zástup za mateřskou či rodičovskou dovolenou a za dlouhodobě nemocné zaměstnance ), dohod o 4

5 pracovní činnosti a dohod provedení práce ( např. kronikáři, komunitní plánování, přestupková komise, apod. ). 64. Rada města, ve smyslu vnitřního předpisu č. 11/2006 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic, bere na vědomí zprávu o přijatých, vyřízených a nevyřízených stížnostech a peticích podaných na Městském úřadu Chotěboř v roce Rada města projednala a schvaluje rozpočet společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o. na rok Rada města projednala a neschvaluje rozpočet hospodářské činnosti města zastoupeného společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o. na rok Rada města Chotěboř v působnosti jediného společníka společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o. opětovně volí, s účinností od , tyto členy dozorčí rady společnosti na funkční období dvou let : - Ing. Hanu Stehnovou, bytem Chotěboř, Průchova JUDr. Marii Teuflovou, bytem Chotěboř, Trávní Stanislava Motyčku, bytem Chotěboř, V Drážkách Rada města schvaluje úhradu 2/3 nákladů ve výši ,- Kč s DPH za pořízení projektové dokumentace na výstavbu díla topný kanál Tyršova ZŠ Smetanova společnosti Tepelné a realitní služby Chotěboř s.r.o. Tyršova 1672, Chotěboř , IČ : Rada města Chotěboř, které je jediným společníkem obchodní společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., se sídlem Sokolohradská 167, Chotěboř, IČ: , zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19222, volí s účinností od členem dozorčí rady této obchodní společnosti Ing. Břetislava Poura CSc. nar , trvale bytem Višňová 113, Chotěboř. Funkční období člena dozorčí rady je dvouleté. 70. Rada města bere na vědomí zápis z konání sportovní komise. 71. Rada města bere na vědomí žádost č.j /2008 Českého rybářského svazu, místní organizace 5004, Chotěboř, IČ: o poskytnutí příspěvku na nákup vodního díla Břevnická nádrž a ukládá projednat žádost v zastupitelstvu města. 2. mimořádné zasedání Rady města Chotěboř konané dne Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/2007 ze dne na akci Adaptace staré školní jídelny na prostory pro ZŠ Smetanova, Chotěboř mezi městem Chotěboř a firmou ERLAS s.r.o., Chotěboř, IČO Konečný termín dokončení dle dodatku č. 1 je prodloužen do z důvodu nutných stavebních víceprací. RM s návrhem Dodatku č. 1 souhlasí a ukládá podepsat jej v předloženém znění. 73. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Chotěboř a společností CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, 5

6 IČ: dne (číslo smlouvy: 224/2002-MIM) podle předloženého podkladu. Dodatek se týká dodatečných stavebních prací. 74. Rada města schvaluje podle předloženého podkladu uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Chotěboř a společností CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, IČ: dne (číslo smlouvy: 224/2002-MIM). Dodatek bude podkladem k žádosti o dotaci z rozpočtu kraje Vysočina. 75. Rada města schvaluje podle předloženého podkladu uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Chotěboř a společností CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice, IČ: dne (číslo smlouvy: 224/2002-MIM). Dodatek bude podkladem k žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z prostředků převedených Ministerstvem kultury ČR do rezervního fondu. U s n e s e n í ze 3. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce Brána Vysočiny, mezi Městem Chotěboř a Vysočinou, krajem se sídlem Žižkova 57, Jihlava. Rada města souhlasí s návrhem Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce Brána Vysočiny a ukládá Dodatek č.3 podepsat v předloženém znění. 77. Rada města projednala a schvaluje přijetí spolupráce při administraci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Rada města souhlasí s odesláním písemného vyjádření na ministerstvo kultury. 78. Rada města schvaluje změnu rozpočtu města Chotěboř povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 6 upraveného rozpočtu o částku Kč ,--, kterou tvoří neinvestiční účelová dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa na I. čtvrtletí roku 2008 na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 79. Rada města schvaluje změnu rozpočtu města Chotěboř povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 6 upraveného rozpočtu o částku Kč ,--, kterou tvoří neinvestiční účelová dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa na navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb. 80. Rada města schvaluje umístění 1 ks kontejneru na plast před budovou sokolovny v ulici Tyršova. 81. Rada města projednala návrh příkazní smlouvy mezi Městem Chotěboř a Milanem Semrádem, Střížov 24, Chotěboř na provedení pokácení 1 ks stromu a úklid větví. Strom se nachází na pozemku města v místní části Střížov, p. č. 98/1 v k. ú. Střížov. Rada města souhlasí s návrhem smlouvy a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 82. Rada města projednala návrh příkazní smlouvy mezi Městem Chotěboř a Jaromírem Hiblbauerem, Střížov 46, Chotěboř na provedení pokácení 2 ks stromů a úklid větví. Stromy se nacházejí na pozemku města v místní části 6

7 Střížov, p. č. 640/14 v k. ú. Střížov. Rada města souhlasí s návrhem smlouvy a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 83. Rada města projednala žádost SDH Střížov o úhradu nákladů na provoz anténního systému Metropolitní sítě Podoubraví, umístěného na budově č. pop. 86 ve Střížově, kterou mají v pronájmu. Rada města souhlasí, aby po dobu umístění zařízení byla od celkových ročních nákladů za el. energii v domě čp. 86 ve Střížově vždy odečtena částka ve výši Kč 1 600, Rada města projednala žádost č.j. MCH-3573/2008 ze dne o prodej pozemku ve zjednodušené evidenci č o výměře 88 m 2 v k.ú. Chotěboř. Rada města s prodejem souhlasí a doporučuje předložit záměr prodeje k projednání v zastupitelstvu města dne Rada města projednala žádost č.j. MCH-3388/2008 ze dne o prodej části pozemku číslo parcelní 640/1 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Střížov u Chotěboře. Rada města s prodejem souhlasí a doporučuje předložit záměr prodeje k projednání v zastupitelstvu města dne Rada města souhlasí na základě uzavřené smlouvy mezi Městem Chotěboř a Fokusem Vysočina, 5. května 356, Havlíčkův Brod ze dne , čl. 1, odst. 3., s navýšením plateb za dodávky tepla a teplé užitkové vody od 1. ledna 2008 o 16%. 87. Rada města projednala žádost č.j. MCH-3720/2008 ze dne o pronájem části pozemku číslo parcelní 4388 v k.ú. Chotěboř o výměře 20 m 2. Rada města ukládá zveřejnit záměr pronájmu pozemku. 88. Rada města projednala žádost č.j. MCH-3395/2008 ze dne o pronájem nebytových prostor v domě číslo popisné 262 v ul. Kosmonautů v Chotěboři o výměře 64,3 m 2. Rada města ukládá zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor. 89. Rada města projednala žádost č.j MCH-2302/2008 ze dne o souhlas s podnájmem bytu č.1 v domě čp. 1727, v Březové ulici v Chotěboři panu Miroslavu Halamovi, Rozsochatec čp.115 do Rada města v souladu se smlouvou o společném hospodaření s nemovitostmi, sepsanou mezi Městem Chotěboř a Chotěbořským bytovým družstvem s podnájmem bytu souhlasí. 90. Rada města projednala žádost č.j MCH-3163/2008 ze dne o souhlas s podnájmem bytu č.16 v domě čp. 979, v ul Dr. Rykra, v Chotěboři slečně Veronice Tuhé, ul. Letná čp. 665, Chotěboř do Rada města s uzavřením podnájemní smlouvy souhlasí. 91. Rada města vyhovuje žádosti č.j. MCH-2916/2008 ze dne a ukládá sepsat mezi Městem Chotěboř a žadatelem Dohodu o provedení stavebních úprav s tím, že provede stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na náhradu za zhodnocení bytu. 92. Rada města vyhovuje žádosti č.j. MCH-3942/2008 ze dne a ukládá sepsat mezi Městem Chotěboř a žadatelem Dohodu o provedení stavebních úprav s tím, že provede stavební úpravy na vlastní náklady bez nároku na náhradu za zhodnocení bytu. 7

8 93. Rada města projednala žádost č.j. MCH-3857/2008 ze dne , o pronájem části pozemku číslo parcelní 4428/1 v k.ú. Chotěboř o výměře cca 30 m 2. Rada města ukládá zveřejnit záměr pronájmu. 94. Rada města projednala žádost č.j. MCH-3833/2008 ze dne , o souhlas s uložením přípojek zemního plynu, kanalizace a vody do pozemků města číslo parcelní 4470 a 4471/1 v k.ú. Chotěboř v souvislosti s výstavbou tělocvičny u budovy gymnázia, souhlas s opravou chodníku na pozemku číslo parcelní 4470 a 4471/1 v k.ú. Chotěboř v šířce 500 mm a povolení výjimky dle 17, odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., z důvodu zásahu požárně nebezpečného prostoru stavby tělocvičny na pozemek města číslo parcelní 4471/1 v k.ú. Chotěboř. Rada města a) ukládá uzavřít s Vysočinou, krajem se sídlem Žižkova 57, Jihlava smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se uložení přípojek zemního plynu, kanalizace a vody do pozemků města číslo parcelní 4470 a 4471/1 v k.ú. Chotěboř, b) souhlasí s opravou asfaltového a dlážděného chodníku na pozemku číslo parcelní 4470 a 4471/1 v k.ú. Chotěboř v šířce 500 mm a ukládá uzavřít s Vysočinou, krajem se sídlem Žižkova 57, Jihlava nepojmenovanou smlouvu týkající se práva provedení opravy, c) souhlasí s povolením výjimky dle 17, odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb. pro pozemek města číslo parcelní 4471/1 v k.ú. Chotěboř. 95. Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na prodloužení doby nájmu takto: Sladovnická 198E Jaroslav Koutek byt č.13 do Chotěbořova 584 Nataša Džurbanová byt č. 3 do Dlouhá 834 A Vojtěch Kyma byt.č. 1 do Dlouhá 834 B Anna Cinová byt.č. 2 do Dlouhá 834 B Igor Giňa byt.č. 4 do Dlouhá 834 B Andrej Giňa byt.č. 6 do Dr. Rykra 980 Václav Franc byt č. 10 do Dr. Rykra 980 Marie Henzlová byt č. 36 do Dr. Rykra 980 František Pertl byt č. 37 do Břevnická 1594 Miroslav Ficek byt č. 17 do Rada města projednala žádost paní Romany Hadačové, bytem Sobíňov 268 ze dne , týkající se přijetí jejího syna Richarda Hadače nar bytem tamtéž, o přijetí do Městských jeslí. Po konzultaci s vedoucí jeslí, která má volné místo pro přijetí, rada města se žádostí souhlasí. Žadatelka bude informována. 97. Rada města Chotěboř v působnosti jediného společníka souhlasí s účinností od se stanovením odměn dozorčí rady společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o. a společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. za účast na zasedání následovně: předseda Kč 800,--, členové Kč 700, Rada města bere na vědomí Přehled vymáhání pohledávek na nájemném a službách ke dni předložený jednatelem společnosti Tepelné a realitní služby Chotěboř s.r.o., který je přílohou č.4 tohoto usnesení. 8

9 99. Rada města bere na vědomí Dodatek č.1 Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji uzavřený mezi firmou Státní tiskárnou cenin, státní podnik, se sídlem Růžová 6, Praha 1, IČ: a Městem Chotěboř Rada města schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské muzeum Chotěboř za rok 2007 ve výši Kč ,51 s tím, že celá tato částka bude převedena do rezervního fondu Rada města schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavřené dne mezi Městem Chotěboř a Jiřím Pavláskem, s místem podnikání Krále Jana 1331, Chotěboř, IČ: , o výkonu stálého stavebního dozoru na stavbě Přestavba a vestavba Základní umělecké školy čp. 322 v Chotěboř Rada města schvaluje návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem Chotěboř - sídliště Chmelnice opravy chodníků podle předloženého podkladu. Rada města zároveň schvaluje oslovení uchazečů podle předloženého seznamu: M-SILNICE a.s., Žižkova 1619, Havlíčkův Brod SWIETELSKY stavební s.r.o., K Silu 1143, Pelhřimov Technická a lesní správa Chotěboř, s.r.o.,sokolohradská 167, Chotěboř Strabag a.s., oblast Vysočina, Myslotínská 313, Pelhřimov 103. Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem Chotěboř - sídliště Chmelnice opravy chodníků: Ing. Tomáš Škaryd starosta města Jana Tomášková místostarostka města Jaroslav Nikl referent odboru majetku a investic Pavel Dušek referent odboru majetku a investic města Alena Šidláková referent OŠRaPP 104. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě O správě výpočetní techniky č. 6/2006 uzavřenou mezi firmou INCO, spol. s.r.o. Chotěboř, Žižkova 858, Chotěboř, IČ: a Městem Chotěboř, kterou se zajišťuje údržba výpočetní techniky a správa ových stránek v Městské knihovně. 4. řádné zasedání Rady města Chotěboř konaného dne Rada města bere na vědomí zápis a usnesení z 5. zasedání Kulturní a zájmové komise ze dne Rada města projednala a schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ze skupiny 3, paragrafu 3429 rozpisu rozpočtu města do oblasti ostatní zájmové činnosti neziskovým organizacím a fyzickým osobám ve výši podle přílohy č. 1 tohoto usnesení Rada města projednala a schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ze skupiny 3, paragrafu 3392 rozpisu rozpočtu města do oblasti kultury neziskovým organizacím a fyzickým osobám ve výši podle přílohy č. 2 tohoto usnesení v upraveném znění. 9

10 108. Rada města projednala žádost č.j. MCH-4595/2008 a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč 2.000,-- občanskému sdružení FANTASY VIDEO, se sídlem Jeřišno 61, IČ: , na akci Věž pro kuře, ve prospěch celostátní sbírky Pomozte dětem! Finanční prostředky budou předány v hotovosti při podpisu darovací smlouvy. Finanční prostředky budou vyčleněny z rezervních prostředků: sociálně právní ochrana náhradní projekty Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/2 uzavřenou mezi Městem Chotěboř a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8 v předloženém znění, týkající se umístění přípojky NN do pozemků města číslo parcelní 3214/34 a 3214/187 v k.ú. Chotěboř Rada města projednala a schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č uzavřené mezi Sdružením ambulantních lékařů Chotěboř s. r. o. Chotěboř, Jiráskova ul. 669 a Městem Chotěboř v předloženém znění, týkající se pronájmu nebytových prostor v 2. patře budovy polikliniky Chotěboř čp. 804 a ukládá jej potvrdit Rada města projednala žádost č. j. MCH-4246/2008 ze dne o pronájem pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ PK č. 144 o výměře 9229 m 2 v katastrálním území Dobkov. Rada města ukládá zveřejnit záměr pronájmu Rada města bere na vědomí Pravidla prodeje bytových jednotek v bytovém domě číslo popisné 1, 25 a 75 v Bílku a v bytovém domě číslo popisné v Chotěboři a doporučuje předložit je ke schválení v zastupitelstvu města dne Rada města projednala žádost Tělovýchovné jednoty CHS Chotěboř o pronájem pozemku číslo parcelní 2128/2 o výměře 5435 m 2 v katastrálním území Chotěboř. Rada města ukládá zveřejnit záměr pronájmu Rada města bere na vědomí Zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města k Rada města bere na vědomí odstoupení člena Bytové komise paní Šárky Melounové Rada města bere na vědomí odstoupení předsedkyně Likvidační komise paní Šárky Melounové a jmenuje novou předsedkyni Ing. Helenu Krčálovou Rada města bere na vědomí odstoupení tajemníka Likvidační komise paní Renaty Vodičkové a jako nového tajemníka jmenuje paní Jaroslavu Andertovou a paní Helenu Golubevu jako dalšího člena Rada města schvaluje Dodatek č. 2 Jednacího řádu Likvidační komise podle předloženého podkladu Rada města souhlasí s pokácením 2 ks tújí na pozemku parc. č v k. ú. Chotěboř na hřbitově. Tento souhlas je podkladem pro podání žádosti o povolení pokácení dřevin. 10

11 120. Rada města souhlasí s pokácením 7 ks bříz na pozemku parc. č. 4428/1 v k. ú. Chotěboř u parku V. Fialy. Tento souhlas je podkladem pro podání žádosti o povolení pokácení dřevin Rada města schvaluje na žádost jednatele společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., IČ: , změnu Přílohy č. 1 Ceníku skládky a povýšení ceny za uložení odpadu, jehož původcem je město Chotěboř, na částku Kč 265,-- za uložení 1 t odpadu Rada města souhlasí s navýšením ceny za uložení 1 t odpadu Městem Chotěboř, jako původcem odpadu, na skládku odpadů Chotěboř Lapíkov a schvaluje cenu Kč 265,-- za uložení 1 t odpadu, ukládá provést patřičné rozpočtové změny a schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o uložení odpadu Rada města schvaluje dodatek č. 14 včetně příloh ke smlouvě o dílo č. 28/2006 STAR uzavřené mezi Městem Chotěboř a sdružením Sorbus, zastoupeným panem Hynkem Boháčem, Nová Ves 142 a panem Petrem Junem, Malochyně 2, Libice nad Doubravou a ukládá podepsat dodatek smlouvy v předloženém znění Rada města souhlasí s pokácením 6 ks dřevin a cca 100 m 2 keřů, rostoucích na pozemcích parc. č. 254/1, 80/1, poz. p.č. st. 86 a 251/2 v k. ú. Bílek, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. Tento souhlas je podkladem pro podání žádosti o povolení pokácení dřevin Rada města pověřuje odbor vnitřních věcí k nakládání s finančními obnosy z rozpočtu Sboru pro občanské záležitosti: - k životnímu jubileu 80, 85, 90 let a každý další rok do Kč 400,--, - k životnímu jubileu 100 let do Kč 1.000,--, - k uzavření manželství do Kč 500,--, - k výročí sňatku ( zlatá, diamantová, platinová svatba) do Kč 800,--, - k narození dítěte do Kč 500, Rada města projednala žádost paní Evy Kudláčkové, bytem Sobíňov 190, ze dne , týkající se přijetí její dcery Michaely Kudláčkové nar , bytem tamtéž, o přijetí do městských jeslí. Po konzultaci s vedoucí jeslí, která má volné místo pro přijetí, rada města se žádostí souhlasí. Žadatelka bude informována Rada města bere na vědomí cenové nabídky veřejné zakázky č. 01/08 na realizaci akce Akustické podhledy ve třech učebnách ZŠ Buttulova, Chotěboř. Rada města schvaluje zadání realizace uchazeči s nejvýhodnější nabídkou, firmě Petr Čihák, Havlíčkova 2850, Havlíčkův Brod, IČ: a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo v předloženém znění Rada města bere na vědomí cenové nabídky veřejné zakázky č. 02/08 na realizaci akce Výměna oken na budově ZŠ Buttulova, Chotěboř. Rada města schvaluje zadání realizace uchazeči s nejvýhodnější nabídkou, firmě PKS MONT, a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, IČ: a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo v předloženém znění. 11

12 129. Rada města bere na vědomí cenové nabídky veřejné zakázky č. 03/08 na realizaci akce Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Buttulova - 1.NP, Chotěboř.Rada města schvaluje zadání realizace uchazeči s nejvýhodnější nabídkou, firmě STAVOSPOL spol. s r.o., Na Valech 1722, Chotěboř, IČ: a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo v předloženém znění Rada města bere na vědomí cenové nabídky veřejné zakázky č. 04/08 na realizaci akce Dobkov dokončení odvodňovacího kanálu. Rada města schvaluje zadání realizace uchazeči s nejvýhodnější nabídkou, firmě BARABA Brno, s.r.o., Vedlejší 4, Brno, IČ: a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo v předloženém znění Rada města bere na vědomí cenové nabídky veřejné zakázky č. 05/08 na realizaci akce Oprava vnější omítky ZŠ Buttulova, Chotěboř. Rada města schvaluje zadání realizace uchazeči s nejvýhodnější nabídkou, firmě STAVOSPOL spol. s r.o., Na Valech 1722, Chotěboř, IČ: a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo v předloženém znění Rada Města schvaluje návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 11/08 s názvem Chotěboř ulice Osevní komunikace podle předloženého podkladu. RM zároveň schvaluje oslovení uchazečů podle předloženého seznamu: M-SILNICE a. s., Žižkova 1619, Havlíčkův Brod, SWIETELSKY stavební s. r. o., K Silu 1143, Pelhřimov, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Partyzánská 31, Chotěboř, STRABAG a. s., oblast Vysočina, Myslotínská 313, Pelhřimov Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku č. 11/08 s názvem Chotěboř ulice Osevní - komunikace: Jaroslav Nikl referent odboru majetku a investic Ing. Tomáš Škaryd starosta města Jana Tomášková místostarostka města Pavel Dušek referent odboru majetku a investic města Mgr. Alena Pešková právník OKT 134. Rada Města schvaluje návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 12/08 s názvem Chotěboř ulice Haškova komunikace podle předloženého podkladu. RM zároveň schvaluje oslovení uchazečů podle předloženého seznamu: M-SILNICE a. s., Žižkova 1619, Havlíčkův Brod, SWIETELSKY stavební s. r. o., K Silu 1143, Pelhřimov, Technická a lesní správa Chotěboř s. r. o., Sokolohradská 167, Chotěboř, STRABAG a. s., oblast Vysočina, Myslotínská 313, Pelhřimov Rada města jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku č. 12/08 s názvem Chotěboř ulice Haškova - komunikace: Jaroslav Nikl referent odboru majetku a investic Ing. Tomáš Škaryd starosta města 12

13 Jana Tomášková místostarostka města Pavel Dušek referent odboru majetku a investic města Mgr. Alena Pešková právník OKT 136. Rada města projednala a schvaluje zřízení Komise státní památkové péče ve složení: JUDr. Pavel Průša - předseda, Ing. arch. Jan Hubáček, Ing. arch. Tomáš Koreček, Mgr. Petr Adam, Alena Šidláková Rada města schvaluje tvorbu cen upomínkových a propagačních předmětů z vlastní výroby v Městské knihovně a IC Chotěboř navýšením o 10% výrobní ceny s platností od Rada města schvaluje úpravu poplatků poštovného za meziknihovní výpůjční službu a upozornění uživatelům Městské knihovny v souladu s aktuálními cenami poštovného České pošty s účinností od Ing. Tomáš Škaryd starosta města Jana Tomášková místostarostka 13

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24.06.2015 337. Rada města schvaluje termíny řádných zasedání rady města v II. pololetí roku 2015. 338. Rada města bere na vědomí

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22. 01. 2014 19. Rada města souhlasí s návrhem smlouvy o technické podpoře s firmou VITA software s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 25.7.2018 394/15/RM/2018 Smlouva o poskytování služby výplatní lístek smlouvu o poskytování služby výplatní lístek na mobilní telefon mezi firmou

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 02.02.2011 20. Rada města schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Vysočinou, krajem se sídlem: Jihlava, Žižkova 57, IČ: 70890749

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne 5.6.2019 442/15/RM/2019 Stanovení ceny a způsob distribuce knihy "Historie a současnost veřejné knihovny v Chotěboři 1843-2018. prodejní cenu

Více

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne 23.1.2019 166/6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 v předloženém znění Technické parametry odběrných míst

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 6.6.2018 283/12/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 4388/3 v k. ú. Chotěboř uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř

Více

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne V ý p i s u s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27.3.2006 117. Rada města odvolává paní Jarmilu Brožovou členku Komise pro přípravu, zpracování a realizaci Programu regenerace

Více

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne 27.2.2019 211/8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina příkazní smlouvu s Krajem Vysočina ve věci zajištění

Více

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 9.5.2018 213/10/RM/2018 Směrnice pro ochranu osobních údajů města Chotěboř vnitřní směrnici č. 6/2018 pro ochranu osobních údajů města Chotěboř.

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27.05.2009 302. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální komise rady města ze dne 20.04.2009 a dále zápis z konání komise

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne 26.6.2019 482/16/RM/2019 Vnitřní směrnice č. 5/2019 Inventarizace vnitřní směrnici č. 5/2019 upravující postup inventarizačních prací při inventarizaci

Více

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22.04.2015 183. Rada města projednala žádost č. j.: MCH-3810/2015 o přijetí dítěte Terezy M., bytem Sedletín, 580 01 Havlíčkův Brod

Více

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 22.8.2018 424/16/RM/2018 Snížení hodnoty movitého majetku ve výpůjčce CEKUS Chotěboř dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 26.11.2015 mezi

Více

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 Zastupitelstvo města: 387. schvaluje program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva města; 388. volí

Více

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 25. 08. 2010 473. Rada města souhlasí s uzavřením Veřejnoprávních smluv na zapisování údajů vedených v informačním systému evidence

Více

U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 26.9.2018 488/19/RM/2018 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a

Více

U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 15.05.2013 228. Rada města Chotěboř schvaluje vnitřní směrnici č. 4/2013 Pravidla pro poskytování pečovatelské služby v předloženém

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne 3.4.2019 295/11/RM/2019 Předložení žádostí o dotaci do Fondu Vysočiny - Informační a komunikační technologie 2019 s předložením dvou žádostí

Více

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24.09.2014 495. Rada města souhlasí s pověřením vedoucí organizační složky města Chotěboř Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního

Více

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18. 04. 2012 233. Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Programu prevence kriminality Kraje Vysočina 2012

Více

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne 21.8.2019 564/18/RM/2019 Výběrová řízení na funkce vedoucích odborů I. Rada města ukládá v souladu s ustanovením 7 odst. 1 písm. a) zákona č.

Více

U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24. 11. 2010 1. Rada města souhlasí s aktualizací pojištění sbírek Městského muzea zpětně od 06.10.2010 a bere na vědomí uzavření

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne 13.3.2019 264/9/RM/2019 Výjimka ze zákazu konzumace alkoholických nápojů I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 01.02.2017 14. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím T. G. Masaryka č. parc.

Více

U s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 31. 03. 2010 126. Rada města schvaluje provedenou realizaci chodníku Na Chmelnici u čp. 1664, souhlasí s vyčíslenými náklady na tuto

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne 24.4.2019 331/12/RM/2019 TEREAL_Účetní závěrka za rok 2018, vč. rozdělení zisku za rok 2018 I. Rada města v působnosti jediného společníka společnosti

Více

U s n e s e n í z 9. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 9. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 9. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 10.06.2015 295. Rada města schvaluje dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám na zapisování údajů vedených v informačním systému evidence

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 18.4.2018 176/9/RM/2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů se jmenováním Bc. Diany Dubové na místo pověřence pro ochranu osobních

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června /2018/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června /2018/ZM I. ZM bere na vědomí: USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června 2018 05/2018/ZM 05.2018/13ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března 2018 04/2018/RM 04.2018/9RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 2. čtvrtletí roku 2018 budou

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března 2006 Zastupitelstvo města: 921. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Josef Boháč členové:

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 25.06.2014 358. Rada města schvaluje harmonogram konání řádných zasedání rady města ve 2. pololetí roku 2014, a to v těchto termínech:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

U S N E S E N Í. z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys

U S N E S E N Í. z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 27.6.2018 331/13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys smlouvu o poskytování služby elektronických komunikací

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 7.2.2018 955/51/RM/2018 Kontrola plnění usensení ze 49. schůze RM kontrolu plnění usnesení ze 49.

Více

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.2.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2019 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení

Více

1/ Rada města bere na vědomí informaci stavebního odboru o plnění úkolů za IV. Q

1/ Rada města bere na vědomí informaci stavebního odboru o plnění úkolů za IV. Q U S N E S E N Í z 1. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 11. ledna 2012 1/001-2012 - Rada města bere na vědomí informaci stavebního odboru o plnění úkolů za IV. Q.

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Usn.č. 86/02 1) Přidělení bytů v DPS RMě schvaluje výměnu bytu č. 43 za byt č. 17 v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS) po ******** pro ********

Usn.č. 86/02 1) Přidělení bytů v DPS RMě schvaluje výměnu bytu č. 43 za byt č. 17 v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS) po ******** pro ******** USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 86. zasedání konaného dne 28. 2. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne 19.12.2018 75/4/RM/2018 Vnitřní směrnice Spisový řád Městského úřadu Chotěboř vnitřní směrnici č. 20/2018 Spisový řád Městského úřadu Chotěboř.

Více

U S N E S E N Í ze 13. schůze rady města Žacléř, konané dne 29. dubna 2015

U S N E S E N Í ze 13. schůze rady města Žacléř, konané dne 29. dubna 2015 U S N E S E N Í ze 13. schůze rady města Žacléř, konané dne 29. dubna 2015 Program: 1. 5. zasedání zastupitelstva města. 2. Technické služby Žacléř, spol. s r.o. 3. Žádost o souhlas se stavbou RD. 4. Dodatek

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 77. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:15 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 77. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:15 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 77. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 09.01.2017 o d 15:15 hodin v kanceláři starosty 1446/77/RM/2017 Schválení programu 77. zasedání

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 č. 105 u p r a v e n á v e r z e vyřazení zmařené investice Multifunkční centrum XXX. č. 106 změnu přílohy č. 1 - přehled investičních

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. listopadu (č. 962/73 981/73)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. listopadu (č. 962/73 981/73) - 1 - U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. listopadu 2017 (č. 962/73 981/73) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 42. schůze Rady města Humpolec konané dne 30.1.2013 v kanceláři starosty města 632/42/RM/2013 Kontrola plnění usnesení ze 41. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 41. schůze

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 86/2019 1. projednala Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 23. května 2013 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 17. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 23. května 2013 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 23. května 2013 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích 337/2013 Zastupitelstvo obce Dvorce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 0823/RMOb-SB/1418/46-0836/RMOb-SB/1418/46 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

U S N E S E N Í z 22. schůze rady města Žacléř, konané dne 16. září 2015

U S N E S E N Í z 22. schůze rady města Žacléř, konané dne 16. září 2015 U S N E S E N Í z 22. schůze rady města Žacléř, konané dne 16. září 2015 Program: 1. Ustanovení opatrovníka. 2. Byty. 3. Smlouva o právu provést stavbu. 4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 154215. 5. Žádost

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 38. zasedání konaného dne 16. 3. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í z 81. schůze rady města Žacléř, konané dne 20. prosince 2017

U S N E S E N Í z 81. schůze rady města Žacléř, konané dne 20. prosince 2017 U S N E S E N Í z 81. schůze rady města Žacléř, konané dne 20. prosince 2017 Program: 1. Městská policie Trutnov. 2. Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č. 21/11/D. 3. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 26. 6. 2014 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 11 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Gargulák,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 71. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 14.06.2017 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/71R/2017 Schválení

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince a/2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince a/2018/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince 2018 4a/2018/RM I. RM bere na vědomí 4a.2018/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 R 630/11 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 19.12.2011, b) souhlasí s prodloužením

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. února 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. února 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. února 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 30/2019 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 23. června /2014/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 23. června /2014/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 23. června 2014 5/2014/ZM I. ZM bere na vědomí: 5.2014/15ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci opravy místní komunikace K Pilíkům, Ostrava-Hrabová dodavateli Skanska a.s., se sídlem Křižíkova

o zadání zakázky malého rozsahu na realizaci opravy místní komunikace K Pilíkům, Ostrava-Hrabová dodavateli Skanska a.s., se sídlem Křižíkova z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 12. 4. 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 65/1427.) Rada městského

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 06), konaného dne A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

U S N E S E N Í. ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 06), konaného dne A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva Obce Předměřice nad Labem (Z 06), konaného dne 15.4.2019 A) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 1. Stav rozpočtu k 31.3.2019 bez výhrad. 2. Navýšení neinvestiční

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 30. Rada města schvaluje vnitřní směrnici č. 2/2015 Dodatek č. 6 vnitřní směrnice č. 2/2006 podmínky pro stravování. 31.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 98. schůze Rady města Hostinné, konané dne 18.10.2017 1496/98/RM/2017 Schválení programu 98. schůze rady města program 98. schůze: 1. Schválení programu

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne. 9. 1. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2017/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2017/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února 2017 02/2017/ZM I. ZM bere na vědomí: 02.2017/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 20. června 2017

U S N E S E N Í z 18. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 20. června 2017 U S N E S E N Í z 18. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 20. června 2017 18/494-2017 18/495-2017 18/496-2017 18/497-2017 18/498-2017 18/499-2017 18/500-2017 Rada města odvolává

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 141. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 20.8.2018 2844/141/RM/2018 Revize bankovních účtů a peněžních fondů města Slavkov u Brna a VHČ města Slavkov u

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. 1.2 Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1142/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1142/ /RM Usnesení z 77. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 15.5.2017 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více