DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu"

Transkript

1 DEKLARACE SVOBODA A DEMOKRACIE PRO VIETNAM 2006 Prohlášení 118 bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnamu Vietnam 8. dubna 2006 Vážení vietnamští soukmenovci doma a v zahraničí, My, nížepodepsaní, zastupující stovky bojovníků za demokracii, žijících ve Vietnam, a všechny občany, kteří dnes touží po skutečné demokracii pro naši vietnamskou Vlast, jedním hlasem prohlašujeme: I. Realita Vietnamu 1- Za Srpnové revoluce 1945 si celý náš národ zvolil národní nezávislost, a nikoli socialismus. Prohlášení nezávislosti z 2. září 1945 se ani slovem nezmiňuje o socialismu či komunismu. Dvě hlavní příčiny, které umožnily vítězství této revoluce byly touha po národní nezávislosti a mocenské vakuum, které tehdy panovalo ve Vietnamu (japonská vojska již 15. srpna 1945 kapitulovala před Spojenci a francouzští kolonizátoři byli už 9. března 1945 svrženi státním převratem, kterým se zmocnila vlády japonská armáda). Je jasné, že cíl oné revoluce byl Komunistickou stranou Vietnamu podvodně zaměněn. A přirozeně i Právo národa na sebeurčení bylo zcela zlikvidováno. Existovaly minimálně dvě velmi příznivé historické příležitosti, kdy náš národ mohl prosadit své právo na sebeurčení: bylo tomu tak v roce 1954 na Severu a v roce 1975 v měřítku celé země. Ale vše bylo Komunistickou stranou Vietnamu zrazeno a nic se neuskutečnilo. Neboť jakmile byla nastolena diktatura proletariátu, nebylo, přesně podle Lenina, její první funkcí nic jiného než právě: násilí a teror pro potlačení odporu proti ní! 2- Vzápětí poté, dne 2. září 1945 v Hanoji pan Ho Či Min, předseda prozatímní vlády Vietnamské demokratické republiky slavnostně prohlásil před zraky národa a světa: "Všichni lidé se narodili jako rovnoprávní. Stvořitel je vyzbrojil nezadatelnými právy: patří k nim právo na život, právo na svobodu a právo usilovat o štěstí. Tato nesmrtelná slova nacházíme v Deklaraci nezávislosti USA z roku V širším smyslu tyto věty znamenají: všechny národy světa se zrodily jako rovnoprávné, každý národ má právo na život, právo na štěstí a právo na svobodu. Také v Deklaraci lidských a občanských práv

2 francouzské revoluce z roku 1791 se praví: "Lidé se narodili svobodní a rovní ve svých právech a musí vždycky být svobodní a rovní ve svých právech. To jsou pravdy, jež nikdo nemůže popřít " (citováno podle Deklarace nezávislosti z 2. září 1945). Avšak všechna tato posvátná práva národa byla vzápětí hrubě pošlapána, když byla nastolena vláda komunistů. 3- V únoru 1951 se v Prohlášení Vietnamské strany práce (dnešní Komunistické strany Vietnamu) po jejím 2. sjezdu psalo: Učením naší strany je učení marxismu - leninismu". A stanovy strany se v části věnované Cílům a programovým zásadám strany vyslovovaly ještě zřetelněji: "Vietnamská strana práce se řídí učením Marxe, Engelse, Lenina a Stalina a myšlenkami Mao Ce-tunga, jež ve spojení s praxí vietnamské revoluce jsou jejím ideologickým základem a ukazatelem směru veškeré činnosti ". Od té doby, zejména po roce 1954 na Severu a později, po 30. dubnu 1975, v rámci celé země, se strašidlo komunismu neustále vznášelo jako těžké břemeno nad hlavami a šíjemi všeho vietnamského Lidu. Bylo to právě toto strašidlo a nic jiného, co připravilo vietnamský Lid o téměř všechna jeho lidská práva. A také dnes stále ještě dočasně ovládá a okupuje vietnamský Národ po stránce duchovní i fyzické. II. Obecná globální zákonitost 1- Historie jasně ukazuje, že veškeré svobody a demokracie jsou za jakéhokoli režimu totalitní vlády jedné strany, ať už jde o režim komunistický nebo nekomunistický, nelítostně pošlapávány, a pokud mezi nimi existují rozdíly, spočívají jen v rozdílné míře. Naneštěstí, Vietnamský Národ stále ještě patří k nemnoha zemím na světě, jež jsou doposud ovládány komunistickými totalitními režimy vlády jedné strany. To je konkrétně zakotveno v článku 4 dnešní Ústavy Vietnamské socialistické republiky těmito slovy: "Komunistická strana Vietnamu... řídící se Marxismem-Leninismem a myšlenkami Ho Či Mina, je vedoucí silou státu a společnosti." Právě proto byla práva našeho Lidu na svobodu a demokracii zcela zlikvidována v nejlepsím případě se z nich zachovalo pouze pár drobných zbytků! 2- Právě tento systém moci, který nikdy nepřipustí konkurenci a nikdy nepřistoupí na to, aby byl vystřídán, prudce urychluje degradaci a úpadek celého tohoto systému. Protože na politickém poli neexistují žádná spravedlivá pravidla a zásady konkurence, nemůže si náš Lid po žádných volbách zvolit lidi a politické síly, které si to nejvíce zaslouží.

3 Proto se vedoucí, správní a řídící aparát počínaje ústředím a místními orgány konče čím dále tím více narušuje a rozkládá. Následkem toho se Vietnam dnes stal zemí, která tak daleko zaostává za okolními zeměmi a za světem. Toto ponížení naší země a ostatní její neduhy lze jen těžko odstranit. Problémem všech problémů, příčinou všech příčin je právě to, že Komunistická strana Vietnamu je jedinou politickou silou vládnoucí naši zem! Praxe ukázala, že každou zemi, jež se ocitla na kolejích komunismu, postihl katastrofální rozklad. Sovětský Svaz, kolébka komunismu, a ostatní východoevropské socialistické země odvážně překonaly samy sebe, aby se vrátily a našly správnou cestu pro své Národy. 3- Všichni chápeme, že nikdo nemůže změnit, co se v dějinách událo. Dá se však zvrátit jejich směr. A ještě důležitější je, že na základě poučení z dějin se dá stanovit správný směr do budoucnosti. Včerejší cesta našeho Národa byla vietnamskými komunisty zvolena uspěchaně, nepromyšleně, a byla jimi celému národu uměle vnucena. Realita už dokázala, že ta cesta byla naprosto bludná. Proto si náš Národ dnes musí volit cestu znova. A je zcela jisté, že cesta, kterou si zvolí celý Národ společně, bude lepší než cesta, kterou vybere nějaký jednotlivec nebo skupina lidí. Komunistická strana také je jen součástí Národa, proto se nemůže za Národ vydávat, aby ho nahradila! Před Národem a dějinami tato vládnoucí strana po více než půl století ( ) svou úlohu uzurpovala, nikdy ji oficiálně nezískala - nezažili jsme totiž ve Vietnamu žádné skutečně svobodné volby. Na základě výše uvedené reálné situace a zákonitostí a s vědomím občanské odpovědnosti za osud naší Vlasti si dovolujeme vyznat před všemi vietnamskými soukmenovci doma i v zahraničí: III. Cíle, metody a smysl našeho boje 1- Nejvyšším cílem v dnešním boji za svobodu a demokracii pro náš Národ je důsledné nahrazení současného politického systému ve Vietnam, nikoli jeho částečná "obnova" nebo příštipkářská oprava, jak se to děje nyní. Konkrétně je nutno přejít od současného monolitického politického systému jedné strany, kdy na politickém poli neexistuje soutěžení, k politickému systému pluralitnímu, k systému více stran, kdy bude existovat čestná soutěž, jak to odpovídá oprávněným požadavkům naší Vlasti, přičemž musí být zřetelně oddělena moc zákonodárná, výkonná a soudní v souladu s mezinárodními normami a zkušenostmi Lidstva z cenných a úspěšných demokracií.

4 Cílem je konkrétně znovu nastolit následující základní práva všeho Lidu : - Právo na svobodu informací a projevu podle Mezinárodní úmluvy Organizace Spojených národů o občanských a politických právech schválené dne , k jejímuž článku 19. odstavci 2. Vietnam přistoupil dne : "Každý člověk má právo na svobodu projevu, k níž patří i svoboda veškeré informace a názory na základě vlastní volby vyhledávat, přijímat a předávat bez ohledu na meze a na to, zda mají formu ústní, psanou, tištěnou nebo formu uměleckou nebo jsou zprostředkovávány jakýmkoli jiným masovým sdělovacím prostředkem". To znamená, že všechny strany, organizace a jednotlivci mají právo informace a projevy šířit tiskem, rozhlasem, televizí a ostatními masovými sdělovacími prostředky, aniž musí čekat na povolení vládnoucí moci. - Právo na svobodu shromažďování, sdružování v organizacích a stranách, právo volit a být volen podle článku 21 Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech: "Každý občan má právo a příležitost, aby (a) se zúčastnil řešení společenských záležitostí buď přímo nebo prostřednictvím zástupců, které si svobodně zvolí; (b) volit a kandidovat v poctivých a pravidelně konaných volbách formou všeobecného, rovného a tajného hlasování, aby bylo zajištěno právo voličů na projev jejich mínění". To znamená, že všechny strany patřící k nejrůznějším tendencím mají poctivě navzájem soutěžit ve skutečné pluralitní demokracii s účastí různých politických stran. - Právo na svobodu činnosti nezávislých odborů a právo na spravedlivou stávku podle článku Mezinárodní úmluvy o hospodářských, sociálních a kulturních právech, schválené OSN dne 16.12,1966: "Účastnické státy Úmluvy uznávají právo každého člověka na spravedlivé a příznivé pracovní podmínky, právo každého člověka na zakládání odborů a na vstup do odborů podle své volby,jeho povinností je jen to, aby se při prosazování a obraně svých hospodářských a sociálních zájmů podřizoval stanovám příslušné organizace (a) právo na stávku ". Tyto odbory musí být jedinými nezávisle působícími organizacemi, nikoliv různé odbory přisluhující vládnoucím kruhům. - Právo na svobodu náboženství podle článku 18. Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech: "Každý člověk má právo na svobodu myšlení, vyznání a náboženství. K tomuto právu patří svoboda vyznávat nebo řídit se náboženstvím nebo vyznáním, které si

5 zvolí, svoboda projevovat své vyznání nebo náboženství individuálně nebo ve společnosti mnoha jiných lidí veřejně nebo soukromě formou náboženských obřadů, modliteb, plnění náboženských předpisů a šířením víry". Všechna tato náboženství musí působit nezávisle, nemohou být změněny v nástroj sloužící vládnoucí moci. 2- Metoda tohoto boje je mírová, nenásilná. Aktivním činitelem tohoto boje není nikdo jiný než vietnamský Národ. Jsme však velmi vděčni za vřelou a den ze dne účinnější podporu všech přátel na celém světě. S pomocí moderních sdělovacích prostředků a cestou stále širších mezinárodních styků budeme všemi způsoby usilovat o to, abychom pomohli našim spoluobčanům doplnit jejich poznání. A když Lid správně a zřetelně rozezná, co je pravda, pak určitě dokáže vhodným způsobem a účinně přikročit k akci. 3- Smyslem tohoto boje je dosáhnout toho, aby spravedlnost zvítězila nad nespravedlností a pokrok nad zaostalostí, aby národní síly, které dnes správně využívají zákonitostí života a tendence doby zvítězily nad temnými silami, které se v současnosti snaží jít proti těmto tendencím a zákonitostem. To, zda Komunistická strana Vietnamu půjde s Národem nebo ne, závisí na stupni její objektivnosti, jejího smyslu pro spravedlnost, její prozíravosti a skromnosti, na tom, zda přijme anebo nepřijme zásady rovnoprávnosti čestné soutěže. Jde jen o to, aby onen politický systém monopolu jedné strany byl bezvýhradně navěky pochován do minulosti. Od toho okamžiku si náš Národ po každých volbách najde pro vedení země ty nejlepší lidi a ty nejschopnější politické síly. Bude nastolena zásada "pravda vítězí" a životy nás všech se zlepší, společnost se stane humánnější a všichni budeme žít spolu v lepších vztazích. Doufáme, že tato Deklarace podnítí naše soukmenovce doma a v zahraničí k tomu, aby k tomuto boji aktivně přispěli, a že získáme podporu přátel v zahraničí. Zasíláme všem vřelý dík a vyzýváme orgány OSN, parlamenty, vlády, mezinárodní organizace a přátele na celém světě, aby tomuto spravedlivému boji nadále poskytovali vřelou a účinnou podporu a aby tak přispěli k tomu, že se naše vietnamská Vlast co nejdříve zařadí mezi civilizované, morální, vzkvétající a svobodné země ve společenství dnešního lidstva. Tak společně prohlašujeme ve Vietnamu dne 8. dubna MUDr Nguyễn Xuân An, Huế 2. Đặng Hoài Anh, učitel, Huế

6 3. Đặng Văn Anh, učitel, Huế 4. MUDr. Lê Hoài Anh, Nha Trang 5. Prof. Nguyễn Kim Anh, Huế 6. Prof. Nguyễn Ngọc Anh, Đà Nẵng 7. Trịnh Cảnh, zaměstnanec, Vũng Tàu 8. F.X. Lê Văn Cao, kněz, Huế 9. Lê Cẩn, učitel, Huế 10. Giuse Hoàng Cẩn, kněz, Huế 11. Trần Thị Minh Cầm, učitelka, Huế 12. Giuse Nguyễn Văn Chánh, kněz, Huế 13. Nguyễn Thị Linh Chi, učitelka, Cần Thơ 14. Prof. Hoàng Minh Chính, Hà Nội 15.Nguyễn Viết Cử, učitel, Quảng Ngãi 16. Mgr.Đặng Quốc Cường, Huế 17. Nguyễn Đắc Cường, zaměstnanec, Phan Thiết 18. Hồ Ngọc Diệp, podnikatel, Đà Nẵng 19. Trần Doãn, učitel, Quảng Ngãi 20. Lê Thị Phú Dung, Sài Gòn 21. Hồ Anh Dũng, učitel, Huế 22. Prof. Trương Quang Dũng, Huế 23. MUDr. Hà Xuân Dương, Huế 24. plk. Phạm Quế Dương (ve výslužbě), Hà Nội 25. JUDr. Nguyễn Văn Đài, Hà Nội 26. Trần Văn Đón, technik, Phan Thiết 27. MUDr. Hồ Đông, Vĩnh Long 28. Phêrô Nguyễn Hữu Giải, kněz, Huế 29. Trần Văn Ha, podnikatel, Đà Nẵng 30. Lê Thị Bích Hà, učitelka, Cần Thơ 31. MUDr. Lê Thị Ngân Hà, Huế 32. Lê Nguyễn Xuân Hà, učitel, Huế 33. Vũ Thuý Hà, Hà Nội 34. ing. Đỗ Nam Hải, Sài Gòn 35. Trần Thạch Hải, učitel, Hải Phòng 36. Trần Việt Hải, technik, Vũng Tàu 37. ing. Đoàn Thị Diệu Hạnh, Vũng Tàu 38. Nguyễn Thị Hạnh, podnikatelka, Đà Nẵng 39. Phan Thị Minh Hạnh, učitelka, Huế 40. Prof. Đặng Minh Hảo, Huế 41. Trần Hảo, zaměstnanec, Vũng Tàu

7 42. Trần Mạnh Hảo, zaměstnanec, Sài Gòn 43. Lê Lệ Hằng, učitelka, Huế 44. Giuse Nguyễn Đức Hiểu, kněz, Bắc Ninh 45. Chế Minh Hoàng, zdravotní pracovník, Nha Trang 46. Văn Đình Hoàng, učitel, Huế 47. Lê Thu Minh Hùng, učitelka, Sài Gòn 48. Prof. Nguyễn Minh Hùng, Huế 49. Gk Nguyễn Văn Hùng, kněz, Huế 50. Phan Ngọc Huy, učitel, Huế 51. Lê Thị Thanh Huyền, učitelka, Huế 52. Đỗ Thị Minh Hương, učitelka, Huế 53. Mgr. Mai Thu Hương, Hải Phòng 54. Trần Thu Hương, zdravotní pracovnice, Đà Nẵng 55. Nguyễn Ngọc Kế, CSc., Huế 56. Prof. Nguyễn Chính Kết, Sài Gòn 57. Mgr.Nguyễn Quốc Khánh, Huế 58. Nguyễn Đăng Khoa, učitel, Huế 59. Prof. Trần Khuê, Sài Gòn 60. Mjr. Vũ Kính (ve výslužbě), Hà Nội 61. Bùi Lăng, zaměstnanec, Phan Thiết 62. Tôn Thất Hoàng Lân, učitel, Sài Gòn 63. Lê Quang Liêm, předseda asociace PGHHTT, Sài Gòn 64. MUDr.Bs Vũ Thị Hoa Linh, Sài Gòn 65. G.B. Nguyễn Cao Lộc, kněz, Huế 66. Phêrô Phan Văn Lợi, kněz, Huế 67. Ma Văn Lựu, učitel, Hải Phòng 68. Nguyễn Văn Lý, učitel, Hải Phòng 69. Tađêô Nguyễn Văn Lý, kněz, Huế 70. Cái Thị Mai, učitelka, Hải Phòng 71. Cao Thị Xuân Mai, učitelka, Huế 72. Nguyễn Văn Mai, učitel, Sài Gòn 73. Hà Văn Mầu, zaměstnanec, Cần Thơ 74. Phan Văn Mậu, učitel, Huế 75. Lê Thị Thu Minh, zaměstnankyně, Cần Thơ 76. Ma Văn Minh, učitel, Huế 77. Nguyễn Anh Minh, učitel, Sài Gòn 78. MUDr. Bs Huyền Tôn Nữ Phương Nhiên, Đà Nẵng 79. Bùi Kim Ngân, Hà Nội 80. Mgr. Đặng Hoài Ngân, Huế

8 81. G.B. Lê Văn Nghiêm, kněz, Huế 82. Lê Hồng Phúc, učitel, Hải Phòng 83. Đa Minh Phan Phước, kněz, Huế 84. Ing. Võ Lâm Phước, Sài Gòn 85. Giuse Cái Hồng Phượng, kněz, Huế 86. Nguyễn Hồng Quang, páter, Sài Gòn 87. Ing. Tạ Minh Quân, Cần Thơ 88. Augustinô Hồ Văn Quý, kněz, Huế 89. Giuse Trần Văn Quý, kněz, Huế 90. MUDr. Võ Văn Quyền, Vĩnh Long 91. MUDr. Trần Thị Sen, Nha Trang 92. Lê Văn Sóc, samostatný buddh. řeholník, Vĩnh Long 93. Ing. Hoàng Sơn, Hải Phòng 94. Phaolô Ngô Thanh Sơn, kněz, Huế 95. Prof. Nguyễn Anh Tài, Đà Nẵng 96. Ing. Đỗ Hồng Tâm, Hải Phòng 97. MUDr. Tạ Minh Tâm, Cần Thơ 98. Prof. Nguyễn Thành Tâm, Huế 99. Phạm Ngọc Thạch, páter, Sài Gòn 100. Nguyễn Bình Thành, učitel, Huế 101. Văn Bá Thành, učitel, Huế 102. Nguyễn Văn Thơ, samostatný buddh. řeholník, Đồng Tháp 103. Mgr.Trần Mạnh Thu, Hải Phòng 104. Prof. Dr. Trần Hồng Thư, Sài Gòn 105. Hoàng Tiến, spisovatel, Hà Nội 106. Trần Dũng Tiến, bývalý důstojník, Hà Nội 107. Têphanô Chân Tín, kněz, Sài Gòn 108. Nguyễn Khắc Toàn, učitel, Hà Nội 109. Tôn Nữ Minh Trang, zaměstnankyně, Phan Thiết 110. Chế Thị Hồng Trinh, učitelka, Huế 111. MUDr. Nguyễn Anh Tú, Đà Nẵng 112. MUDr. Đoàn Minh Tuấn, Sài Gòn 113. Lê Trí Tuệ, učitel, Hải Phòng 114. Trần Thị Hoài Vân, zdravotnická pracovnice, Nha Trang 115. Ngô Thị Tường Vi, učitelka, Quảng Ngãi 116. Nguyễn Lê Xuân Vinh, učitelka, Cần Thơ 117. Mgr. Hồ Ngọc Vĩnh, Đà Nẵng 118. Ing.Lâm Đình Vĩnh, Sài Gòn

udělená schengenská víza

udělená schengenská víza Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence Přílohy Příloha 1: Tabulka počtu podaných a udělených žádostí o krátkodobá schengenská a dlouhodobá víza na konzulárním oddělení ZÚ České republiky

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB. Práva pacienta. Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Bộ luật số 372 / 2011 NHÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB. Práva pacienta. Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Bộ luật số 372 / 2011 NHÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BỆNH NHÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Bộ luật số 372 / 2011 Práva pacienta 28 (1) Zdravotní služby lze pacientovi

Více

Vietnam a Česká republika: Společná příleţitost

Vietnam a Česká republika: Společná příleţitost Vietnam a Česká republika: Společná příleţitost Daniel Svoboda Development Worldwide, o.s. svoboda@dww.cz 1 2004 Evaluace projektů české rozvojové spolupráce: rekonstrukce nemocnice Viet Tiep školící obuvnické

Více

Svaz vietnamských studentů a mládeže v ČR

Svaz vietnamských studentů a mládeže v ČR Svaz vietnamských studentů a mládeže v ČR Libušská 319, 142 00 Praha 4 Česká republika Petice proti způsobu provedení zásahu policie ČR ve velkoobchodním centru SAPA dne 22.11.2008. My, studenti, zásadně

Více

Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non

Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non Městská část Praha - Libuš Mateřská škola Mezi Domy Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 Písnice ředitelka MŠ/Hiệu trưởng TMG: Irena Procházková tel./đt 2614910122 e-mail: reditelka@msmezidomy.cz www. msmezidomy.cz

Více

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary. Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Slovan Karlovy Vary Pojeďte s námi na cestu plnou orientálních vůní, tropické přírody a cizokrajných mravů. VIETNAM VELKÝ TURISTICKÝ VÝLET TERMÍN: 31. 10. 19. 11. 2016 DOPRAVA:

Více

Embedded System Developer Občanské sdružení

Embedded System Developer Občanské sdružení Podepsání: Organizace Zástupce 1. Hôị Phu Nư Nhân Quyê n Việt Nam (Ženy za lidská práva) Huỳnh Thục Vy 2. Diêñ Đa n Xa Hôị Dân Sư (Fórum za občanské společnosti) Nguyễn Quang A 3. Hội Nhà báo Độc lập Việt

Více

Vývoj vietnamského románu do roku 1975

Vývoj vietnamského románu do roku 1975 Petr Šimeček IV. ročník Vývoj vietnamského románu do roku 1975 Cílem této práce je sestavit základní přehled vývoje vietnamského románu. Bereme si za cíl sestavení jednotlivých směrů, jimiž se romanopisectví

Více

CO DĚLAL? CO DĚLALA? CO DĚLALO? CO DĚLALI? MINULÝ ČAS I (Anh ấy đã làm gì? Cô ấy đã làm gì? Nó đã làm gì? Họ đã làm gì?

CO DĚLAL? CO DĚLALA? CO DĚLALO? CO DĚLALI? MINULÝ ČAS I (Anh ấy đã làm gì? Cô ấy đã làm gì? Nó đã làm gì? Họ đã làm gì? 1. a) Čtěte (Bạn hãy đọc) Trung dnes večeří doma, ale včera večeřel v restauraci. Hang dnes snídá housku a čaj, ale včera snídala kávu a koláč. Auto dnes jede pomalu, ale včera jelo rychle. Trung a Hang

Více

OSOBNÍ ZÁJMENA (Đại từ nhân xưng)

OSOBNÍ ZÁJMENA (Đại từ nhân xưng) OSOBNÍ ZÁJMENA (Đại từ nhân xưng) Trong tiếng Việt có hai nhóm đại từ nhân xưng: đại từ nhân xưng tính theo quan hệ họ hàng và đại từ nhân xưng nói chung. Trong tiếng Séc không có sự phân chia đại từ nhân

Více

TEN MUŽ / TA ŽENA / TO AUTO (Người đàn ông đó / người phụ nữ đó / cái ô-tô đó)

TEN MUŽ / TA ŽENA / TO AUTO (Người đàn ông đó / người phụ nữ đó / cái ô-tô đó) TEN MUŽ / TA ŽENA / TO AUTO (Người đàn ông đó / người phụ nữ đó / cái ô-tô đó) Trong tiếng Tiệp có ba giống: giống đực (gđ), giống cái (gc) và giống trung (gt). Ngoài danh từ chỉ người và một số con vật,

Více

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ

PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ PROHLÍDKA SEVERNÍHO A JIŽNÍHO VIETNAMU - 23 DNÍ 23 - denní zájezd Poznávací zájezd, 23 dní, hotely 2-3*, polopenze PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již při

Více

velký, malý, starý, nový, světlý, tmavý, bílý, žlutý, oranžový, červený, modrý, hnědý, hezký, ošklivý, teplý, studený

velký, malý, starý, nový, světlý, tmavý, bílý, žlutý, oranžový, červený, modrý, hnědý, hezký, ošklivý, teplý, studený 1. Dívejte se na obrázky ve třídě (vstaňte z lavice), podstatná jména doplňte do pravého sloupce tabulky a doplňte k nim do cvičení adjektiva. (Jaký / jaká / jaké. Pozor na koncovky.) (Bạn hãy đứng dậy

Více

4. Čtěte. (Bạn hãy đọc.) dar dal, sály Sáry, pól pór, radit ladit, hrad hlad, pravý plavý, baret balet, ret let, kůry kůly

4. Čtěte. (Bạn hãy đọc.) dar dal, sály Sáry, pól pór, radit ladit, hrad hlad, pravý plavý, baret balet, ret let, kůry kůly 1. Čtěte. (Bạn hãy đọc.) R L J rak, rek, rýč, rod, ruch, rána, ropa, ryba, rosa, ruka, orat, pero, kára, jaro, porada, opora, pozor, spor, mír, sýr, pár, tvar, trubka, strach, vrána, hrad, hrozný, drak,

Více

Integrační kurz český jazyk 94 Číslo lekce: 15

Integrační kurz český jazyk 94 Číslo lekce: 15 1. a) Podívejte se na obrázek rodiny. Poslouchejte text a doplňte jména. (Bạn hãy nhìn hình vẽ gia đình. Bạn hãy nghe bài văn và điền tên người trong gia đình theo bài văn đó.) b) Doplňte tabulku podle

Více

Otevřený dopis Věc: Propuštění katolického kněze Nguyen Van Lye z vazby

Otevřený dopis Věc: Propuštění katolického kněze Nguyen Van Lye z vazby Otevřený dopis Věc: Propuštění katolického kněze Nguyen Van Lye z vazby V Praze dne 7. května 2015, Vážený pane Prezidente TRUONG TAN SANG, Dne 6. ledna 2012, v rámci oslavy 35 let Charty 77, zúčastnění

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng K posílení odborných kompetencí cizinců podnikatelů v ČR Phần tăng năng lực chuyên môn của người nước ngoài doanh nghiệp tại CH Séc Praha 2014 Sborník byl vytvořen

Více

KDE JSTE? (Ông/bà ở đâu? Cách 6)

KDE JSTE? (Ông/bà ở đâu? Cách 6) KDE JSTE? (Ông/bà ở đâu? Cách 6) Khi chúng ta trả lời câu hỏi Kdo / Co, chúng ta dùng cách 1: Co to je? To je škola. Khi chúng ta trả lời câu hỏi Kde, chúng ta dùng cách 6: Kde to je? Ve škole. Lưu ý:

Více

Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009

Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009 Průmyslové zóny (PZ), exportní zpracovatelské zóny (EZZ), ekonomické zóny (EZ) ve Vietnamu: Perspektivní místo pro výrobní projekty 10/2009 OBSAH I. Přehled rozvoje průmyslových zón (PZ), exportních zpracovatelských

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Chúc hai bạn hạnh phúc! Používá se pro pogratulování novomanželům Chúc mừng hạnh phúc hai bạn! Používá se pro pogratulování novomanželům Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje

Více

Výše uložené pokuty/bez nálezu. Č.j. bižuterie bez nálezu 28 3/12-7.1.13. textil bez nálezu 49 1.1.12-9.1.13. textil bez nálezu 25 1.12.12-10.1.

Výše uložené pokuty/bez nálezu. Č.j. bižuterie bez nálezu 28 3/12-7.1.13. textil bez nálezu 49 1.1.12-9.1.13. textil bez nálezu 25 1.12.12-10.1. Hlášení o provedených kontrolách za rok 2013 dle 2 odst. 1 vyhl. č. 450/2009 Sb., Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad Název Sang Nguyen Nhu Trong Dung Do

Více

Integrační kurz český jazyk 26 Číslo lekce: 5

Integrační kurz český jazyk 26 Číslo lekce: 5 1. Doplňte sloveso být. (Bạn hãy điền động từ být.) Příklad: Já.. tady. Já jsem tady. My.. doma. Oni.. v práci. Vy.. tady. Ona.. ve škole. Ty.. na poště. Já.. student. On.. doktor. Vy.. učitel. Pan Novák..

Více

Integrační kurz český jazyk 56 Číslo lekce: 9. 1. a) Doplňte vhodné slovo z tabulky. (Bạn hãy điền từ thích hợp từ bảng vào bài viết.

Integrační kurz český jazyk 56 Číslo lekce: 9. 1. a) Doplňte vhodné slovo z tabulky. (Bạn hãy điền từ thích hợp từ bảng vào bài viết. 1. a) Doplňte vhodné slovo z tabulky. (Bạn hãy điền từ thích hợp từ bảng vào bài viết.) snídám, kávu, pracuju, republiky, 16.30, pivo, poště, daleko, večer Jmenuju se Mirek a jsem z České... Bydlím v Praze

Více

ČÍST đọc PSÁT viết PÍT uống. HRÁT chơi MOCT có thể MÝT rửa

ČÍST đọc PSÁT viết PÍT uống. HRÁT chơi MOCT có thể MÝT rửa 1. Přiřaďte slovesa k obrázkům (Bạn hãy ghép động từ và hình vẽ) ČÍST PÍT JÍT PSÁT MÝT JET HRÁT 2. Doplňte tvary sloves (Bạn hãy điền các dạng động từ) ČÍST đọc PSÁT viết PÍT uống čtu čteme píšu piju čteš

Více

1. Doplňte k substantivům vhodná adjektiva. Vybírejte z následujících slov a napište slovo v češtině (pozor na koncovky).

1. Doplňte k substantivům vhodná adjektiva. Vybírejte z následujících slov a napište slovo v češtině (pozor na koncovky). 1. Doplňte k substantivům vhodná adjektiva. Vybírejte z následujících slov a napište slovo v češtině (pozor na koncovky). (Bạn hãy điền tính từ thích hợp cho mỗi danh từ. Bạn hãy chọn trong những tính

Více

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa)

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa) 1. Úvod do problematiky Ukazovací zájmena, nebo alespoň slova, která ve vietnamštině za ukazovací zájmena považujeme, se ve vietnamské větě objevují velice často. Tato slova vystupují nejen jako zájmena,

Více

V OBCHODĚ KUPUJEME... (Trong cửa hàng chúng ta mua...)

V OBCHODĚ KUPUJEME... (Trong cửa hàng chúng ta mua...) V OBCHODĚ KUPUJEME... (Trong cửa hàng chúng ta mua...) 1. a) Dívejte se na obrázek a čtěte věty. (Bạn hãy nhìn hình vẽ và đọc các câu.) To je Jana. Jana kupuje mléko a jogurt. To jsou Martin a Lucie. Martin

Více

Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An

Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An Termín cesty: 14. - 25. 4. 2016 Během této 11ti denní zahraniční poznávací cesty zavítáte do severní části Vietnamu, která je neprávem tak trochu

Více

4.den (31.10.2016) Hanoj - Halong

4.den (31.10.2016) Hanoj - Halong Program zájezdu - Vietnam / sever a jih Hanoj Halong Hue Hoi An - Danang Saigon (Ho Či Minovo město) Delta Mekongu Tram Chim - Saigon (Ho Či Minovo město) Termín cesty: 28.10.- 11.11.2016 1.den (28.10.2016)

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 23. ledna 2009 částka 1 Cena 60 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2009, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret...

Více

Hội nhập người nước ngoài với môi trường sống trong khu vực Plzeň

Hội nhập người nước ngoài với môi trường sống trong khu vực Plzeň Thông tin cho người nước ngoài Hội nhập người nước ngoài với môi trường sống trong khu vực Plzeň dự án của thành phố Plzeň được thực hiện với sự hỗ trợ của Bộ Nội Vụ CH Séc NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI

Více

Du lịch Du lịch nói chung

Du lịch Du lịch nói chung - Thiết yếu Můžete mi pomoci, prosím? Yêu cầu sự giúp đỡ Mluvíte anglicky? Hỏi xem ai đó có biết nói tiếng Anh hay không Mă puteți ajuta, vă rog? Vorbiți în engleză? Mluvíte _[language]_? Vorbiți _(limba)_?

Více

n e j S t a r š í l i t e r á r n í p a m á t k y

n e j S t a r š í l i t e r á r n í p a m á t k y o b S a h Seznam obecných zkratek... 7 Seznam zkratek zemí a institucí... 8 Seznam autorů hesel podle šifer... 9 Poznámka k řazení hesel... 10 Nejstarší literární památky... 12 Literatura nezávislého vietnamu,

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Tập biên các bài giảng. K posílení odborných kompetencí cizinců - budoucích zaměstnanců v průmyslu a službách ČR

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Tập biên các bài giảng. K posílení odborných kompetencí cizinců - budoucích zaměstnanců v průmyslu a službách ČR SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tập biên các bài giảng K posílení odborných kompetencí cizinců - budoucích zaměstnanců v průmyslu a službách ČR Với mục đích tăng năng lực chuyên môn của người nước ngoài những người

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

VYKŘIČNÍK MĚSÍČNÍK ZŠ ĆÁSLAV - NÁMĚSTÍ. Projektový den ASIE

VYKŘIČNÍK MĚSÍČNÍK ZŠ ĆÁSLAV - NÁMĚSTÍ. Projektový den ASIE VYKŘIČNÍK MĚSÍČNÍK ZŠ ĆÁSLAV - NÁMĚSTÍ Ročník XIV. 2009-2010 Číslo 3 Projektový den ASIE 2.listopad 2009 Projekt Příběhy bezpráví na Základní škole Čáslav- nám J. Žižky V hodinách dějepisu se žáci 9. ročníku

Více

Reduplikace a reduplikovaná slova ve vietnamštině

Reduplikace a reduplikovaná slova ve vietnamštině Reduplikace a reduplikovaná slova ve vietnamštině (Dạng láy và từ láy trong tiếng Việt) 1 Jan Komárek, 2013 Úvodem Reduplikovaná slova jsou neopominutelnou složkou vietnamské slovní zásoby, která jich

Více

VIETNAM. Proč do Vietnamu

VIETNAM. Proč do Vietnamu 32 Vietnam se stal koncem 20. století po mnoha letech izolace novou a populární destinací cestovatelů, toužících objevit nedotčenou zemi jen málo ovlivněnou západní kulturou. Země s tradicí více než 4

Více

ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần)

ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần) ABECEDA A HLÁSKOVÁNÍ (Bảng chữ cái và cách đánh vần) Písmena (Chữ cái) Hláskování (Cách đánh vần) Příklad (Ví dụ) A a Á á krátké a dlouhé a B b C c Č č D d Ď ď bé cé čé dé [ďé] E e É é krátké e dlouhé

Více

2.1. Dvě hypotézy o datu založení Chrámu literatury

2.1. Dvě hypotézy o datu založení Chrámu literatury Komplex budov v Hanoji nazvaný Văn Miếu neboli Chrám literatury je právem považován za symbol tradiční vietnamské kultury. 1 Văn Miếu je nejstarší školou ve Vietnamu a zároveň nejvýznamnějším chrámem v

Více

1. Úvodní součásti brožury 1. Phâ n mơ đâ u cu a sô tay uvítací kurz. khóa ho c đón cha o znalost práv

1. Úvodní součásti brožury 1. Phâ n mơ đâ u cu a sô tay uvítací kurz. khóa ho c đón cha o znalost práv 1. úvodní součásti brožury český termín vietnamský překlad 1. Úvodní součásti brožury 1. Phâ n mơ đâ u cu a sô tay uvítací kurz khóa ho c đón cha o znalost práv sư hiê u biê t vê luâ t pháp interkulturní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO I.4. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Aristoteles tři správné a tři zvrhlé základní formy státu Správné formy - království (monarchie) panství jednotlivce - aristokracie

Více

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci POLITICKÁ GEOGRAFIE 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Formy státu Určují se podle toho, jak je organizována státní moc, resp. jak jsou uspořádány vztahy mezi jednotlivými složkami

Více

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7 1. Spojte slova a obrázky. Řekněte, kde je Petr. (Bạn hãy nối từ và hình vẽ. Hãy viết ra Petr đang ở đâu. Lưu ý chuyển từ sang cách 6.) škola postel nemocnice Petr je ve škole. pošta banka náměstí restaurace

Více

AKADEMIE VED CESKÉ REPUBLIKY Národní18,11600 Praha 1- NovéMesto Tel. ústr , sekr ,fax

AKADEMIE VED CESKÉ REPUBLIKY Národní18,11600 Praha 1- NovéMesto Tel. ústr , sekr ,fax 'MOOLRSTVOVNTRAtR Došlo:.. 4. V.2006 C.j.:..k.:i...:lfj/?J!:::..~:!.~!:.. - Pffiohy: ::..._._. Vážený pan JUDr. Vác1avHenych námestek ministra vnitra Ministerstvo vnitra CR námestí Hrdinu 3 P.O. BOX 155

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Tại Praha. chúng ta như ở nhà! VIET. Hướng dẫn. sống ở Praha.

Tại Praha. chúng ta như ở nhà! VIET. Hướng dẫn. sống ở Praha. Tại Praha chúng ta như ở nhà! VIET Hướng dẫn cho người di cư 1 sinh sống ở Praha Được tạo ra và công bố bởi Trung tâm hội nhập Praha Phiên bản thứ 3, tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn này được cập nhật sửa đổi

Více

Vybraná božstva a kulty nadpřirozeného světa Vietnamců (140. Volitelná přednáška II. - Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam)

Vybraná božstva a kulty nadpřirozeného světa Vietnamců (140. Volitelná přednáška II. - Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam) Eva Pechová UK FF, obor vietnamistika Hanoj, 2003 Vybraná božstva a kulty nadpřirozeného světa Vietnamců (140. Volitelná přednáška II. - Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam) 1 1. Úvod... 3 2. Kult uctívání předků (respektive

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

VIETNAM VIETNAM. PROČ DO VIETNAMU země dosud není cílem masové turistiky významné památky, nádherná krajina, krásné

VIETNAM VIETNAM. PROČ DO VIETNAMU země dosud není cílem masové turistiky významné památky, nádherná krajina, krásné 32 Vietnam se stal koncem 20. století po mnoha letech izolace novou a populární destinací cestovatelů, toužících objevit nedotčenou zemi jen málo ovlivněnou západní kulturou. Země s tradicí více než 4000

Více

VIETNAM VN 01. 9 dní/7 nocí Okružní zájezd Hanoj-HAlong- Hue Danang- Saigon. Od 43 990, - Kč. Stravování: snídaně + oběd (S: snídaně / O: oběd)

VIETNAM VN 01. 9 dní/7 nocí Okružní zájezd Hanoj-HAlong- Hue Danang- Saigon. Od 43 990, - Kč. Stravování: snídaně + oběd (S: snídaně / O: oběd) VIETNAM VN 01 9 dní/7 nocí Okružní zájezd Hanoj-HAlong- Hue Danang- Saigon Stravování: snídaně + oběd (S: snídaně / O: oběd) 1. den : odlet : Praha Hanoj : cca 12 hod letu. Od 43 990, - Kč 2. den - Hanoj.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 6. 2008 Zdarma 4 2008 Péče o novorozence porod mění zásadně životní podmínky dítěte Zdravotní dokumentace co všechno obsahuje

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

KOMUNISMUS V SSSR. Socialismus, marxismus-leninismus, komunismus

KOMUNISMUS V SSSR. Socialismus, marxismus-leninismus, komunismus KOMUNISMUS V SSSR Socialismus, marxismus-leninismus, komunismus SOCIALISMUS -19. stol. průmyslová revoluce nová spol. vrstva - proletariát (= dělníci) -těžké podmínky snaha o zlepšení jejich postavení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová I.Úvod Jazyk má bezprostřední vztah ke kultuře a myšlení národa, který jej používá k dorozumívání. Jednotlivé národy tedy používají sobě vlastní prostředky

Více

Ức Traiova básnická sbírka (Ức Trai thi tập) Nguyễn Trãiovy básně v klasické čínštině. Ức Trai je pseudonym.

Ức Traiova básnická sbírka (Ức Trai thi tập) Nguyễn Trãiovy básně v klasické čínštině. Ức Trai je pseudonym. Nguyễn Trãi Déšť Jsem ve své pracovně, jsem sám, je noc a pusto a naslouchám, jak déšť zašustil clonou hustou. Poutníky jistě mrazí. Kapka dopadá a zas. Jako když noční hlídka odklepává čas. A prší přes

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

Systém zdravotnictví v České republice 1. část Hệ thống y tế tại CH Séc- phần 1 Ženská antikoncepce Tránh thai cho phụ nữ

Systém zdravotnictví v České republice 1. část Hệ thống y tế tại CH Séc- phần 1 Ženská antikoncepce Tránh thai cho phụ nữ Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 2. 2009 Zdarma 1 2009 Systém zdravotnictví v České republice 1. část Hệ thống y tế tại CH Séc- phần 1 Ženská antikoncepce

Více

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých Táto relácia v mnoha různých Pokud mi to vrátili, pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa prosím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Zasláno MěÚ OŠ Cheb Ředitel školy Mgr. Vladislav Sekanina 1.Charakteristika školy Ve školním roce 2005/2006

Více

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam

Vietnamská socialistická republika. NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Vietnamská socialistická republika NuocConghoaxahoichunghia Viet Nam Cestopisná přednáška Vladimír Herber Letní geografická škola Brno 2015 63 administrativních oblastí 58 provincií (tỉnh) 5 měst pod ústřední

Více

Svoboda vyznání. Teologická etika 2 VOŠ Jabok. Mgr. Zdenko Š Širka, ThD

Svoboda vyznání. Teologická etika 2 VOŠ Jabok. Mgr. Zdenko Š Širka, ThD Svoboda vyznání Teologická etika 2 VOŠ Jabok Mgr. Zdenko Š Širka, ThD 1. Svoboda vyznání součást lidskoprávních standardů Charta základních práv EU, čl. 10: právo každé osoby na to, že může změnit náboženské

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

Část první OTEVŘENÁ SPOLEČNOST

Část první OTEVŘENÁ SPOLEČNOST Část první OTEVŘENÁ SPOLEČNOST Obsah první části Kapitola 1. Demokracie a totalitarismus 7 Kapitola 2. Kritický racionalismus 14 Kapitola 3. Smysl dějin 18 Kapitola 4. Hlubinná ekologie 26 Kapitola 1.

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava DĚJINY 20. STOLETÍ KOMUNISMUS ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 KOMUNISMUS = politická ideologie

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Cestovní ruch Analýza nabídky zájezdů českých cestovních kanceláří do Vietnamu (bakalářská práce) Autor: Phuong Thanh Nguyen Vedoucí práce:

Více

E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI www.interkulturniprace.cz E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Từ điển giao văn hóa Séc Việt ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Poděkování: Ráda bych zde poděkovala své vedoucí bakalářské práce Mgr. Márii Strašákové, Ph. D. za velkou trpělivost a skvělou spolupráci, dále mé

Poděkování: Ráda bych zde poděkovala své vedoucí bakalářské práce Mgr. Márii Strašákové, Ph. D. za velkou trpělivost a skvělou spolupráci, dále mé Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Etnologie se specializací vietnamistika Bakalářská práce Kateřina Oberfalzerová Vývoj moderního vietnamského malířství v období 1925-1945 Development of Vietnamese

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Vietnamská kultura. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012

Vietnamská kultura. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 Vietnamská kultura Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: listopad 2012 Ročník: 2. ročník střední zdravotnická

Více

E S K O - V I E T N A M S K Ý. Từ điển giao văn hóa Séc Việt

E S K O - V I E T N A M S K Ý. Từ điển giao văn hóa Séc Việt E S K O - V I E T N A M S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Từ điển giao văn hóa Séc Việt ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj, Nguy Giang

Více

VIETNAMCI V ČR 2. října 2013

VIETNAMCI V ČR 2. října 2013 VIETNAMCI V ČR VIETNAMCI V ČR 2. října 2013 Vietnamská socialistická republika Základní údaje Hlavní město: Hanoj Počet obyvatel: 86 116 560 Hustota osídlení: 253 obyv./km 2 Rozloha: 331.698 km 2 Měna:

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

květen ÚSTAVA LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ (ASYMETRICKÁ) - červenec SOCIALISTICKÁ (až do roku 1993)

květen ÚSTAVA LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ (ASYMETRICKÁ) - červenec SOCIALISTICKÁ (až do roku 1993) Otázka: Ústava Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ales ÚSTAVA (KONSTITUCE) Je právní akt s nejvyšší právní silou ve státě. Všechny ostatní právní normy z ní vycházejí a musí s ní být v souladu.

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFO-DRÁČEK je pozorovatel Fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFO-DRÁČEK je pozorovatel Fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFO-DRÁČEK je pozorovatel Fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS) ÚVOD Občanské sdružení INFO-DRÁČEK vzniklo na základě potřeby sdělení základních informací vietnamské komunitě, a to

Více

1:29: Poslední 1:35:26 13,08 1:36:06 12,99 1:43:14 12,09

1:29: Poslední 1:35:26 13,08 1:36:06 12,99 1:43:14 12,09 1. Black Horses 1:29:10 14 4. 41 HARNOŠ Petr 0:10:02 15,55 47. 42 PACAL Jan 0:12:24 12,58 52. 43 VONDROUŠ Roman 0:12:35 12,4 11. 44 DEMJANOVIČ Martin 0:11:00 14,18 35. 45 MOTTAJČEK Miroslav 0:12:09 12,84

Více

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Č. j. USTR 486/2015 KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Schválena Radou ÚSTR dne 26. června 2015 Úvod Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2015 Iveta Malá

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2015 Iveta Malá Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2015 Iveta Malá ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY K tradiční hudbě Vietnamu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Vietnam a Indočína Katalog zájezdů Cestovní kancelář eurovina travel s.r.o.

Vietnam a Indočína Katalog zájezdů Cestovní kancelář eurovina travel s.r.o. Vietnam a Indočína Katalog zájezdů Cestovní kancelář EUROVINA Travel s.r.o. 2 www.eurovina.cz Vietnam Laos Kambodža Thajsko Barma 3 EUROVINA Travel vám přináší rozsáhlou nabídku poznávacích zájezdů do

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více