Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám"

Transkript

1 Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Oblast podpory C.2 Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Pro účely programu Nová zelená úsporám se rozumí: A. Výpočetní postupy a okrajové podmínky pro výpočet součinitele prostupu tepla neprůsvitných konstrukcí 1. Výpočet součinitele prostupu tepla bude proveden podle ČSN :2005 a ČSN EN ISO 6946: Tepelné odpory při přestupu tepla pro výpočet součinitele prostupu tepla se uvažují pro zimní období podle ČSN :2005. Tabulka 1 Tepelné odpory při přestupu tepla Povrch Konstrukce / povrch Tepelný odpor při přestupu tepla R si, R se [(m 2.K)/W] Vnější jednoplášťová 0,04 dvouplášťová Stejné jako R si Zemina styk se zeminou 0 stěna (horizont. tep. tok) 0,13 Vnitřní střecha (tep. tok vzhůru) 0,10 podlaha (tep. tok dolů) 0,17 Pozn.: Hodnoty platí pro běžnou emisivitu vnitřního povrchu 0,9. Je-li emisivita vnitřního povrchu jiná, lze pro účely výpočtu tepelných toků použít výpočet tepelného odporu při přestupu tepla podle ČSN EN ISO 6946:2008, příloha A. 3. Součinitel prostupu tepla se stanoví bez vlivu zeminy a přilehlých nevytápěných prostor. Přídavné tepelné odpory R u [(m 2.K)/W] se do výpočtu součinitele prostupu tepla nezahrnují. 4. Do tepelného odporu se započítávají pouze ty vrstvy, které jsou účinně chráněny před účinky vlhkostí. U podlah se jedná o vrstvy nad hydroizolací s výjimkou nenasákavých tepelně izolačních materiálů (oblast použití uvádí výrobce v listu Oblast podpory A, C2 1/15 v1.0

2 výrobku) jako jsou např. extrudovaný polystyren, pěnové sklo, apod. U dvouplášťových konstrukcí se započítávají pouze vrstvy vnitřního pláště, tj. vrstvy mezi interiérem a větranou vzduchovou vrstvou. 5. V případě vybraného výrobku z SVT se uvažuje hodnota deklarovaného součinitele tepelné vodivosti λ D uvedená výrobcem (hodnota je uvedena v technických parametrech SVT), není-li výrobek vybrán, uvede se předpokládaná hodnota deklarovaného součinitele tepelné vodivosti, se kterou bude ve výpočtu počítáno a která bude maximální hodnotou deklarovaného součinitele tepelné vodivosti λ D při následném výběru výrobku z SVT. 6. Ve výpočtu součinitele prostupu tepla je uvažováno s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ u [W/(m.K)]. Ta je odvozena z ČSN :2005, tab. A.1, A.2, B.1, C.1 a C.2, dle typu materiálu a předpokládané objemové hmotnosti. U ostatních materiálů neuvedených v ČSN :2005 se postupuje odborným odhadem dle míry vlhkostní nasákavosti materiálu. Standardně se uvažuje s přirážkou 7-10% u nasákavých materiálů (např. minerální vlna) a 3-5% u méně nasákavých materiálů (např. EPS). 7. Zhoršující vlivy opakovaně se vyskytujících tepelně vodivějších konstrukčních (např. dřevěné konstrukce ve vrstvě izolace) a dalších prvků se zohlední pomocí ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti dle ČSN EN ISO 6946:2008, odst. 6.2, a ČSN :2005. Pouze vlivy, které takto zahrnout nelze (např. vliv srážkové vody na obrácené střechy, vliv mechanicky kotvících prvků procházejících tepelně izolační vrstvou, vliv opakujících se kovových prvků apod.), se zohlední ve formě přirážky ΔU [W/(m 2.K)] dle ČSN EN ISO 6946:2008. Tabulka 2 Přirážka součinitele prostupu tepla ΔU Kvalita řešení Přirážka U [W/(m 2.K)] Konstrukce téměř bez tepelných mostů 0,02 Konstrukce s mírnými tepelnými mosty 0,05 Konstrukce s běžnými tepelnými mosty 0,10 Konstrukce s výraznými tepelnými mosty 0,20 Součinitel prostupu tepla dané konstrukce se může vypočítat také pomocí dvourozměrného vedení tepla dle ČSN EN ISO 10211:2009. V případě kombinace zhoršujících vlivů, které lze stanovit dle ČSN EN ISO 6946:2008 a ČSN :2005, a ostatních vlivů opakovaně se vyskytujících tepelně vodivějších prvků, je možné postupovat jedním z následujících postupů: - Pomocí výpočtu dvourozměrného vedení tepla dle ČSN EN ISO 10211:2009. Oblast podpory A, C2 2/15 v1.0

3 - Zhoršující vlivy opakovaně se vyskytujících tepelně vodivějších prvků jednotlivých vrstev konstrukce se určí dle metodiky uvedené v ČSN EN ISO 6946:2008 a ČSN :2005. Nelze-li tuto metodiku pro konkrétní vrstvu konstrukce použít, stanoví se ekvivalentní součinitele tepelné vodivosti této vrstvy dle příslušných technických norem nebo výpočtových metodik, které je nutno uvést. - Zhoršující vlivy opakovaně se vyskytujících tepelně vodivějších prvků jednotlivých vrstev konstrukce se určí dle metodiky uvedené v ČSN EN ISO 6946:2008 a ČSN :2005. Zhoršující se vlivy vrstev konstrukce, kde nelze tuto metodiku použít, se zohlední přirážkou ΔU určenou odborným zhodnocením energetického specialisty (výše přirážky se v tomto případě nemusí shodovat s hodnotami uvedenými v tabulce). 8. Hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce se zkosenými vrstvami, která se použije do výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění E A [kwh/(m 2.rok)] a v případném posouzení splnění podmínek Programu na součinitel tepelné vodivosti, se vypočte dle ČSN EN ISO 6946:2008, příloha C. 9. Výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla neprůsvitných konstrukcí se zaokrouhluje matematicky na tři desetinná místa. V případě žádosti o podporu v oblasti podpory A na památkově chráněnou budovu nebo žádosti o podporu z podoblasti podpory A.1.2 se výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla pro neprůsvitné konstrukce zaokrouhlená na tři desetinná místa porovnává s požadavkem na maximální hodnotu součinitele prostupu tepla pro danou podoblast podpory (0,95/0,85/0,75 násobek doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U rec,20 ), který je zaokrouhlen matematicky na dvě desetinná místa. B. Protokol výpočtu součinitele prostupu tepla obsahuje minimálně: 1. Výčet norem a metodik, podle kterých je výpočet proveden 2. Jméno zpracovatele 3. Datum zpracování výpočtu (den/měsíc/rok) 4. Typ konstrukce / název konstrukce (název je shodný s názvem konstrukce ve výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění) 5. Skladba konstrukce s uvedením stran interiéru a exteriéru ve formě: - Číslo vrstvy - Název vrstvy - Tloušťka vrstvy [m] - Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti λ u [W/(m.K)], nebo Ekvivalentní hodnota součinitele tepelné vodivosti λ ev [W/(m.K)] 6. Okrajové podmínky výpočtu 6.1. Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru R si [(m 2.K)/W] 6.2. Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru R se [(m 2.K)/W] Oblast podpory A, C2 3/15 v1.0

4 7. Přirážku součinitele prostupu tepla ΔU [W/(m 2.K)] 8. Výslednou hodnotu tepelného odporu konstrukce R [(m 2.K)/W] 9. Výslednou hodnotu součinitele prostupu tepla U [W/(m 2.K)] C. Výpočetní postupy a okrajové podmínky pro výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění a průměrného součinitele prostupu tepla. 1. Geometrická charakteristika budovy 1.1. Obálka budovy se uvažuje dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb., 2, písm. t). Obálkou budovy se rozumí soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu Systémová hranice, která určuje plochu obálky budovy, se stanoví z vnějších rozměrů dle ČSN EN ISO 13789:2009 v souladu s vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. - Přečnívající konstrukce nebo jejich části (balkóny, lodžie, atiky, atd.) se do systémové hranice budovy nezahrnují. - Vnější rozměry se měří vždy na rovině vnější hrany poslední vrstvy směrem do exteriéru, která je započitatelná do tepelného odporu konstrukce. - Pokud na posuzovanou budovu navazuje budova sousední (řadové rodinné domy, dvojdomy apod.) se shodným druhem užívání, je stěna tyto budovy oddělující chápána jako stěna vnitřní a její půdorysná plocha až k systémové hranici se zahrnuje do celkové podlahové plochy. Plocha této stěny se nezahrnuje mezi teplosměnné plochy a není součástí plochy obálky budovy. Pokud je takové oddělení dvou navazujících rodinných domů tvořenou stěnou dvojitou, do podlahové plochy posuzovaného domu se započte pouze plocha přiléhající části takové stěny. Pokud navazující budova slouží odlišnému účelu, zvolí se typ budovy a k ní příslušná hodnota vnitřní teploty pro režim vytápění podle TNI :2013, příloha B. Přenos tepla do přiléhajících budov se vypočítá pomocí redukčního činitele b vypočítaného podle ČSN EN ISO 13789:2009: b = (θ i - θ a ) / (θ i - θ e ), kde - θ i je návrhová vnitřní teplota budovy, která je předmětem posudku - θ a návrhová vnitřní teplota přiléhající budovy - θ e návrhová teplota venkovního prostředí Oblast podpory A, C2 4/15 v1.0

5 1.3. Celková energeticky vztažná plocha se uvažuje dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb., 2, písm. r), z vnějších rozměrů dle ČSN EN ISO 13789: Energeticky vztažná plocha schodiště a místností přes více podlaží se započítává jedenkrát v každém vytápěném podlaží. - Redukce energeticky vztažné podlahové plochy u snížených částí místností se neuvažuje Vnitřní objem vzduchu se stanoví podle TNI :2013, B.2.2.2, a to vynásobením světlé výšky podlaží a podlahové plochy stanovené z vnitřních rozměrů podle ČSN EN 13789:2009 (zpravidla odpovídá užitné podlahové ploše). Pro zjednodušení lze uvažovat také podlahovou plochu stanovenou z celkových vnitřních rozměrů podle ČSN EN 13789:2009. V případě místně snížené světlé výšky se postupuje přiměřeně tak, aby vzduchový objem odpovídal co nejlépe skutečnosti Podlahová plocha pro potřeby výpočtu dodané energie ve vztahu k měrným parametrům vyjádřeným k podlahové ploše např. pro stanovení měrných tepelných zisků z vybavení, od osob, či pro stanovení obsazenosti budovy atd. se stanoví podle TNI :2013, odst. B.2.2.1, z celkových vnitřních rozměrů podle ČSN EN ISO 13789: Redukce celkové vnitřní podlahové plochy se u snížených částí místností neuvažuje. - Celková vnitřní podlahová plocha schodiště a místností přes více podlaží se započítává jedenkrát v každém vytápěném podlaží. 2. Zónování budovy 2.1. Rodinný dům se zpravidla uvažuje jako jednozónový model s okrajovými podmínkami Rodinný dům obytné prostory dle TNI :2013 pro měsíční krok výpočtu. Pro zónování energetického modelu dále platí následující: - Nevytápěné a temperované prostory jako jsou oddělené skladové prostory, verandy, zimní zahrady, schodiště ať už přímo nebo nepřímo vytápěné šířením tepla prostupem a výměnou vzduchu ze sousedních vytápěných prostor se uvažují jako vytápěný prostor uvnitř systémové hranice v případě, že v těchto prostorech nedochází k významné výměně venkovního vzduchu a že převažující nebo shodná plocha obálky tohoto temperovaného prostoru sousedí s vytápěným prostorem budovy. V opačném případě se takové prostory uvažují jako nevytápěný prostor vně systémové hranice nebo se mohou uvažovat jako venkovní prostředí. Oblast podpory A, C2 5/15 v1.0

6 - Garáže a sklepní prostory se uvažují jako nevytápěný prostor nebo jako venkovní prostředí. - V případě, že konstrukce nevytápěné půdy na rozhraní půda - exteriér je bez souvislé vzduchotěsné vrstvy (pojistná hydroizolační fólie a střešní krytina se jako tato vrstva neuvažuje), prostor se vždy uvažuje jako venkovní prostředí. Nevytápěná půda tvořená konstrukcemi na rozhraní půda - exteriér se souvislou vzduchotěsnou vrstvou se uvažuje jako sousední nevytápěný prostor nebo jako venkovní prostředí Postup výpočtu přenosu tepelných toků stavebními prvky přilehlých nevytápěných prostorů se stanoví podle ČSN EN ISO 13789:2009. Použití součinitele b podle ČSN :2005, tab. F.2 se nepřipouští. - Pozn.: Intenzita výměny vzduchu se pro objemový tok vzduchu mezi vytápěným a nevytápěným prostorem uvažuje rovna nule a mezi nevytápěným prostorem a venkovním prostředím hodnotou v souladu s ČSN EN ISO 13789:2009, tab Postup výpočtu přenosu tepelných toků stavebními prvky přilehlými k zemině (podlaha na zemině, zvýšená podlaha, podlaha do částečně či zcela nevytápěného suterénu) se stanoví podle ČSN EN ISO 13370:2009. Použití součinitele b podle ČSN :2005, tab. F.2 se nepřipouští. Postup pomocí součinitele teplotní redukce b, stanovený podle ČSN :2005, Příloha H, odst. H.2.2 na základě návrhových teplot lze použít pouze v případech, kde ČSN EN ISO 13370:2009 nestanovuje postup výpočtu Způsob výpočtu a zónování při zachování účelu místnosti je vždy shodný při výpočtu stavů před i po realizaci opatření, která jsou předmětem dotace Specifický postup při rozšiřování celkové energeticky vztažné plochy, tedy v případě nástaveb, přístaveb a vestaveb je popsán ve Směrnici MŽP č. 9/2013, Příloze č. II/2 - Pravidla a podmínky poskytování. 3. Okrajové podmínky Okrajové podmínky, které vstupují do výpočtu se uvažují dle TNI : Klimatická data - Pro výpočet celkové dodané energie do budovy s měsíčním krokem výpočtu se použijí klimatická data uvedena v TNI :2013, příloha C Klimatická data pro výpočet energetické náročnosti budov Vnitřní tepelná kapacita - Vnitřní tepelná kapacita se uvažuje podle ČSN EN ISO 13790: 2008, odstavec 12, tabulka 12. Oblast podpory A, C2 6/15 v1.0

7 3.3. Parametry pro vytápění a chlazení Vytápění - Návrhová vnitřní teplota pro měsíční krok výpočtu se stanovuje pro režim vytápění podle tab. B.2, pro typ zóny Rodinný dům obytné prostory hodnotou 20 C. - Vliv přerušovaného nebo redukovaného vytápění se nezohledňuje Chlazení - Uvažuje se pouze při předpokladu užívání systému chlazení. - Návrhová vnitřní teplota pro měsíční krok výpočtu se stanoví pro režim chlazení podle tab. B.2, pro typ zóny Rodinný dům obytné prostory hodnotou 22 C Vnitřní tepelné zisky Měrné tepelné zisky od osob - Uvažují se podle TNI :2013, tab. B.4, pro typ zóny Rodinný dům obytné prostory hodnotou 1,5 W/m2 při časovém podílu 70% přítomnosti osob Měrné tepelné zisky z vybavení - Uvažují se podle TNI :2013, tab. B.4, pro typ zóny Rodinný dům obytné prostory hodnotou 3 W/m2 při časovém podílu 20% doby provozu Měrné tepelné zisky z osvětlení 3.5. Větrání - Doba využití denního světla t D = 900 h. - Doba využití bez denního světla t N = 600 h. - Osvětlenost se uvažuje jednotně 90 lx. - Účinnost osvětlení se uvažuje jednotně 15 %. - Příkon osvětlení se uvažuje 0,05 W/(m 2.lx) podle vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti. - Činitel závislosti na denním světle se uvažuje 1,0 podle vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti Přirozené větrání - Uvažuje se podle TNI :2013, tab. B.3, pro typ zóny Rodinný dům obytné prostory hodnotou intenzity větrání 0,3 1/h Nucené větrání - Objemový tok větracího vzduchu se stanovuje podle TNI :2013, tab. B.3, pro typ zóny Rodinný dům obytné prostory hodnotou intenzity větrání 0,3 1/h. Podíl časového úseku s nuceným větráním se uvažuje 17 Oblast podpory A, C2 7/15 v1.0

8 h/den z 24 h/den. Zbylý časový úsek je možné uvažovat bez výměny vzduchu nebo dle projektového předpokladu. - Účinnost zpětného získávání tepla se stanoví podle TNI :2013, tab. A.60 dle typu systému. - Průvzdušnost obálky budovy n 50 [1/h] se stanoví podle tabulky 3. Tabulka 3 Uvažovaní intenzity výměny vzduchu n 50 podle stavu budovy Posuzovaný stav budovy Budova po komplexní sanaci obvodového pláště a střechy včetně výměny oken a vstupních dveří Výměna všech oken a vstupních dveří, obvodový plášť bez úprav Uvažovaná intenzita výměny vzduchu n 50 [1/h] 2,5 c) 3,0 b) a), b) Výměna některých oken, obvodový plášť bez úprav 3 až 4,5 Budova po zateplení obvodového pláště a střechy, okna i vstupní dveře bez úprav 4,0 Budova v původním stavu, bez úprav 4,5 Zkouška průvzdušnosti proběhla (musí být doloženo příslušným protokolem o měření průvzdušnosti uvedeného na stránkách Programu) Přednostně se zadá naměřená hodnota Pozn.: a) Hodnota se stanoví interpolací mezi oběma uvedenými krajními hodnotami podle podílu ploch vyměněných oken. b) Hodnoty platí při odborném zabudování oken s těsněnou funkční spárou a celoobvodovým kováním. V ostatních případech, například při repasi oken (výměna zasklení a oprava rámů), se uvažuje hodnota 4,5 1/h. c) Hodnoty platí při odborném zabudování oken s těsněnou funkční spárou a celoobvodovým kováním. V ostatních případech, například při repasi oken (výměna zasklení a oprava rámů), se uvažuje hodnota 4,0 1/h. - Součinitel větrné expozice a součinitel vlivu vztlaku se uvažují jednotně hodnotami e = 0,01 a f = 20 podle ČSN EN ISO 13789: Zadávání neprůsvitných konstrukcí 4.1. Pojmenování konstrukce - Zadávané konstrukce budou mít shodné označení s označením konstrukcí ve výpočtu součinitele prostupu tepla Součinitel prostupu tepla - Hodnota součinitele prostupu tepla se zadává na tři desetinná místa. Oblast podpory A, C2 8/15 v1.0

9 4.3. Zadání konstrukce podlahy na terénu - Hodnota součinitele prostupu tepla podlahy na terénu ve stavu před provedením podporovaných opatření se vypočítá dle skladby konstrukce uvedené v příslušné části původní projektové dokumentace ověřené příslušným stavebním úřadem. V případě, že původní projektová dokumentace ověřená příslušným stavebním úřadem není k dispozici, použijí se hodnoty součinitele prostupu tepla uvedené v tabulce 4. Tabulka 4 Uvažování součinitele prostupu tepla podlahy na terénu ve stavu před provedením opatření Doba výstavby Součinitel prostupu tepla [W/(m 2.K)] Tepelný odpor [(m 2.K)/W] Do roku ,00 0, ,46 0, /1994 1,08 0,75 5/ /2002 1,03 0,80 11/2002-4/2007 0,60 1, Lineární tepelné vazby se zahrnují pomocí Průměrného vlivu tepelných vazeb U em [W/(m 2 K)] uvedeného v tabulce 5. - Hodnota je definována v ČSN :2005, čl. H.2.3 jako průměrný vliv tepelných vazeb mezi ochlazovanými konstrukcemi na systémové hranici budovy. Tabulka 5 Přirážka na vliv tepelných vazeb ΔU em Kvalita řešení Uvažované U em [W/(m 2.K)] Poznámka Vyšší 0,02 Je zajištěna souvislost vrstev ve všech napojeních, převážně v neztenčené tloušťce, podle nejlépe dostupných technických možností. Obvyklý projektový předpoklad novostaveb. Střední 0,05 Je zajištěna souvislost tepelně izolačních vrstev ve všech napojeních převážně v neztenčené tloušťce. Nízká 0,1 Není zajištěna souvislost tepelně izolačních vrstev ve všech napojeních Přesného zadání pomocí bodových a lineárních činitelů prostupu tepla Oblast podpory A, C2 9/15 v1.0

10 - Hodnota se stanoví podle ČSN :2005, příloha B.7 nebo z katalogu tepelných mostů, avšak daný detail musí ve všech parametrech odpovídat skutečnosti. Tento postup je povinný i v případě zadání menší přirážky průměrného vlivu tepelných vazeb než U em = 0,02 W/(m 2.K). Do výpočtu musí být zahrnuty všechny důležité lineární tepelné vazby, které budova obsahuje. Musí však obsahovat minimálně tyto vazby dle typu budovy: - nároží obvodové stěny - napojení obvodové stěny u základu - napojení obvodové stěny na plochou střechu (atika) - napojení obvodové stěny na šikmou střechu (u pozednice) - napojení štítové stěny na šikmou střechu - napojení šikmé střechy na kleštiny (případně napojení šikmé střechy v hřebeni - ostění okna - nadpraží okna - parapet okna - ostění dveří (pokud je stejné osazení jako u oken, lze uvažovat s hodnotami pro okno) - nadpraží dveří (pokud je stejné osazení jako u oken, lze uvažovat s hodnotami pro okno) - práh dveří (pokud je stejné osazení jako u oken, lze uvažovat s hodnotami pro okno). 5. Zadávání průsvitných konstrukcí 5.1. Plocha výplní otvorů - Plocha výplně otvoru se odvozuje od nejmenších světlých rozměrů daného stavebního otvoru v neprůsvitné nosné konstrukci Korekční činitel rámu F F - Podíl rámu se může u oken uvažovat: jednotně hodnotou 30% pro jednokřídlé okno, u ostatních typů výplní se hodnota vypočítá přesně jako podíl plochy rámu k celkové ploše výplně otvoru anebo přesněji pro jednotlivé výplně otvoru zvlášť jako podíl plochy rámu k celkové ploše výplně otvoru. - V případě přesného výpočtu podílu plochy rámu k celkové ploše výplně otvoru bude tento výpočet doložen v energetickém posudku. - V případě vybraného výrobku z SVT se pro přesnější výpočet korekčního činitele rámu uvažují rozměry rámu uvedené výrobcem (hodnota je uvedena Oblast podpory A, C2 10/15 v1.0

11 v technických parametrech SVT), není-li výrobek vybrán, uvedou se předpokládané rozměry rámu, se kterými bude ve výpočtu počítáno a které budou maximálními rozměry rámu při následném výběru výrobku z SVT Celkový činitel prostupu solární energie g - U stávajícího stavu se uvažuje podle ČSN EN ISO 13790:2009, tab. H.1. Tabulka 6 Celkový činitel prostupu solární energie g podle ČSN EN ISO :2009, tab.h.1 Typ zasklení Koeficient solární propustnosti g Jednoduché zasklení 0,85 Dvojité zasklení 0,75 Dvojité zasklení se selektivní vrstvou (standardní izolační dvojsklo) 0,67 Trojité zasklení 0,70 Trojité zasklení se dvěma selektivními vrstvami (standardní izolační trojsklo) 0,50 - U navrhovaného stavu se v případě výměny výplní otvorů u již vybraného výrobku z SVT uvažuje hodnota uvedená výrobcem (hodnota je uvedena v technických parametrech SVT), není-li výrobek vybrán, uvede se předpokládaná hodnota celkového činitele prostupu solární energie, se kterou bude ve výpočtu počítáno a která bude minimální hodnotou celkového činitele prostupu solární energie při následném výběru výrobku z SVT. - U stavu po realizaci se v případě výměny výplní otvorů zadávají hodnoty uvedené výrobcem (hodnota je uvedena v technických parametrech SVT) Korekční činitel stínění Fsh - Úhel stínění se uvažuje od roviny zasklení. - Stínění vlastní budovou (ostění, nadpraží, nadokenní markýzy, boční žebra atd.) a dále stínění jinými budovami a ostatními překážkami se stanovuje: Co nejblíže skutečnosti výpočtem podle ČSN EN ISO 13790:2009, přílohy G5. Tento výpočet bude doložen v energetickém posudku. V případě, kdy je sousední pozemek bez zástavby a je zde předpoklad nové výstavby (např. dle územního plánu), uvažuje se na daném sousedním pozemku shodná budova jako posuzovaná a umístěná dle stávajícího regulačního plánu nebo v minimální vzdálenosti od posuzovaného pozemku stanovené obecnými požadavky na umisťování Oblast podpory A, C2 11/15 v1.0

12 staveb dle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Zjednodušeně podle tabulky 7. Tabulka 7 Zjednodušené uvažování korekčního činitele stínění Fsh Okna a prosklené plochy v nejnižším nadzemním podlaží F sh = 0,6 Okna a prosklené plochy v ostatních vyšších nadzemních podlažích F sh = 0, Součinitel prostupu tepla Stávající výplně otvoru - Uvažují se typické hodnoty součinitele prostupu tepla oken U W dle ČSN :2005, tab. D.1 a D.2 dle typu výplně otvoru. - Pro již vyměněná stávající okna s tepelně izolačním dvojsklem se uvažuje hodnota 1,5 W/(m 2.K) a pro tepelně izolační dveřní výplň hodnota 1,7 W/(m 2.K) pokud nelze doložit jinak (např. faktury s uvedením technických parametrů k danému typu výplně, atd Nové výplně otvoru - Hodnota součinitele prostupu tepla výplní otvorů se může uvažovat jednotně pro stanovený rozměr anebo se přesněji vypočítají pro jednotlivé výplně otvoru zvlášť. - Součinitel prostupu tepla výplně otvoru se vypočítá postupem podle ČSN EN ISO :2007 a ČSN EN ISO :2012 při zadání rozměrů rámu, součinitele prostupu tepla zasklení/výplně, součinitele prostupu tepla rámu, lineárního činitele prostupu tepla a se zaokrouhlením na dvě platné číslice. - V případě vybraného výrobku z SVT se pro výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů uvažují parametry uvedené výrobcem (hodnoty jsou uvedeny v technických parametrech SVT), není-li výrobek vybrán, uvedou se předpokládané parametry výplně otvoru, se kterými bude ve výpočtu počítáno a které budou maximálními hodnotami při následném výběru výrobku z SVT. - Požadavek na součinitel prostupu tepla výplní otvorů se porovnává s hodnotou vypočítanou postupem podle ČSN EN ISO :2007 a ČSN EN ISO :2012, stanovenou pro: okno nebo balkonové dveře pro rozměr x mm; šikmá výplň otvoru se sklonem do 45 pro rozměr x mm; Oblast podpory A, C2 12/15 v1.0

13 dveřní výplň otvoru pro rozměr x mm. - U lehkých obvodových plášťů se výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla U cw stanovuje dle ČSN EN ISO 12631:2013 přes charakteristický výsek. 6. Průměrný součinitel prostupu tepla 6.1. Průměrný součinitel prostupu tepla dané budovy - Hodnota se vypočítá v souladu s ČSN :2005 a výše uvedenými postupy. - Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla se zaokrouhluje matematicky na dvě desetinná místa Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy - Hodnota se vypočítá pouze pro návrhový stav a to v souladu s vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, příloha č Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla a její poměr se zaokrouhluje matematicky na dvě desetinná místa. - Normové požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U N,j se uvažují podle typu konstrukce dle ČSN :2011, tab. 3. D. Protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění a průměrného součinitele prostupu tepla: 1) Výčet norem, podle kterých je výpočet proveden 2) Jméno zpracovatele 3) Datum zpracování výpočtu (den/měsíc/rok) 4) Okrajové klimatické podmínky - počet dnů v měsíci - teplotu exteriéru [ C] - množství slunečního záření [MJ/m 2 nebo kwh/m 2 ] 5) Počet zón v budově 6) Celková energeticky vztažná plocha [m 2 ] 7) Podlahová plocha z celkových vnitřních rozměrů pro potřeby výpočtu dodané energie ve vztahu k měrným parametrům vyjádřeným k podlahové ploše [m 2 ] 8) Vnitřní návrhové teploty [ C] 9) Vnitřní tepelná kapacita [kj/(m 2.K)] 10) Vnitřní tepelné zisky - od osob měrné tepelné zisky [W/m 2 ], časový podíl [%] Oblast podpory A, C2 13/15 v1.0

14 - z vybavení měrné tepelné zisky [W/m 2 ], časový podíl [%] - z osvětlení osvětlenost [lx], účinnost osvětlení [%], příkon osvětlení [W/(m 2.lx)], roční doba využití osvětlení ve dne/v noci [h] 11) Vnitřní objem vzduchu v zóně [m 3 ] 12) Typ větrání (přirozené/nucené) - přirozené o násobnost výměny vzduchu [1/h] - nucené o objemový tok vzduchu [m 3 ] o násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50Pa [m 3 /h] o součinitel větrné expozice - e [-] o součinitel větrné expozice - f [-] o účinnost zpětného získávání tepla [%] 13) Vypsání neprůsvitných konstrukcí s uvedením - plocha dané konstrukce [m 2 ] - součinitel prostupu tepla [W/(m 2.K)] - normový požadovaný součinitel prostupu tepla U N,j dané konstrukce - korekční činitel b [-] - tepelný tok prostupem [W/K] 14) Vypsání nevytápěných prostorů s uvedením - název nevytápěného prostoru - objem vzduchu [m 3 ] - násobnosti výměny vzduchu [1/h] - Vypsání konstrukcí na rozhraní vytápěného a nevytápěného prostoru s uvedením plochy dané konstrukce [m 2 ] a součinitel prostupu tepla [W/(m 2.K)] - normový požadovaný součinitel prostupu tepla U N,j dané konstrukce - Vypsání konstrukcí na rozhraní nevytápěného prostoru a exteriéru s uvedením plochy dané konstrukce [m 2 ] a součinitel prostupu tepla [W/(m 2.K)] - Měrný tepelný tok mezi vytápěným a nevytápěným prostorem [W/K] - Měrný tepelný tok mezi nevytápěným prostorem a vnějším prostředím [W/K] - Redukční činitel b podle ČSN EN ISO :2009 [-] - Tepelný tok prostupem nevytápěného prostoru [W/K] 15) Vypsání konstrukcí ve styku se zeminou s uvedením - název konstrukce - typ konstrukce - všechny vstupní informace potřebné k výpočtu daného typu konstrukce podle ČSN EN : normový požadovaný součinitel prostupu tepla U N,j dané konstrukce - ustálený tepelný tok zeminou [W/K] Oblast podpory A, C2 14/15 v1.0

15 16) Vypsání průsvitných konstrukcí s uvedením - orientace - plocha dané konstrukce [m 2 ] - součinitel prostupu tepla [W/(m 2.K)] - normový požadovaný součinitel prostupu tepla U N,j dané konstrukce - korekční činitel b [-] - celkový činitel prostupu solární energie [-] - korekční činitel rámu [-] - korekční činitel stínění [-] 17) Lineární a bodové tepelné vazby [W/(m 2.K)] 18) Celkové tepelné ztráty po měsíci [GJ] anebo[kwh] 19) Celkové solární zisky po měsíci [GJ] anebo [kwh] 20) Celkové vnitřní tepelné zisky po měsíci [GJ] anebo [kwh] 21) Celkové tepelné zisky po měsíci[gj] anebo [kwh] 22) Využití tepelných zisků [-] 23) Potřeba tepla na vytápění po měsíci [GJ] anebo [kwh] 24) Měrná roční potřeba tepla na vytápění [kwh/m 2.rok] zaokrouhlena matematicky na celé číslo 25) Celkový tepelný tok prostupem obálky budovy [W/K] 26) Celková plocha obálky budovy [m 2 ] 27) Faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 28) Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy [W/(m 2.K)] zaokrouhlený matematicky na dvě desetinná místa 29) Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy [W/(m 2.K)] zaokrouhlená matematicky na dvě desetinná místa Oblast podpory A, C2 15/15 v1.0

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY v rámci 1. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi

Více

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Pro účely programu

Více

BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram NZÚ BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Oblast podpory B Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 4 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz volba modelu pro výpočet vícerozměrného vedení tepla Lineární a bodový tepelný most Lineární

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ Návrhový stav Způsob výpočtu SFŽP ČR NZÚ Nová zelená úsporám Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Prakšice, Prakšice,

Více

Předmět VYT ,

Předmět VYT , Předmět VYT 216 1085, 216 2114 Podmínky získání zápočtu: 75 % docházka na cvičení (7 cvičení = minimálně 5 účastí) Konzultační hodiny: po dohodě Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Místnost č. 215 Fakulta strojní,

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit 1. Energetický štítek obálky budovy 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB 3. Energetický audit Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB ENB obsahuje informace o

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3 Zadání P7 (Konzultace č. 2) a P8 P7 Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce P8 Prostup

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura, podmínky zápočtu Zadání, protokoly Součinitel prostupu tepla U, teplotní

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov 09/2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov, Thákurova 7,166 29

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, 625 00 Brno Brno ČERVENEC 2009

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Energetický audit budov Seminář č. 4 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Výpočet energetické náročnosti budovy Program ENERGIE je určen

Více

Autor: Ing. Martin Varga

Autor: Ing. Martin Varga Redukční faktor "b" při výpočtu potřeby tepla na vytápění část 1 24. 2. 2016 Autor: Ing. Martin Varga Tento příspěvek blíže vysvětluje, jaký vliv má použitý výpočetní postup na stanovení potřeby tepla

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností B Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit! ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství. BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura: Studijní opory: BH10 Tepelná technika budov Normy: ČSN 73 0540 Tepelná

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU PROTOKOL Z VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ PROGRAMU ENERGETIKA NA POTŘEBU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ DLE ČSN EN 15 265. SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU Testována byla zkušební verze programu ENERGETIKA 3.0.0 z 2Q

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Zpracovatel: Rodinný dům Vodňanského č.p. 2249, 253 80 Hostivice JUDr. Farouk Azab a Ing. arch. Amal Azabová Ing. Lada

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) Vzorový příklad 005b* aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) (novostavba výpočet návrhových tepelných ztrát, příklad s výběrem OT) MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY ZADÁNÍ SE ZÓNOVÁNÍM, S BILANČNÍM VÝPOČTEM NEVYTÁPĚNÝCH

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2)

Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) Vzorový příklad 005b aplikace Energetika Rodinný dům (typ RD 2) (novostavba výpočet návrhových tepelných ztrát, příklad s výběrem OT) MODUL TEPELNÉ ZTRÁTY ZADÁNÍ SE ZÓNOVÁNÍM, S BILANČNÍM VÝPOČTEM NEVYTÁPĚNÝCH

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN Základy vytápění (2161596) 2. Tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831-1 19. 10. 2018 Ing. Jindřich Boháč ČSN EN 12 831-1 ČSN EN 12 831-1 Energetická náročnost budov Výpočet tepelného výkonu Část 1: Tepelný výkon

Více

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele

ENERGETICKÉ VÝPOČTY. 125ESB1,ESBB 2011/2012 prof.karel Kabele ENERGETICKÉ VÝPOČTY 39 Podklady pro navrhování OS - energetické výpočty Stanovení potřebného výkonu tepelné ztráty [kw] Předběžný výpočet ČSN O60210 Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění ČSN EN

Více

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný

kde U součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2 K] Rsi vnitřní tepelný odpor při přestupu tepla (internal) [W/m2 K] Rse vnější tepelný VYTÁPĚNÍ - cvičení č. Výpočet tepelných ztrát Ing. Roman Vavřička Vavřička,, Ph.D Ph.D.. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@ Roman.Vavricka @fs.cvut.cz neprůsvitné části

Více

ICS Listopad 2005

ICS Listopad 2005 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91. 120. 10 Listopad 2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN 73 0540-3 Thermal protection of buildings - Part 3: Design value quantities La protection

Více

1.2. Postup výpočtu. d R =, [m 2.K/W] (6)

1.2. Postup výpočtu. d R =, [m 2.K/W] (6) 1. Součinitel prostupu tepla Součinitel prostupu tepla a tepelný odpor jsou základními veličinami charakterizujícími tepelně izolační vlastnosti stavebních konstrukcí. 1.1. Požadavky Požadavky na součinitel

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 A.1 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ B. ENERGETICKÝ POSUDEK a) Průvodní zpráva včetně Závěru a posouzení výsledků b) Protokol výpočtů součinitelů prostupu

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Katalog konstrukčních detailů oken SONG

Katalog konstrukčních detailů oken SONG Katalog konstrukčních detailů oken SONG Květen 2018 Ing. Vítězslav Calta Ing. Michal Bureš, Ph.D. Stránka 1 z 4 Úvod Tento katalog je vznikl za podpory programu TAČR TH01021120 ve spolupráci ČVUT UCEEB

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z TEPELNÉ IZOLACE EPS, PIR, PF Název DEKPERIMETER 200 DEKPERIMETER SD 150 DEKPERIMETER PV- NR75 TOPDEK 022 PIR DEKPIR FLOOR 022 Kingspan Kooltherm K5 Charakteristika Tepelněizolační desky z EPS s uzavřenou

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Objednatel: Client: ENBRA, a.s. Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno IČ: 440 15 844 CEVRE Consultants,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 3 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz Bilanci lze sestavit pro krátký nebo dlouhý časový úsek odlišná využitelnost (proměňujících

Více

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

Prezentace: Martin Varga   SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE Prezentace: Martin Varga www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE Co to je činitel teplotní redukce b? Činitel teplotní redukce b je bezrozměrná hodnota, pomocí které se zohledňuje

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Co je průměrný součinitel prostupu tepla - Uem [W/m2K]

Co je průměrný součinitel prostupu tepla - Uem [W/m2K] Problematika stanovení Uem u vícezónových budov (podněty k vyhlášce o ENB č. 78 /2013 část 1) 3. 5. 2016 Autor: Ing. Martin Varga Zásady výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy (Uem)

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH 1. ŮVOD 2. PROJEKT REKONSTRUKCE 3. PROJEKT NOVOSTAVBY

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU

NÁVRH STANDARTU REVITALIZACE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ČVUT V PRAZE, FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV STAVITELSTVÍ II. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST OBNOVY VYBRANÝCH HISTORICKÝCH BUDOV 20. STOLETÍ. SGS14/160/OHK1/2T/15 ENERGETICAL EFFICIENCY OF RENEWAL

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav Energetický štítek obálky budovy Stávající a navrhovaný stav Protokol k energetickému štítku obálky budovy Identifikační údaje Druh stavby... Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)... Katastrální území a katastrální

Více

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (vč. podoblastí podpory C.1 a C.4) 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Zařazení budovy do kategorie (A, B,, G) Pojem referenční budova Referenční budova je výpočtově definovaná budova: - téhož

Více

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více