1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)"

Transkript

1 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění Požadavky Průměrný součntel prostupu tepla Požadavky na průměrný součntel prostupu tepla jsou uvedeny v ČSN v čl Vyjadřují vlv samotného stavebního řešení na úsporu energe na vytápění nezohledňují tedy žádné nejsté faktory, jako je chování užvatelů č vlv klatckých podmínek. Hodnocená budova (nebo její ucelená část) musí mít podle ctovaného článku průměrný součntel prostupu tepla takový, aby splňoval podmínku, [W/(m 2.K)] (1) U em U em, N kde U em je průměrný součntel prostupu tepla budovy ve W/(m 2.K). Požadovaná maxální hodnota průměrného součntele prostupu tepla budovy U em,n se stanovuje v závslost na typu objektu a na převažující vntřní návrhové teplotě: pro všechny obytné budovy ze vztahu 0,15 U em, N = 0,30 +, [W/(m 2.K)] (2) A/ V kde A je celková plocha konstrukcí ohrančujících vytápěný objem budovy v m 2 a V je vytápěný objem budovy v m 3. Obě velčny se stanovují z vnějších rozměrů. pro nebytové budovy s běžně prosklenou fasádou (do 50% plochy obalových konstrukcí v nadzemní část) a převažující vntřní návrhovou teplotou od 18 do 24 C včetně ze vztahu (2) pro nebytové budovy se značně prosklenou fasádou (nad 50% plochy obalových konstrukcí v nadzemní část) a převažující vntřní návrhovou teplotou od 18 do 24 C včetně ze vztahu 0,20 U em, N = 0,35 +. [W/(m 2.K)] (3) A/ V pro ostatní budovy ze vztahu 700 U em, N = U em, N,20, [W/(m 2.K)] (4) θ θ θ ( ) e kde U em,n,20 je průměrný součntel prostupu tepla ve W/(m 2.K) stanovený ze vztahu (2) nebo (3), θ je převažující vntřní návrhová teplota ve C a θe je návrhová teplota venkovního vzduchu v zním období ve C. Doporučené hodnoty průměrného součntele prostupu tepla budovy se stanoví obdobným způsobem. Pro obytné budovy a pro nebytové budovy s běžně prosklenou fasádou a převažující vntřní návrhovou teplotu od 18 do 24 C se používá vztah 0,10 U em, N = 0,25 +, [W/(m 2.K)] (5) A/ V zatímco pro značně prosklené nebytové budovy s převažující vntřní návrhovou teplotu od 18 do 24 C se použje vztah (2). Má-l nebytová budova převažující vntřní návrhovou teplotu nžší než 18 C nebo vyšší než 24 C, použje se stanovení doporučené hodnoty průměrného součntele prostupu tepla vztah (4). Průměrný součntel prostupu tepla stanovený ze vztahů (2) až (5) se vždy zaokrouhluje na setny. Faktor tvaru budovy A/V se přtom uvažuje v maxálním rozmezí od 0,2 do 1,0 m 2 /m 3 (překročí-l vypočtený podíl A/V uvedené mezní hodnoty, ztotožní se s n).

2 Norma ČSN přpouští rovněž alternatvní hodnocení stavebně energetckých vlastností budov. Pro budovy s plochou výplní otvorů do 15% z celkové podlahové plochy lze totž splnt normové požadavky podstatně jednodušším způsobem než vyčíslením průměrného součntele prostupu tepla. Pro takto málo prosklené objekty je možné vyhodnott pouze součntele prostupu tepla jednotlvých konstrukcí na hranc vytápěné část budovy. Pokud žádná z těchto konstrukcí nebude mít součntel prostupu tepla vyšší, než je doporučená hodnota podle ČSN (vz kap. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), budou automatcky splněny požadavky ČSN na budovu jako na celek. A závěrem ještě několk důležtých poznámek. Hodnocení průměrného součntele prostupu tepla se požaduje př změnách a opravách dokončených budov, pokud se v rámc rekonstrukce mění více než 25% obvodového pláště. Samozřejmě se toto hodnocení požaduje v rámc zpracování energetckých audtů nebo energetckých certfkátů budov. Není-l splnění požadavku na průměrný součntel prostupu tepla techncky možné nebo ekonomcky vhodné, lze to prokázat energetckým audtem. Norma pak přpouští nesplnění požadavků, přčemž ale nesmí docházet k poruchám a vadám Měrná potřeba tepla na vytápění Požadavky na měrnou potřebu tepla na vytápění jsou uvedeny ve vyhlášce č. 291/2001 Sb. Zohledňují nejen vlv stavebního řešení objektu, ale vlv chování užvatelů, provozu v objektu a vnějších klatckých faktorů. Vyhláška č. 291/2001 Sb. je závazná pro všechny stavby a změny staveb, které jsou fnancované z veřejných prostředků, a pro všechny soukromně fnancované stavby a změny staveb s roční spotřebou energe vyšší než 700 GJ. Měrná potřeba tepla na vytápění budovy musí podle uvedené vyhlášky splňovat podmínku A ev ev, N = 20, , 03, [kwh/(m 3.a)] (6) V kde A je celková plocha konstrukcí ohrančujících vytápěný objem budovy v m 2 a V je vytápěný objem budovy v m 3. Obě velčny se stanovují z vnějších rozměrů. Hodnotí se vždy buď celá budova nebo její ucelená část. Požadavek (6) se nevztahuje na otevřené budovy, nafukovací haly, moblní buňky, skleníky, chladírny a mrazírny. U budov s vntřním trvalým technologckým zsky nad 25 W/m 3 se požadavek (6) uplatňuje jen tehdy, pokud je navrhované řešení ke snížení spotřeby tepla ekonomcky efektvní. Pro budovy památkově chráněné a budovy uvntř památkových rezervací platí požadavek (6) přěřeně k možnostem vždy však tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám Postup výpočtu Průměrný součntel prostupu tepla Průměrný součntel prostupu tepla budovy nebo její ucelené část se stanoví podle ČSN ze vztahu H U = T em A, [W/(m2.K)] (7) kde A je celková plocha konstrukcí ohrančujících vytápěný objem budovy nebo její část v m 2 a H T je měrná tepelná ztráta prostupem tepla budovy nebo její část ve W/K. Měrnou tepelnou ztrátu prostupem tepla H T lze stanovt v různé úrovn přesnost např. podle ČSN EN 12831, ČSN EN ISO nebo podle ČSN Pro základní výpočty se používá zjednodušený vztah H A U b + A U, [W/K] (8) T = tbm zatímco pro přesnější analýzy je vhodnější vztah H A U b + l ψ b + χ b, [W/K] (9) T = kde A je plocha -té konstrukce ohrančující vytápěný prostor v m 2, U je součntel prostupu tepla -té konstrukce ve W/(m 2.K), l je délka -té tepelné vazby na hranc budovy v m, ψ je lneární čntel prostupu tepla -té tepelné vazby na hranc budovy ve W/(m.K), χ je bodový čntel prostupu tepla

3 -té tepelné vazby ve W/K (obvykle se zanedbává), b je čntel teplotní redukce pro -tou konstrukc nebo tepelnou vazbu stanovený podle vztahů (11) až (13), A je celková plocha konstrukcí ohrančujících vytápěný objem budovy nebo její část v m 2 a U tbm je průměrný vlv tepelných vazeb na hranc budovy č její část ve W/(m 2.K). Hodnota U tbm se obvykle odhaduje na základě kvalty navržených detalů. Standardně se uvažuje U tbm = 0,1 W/(m 2.K). Pro objekty s důsledně optalzovaným tepelným mosty se může podle ČSN hodnota U tbm snížt až na 0,02 W/(m 2.K), zatímco naopak pro budovy se zanedbaným řešením tepelných mostů může snadno překročt hranc 0,2 W/(m 2.K). Jsou-l známy parametry tepelných vazeb, lze průměrný vlv tepelných vazeb U tbm stanovt přesněj ze vztahu l ψ b + χ b U tbm =. [W/(m 2.K)] (10) A Čntel teplotní redukce b se stanoví buď orentačně z tabulkových hodnot v ČSN nebo ve vyhlášce č. 291/2001 Sb. (Tab. 1), nebo přesněj v závslost na typu konstrukce a na působících okrajových podmínkách. Používají se vztahy: pro konstrukce ve styku s vnějším vzduchem θ θe b = [-] (11) θ θ e kde θ je návrhová vntřní teplota působící na danou konstrukc ve C, θe je návrhová teplota venkovního vzduchu v zním období ve C a θ je převažující návrhová vntřní teplota ve C. Pro nejběžnější případ, kdy θ = θ, vychází b = 1,0. pro konstrukce ve styku s nevytápěným prostorem θ θu θ θe H ue b = nebo přesněj b = θ θ θ θ H H e e u ue [-] (12) kde θu je návrhová vntřní teplota v přlehlém nevytápěném prostoru ve C (orentační hodnoty uvádí ČSN ), H ue je celková měrná tepelná ztráta (prostupem větráním) z nevytápěného prostoru do exteréru ve W/K a H u je celková měrná tepelná ztráta z nteréru do nevytápěného prostoru ve W/K. Hodnoty H ue a H u lze stanovt podle ČSN EN ISO pro konstrukce ve styku se zemnou θ θ g θ θe Ls b = nebo přesněj b = [-] (13) θ θe θ θe A U kde θg je návrhová teplota v přlehlé zemně ve C (orentační hodnoty uvádí ČSN ), L s je tepelná propustnost konstrukcem v kontaktu se zemnou ve W/K stanovená podle ČSN EN ISO 13370, A je plocha -té konstrukce přlehlé k zemně v m 2 a U je její součntel prostupu ve W/(m 2.K) stanovený bez vlvu zemny. pro výplně otvorů se všechny čntele teplotní redukce stanovené ze vztahů (11) až (13) zvyšují o 15% - podobné zvýšení je v ČSN doporučeno pro lehké neprůsvtné obalové konstrukce s malou tepelnou setrvačností. Postup výpočtu měrné tepelné ztráty prostupem H T podle vztahu (9) odpovídá v prncpu postupu podle ČSN EN ISO Jedným rozdílem jsou čntele teplotní redukce, které ČSN EN ISO nepoužívá. Pro nejběžnější případ s θ = θ je zde popsaná podrobnější metodka ČSN zcela shodná s metodkou ČSN EN ISO Zbývá ještě uvést vztah pro odvozenou velčnu stupeň tepelné náročnost budovy. Tato velčna vyjadřuje kvaltu obalových konstrukcí budovy s pomocí poměru mez průměrným součntelem prostupu tepla a jeho požadovanou hodnotou: U em STN = 100. [%] (14) U em, N

4 Budovy splňující normové požadavky na energetckou náročnost vykazují hodnotu STN nžší než 100%. Stupeň tepelné náročnost se používá př vytvoření energetckého štítku budovy Měrná potřeba tepla na vytápění Výpočet měrné potřeby tepla na vytápění e v se zásadně provádí pro smluvní okrajové podmínky, které nemusí odpovídat skutečnému provozu a umístění objektu. Tím se tento výpočet výrazně lší od výpočtů energetckých blancí např. pro účely energetckých audtů, kdy se naopak ve výpočtu co nejpřesněj zohledňuje poloha objektu, způsob jeho větrání, velkost tepelných zsků apod. Na tyto rozdíly je třeba dát pozor. Podmínky, které je třeba uvažovat př hodnocení objektu podle vyhlášky č. 291/2001 Sb., jsou následující: hodnotí se jen potřeba tepla na vytápění, nehodnotí se potřeba energe na větrání a chlazení průměrná venkovní teplota je 3,8 C během otopného období v délce 242 dní větrání je nepřetržté s násobností výměny vzduchu 0,5 h -1 (bez zpětného získávání tepla) ve všech výpočtech ploch a objemů se uvažují vnější rozměry objektu objem vzduchu v objektu se uvažuje jako 80% z jeho celkového vytápěného objemu tepelné zsky z vntřních zdrojů se uvažují standardně ve výš Evz = Q = 6 V. [kwh/a] (15) kde V je vytápěný objem budovy v m Výpočet podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. Postup jednoduchého výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění podle 4 až 8 vyhlášky č. 291/2001 Sb. je pouze přblžný především př výpočtu zsků je podstatně méně propracovaný než postup ČSN EN 832 a ČSN EN ISO 13790, který bude komentován v kaptole Měrná potřeba tepla na vytápění se stanoví ze vztahu e = v Er V, [kwh/(m3.a)] (16) kde V je vytápěný objem budovy v m 3 a E r je výsledná potřeba energe na vytápění ze vztahu r vp vv ( E E ) E = E + E 0, 9 +, [kwh/a] (17) vz zs kde E vz jsou vntřní tepelné zsky podle vztahu (15) a E zs jsou solární zsky podle vztahu E zs = 3 V. [kwh/a] (18) Potřeba tepla k pokrytí tepelné ztráty větráním E vv se stanoví ze vztahu E = 0,81 θ 3, 8, [kwh/a] (19) vv ( ) V kde θ je převažující návrhová vntřní teplota ve C (vz kaptola Okrajové podmínky). Zbývá potřeba tepla k pokrytí tepelné ztráty prostupem E vp, která se stanoví jako ( 3,8) ( A U b + 0, A ) Evp = 5,81 θ 1, [kwh/a] (20) kde A je plocha -té konstrukce ohrančující vytápěný prostor v m 2, U je součntel prostupu tepla -té konstrukce ve W/(m 2.K) a b je čntel teplotní redukce pro -tou konstrukc podle Tab. 1. Součntelé prostupu tepla konstrukcí ve styku se zemnou a s nevytápěným prostory se ve vztahu (20) uvažují zásadně bez vlvu zemny a nevytápěných prostor.

5 Tab. 1: Čntele teplotní redukce b podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. Konstrukce Typ b [-] Neprůsvtná konstrukce ve styku s vnějším vzduchem (stěna, střecha) 1,00 Výplně otvorů (okna, dveře) 1 1,15 půda s netěsnou krytnou 0,83 Podlaha pod půdou Konstrukce v kontaktu s nevytápěnou místností: Konstrukce v kontaktu se sklepem: Konstrukce přlehlá k zemně: půda s těsnou krytnou 0,74 sousedící převážně s vytápěným místnostm (chodby) 0,14 sousedící z část s venkovním prostředím,bez vnějších dveří 0,40 dtto, ale s vnějším dveřm (také vntřní schodště) 0,57 zcela pod terénem 0,43 částečně nad terénem - nevětraným 0,49 částečně nad terénem - větraným 0,57 podlaha na zemně a stěna v hloubce přes 3 m pod terénem 0,40 svslá stěna do hloubky 1 m pod terénem 0,66 svslá stěna v hloubce 1 až 2 m pod terénem 0,57 svslá stěna v hloubce 2 až 3 m pod terénem 0, Výpočet podle ČSN EN 832 a ČSN EN ISO Výpočtem podle ČSN EN 832 a ČSN EN ISO lze podstatně přesněj vyhodnott tepelné ztráty přes konstrukce ve styku se zemnou a s nevytápěným prostory. Tento výpočet také podporuje poměrně exaktní stanovení solárních tepelných zsků, a to nejen okny, ale specálním konstrukcem, jako jsou zní zahrady, Trombeho stěny č průsvtné tepelné zolace 2. Objekt se podle ČSN EN 832 a ČSN EN ISO hodnotí zásadně jako celek, rozdělený maxálně do několka sousedících zón, je-l to třeba. Každá ze zón se vyznačuje určtou převažující vntřní teplotou, způsobem větrání č velkostí vntřních zsků. Většnu objektů je obvykle možné považovat za jednu zónu. Příkladem méně časté vícezónové budovy může být výrobní hala s admnstratvní částí výrobní hala je první zónou a kanceláře zónou druhou. Pro každou ze zón se pak samostatně stanovuje energetcká blance, přčemž výsledná potřeba tepla je dána součtem dílčích potřeb. Měrná potřeba tepla na vytápění se př použtí metodky ČSN EN 832 a ČSN EN ISO stanovuje ze vztahu (16). Celková potřeba tepla na vytápění E r se ovšem stanoví ze vztahu E = Q = Q η Q + Q, [kwh/a] (21) r h l ( ) s kde Q l je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q jsou vntřní tepelné zsky, které se pro potřeby výpočtu e v uvažují podle vztahu (15), Q s jsou solární zsky a η je využtelnost tepelných zsků. Hodnoty Q s a η se dále stanovují výpočtem, který zde bohužel není možné podrobně komentovat 3. Podívejme se ncméně alespoň stručně ještě na velčnu Q l, která se stanovuje ze vztahu Q = L + L + H + H θ θ, [kwh/a] (22) l ( ) ( ) t D S U V em kde L D je tepelná propustnost mez vytápěným prostorem a vnějším vzduchem, L S je ustálená tepelná propustnost zemnou, H U je měrná tepelná ztráta nevytápěným prostory, H V je měrná tepelná ztráta větráním (vše v kw/k), θ je převažující návrhová vntřní teplota ve C, θ em je průměrná venkovní teplota během otopného období ve C (pro výpočet e v se uvažuje 3,8 C) a t je délka otopného období v h (pro výpočet e v se uvažuje 242 dní). 1 Hodnota platí pro součntel prostupu tepla okna č dveří bez 15% přrážky na malou tepelnou setrvačnost. 2 Výpočetní model pro hodnocení budovy je v ČSN EN 832 a ČSN EN ISO obecnější než ve vyhlášce č. 291/2001 Sb. Zvláště vhodný je pro řešení přesných energetckých blancí pro potřeby energetckých audtů, protože umožňuje zavést do výpočtu nejen účnnost otopné soustavy, ale ohřev TUV č nucené větrání s rekuperací tepla. 3 Zmíněné výpočty najde laskavý čtenář např. v čl. 6.2 a 7.2 v ČSN EN 832.

6 Význam jednotlvých měrných ztrát a propustností ve vztahu (22) objasňuje Obr. 1. Výpočet těchto velčn je podrobně popsán v řadě evropských norem, jejchž celková tloušťka může nepřpraveného člověka snadno přpravt o studjní nadšení. Případní zájemc o podrobnost by se proto měl před dalším studem těchto norem poslnt mnálně psychcky. V ČSN EN 832 a ČSN EN ISO najdou postupy pro určení měrné ztráty větráním H v. V ČSN EN ISO postupy pro stanovení tepelné propustnost zemnou L S pro podlahy na zemně, pro podlahy nad průlezným prostorem a pro nevytápěné a vytápěné suterény. A konečně v ČSN EN ISO H V L S H U L D Obr. 1 Dílčí měrné ztráty objektu Systémová hrance objektu vztahy pro výpočet měrné ztráty nevytápěným prostory H U a tepelné propustnost konstrukcem ve styku s vnějším vzduchem L D. Poslední jmenovaný vztah zde pro ožvení souvslostí (vz vztah (9)) uveďme: L A U + l + D = ψ χ, [W/K] (23) kde A je plocha -té konstrukce ohrančující vytápěný prostor v m 2, U je součntel prostupu tepla -té konstrukce ve W/(m 2.K), l je délka -té 2D tepelné vazby v m, ψ je lneární čntel prostupu tepla -té tepelné vazby 4 ve W/(m.K) a χ je bodový čntel prostupu tepla -té 3D tepelné vazby ve W/K (obvykle se zanedbává). Vlv tepelných mostů a jejch parametrů je ve vztahu (23) zcela zřetelný. Uvedený vztah odráží realtu moderních dobře tepelně zolovaných objektů, u kterých jsou velm malé tepelné ztráty prostupem plošným konstrukcem a kvůl tomu procentuálně vzrůstá vlv tepelných mostů, který byl u starších objektů většnou zanedbatelný 5. K tepelným vazbám a mostům ještě uveďme, že do vztahu (23) lze dosadt tabulkové hodnoty ψ podle ČSN EN ISO Na závěr zbývá sdělt, jak se do případného podrobnějšího výpočtu (např. pro potřeby energetckých audtů) zahrne účnnost otopného systému. Používá se vztah Qh + Qw Q = Qr, [kwh/a] (24) η h kde Q h je potřeba tepla na vytápění podle (21), Q w je potřeba tepla na ohřev TUV, Q r je zpětně získané teplo z vytápěcího systému, z odpadní vody atd. 6 a η h je účnnost otopné soustavy. Výpočetní postup podle ČSN EN 832 částečně a ČSN EN ISO 13790, který jsme zde jen v hrubých rysech naznačl, je pro ruční zpracování dost zdlouhavý. Obvykle se proto provádí s pomocí vhodného aplkačního programu. Př zadávání vstupních dat je třeba dodržovat několk základních pravdel. Především je nutné správně stanovt systémovou hranc vytápěné zóny. Příklady ukazuje Obr. 2. Všněme s, jaké část objektu se hodnotí jako konstrukce přlehlé k zemně. Neoznačené hrance se zadávají buď jako konstrukce v kontaktu s vnějším vzduchem (u objektů B, C a část A) nebo jako konstrukce se styku s nevytápěným prostory (stěna přlehlá ke garáž a strop po půdou u objektu A). Důležté je ještě správné zadání podsklepených objektů. Ty se podle ČSN EN ISO hodnotí jako celoplošně podsklepené, přčemž hloubka podsklepení se stanoví ze vztahu z = Ap, z Ap,, [m] (25) kde z je hloubka podsklepení v m pro -tou půdorysnou plochu A p, v m 2. Př hodnocení staveb se lze bohužel setkat s takovým uspořádáním podlahových konstrukcí, o kterých zřejmě autory ČSN EN ISO nenapadlo uvažovat. Zadávání v takových případech vyžaduje kreatvnější přístup často 4 Podrobnost k lneárnímu čntel prostupu tepla a jeho výpočtu uvádí kaptola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 5 Tepelné mosty jsou orentačně zahrnuty do výpočtu podle vyhlášky č. 291 přrážkou 0,1 A ve vztahu (20). 6 Nkol z větracího vzduchu toto teplo je jž obsaženo v měrné ztrátě větráním H V.

7 půda Systémová hrance A objektu B C nevytápěná garáž nevytápěný suterén vytápěný suterén část hodnocené jako konstrukce v kontaktu se zemnou podle ČSN EN ISO Obr. 2 Systémové hrance vytápěných částí různých objektů pomůže podlahovou konstrukc rozdělt na více částí a každou z nch zadat zvlášť Příklady Na Obr. 3 je uveden schématcký řez a půdorys 1. NP jednoduchého částečně podsklepeného rodnného domu (podsklepení je pod ¼ půdorysu, suterén je větraný). V 2. NP jsou okna umístěna pouze na sever a jh vždy po dvojcích. Skladebné rozměry všech oken jsou 1200 x 1200 mm. Vstupní dveře mají plochu 2 m 2. Ostatní parametry jsou uvedeny na Obr. 3. Objem vytápěné část budovy je V = 511,1 m 3 (objekt je vytápěn celý bez suterénu a půdy). Plocha obalových konstrukcí ční A = 381,2 m 2. Požadavek na průměrný součntel prostupu tepla budovy stanovený ze vztahu (2) tedy ční U = 0,30 + 0,15 ( 381,2 / 511, 1) = 0,50 W/(m 2.K). Měrná em,n potřeba tepla na vytápění nesmí současně překročt mez stanovenou ze vztahu (6): e = 20, ,03 381,2 511, 1 = kwh/m 3.a. v,n ( ) 40, Výpočet měrné potřeby tepla podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. Vypočtěme pro tento objekt nejprve měrnou tepelnou ztrátu postupem podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. Vntřní tepelné zsky ční podle vztahu (15) E = 6 511,1 = 3067 kwh, solární zsky podle vztahu (18) E = 3 511,1 = 1533 kwh. Potřebu tepla na pokrytí tepelné ztráty větráním zs stanovíme ze vztahu (19) jako = 0,81 ( 20 3,8) 511,1 = 6707 E kwh. Výpočet potřeby tepla na vv pokrytí tepelné ztráty prostupem podle vztahu (20) provedeme s pomocí Tab. 2. Vychází E = 5, ,8 164,7 = kwh. vp ( ) Po dosazení do vztahu (16) vychází měrná potřeba tepla na vytápění e v = [ ,9 ( ) ] 511, 1 = 35,4 kwh/(m 3.a). Hodnocený objekt tedy splňuje požadavky vyhlášky č. 291/2001 Sb. na měrnou potřebu tepla na vytápění. vz 7 Tento postup musí ovšem použtý výpočetní program podporovat.

8 x U = 1,6 W/(m 2.K) U = 0,3 W/(m 2.K) podsklepení x U = 0,24 W/(m 2.K) R = 1,5 m 2.K/W R = 0,8 m 2.K/W R = 0,3 m 2.K/W U = 1,8 W/(m 2.K) Obr. 3 Schématcký řez a půdorys 1. NP rodnného domu Tab. 2: Vlastnost konstrukcí pro výpočet tepelné ztráty prostupem Konstrukce Plocha Souč. prostupu tepla Čntel tepl. redukce Okna 13,0 m 2 1,6 1,15 Dveře 2,0 m 2 1,8 1,15 Stěny 183,1 m 2 0,30 1,00 Škmá střecha 52,0 m 2 0,24 1,00 Podlaha půdy 43,7 m 2 0,24 0,83 Podlaha na terénu 65,6 m 2 0,60 0,40 Podlaha nad suterénem 21,8 m 2 0,54 0, Výpočet průměrného součntele prostupu tepla podle ČSN a měrné potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN 832 Pro výpočet průměrného součntele prostupu tepla podle ČSN a měrné potřeby tepla podle ČSN EN 832 pro objekt na Obr. 3 použjeme program Energe Okrajové podmínky pro výpočet zadané na prvním zadávacím formulář programu ukazuje Obr. 4. Další vstupní data jsou vdět přehledně na Obr. 5 a Obr. 6. Obr. 4 Okrajové podmínky pro výpočet

9 80% z objemu vytápěné část Pro výpočet měrné potřeby se tyto hodnoty nezadávají. V ostatních případech se zadává reálná hodnota. Ostatní okna (2 východní a 3 jžní) mají stejné parametry jen jný počet a orentac. Zadají se na další formuláře pro okna. Parametry tepelných vazeb není nutné zadávat, protože na formulář pro pops zóny je zvolen přblžný výpočet vlvu vazeb s pomocí U tbm Vlv vntřních záclon Obr. 5 Zadání okenních konstrukcí a konstrukcí v kontaktu s vnějším vzduchem Z výpočtu programem Energe vychází vntřní tepelné zsky E = 3067 kwh a solární zsky vz vp + E vv E =1109 kwh. Potřeba tepla na pokrytí tepelných ztrát je celkem E = kwh. zs

10 Detal záložky Konstrukce na styku s nterérem Detal záložky Konstrukce na styku s exterérem 80% z objemu suterénu stanoveného z vnějších rozměrů Průměrná hloubka suterénu pod celým půdorysem podle vztahu (84) Obr. 6 Zadání konstrukcí v kontaktu se zemnou a nevytápěným prostory Měrná potřeba tepla na vytápění podle ČSN EN 832 stanovená s pomocí programu Energe ční e v = 37,5 kwh/(m 3.a). Hodnocený objekt tedy splňuje požadavky vyhlášky č. 291/2001 Sb. na měrnou potřebu tepla na vytápění. Srovnáme-l výsledky výpočtu podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. a podle ČSN EN 832, vychází měrná potřeba nžší př použtí přblžného vyhláškového postupu (o 5%). Příčnou je v tomto konkrétním případě především přecenění solárních zsků, které vyhláška č. 291/2001 Sb. uvažuje dost hrubým odhadem. Zbývá zmínt se o průměrném součntel prostupu tepla budovy U em, který byl pro hodnocený objekt stanoven programem Energe ve výš 0,46 W/(m 2.K). Budova tedy splňuje požadavek ČSN na průměrný součntel prostupu tepla. Stupeň tepelné náročnost budovy STN ční 92%.

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Cvičení č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav Energetický štítek obálky budovy Stávající a navrhovaný stav Protokol k energetickému štítku obálky budovy Identifikační údaje Druh stavby... Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)... Katastrální území a katastrální

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY v rámci 1. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 Brno-Žabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Tábor 2298/22, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:2768/1 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brnoměsto,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o.

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o. PŘÍSTAVBA KLNKY SV. KLMENTA ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovce, 170 00, Praha 7 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadncový systém S - JTSK Gennet

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 549 Satrapa Jiří Praha Datum tisku: 1.11.213 Zakázka: Mobilhomes 213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele ENERGETICKÉ VÝPOČTY 39 Podklady pro navrhování OS - energetické výpočty Stanovení potřebného výkonu tepelné ztráty [kw] Předběžný výpočet ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění ČSN EN

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi

Více

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (vč. podoblastí podpory C.1 a C.4) 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 3.1.215 Archiv: H19/215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 32631 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 16.11.215 Zakázka: Hlinsko Čerpací stanice.stv Archiv: H966/215 PROTOKOL

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů

Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů Pavel Kopecký, Kamil Staněk, Jan Antonín, ČVUT, Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Tel.: +420 224 354 473, e-mail: pavel.kopecky@fsv.cvut.cz

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Oblast podpory C.2 Snižování

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více