1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)"

Transkript

1 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění Požadavky Průměrný součntel prostupu tepla Požadavky na průměrný součntel prostupu tepla jsou uvedeny v ČSN v čl Vyjadřují vlv samotného stavebního řešení na úsporu energe na vytápění nezohledňují tedy žádné nejsté faktory, jako je chování užvatelů č vlv klatckých podmínek. Hodnocená budova (nebo její ucelená část) musí mít podle ctovaného článku průměrný součntel prostupu tepla takový, aby splňoval podmínku, [W/(m 2.K)] (1) U em U em, N kde U em je průměrný součntel prostupu tepla budovy ve W/(m 2.K). Požadovaná maxální hodnota průměrného součntele prostupu tepla budovy U em,n se stanovuje v závslost na typu objektu a na převažující vntřní návrhové teplotě: pro všechny obytné budovy ze vztahu 0,15 U em, N = 0,30 +, [W/(m 2.K)] (2) A/ V kde A je celková plocha konstrukcí ohrančujících vytápěný objem budovy v m 2 a V je vytápěný objem budovy v m 3. Obě velčny se stanovují z vnějších rozměrů. pro nebytové budovy s běžně prosklenou fasádou (do 50% plochy obalových konstrukcí v nadzemní část) a převažující vntřní návrhovou teplotou od 18 do 24 C včetně ze vztahu (2) pro nebytové budovy se značně prosklenou fasádou (nad 50% plochy obalových konstrukcí v nadzemní část) a převažující vntřní návrhovou teplotou od 18 do 24 C včetně ze vztahu 0,20 U em, N = 0,35 +. [W/(m 2.K)] (3) A/ V pro ostatní budovy ze vztahu 700 U em, N = U em, N,20, [W/(m 2.K)] (4) θ θ θ ( ) e kde U em,n,20 je průměrný součntel prostupu tepla ve W/(m 2.K) stanovený ze vztahu (2) nebo (3), θ je převažující vntřní návrhová teplota ve C a θe je návrhová teplota venkovního vzduchu v zním období ve C. Doporučené hodnoty průměrného součntele prostupu tepla budovy se stanoví obdobným způsobem. Pro obytné budovy a pro nebytové budovy s běžně prosklenou fasádou a převažující vntřní návrhovou teplotu od 18 do 24 C se používá vztah 0,10 U em, N = 0,25 +, [W/(m 2.K)] (5) A/ V zatímco pro značně prosklené nebytové budovy s převažující vntřní návrhovou teplotu od 18 do 24 C se použje vztah (2). Má-l nebytová budova převažující vntřní návrhovou teplotu nžší než 18 C nebo vyšší než 24 C, použje se stanovení doporučené hodnoty průměrného součntele prostupu tepla vztah (4). Průměrný součntel prostupu tepla stanovený ze vztahů (2) až (5) se vždy zaokrouhluje na setny. Faktor tvaru budovy A/V se přtom uvažuje v maxálním rozmezí od 0,2 do 1,0 m 2 /m 3 (překročí-l vypočtený podíl A/V uvedené mezní hodnoty, ztotožní se s n).

2 Norma ČSN přpouští rovněž alternatvní hodnocení stavebně energetckých vlastností budov. Pro budovy s plochou výplní otvorů do 15% z celkové podlahové plochy lze totž splnt normové požadavky podstatně jednodušším způsobem než vyčíslením průměrného součntele prostupu tepla. Pro takto málo prosklené objekty je možné vyhodnott pouze součntele prostupu tepla jednotlvých konstrukcí na hranc vytápěné část budovy. Pokud žádná z těchto konstrukcí nebude mít součntel prostupu tepla vyšší, než je doporučená hodnota podle ČSN (vz kap. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), budou automatcky splněny požadavky ČSN na budovu jako na celek. A závěrem ještě několk důležtých poznámek. Hodnocení průměrného součntele prostupu tepla se požaduje př změnách a opravách dokončených budov, pokud se v rámc rekonstrukce mění více než 25% obvodového pláště. Samozřejmě se toto hodnocení požaduje v rámc zpracování energetckých audtů nebo energetckých certfkátů budov. Není-l splnění požadavku na průměrný součntel prostupu tepla techncky možné nebo ekonomcky vhodné, lze to prokázat energetckým audtem. Norma pak přpouští nesplnění požadavků, přčemž ale nesmí docházet k poruchám a vadám Měrná potřeba tepla na vytápění Požadavky na měrnou potřebu tepla na vytápění jsou uvedeny ve vyhlášce č. 291/2001 Sb. Zohledňují nejen vlv stavebního řešení objektu, ale vlv chování užvatelů, provozu v objektu a vnějších klatckých faktorů. Vyhláška č. 291/2001 Sb. je závazná pro všechny stavby a změny staveb, které jsou fnancované z veřejných prostředků, a pro všechny soukromně fnancované stavby a změny staveb s roční spotřebou energe vyšší než 700 GJ. Měrná potřeba tepla na vytápění budovy musí podle uvedené vyhlášky splňovat podmínku A ev ev, N = 20, , 03, [kwh/(m 3.a)] (6) V kde A je celková plocha konstrukcí ohrančujících vytápěný objem budovy v m 2 a V je vytápěný objem budovy v m 3. Obě velčny se stanovují z vnějších rozměrů. Hodnotí se vždy buď celá budova nebo její ucelená část. Požadavek (6) se nevztahuje na otevřené budovy, nafukovací haly, moblní buňky, skleníky, chladírny a mrazírny. U budov s vntřním trvalým technologckým zsky nad 25 W/m 3 se požadavek (6) uplatňuje jen tehdy, pokud je navrhované řešení ke snížení spotřeby tepla ekonomcky efektvní. Pro budovy památkově chráněné a budovy uvntř památkových rezervací platí požadavek (6) přěřeně k možnostem vždy však tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám Postup výpočtu Průměrný součntel prostupu tepla Průměrný součntel prostupu tepla budovy nebo její ucelené část se stanoví podle ČSN ze vztahu H U = T em A, [W/(m2.K)] (7) kde A je celková plocha konstrukcí ohrančujících vytápěný objem budovy nebo její část v m 2 a H T je měrná tepelná ztráta prostupem tepla budovy nebo její část ve W/K. Měrnou tepelnou ztrátu prostupem tepla H T lze stanovt v různé úrovn přesnost např. podle ČSN EN 12831, ČSN EN ISO nebo podle ČSN Pro základní výpočty se používá zjednodušený vztah H A U b + A U, [W/K] (8) T = tbm zatímco pro přesnější analýzy je vhodnější vztah H A U b + l ψ b + χ b, [W/K] (9) T = kde A je plocha -té konstrukce ohrančující vytápěný prostor v m 2, U je součntel prostupu tepla -té konstrukce ve W/(m 2.K), l je délka -té tepelné vazby na hranc budovy v m, ψ je lneární čntel prostupu tepla -té tepelné vazby na hranc budovy ve W/(m.K), χ je bodový čntel prostupu tepla

3 -té tepelné vazby ve W/K (obvykle se zanedbává), b je čntel teplotní redukce pro -tou konstrukc nebo tepelnou vazbu stanovený podle vztahů (11) až (13), A je celková plocha konstrukcí ohrančujících vytápěný objem budovy nebo její část v m 2 a U tbm je průměrný vlv tepelných vazeb na hranc budovy č její část ve W/(m 2.K). Hodnota U tbm se obvykle odhaduje na základě kvalty navržených detalů. Standardně se uvažuje U tbm = 0,1 W/(m 2.K). Pro objekty s důsledně optalzovaným tepelným mosty se může podle ČSN hodnota U tbm snížt až na 0,02 W/(m 2.K), zatímco naopak pro budovy se zanedbaným řešením tepelných mostů může snadno překročt hranc 0,2 W/(m 2.K). Jsou-l známy parametry tepelných vazeb, lze průměrný vlv tepelných vazeb U tbm stanovt přesněj ze vztahu l ψ b + χ b U tbm =. [W/(m 2.K)] (10) A Čntel teplotní redukce b se stanoví buď orentačně z tabulkových hodnot v ČSN nebo ve vyhlášce č. 291/2001 Sb. (Tab. 1), nebo přesněj v závslost na typu konstrukce a na působících okrajových podmínkách. Používají se vztahy: pro konstrukce ve styku s vnějším vzduchem θ θe b = [-] (11) θ θ e kde θ je návrhová vntřní teplota působící na danou konstrukc ve C, θe je návrhová teplota venkovního vzduchu v zním období ve C a θ je převažující návrhová vntřní teplota ve C. Pro nejběžnější případ, kdy θ = θ, vychází b = 1,0. pro konstrukce ve styku s nevytápěným prostorem θ θu θ θe H ue b = nebo přesněj b = θ θ θ θ H H e e u ue [-] (12) kde θu je návrhová vntřní teplota v přlehlém nevytápěném prostoru ve C (orentační hodnoty uvádí ČSN ), H ue je celková měrná tepelná ztráta (prostupem větráním) z nevytápěného prostoru do exteréru ve W/K a H u je celková měrná tepelná ztráta z nteréru do nevytápěného prostoru ve W/K. Hodnoty H ue a H u lze stanovt podle ČSN EN ISO pro konstrukce ve styku se zemnou θ θ g θ θe Ls b = nebo přesněj b = [-] (13) θ θe θ θe A U kde θg je návrhová teplota v přlehlé zemně ve C (orentační hodnoty uvádí ČSN ), L s je tepelná propustnost konstrukcem v kontaktu se zemnou ve W/K stanovená podle ČSN EN ISO 13370, A je plocha -té konstrukce přlehlé k zemně v m 2 a U je její součntel prostupu ve W/(m 2.K) stanovený bez vlvu zemny. pro výplně otvorů se všechny čntele teplotní redukce stanovené ze vztahů (11) až (13) zvyšují o 15% - podobné zvýšení je v ČSN doporučeno pro lehké neprůsvtné obalové konstrukce s malou tepelnou setrvačností. Postup výpočtu měrné tepelné ztráty prostupem H T podle vztahu (9) odpovídá v prncpu postupu podle ČSN EN ISO Jedným rozdílem jsou čntele teplotní redukce, které ČSN EN ISO nepoužívá. Pro nejběžnější případ s θ = θ je zde popsaná podrobnější metodka ČSN zcela shodná s metodkou ČSN EN ISO Zbývá ještě uvést vztah pro odvozenou velčnu stupeň tepelné náročnost budovy. Tato velčna vyjadřuje kvaltu obalových konstrukcí budovy s pomocí poměru mez průměrným součntelem prostupu tepla a jeho požadovanou hodnotou: U em STN = 100. [%] (14) U em, N

4 Budovy splňující normové požadavky na energetckou náročnost vykazují hodnotu STN nžší než 100%. Stupeň tepelné náročnost se používá př vytvoření energetckého štítku budovy Měrná potřeba tepla na vytápění Výpočet měrné potřeby tepla na vytápění e v se zásadně provádí pro smluvní okrajové podmínky, které nemusí odpovídat skutečnému provozu a umístění objektu. Tím se tento výpočet výrazně lší od výpočtů energetckých blancí např. pro účely energetckých audtů, kdy se naopak ve výpočtu co nejpřesněj zohledňuje poloha objektu, způsob jeho větrání, velkost tepelných zsků apod. Na tyto rozdíly je třeba dát pozor. Podmínky, které je třeba uvažovat př hodnocení objektu podle vyhlášky č. 291/2001 Sb., jsou následující: hodnotí se jen potřeba tepla na vytápění, nehodnotí se potřeba energe na větrání a chlazení průměrná venkovní teplota je 3,8 C během otopného období v délce 242 dní větrání je nepřetržté s násobností výměny vzduchu 0,5 h -1 (bez zpětného získávání tepla) ve všech výpočtech ploch a objemů se uvažují vnější rozměry objektu objem vzduchu v objektu se uvažuje jako 80% z jeho celkového vytápěného objemu tepelné zsky z vntřních zdrojů se uvažují standardně ve výš Evz = Q = 6 V. [kwh/a] (15) kde V je vytápěný objem budovy v m Výpočet podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. Postup jednoduchého výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění podle 4 až 8 vyhlášky č. 291/2001 Sb. je pouze přblžný především př výpočtu zsků je podstatně méně propracovaný než postup ČSN EN 832 a ČSN EN ISO 13790, který bude komentován v kaptole Měrná potřeba tepla na vytápění se stanoví ze vztahu e = v Er V, [kwh/(m3.a)] (16) kde V je vytápěný objem budovy v m 3 a E r je výsledná potřeba energe na vytápění ze vztahu r vp vv ( E E ) E = E + E 0, 9 +, [kwh/a] (17) vz zs kde E vz jsou vntřní tepelné zsky podle vztahu (15) a E zs jsou solární zsky podle vztahu E zs = 3 V. [kwh/a] (18) Potřeba tepla k pokrytí tepelné ztráty větráním E vv se stanoví ze vztahu E = 0,81 θ 3, 8, [kwh/a] (19) vv ( ) V kde θ je převažující návrhová vntřní teplota ve C (vz kaptola Okrajové podmínky). Zbývá potřeba tepla k pokrytí tepelné ztráty prostupem E vp, která se stanoví jako ( 3,8) ( A U b + 0, A ) Evp = 5,81 θ 1, [kwh/a] (20) kde A je plocha -té konstrukce ohrančující vytápěný prostor v m 2, U je součntel prostupu tepla -té konstrukce ve W/(m 2.K) a b je čntel teplotní redukce pro -tou konstrukc podle Tab. 1. Součntelé prostupu tepla konstrukcí ve styku se zemnou a s nevytápěným prostory se ve vztahu (20) uvažují zásadně bez vlvu zemny a nevytápěných prostor.

5 Tab. 1: Čntele teplotní redukce b podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. Konstrukce Typ b [-] Neprůsvtná konstrukce ve styku s vnějším vzduchem (stěna, střecha) 1,00 Výplně otvorů (okna, dveře) 1 1,15 půda s netěsnou krytnou 0,83 Podlaha pod půdou Konstrukce v kontaktu s nevytápěnou místností: Konstrukce v kontaktu se sklepem: Konstrukce přlehlá k zemně: půda s těsnou krytnou 0,74 sousedící převážně s vytápěným místnostm (chodby) 0,14 sousedící z část s venkovním prostředím,bez vnějších dveří 0,40 dtto, ale s vnějším dveřm (také vntřní schodště) 0,57 zcela pod terénem 0,43 částečně nad terénem - nevětraným 0,49 částečně nad terénem - větraným 0,57 podlaha na zemně a stěna v hloubce přes 3 m pod terénem 0,40 svslá stěna do hloubky 1 m pod terénem 0,66 svslá stěna v hloubce 1 až 2 m pod terénem 0,57 svslá stěna v hloubce 2 až 3 m pod terénem 0, Výpočet podle ČSN EN 832 a ČSN EN ISO Výpočtem podle ČSN EN 832 a ČSN EN ISO lze podstatně přesněj vyhodnott tepelné ztráty přes konstrukce ve styku se zemnou a s nevytápěným prostory. Tento výpočet také podporuje poměrně exaktní stanovení solárních tepelných zsků, a to nejen okny, ale specálním konstrukcem, jako jsou zní zahrady, Trombeho stěny č průsvtné tepelné zolace 2. Objekt se podle ČSN EN 832 a ČSN EN ISO hodnotí zásadně jako celek, rozdělený maxálně do několka sousedících zón, je-l to třeba. Každá ze zón se vyznačuje určtou převažující vntřní teplotou, způsobem větrání č velkostí vntřních zsků. Většnu objektů je obvykle možné považovat za jednu zónu. Příkladem méně časté vícezónové budovy může být výrobní hala s admnstratvní částí výrobní hala je první zónou a kanceláře zónou druhou. Pro každou ze zón se pak samostatně stanovuje energetcká blance, přčemž výsledná potřeba tepla je dána součtem dílčích potřeb. Měrná potřeba tepla na vytápění se př použtí metodky ČSN EN 832 a ČSN EN ISO stanovuje ze vztahu (16). Celková potřeba tepla na vytápění E r se ovšem stanoví ze vztahu E = Q = Q η Q + Q, [kwh/a] (21) r h l ( ) s kde Q l je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q jsou vntřní tepelné zsky, které se pro potřeby výpočtu e v uvažují podle vztahu (15), Q s jsou solární zsky a η je využtelnost tepelných zsků. Hodnoty Q s a η se dále stanovují výpočtem, který zde bohužel není možné podrobně komentovat 3. Podívejme se ncméně alespoň stručně ještě na velčnu Q l, která se stanovuje ze vztahu Q = L + L + H + H θ θ, [kwh/a] (22) l ( ) ( ) t D S U V em kde L D je tepelná propustnost mez vytápěným prostorem a vnějším vzduchem, L S je ustálená tepelná propustnost zemnou, H U je měrná tepelná ztráta nevytápěným prostory, H V je měrná tepelná ztráta větráním (vše v kw/k), θ je převažující návrhová vntřní teplota ve C, θ em je průměrná venkovní teplota během otopného období ve C (pro výpočet e v se uvažuje 3,8 C) a t je délka otopného období v h (pro výpočet e v se uvažuje 242 dní). 1 Hodnota platí pro součntel prostupu tepla okna č dveří bez 15% přrážky na malou tepelnou setrvačnost. 2 Výpočetní model pro hodnocení budovy je v ČSN EN 832 a ČSN EN ISO obecnější než ve vyhlášce č. 291/2001 Sb. Zvláště vhodný je pro řešení přesných energetckých blancí pro potřeby energetckých audtů, protože umožňuje zavést do výpočtu nejen účnnost otopné soustavy, ale ohřev TUV č nucené větrání s rekuperací tepla. 3 Zmíněné výpočty najde laskavý čtenář např. v čl. 6.2 a 7.2 v ČSN EN 832.

6 Význam jednotlvých měrných ztrát a propustností ve vztahu (22) objasňuje Obr. 1. Výpočet těchto velčn je podrobně popsán v řadě evropských norem, jejchž celková tloušťka může nepřpraveného člověka snadno přpravt o studjní nadšení. Případní zájemc o podrobnost by se proto měl před dalším studem těchto norem poslnt mnálně psychcky. V ČSN EN 832 a ČSN EN ISO najdou postupy pro určení měrné ztráty větráním H v. V ČSN EN ISO postupy pro stanovení tepelné propustnost zemnou L S pro podlahy na zemně, pro podlahy nad průlezným prostorem a pro nevytápěné a vytápěné suterény. A konečně v ČSN EN ISO H V L S H U L D Obr. 1 Dílčí měrné ztráty objektu Systémová hrance objektu vztahy pro výpočet měrné ztráty nevytápěným prostory H U a tepelné propustnost konstrukcem ve styku s vnějším vzduchem L D. Poslední jmenovaný vztah zde pro ožvení souvslostí (vz vztah (9)) uveďme: L A U + l + D = ψ χ, [W/K] (23) kde A je plocha -té konstrukce ohrančující vytápěný prostor v m 2, U je součntel prostupu tepla -té konstrukce ve W/(m 2.K), l je délka -té 2D tepelné vazby v m, ψ je lneární čntel prostupu tepla -té tepelné vazby 4 ve W/(m.K) a χ je bodový čntel prostupu tepla -té 3D tepelné vazby ve W/K (obvykle se zanedbává). Vlv tepelných mostů a jejch parametrů je ve vztahu (23) zcela zřetelný. Uvedený vztah odráží realtu moderních dobře tepelně zolovaných objektů, u kterých jsou velm malé tepelné ztráty prostupem plošným konstrukcem a kvůl tomu procentuálně vzrůstá vlv tepelných mostů, který byl u starších objektů většnou zanedbatelný 5. K tepelným vazbám a mostům ještě uveďme, že do vztahu (23) lze dosadt tabulkové hodnoty ψ podle ČSN EN ISO Na závěr zbývá sdělt, jak se do případného podrobnějšího výpočtu (např. pro potřeby energetckých audtů) zahrne účnnost otopného systému. Používá se vztah Qh + Qw Q = Qr, [kwh/a] (24) η h kde Q h je potřeba tepla na vytápění podle (21), Q w je potřeba tepla na ohřev TUV, Q r je zpětně získané teplo z vytápěcího systému, z odpadní vody atd. 6 a η h je účnnost otopné soustavy. Výpočetní postup podle ČSN EN 832 částečně a ČSN EN ISO 13790, který jsme zde jen v hrubých rysech naznačl, je pro ruční zpracování dost zdlouhavý. Obvykle se proto provádí s pomocí vhodného aplkačního programu. Př zadávání vstupních dat je třeba dodržovat několk základních pravdel. Především je nutné správně stanovt systémovou hranc vytápěné zóny. Příklady ukazuje Obr. 2. Všněme s, jaké část objektu se hodnotí jako konstrukce přlehlé k zemně. Neoznačené hrance se zadávají buď jako konstrukce v kontaktu s vnějším vzduchem (u objektů B, C a část A) nebo jako konstrukce se styku s nevytápěným prostory (stěna přlehlá ke garáž a strop po půdou u objektu A). Důležté je ještě správné zadání podsklepených objektů. Ty se podle ČSN EN ISO hodnotí jako celoplošně podsklepené, přčemž hloubka podsklepení se stanoví ze vztahu z = Ap, z Ap,, [m] (25) kde z je hloubka podsklepení v m pro -tou půdorysnou plochu A p, v m 2. Př hodnocení staveb se lze bohužel setkat s takovým uspořádáním podlahových konstrukcí, o kterých zřejmě autory ČSN EN ISO nenapadlo uvažovat. Zadávání v takových případech vyžaduje kreatvnější přístup často 4 Podrobnost k lneárnímu čntel prostupu tepla a jeho výpočtu uvádí kaptola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 5 Tepelné mosty jsou orentačně zahrnuty do výpočtu podle vyhlášky č. 291 přrážkou 0,1 A ve vztahu (20). 6 Nkol z větracího vzduchu toto teplo je jž obsaženo v měrné ztrátě větráním H V.

7 půda Systémová hrance A objektu B C nevytápěná garáž nevytápěný suterén vytápěný suterén část hodnocené jako konstrukce v kontaktu se zemnou podle ČSN EN ISO Obr. 2 Systémové hrance vytápěných částí různých objektů pomůže podlahovou konstrukc rozdělt na více částí a každou z nch zadat zvlášť Příklady Na Obr. 3 je uveden schématcký řez a půdorys 1. NP jednoduchého částečně podsklepeného rodnného domu (podsklepení je pod ¼ půdorysu, suterén je větraný). V 2. NP jsou okna umístěna pouze na sever a jh vždy po dvojcích. Skladebné rozměry všech oken jsou 1200 x 1200 mm. Vstupní dveře mají plochu 2 m 2. Ostatní parametry jsou uvedeny na Obr. 3. Objem vytápěné část budovy je V = 511,1 m 3 (objekt je vytápěn celý bez suterénu a půdy). Plocha obalových konstrukcí ční A = 381,2 m 2. Požadavek na průměrný součntel prostupu tepla budovy stanovený ze vztahu (2) tedy ční U = 0,30 + 0,15 ( 381,2 / 511, 1) = 0,50 W/(m 2.K). Měrná em,n potřeba tepla na vytápění nesmí současně překročt mez stanovenou ze vztahu (6): e = 20, ,03 381,2 511, 1 = kwh/m 3.a. v,n ( ) 40, Výpočet měrné potřeby tepla podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. Vypočtěme pro tento objekt nejprve měrnou tepelnou ztrátu postupem podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. Vntřní tepelné zsky ční podle vztahu (15) E = 6 511,1 = 3067 kwh, solární zsky podle vztahu (18) E = 3 511,1 = 1533 kwh. Potřebu tepla na pokrytí tepelné ztráty větráním zs stanovíme ze vztahu (19) jako = 0,81 ( 20 3,8) 511,1 = 6707 E kwh. Výpočet potřeby tepla na vv pokrytí tepelné ztráty prostupem podle vztahu (20) provedeme s pomocí Tab. 2. Vychází E = 5, ,8 164,7 = kwh. vp ( ) Po dosazení do vztahu (16) vychází měrná potřeba tepla na vytápění e v = [ ,9 ( ) ] 511, 1 = 35,4 kwh/(m 3.a). Hodnocený objekt tedy splňuje požadavky vyhlášky č. 291/2001 Sb. na měrnou potřebu tepla na vytápění. vz 7 Tento postup musí ovšem použtý výpočetní program podporovat.

8 x U = 1,6 W/(m 2.K) U = 0,3 W/(m 2.K) podsklepení x U = 0,24 W/(m 2.K) R = 1,5 m 2.K/W R = 0,8 m 2.K/W R = 0,3 m 2.K/W U = 1,8 W/(m 2.K) Obr. 3 Schématcký řez a půdorys 1. NP rodnného domu Tab. 2: Vlastnost konstrukcí pro výpočet tepelné ztráty prostupem Konstrukce Plocha Souč. prostupu tepla Čntel tepl. redukce Okna 13,0 m 2 1,6 1,15 Dveře 2,0 m 2 1,8 1,15 Stěny 183,1 m 2 0,30 1,00 Škmá střecha 52,0 m 2 0,24 1,00 Podlaha půdy 43,7 m 2 0,24 0,83 Podlaha na terénu 65,6 m 2 0,60 0,40 Podlaha nad suterénem 21,8 m 2 0,54 0, Výpočet průměrného součntele prostupu tepla podle ČSN a měrné potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN 832 Pro výpočet průměrného součntele prostupu tepla podle ČSN a měrné potřeby tepla podle ČSN EN 832 pro objekt na Obr. 3 použjeme program Energe Okrajové podmínky pro výpočet zadané na prvním zadávacím formulář programu ukazuje Obr. 4. Další vstupní data jsou vdět přehledně na Obr. 5 a Obr. 6. Obr. 4 Okrajové podmínky pro výpočet

9 80% z objemu vytápěné část Pro výpočet měrné potřeby se tyto hodnoty nezadávají. V ostatních případech se zadává reálná hodnota. Ostatní okna (2 východní a 3 jžní) mají stejné parametry jen jný počet a orentac. Zadají se na další formuláře pro okna. Parametry tepelných vazeb není nutné zadávat, protože na formulář pro pops zóny je zvolen přblžný výpočet vlvu vazeb s pomocí U tbm Vlv vntřních záclon Obr. 5 Zadání okenních konstrukcí a konstrukcí v kontaktu s vnějším vzduchem Z výpočtu programem Energe vychází vntřní tepelné zsky E = 3067 kwh a solární zsky vz vp + E vv E =1109 kwh. Potřeba tepla na pokrytí tepelných ztrát je celkem E = kwh. zs

10 Detal záložky Konstrukce na styku s nterérem Detal záložky Konstrukce na styku s exterérem 80% z objemu suterénu stanoveného z vnějších rozměrů Průměrná hloubka suterénu pod celým půdorysem podle vztahu (84) Obr. 6 Zadání konstrukcí v kontaktu se zemnou a nevytápěným prostory Měrná potřeba tepla na vytápění podle ČSN EN 832 stanovená s pomocí programu Energe ční e v = 37,5 kwh/(m 3.a). Hodnocený objekt tedy splňuje požadavky vyhlášky č. 291/2001 Sb. na měrnou potřebu tepla na vytápění. Srovnáme-l výsledky výpočtu podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. a podle ČSN EN 832, vychází měrná potřeba nžší př použtí přblžného vyhláškového postupu (o 5%). Příčnou je v tomto konkrétním případě především přecenění solárních zsků, které vyhláška č. 291/2001 Sb. uvažuje dost hrubým odhadem. Zbývá zmínt se o průměrném součntel prostupu tepla budovy U em, který byl pro hodnocený objekt stanoven programem Energe ve výš 0,46 W/(m 2.K). Budova tedy splňuje požadavek ČSN na průměrný součntel prostupu tepla. Stupeň tepelné náročnost budovy STN ční 92%.

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů

Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů Pavel Kopecký, Kamil Staněk, Jan Antonín, ČVUT, Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Tel.: +420 224 354 473, e-mail: pavel.kopecky@fsv.cvut.cz

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU: Rodinný dům s komíny SCHIEDEL JMÉNO A PŘIJÍMENÍ AUTORA: Luděk Šimoník JMÉNO A PŘIJÍMENÍ VEDOUCÍHO PROJEKTU: ing. Libor Dubčák NÁZEV ŠKOLY: Střední průmyslová škola

Více

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: zvládne Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: 1. Autor: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_09 Tepelné ztráty Vytápění 1. ročník

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 148/2007) BYTOVÝ DŮM, Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 Zpracoval: Ing. Břetislav Mercel energetický expert zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. HOTEL MEDLOV HLAVNÍ BUDOVA FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU Vedeno pod č. zakázky: 13298 Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová říjen

Více

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění.

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH: 1. ŮVOD 2. POPIS RODINNÉHO DOMU 3. OTOPNÝ SYSTÉM,

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

KLÍČOVÉ HODNOTY POTŘEBY TEPLA BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ A OBČANSKÝCH BUDOV

KLÍČOVÉ HODNOTY POTŘEBY TEPLA BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ A OBČANSKÝCH BUDOV KLÍČOVÉ HODNOTY POTŘEBY TEPLA BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ A OBČANSKÝCH BUDOV Stavebně technický ústav-e a.s. 2004 Krycí list budovy - základní údaje o budově, umístění, geometrie, plochy, An/Vn Tabulka ABC

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Můj rodinný dům Schiedel

Můj rodinný dům Schiedel TEXTOVÁ ČÁST Můj rodinný dům Schiedel vypracoval: Jakub Červenka konzultoval: ing. arch. Zdeněk Starý Střední průmyslová škola stavební ve Valašském Meziříčí ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ idea: Respektovat stávající

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů 2014 typové domy CERTIKO Rodinné domy od společnosti CERTIKO s.r.o., jsou nízkoenergetické stavby s dřevěnou konstrukcí. Specifická stavební technologie těchto dřevostaveb zajišťuje svým složením vynikající

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Náležitosti faktury Faktura/y (originál nebo ověřená kopie), která je přílohou formuláře žádosti o podporu na realizaci opatření v rámci programu Zelená

Více

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Průkaz energetické náročnosti budov RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY krok za krokem aktualizace 1. 4. 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více