1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty"

Transkript

1 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol bud uvdn stručný přhld njdůlžtějších okrajových podmínk pro vnější vntřní prostřdí Vnější prostřdí Tplota V tplně tchnckých výpočtch s tplota vnějšího prostřdí uplatňuj různým způsobm v závslost na konkrétním typu výpočtu. Základní a njvíc používanou hodnotou j návrhová tplota vnkovního vzduchu v zmním období, ktrá závsí na změpsné poloz a nadmořské výšc hodnocného objktu. Stanoví s z vztahu h 100 θ = θ,100 + θ,, kd θ,100 j základní návrhová tplota vnkovního vzduchu v nadmořské výšc 100 m n. m. v dané tplotní oblast v C, θ,100 j tplotní gradnt v dané tplotní oblast v C a h j nadmořská výška úrovně ±0,00 objktu v m (obvykl tdy nadmořská výška 1. NP). Vypočtná hodnota θ s upravuj vždy směrm dolů na njblžší clé číslo (např. hodnota -12,4 C na -13 C). Rozložní čtyř základních tplotních oblastí na úzmí Čské rpublky ukazuj Obr. 1. Základní návrhová tplota vnkovního vzduchu θ,100 s pro oblast 1 až 4 uvažuj -12 C, -14 C, -16 C a -18 C. Tplotní gradnt θ,100 nabývá hodnot -0,5 C pro oblast 1, -0,3 C pro oblast 2 a -0,2 C pro zbylé dvě oblast. Návrhová vnkovní tplota j samozřjmě tplotou vnkovního vzduchu. Často j ovšm nutné hodnott Obr. 1 Tplotní oblast v zmním období konstrukc v styku s nvytápěným prostory č zmnou. V takových případch s obvykl používají orntační hodnoty tplot uvdné v ČSN a ČSN (Tab. 1 a Tab. 2). Upozornt j třba na to, ž něktré hodnoty mohou být dns jž zastaralé. Například v kotlnách č sklpch mohou být tploty nžší (1) Tab. 1: Tploty v zmně podl ČSN , Tab. H.5 Prostor Tplota př návrhové vnkovní tplotě vyšší nž -15 C nžší nž -15 C Tplota v zmně pod podlahou nbo u sutrénní stěny v hloubc nad 3 m 5 až 10 C (horní hranc platí pro střd rozlhlých podlah, např. u hal) Tplota v zmně u stěny do hloubky 1 m -3 C -6 C Dtto v hloubc 1 až 2 m 0 C -3 C Dtto v hloubc 2 až 3 m 3 C 0 C

2 Tab. 2: Něktré tploty v nvytápěných prostorách podl ČSN , Tab. A.6 Prostor Tplota př návrhové vnkovní tplotě vyšší nž -15 C nžší nž -15 C Místnost sousdící částčně s vytápěným místnostm a částčně s vnějším prostřdím, s vnkovním dvřm 0 C -3 C Vntřní chodby 15 C Sklpy zcla pod trénm 5 až 10 C Sklpy částčně nad trénm větrané 0 C -3 C Kotlny, strojovny 15 až 20 C vzhldm k nžším tchnckým ztrátám kotlů a výraznější tplné zolac v stropních konstrukcích. Stjně tak nžší mohou být tploty pod podlaham a to zvláště u nízkonrgtckých objktů. V případch, kdy j potřbné tplotu v nvytápěném prostoru stanovt přsněj, s vychází z tplné blanc nvytápěného prostoru Φ, (2) t, + Φ v, + Φ = Φ t, + Φ v, kd Φt, a Φv, jsou tplné zsky prostupm a větráním z okolních vytápěných prostorů v W, Φt, a Φv, jsou tplné ztráty prostupm a větráním do xtréru v W a Φ j vntřní zsk tpla v W (např. od osob). Dtalně rozpsaný vztah (2) j uvdn v čl v ČSN Nž s podívám podrobněj na zadávání tplot v zmně, zmňm s jště o tplotě v větrané vrstvě dvouplášťových konstrukcí. Norma ČSN např. přdpokládá, ž v této vrstvě j vždy vyšší tplota nž v xtréru, a to mnmálně o 3 C. Skutčně tomu tak bývá, al přsto s v tplně tchnckých posouzních dvouplášťových konstrukcí přdpokládá, ž tplota vzduchu v větrané vrstvě j v zmním období stjná jako návrhová tplota vnkovního vzduchu. U zadávání tplot v zmně do výpočtu j vlc důlžté, za jakým účlm s výpočt provádí. Pokud hodnotím dtal č konstrukc z hldska povrchových tplot, zadává s přdpokládaná tplota v zmně (typcky 5 C) do hloubky 3 m pod trénm (u npodsklpných objktů) č do hloubky 1 m pod podlahou (j-l podlaha víc nž 2 m pod povrchm trénu). Tplotu v zmně s doporučuj uvažovat stjnou Rozměry pro výpočt povrchových tplot (mn mm) umístění podmínky (5 C) Rozměry pro výpočt tplných toků Obr. 2 Okrajové podmínky v zmně podl ČSN EN ISO jako průměrnou roční tplotu vnějšího vzduchu, ktrá s v běžně obývaných místch v ČR pohybuj zhruba od 3 C do 8 C. Tabulková hodnota 5 C (vz Tab. 1) j tdy dobř použtlná. Pokud hodnotím tplné toky (počítám-l tdy např. lnární čntl prostupu tpla), okrajová podmínka s do zmny vůbc nzadává. Nové vropské výpočtové postupy tuto njstou okrajovou podmínku raděj zcla obcházjí. Na Obr. 2 j pro lustrac naznačno, jak s volí rozměry zmny uvažované v výpočtu dtalu základu v závslost na typu výpočtu. Dalším důlžtým tplotam jsou průměrné měsíční tploty vnějšího vzduchu, ktré jsou nzbytné například pro výpočt roční blanc vodní páry podl ČSN EN ISO nbo pro přsnější výpočt potřby tpla na vytápění podl ČSN EN 832. Tyto hodnoty jsou uvdny pro různé

3 ůěč nadmořské výšky v ČSN v Tab. H.3, lz však použít hodnoty publkované ČHMÚ. Na Obr. 3 j vdět pro lustrac průběh měsíčních tplot vnkovního vzduchu v různých nadmořských výškách v ČR. ní tplota [C] sí m. m 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 200 m n.m. 400 m n.m. 600 m n.m. 800 m n.m m n.m. Pr -5, Měsíc Obr. 3 Průměrné měsíční tploty vnějšího vzduchu v různých nadmořských výškách v ČR Vnkovní tplota [C] 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15, Čas [h] Obr. 4 Dnní průběh tploty vnkovního vzduchu v ltním období podl ČSN V tplně tchnckých výpočtch hodnotících chování místností v ltním období s jště používají dvě další vnkovní tploty. První z nch j průměrná ltní dnní tplota vnkovního vzduchu, ktrá pro ČR ční 20,5 C a ktrá s využj př výpočtu tplné stablty místností v ltním období podl ČSN Druhá j časově závslá tplota vnkovního vzduchu běhm ltního dn, ktrá j potřbná pro výpočt odzvy místnost na tplnou zátěž podl ČSN EN ISO a a ktrou lz nalézt v ČSN v Tab. H.8 (Obr. 4) Rlatvní vlhkost Návrhovou rlatvní vlhkost vnějšího vzduchu lz podl ČSN stanovt z vztahu 93 θ 3153,5 ϕ =, [%] (3) θ 39,17 kd θ j návrhová tplota vnkovního vzduchu v C v rozmzí od -21 C do 25 C. Návrhová rlatvní vlhkost v zmně s uvažuj podl ČSN EN ISO hodnotou 100%.

4 ůěč ů čě Pro výpočty jsou potřbné průměrné měsíční rlatvní vlhkost vnějšího vzduchu. Získat tyto hodnoty z měřní j bohužl podstatně obtížnější nž v případě tplot. Naštěstí jsou průměrné rlatvní vlhkost vnějšího vzduchu pro výsldky tplně tchnckých výpočtů podstatně méně významné nž průměrné měsíční vnkovní tploty. Lz proto bz vlkých rzk stanovt průměrnou měsíční vnkovní rlatvní vlhkost v souladu s ČSN výpočtm z vztahu (3). Na Obr. 5 jsou vdět průměrné měsíční rlatvní vlhkost vnějšího vzduchu pro Prahu spolu s měrným vlhkostm vnějšího vzduchu. Za přpomnutí na tomto místě stojí sc m. m sí ní rlatvní vlhkost [%] Pr Měsíc Rl. vlhkost Měrná vlhkost rná m. m sí ní m vlhkost [g/kg] Obr. 5 Průměrné měsíční rlatvní a měrné vlhkost vnějšího vzduchu pro Prahu obcně známá, al občas zapomínaná skutčnost, ž absolutní vlhkost vnějšího vzduchu j v létě vyšší nž v změ,ačkolv jho rlatvní vlhkost j nžší. Vzduch tdy v létě obsahuj víc vodní páry nž v změ (j rálně vlhčí). Na druhou stranu j vnkovní vzduch v změ blíž stavu svého nasycní. Pr 1.2. Vntřní prostřdí Tplota Tplota vntřního prostřdí s do tplně tchnckých výpočtů zavádí s pomocí dvou vlčn. První vlčnou j návrhová vntřní tplota, ktrá odpovídá výsldné opratvní tplotě v místnost jdná s tdy o hodnotu zahrnující vlv tploty vzduchu a vlv povrchových tplot ohrančujících konstrukcí. V vropských normách s tato tplota označuj také jako tplota suchého tploměru. Základní hodnoty návrhové vntřní tploty uvádí pro různé místnost Tab. I.1 v ČSN a Tab. NA.2 v ČSN EN Toto umístění napovídá něco o hlavním využtí návrhové vntřní tploty zmíněná vlčna s totž používá hlavně př výpočtch souvsjících s tplným ztrátam a potřbou tpla na vytápění. Druhá vlčna návrhová tplota vntřního vzduchu j nzbytná př posuzování stavbních konstrukcí a dtalů. Jdná s vlastně o tplotu vntřního vzduchu bz vlvu sálání z okolních ploch. Obvykl s pro jjí stanovní používá zjdnodušný vztah z ČSN : θ =& θ + θ, [ C] (4) a a kd θ j návrhová vntřní tplota v C (přvzatá např. z ČSN nbo z projktu vytápění) a θa j přrážka podl typu objktu a způsobu vytápění, ktrá s stanoví z Tab. I.2 v ČSN (Tab. 3). Pro přsnější výpočt návrhové tploty vntřního vzduchu lz použít postup uvdný v čl v ČSN Pro výpočty roční blanc vodní páry podl ČSN EN ISO j nutné znát průměrné měsíční hodnoty návrhové tploty vntřního vzduchu. Obvykl s v tomto případě přdpokládá, ž návrhová tplota stanovná z vztahu (4) j konstantní po clý rok. Pozor j ovšm třba dát na místnost, ktré jsou v zmním období vytápěné na tplotu nžší nž 20 C (typcky 10 až 15 C). U těchto místností nlz takto nízkou tplotu vntřního vzduchu použít pro ltní měsíc to by v skutčnost znamnalo, ž tyto místnost budou v ltním období chlazné! Doporučuj s proto v těchto případch průměrnou měsíční návrhovou tplotu vntřního vzduchu v tpljších částch roku odhadm zvýšt.

5 < Tab. 3: Přrážka na vyrovnání rozdílu mz návrhovou vntřní tplotou a tplotou vntřního vzduchu Přrážka θ a [ C] Budova Vytápění Vytápění sálavé Vytápění radátory (např. podlahové konvkční ústřdního topní vytápění) bytová a občanská do roku ,0 1,0 3,0 bytová a občanská od 1975 do ,0 0,5 1,5 bytová a občanská po roc ,6 0,3 0,9 nízkonrgtcká 0 průmyslová s vlm lhkou a lhkou prací 1,0 0,5 1,5 průmyslová s střdně těžkou a těžkou prací 2,0 1,0 3,0 Poznámka: Hodnoty v tabulc platí pro původní objkty. Objkt po rkonstrukc s považuj za novostavbu. Závěrm s jště zmňm o posuzování konstrukcí u vysokých objktů (např. hal), kd j nutné počítat s zvyšováním tploty vntřního vzduchu s stoupající výškou vntřního prostoru. Norma ČSN doporučuj počítat v takových případch s vzstupm návrhové tploty vntřního vzduchu o 0,3 C na každý mtr výšky místnost, počínaj úrovní 1,5 m nad podlahou. Zmíněné zvýšní tploty vzduchu s uplatní pro všchny místnost s světlou výškou nad 5 m Rlatvní vlhkost Správné stanovní rlatvní vlhkost vntřního vzduchu j dost důlžtou součástí každého výpočtu, protož na něm značně závsí výsldné tplně vlhkostní chování konstrukcí. V výpočtch s njčastěj používá tabulková návrhová rlatvní vlhkost vntřního vzduchu, ktrá j pro různé typy místností uvdna v Tab. I.1 v ČSN Obvykl s jdná o hodnotu 50%, ktrá s používá pro všchny běžné prostory s výjmkou prostorů s suchým, vlhkým a mokrým provozy. Pokud s hodnotí větraný prostor s známým zdroj vlhkost, j možné rlatvní vlhkost vntřního vzduchu spočítat. Použít lz například vztah z ČSN EN ISO ϕ p, sat G T + T ϕ = 100 n V 2 100, p, sat [%] (5) kd ϕ j rlatvní vlhkost vnkovního vzduchu v %, p,sat j částčný tlak nasycné vodní páry v vnkovním vzduchu v Pa, G j produkc vodní páry v ntréru v kg/s, n j násobnost výměny vzduchu v 1/s, V j objm vzduchu v ntréru v m 3, T j absolutní tplota vntřního vzduchu v K, T j absolutní tplota vnkovního vzduchu v K a p,sat j částčný tlak nasycné vodní páry v vntřním vzduchu v Pa. Potřbné částčné tlaky nasycné vodní páry lz stanovt z vztahů 17,269 θ 237,3+ θ θ p sat = 610,5 pro 21,875 θ 265,5+ θ θ p sat = 610,5 pro 0 C 0 C. [Pa] (6) Pro výpočt roční blanc vodní páry podl ČSN EN ISO jsou v případě rlatvních vlhkostí nutné jjch průměrné měsíční hodnoty. Tyto hodnoty s stanovují trojím způsobm podl typu hodnocného prostoru: u klmatzovaných místností s rlatvní vlhkost dfnuj pro jdnotlvé měsíc jako známá konstanta

6 ř u místností s známou produkcí vodní páry a výměnou vzduchu (např. př nucném větrání) j možné rlatvní vlhkost pro jdnotlvé měsíc vypočítat z vztahu (5) a končně u běžných přrozně větraných místností s provádí jjch zatřídění do vlhkostních tříd a rlatvní vlhkost vntřního vzduchu s pak násldně stanovuj na základě vlhkost vnějšího vzduchu a přrážky odpovídající příslušné vlhkostní třídě. Podívjm s víc na posldní z možností, protož jd o njtypčtější stuac v bytových a občanských stavbách v ČR. Průměrná rlatvní vlhkost s stanovuj pro každý měsíc z vztahu p, 100 = ϕ sat ϕ + p, [%] (7) 100 p, sat kd p j zvýšní částčného tlaku vodní páry v vntřním vzduchu vlvm vntřního provozu v Pa. Objkty pozmních stavb jsou v ČSN EN ISO rozdělny z hldska svého provozu na pět základních vlhkostních tříd (Tab. 4). Pro každou vlhkostní třídu j dfnována vlhkostní přrážka p závslá na aktuální tplotě vnkovního vzduchu (Obr. 6). Njvyšší přrážka j vždy př njnžších vnkovních tplotách vzhldm k tomu, ž s v těchto podmínkách přdpokládá njnžší větrání. Přrážky jsou samozřjmě jn odborným odhadm, ktrý vychází z obvyklé vlhkost vntřního vzduchu v různých přrozně větraných stavbách v Evropě. Pro posuzování běžných přrozně větraných bytových a občanských stavb s v souladu s ČSN používá vždy 4. vlhkostní třída. V případě méně častých suchých č naopak vlhkých a mokrých provozů s postupuj ndvduálně, obvykl podl projktové dokumntac. Tab. 4: Vlhkostní třídy podl ČSN EN ISO Vlhkostní třída Budova, provoz 1 Sklady a ostatní objkty bz zdrojů vlhkost a bz pobytu osob 2 Kanclář a obchody s nucnou výměnou vzduchu 3 Obytné budovy s malým obsazním osobam 4 Běžné obytné budovy, kuchyně, jídlny 5 Budovy s vlhkým provozm (prádlny, plavcké bazény, sportovní haly atd.) Pokud s počítá rlatvní vlhkost vntřního vzduchu podl vztahu (7), přstává být v průběhu roku konstantní. Lép pak odpovídá skutčným rlatvním vlhkostm v ntrérch stavb bz vzduchotchnky, pro ktré j typcká právě proměnná rlatvní vlhkost vntřního vzduchu (v létě vyšší, v změ nžší). Na Obr. 7 j pro lustrac uvdn charaktrstcký roční průběh rlatvní vlhkost vntřního vzduchu pro různé vlhkostní třídy. Průběhy platí pro Prahu a pro návrhovou tplotu vntřního vzduchu 21 C běhm clého roku. rážka p [Pa] P Tplota vnějšího vzduchu [C] 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Obr. 6 Přrážky p pro vlhkostní třídy podl ČSN EN ISO Jště j třba upozornt, ž ČSN ČSN EN ISO požadují zavést do výpočtu dfuz vodní páry a jjí roční blanc bzpčnostní přrážku 5% k rlatvní vlhkost vntřního vzduchu. Pro běžné bytové a občanské stavby s tdy př těchto výpočtch obvykl použj výsldná hodnota rlatvní

7 vlhkost 55%. Přrážka 5% zohldňuj npřsnost použté výpočtové mtody a kolísání rálných okrajových podmínk. Rlatvní vlhkost [%] třída Pozor ovšm př použtí 2. třída spcalzovaných programů do 40 něktrých z nch s tato přrážka 3. třída 30 nzadává, protož j programy 4. třída přdávají samy automatcky (např třída Tplo). Přrážka 5% s také npoužívá př hodnocní rzka 10 vznku plísní na vntřním povrchu 0 stavbních konstrukcí (tj. př Měsíc ověřní splnění požadavku na njnžší vntřní povrchovou Obr. 7 Roční průběh rlatvní vlhkost vntřního vzduchu tplotu). Požadavk na njnžší vntřní povrchovou tplotu s stanovuj vždy jn pro základní hodnotu rlatvní vlhkost vntřního vzduchu (tj. obvykl pro 50%).

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ RADEK STEUER, HANA KMÍNOVÁ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Izolační matály Modul

Více

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D.

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D. Tplné soustavy v budovách - Výpočt tplného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Ptr Horák, Ph.D. Platnost normy ČSN 060210 - Výpočt tplných ztrát budov při ústřdním vytápění Pozbyla platnost 1.9 2008. ČSN EN 12 831

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie Trivium z optiky 37 6. Fotomtri V přdcházjící kapitol jsm uvdli, ž lktromagntické zářní (a tdy i světlo) přnáší nrgii. V této kapitol si ukážm, jakými vličinami j možno tnto přnos popsat a jak zohldnit

Více

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů REGULACE (pokračování 2) rozvětvné rgulační obvody dvoupolohová rgulac rgulační schémata typických tchnologických aparátů Rozvětvné rgulační obvody dopřdná rgulac obvod s měřním poruchy obvod s pomocnou

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 8 Bc. Pavl Hájk ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavbní, Katdra spciální godézi Názv diplomové prác: Vbudování, zaměřní a výpočt bodového

Více

Příručka pro návrh technických izolací

Příručka pro návrh technických izolací Njšrší nabídka tplných, zvukových a protpožárních zolací Příručka pro návrh tchnckých zolací Včtně vzorových příkladů počítaných programm IsoCal IsoCal výpočtní program pro návrh tchnckých zolací Snžování

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

Výpočet tepelné ztráty budov

Výpočet tepelné ztráty budov Doc Ing Vladmír Jelínek CSc Výpočet tepelné ztráty budov Výpočty tepelných ztrát budov slouží nejčastěj pro stanovení výkonu vytápěcího zařízení, tj výkonu otopné plochy místnost, topného zdroje atd Výpočet

Více

Vzorové příklady aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorové příklady aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) Vzorové příklady aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) (novostavba výpočet návrhových tepelných ztrát, příklad bez výběru OT) MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY ZADÁNÍ BEZ ZÓNOVÁNÍ, BEZ BILANČNÍHO VÝPOČTU NEVYTÁPĚNÝCH

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA Martin Radina a, Ivo Schindlr a, Tomáš Kubina a, Ptr Bílovský a Karl Čmil b Eugniusz Hadasik c a) VŠB Tchnická univrzita Ostrava,

Více

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU Hodnocní tlné bilanc a vaotransirac travního orostu mtodou Bownova oměru návod do raktika z rodukční kologi PřF JU Na základě starších i novějších matriálů uravil a řiravil Jakub Brom V Čských Budějovicích,

Více

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5)

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5) pyromtrm - vrz 01 Úloha č. 11 Měřní tplotní vyzařovací charaktristiky wolframového vlákna žárovky optickým pyromtrm 1) Pomůcky: Měřicí zařízní obsahující zdroj lktrické nrgi, optický pyromtr a žárovku

Více

Obr.1 Schéma tvaru haly a jejího umístění v terénu

Obr.1 Schéma tvaru haly a jejího umístění v terénu Příklad P1.4 - Zatížní větrm Zadání příkladu Stanovt atížní větrm působící na výrobní halu s plochou střchou. Výška haly h= m, šířka b=18m, délka l=7 m. Hala j umístěna v svažitém trénu u hřbn v okolí

Více

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova)

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 5. kapitola 1 5. kapitola: Vysokofrkvnční zsilovač (rozšířná osnova) Čas k studiu: 6 hodin íl: Po prostudování této kapitoly budt umět dfinovat pracovní bod BJT a FET určit funkci VF

Více

Ing. Ondrej Panák, ondrej.panak@upce.cz Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Ing. Ondrej Panák, ondrej.panak@upce.cz Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 1 ěřní barvnosti studijní matriál Ing. Ondrj Panák, ondrj.panak@upc.cz Katdra polygrafi a fotofyziky, Fakulta chmicko-tchnologická, Univrzita Pardubic Úvod Abychom mohli či už subjktivně nbo objktivně

Více

Navrhování osvětlení pro interiérové květiny

Navrhování osvětlení pro interiérové květiny Navrhování osvětlní pro intriérové květiny účinky a užití optického zářní Ing. Stanislav Haš, CSc., Agronrgo, Bc. Luci Fikarová, Mndlova univrzita v Brně, Zahradnická fakulta v Ldnici V článku Osvětlní

Více

D1 - detail ETICS v místě stropu nad částečně vytápěným prostorem - svislý řez. min. d /2 3. Tloušťky d, d, d se stanoví tepelně technickým výpočtem

D1 - detail ETICS v místě stropu nad částečně vytápěným prostorem - svislý řez. min. d /2 3. Tloušťky d, d, d se stanoví tepelně technickým výpočtem D - tal ETICS v místě stropu na částčně vytápěným prostorm - svslý řz řšní ETICS 3 mn. 500 nbo l TT posouzní mn. /2 3 mn. 500 nbo l TT posouzní 2 g 2c mn 30 2 g Prostor s nžší návrhovou vntřní tplotou

Více

TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Základy práce s aplikací. Verze 3.0.0

TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Základy práce s aplikací. Verze 3.0.0 TEPELNÁ TECHNIKA 1D Základy práce s aplikací Verze 3.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 5 2. Spuštění aplikace... 8 2.1. Ze stránek www.stavebni-fyzika.cz... 8 2.2. Z jiné aplikace... 8 3. Princip

Více

LINEÁRNÍ MOTORY. Typ Type Typ. 1.3.1. T y p e L1S L1SK L2SK L3S L3SK LTSK LNS. 1.1. Úvod. v problémech technického rázu : větší rychlost posuvu;

LINEÁRNÍ MOTORY. Typ Type Typ. 1.3.1. T y p e L1S L1SK L2SK L3S L3SK LTSK LNS. 1.1. Úvod. v problémech technického rázu : větší rychlost posuvu; 1. Obcně 1.1. Úvod LINEÁRNÍ MOTORY K vlkému rozvoji výrob a k praktickému uplatnění linárních motorů a pohonů došlo až v posldních dsti ltch,přstož princip jjich konstrukc jsou znám stjně dlouhou dobu

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2007 č. 9 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Lískovcký most nbud uzavřn Doprava v městě Frýdku- -Místku j dlouholtým problémm. Na výstavbu obchvatu

Více

Crawford DS6070B. Typový list výrobku. nafukovací těsnící límec s ISO panelovou představbou. Typový list výrobku Crawford DS6070B

Crawford DS6070B. Typový list výrobku. nafukovací těsnící límec s ISO panelovou představbou. Typový list výrobku Crawford DS6070B cz_2016a.docx 10.01.2016 Strana: 1 / 6 Typový list výrobku nafukovací těsnící límec s ISO panelovou představbou cz_2016a.docx 10.01.2016 Strana: 2 / 6 (SIB) Provedení nafukovacího těsnícího límce má výborné

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM HAVLÍČKOVA 519 BÍLOVICE NAD SVITAVOU zpracovaný podle vyhlášky 78/2013 Sb. ING. HANA KUKLÍNKOVÁ, OPRÁVNĚNÍ MPO Č. 0060 30.11.2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18 Tst studijních přdpokladů (c) 2008 Masarykova univrzita Varianta 18 Vrbální myšlní 1 2 3 4 5 Čský výraz hodinu označuj délku trvání události a lz ho přidat k něktrým čským větám: např. Ptr psal dopis hodinu.

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění FYZKA 3. OČNÍK - magntické pol, ktré s s časm mění Vznik nstacionárního magntického pol: a) npohybující s vodič s časově proměnným proudm b) pohybující s vodič s proudm c) pohybující s prmanntní magnt

Více

- 1 - Druhá přednáška o axiomu jednoty CHYBY NIELSE BOHRA. Ph.M. Kanarev. 1. Úvod

- 1 - Druhá přednáška o axiomu jednoty CHYBY NIELSE BOHRA. Ph.M. Kanarev. 1. Úvod - - Druhá přdnáška o axomu jdnoty 5.0.04. CHYBY NILS BOHRA mal: kanl@mal.ru Ph.M. Kanarv http://kanarv.nnoplaza.nt. Úvod Nyní s pokusím najít zdroj chy Nls Bohra, ktré způsoly chyné přdstavy, týkající

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Črvn 2008 č. 11 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic dmonstrovala na průtahu Mnohalté čkání na obchvat Frýdku-Místku spolu s rozhodnutím soudu,

Více

JT 378 www.whirlpool.com

JT 378 www.whirlpool.com JT 378.hirlpool.com INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí v vaší domácnosti. NESNÍMEJTE OCHRANNÉ KRYTY VSTUPU MIKROVLN umístěné na vnitřní boční straně trouby.

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

Monitorovací systémy imisí

Monitorovací systémy imisí R pr mysl Monitorovací systémy imisí MMS Multiparamtrová monitorovací stanic Monitorované prvky: NOx, CO, CO2, O3, (pvné ástic). Sstava pro monitoring 4 plyn. K dispozici stacionární / mobilní varianta.

Více

PROTOKOL č. 6410/2010

PROTOKOL č. 6410/2010 PROTOKOL č. 6410/2010 Vyšetření vzorku : 23.8.2010-3.9.2010 Vzorek číslo : 14482/2010 Označení vzorku : S1-Ekocentrum Trkmanka-stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicíc Matrice : písek

Více

7. Jaderná a ásticová fyzika

7. Jaderná a ásticová fyzika 7. Jadrná a ásticová fyzika 7.1 Základní vlastnosti atomových jadr 7.1.1 Složní atomových jadr V roc 1903 navrhl anglický fyzik J. J. Thomson první modl atomu, podl ktrého j v clém objmu atomu spojit rozložný

Více

Kapitola 2. Bohrova teorie atomu vodíku

Kapitola 2. Bohrova teorie atomu vodíku Kapitola - - Kapitola Bohrova tori atomu vodíku Obsah:. Klasické modly atomu. Spktrum atomu vodíku.3 Bohrův modl atomu vodíku. Frack-Hrtzův pokus Litratura: [] BEISER A. Úvod do modrí fyziky [] HORÁK Z.,

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD 6.1.1 HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON 4 6.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON 6 6.4 SHRNUTÍ 7 6.5 ŘEŠENÉ

Více

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel Základy větrání stájových objektů Stájové objekty: objekty otevřené skot, ovce, kozy apod. - přístřešky chránící ustájená zvířata pouze před přímým náporem větru, před dešťovým a sněhovým srážkam, v létě

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovní koncntrac Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovt koncntraci iontů Ca 2+ v mg/l v vzorku a určt tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barvného přchodu stanovt bod kvivalnc (hodnota

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ.

POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ. POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ. Ing. Jan Follr, Martin Eyr, Vodárnská akciová spolčnost, a.s. OČEKÁVANÝ CÍLOVÝ STAV NORMY

Více

Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou

Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou Řšní Navrovýc-Stoksovýc rovnc mtodou končnýc prvků Lbor Črmák prosnc 2009 Označní: Abstrakt Txt obsauj klasckou a varační formulac 2D-úloy nstlačtlnéo nstaconárnío proudění, pops prostorové dskrtzac mtodou

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

PENOS ENERGIE ELEKTROMAGNETICKÝM VLNNÍM

PENOS ENERGIE ELEKTROMAGNETICKÝM VLNNÍM PNO NRG LKTROMAGNTCKÝM VLNNÍM lktromagntické vlnní, stjn jako mchanické vlnní, j schopno pnášt nrgii Tuto nrgii popisujm pomocí tzv radiomtrických, rsp fotomtrických vliin Rozdlní vyplývá z jdnoduché úvahy:

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Laboratorní úloha B/1 Stanovní koncntrac složky v roztoku potnciomtrickým měřním Úkol: A. Stanovt potnciomtrickým měřním koncntraci H 2 SO 4 v dodaném vzorku roztoku. Zjistět potnciomtrickým měřním body

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-012397-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-012397-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č. 329, 2154/8 Horní Lomná akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červenec 2015. Strana 1 (celkem

Více

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ KIETICKÁ TEOIE PLYŮ. Cíl a řdoklady - snaží s ysětlit akroskoické choání lynů na základě choání jdnotliých olkul (jjich rychlostí, očtu nárazů na stěnu nádoby, srážk s ostatníi olkulai). Tato tori br úahu

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 8 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město má nabídku na fotbalový arál Tak už j to oficiálně na stol. Spolčnost ArclorMittal Frýdk-Místk,

Více

SilentPET. interiors. interiors

SilentPET. interiors. interiors intriors intriors Naším cílm j být vždy na vrcholu, být jdničkou v svém oboru a nabízt svým zákazníkům ty njkvalitnější služby. Jsm přsvědčni, ž pomocí této stratgi a plněním těch njpřísnějších požadavků

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Michal Dudák Pod texturními vlastnostmi porézních látek se skrývá popis složité porézní struktury. Fyzisorpce dusíku je jedna z nejrozšířenějších metod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

Povinnosti majitelů bytových domů

Povinnosti majitelů bytových domů Povinnosti majitelů bytových domů Většina povinností přechází na majitele objektu, v našem případě bytového domu. Vycházíme z platných předpisů a norem, kde je uvedeno: Elektrická Zákon č. 458/2000 tzv.

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Bobtnání dřeva Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.3 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.2002 Obor: DI Datum vyprac.: 10.12.02 Ročník: 2. Skupina:

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace

A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace Hala Mektec Vzduchotechnika Obsah A) D.1.4.c.1 Technická zpráva, specifikace B) Výkresy D.1..4.c 2 půdorys 1.NP D.1..4.c.3 řezy 1 D.1..4.c.4 řezy 2 D.1..4.c.5 řezy 3 D.1..4.c.6 půdorys 2.NP Technická zpráva

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví

Nejlepší a nejhorší ořechy pro vaše zdraví Njlpí njhorí ořchy pro v zrví Ořchů mám sítky ruhů přsto j n kžý z nás má v svém jílníčku. Díky zrvým tukům, vitmínům minrálům si j oblíbili i profsionální sportovci. Něktré ořchy nám prospívjí víc, jiné

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2011

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2011 Z á p i s z 7. zasdání Zastupitlstva Librckého kraj konaného dn 30. 08. 2011 Přítomno: Omluvni: Ověřovatlé zápisu: Zapisovatlka: 40 člnů zastupitlstva kraj (dl přiložné listiny) Mgr. Václav Horáčk, Ing.

Více

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost radační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou Rev. 1 SÚJB únor 2012 Předmluva Zákon

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Katedra fyziky. Modely atomu. Vypracovala: Berounová Zuzana M-F/SŠ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Katedra fyziky. Modely atomu. Vypracovala: Berounová Zuzana M-F/SŠ Jihočská univrzita v Čských Budějovicích Katdra fyziky Modly atomu Vypracovala: Brounová Zuzana M-F/SŠ Datum: 3. 5. 3 Modly atomu První kvalitativně správnou přdstavu o struktuř hmoty si vytvořili již

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

Příprava teplé vody, návrh a výpočet. Energetické systémy budov I

Příprava teplé vody, návrh a výpočet. Energetické systémy budov I Příprava teplé vody, návrh a výpočet Energetické systémy budov I 1 Zásobníkový ohřívač TV Voda je zahřívána plynem či elektřinou, alternativně výměníkem přenášejícím na vodu teplo přiváděné z jiného zdroje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Datum vytvořní Datum rviz podl nařízní Evropského parlamntu a Rady (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízní Komis (EU) č. 453/200 27. črvnc 204 BEZPEČNOSTNÍ LIST ACT Číslo rviz Číslo vrz ODDÍL : Idntifikac látky/směsi

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Obsah. Plochy ve stavebnictví

Obsah. Plochy ve stavebnictví Plochy ve stavebnictví Č. revize: 7.0 Obsah Obsah... 1 Předmluva... 2 1 Úvod... 3 2 Podlahová plocha obecně... 4 2.1 Výpočet podlahové plochy pro výpočet výměr stavby (nacenění)... 6 2.2 Výpočet podlahové

Více

V těžkých případech zvyšte dávku přípravku na 30g/ m². Pro nosnice v klecovém chovu takové

V těžkých případech zvyšte dávku přípravku na 30g/ m². Pro nosnice v klecovém chovu takové použití Klíčem k efektivní kontrole parazitů je řádné pokrytí napadené oblasti. Ustájení zvířat: Použijte MiteX v dávce 20g/ m², aplikované na pevný povrch, pokud napadení není příliš vysoké. V těžkých

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

A TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - STOLY

A TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - STOLY A TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - STOLY číslo 01L 01P rozměr (cm) šxhlxv + obrázek a) 200x80(110) b) 80x80 c) 80x80 v = 70-80 Pozn.: viz výkres D.1.8 - Pracoviště A 1a a) 200x80(110) b) 80x80 1c 1b popis Stolová

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra mikroelektroniky SEMESTRÁLNÍ PROJEKT X34BPJ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra mikroelektroniky SEMESTRÁLNÍ PROJEKT X34BPJ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katdra mikrolktroniky SEESTRÁLNÍ PROJEKT X34PJ 0 Ptr Koukal X34PJ Pag ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katdra mikrolktroniky Optické

Více

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT:

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT: PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANTA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VSTUPNÍ BYTY UMÍSTĚNÍ STAVBY: Brandýs nad Labem, Pod Hrádkem, č.p. 191 INVESTOR: PROJEKTANT: Město

Více

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks LET 11/12 26 16. 7. 158-0086/82, 158-0087/51 158-0086/10, 158-0087/06 rozkládací s úložným prostorm, š/v/h: 315 x 95 x 216 cm, plocha lůžka 118 x 260 cm, vlký výběr příplatkových potahů. Cna včtně podhlavníků.

Více

Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C,

Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C, PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Rodinné domy na pozemku parc. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany SO01 Objekt A, SO02 Objekt B, SO03 Objekt C, Investor : ing. Luboš Frank Vypracoval : L. Sokolík

Více