PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004

2 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských zemích...3 Referenční dokumenty k inovacím mezníky pro inovační politiku EU...3 Přehled inovačních politik jednotlivých zemí...5 CC6...5 Česká republika...5 Estonsko...6 Kypr...8 Maďarsko...9 Polsko...11 Slovinsko...13 CC Litva...15 Lotyšsko...16 Malta...19 Slovensko...20 EU Belgie...21 Dánsko...22 Finsko...23 Francie...27 Nizozemí...29 Irsko...31 Itálie...33 Lucembursko...35 Německo...35 Portugalsko...37 Rakousko...38 Řecko...40 Španělsko...42 Švédsko...42 Velká Británie...44 Srovnání inovačních politik / systémů...46 Noví členové EU...46 EU15 - shrnutí...48 Závěry a doporučení pro ČR...58 Použité zdroje

3 Tato studie vznikla v rámci výzkumného záměru Strategické studie pro výzkum a vývoj, podporovaného grantem MŠMT. Autoři souhlasí s využitím dat v této studii obsažených s podmínkou citace zdroje v následujícím tvaru: Zdeněk Hejda, Kristina Kadlečíková a Karel Klusáček: Přehled inovačních politik států Evropské unie, studie Technologického centra AV ČR, Praha, říjen

4 ÚVOD Počínaje oficiálním dokumentem o inovacích (Green Paper) z roku 1995 EU klade stále větší důraz na inovace jako hlavní prostředek ke zvýšení konkurenceschopnosti. Tento proces vyvrcholil Lisabonskou radou v březnu 2000, která vyhlásila cíl, dle kterého se Evropská unie má stát do roku 2010 nejdynamičtější světovou znalostně orientovanou ekonomikou -ekonomikou schopnou udržitelného rozvoje s větším počtem kvalitnějších pracovních míst a větší sociální soudržností. CO TO JSOU INOVACE? Inovace znamenají úspěšné využívání nových myšlenek a představují životně důležitou složkou konkurenceschopnosti, produktivity a společenského přínosu podniků a organizací. [8] Inovace znamenají úspěšné využívání nových myšlenek v jakémkoliv prostředí; mohou představovat např. změnu každodenního výrobního procesu a vytvoření nového produktu nebo objevení nového léku na srdeční choroby. Inovace je postoj, stav mysli a tvůrčí proces, stejně jako určitá úloha nebo čin. Inovace jsou rozmanité a vše prostupující. Nejsou založeny pouze na vědě a výzkumu nebo dokonce jen na podnikatelských schopnostech. Zahrnují také manažerské a marketingové schopnosti, organizační, sociální, ekonomické a administrativní dovednosti [1]. NÁRODNÍ INOVAČNÍ POLITIKY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Inovační politika není vnímána jako jeden konkrétní strategický/politický dokument, ale spíše jako celkový přístup k podpoře inovacím zahrnující všechny relevantní politiky, tedy politiku výzkumu, hospodářskou, průmyslovou, vzdělávací, daňovou, Národní inovační systém se pak snaží o vyvážený rozvoj všech součástí vědeckotechnologické a inovační politiky, přičemž síla inovačního systému spočívá v kvalitě a četnosti interakcí a zpětných vazbách mezi jednotlivými aktéry. Inovační systém lze popisovat různými způsoby z hlediska utváření politiky, financování, institucí, oblastí ap. REFERENČNÍ DOKUMENTY K INOVACÍM MEZNÍKY PRO INOVAČNÍ POLITIKU EU Green Paper on Innovation akční plán k inovacím v Evropě (podrobný soubor cílů ke koordinované akci EK a členských států zabývající se třemi oblastmi: posilování inovační kultury, vytváření prostředí napomáhajícího inovacím, orientování výzkumu na inovace) 3

5 EK naléhala na členské státy, aby se zabývaly administrativním zjednodušením, otázkami zdanění a stimulace, vzděláním a mobilitou vědeckých pracovníků Zpráva o realizaci Akčního plánu posouzení priorit: ochrana duševního vlastnictví, financování inovací, regulační rámec a administrativní zjednodušení, vzdělání, směrování výzkumu k inovacím, posílená celková koordinace. - Akční plán k rizikovému kapitálu. Cílem je podporovat koordinované kroky na úrovni EU tak, aby se rozšířily trhy s rizikovým kapitálem Evropská rada v Lisabonu čelní představitelé států a vlád definovali ambiciózní cíl EU - stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou světa do konce desetiletí. Rada zdůraznila význam inovací jako hlavní zdroj konkurenceschopnosti a hospodářského růstu a jejich klíčovou roli v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Zpráva Inovace ve znalostní ekonomice v reakci na cíle stanovené Lisabonskou radou stanovila EK harmonogram konkrétního postupu k dosažení 5 cílů vztažených k inovacím: Spojitost inovačních politik, regulační rámec napomáhající inovacím, povzbudit vznik a růst inovačních podniků, zlepšit klíčová rozhraní v inovačním systému, společnost otevřená inovacím. Zpráva zahrnovala první pilotní vydání evropského Innovation Scoreboardu, tedy přehledu inovačních ukazatelů Akční plán k oblasti věda a společnost; Zpráva EK o státní pomoci a rizikovém kapitálu Evropská rada v Barceloně vyzvala k významnému zvýšení celkového úsilí v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) a inovací v EU, se zvláštním důrazem na hraniční technologie a stanovila 3% HDP jako cíl pro výdaje EU na VaV a inovace do roku 2010 a zdůraznila, že dvě třetiny by měly pocházet ze soukromého sektoru. Zpráva Produktivita: Klíč ke konkurenceschopnosti evropských ekonomik a podniků Zpráva Investování do výzkumu : Akční plán pro Evropu ( cíl 3% ) tento plán identifikuje běžící iniciativy odpovídající cíli 3% a nové akce, které je třeba podniknout na národní a/nebo evropské úrovni. Závěry Bruselské Evropské rady z března 2003 dávající prioritu inovacím a podnikání a zdůrazňující potřebu Evropy učinit více pro převedení myšlenek do skutečné přidané hodnoty. Evropská rada vyzývá členské státy a EK, aby podnikly další kroky k vytvoření podmínek, za kterých podnikání inovuje, zejména propojit výzkumnou, finanční a podnikatelskou expertízu. Naléhá na stanovení rámce společných cílů pro posílení inovací v EU, včetně posuzovacího mechanismu inventury dosaženého pokroku. Jednání Rady konkurenceschopnosti v květnu 2003 členské státy vyzvány k definování cílů politiky v oblasti inovací při respektování 4

6 svých inovačních systémů a ke zlepšení indikátorů v rámci kontextu aktualizovaného evropského Innovation Scoreboard. Zpráva EK Radě a EP Některé klíčové otázky evropské konkurenceschopnosti směrem k integrovanému přístupu žádá interakci politik. Synergie mezi různými politikami na úrovni EU a národních úrovních průmyslová politika, strategie vnitřního trhu, inovace, výzkum a konkurenceschopnost se vyplatí zvýšenou konkurenceschopností Závěry Rady konkurenceschopnosti z března 2004 plán navrhnout do konce roku 2004 priority na prověření relevantních částí existující legislativy EU z hlediska kumulativního dopadu na konkurenceschopnost a inovace. Vyzývá k vyššímu podílu rozpočtu EU na výzkum a inovace a ke zlepšení vazeb mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou. PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ Země EU jsou v následujícím textu rozděleny do tří skupin CC6, CC7 a EU15, aby byla zachována jejich určitá vývojová příbuznost. CC6 Do CC6 patří Česká republika, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Polsko a Slovinsko, někdy jsou označovány jako tzv. Lucemburská skupina. Česká republika Prvním krokem v ČR směrem k národní inovační politice byl dokument Národní inovační strategie ČR přijatý vládou v březnu 2004, na jehož základě se připravuje Národní inovační politika na léta , která poskytne celkový rámec podpory inovacím v ČR. Naproti tomu v oblasti národní politiky VaV již byly vypracovány a schváleny politické dokumenty (národní politiky výzkumu), ze kterých vycházejí národní programy výzkumu: Národní program výzkumu I (NPV I): Národní program výzkumu II (NPV II): Hlavním motivem vzniku těchto programů byla potřeba alokace prostředků na výzkum z veřejných zdrojů cíleně a koordinovaně. Programy jsou připravovány na základě projektů typu foresight. NPV I je zaměřen na klíčové výzkumné směry s vysokým potenciálem přispívat k ekonomickému rozvoji a k naplnění sociálních potřeb společnosti při optimálním využití veřejných prostředků na výzkum a vývoj. NPV II je především orientován na problémové oblasti. Cílem provedeného foresightu bylo identifikovat potřeby (příležitosti), které lze 5

7 řešit (využít) výzkumem. Program je zaměřen převážně na aplikovaný výzkum. Předpokládá se spolufinancování výzkumných projektů soukromým sektorem. Estonsko Po prudkém poklesu výkonu ekonomiky způsobeného restrukturalizací a změnou trhů, dochází od poloviny devadesátých let 20.století ke stabilnímu růstu (průměrný růst HDP per capita vyšší než 5%). Estonský ekonomický model je charakterizován extrémní otevřeností (Dovozní tarify byly zavedeny až po vstupu země do EU), exportní orientací, liberálním ekonomickým režimem a mírnými daněmi. NÁRODNÍ INOVAČNÍ SYSTÉM Na nejvyšší úrovni Estonského národního inovačního systému stojí vláda a parlament. Ministerstvo vzdělání a výzkumu je odpovědné za vzdělání a politiku výzkumu,zatímco ministerstvo hospodářství a komunikací zodpovídá za inovační a průmyslovou politiku. Rada pro vědu a vývoj (RDC) je hlavním strategickým poradcem vlády, předsedá ji ze zákona premiér. Rada se dělí na dvě komise, řízené ministrem pro vzdělání a výzkum, resp. ministrem pro ekonomiku a komunikace. Jedna komise se zabývá VaV, druhá inovacemi. Ministerstvo hospodářství a komunikací má centrální úlohu při tvorbě a prosazování státní politiky inovací a průmyslu. Hlavní administrativní jednotkou ministerstva je Divize inovací a technologického rozvoje. Hlavním činitelem vlády pro provádění inovační politiky je organizace EE (Enterprise Estonia), která má statut soukromé právnické osoby. Byla založena přímo vládou a je odpovědna za provádění národní inovační politiky, koordinaci a financování vybraných projektů apod. V posledních letech byla inovační politika prováděna Estonskou technologickou agenturou (vzniklá po vzoru finské agentury Tekes), která však byla v r.2003 přetransformována do divize EE. V současnosti funguje EE jako zastřešující organizace různých agentur. INOVAČNÍ POLITIKA Rámec estonské inovační politiky byl formulován ve strategii Znalostně orientované Estonsko (VaV strategie pro období ) a dalších vládních dokumentech - viz. Tab. 1. Dokumenty si vzájemně neodporují, ale koordinace jejich opatření představuje problém, který není vyřešen. Inovační politika dosud vypracována nebyla. 6

8 Název dokumentu Rok vydání Odpovědná instituce Právní statut Plán rozvoje Tiger s Leap Plus 2001 Tiger Leap Fond Politický dokument Znalostně orientované Estonsko 2001 Vědecká rada Politický dokument Podnikavé Estonsko 2002 Ministerstvo hospodářství a komunikací Strategický dokument Estonský úspěch Úřad vlády Politický dokument Národní rozvojový program 2004 Ministerstvo financí Politický dokument Zemědělsky orientovaný VaV Ministerstvo zemědělství Strategický dokument Tab. 1 Hlavní politické dokumenty - Estonsko Hlavní dokumenty: Tiger s Leap Program přispěl především k vybavení škol počítači a internetovým připojením v letech Akční plán Tiger s Leap Plus je rozšířenou verzí předchozího. Jeho cíle odpovídají iniciativě EU : Evropa Informační společnost pro každého. Plán se zaměřuje na tyto oblasti: (a) ICT, (b) virtuální výuka, (c) udržitelný rozvoj infrastruktury, (d) spolupráce všech zahrnutých složek. Znalostně orientovaná Estonsko Enterprising Estonia Estonský úspěch 2014 by měl zdvojnásobit národní bohatství do roku Národní rozvojový program Zemědělsky orientovaný VaV Obecně je možno definovat dva hlavní cíle estonské inovační politiky v posledních letech: 1. Podpora technologicky orientovaných malých a středních podniků (MSP), hlavně spin-off (tedy podniků založených pracovníky výzkumných pracovišť). 2. Podpora strategických a dlouhodobých inovací. 7

9 Kypr NÁRODNÍ INOVAČNÍ SYSTÉM Neexistuje centrální organizace odpovědná za plánování, podporu, a koordinace inovační politiky. Systém je rozdělen na politickou, zprostředkovatelskou a prováděcí úroveň: 1. Na politické úrovni jsou zodpovědní: Plánovací kancelář, která obecně odpovídá za ekonomickou politiku a hraje centrální roli ve VaV strategii, ministerstvo průmyslu, obchodu a cestovního ruchu je odpovědné za propagaci hi-tech podniků, restrukturalizaci tradičního průmyslu a přitahování zahraničních investic, Technický výbor (oddělení působící napříč ministerstvy) se zabývá propagací hlavně hi-tech průmyslu. 2. Na zprostředkovatelské úrovni působí: Agentura pro propagaci výzkumu, která je v kontaktu s vědeckou komunitou. 3. Na prováděcí úrovni jsou aktivní především: Kyperská universita, Institut neurologie a genetiky, Vyšší technický institut, nově založené business inkubátory apod. INOVAČNÍ POLITIKA Rada ministrů přijala v r Strategický plán vývoje Tento dokument vytváří základ pro přípravu programových dokumentů, které budou zahrnovat akce a opatření, spolufinancovatelné ze Strukturálních a dalších fondů EU. Strategický plán vývoje je širší a není omezen na intervence se spolufinancováním EU. Zahrnuje všechny akce, které budou prosazovány kyperskou vládou. Tento nový dokument se zaměřuje na udržitelný rozvoj při maximálním využití všech výhod spojených s přístupem Kypru k EU. Měl by přispět k vyšší konvergenci se stávajícími členskými zeměmi. Plán má následující priority: 1. Rozšíření a modernizace infrastruktury 2. Oživení konkurenceschopnosti 3. Rozvoj lidských zdrojů 4. Vyvážený rozvoj venkova 5. Ochrana životního prostředí Druhá priorita klade důraz na posílení MSP, v jejím rámci se připravuje vytvoření Centra pro podporu malých a středních podniků. Dále zahrnuje opatření na využívání nových technologií, zavádění inovací, zlepšení produktivity práce a posílení VaV. Tato priorita se dělí na následující opatření: Podpora výzkumu a technologické infrastruktury. Podpora VaV. Podpora inovacím a transferu technologií. 8

10 Podpora informační společnosti. V rámci výše uvedených opatření vyhlásila Nadace na podporu výzkumu (RPF) v r RPF Rámcový program Tento program funguje jako střednědobá strategie s cílem vytvořit podmínky pro vyrovnaný rozvoj mezi vědeckou infrastrukturou a znalostmi. Program by měl také vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost Kypru v oblasti VaV. Program je tvořen třemi okruhy strategických cílů rozvoj výzkumu, rozvoj průmyslového výzkumu, rozvoj infrastruktury a podpory výzkumu. Celkový očekávaný rozpočet je 34 mil. Nedávno bylo vládou schváleno vytvoření Poradního programového výboru zahrnujícího všechny zainteresované složky. Maďarsko NÁRODNÍ INOVAČNÍ SYSTÉM Národní úřad pro výzkum a technologie (NKTH) byl založen nařízením vlády za účelem řízení činností vlády v oblasti vědeckotechnologické a inovační politiky. NKTH byl založen jako zákonný pokračovatel divize VaV ministerstva školství a má následující odpovědnosti a úkoly: Vypracovávat strategii vlády v oblasti inovací. Vytvářet prostředky a nástroje vědecko-výzkumné a inovační politiky na vládní úrovni. Připravuje dokumenty týkající se národní vědeckotechnologické politiky. Zastupuje maďarské zájmy v mezinárodních vědeckotechnologických záležitostech. Koordinovat aktivitu Fondu pro výzkum a inovace technologií a dohlížet na Agenturu na řízení fondu výzkumu a využití výzkumu. Zvyšovat povědomí společnosti o výzkumu a inovacích. Další vládní subjekty VaV: Kolegium pro vědeckotechnologickou politiku (TTPK) bylo založeno v dubnu Jedná se o nejvyšší poradenský orgán na vládní úrovni v oblasti vědeckotechnologické politiky, kterému předsedá ministerský předseda Vědeckotechnologický poradní výbor (TTTT) je poradní skupinou pro TTPK. Sestává z 11 významných zástupců národní vědecké komunity a průmyslu. Rada pro výzkum a technologické inovace (KTIT) byla založena rozhodnutím vlády v r Má 15 členů (7 vládních úředníků, alespoň 4 zástupci průmyslu a vědecké komunity). Hlavními úkoly KTIT jsou strategická rozhodnutí ve věcech strategického plánování, řízení a využití Fondu pro výzkum a inovace technologií. 9

11 Agentura na řízení fondu výzkumu a využití výzkumu (KPI) byla založena v srpnu Tato agentura je odpovědná za řízení různých programů na podporu VaV, které jsou financovány z Fondu pro výzkum a inovace technologií. KTIT a KPI mají přímé vazby na NKTH. INOVAČNÍ POLITIKA Vědeckotechnologická a inovační politika je silně ovlivněna vědeckou komunitou, vědeckým poradním orgánem vlády je výše uvedené Kolegium pro vědeckotechnologickou politiku (TTPK). Problémem je nízká koordinace mezi ministerstvy, každé se soustřeďuje na agendu svého sektoru. Podobně jako v Řecku je realizace politiky charakterizována centrální administrací personálem ministerstva. Široký program technologického foresightu (TEP) byl zahájen v r.1998, s kanceláří o 4 5 lidech a radou stálých expertů. Důležitým cílem TEP bylo umožnění dialogu mezi podnikateli a rozhodujícími politickými činiteli. Maďarsko má dlouhou tradici v základním výzkumu. Akademie věd se zabývá převážně základním výzkumem. Dle zákona z r se stala autonomní vědeckou státní organizací mající za úkol podporovat vědecký výzkum a šířit výsledky vědy. Nedávno byla pověřena parlamentem, aby identifikovala a zmapovala strategické otázky a navrhla cesty řešení. Tato činnost je řízena programovým výborem. Akademie zahrnuje výzkumné ústavy a centra a také podporuje výzkumné týmy na univerzitách. Po politických změnách r.1989 byl rozpočet na výzkum na VŠ silně snížen, což mělo za následek snížení počtu výzkumných pracovníků o 25% v následujících pěti letech. Během posledních let se trend obrátil díky silnému nárůstu podpory ze státního rozpočtu. Vláda zahájila rámec národních programů VaV v r.2000 na základě dokumentu Vědeckotechnologická politika Byl ustaven řídicí orgán programu. Aplikovaný výzkum ve státním sektoru byl tradičně prováděn instituty připojenými k jednotlivým ministerstvům, ale většina byla po r.1989 zrušena nebo přeměněna na soukromé podniky. Nadace Zoltan Bay je neziskovou organizací, která provozuje svou vlastní síť ústavů aplikovaného výzkumu. Byla založena po r.1989 podle německého Frauenhoferova modelu na podporu hospodářského využití mezinárodně uznávaných výsledků VaV dosažených maďarskými vědci a inženýry. Od r.1993 jsou 3 z těchto institutů blíže napojeny na hlavní univerzity jedná se o oblasti biotechnologií, logistiky a výrobních technologií a materiálových věd. Některé zahraniční firmy, zejména v sektoru ICT, založily útvary VaV v Maďarsku také díky podpoře stimulačních programů. Z velké části je tento výzkum zaměřen na přizpůsobení a úpravy (customizing). 10

12 Polsko NÁRODNÍ INOVAČNÍ SYSTÉM Polský inovační systém má stále mnoho nedostatků, především postrádá koordinační mechanismus či společnou strategii mezi ministerstvy zainteresovanými na inovační politice. Odpovědnost za rozvoj a prosazování IP zůstává rozptýlena mezi Ministerstvem výzkumu a informačních technologií (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - MNiI), ministerstvem hospodářství, práce a sociálních věcí (Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - MGPiPS) a ministerstvem školství a sportu (Ministerswto Edukacji Narodowej i Sportu- MENiS) Podle existující polské legislativy neexistuje mechanismus koordinace IP, neoficiálně se však pokouší hrát tuto roli Oddělení inovací na ministerstvu hospodářství, práce a sociálních věcí. Záležitosti IP jsou organizovány na úrovni náměstků ministrů, jejich schůzky se konají v průměru jedenkrát za dva měsíce. Tato koordinace může být charakterizována jako ad hoc. Další problémy způsobila přeměna Státního výboru pro vědecký výzkum (KBN) na Ministerstvo výzkumu a informačních technologií, neboť KBN stále existuje. Připravuje se nový návrh na přetransformování KBN na Vědeckou radu. Na schválení parlamentem čeká nový zákon o financování vědy. V březnu 2003 bylo vytvořeno Oddělení inovací na ministerstvu hospodářství, práce a sociálních věcí. Oddělení má na starosti rozvoj a implementaci IP. Hlavní úkoly oddělení: Tvorba strategických programů prosazujících zvýšení inovativnosti ekonomiky. Spolupráce na základě Národního rozvojového plánu. Analýza a identifikace překážek inovačního růstu, účinnosti a úspěšnosti nástrojů podporujících rozvoj inovací. Spolupráce s regiony. Vytvoření systematických mechanismů pro komercializaci inovací. Zlepšení nástrojů podporujících vytváření hi-tech firem. Spolupráce s mezinárodními a národními organizacemi v oblasti podpory IP. Podnikat opatření na zlepšení vztahů mezi vědou a průmyslem. Dohlížet na organizace VaV. INOVAČNÍ POLITIKA Od roku 2000 vydala polská vláda mnoho dokumentů o IP (viz. Tab. 2), které by měly přímo anebo nepřímo formovat a rozvíjet inovace v Polsku. 11

13 Základní dokument Zvyšování polské inovativnosti do r zahrnuje také analýzu inovací v letech a ukazuje velmi slabé výsledky. Aby došlo ke změně, byly stanoveny následující priority: 1. Vytvoření mechanismů a struktur, které by vedly k inovacím 2. Formovat inovační stanoviska 3. Zvýšit efektivitu implementace nových řešení 4. Změnit vzorce chování, které by byly příznivější k dlouhodobě udržitelnému rozvoji. Další dokumenty v podstatě rozvíjejí tyto priority. Pro svou obecnost nemají přímý význam pro účel této studie. Obecně největším polským problémem zůstává roztříštěnost a určitý zmatek vzniklý zánikem a tvorbou ministerstev, kdy se různě přesunuly odpovědnosti za IP. Název dokumentu Rok vydání Odpovědná instituce Právní statut Zvyšování polské inovativnosti do r bývalé ministerstvo hospodářství Vládní program Národní strategie regionálního rozvoje bývalé ministerstvo regionálního rozvoje Vládní program Cíle a směry informační společnosti 2000 KBN a bývalé ministerstvo pošt a telekomunikací Směrnice Strategie na zvýšení investic 2001 bývalé ministerstvo hospodářství Vládní program e-poland akční plán pro rozvoj informační společnosti 2001 KBN a bývalé Ministerstvo pošt a telekomunikací Akční plán Vládní směrnice pro rozvoj MSP od r do MGPiPS Vládní program Zvýšení konkurenceschopnosti podniků v letech MGPiPS část Národního rozvojového programu Tab. 2 Hlavní politické dokumenty - Polsko 12

14 Slovinsko INOVAČNÍ SYSTÉM Inovační systém prodělal několik změn, nejdříve byla inovační politika prováděna jako jedna z částí politiky VaV řízena ministerstvem vědy a techniky. Na základě několika národních i mezinárodních analýz byly vytvořeny dvě oddělení na úrovni ministrů. Jedno oddělení pro vědu, druhé pro techniku. Nové volby v r přinesly reorganizaci ministerstev. Ministerstvo vědy a techniky se rozpadlo na dvě části, vědecký segment byl zařazen na ministerstvo školství, vědy a sportu (MESS), technický segment na ministerstvo hospodářství včetně bývalé Kanceláře pro inovace. Oddělení podnikání a konkurenceschopnosti ministerstva ekonomiky (ME) je nyní zodpovědné za inovační politiku. Oddělení přeorganizovalo stávající plány IP pro období na následující tři programy: 1. Znalosti pro rozvoj 2. Zlepšení konkurenceschopnosti podniků 3. Povzbuzení podnikání a zlepšení příležitostí Každý program zahrnuje skupinu opatření a nástrojů. Hlavním principem fungování je vydávání ročních výzev na spolufinancování různých technologií nebo podnikatelských inovačních aktivit. Dále existují inovační činnosti, za které mají odpovědnost obě ministerstva (ME a MESS). Jedná se o Program mladých výzkumníků (financování mladých výzkumníku v privátním sektoru), Centra excelence a Cílené výzkumné projekty (financování konkrétních výzkumných úkolů zadaných ministerstvy) INOVAČNÍ POLITIKA Jak bylo uvedeno dříve, slovinská IP je definována trojicí programů. První z nich, Znalosti pro rozvoj, je zaměřen na zvýšení úrovně znalostí pomocí podpory VaV, podpory mezinárodní spolupráce v oblasti VaV a podpory mobility a transferu znalostí. Druhý program, Zlepšení konkurenceschopnosti podniků, se orientuje na vylepšení klíčových faktorů, které vedou k profitujícím podnikům. Konečně třetí, Povzbuzení podnikání a zlepšení příležitostí, se zaměřuje na zvyšování počtu nových podniků. Momentálně se buduje Národní agentura pro technologický rozvoj, která samozřejmě také přispěje k IP, neboť bude koordinovat některé její aktivity (dosud neurčené). Tabulka 3 uvádí hlavní politické dokumenty související s IP od r

15 Název dokumentu Rok vydání Odpovědná instituce Právní statut Slovinsko v nové dekádě: udržitelné konkurenceschopné členství v EU Strategie pro ekonom. Rozvoj Slovinska ( ) (SEDS) 2001 Vláda Strategický dokument Národní plán rozvoje (NDP) 2001 Vláda Program opatření na podporu podnikání a konkurenceschopnosti (PMEC) 2001 Min. hospodářství Program Zákon o VaV 2002 Min. školství, vědy a sportu, Min. hospodářství Zákon Zákon o podnikání 2004 Min. hospodářství Zákon Základní programový dokument Vláda Národní program VaV (připravuje se) 2004 Min. školství, vědy a sportu, Min. hospodářství Strategický dokument Strategický dokument Tab. 3 Hlavní politické dokumenty - Slovinsko CC7 CC7 tvoří Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Rumunsko, Slovensko, a Turecko, někdy se nazývají Helsinská skupina. Navzdory zjevné rozdílnosti geografické a kulturní je společným faktorem nízká úroveň ekonomického rozvoje (s výjimkou Malty). Průměrný HDP per capita je pouze 33% průměru EU-15. Stupeň ekonomického rozvoje hraje důležitou roli v inovační schopnosti těchto ekonomik. Produktivita práce může být využita jako prostředník inovační aktivity ve výrobním sektoru. Z tohoto hlediska se čtveřice zemí (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, a Rumunsko) pohybuje pod 40% úrovně EU-15. Pouze Turecko a Slovensko jsou na tom poněkud lépe s 40%, resp. 60% EU-15. Příčinou této disproporce jsou rozdíly ve výrobě, managementu a organizaci práce. Bulharsko, Rumunsko, a Turecko nejsou členy EU-25, a proto se jim následující text nevěnuje. 14

16 Litva INOVAČNÍ SYSTÉM Inovační politika a rozvoj národního inovačního systému patří mezi hlavní litevské priority a byly podpořeny vydáním Bílé knihy VaV. Za politiku VaV je odpovědné ministerstvo školství a vědy. Přímo za inovační politiku odpovídá ministerstvo hospodářství. Ministerstvo vytvořilo program Sunrise, který se zabývá problematikou inovací v průmyslu. Byla vytvořena také zvláštní skupina Sunrise, která je tvořena zástupci organizací a jednotlivými výzkumníky. Dalšími významnými institucemi jsou Rada konkurenceschopnosti a Rada průmyslového rozvoje, které byly vytvořeny s cílem zlepšit řízení průmyslové rozvojové strategie, strategie podpory vývozu a strategie pro rozvoj MSP. Důležitou institucí je Litevské inovační centrum (LIC) založené vládou. Posláním LIC je podpora a prosazování komercializace vědeckých výsledků a technologický transfer. INOVAČNÍ POLITIKA Velkým nedostatkem je nekoordinovaný přístup k IP, neboť se na ní podílejí dvě ministerstva: školství a ekonomiky. V r přijala vláda klíčový dokument o IP Program inovací v podnicích ( ), který byl v r nahrazen analogickým dokumentem pro období do r Tento dokument se zabývá inovacemi na úrovni státu, podniků a neziskových organizací. Hlavními úkoly v období byly: rozvoj inovativního prostředí, inovační politiky, národního inovačního systému, právního prostředí, mezinárodní spolupráce, rozvoje mechanismů pro financování inovací, infrastruktury, posílení vazeb mezi vědou a praxí. Nový program (do r. 2006) má za cíl především stimulovat spolupráci mezi vědeckou komunitou a oblastmi praktického využití, posílit základnu VaV v její efektivitě, vylepšit prostředí inovací a infrastrukturu. Implementace tohoto programu je financována z vládních zdrojů. Za provádění programu je odpovědné ministerstvo hospodářství společně s min. školství a vědy. 15

17 Název dokumentu Rok vydání Odpovědná instituce Rozvojový program pro MSP 1998 Min. hospodářství Exportní strategie 2001 Min. hospodářství Program inovací v podnicích Rozvoj informační společnosti v Litvě Střednědobá průmyslová rozvojová politika 2000, Min. hospodářství Ministerstvo pro veřejné věci 2000 Min. hospodářství Bílá kniha VaV 2001 Min. školství a vědy Dlouhodobá ekonomická strategie 2001 Min. hospodářství Národní strategie informační Ministerstvo pro 2001 společnosti veřejné věci Rozvojový program Hi-Tech 2002 Min. hospodářství Koncepce technologických parků 2003 Min. hospodářství Národní inovační strategie 2003 Min. hospodářství Dlouhodobá strategie VaV 2003 Min. školství a vědy Jednotný programový dokument 2003 Vláda Program udržitelného průmyslového rozvoje 2002 Min. hospodářství Analýza podmínek klasterování 2002 Min. hospodářství Studie rozvoje průmyslových klastrů 2003 Min. hospodářství Právní statut Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Tab. 4 Hlavní politické dokumenty - Litva Lotyšsko Lotyšsko patřilo mezi nejproduktivnější ekonomiky bývalého Sovětského svazu. Přestože jeho ekonomika neustále roste, rychleji než je průměr v EU (růst HDP 7,5 % v roce 2003), Lotyšsko má stále nízký podíl znalostně orientovaného průmyslu, který je nezbytný pro dlouhodobý růst v konkurenci ostatních zemí EU. Proto je inovační politika jednou z priorit jeho vlády. INOVAČNÍ SYSTÉM 1. dubna 2003 schválila lotyšská vláda Národní inovační program, který definuje inovační systém a stanovuje konkrétní cíle inovační politiky na roky Tento program zahrnuje instituce ve 4 základních oblastech inovační politiky ve výzkumu, podnikání, financování a legislativě. 16

18 Zodpovědnost za VaV je rozdělena mezi několik institucí. Hlavními jsou ministerstvo školství a vědy, které také uděluje granty na výzkum s tržním využitím na bázi spolufinancování, a ministerstvo hospodářství, které je zodpovědné za inovační politiku jako celek a v roce 2003 zde vznikla samostatná Inovační divize. Teprve v roce 2003 zvolila vláda provizorní Řídicí radu národního inovačního programu pod vedením ministra hospodářství. Rada má 13 členů zastupujících 7 ministerstev, 2 rady, agenturu a odbory. Svou roli v inovační politice Lotyšska dále hrají Národní ekonomická rada, Lotyšská rada pro spolupráci MSP, Dozorčí vědecká rada, Lotyšská garanční agentura (vše pod ministerstvemhospodářství), Lotyšská vědecká rada, Lotyšská akademie věd, Lotyšská hypoteční a zemská banka, Lotyšské technologické centrum (na podporu inovací v sektoru malých a středních podniků), Lotyšský technologický park (při univerzitě v Rize) a Lotyšské obchodně-inovační centrum pro elektrotechnický průmysl. Zvláštní roli pak má Lotyšská investiční a rozvojová agentura, protože její pozice v podpoře vývozu a přímých zahraničních investic velmi úzce souvisí s vytvářením kvalitního podnikatelského prostředí v oblasti vývoje. INOVAČNÍ POLITIKA Hlavním problémem Lotyšska je, že dosud nebyl alokován státní rozpočet na podporu inovační politiky. Teprve nová vláda počátkem roku 2004 deklarovala efektivní politiku VaV a inovací jako jednu ze svých priorit. Konkrétními cíli jsou: Modernizace principů financování výzkumu podle současných priorit na rok Zvýšení financování vědeckého výzkumu pomocí nového programu, financování aplikovaného výzkumu od roku 2005 a zainteresování soukromých podniků na financování a implementaci výsledků výzkumu. Vývoj a implementace akčního plánu na financování VaV ve výši 1 % HDP ze státního rozpočtu do roku Zapojení soukromých investic do oblasti VaV k zajištění financování ve výši 2 % HDP a zároveň zajištění vědeckého a aplikovaného výzkumu a inovačních aktivit tak, aby byly na trhu okamžitě k dispozici nové výrobky a služby. Přestože různé inovační iniciativy vznikaly již od počátku devadesátých let 20.století, lotyšská inovační politika se stále teprve tvoří. Většina jejich principů je však již obsažena v již dříve zmíněném Národním inovačním programu, který obsahuje aktivity na podporu inovací a koordinaci ostatních vládních programů a dokumentů. Dále zahrnuje zřízení Národního inovačního centra, potřebu prostředí otevřeného inovacím a zřízení inovační infrastruktury na světové úrovni. 17

19 Předpokládaným výsledkem tohoto programu jsou nové výrobky a služby z vysokou přidanou hodnotou vyrobené v Lotyšsku. Tabulka 4 uvádí hlavní politické dokumenty související s IP od r Název dokumentu Koncepce elektronické administrativy Nařízení o high-tech a softwarových výrobcích Rok vydání Národní inovační koncepce 2001 Směrnice průmyslové politiky Lotyšska Dlouhodobá ekonomická strategie Lotyšska Směrnice pro vývoj vyššího vzdělání, vědy a technologií Národní rozvojový plán ( ) Roční program EU pro podnikání a obchod, speciálně pro MSP na léta EU Základní směrnice pro trvale udržitelný rozvoj v Lotyšsku Bodovací program pro rozvoj MSP (fáze ) Program konzultační podpory pro nové podniky Národní inovační program ( ) Odpovědná instituce Právní statut 2000 Min. spravedlnosti Vládní rozhodnutí 2001 Min. financí Vládní rozhodnutí Min. hospodářství; Min. školství a vědy Strategický dokument schválený vládou 2001 Min. hospodářství Vládní rozhodnutí 2001 Min. hospodářství 2001 Min. školství a vědy 2001 Ministr pro zvláštní úlohy Strategický dokument schválený vládou Rozhodnutí min. školství a vědy Vládní rozhodnutí 2002 Min. hospodářství Vládní rozhodnutí Min. životního prostředí Min. hospodářství, Lotyšská hypoteční a zemská banka 2003 Min. hospodářství 2003 Min. hospodářství Vládní rozhodnutí Vládní rozhodnutí Strategický dokument schválený vládou Akční plán ke zlepšení podnikatelského prostředí Akční plán k Národnímu inovačnímu programu na 2004 Rozvojový plán Lotyšska na roky Základní směrnice pro politiku rozvoje MSP v Lotyšsku Základní směrnice pro rozvoj průmyslu v Lotyšsku na roky Lotyšská investiční a rozvojová agentura Min. hospodářství, min. školství a vědy, Lotyšská investiční a rozvojová agentura, atd. Vládní rozhodnutí 2003 Min. financí Vládní rozhodnutí 2004 Min. hospodářství 2004 Min. hospodářství Strategický dokument schválený vládou Strategický dokument schválený vládou 18

20 Rozvoj malých a střeních podniků v Lotyšsku v letech Akční plán k Základním směrnicím pro rozvoj průmyslu pro Min. hospodářství Vládní rozhodnutí 2004 Min. hospodářství, min. školství a vědy, Lotyšská investiční a rozvojová agentura Tab. 4 Hlavní politické dokumenty - Lotyšsko Kromě dokumentů uvedených v tabulce, schválilo Lotyšsko od roku 2003 několik podpůrných programů ke zlepšení podnikatelského a inovačního prostředí v zemi. Z výše jmenovaných je z hlediska inovační politiky zřejmě nejdůležitější Akční plán k Národnímu inovačnímu programu z prosince 2003, který specifikuje jednotlivé kroky a dílčí cíle včetně návrhu jejich financování a odpovědných institucí. Třemi klíčovými akčními liniemi plánu jsou (1) vytvoření harmonizovaného a koordinovaného prostředí otevřeného inovacím; (2) vznik trvale udržitelné základny pro vytváření a růst inovativního podnikání; (3) podpora rozvoje jedinečné a konkurenceschopné ekonomické (infra)struktury. Malta Průměrný příjem per capita se pohybuje kolem 70% průměru EU, je to jeden z nejvyšších mezi novými členy. Nezaměstnanost je těsně přes 7%, což je blízko průměru EU. Přes tyto pozitivní ukazatele je inovační politika na Maltě teprve v začátcích. NÁRODNÍ INOVAČNÍ SYSTÉM Hlavní odpovědnost za koordinaci IP spadá na ministerstvo školství a kultury (MCST), dalšími důležitými činiteli jsou např. Maltský výbor pro vědu a technologii, Maltská univerzita, ministerstvo průmyslu, Malta Enterprise (Agentura prosazující podnikání na Maltě), ale např. i ministerský předseda. INOVAČNÍ POLITIKA Neexistuje jasně definovaná IP. Byla však vytvořena strategie RTDI (výzkum, technologie, rozvoj a inovace). Není však dosud schválena vládou. Obsahuje hlavní cíle IP. Inovační politika je však zahrnuta nepřímo i v některých dalších dokumentech [viz. 0]. Jedná se především o Zákon o podpoře podnikání (BPA), který obsahuje stimuly pro nové firmy vykazující růst a s potenciálem zaměstnávání více lidí. 19

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik?

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

edků Strukturáln programu

edků Strukturáln programu Doporučen ení CREST pro koordinované využit ití prostředk edků Strukturáln lních fondů a 7. rámcovr mcového programu Národní informační centrum pro evropský výzkum Projekt MŠMT, 1. 4.2006 31.12. 2009 Technologické

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F.

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F. III. část Vysoká škola finanční a správní Podzim 2005 Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti středních škol Strategie rozvoje školy v podmínkách EU Jaroslava

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012 Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP Táňa Perglová 13. března 2012 Program 1. Brusel 2. Vše začíná u strategie 3. Jednotlivé nástroje 2 Brusel Kdo v Bruselu rozhoduje o čem? Jaké instituce

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Znalosti, výzkum, vývoj a inovace jako pilíře zvyšování konkurenceschopnosti v Lisabonské strategii i strategii Evropa 2020

Znalosti, výzkum, vývoj a inovace jako pilíře zvyšování konkurenceschopnosti v Lisabonské strategii i strategii Evropa 2020 Znalosti, výzkum, vývoj a inovace jako pilíře zvyšování konkurenceschopnosti v Lisabonské strategii i strategii Evropa 2020 Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jitka Moravcová MŠMT 4.10.2012 1 Individuální projekt národní MŠMT 1.1.2010 31.12.2012 Cíl projektu Vytvořit efektivní systém veřejné

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva Partnerství znalostního transferu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva Partnerství znalostního transferu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Výzva Partnerství znalostního transferu Říjen 2016 Cíl programu Posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad vlády České republiky MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad pro budoucnost Poprvé je ve vládě místopředseda vlády plně zodpovědný

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Technologické platformy v OPPI Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Program Spolupráce - program podporuje vznik a rozvoj klastrů a technologických platforem (TP) - kooperační odvětvová

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více