Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova"

Transkript

1 Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova Závěrečná ZPRÁVA ŠKOLSKÉ RADY 1 Vymezení a specifikace řešeného problému Problém řešený v tomto dokumentu vyplývá z řady negativních reakcí zákazníků, v tomto případě rodičů žáků školy, v souvislosti s provozem školy. Jednalo se především na náměty v oblasti hygieny prostor školy, problematiky jídelny. Školská rada se proto rozhodla realizovat výzkum spokojenosti. Výzkum se bude týkat zjištění, zda je zákazník Základní školy Mánesova spokojen s některými poskytovanými službami. Zjištění bude velmi důležité především pro management školy, z důvodu budoucího vývoje. V čem je třeba se zlepšit, které služby do budoucna doplnit. V daném výzkumu bude použita statistická metoda. Výzkumným nástrojem bude dotazník. Na základě vypracování a předložení dotazníků zákazníkovi zjistíme základní informace o spokojenosti občanů se službami poskytovanými na základní škole Mánesova. 1.1 Smysl zpracování a cíle práce Smysl Smyslem zpracování tohoto dokumentu je řádné zrealizování výzkumu spokojenosti zákazníků základní školy Mánesova. Následně výsledek výzkumu použít tak, aby se management školy mohl rozhodnout pro další kroky, jenž povedou ke zlepšení a dalšímu zdokonalování Předmět výzkumu: Spokojenost s nabízenými službami Spokojenost budeme měřit relativně, prostřednictvím operacionalizace jejího vyjádření souborem zvolených atributů spokojenosti. Jednotlivé znaky budou předem jednoznačně stanoveny tak, aby odpovídaly zkušenostem vyplývajících z provozu. Úkolem bude prověřit oprávněnost některých stížností nebo domněnek. Výsledný stav nám poskytne významné informace, které nelze jinak získat a budou podstatné pro další rozhodování managementu školy. 2 Výzkum spokojenosti 2.1 Vyhodnocení odpovědí účastníků ankety Průzkum byl realizován v období od do V tomto období došlo k přípravě, projednání v radě, sestavení hodnotících otázek a samotného dotazníku, jeho distribuci, sběru dat a samotného vyhodnocení. Oslovenými respondenty byli v prvé řadě žáci školy prostřednictvím svých právních zástupců, a v druhé řadě v otázkách stravování i cizí strávníci, jež jídelnu za tímto účelem navštěvují. Anketa, která byla distribuována prostřednictvím dětí, se týkala širšího pojetí spokojenosti než jen v otázkách stravování. 1

2 Celkově se ankety zúčastnilo 209 dětí. U cizích strávníků odpovědělo a anketu vyplnilo celkem 32 oslovených, což se jeví jako dostatečný vzorek. Při rozhodování spokojenosti či nespokojenosti v jednotlivých otázkách jsme se rozhodli pro určení hranice 20% nespokojených respondentů. Pokud dojde k jejímu překonání, budeme považovat konkrétní část za nedostatek, respektive slabou stránku nebo ohrožení. V opačném případě za silnou stránku nebo příležitost. Otázka č. 1: jste spokojeni s hygienickými podmínkami ve škole? Otázka čistoty a hygieny je velice důležitá, její dodržování je považováno za jednu ze základních hodnot. Otázka byla položena záměrně obecně, tak aby se do ní mohla zahrnout celá problematika, počínaje úklidem na chodbách, po vybavení hygienickými prostředky na toaletách. Otázka hygieny byla konkretizována v odpovědích dotázaných především v poslední části připomínky - náměty, kde se rodiče vyjadřovali k jednotlivým otázkám. Z výsledků výzkumu vyplývá poměrně velké zastoupení nespokojených rodičů s hygienickými podmínkami ve škole. Většina připomínek se týkala toalet. Na otázku odpovědělo celkem 209 respondentů z toho 114 kladně a 95 záporně. Počet nespokojených respondentů činí 45 %, což je poměrně velké množství a hygiena bude považována za slabou stránku školy. Graf č. 1: Výzkum spokojenosti zákazníka, otázka č.1 Otázka č. 2: Jste spokojeni se školní družinou? Druhá otázka se týkala celkové problematiky školní družiny. Zde se vyskytovala shoda v odpovědích, kde je většina rodičů spokojena s provozem družiny. Z celkového počtu 168 odpovědí bylo 154 kladných. Nespokojených rodičů je celkem 14. V otázkách týkajících se školní družiny panuje celková spokojenost. 2

3 Graf č. 2: Výzkum spokojenosti zákazníka, otázka č.2 Otázka č. 3: Jste spokojeni s provedením webových stránek školy? Internet se za posledních několik let stal běžnou součástí našeho života. Hlavním důvodem průzkumu je fakt, že internet je v dnešní době významným zdrojem informací, patří mezi významná média, skrze které poskytuje provozovatel spoustu sdělení. Z celkového počtu 193 oslovených odpovědělo kladně a je tedy spokojeno s webovými stránky školy 162 oslovených, což činí 83,9 %. Graf č. 3: Výzkum spokojenosti, otázka č.3 Otázka č. 4: Jste celkově spokojeni se školní jídelnou? Na otázku týkající se celkového dojmu, nebo celkové součtu jednotlivých subjektivních hodnot respondentů, kteří buď jídelnu navštěvují osobně, nebo prostřednictvím svých dětí odpovědělo celkem 188 rodičů a 27 návštěvníků. Celková nespokojenost strávníků v případě dětí je 71 a v případě ostatních strávníků jde o 8 nespokojených. V procentuálním vyjádření jde o 37,8 % nespokojených strávníků jídelny u dětí a 29,6 % u dospělých. Jedná se o poměrně velkou část zastoupení, a proto jde v případě jídelny o slabou stránku školy. 3

4 Graf č. 4: Výzkum spokojenosti, otázka č.4 Otázka č. 5: Uvítali byste volbu obědů i u nejmenších ročníků? Odpověď na tuto otázku je důležitá především pro rodiče dětí navštěvující nejnižší ročníky, kdy jim není umožněn výběr obědů ze dvou možností. Problematika této otázky byla konzultována s ředitelem školy i s vedoucí jídelny. Výsledek byl racionálně odůvodněn, viz doporučení rady, přesto z důvodu získání informací o názoru rodičů byla zařazena do ankety. Z celkového počtu dotázaných odpovědělo 192. Celkově by uvítalo volbu obědů 79,7 % strávníků. Graf č. 5: Výzkum spokojenosti, otázka č.5 Otázka č. 6: V následujících otázkách prosím oznámkujte svou SPOKOJENOST od jedné do pěti Následující otázka se týkala spokojenosti pouze v oblasti školní jídelny. Byla rozdělena do několika dalších podotázek, které měly konkretizovat spokojenost s jednotlivými ukazateli. Respondent měl oznámkovat svou spokojenost s každou z nich od 1 do 5, přičemž 1 se rovnala největší spokojenosti a 5 výrazné nespokojenosti. Do této části ankety jsou zařazeny i cizí strávníci, kteří se skládají s dospělých návštěvníků. Systém hodnocení spokojenosti je zde vytvořen tak, že všechna ohodnocení 1 a 2 budeme počítat jako spokojené zákazníky, ohodnocení 4 a 5 jako nespokojené a všechny ohodnocení 3 jako spokojené s výhradami, tedy částečně nespokojené. 4

5 Spokojenost s pestrostí a skladbou jídelníčku. Z celkového počtu 185 dětí zastoupených rodiči ohodnotilo 1-37, 2 47, 3 65, 4 25, Cizí strávníci celkem 32 z toho 1-6, 2 8, 3 8, 4 8, 5 2. Graf č. 6: Výzkum spokojenosti v jednotlivých ukazatelích jídelna děti Graf č. 7: Výzkum spokojenosti v jednotlivých ukazatelích jídelna dospělí 5

6 Spokojenost s placením, způsobem odhlašování a přihlašování obědů Z celkového počtu 188 dětí zastoupených rodiči ohodnotilo 1-77, 2 36, 3 31, 4 26, Cizí strávníci 29 z toho 1-8, 2 3, 3 7, 4 5, 5 6. Graf č. 8: Výzkum spokojenosti v jednotlivých ukazatelích jídelna děti Graf č. 9: Výzkum spokojenosti v jednotlivých ukazatelích jídelna dospělí 6

7 Spokojenost s velikostí porcí Z celkového počtu 185 dětí ohodnotilo 1-51, 2 59, 3 37, 4 25, Cizí strávníci celkem 28 odpovědí z toho 1-12, 2 5, 3 3, 4 3, 5 5. Graf č. 10: Výzkum spokojenosti v jednotlivých ukazatelích jídelna děti Graf č. 11: Výzkum spokojenosti v jednotlivých ukazatelích jídelna dospělí 7

8 Spokojenost s chutností pokrmů Z celkového počtu 185 dětí ohodnotilo 1-35, 2 43, 3 70, 4 22, Cizí strávníci celkem 31 z toho 1-8, 2 7, 3 9, 4 7, 5 0. Graf č. 12: Výzkum spokojenosti v jednotlivých ukazatelích jídelna děti Graf č. 13: Výzkum spokojenosti v jednotlivých ukazatelích jídelna dospělí 8

9 Spokojenost s hygienou Z celkového počtu 169 dětí zastoupených rodiči ohodnotilo 1-73, 2 32, 3 34, 4 15, Cizí strávníci odpověděli celkem v 30 případech z toho 1-12, 2 9, 3 7, 4 1, 5 1. Graf č. 14: Výzkum spokojenosti v jednotlivých ukazatelích jídelna děti Graf č. 15: Výzkum spokojenosti v jednotlivých ukazatelích jídelna dospělí 9

10 Spokojenost s teplotou jídel Z celkového počtu 189 dětí zastoupených rodiči ohodnotilo 1-75, 2 41, 3 38, 4 23, Cizí strávníci celkem 31 z toho 1-11, 2 7, 3 8, 4 2, 5 3. Graf č. 16: Výzkum spokojenosti v jednotlivých ukazatelích jídelna děti Graf č. 17: Výzkum spokojenosti v jednotlivých ukazatelích jídelna dospělí 10

11 Doplňující návrhy a podněty Doplňková otázka týkající se návrhů, podnětů a připomínek využilo 51 rodičů z 209 dotázaných a 6 cizích respondentů z 32, což činí 25% celkového počtu dětí zastoupených rodiči a 18,7 % cizích strávníků. Nejčastěji se zákazníci vyjadřovali ve smyslu doplnění některé z otázek, tak aby zdůraznili její důležitost nebo doplnili o další údaje. Jednotlivé odpovědi: Nespokojenost s toaletami 23x Není možnost odhlásit/přihlásit oběd téhož dne ráno 14x Způsob odhlašování obědů možnost u, sms 7x Nespokojenost s používáním polotovarů 6x Zlepšení výběru jídel, zejm. oběd č. 1 3x Málo zeleniny 3x Kuchařkám chybí pokrývka hlavy (vlasy v jídle) 3x Připomínky ke školní družině 3x Žádost o elektronickou žákovskou, třídní knihu 3x Malé porce masa, nepřidává se maso 2x Na web. stránkách chybí aktuální info, kroužky 2x Možnost placení obědů elektronicky z BÚ 1x Jídlo nabíráno rukama 1x V jídelníčku často těstoviny 1x Nevaří se hovězí maso 1x Plíseň na zdech alergické prostředí 1x Větší prázdniny 1x Jednotlivé odpovědi: Spokojenost s jídelnou, naopak nevychované děti za to mohou rodiče Malé dětské porce, obědy č. 1 pestřejší, zlepšit systém při odhlašování obědů Vařit s láskou! Přehrabování v porcích masa, rozdíl ve velikosti porcí žena, muž, zelenina formou salátů, hygiena rukavice, zlepšit systém odhlašování/přihlašování obědů Komu nechutná, ať sem nechodí Chybí pokrývka hlavy, vadí přehrabování v porcích masa, možnost odhlásit oběd v aktuální den, jsou zbytkové obědy?, v případě nefungování el. systému možnost přihlásit oběd jiným způsobem, možnost přihlašování/odhlašování/platby elektronicky, více ovoce a zeleniny zeleninové saláty, nepoužívat polotovary, neslazené nápoje 11

12 Závěr a doporučení Pro větší přehlednost byla provedena sumarizace k jednotlivým otázkám. Sumarizace odpovědí k jednotlivým otázkám Spokojení zákazníci v % 1. Jste spokojeni s hygienickými podmínkami ve škole? Jste spokojeni se školní družinou? 91,6 3. Jste spokojeni s provedením webových stránek školy? 83,9 4. Jste celkově spokojeni se školní jídelnou? 62,2 5. Uvítali byste volbu obědů i u nejmenších ročníků? 79,7 6. Spokojenost jídelna Pestrost a skladba jídelníčku 45,4 cizí 43,75 Placení, způsob odhlašování a přihlašování obědů 60,1 cizí 37,9 Velikost porcí 59,5 cizí 60,7 Chutnost pokrmů 42,1 cizí 48,4 Hygiena 62,1 cizí 70 Teplota jídel 61,4 cizí 58,1 Děti, zastoupené rodiči, jsou velmi spokojené se školní družinou. Celkový počet spokojených dětí dosáhl počtu 91,6 %, což můžeme považovat za silnou stránku a lze konstatovat, že práce ve školní družině jde správným směrem. V celkovém součtu 83,9 % zástupců dětí je spokojeno swebovými stránkami školy. V souvislosti s konstatováním, že jde o velmi důležitý zdroj komunikace školy se svým okolím, 12

13 lze říci, že je zde jistý prostor pro zlepšení v podobě přehlednosti a zvýšení návštěvnosti stránek. Jak již bylo konstatováno přímo u vyhodnocení dotazu číslo 5, došlo při řešení problematiky volby obědů i u menších ročníků ke konzultaci s ředitelem školy panem Mgr. Peteříkem a vedoucí jídelny pí Zitovou. Nemožnost volby byla zdůvodněna především důležitostí splnění potravinového koše, který je nutný dodržovat. Především z důvodu velkého zastoupení rodičů, kteří by umožnění volby obědů uvítali - 79,7 %, je nutné tuto otázku přehodnotit a zamyslet se i nad takovouto alternativou. První kladená otázka se týkala hygienických podmínek ve škole. Jak již bylo řečeno, šlo o velmi obecnou otázku, jež měla vést k zamyšlení rodičů nad celkovou situací kolem hygieny ve škole. Svou rozsáhlostí zahrnovala jak otázky čistoty, tak ale i otázky vybavenosti a úrovně např. toalet. Přestože se rodiče ve 45 % vyjádřili, že nejsou zcela spokojeni s hygienickými podmínkami ve škole, nelze s určitostí konstatovat o jaký konkrétní nesoulad jde. Z doplňkových odpovědí je patrná nespokojenost s toaletami, která byla zastoupena v nejhojnějším množství. Svou nespokojenost s toaletami vyjádřilo hned 23 respondentů. Otázka spokojenosti se školní jídelnou byla řešena jak celkovým dojmem, jednou hlavní otázkou, tak konkretizací otázek spokojenosti v jednotlivých předem vytipovaných problematikách. Celkově je se školní jídelnou spokojeno 62,2 % rodičů. Jde o velmi slušné zastoupení, nicméně nespokojených nebo spokojených s výhradami je 37,8 %, což je v otázce kvality poskytované služby velké množství a napovídá, že služba není poskytována v takové kvalitě nebo množství jak by měla. Co se týče jednotlivých otázek, pak byl spotřebitel nejméně spokojen s pestrostí a skladbou jídelníčku a chutností pokrmů. Obojí nepřesáhlo 45% spokojených respondentů. Podobně se vyjádřili i cizí strávníci. V základních ukazatelích týkajících se školního stravování můžeme konstatovat velkou nespokojenost dětí zastoupených rodiči. Víme však, že náhled na školní způsob stravování mají jiný stát, ředitel školy, rodič i dítě. Zatímco je nutné dodržovat normy, potravinový koš a stanovenou cenu, za kterou je nutné pokrm vyhotovit, strávník požaduje prvotřídní kvalitu. Jsou však jídelny, které se s tímto problémem vypořádaly a dnes jsou považovány za velmi atraktivní poskytovatele občerstvení. S velikostí porcí není spokojeno přibližně 60% všech celkově oslovených. Velikost porce je zde dána normativně a je možná pouze kontrola jejího dodržování. V otázce placení, způsobu odhlašování a přihlašování byli méně spokojeni dospělí strávníci v 62,1%. U způsobu volby, přihlašování a odhlašování obědů, sdělila vedoucí jídelny, že má dojít od podzimu k některým systematickým změnám. Vedoucí jídelny dále způsob a nemožnost odhlašování do 8 hodin ráno obhajovala, nicméně nepředložila žádné racionální informace, jenž by neumožňovaly nebo byly překážkou odhlášení nebo přihlášení do V otázce hygieny nebylo spokojeno 37,9 % dětí a 30% dospělých. U poslední podotázky týkající se spokojenosti s teplotou pokrmů bylo spokojeno 61,4% dětí a 58,1 % dospělých. Otázku teploty jídel lze považovat za důležitou a je nutné ji dále věnovat pozornost. 13

14 Doporučení rady: 1. Nadále podporovat práci školní družiny 2. Doporučuje zjednodušit přehlednost webových stránek 3. Z důvodu vysokého počtu rodičů, kteří by uvítali možnost volby u nižších ročníků, doporučujeme prověření této možnosti a podání zprávy na příští zasedání rady 4. V otázce hygieny : prověřit stav na toaletách a přijmout taková opatření, jež by vedla ke zvýšení úrovně hygieny prověřit další možné případy a přijmout k nim opatření v případě vybavení toalet navrhnout při sestavování rozpočtu na rok 2015 a výhled roků 2016, 2017 návrh rekonstrukce toalet 5. V otázce jídelny: podporuje možnost volby podávání vody k obědu doporučuje zabezpečit minimálně jednou ročně školení kuchařek v otázkách školního stravování a podpory zdravého životního stylu zabezpečit prostřednictvím vedoucí jídelny monitoring jídelen, které mají zkušenosti, jsou širokou veřejností považovány za špičky ve svém oboru prověřit poměrné zastoupení polotovarů, čerstvé zeleniny doporučuje zavést v odůvodněných případech přihlašování a odhlašování obědů do 8.00 hod v rozhodný den prověřit možnost bufetového způsobu podávání čerstvé zeleniny prověřit problematiku hygieny jídelny, především pak podávání jídel rukama zaměřit se na kontrolu a možnosti zlepšení podávané teploty jídel zabezpečit vyšší komunikaci vedoucí jídelny se strávníky především pak v případech, kdy dochází ke kolapsu systému a u těchto stavů následně kontrolovat jejich opodstatněnost. Ve Stříbře dne Ing. Miloslav Soukup, MBA předseda Školské rady 14

Výsledky dotazníkového šetření

Výsledky dotazníkového šetření Výsledky dotazníkového šetření Vážení rodiče. Během třídních schůzek v listopadu tohoto školního roku jsme Vás oslovili s žádostí o vyplnění dotazníků, které měly posloužit jako podklady pro další vylepšování

Více

OBSAH. Hodnocení školní jídelny

OBSAH. Hodnocení školní jídelny EIMT1 OBSAH Otázka Text otázky Strana HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY J/1 Typ respondenta 01 J/2 Do jídelny chodím (chodí moje dítě) 01 J/3 Polévka ve školní jídelně mi chutná 02 J/4 Hlavní jídlo, které si vyberu,

Více

Výsledky dotazníku o školním stravování

Výsledky dotazníku o školním stravování Výsledky dotazníku o školním stravování Z dotazníkového průzkumu, jehož se zúčastnilo celkem 225 respondentů, vyplynulo, že s nabídkou školní jídelny a skladbou jídelního lístku je zcela nebo spíše spokojeno

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí tel: 465 321 061 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01

Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí tel: 465 321 061 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí tel: 465 321 061 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY V MŠ Naše č.j.: 139/2012/RE Vypracovala: R. Kolderová

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Hotelová škola Bohemia s.r.o.

Hotelová škola Bohemia s.r.o. Hotelová škola Bohemia s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád školní jídelny a provozní řád školní jídelny je vydáván v souladu s 29 a 30 zákona č.561/2004 Sb. (školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků Vnitřní řád školní jídelny A. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování,

Více

DOTAZNÍK PRO RODIČE 2013 VYHODNOCENÍ

DOTAZNÍK PRO RODIČE 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍK PRO RODIČE 2013 VYHODNOCENÍ Vážení rodiče, v průběhu měsíců května a června 2013 jste měli možnost prostřednictvím dotazníků vyjádřit svůj názor na činnost naší školy. Dotazník zahrnoval dvě části:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí:-vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005, finanční normou v platném znění, metodikou spotřebního koše - školským zákonem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Mateřská škola Nový šaldorf, okres Znojmo, příspěvková organizace adresa: Nový Šaldorf 96, 671 81 Nový Šaldorf, IČ: 75021978 e-mail: msnovysaldorf@tiscali.cz, telefon: 515 227 016, mobil: 725 881 197 Vnitřní

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Řád školní jídelny Č.j. 2007/3 Účinnost od: 1.12.2007 Spisový znak: 2-1 Skartační znak:

Více

Provozní řád školní jídelny základní školy

Provozní řád školní jídelny základní školy Provozní řád školní jídelny základní školy Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní školy a závodní stravování zaměstnanců organizace. Školní stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005

Více

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ V měsíci květnu 2010 byl mezi žáky, studenty a zaměstnanci škol, pro které je poskytováno stravování proveden průzkum spokojenosti. Metoda průzkumu

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Zpráva z výzkumu

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Zpráva z výzkumu HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ Zpráva z výzkumu Základní škola Brno, Heyrovského 32 Úvod Na základě množících se stížností ze strany dětí, rodičů i pedagogů na provoz a úroveň

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 463/2011 Sb.,107/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Stáž v komunitní výživě Seminární práce

Stáž v komunitní výživě Seminární práce Stáž v komunitní výživě Seminární práce Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Mgr. Martina Kollerová ročník:. BNT 0/0 . Popis zařízení ZŠ Táborská Příspěvková organizace

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Společnost sociálních pracovníků ČR Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Rok: 2008 Zpracovala: Mgr. Jana Rybaříková A KETA Členové výboru Společnosti sociálních pracovníků ČR se rozhodli, že podají

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Vnitřní řád pro zařízení školního stravování

Vnitřní řád pro zařízení školního stravování Vnitřní řád pro zařízení školního stravování školní jídelna základní školy Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 Platnost od: 1. 9. 2013 email: zslubna@email.cz

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Adresa školy : Základní škola Merklín, okres Plzeň-jih Školní 249 334 52 Merklín Telefon : 734 768 587 Vedení: vedoucí ŠJ 1) Zásady provozu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: CES/0003/2014 Spisový/skartační znak 3.1.1 A5 Vypracoval:

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Provozní řád školní jídelny Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace E-mail:skola@mostzs15.cz Telefon: 478611502 478611501 www.mostzs15.cz IČO : 47324180 Vnitřní řád školní jídelny Ředitelka školy: Mgr.

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

Názory rodičů na stravování školáků a předškoláků

Názory rodičů na stravování školáků a předškoláků www.survio.com 06. 01. 2015 09:49:07 Základní údaje Název výzkumu Názory rodičů na stravování školáků a předškoláků Autor Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/k0e1p4h2b4y8s1g9m

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště LIBEREC Inspekční zpráva Školní jídelna MANOLI s.r.o. Liberec, Partyzánská 530 Adresa: Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11 Identifikátor: 600 033 571 Zřizovatel:

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE Mateřská škola JAHODNICE Se sídlem: Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, 198 00 IČO : 70919593 Provozní řád ŠJ Zpracovala: Mgr. Jana Tůmová, ředitelka školy Platnost: 1.9.2013 Projednáno a schváleno na provozní

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Praha 1 Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Obsah Metodologie.......... 3 Executive summary......... Všichni respondenti......... 5 Všichni respondenti (ženy)........ Všichni

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec V Brně dne 9. dubna 2015 Čj. : 669/2015 Vnitřní řád školní

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 Vnitřní směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Obsah: 1. Požadavky na zdravotní stav pracovníků a osobní hygiena

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, Masarova 11 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, Masarova 11 příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, Masarova 11 příspěvková organizace 544 321 200 Email: zs.masarova@bm.orgman.cz Email: zsmasarova@zsmasarova.cz www: http://www.zsmasarova.cz Bank. spojení: KB č. ú. 131639 621/0100

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Vacenovice, okres Hodonín Vnitřní řád školní družiny Platnost: 16.10.2014 Zpracovala: Marie Konečná Pedagogická rada projednala: 15.10.2014 Schválila: Mgr. Liběna Lisá Spis.znak A.1.4. /

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu

Závěrečné vyhodnocení projektu Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OBORU DOPRAVA (CZ.1.04\1.1.06\52.00113) Závěrečné vyhodnocení projektu 10. 12. 2013 České Budějovice Obsah 1 O projektu...

Více