DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu"

Transkript

1 DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu Vietnam 8. dubna 2006 Vážení vietnamští soukmenovci doma a v zahraničí, My, nížepodepsaní, zastupující stovky bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnam, a všechny občany, kteří dnes touží po skutečné demokracii pro naši vietnamskou Vlast, jedním hlasem prohlašujeme: I. Realita Vietnamu 1- Za Srpnové revoluce 1945 si celý náš národ zvolil národní nezávislost, a nikoli socialismus. Prohlášení nezávislosti z 2. září 1945 se ani slovem nezmiňuje o socialismu či komunismu. Dvě hlavní příčiny, které umožnily vítězství této revoluce byly touha po národní nezávislosti a mocenské vakuum, které tehdy panovalo ve Vietnamu (japonská vojska již 15. srpna 1945 kapitulovala před Spojenci a francouzští kolonizátoři byli už 9. března 1945 svrženi státním převratem, kterým se zmocnila vlády japonská armáda). Je jasné, že cíl oné revoluce byl Komunistickou stranou Vietnamu podvodně zaměněn. A přirozeně i Právo národa na sebeurčení bylo zcela zlikvidováno. Existovaly minimálně dvě velmi příznivé historické příležitosti, kdy náš národ mohl prosadit své právo na sebeurčení: bylo tomu tak v roce 1954 na Severu a v roce 1975 v měřítku celé země. Ale vše bylo Komunistickou stranou Vietnamu zrazeno a nic se neuskutečnilo. Neboť jakmile byla nastolena diktatura proletariátu, nebylo, přesně podle Lenina, její první funkcí nic jiného než právě: násilí a teror pro potlačení odporu proti ní! 2- Vzápětí poté, dne 2. září 1945 v Hanoji pan Ho Či Min, předseda prozatímní vlády Vietnamské demokratické republiky slavnostně prohlásil před zraky národa a světa: "Všichni lidé se narodili jako rovnoprávní. Stvořitel je vyzbrojil nezadatelnými právy: patří k nim právo na život, právo na svobodu a právo usilovat o štěstí. Tato nesmrtelná slova nacházíme v Deklaraci nezávislosti USA z roku V širším smyslu tyto věty znamenají: všechny národy světa se zrodily jako rovnoprávné, každý národ má právo na život, právo na štěstí a právo na svobodu. Také v Deklaraci lidských a občanských práv

2 francouzské revoluce z roku 1791 se praví: "Lidé se narodili svobodní a rovní ve svých právech a musí vždycky být svobodní a rovní ve svých právech. To jsou pravdy, jež nikdo nemůže popřít " (citováno podle Deklarace nezávislosti z 2. září 1945). Avšak všechna tato posvátná práva národa byla vzápětí hrubě pošlapána, když byla nastolena vláda komunistů. 3- V únoru 1951 se v Prohlášení Vietnamské strany práce (dnešní Komunistické strany Vietnamu) po jejím 2. sjezdu psalo: Učením naší strany je učení marxismu - leninismu". A stanovy strany se v části věnované Cílům a programovým zásadám strany vyslovovaly ještě zřetelněji: "Vietnamská strana práce se řídí učením Marxe, Engelse, Lenina a Stalina a myšlenkami Mao Ce-tunga, jež ve spojení s praxí vietnamské revoluce jsou jejím ideologickým základem a ukazatelem směru veškeré činnosti ". Od té doby, zejména po roce 1954 na Severu a později, po 30. dubnu 1975, v rámci celé země, se strašidlo komunismu neustále vznášelo jako těžké břemeno nad hlavami a šíjemi všeho vietnamského Lidu. Bylo to právě toto strašidlo a nic jiného, co připravilo vietnamský Lid o téměř všechna jeho lidská práva. A také dnes stále ještě dočasně ovládá a okupuje vietnamský Národ po stránce duchovní i fyzické. II. Obecná globální zákonitost 1- Historie jasně ukazuje, že veškeré svobody a demokracie jsou za jakéhokoli režimu totalitní vlády jedné strany, ať už jde o režim komunistický nebo nekomunistický, nelítostně pošlapávány, a pokud mezi nimi existují rozdíly, spočívají jen v rozdílné míře. Naneštěstí, Vietnamský Národ stále ještě patří k nemnoha zemím na světě, jež jsou doposud ovládány komunistickými totalitními režimy vlády jedné strany. To je konkrétně zakotveno v článku 4 dnešní Ústavy Vietnamské socialistické republiky těmito slovy: "Komunistická strana Vietnamu... řídící se Marxismem-Leninismem a myšlenkami Ho Či Mina, je vedoucí silou státu a společnosti." Právě proto byla práva našeho Lidu na svobodu a demokracii zcela zlikvidována v nejlepsím případě se z nich zachovalo pouze pár drobných zbytků! 2- Právě tento systém moci, který nikdy nepřipustí konkurenci a nikdy nepřistoupí na to, aby byl vystřídán, prudce urychluje degradaci a úpadek celého tohoto systému. Protože na politickém poli neexistují žádná spravedlivá pravidla a zásady konkurence, nemůže si náš Lid po žádných volbách zvolit lidi a politické síly, které si to nejvíce zaslouží.

3 Proto se vedoucí, správní a řídící aparát počínaje ústředím a místními orgány konče čím dále tím více narušuje a rozkládá. Následkem toho se Vietnam dnes stal zemí, která tak daleko zaostává za okolními zeměmi a za světem. Toto ponížení naší země a ostatní její neduhy lze jen těžko odstranit. Problémem všech problémů, příčinou všech příčin je právě to, že Komunistická strana Vietnamu je jedinou politickou silou vládnoucí naši zem! Praxe ukázala, že každou zemi, jež se ocitla na kolejích komunismu, postihl katastrofální rozklad. Sovětský Svaz, kolébka komunismu, a ostatní východoevropské socialistické země odvážně překonaly samy sebe, aby se vrátily a našly správnou cestu pro své Národy. 3- Všichni chápeme, že nikdo nemůže změnit, co se v dějinách událo. Dá se však zvrátit jejich směr. A ještě důležitější je, že na základě poučení z dějin se dá stanovit správný směr do budoucnosti. Včerejší cesta našeho Národa byla vietnamskými komunisty zvolena uspěchaně, nepromyšleně, a byla jimi celému národu uměle vnucena. Realita už dokázala, že ta cesta byla naprosto bludná. Proto si náš Národ dnes musí volit cestu znova. A je zcela jisté, že cesta, kterou si zvolí celý Národ společně, bude lepší než cesta, kterou vybere nějaký jednotlivec nebo skupina lidí. Komunistická strana také je jen součástí Národa, proto se nemůže za Národ vydávat, aby ho nahradila! Před Národem a dějinami tato vládnoucí strana po více než půl století ( ) svou úlohu uzurpovala, nikdy ji oficiálně nezískala - nezažili jsme totiž ve Vietnamu žádné skutečně svobodné volby. Na základě výše uvedené reálné situace a zákonitostí a s vědomím občanské odpovědnosti za osud naší Vlasti si dovolujeme vyznat před všemi vietnamskými soukmenovci doma i v zahraničí: III. Cíle, metody a smysl našeho boje 1- Nejvyšším cílem v dnešním boji za svobodu a demokracii pro náš Národ je důsledné nahrazení současného politického systému ve Vietnam, nikoli jeho částečná "obnova" nebo příštipkářská oprava, jak se to děje nyní. Konkrétně je nutno přejít od současného monolitického politického systému jedné strany, kdy na politickém poli neexistuje soutěžení, k politickému systému pluralitnímu, k systému více stran, kdy bude existovat čestná soutěž, jak to odpovídá oprávněným požadavkům naší Vlasti, přičemž musí být zřetelně oddělena moc zákonodárná, výkonná a soudní v souladu s mezinárodními normami a zkušenostmi Lidstva z cenných a úspěšných demokracií.

4 Cílem je konkrétně znovu nastolit následující základní práva všeho Lidu : - Právo na svobodu informací a projevu podle Mezinárodní úmluvy Organizace Spojených národů o občanských a politických právech schválené dne , k jejímuž článku 19. odstavci 2. Vietnam přistoupil dne : "Každý člověk má právo na svobodu projevu, k níž patří i svoboda veškeré informace a názory na základě vlastní volby vyhledávat, přijímat a předávat bez ohledu na meze a na to, zda mají formu ústní, psanou, tištěnou nebo formu uměleckou nebo jsou zprostředkovávány jakýmkoli jiným masovým sdělovacím prostředkem". To znamená, že všechny strany, organizace a jednotlivci mají právo informace a projevy šířit tiskem, rozhlasem, televizí a ostatními masovými sdělovacími prostředky, aniž musí čekat na povolení vládnoucí moci. - Právo na svobodu shromažďování, sdružování v organizacích a stranách, právo volit a být volen podle článku 21 Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech: "Každý občan má právo a příležitost, aby (a) se zúčastnil řešení společenských záležitostí buď přímo nebo prostřednictvím zástupců, které si svobodně zvolí; (b) volit a kandidovat v poctivých a pravidelně konaných volbách formou všeobecného, rovného a tajného hlasování, aby bylo zajištěno právo voličů na projev jejich mínění". To znamená, že všechny strany patřící k nejrůznějším tendencím mají poctivě navzájem soutěžit ve skutečné pluralitní demokracii s účastí různých politických stran. - Právo na svobodu činnosti nezávislých odborů a právo na spravedlivou stávku podle článku Mezinárodní úmluvy o hospodářských, sociálních a kulturních právech, schválené OSN dne 16.12,1966: "Účastnické státy Úmluvy uznávají právo každého člověka na spravedlivé a příznivé pracovní podmínky, právo každého člověka na zakládání odborů a na vstup do odborů podle své volby,jeho povinností je jen to, aby se při prosazování a obraně svých hospodářských a sociálních zájmů podřizoval stanovám příslušné organizace (a) právo na stávku ". Tyto odbory musí být jedinými nezávisle působícími organizacemi, nikoliv různé odbory přisluhující vládnoucím kruhům. - Právo na svobodu náboženství podle článku 18. Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech: "Každý člověk má právo na svobodu myšlení, vyznání a náboženství. K tomuto právu patří svoboda vyznávat nebo řídit se náboženstvím nebo vyznáním, které si

5 zvolí, svoboda projevovat své vyznání nebo náboženství individuálně nebo ve společnosti mnoha jiných lidí veřejně nebo soukromě formou náboženských obřadů, modliteb, plnění náboženských předpisů a šířením víry". Všechna tato náboženství musí působit nezávisle, nemohou být změněny v nástroj sloužící vládnoucí moci. 2- Metoda tohoto boje je mírová, nenásilná. Aktivním činitelem tohoto boje není nikdo jiný než vietnamský Národ. Jsme však velmi vděčni za vřelou a den ze dne účinnější podporu všech přátel na celém světě. S pomocí moderních sdělovacích prostředků a cestou stále širších mezinárodních styků budeme všemi způsoby usilovat o to, abychom pomohli našim spoluobčanům doplnit jejich poznání. A když Lid správně a zřetelně rozezná, co je pravda, pak určitě dokáže vhodným způsobem a účinně přikročit k akci. 3- Smyslem tohoto boje je dosáhnout toho, aby spravedlnost zvítězila nad nespravedlností a pokrok nad zaostalostí, aby národní síly, které dnes správně využívají zákonitostí života a tendence doby zvítězily nad temnými silami, které se v současnosti snaží jít proti těmto tendencím a zákonitostem. To, zda Komunistická strana Vietnamu půjde s Národem nebo ne, závisí na stupni její objektivnosti, jejího smyslu pro spravedlnost, její prozíravosti a skromnosti, na tom, zda přijme anebo nepřijme zásady rovnoprávnosti čestné soutěže. Jde jen o to, aby onen politický systém monopolu jedné strany byl bezvýhradně navěky pochován do minulosti. Od toho okamžiku si náš Národ po každých volbách najde pro vedení země ty nejlepší lidi a ty nejschopnější politické síly. Bude nastolena zásada "pravda vítězí" a životy nás všech se zlepší, společnost se stane humánnější a všichni budeme žít spolu v lepších vztazích. Doufáme, že tato Deklarace podnítí naše soukmenovce doma a v zahraničí k tomu, aby k tomuto boji aktivně přispěli, a že získáme podporu přátel v zahraničí. Zasíláme všem vřelý dík a vyzýváme orgány OSN, parlamenty, vlády, mezinárodní organizace a přátele na celém světě, aby tomuto spravedlivému boji nadále poskytovali vřelou a účinnou podporu a aby tak přispěli k tomu, že se naše vietnamská Vlast co nejdříve zařadí mezi civilizované, morální, vzkvétající a svobodné země ve společenství dnešního lidstva. Tak společně prohlašujeme ve Vietnamu dne 8. dubna MUDr Nguyễn Xuân An, Huế 2. Đặng Hoài Anh, učitel, Huế

6 3. Đặng Văn Anh, učitel, Huế 4. MUDr. Lê Hoài Anh, Nha Trang 5. Prof. Nguyễn Kim Anh, Huế 6. Prof. Nguyễn Ngọc Anh, Đà Nẵng 7. Trịnh Cảnh, zaměstnanec, Vũng Tàu 8. F.X. Lê Văn Cao, kněz, Huế 9. Lê Cẩn, učitel, Huế 10. Giuse Hoàng Cẩn, kněz, Huế 11. Trần Thị Minh Cầm, učitelka, Huế 12. Giuse Nguyễn Văn Chánh, kněz, Huế 13. Nguyễn Thị Linh Chi, učitelka, Cần Thơ 14. Prof. Hoàng Minh Chính, Hà Nội 15.Nguyễn Viết Cử, učitel, Quảng Ngãi 16. Mgr.Đặng Quốc Cường, Huế 17. Nguyễn Đắc Cường, zaměstnanec, Phan Thiết 18. Hồ Ngọc Diệp, podnikatel, Đà Nẵng 19. Trần Doãn, učitel, Quảng Ngãi 20. Lê Thị Phú Dung, Sài Gòn 21. Hồ Anh Dũng, učitel, Huế 22. Prof. Trương Quang Dũng, Huế 23. MUDr. Hà Xuân Dương, Huế 24. plk. Phạm Quế Dương (ve výslužbě), Hà Nội 25. JUDr. Nguyễn Văn Đài, Hà Nội 26. Trần Văn Đón, technik, Phan Thiết 27. MUDr. Hồ Đông, Vĩnh Long 28. Phêrô Nguyễn Hữu Giải, kněz, Huế 29. Trần Văn Ha, podnikatel, Đà Nẵng 30. Lê Thị Bích Hà, učitelka, Cần Thơ 31. MUDr. Lê Thị Ngân Hà, Huế 32. Lê Nguyễn Xuân Hà, učitel, Huế 33. Vũ Thuý Hà, Hà Nội 34. ing. Đỗ Nam Hải, Sài Gòn 35. Trần Thạch Hải, učitel, Hải Phòng 36. Trần Việt Hải, technik, Vũng Tàu 37. ing. Đoàn Thị Diệu Hạnh, Vũng Tàu 38. Nguyễn Thị Hạnh, podnikatelka, Đà Nẵng 39. Phan Thị Minh Hạnh, učitelka, Huế 40. Prof. Đặng Minh Hảo, Huế 41. Trần Hảo, zaměstnanec, Vũng Tàu

7 42. Trần Mạnh Hảo, zaměstnanec, Sài Gòn 43. Lê Lệ Hằng, učitelka, Huế 44. Giuse Nguyễn Đức Hiểu, kněz, Bắc Ninh 45. Chế Minh Hoàng, zdravotní pracovník, Nha Trang 46. Văn Đình Hoàng, učitel, Huế 47. Lê Thu Minh Hùng, učitelka, Sài Gòn 48. Prof. Nguyễn Minh Hùng, Huế 49. Gk Nguyễn Văn Hùng, kněz, Huế 50. Phan Ngọc Huy, učitel, Huế 51. Lê Thị Thanh Huyền, učitelka, Huế 52. Đỗ Thị Minh Hương, učitelka, Huế 53. Mgr. Mai Thu Hương, Hải Phòng 54. Trần Thu Hương, zdravotní pracovnice, Đà Nẵng 55. Nguyễn Ngọc Kế, CSc., Huế 56. Prof. Nguyễn Chính Kết, Sài Gòn 57. Mgr.Nguyễn Quốc Khánh, Huế 58. Nguyễn Đăng Khoa, učitel, Huế 59. Prof. Trần Khuê, Sài Gòn 60. Mjr. Vũ Kính (ve výslužbě), Hà Nội 61. Bùi Lăng, zaměstnanec, Phan Thiết 62. Tôn Thất Hoàng Lân, učitel, Sài Gòn 63. Lê Quang Liêm, předseda asociace PGHHTT, Sài Gòn 64. MUDr.Bs Vũ Thị Hoa Linh, Sài Gòn 65. G.B. Nguyễn Cao Lộc, kněz, Huế 66. Phêrô Phan Văn Lợi, kněz, Huế 67. Ma Văn Lựu, učitel, Hải Phòng 68. Nguyễn Văn Lý, učitel, Hải Phòng 69. Tađêô Nguyễn Văn Lý, kněz, Huế 70. Cái Thị Mai, učitelka, Hải Phòng 71. Cao Thị Xuân Mai, učitelka, Huế 72. Nguyễn Văn Mai, učitel, Sài Gòn 73. Hà Văn Mầu, zaměstnanec, Cần Thơ 74. Phan Văn Mậu, učitel, Huế 75. Lê Thị Thu Minh, zaměstnankyně, Cần Thơ 76. Ma Văn Minh, učitel, Huế 77. Nguyễn Anh Minh, učitel, Sài Gòn 78. MUDr. Bs Huyền Tôn Nữ Phương Nhiên, Đà Nẵng 79. Bùi Kim Ngân, Hà Nội 80. Mgr. Đặng Hoài Ngân, Huế

8 81. G.B. Lê Văn Nghiêm, kněz, Huế 82. Lê Hồng Phúc, učitel, Hải Phòng 83. Đa Minh Phan Phước, kněz, Huế 84. Ing. Võ Lâm Phước, Sài Gòn 85. Giuse Cái Hồng Phượng, kněz, Huế 86. Nguyễn Hồng Quang, páter, Sài Gòn 87. Ing. Tạ Minh Quân, Cần Thơ 88. Augustinô Hồ Văn Quý, kněz, Huế 89. Giuse Trần Văn Quý, kněz, Huế 90. MUDr. Võ Văn Quyền, Vĩnh Long 91. MUDr. Trần Thị Sen, Nha Trang 92. Lê Văn Sóc, samostatný buddh. řeholník, Vĩnh Long 93. Ing. Hoàng Sơn, Hải Phòng 94. Phaolô Ngô Thanh Sơn, kněz, Huế 95. Prof. Nguyễn Anh Tài, Đà Nẵng 96. Ing. Đỗ Hồng Tâm, Hải Phòng 97. MUDr. Tạ Minh Tâm, Cần Thơ 98. Prof. Nguyễn Thành Tâm, Huế 99. Phạm Ngọc Thạch, páter, Sài Gòn 100. Nguyễn Bình Thành, učitel, Huế 101. Văn Bá Thành, učitel, Huế 102. Nguyễn Văn Thơ, samostatný buddh. řeholník, Đồng Tháp 103. Mgr.Trần Mạnh Thu, Hải Phòng 104. Prof. Dr. Trần Hồng Thư, Sài Gòn 105. Hoàng Tiến, spisovatel, Hà Nội 106. Trần Dũng Tiến, bývalý důstojník, Hà Nội 107. Têphanô Chân Tín, kněz, Sài Gòn 108. Nguyễn Khắc Toàn, učitel, Hà Nội 109. Tôn Nữ Minh Trang, zaměstnankyně, Phan Thiết 110. Chế Thị Hồng Trinh, učitelka, Huế 111. MUDr. Nguyễn Anh Tú, Đà Nẵng 112. MUDr. Đoàn Minh Tuấn, Sài Gòn 113. Lê Trí Tuệ, učitel, Hải Phòng 114. Trần Thị Hoài Vân, zdravotnická pracovnice, Nha Trang 115. Ngô Thị Tường Vi, učitelka, Quảng Ngãi 116. Nguyễn Lê Xuân Vinh, učitelka, Cần Thơ 117. Mgr. Hồ Ngọc Vĩnh, Đà Nẵng 118. Ing.Lâm Đình Vĩnh, Sài Gòn

Svaz vietnamských studentů a mládeže v ČR

Svaz vietnamských studentů a mládeže v ČR Svaz vietnamských studentů a mládeže v ČR Libušská 319, 142 00 Praha 4 Česká republika Petice proti způsobu provedení zásahu policie ČR ve velkoobchodním centru SAPA dne 22.11.2008. My, studenti, zásadně

Více

Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non

Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non Městská část Praha - Libuš Mateřská škola Mezi Domy Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 Písnice ředitelka MŠ/Hiệu trưởng TMG: Irena Procházková tel./đt 2614910122 e-mail: reditelka@msmezidomy.cz www. msmezidomy.cz

Více

Vývoj vietnamského románu do roku 1975

Vývoj vietnamského románu do roku 1975 Petr Šimeček IV. ročník Vývoj vietnamského románu do roku 1975 Cílem této práce je sestavit základní přehled vývoje vietnamského románu. Bereme si za cíl sestavení jednotlivých směrů, jimiž se romanopisectví

Více

velký, malý, starý, nový, světlý, tmavý, bílý, žlutý, oranžový, červený, modrý, hnědý, hezký, ošklivý, teplý, studený

velký, malý, starý, nový, světlý, tmavý, bílý, žlutý, oranžový, červený, modrý, hnědý, hezký, ošklivý, teplý, studený 1. Dívejte se na obrázky ve třídě (vstaňte z lavice), podstatná jména doplňte do pravého sloupce tabulky a doplňte k nim do cvičení adjektiva. (Jaký / jaká / jaké. Pozor na koncovky.) (Bạn hãy đứng dậy

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng K posílení odborných kompetencí cizinců podnikatelů v ČR Phần tăng năng lực chuyên môn của người nước ngoài doanh nghiệp tại CH Séc Praha 2014 Sborník byl vytvořen

Více

Otevřený dopis Věc: Propuštění katolického kněze Nguyen Van Lye z vazby

Otevřený dopis Věc: Propuštění katolického kněze Nguyen Van Lye z vazby Otevřený dopis Věc: Propuštění katolického kněze Nguyen Van Lye z vazby V Praze dne 7. května 2015, Vážený pane Prezidente TRUONG TAN SANG, Dne 6. ledna 2012, v rámci oslavy 35 let Charty 77, zúčastnění

Více

Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009

Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009 Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009 OBSAH I. Přehled rozvoje průmyslových zón (PZ), exportních zpracovatelských

Více

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa)

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa) 1. Úvod do problematiky Ukazovací zájmena, nebo alespoň slova, která ve vietnamštině za ukazovací zájmena považujeme, se ve vietnamské větě objevují velice často. Tato slova vystupují nejen jako zájmena,

Více

n e j S t a r š í l i t e r á r n í p a m á t k y

n e j S t a r š í l i t e r á r n í p a m á t k y o b S a h Seznam obecných zkratek... 7 Seznam zkratek zemí a institucí... 8 Seznam autorů hesel podle šifer... 9 Poznámka k řazení hesel... 10 Nejstarší literární památky... 12 Literatura nezávislého vietnamu,

Více

ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần)

ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần) ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần) Písmena (Chữ cái) Hláskování (Cách đánh vần) Příklad (Ví dụ) A a Á á krátké a dlouhé a B b C c Č č D d Ď ď bé cé čé dé [ďé] E e É é krátké e dlouhé

Více

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7 1. Spojte slova a obrázky. Řekněte, kde je Petr. (Bạn hãy nối từ và hình vẽ. Hãy viết ra Petr đang ở đâu. Lưu ý chuyển từ sang cách 6.) škola postel nemocnice Petr je ve škole. pošta banka náměstí restaurace

Více

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 6. 2008 Zdarma 4 2008 Péče o novorozence porod mění zásadně životní podmínky dítěte Zdravotní dokumentace co všechno obsahuje

Více

VIETNAM VN 01. 9 dní/7 nocí Okružní zájezd Hanoj-HAlong- Hue Danang- Saigon. Od 43 990, - Kč. Stravování: snídaně + oběd (S: snídaně / O: oběd)

VIETNAM VN 01. 9 dní/7 nocí Okružní zájezd Hanoj-HAlong- Hue Danang- Saigon. Od 43 990, - Kč. Stravování: snídaně + oběd (S: snídaně / O: oběd) VIETNAM VN 01 9 dní/7 nocí Okružní zájezd Hanoj-HAlong- Hue Danang- Saigon Stravování: snídaně + oběd (S: snídaně / O: oběd) 1. den : odlet : Praha Hanoj : cca 12 hod letu. Od 43 990, - Kč 2. den - Hanoj.

Více

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová I.Úvod Jazyk má bezprostřední vztah ke kultuře a myšlení národa, který jej používá k dorozumívání. Jednotlivé národy tedy používají sobě vlastní prostředky

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI www.interkulturniprace.cz E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Từ điển giao văn hóa Séc Việt ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK

Více

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Vietnamská socialistická republika NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Cestopisná přednáška Vladimír Herber Letní geografická škola Brno 2015 63 administrativních oblastí 58 provincií (tỉnh) 5 měst pod ústřední

Více

Vietnam a Indočína Katalog zájezdů Cestovní kancelář eurovina travel s.r.o.

Vietnam a Indočína Katalog zájezdů Cestovní kancelář eurovina travel s.r.o. Vietnam a Indočína Katalog zájezdů Cestovní kancelář EUROVINA Travel s.r.o. 2 www.eurovina.cz Vietnam Laos Kambodža Thajsko Barma 3 EUROVINA Travel vám přináší rozsáhlou nabídku poznávacích zájezdů do

Více

Úvodní slovo první místo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo první místo předsedkyně sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo první místo předsedkyně sdružení Rok dřevěného koně svojí rychlostí, expanzí a bujarostí provázel spolek INFO-DRÁČEK po celý rok. Hned na začátku roku jsme si museli zvyknout

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma. Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR.

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma. Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR. Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma 1 2008 Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR. 01-08

Více

Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài của PVZP, a. s.

Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài của PVZP, a. s. Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 12. 10. 2009 Zdarma 5 2009 Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Những thay đổi về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Více

Stručný náčrt historického vývoje vietnamské keramiky. (postupová práce)

Stručný náčrt historického vývoje vietnamské keramiky. (postupová práce) Mária Strašáková Stručný náčrt historického vývoje vietnamské keramiky (postupová práce) 1. Úvod 1.1. Počátky keramického řemesla Keramika je jedním z nejstarších řemesel, a její původ lze nalézt v neolitu.

Více

Odraz zen buddhismu v nejstarší vietnamské literatuře

Odraz zen buddhismu v nejstarší vietnamské literatuře Ján Ičo VIET 2.ročník Odraz zen buddhismu v nejstarší vietnamské literatuře Obsah: Úvod... 2 Příchod buddhismu do Vietnamu... 4 Buddhismus jako státní náboženství v 10.století... 6 Nejvýznamnější autoři

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 4. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 4. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 4. 2008 Zdarma 2 2008 Rozdávání novoročních dárků vietnamským dětem navštívil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec VSR

Více

Politický faktor sociální politiky. Lidská práva Svět, ve kterém žijeme

Politický faktor sociální politiky. Lidská práva Svět, ve kterém žijeme Politický faktor sociální politiky Lidská práva Svět, ve kterém žijeme Úvodní úvahy Sociální politika je důležitou součástí celkové politiky. Politika - věc veřejná Veřejný život je ovlivňován vzájemně

Více

*** Úvod. Přítomnost vietnamské komunity v České republice - exkurz do minulosti

*** Úvod. Přítomnost vietnamské komunity v České republice - exkurz do minulosti únor 2009 Vietnamský tisk v ČR Lenka Tungová Abstrakt: Článek se zabývá historií a popisem vietnamského tisku v České republice a popisuje jeho rozmach ke konci devadesátých let i současný stav. Autorka

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma 6 2008 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS Osobní automobil do 1000 cm 3 cena od 1218 Kč Osobní

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma Vstupní lékařská prohlídka Khám bệnh nhập Encyklopedie zdraví První pomoc Bách khoa toàn thư sức khỏe Cấp

Více

Výroční zpráva 2014. Občanské sdružení Klub Hanoi Na Sídlišti III 411 Průhonice klubhanoi@klubhanoi.cz www.klubhanoi.cz

Výroční zpráva 2014. Občanské sdružení Klub Hanoi Na Sídlišti III 411 Průhonice klubhanoi@klubhanoi.cz www.klubhanoi.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Klub Hanoi Na Sídlišti III 411 Průhonice klubhanoi@klubhanoi.cz www.klubhanoi.cz Obsah: Úvodní slovo Webové stránky a facebook Projekt OP LZZ vzdělávání mladých Interkulturní

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma 5 2008 Kapitán fotbalového mužstva Vietnamců z Prahy 4 přebírá od předsedy Česko-vietnamské společnosti

Více

Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková

Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková I. Úvod Souvětí, neboli věta složená, je spojením dvou nebo více vět do jediného celku. Povaha souvětí je determinována charakterem jednotlivých

Více

Vietnam. Důležité informace

Vietnam. Důležité informace 92 Vietnam Vietnam Vietnam se stal koncem 20. století po mnoha letech izolace novou a populární destinací cestovatelů, toužících objevit nedotčenou zemi jen málo ovlivněnou západní kulturou. Země s tradicí

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma 4 2009 Zobrazovací metody Phương pháp biểu thị bằng hình ảnh Hlubocká SOŠE pomůže odbornému školství ve

Více

Na ochranu před sluncem se musí myslet už nyní Để bảo vệ trước ánh nắng mặt trời phải nghĩ từ bây giờ Projekt Vzájemná pomoc Dự án tương trợ giúp đỡ

Na ochranu před sluncem se musí myslet už nyní Để bảo vệ trước ánh nắng mặt trời phải nghĩ từ bây giờ Projekt Vzájemná pomoc Dự án tương trợ giúp đỡ Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 6. 2008 Zdarma 3 2008 Na ochranu před sluncem se musí myslet už nyní Để bảo vệ trước ánh nắng mặt trời phải nghĩ từ bây

Více

Vietnam PETRA MÜLLEROVÁ

Vietnam PETRA MÜLLEROVÁ S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Vietnam PETRA MÜLLEROVÁ Nakladatelství Libri, Praha 2004 PhDr. Petra Müllerová, 2004 Libri, 2004 ISBN 80 7277 255 4 Obsah Nejstarší dějiny Vietnamu 9 Vznik prvních

Více

Roční zpráva o realizaci projektu ZRS

Roční zpráva o realizaci projektu ZRS ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 - Hradčany Roční zpráva o realizaci projektu ZRS Podpora trojstranných

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Historické kořeny levicových hnutí a ideologií Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Průmyslová revoluce v 17. a 18. století vynálezy, hospodářské a sociální změny Průmyslová revoluce přinesla

Více

POSTAVENÍ ŽENY VE VIETNAMSKÉ TRADIČNÍ RODINĚ (V OBDOBÍ OD 10.-19. STOLETÍ)

POSTAVENÍ ŽENY VE VIETNAMSKÉ TRADIČNÍ RODINĚ (V OBDOBÍ OD 10.-19. STOLETÍ) Mária Strašáková POSTAVENÍ ŽENY VE VIETNAMSKÉ TRADIČNÍ RODINĚ (V OBDOBÍ OD 10.-19. STOLETÍ) 1. CHARAKTERISTICKÉ RYSY VIETNAMSKÉ RODINY Rodina bývá definována jako skupina osob přímo spjatých příbuzenskými

Více

Okresní soud v Tachově, náměstí Republiky 71, 347 30 Tachov

Okresní soud v Tachově, náměstí Republiky 71, 347 30 Tachov Okresní soud v Tachově, náměstí Republiky 71, 347 30 Tachov 17Spr 769/2013 V Tachově dne 17. 7. 2013 P R O T O K O L o předání spisů soudnímu exekutorovi Dnešního dne předala předsedkyně soudu JUDr. Ilona

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Role vodního loutkového divadla ve vietnamské společnosti

Role vodního loutkového divadla ve vietnamské společnosti Role vodního loutkového divadla ve vietnamské společnosti Veronika Pospíšilová ÚVOD Loutkové divadlo má v řadě zemí rozvinutou tradici a patří k nejstarším divadelním formám. Různá kulturní společenství

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. února 2015 částka 2

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. února 2015 částka 2 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XLIII. V Praze dne 23. února 2015 částka 2 Obsah 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Klub Hanoi Černého 426, Praha 8 - Střížkov klubhanoi@klubhanoi.cz www.klubhanoi.cz

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Klub Hanoi Černého 426, Praha 8 - Střížkov klubhanoi@klubhanoi.cz www.klubhanoi.cz Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Klub Hanoi Černého 426, Praha 8 - Střížkov klubhanoi@klubhanoi.cz www.klubhanoi.cz Ani letos jsme nezaháleli. Pracovali jsme na čtyřech projektech, získali aktivní

Více

Výroční zpráva. Slavíme 10 let od založení Klubu Hanoi v Hanoji!

Výroční zpráva. Slavíme 10 let od založení Klubu Hanoi v Hanoji! Výroční zpráva 2013 Slavíme 10 let od založení Klubu Hanoi v Hanoji! Občanské sdružení Klub Hanoi Na Sídlišti III 411 Průhonice klubhanoi@klubhanoi.cz www.klubhanoi.cz V roce 2013 se ve spolupráci s dalšími

Více

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce O BČANSKÉ SDRUŽ ENÍ Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce Editoři: Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Eva Pechová, Vztah učitele a studenta významně ovlivňuje komunikace, jako každý jiný vztah. Aby komunikace

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

1 Politické a aplikované cíle projektu. 1.1 Rozvojová spolupráce

1 Politické a aplikované cíle projektu. 1.1 Rozvojová spolupráce 1 Politické a aplikované cíle projektu 1.1 Rozvojová spolupráce Základními obecnými předpoklady pro realizaci projektu Sociální začleňování ohrožených skupin obyvatel provincie Thua Thien Hue ve Vietnamu

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY: BOJOVNÍCI VIETKONGU 3. Osvoboďme jih 5 CHRONOLOGIE 7 ORGANIZACE 8

OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY: BOJOVNÍCI VIETKONGU 3. Osvoboďme jih 5 CHRONOLOGIE 7 ORGANIZACE 8 OBSAH BOJOVNÍCI VIETKONGU 3 ÚVOD 3 Osvoboďme jih 5 CHRONOLOGIE 7 ORGANIZACE 8 Ozbrojené síly PLA 8 Politické kádry 9 Gerilová lidová armáda 10 NÁBOR 10 VÝCVIK 13 Politická výchova 16 VZHLED 17 Místní ozbrojené

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO OBSAH ZPRÁVY ÚVODNÍ SLOVO WEBOVÉ STRÁNKY KLUBU HANOI KURZ VIETNAMSKO-ČESKÉ SETKÁVÁNÍ INTEGRAČNÍ A DALŠÍ KURZY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO OBSAH ZPRÁVY ÚVODNÍ SLOVO WEBOVÉ STRÁNKY KLUBU HANOI KURZ VIETNAMSKO-ČESKÉ SETKÁVÁNÍ INTEGRAČNÍ A DALŠÍ KURZY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanské sdružení Klub Hanoi / klubhanoi@klubhanoi.cz / www.klubhanoi.cz OBSAH ZPRÁVY ÚVODNÍ SLOVO WEBOVÉ STRÁNKY KLUBU HANOI KURZ VIETNAMSKO-ČESKÉ SETKÁVÁNÍ INTEGRAČNÍ A DALŠÍ KURZY

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 8. 6. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 8. 6. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 8. 6. 2009 Zdarma 3 2009 Veletrh SVĚT KNIHY 2009: Cena PREMIA BOHEMICA do Hanoje Hội chợ THẾ GIỚI SÁCH 2009-05-24: Giải thưởng

Více

Překlady vietnamské literatury (do českého i slovenského jazyka)

Překlady vietnamské literatury (do českého i slovenského jazyka) Seznam literatury Překlady vietnamské literatury (do českého i slovenského jazyka) Eduard Claudius: Když se ryby pásly na nebi. Přel. K. Jiroudková, Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1967 Dračí

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Vyvíjet a podporovat aktivity směrující ke komplexnímu vnímání vietnamské komunity majoritní společností

Vyvíjet a podporovat aktivity směrující ke komplexnímu vnímání vietnamské komunity majoritní společností VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVOD INFO-DRÁČEK vznikl na základě potřeby sdělení základních informací vietnamské komunitě, a to jednoduchou a srozumitelnou formou. Jedním z hlavních cílů je pomoct překlenout jazykovou

Více

Souhrnná teritoriální informace Vietnam

Souhrnná teritoriální informace Vietnam Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hanoji ke dni 02.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Přehled zemědělství ve Vietnamu

Přehled zemědělství ve Vietnamu Ján Ičo Přehled zemědělství ve Vietnamu Úvod 1. Všeobecné přírodní a klimatické podmínky ve Vietnamské socialistické republice 2. Stručný historický přehled vietnamského zemědělství 2.1 Počátky kultivace

Více

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. New York, 19. 12. 1966

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. New York, 19. 12. 1966 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech New York, 19. 12. 1966 Státy, smluvní strany tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě OSN, uznání přirozené

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Souhrnná teritoriální informace Vietnam

Souhrnná teritoriální informace Vietnam Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hanoji ke dni 01.09.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Válka ve Vietnamu. autor neznámý; 2011274071525.jpg; http://www.informuji.cz/data/2011274071525.jpg

Válka ve Vietnamu. autor neznámý; 2011274071525.jpg; http://www.informuji.cz/data/2011274071525.jpg Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

COMENIUS 3 Program Evropské unie

COMENIUS 3 Program Evropské unie COMENIUS 3 Program Evropské unie DOTAZNÍK COMCULT - NETZWERK CZ Místo:... Škola:...... Datum: den rok P/P Symbol muž žena... ne Heslo A) ot) A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A10 A11 A12 A13 A14 Evropské

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více