Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Mezi Domy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non"

Transkript

1 Městská část Praha - Libuš Mateřská škola Mezi Domy Mezi Domy 373, Praha 4 Písnice ředitelka MŠ/Hiệu trưởng TMG: Irena Procházková tel./đt www. msmezidomy.cz Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Đơn xin nhập học mầm non Údaje o dítěti/thông tin của bé: Příjmení/Họ:. Jméno/Tên:.. Místo trvalého pobytu dítěte/địa chỉ cử trú:... Datum narození/ngày tháng năm sinh:.. Rodné číslo:. Místo narození/nơi sinh: Státní občanství/quôc tịch (ČR/VNM):. Zdravotní pojišťovna/bảo hiểm y tế:. Zákonný zástupce nebo dítě má na území ČR oprávnění k pobytu nad 90 dnů: Phụ huynh có giấy phép cư trù trên 90 ngày: ANO/CÓ*) NE/KHÔNG CÓ*) *)Příslušné označte/khoanh tròn doloženo dokumenty/các giấy tờ đã nộp:... Žádám o přijetí dítěte k docházce ode dne/tôi xin nhập học mầm non cho con tôi từ ngày. Přijetí dítěte do mateřské školy žádám z důvodů ( např. rodič samoživitel, zdravotně postižený, dítě zdravotně postižené, rodič zaměstnán/ vì lý do phụ huynh sống độc thân/tàn tật/có công ăn việc làm/kinh doanh:.... Údaje o rodině/ Thông tin về gia đình Počet dětí v rodině celkem/:

2 Jméno, příjmení, datum narození sourozenců - navštěvuje základní školu, mateřskou školu nebo jiné zařízení/họ tên của anh chị em TMG (MŠ), TTH (ZŠ), KHÁC (JINÉ):. Jméno a příjmení m a t k y/tên và họ của mẹ.. telefon/đt Adresa trvalého pobytu/địa chị cử trú:... Adresa pro doručování písemností/địa chỉ nhận thư từ (nếu không khớp với địa chỉ cư trú):.... Jméno a příjmení o t c e/tên và họ của cha.. telefon/đt Adresa trvalého pobytu/địa chị cử trú:... Adresa pro doručování písemností/địa chỉ nhận thư từ (nếu không khớp với địa chỉ cư trú):.... Žádám o zařazení mého dítěte do vzdělávacího programu s tímto zaměřením: Tội xin nhập con tôi vào hệ thống giáo dục: Sportovní zaměření/thể thao* Montessori*) *)Příslušné označte/khoanh tròn Uveďte prosím důvody, pro které požadujete zařazení dítěte do vámi vybraného programu: Vui lòng cho biết lý do mà bạn muốn con bạn được nhận vào hệ thống mà đã bạn chọn: Pokud nebude volné místo ve třídě s tímto programem/nếu lớp với hệ thống đã được kín, tôi souhlasím/đông ý*) nesouhlasím/không đồng ý*) se zařazením dítěte do jiné třídy MŠ Mezi Domy/để con tôi được nhập vào lớp khác của TMG. *)Příslušné označte/khoanh tròn Poučení:

3 Na základě ustanovení 35 zákona č. 564/2011 Sb., školský zákon, může ředitel mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže: a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního (ne delšího jak 3 měsíce) pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Proces přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. V souladu s ustanovením 38 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, činit si výpisy, pořizovat si kopie spisu nebo jeho části. Theo 35 của luật số 564/2011, Luật Giáo dục, Hiệu trưởng trường mẫu giáo trước khi thông báo bằng văn bản thông báo của con để quyết định về việc chấm dứt của giáo dục mầm non nếu..: a) bé không đến lớp trong thời gian dài hơn hai tuần mà không có sự bào cáo của phụ huynh b) phụ huynh liên tục không tuân lệnh nội quy và thời gian hoạt động của TMG c) theo sự đề nghị của bác sĩ hoặc trung tâm giáo dục trong thời gian thử nghiểm (không dài hơn 3 tháng) d) phụ phuynh không nộp học phí hoặc phí chế độ ăn uống ( 123) trong thời hạn và không thỏa thuận cách trả khác với hiệu trưởng TMG Quá trình nhập học đươc thực hiện theo luật số 500/2004, Bộ luật hành chính. Theo 38 các người tham gia có quyền tham khảo hồ sơ, dùng các trích đoạn, lấy những bản sao của hồ sơ hoặc các bộ phận của nó. Přihláška do mateřské školy byla rovněž podána ještě v další mateřské škole MČ Praha Libuš. Đơn đã đươc đệ tại TMG khác ở trên địa phận Praha-Libuš: Název MŠ/tên TMG Pokud tomu kapacita MŠ a podmínky dovolí, přijetí dítěte upřednostňuji v Mateřské škole Nếu điều kiện.. (napište název - zjednodušíte si přijímací řízení) OZ 876 odst.1) - Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě. Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené se správním (přijímacím) řízením bude vyřizovat zákonný zástupce : Theo 876 của Bộ luật dân sự - tên của phụ huynh xử lý thủ tục nhập học Jméno a příjmení/tên và họ Matka/mẹ: V Praze dne.2015 Otec/cha:. podpis/chữ ký

4 Lékařská zpráva o způsobilosti dítěte k docházce do mateřské školy (vyplňuje lékař)!!!bác SĨ ĐIỀN!!! Dítě (příjmení a jméno). 1. Je smyslově a duševně zdravé a je způsobilé navštěvovat mateřskou školu: ANO*) NE*) *)Příslušné označte 2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti a) zdravotní b) tělesné c) jiné *)Příslušné označte 3. Závažné údaje o zdravotním stavu (dítě užívá léky, alergik, epileptik, zdr. postižení vyžadující zvláštní podmínky zařazení do kolektivu) Jiná sdělení o dítěti, která např.mohou mít vliv na začlenění dítěte do kolektivu, jeho bio-psycho-sociální vybavenost, zralost, způsobilost a připravenost pro vstup do mateřské školy: Dítě je schopno účasti na akcích školy: plavání*), saunování*), škola v přírodě* )*) příslušné označte 6. Potvrzuji, že dítě je očkováno v souladu s ustanovením 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů. V Praze dne: Podpis a razítko lékaře K žádosti je nutné předložit: rodný list dítěte, průkaz totožnosti rodiče, potvrzení o trvalém pobytu dítěte, kartičku ZP + další potřebné dokumenty (viz výše) Nộp kèm theo với đơn: giấy khai sinh của bé, CMND/thẻ sinh học, giấy chứng nhận định cư của bé, thẻ BHYT + các giấy tờ đã được nêu trên

5 Žádost je nutno odevzdat osobně v mateřské škole/nộp đơn tại TMG vào nebo/hoặc v době/từ 13:00-17:00 hod. Rozhodnutí o přijetí // nepřijetí dítěte si vyzvedněte v MŠ v době od 7.4 do Quyết định về việc nhận/không nhận con quí vị vào hệ thống mầm non vui lòng đến nhận tại nhà trường tư 7/4 đến 10/4/2015 DODATEK K PŘIHLÁŠCE do Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373, Praha 4 - Písnice 1. Souhlas x nesouhlas s činností psychologa z pedagogicko-psychologické poradny v mateřské škole Činnost psychologa představuje v mateřské škole komplexní službu dětem,jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.75/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školních zařízeních. Náplň činnosti psychologa: - spolupráce s učiteli a rodiči dětí - poskytování poradenských služeb - spoluutváření podmínek k maximálnímu využití potencionálu dětí - provádění skupinového šetření ( např. screeningové vyšetření školní zralosti) Zákonný zástupce uděluje x neuděluje v souladu se zákonem č.101/2000sb., o ochraně osobních údajů, souhlas s činností psychologa v mateřské škole. nehodící škrtněte UDĚLUJI X NEUDĚLUJI 2. Souhlas x nesouhlas s činností logopeda, zubního lékaře, lékaře se specializací ORL nebo jiného pracovníka, který je oprávněn provádět screeningová vyšetření dětí v MŠ Zákonný zástupce uděluje x neuděluje v souladu se zákonem č.101/2000sb., o ochraně osobních údajů, souhlas s činností logopeda nebo jiného pracovníka, který provádí screeningové vyšetření dětí v mateřské škole. nehodící škrtněte UDĚLUJI X NEUDĚLUJI

6 3.Umístění fotografie mého dítěte na web.stránkách školy, v časopise, na nástěnkách MŠ Zákonný zástupce uděluje x neuděluje v souladu se zákonem č.101/2000sb., o ochraně osobních údajů, souhlas s prezentací dětských fotografií, pořízených v mateřské škole nebo na akcích, kterých se mateřská škola účastní. nehodící škrtněte UDĚLUJI X NEUDĚLUJI Datum:. Podpis zákonného zástupce:

7 PHỤ LỤC - ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP TRƯỜNG MG Mezi Domy 373, Praha 4 - Písnice Đồng ý hoặc không đồng ý với sự có mặt và hoạt động tư vấn của chuyên gia tâm lý học ở trường mẫu giáo: Hoạt động của chuyên gia tâm lý học ở trường mẫu giao là dịch vụ toàn diện cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên, dựa trên các hoạt động tiêu chuẩn quy định theo nghị định số 75/2005 về việc cung cấp dịch vụ tư vấn tại các trường học. Phạm vi hoạt động của chuyên gia tâm lý: - Hợp tác với các giáo viên và phụ huynh của trẻ em - Cung cấp các dịch vụ tư vấn - Giúp hình thành các điều kiện để phát huy tối đa tiềm năng của trẻ em - Thực hiện các nhóm khảo sát (Ví dụ: kiểm tra độ sẵn sàng đi học của trẻ) Xin vui lòng lựa chọn bàng cách dánh dấu: Tôi, phụ huynh (người đại diện trên cơ sở pháp luật) theo luật số 101/2000 về thỏa thuận bảo vệ dữ liệu cá nhân: đồng ý không đồng ý 1) với công tác của chuyên gia tâm lý học ở trường mẫu giáo. đồng ý không đồng ý 2) với công tác của chuyên gia ngôn ngữ trị liệu, nha sĩ, bác sĩ chuyên về tai mũi họng hoặc nhân viên khác được ủy quyền thực hiện kiểm tra độ sẵn sàng đi học của trẻ ở trường mẫu giáo. đồng ý không đồng ý 3) Để nhà trường cho ảnh con tôi lên trên trang web của nhà trường, trên bảng thông báo và vào tạp chí của nhà trường (ảnh chụp trong lớp hoặc trong các sự kiện) Ngày:... Chữ ký của phụ huynh (người đại diện trên cơ sở pháp luật):...

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó

Chăm sóc trẻ sơ sinh-vượt cạn đã hoàn toàn đổi thay điều kiện sống của trẻ Hồ sơ sức khoẻ-hay tất cả những gì chứa đựng và cách sử dụng nó Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 16. 6. 2008 Zdarma 4 2008 Péče o novorozence porod mění zásadně životní podmínky dítěte Zdravotní dokumentace co všechno obsahuje

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 10. 2008 Zdarma 5 2008 Kapitán fotbalového mužstva Vietnamců z Prahy 4 přebírá od předsedy Česko-vietnamské společnosti

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma. Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR.

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma. Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR. Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 15. 1. 2008 Zdarma 1 2008 Năm mới đến với người Việt Nam sống tại CH Séc Novoroční koncert pro Vietnamce žijící v ČR. 01-08

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 2 Vychází 10. 12. 2008 Zdarma 6 2008 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS Osobní automobil do 1000 cm 3 cena od 1218 Kč Osobní

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 14. 8. 2009 Zdarma 4 2009 Zobrazovací metody Phương pháp biểu thị bằng hình ảnh Hlubocká SOŠE pomůže odbornému školství ve

Více

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma

ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma Česko-vietnamský zpravodaj Thông tin Séc-Việt ISSN 1802-8896 Ročník 3 Vychází 7. 12. 2009 Zdarma Vstupní lékařská prohlídka Khám bệnh nhập Encyklopedie zdraví První pomoc Bách khoa toàn thư sức khỏe Cấp

Více

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7

Integrační kurz český jazyk 41 Číslo lekce: 7 1. Spojte slova a obrázky. Řekněte, kde je Petr. (Bạn hãy nối từ và hình vẽ. Hãy viết ra Petr đang ở đâu. Lưu ý chuyển từ sang cách 6.) škola postel nemocnice Petr je ve škole. pošta banka náměstí restaurace

Více

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová

Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová Vyjádření času ve vietnamštině Petra Karlová I.Úvod Jazyk má bezprostřední vztah ke kultuře a myšlení národa, který jej používá k dorozumívání. Jednotlivé národy tedy používají sobě vlastní prostředky

Více

Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková

Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková Struktura souvětí v současné vietnamštině Marika Strašáková I. Úvod Souvětí, neboli věta složená, je spojením dvou nebo více vět do jediného celku. Povaha souvětí je determinována charakterem jednotlivých

Více

Vaše šance jít do práce

Vaše šance jít do práce Vaše šance jít do práce PRŮVODCE PRACOVNÍM TRHEM UČEBNICE PRO CIZINCE Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, Praha 6, 160 00 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz Vaše šance jít do práce (průvodce pracovním trhem)

Více

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa)

1. Úvod do problematiky. 2. Vymezení pojmu ukazovací zájmeno v češtině. Kateřina Nováková Ukazovací zájmena ve vietnamštině (demonstrativa) 1. Úvod do problematiky Ukazovací zájmena, nebo alespoň slova, která ve vietnamštině za ukazovací zájmena považujeme, se ve vietnamské větě objevují velice často. Tato slova vystupují nejen jako zájmena,

Více

Sociální tlumočení ve styku s cizinci

Sociální tlumočení ve styku s cizinci Sociální tlumočení ve styku s cizinci Tento materiál vznikl v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 211 Obsah O projektu... 3 Harmonogram projektu... 5 Informační

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Přihlášky (Žádosti) a Evidenční listy do mateřských škol budou na webových stránkách škol, na portále www.jakdoskolky.cz nebo v listinné podobě na MČ Praha 6 Odevzdání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Školní řád. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Provoz a organizace mateřské školy

Školní řád. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Provoz a organizace mateřské školy Školní řád Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20 Vydal a schválil: Mgr. Šárka Fišerová, ředitelka školy Č.j. Platnost ode dne: 31.8. 2014 Účinnost ode dne: 1.9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, příspěvková organizace se sídlem U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 - Modřany ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Aktualizovala: Pedagogická rada projednala dne

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Školní řád Univerzitní mateřské školy Lvíčata

Školní řád Univerzitní mateřské školy Lvíčata Univerzitní mateřské školy Lvíčata je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen školský zákon ), v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., (dále jen vyhláška ), o předškolním

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

n e j S t a r š í l i t e r á r n í p a m á t k y

n e j S t a r š í l i t e r á r n í p a m á t k y o b S a h Seznam obecných zkratek... 7 Seznam zkratek zemí a institucí... 8 Seznam autorů hesel podle šifer... 9 Poznámka k řazení hesel... 10 Nejstarší literární památky... 12 Literatura nezávislého vietnamu,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 20 Školní řád MŠ Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní řád Mateřské školy Chomutov

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní řád Mateřské školy Chomutov Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Chomutov Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení... 2 Čl. 2. Přijímací řízení... 2 Čl. 3 Evidence dítěte... 2 Čl. 4

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

Školní řád. Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy /dále jen mateřská škola / OBSAH :

Školní řád. Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy /dále jen mateřská škola / OBSAH : Školní řád Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy /dále jen mateřská škola / OBSAH : 1. úvodní ustanovení 2. podrobnosti výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a / povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SMĚRNICE Počet stran: 14 Počet příloh: 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SM-03/2011 č. j.: SM-03/2011-09-12 Ředitel Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace (dále

Více