PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004

2 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských zemích...3 Referenční dokumenty k inovacím mezníky pro inovační politiku EU...3 Přehled inovačních politik jednotlivých zemí...5 CC6...5 Česká republika...5 Estonsko...6 Kypr...8 Maďarsko...9 Polsko...11 Slovinsko...13 CC Litva...15 Lotyšsko...16 Malta...19 Slovensko...20 EU Belgie...21 Dánsko...22 Finsko...23 Francie...27 Nizozemí...29 Irsko...31 Itálie...33 Lucembursko...35 Německo...35 Portugalsko...37 Rakousko...38 Řecko...40 Španělsko...42 Švédsko...42 Velká Británie...44 Srovnání inovačních politik / systémů...46 Noví členové EU...46 EU15 - shrnutí...48 Závěry a doporučení pro ČR...58 Použité zdroje

3 Tato studie vznikla v rámci výzkumného záměru Strategické studie pro výzkum a vývoj, podporovaného grantem MŠMT. Autoři souhlasí s využitím dat v této studii obsažených s podmínkou citace zdroje v následujícím tvaru: Zdeněk Hejda, Kristina Kadlečíková a Karel Klusáček: Přehled inovačních politik států Evropské unie, studie Technologického centra AV ČR, Praha, říjen

4 ÚVOD Počínaje oficiálním dokumentem o inovacích (Green Paper) z roku 1995 EU klade stále větší důraz na inovace jako hlavní prostředek ke zvýšení konkurenceschopnosti. Tento proces vyvrcholil Lisabonskou radou v březnu 2000, která vyhlásila cíl, dle kterého se Evropská unie má stát do roku 2010 nejdynamičtější světovou znalostně orientovanou ekonomikou -ekonomikou schopnou udržitelného rozvoje s větším počtem kvalitnějších pracovních míst a větší sociální soudržností. CO TO JSOU INOVACE? Inovace znamenají úspěšné využívání nových myšlenek a představují životně důležitou složkou konkurenceschopnosti, produktivity a společenského přínosu podniků a organizací. [8] Inovace znamenají úspěšné využívání nových myšlenek v jakémkoliv prostředí; mohou představovat např. změnu každodenního výrobního procesu a vytvoření nového produktu nebo objevení nového léku na srdeční choroby. Inovace je postoj, stav mysli a tvůrčí proces, stejně jako určitá úloha nebo čin. Inovace jsou rozmanité a vše prostupující. Nejsou založeny pouze na vědě a výzkumu nebo dokonce jen na podnikatelských schopnostech. Zahrnují také manažerské a marketingové schopnosti, organizační, sociální, ekonomické a administrativní dovednosti [1]. NÁRODNÍ INOVAČNÍ POLITIKY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Inovační politika není vnímána jako jeden konkrétní strategický/politický dokument, ale spíše jako celkový přístup k podpoře inovacím zahrnující všechny relevantní politiky, tedy politiku výzkumu, hospodářskou, průmyslovou, vzdělávací, daňovou, Národní inovační systém se pak snaží o vyvážený rozvoj všech součástí vědeckotechnologické a inovační politiky, přičemž síla inovačního systému spočívá v kvalitě a četnosti interakcí a zpětných vazbách mezi jednotlivými aktéry. Inovační systém lze popisovat různými způsoby z hlediska utváření politiky, financování, institucí, oblastí ap. REFERENČNÍ DOKUMENTY K INOVACÍM MEZNÍKY PRO INOVAČNÍ POLITIKU EU Green Paper on Innovation akční plán k inovacím v Evropě (podrobný soubor cílů ke koordinované akci EK a členských států zabývající se třemi oblastmi: posilování inovační kultury, vytváření prostředí napomáhajícího inovacím, orientování výzkumu na inovace) 3

5 EK naléhala na členské státy, aby se zabývaly administrativním zjednodušením, otázkami zdanění a stimulace, vzděláním a mobilitou vědeckých pracovníků Zpráva o realizaci Akčního plánu posouzení priorit: ochrana duševního vlastnictví, financování inovací, regulační rámec a administrativní zjednodušení, vzdělání, směrování výzkumu k inovacím, posílená celková koordinace. - Akční plán k rizikovému kapitálu. Cílem je podporovat koordinované kroky na úrovni EU tak, aby se rozšířily trhy s rizikovým kapitálem Evropská rada v Lisabonu čelní představitelé států a vlád definovali ambiciózní cíl EU - stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou světa do konce desetiletí. Rada zdůraznila význam inovací jako hlavní zdroj konkurenceschopnosti a hospodářského růstu a jejich klíčovou roli v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Zpráva Inovace ve znalostní ekonomice v reakci na cíle stanovené Lisabonskou radou stanovila EK harmonogram konkrétního postupu k dosažení 5 cílů vztažených k inovacím: Spojitost inovačních politik, regulační rámec napomáhající inovacím, povzbudit vznik a růst inovačních podniků, zlepšit klíčová rozhraní v inovačním systému, společnost otevřená inovacím. Zpráva zahrnovala první pilotní vydání evropského Innovation Scoreboardu, tedy přehledu inovačních ukazatelů Akční plán k oblasti věda a společnost; Zpráva EK o státní pomoci a rizikovém kapitálu Evropská rada v Barceloně vyzvala k významnému zvýšení celkového úsilí v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) a inovací v EU, se zvláštním důrazem na hraniční technologie a stanovila 3% HDP jako cíl pro výdaje EU na VaV a inovace do roku 2010 a zdůraznila, že dvě třetiny by měly pocházet ze soukromého sektoru. Zpráva Produktivita: Klíč ke konkurenceschopnosti evropských ekonomik a podniků Zpráva Investování do výzkumu : Akční plán pro Evropu ( cíl 3% ) tento plán identifikuje běžící iniciativy odpovídající cíli 3% a nové akce, které je třeba podniknout na národní a/nebo evropské úrovni. Závěry Bruselské Evropské rady z března 2003 dávající prioritu inovacím a podnikání a zdůrazňující potřebu Evropy učinit více pro převedení myšlenek do skutečné přidané hodnoty. Evropská rada vyzývá členské státy a EK, aby podnikly další kroky k vytvoření podmínek, za kterých podnikání inovuje, zejména propojit výzkumnou, finanční a podnikatelskou expertízu. Naléhá na stanovení rámce společných cílů pro posílení inovací v EU, včetně posuzovacího mechanismu inventury dosaženého pokroku. Jednání Rady konkurenceschopnosti v květnu 2003 členské státy vyzvány k definování cílů politiky v oblasti inovací při respektování 4

6 svých inovačních systémů a ke zlepšení indikátorů v rámci kontextu aktualizovaného evropského Innovation Scoreboard. Zpráva EK Radě a EP Některé klíčové otázky evropské konkurenceschopnosti směrem k integrovanému přístupu žádá interakci politik. Synergie mezi různými politikami na úrovni EU a národních úrovních průmyslová politika, strategie vnitřního trhu, inovace, výzkum a konkurenceschopnost se vyplatí zvýšenou konkurenceschopností Závěry Rady konkurenceschopnosti z března 2004 plán navrhnout do konce roku 2004 priority na prověření relevantních částí existující legislativy EU z hlediska kumulativního dopadu na konkurenceschopnost a inovace. Vyzývá k vyššímu podílu rozpočtu EU na výzkum a inovace a ke zlepšení vazeb mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou. PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ Země EU jsou v následujícím textu rozděleny do tří skupin CC6, CC7 a EU15, aby byla zachována jejich určitá vývojová příbuznost. CC6 Do CC6 patří Česká republika, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Polsko a Slovinsko, někdy jsou označovány jako tzv. Lucemburská skupina. Česká republika Prvním krokem v ČR směrem k národní inovační politice byl dokument Národní inovační strategie ČR přijatý vládou v březnu 2004, na jehož základě se připravuje Národní inovační politika na léta , která poskytne celkový rámec podpory inovacím v ČR. Naproti tomu v oblasti národní politiky VaV již byly vypracovány a schváleny politické dokumenty (národní politiky výzkumu), ze kterých vycházejí národní programy výzkumu: Národní program výzkumu I (NPV I): Národní program výzkumu II (NPV II): Hlavním motivem vzniku těchto programů byla potřeba alokace prostředků na výzkum z veřejných zdrojů cíleně a koordinovaně. Programy jsou připravovány na základě projektů typu foresight. NPV I je zaměřen na klíčové výzkumné směry s vysokým potenciálem přispívat k ekonomickému rozvoji a k naplnění sociálních potřeb společnosti při optimálním využití veřejných prostředků na výzkum a vývoj. NPV II je především orientován na problémové oblasti. Cílem provedeného foresightu bylo identifikovat potřeby (příležitosti), které lze 5

7 řešit (využít) výzkumem. Program je zaměřen převážně na aplikovaný výzkum. Předpokládá se spolufinancování výzkumných projektů soukromým sektorem. Estonsko Po prudkém poklesu výkonu ekonomiky způsobeného restrukturalizací a změnou trhů, dochází od poloviny devadesátých let 20.století ke stabilnímu růstu (průměrný růst HDP per capita vyšší než 5%). Estonský ekonomický model je charakterizován extrémní otevřeností (Dovozní tarify byly zavedeny až po vstupu země do EU), exportní orientací, liberálním ekonomickým režimem a mírnými daněmi. NÁRODNÍ INOVAČNÍ SYSTÉM Na nejvyšší úrovni Estonského národního inovačního systému stojí vláda a parlament. Ministerstvo vzdělání a výzkumu je odpovědné za vzdělání a politiku výzkumu,zatímco ministerstvo hospodářství a komunikací zodpovídá za inovační a průmyslovou politiku. Rada pro vědu a vývoj (RDC) je hlavním strategickým poradcem vlády, předsedá ji ze zákona premiér. Rada se dělí na dvě komise, řízené ministrem pro vzdělání a výzkum, resp. ministrem pro ekonomiku a komunikace. Jedna komise se zabývá VaV, druhá inovacemi. Ministerstvo hospodářství a komunikací má centrální úlohu při tvorbě a prosazování státní politiky inovací a průmyslu. Hlavní administrativní jednotkou ministerstva je Divize inovací a technologického rozvoje. Hlavním činitelem vlády pro provádění inovační politiky je organizace EE (Enterprise Estonia), která má statut soukromé právnické osoby. Byla založena přímo vládou a je odpovědna za provádění národní inovační politiky, koordinaci a financování vybraných projektů apod. V posledních letech byla inovační politika prováděna Estonskou technologickou agenturou (vzniklá po vzoru finské agentury Tekes), která však byla v r.2003 přetransformována do divize EE. V současnosti funguje EE jako zastřešující organizace různých agentur. INOVAČNÍ POLITIKA Rámec estonské inovační politiky byl formulován ve strategii Znalostně orientované Estonsko (VaV strategie pro období ) a dalších vládních dokumentech - viz. Tab. 1. Dokumenty si vzájemně neodporují, ale koordinace jejich opatření představuje problém, který není vyřešen. Inovační politika dosud vypracována nebyla. 6

8 Název dokumentu Rok vydání Odpovědná instituce Právní statut Plán rozvoje Tiger s Leap Plus 2001 Tiger Leap Fond Politický dokument Znalostně orientované Estonsko 2001 Vědecká rada Politický dokument Podnikavé Estonsko 2002 Ministerstvo hospodářství a komunikací Strategický dokument Estonský úspěch Úřad vlády Politický dokument Národní rozvojový program 2004 Ministerstvo financí Politický dokument Zemědělsky orientovaný VaV Ministerstvo zemědělství Strategický dokument Tab. 1 Hlavní politické dokumenty - Estonsko Hlavní dokumenty: Tiger s Leap Program přispěl především k vybavení škol počítači a internetovým připojením v letech Akční plán Tiger s Leap Plus je rozšířenou verzí předchozího. Jeho cíle odpovídají iniciativě EU : Evropa Informační společnost pro každého. Plán se zaměřuje na tyto oblasti: (a) ICT, (b) virtuální výuka, (c) udržitelný rozvoj infrastruktury, (d) spolupráce všech zahrnutých složek. Znalostně orientovaná Estonsko Enterprising Estonia Estonský úspěch 2014 by měl zdvojnásobit národní bohatství do roku Národní rozvojový program Zemědělsky orientovaný VaV Obecně je možno definovat dva hlavní cíle estonské inovační politiky v posledních letech: 1. Podpora technologicky orientovaných malých a středních podniků (MSP), hlavně spin-off (tedy podniků založených pracovníky výzkumných pracovišť). 2. Podpora strategických a dlouhodobých inovací. 7

9 Kypr NÁRODNÍ INOVAČNÍ SYSTÉM Neexistuje centrální organizace odpovědná za plánování, podporu, a koordinace inovační politiky. Systém je rozdělen na politickou, zprostředkovatelskou a prováděcí úroveň: 1. Na politické úrovni jsou zodpovědní: Plánovací kancelář, která obecně odpovídá za ekonomickou politiku a hraje centrální roli ve VaV strategii, ministerstvo průmyslu, obchodu a cestovního ruchu je odpovědné za propagaci hi-tech podniků, restrukturalizaci tradičního průmyslu a přitahování zahraničních investic, Technický výbor (oddělení působící napříč ministerstvy) se zabývá propagací hlavně hi-tech průmyslu. 2. Na zprostředkovatelské úrovni působí: Agentura pro propagaci výzkumu, která je v kontaktu s vědeckou komunitou. 3. Na prováděcí úrovni jsou aktivní především: Kyperská universita, Institut neurologie a genetiky, Vyšší technický institut, nově založené business inkubátory apod. INOVAČNÍ POLITIKA Rada ministrů přijala v r Strategický plán vývoje Tento dokument vytváří základ pro přípravu programových dokumentů, které budou zahrnovat akce a opatření, spolufinancovatelné ze Strukturálních a dalších fondů EU. Strategický plán vývoje je širší a není omezen na intervence se spolufinancováním EU. Zahrnuje všechny akce, které budou prosazovány kyperskou vládou. Tento nový dokument se zaměřuje na udržitelný rozvoj při maximálním využití všech výhod spojených s přístupem Kypru k EU. Měl by přispět k vyšší konvergenci se stávajícími členskými zeměmi. Plán má následující priority: 1. Rozšíření a modernizace infrastruktury 2. Oživení konkurenceschopnosti 3. Rozvoj lidských zdrojů 4. Vyvážený rozvoj venkova 5. Ochrana životního prostředí Druhá priorita klade důraz na posílení MSP, v jejím rámci se připravuje vytvoření Centra pro podporu malých a středních podniků. Dále zahrnuje opatření na využívání nových technologií, zavádění inovací, zlepšení produktivity práce a posílení VaV. Tato priorita se dělí na následující opatření: Podpora výzkumu a technologické infrastruktury. Podpora VaV. Podpora inovacím a transferu technologií. 8

10 Podpora informační společnosti. V rámci výše uvedených opatření vyhlásila Nadace na podporu výzkumu (RPF) v r RPF Rámcový program Tento program funguje jako střednědobá strategie s cílem vytvořit podmínky pro vyrovnaný rozvoj mezi vědeckou infrastrukturou a znalostmi. Program by měl také vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost Kypru v oblasti VaV. Program je tvořen třemi okruhy strategických cílů rozvoj výzkumu, rozvoj průmyslového výzkumu, rozvoj infrastruktury a podpory výzkumu. Celkový očekávaný rozpočet je 34 mil. Nedávno bylo vládou schváleno vytvoření Poradního programového výboru zahrnujícího všechny zainteresované složky. Maďarsko NÁRODNÍ INOVAČNÍ SYSTÉM Národní úřad pro výzkum a technologie (NKTH) byl založen nařízením vlády za účelem řízení činností vlády v oblasti vědeckotechnologické a inovační politiky. NKTH byl založen jako zákonný pokračovatel divize VaV ministerstva školství a má následující odpovědnosti a úkoly: Vypracovávat strategii vlády v oblasti inovací. Vytvářet prostředky a nástroje vědecko-výzkumné a inovační politiky na vládní úrovni. Připravuje dokumenty týkající se národní vědeckotechnologické politiky. Zastupuje maďarské zájmy v mezinárodních vědeckotechnologických záležitostech. Koordinovat aktivitu Fondu pro výzkum a inovace technologií a dohlížet na Agenturu na řízení fondu výzkumu a využití výzkumu. Zvyšovat povědomí společnosti o výzkumu a inovacích. Další vládní subjekty VaV: Kolegium pro vědeckotechnologickou politiku (TTPK) bylo založeno v dubnu Jedná se o nejvyšší poradenský orgán na vládní úrovni v oblasti vědeckotechnologické politiky, kterému předsedá ministerský předseda Vědeckotechnologický poradní výbor (TTTT) je poradní skupinou pro TTPK. Sestává z 11 významných zástupců národní vědecké komunity a průmyslu. Rada pro výzkum a technologické inovace (KTIT) byla založena rozhodnutím vlády v r Má 15 členů (7 vládních úředníků, alespoň 4 zástupci průmyslu a vědecké komunity). Hlavními úkoly KTIT jsou strategická rozhodnutí ve věcech strategického plánování, řízení a využití Fondu pro výzkum a inovace technologií. 9

11 Agentura na řízení fondu výzkumu a využití výzkumu (KPI) byla založena v srpnu Tato agentura je odpovědná za řízení různých programů na podporu VaV, které jsou financovány z Fondu pro výzkum a inovace technologií. KTIT a KPI mají přímé vazby na NKTH. INOVAČNÍ POLITIKA Vědeckotechnologická a inovační politika je silně ovlivněna vědeckou komunitou, vědeckým poradním orgánem vlády je výše uvedené Kolegium pro vědeckotechnologickou politiku (TTPK). Problémem je nízká koordinace mezi ministerstvy, každé se soustřeďuje na agendu svého sektoru. Podobně jako v Řecku je realizace politiky charakterizována centrální administrací personálem ministerstva. Široký program technologického foresightu (TEP) byl zahájen v r.1998, s kanceláří o 4 5 lidech a radou stálých expertů. Důležitým cílem TEP bylo umožnění dialogu mezi podnikateli a rozhodujícími politickými činiteli. Maďarsko má dlouhou tradici v základním výzkumu. Akademie věd se zabývá převážně základním výzkumem. Dle zákona z r se stala autonomní vědeckou státní organizací mající za úkol podporovat vědecký výzkum a šířit výsledky vědy. Nedávno byla pověřena parlamentem, aby identifikovala a zmapovala strategické otázky a navrhla cesty řešení. Tato činnost je řízena programovým výborem. Akademie zahrnuje výzkumné ústavy a centra a také podporuje výzkumné týmy na univerzitách. Po politických změnách r.1989 byl rozpočet na výzkum na VŠ silně snížen, což mělo za následek snížení počtu výzkumných pracovníků o 25% v následujících pěti letech. Během posledních let se trend obrátil díky silnému nárůstu podpory ze státního rozpočtu. Vláda zahájila rámec národních programů VaV v r.2000 na základě dokumentu Vědeckotechnologická politika Byl ustaven řídicí orgán programu. Aplikovaný výzkum ve státním sektoru byl tradičně prováděn instituty připojenými k jednotlivým ministerstvům, ale většina byla po r.1989 zrušena nebo přeměněna na soukromé podniky. Nadace Zoltan Bay je neziskovou organizací, která provozuje svou vlastní síť ústavů aplikovaného výzkumu. Byla založena po r.1989 podle německého Frauenhoferova modelu na podporu hospodářského využití mezinárodně uznávaných výsledků VaV dosažených maďarskými vědci a inženýry. Od r.1993 jsou 3 z těchto institutů blíže napojeny na hlavní univerzity jedná se o oblasti biotechnologií, logistiky a výrobních technologií a materiálových věd. Některé zahraniční firmy, zejména v sektoru ICT, založily útvary VaV v Maďarsku také díky podpoře stimulačních programů. Z velké části je tento výzkum zaměřen na přizpůsobení a úpravy (customizing). 10

12 Polsko NÁRODNÍ INOVAČNÍ SYSTÉM Polský inovační systém má stále mnoho nedostatků, především postrádá koordinační mechanismus či společnou strategii mezi ministerstvy zainteresovanými na inovační politice. Odpovědnost za rozvoj a prosazování IP zůstává rozptýlena mezi Ministerstvem výzkumu a informačních technologií (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - MNiI), ministerstvem hospodářství, práce a sociálních věcí (Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - MGPiPS) a ministerstvem školství a sportu (Ministerswto Edukacji Narodowej i Sportu- MENiS) Podle existující polské legislativy neexistuje mechanismus koordinace IP, neoficiálně se však pokouší hrát tuto roli Oddělení inovací na ministerstvu hospodářství, práce a sociálních věcí. Záležitosti IP jsou organizovány na úrovni náměstků ministrů, jejich schůzky se konají v průměru jedenkrát za dva měsíce. Tato koordinace může být charakterizována jako ad hoc. Další problémy způsobila přeměna Státního výboru pro vědecký výzkum (KBN) na Ministerstvo výzkumu a informačních technologií, neboť KBN stále existuje. Připravuje se nový návrh na přetransformování KBN na Vědeckou radu. Na schválení parlamentem čeká nový zákon o financování vědy. V březnu 2003 bylo vytvořeno Oddělení inovací na ministerstvu hospodářství, práce a sociálních věcí. Oddělení má na starosti rozvoj a implementaci IP. Hlavní úkoly oddělení: Tvorba strategických programů prosazujících zvýšení inovativnosti ekonomiky. Spolupráce na základě Národního rozvojového plánu. Analýza a identifikace překážek inovačního růstu, účinnosti a úspěšnosti nástrojů podporujících rozvoj inovací. Spolupráce s regiony. Vytvoření systematických mechanismů pro komercializaci inovací. Zlepšení nástrojů podporujících vytváření hi-tech firem. Spolupráce s mezinárodními a národními organizacemi v oblasti podpory IP. Podnikat opatření na zlepšení vztahů mezi vědou a průmyslem. Dohlížet na organizace VaV. INOVAČNÍ POLITIKA Od roku 2000 vydala polská vláda mnoho dokumentů o IP (viz. Tab. 2), které by měly přímo anebo nepřímo formovat a rozvíjet inovace v Polsku. 11

13 Základní dokument Zvyšování polské inovativnosti do r zahrnuje také analýzu inovací v letech a ukazuje velmi slabé výsledky. Aby došlo ke změně, byly stanoveny následující priority: 1. Vytvoření mechanismů a struktur, které by vedly k inovacím 2. Formovat inovační stanoviska 3. Zvýšit efektivitu implementace nových řešení 4. Změnit vzorce chování, které by byly příznivější k dlouhodobě udržitelnému rozvoji. Další dokumenty v podstatě rozvíjejí tyto priority. Pro svou obecnost nemají přímý význam pro účel této studie. Obecně největším polským problémem zůstává roztříštěnost a určitý zmatek vzniklý zánikem a tvorbou ministerstev, kdy se různě přesunuly odpovědnosti za IP. Název dokumentu Rok vydání Odpovědná instituce Právní statut Zvyšování polské inovativnosti do r bývalé ministerstvo hospodářství Vládní program Národní strategie regionálního rozvoje bývalé ministerstvo regionálního rozvoje Vládní program Cíle a směry informační společnosti 2000 KBN a bývalé ministerstvo pošt a telekomunikací Směrnice Strategie na zvýšení investic 2001 bývalé ministerstvo hospodářství Vládní program e-poland akční plán pro rozvoj informační společnosti 2001 KBN a bývalé Ministerstvo pošt a telekomunikací Akční plán Vládní směrnice pro rozvoj MSP od r do MGPiPS Vládní program Zvýšení konkurenceschopnosti podniků v letech MGPiPS část Národního rozvojového programu Tab. 2 Hlavní politické dokumenty - Polsko 12

14 Slovinsko INOVAČNÍ SYSTÉM Inovační systém prodělal několik změn, nejdříve byla inovační politika prováděna jako jedna z částí politiky VaV řízena ministerstvem vědy a techniky. Na základě několika národních i mezinárodních analýz byly vytvořeny dvě oddělení na úrovni ministrů. Jedno oddělení pro vědu, druhé pro techniku. Nové volby v r přinesly reorganizaci ministerstev. Ministerstvo vědy a techniky se rozpadlo na dvě části, vědecký segment byl zařazen na ministerstvo školství, vědy a sportu (MESS), technický segment na ministerstvo hospodářství včetně bývalé Kanceláře pro inovace. Oddělení podnikání a konkurenceschopnosti ministerstva ekonomiky (ME) je nyní zodpovědné za inovační politiku. Oddělení přeorganizovalo stávající plány IP pro období na následující tři programy: 1. Znalosti pro rozvoj 2. Zlepšení konkurenceschopnosti podniků 3. Povzbuzení podnikání a zlepšení příležitostí Každý program zahrnuje skupinu opatření a nástrojů. Hlavním principem fungování je vydávání ročních výzev na spolufinancování různých technologií nebo podnikatelských inovačních aktivit. Dále existují inovační činnosti, za které mají odpovědnost obě ministerstva (ME a MESS). Jedná se o Program mladých výzkumníků (financování mladých výzkumníku v privátním sektoru), Centra excelence a Cílené výzkumné projekty (financování konkrétních výzkumných úkolů zadaných ministerstvy) INOVAČNÍ POLITIKA Jak bylo uvedeno dříve, slovinská IP je definována trojicí programů. První z nich, Znalosti pro rozvoj, je zaměřen na zvýšení úrovně znalostí pomocí podpory VaV, podpory mezinárodní spolupráce v oblasti VaV a podpory mobility a transferu znalostí. Druhý program, Zlepšení konkurenceschopnosti podniků, se orientuje na vylepšení klíčových faktorů, které vedou k profitujícím podnikům. Konečně třetí, Povzbuzení podnikání a zlepšení příležitostí, se zaměřuje na zvyšování počtu nových podniků. Momentálně se buduje Národní agentura pro technologický rozvoj, která samozřejmě také přispěje k IP, neboť bude koordinovat některé její aktivity (dosud neurčené). Tabulka 3 uvádí hlavní politické dokumenty související s IP od r

15 Název dokumentu Rok vydání Odpovědná instituce Právní statut Slovinsko v nové dekádě: udržitelné konkurenceschopné členství v EU Strategie pro ekonom. Rozvoj Slovinska ( ) (SEDS) 2001 Vláda Strategický dokument Národní plán rozvoje (NDP) 2001 Vláda Program opatření na podporu podnikání a konkurenceschopnosti (PMEC) 2001 Min. hospodářství Program Zákon o VaV 2002 Min. školství, vědy a sportu, Min. hospodářství Zákon Zákon o podnikání 2004 Min. hospodářství Zákon Základní programový dokument Vláda Národní program VaV (připravuje se) 2004 Min. školství, vědy a sportu, Min. hospodářství Strategický dokument Strategický dokument Tab. 3 Hlavní politické dokumenty - Slovinsko CC7 CC7 tvoří Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Rumunsko, Slovensko, a Turecko, někdy se nazývají Helsinská skupina. Navzdory zjevné rozdílnosti geografické a kulturní je společným faktorem nízká úroveň ekonomického rozvoje (s výjimkou Malty). Průměrný HDP per capita je pouze 33% průměru EU-15. Stupeň ekonomického rozvoje hraje důležitou roli v inovační schopnosti těchto ekonomik. Produktivita práce může být využita jako prostředník inovační aktivity ve výrobním sektoru. Z tohoto hlediska se čtveřice zemí (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, a Rumunsko) pohybuje pod 40% úrovně EU-15. Pouze Turecko a Slovensko jsou na tom poněkud lépe s 40%, resp. 60% EU-15. Příčinou této disproporce jsou rozdíly ve výrobě, managementu a organizaci práce. Bulharsko, Rumunsko, a Turecko nejsou členy EU-25, a proto se jim následující text nevěnuje. 14

16 Litva INOVAČNÍ SYSTÉM Inovační politika a rozvoj národního inovačního systému patří mezi hlavní litevské priority a byly podpořeny vydáním Bílé knihy VaV. Za politiku VaV je odpovědné ministerstvo školství a vědy. Přímo za inovační politiku odpovídá ministerstvo hospodářství. Ministerstvo vytvořilo program Sunrise, který se zabývá problematikou inovací v průmyslu. Byla vytvořena také zvláštní skupina Sunrise, která je tvořena zástupci organizací a jednotlivými výzkumníky. Dalšími významnými institucemi jsou Rada konkurenceschopnosti a Rada průmyslového rozvoje, které byly vytvořeny s cílem zlepšit řízení průmyslové rozvojové strategie, strategie podpory vývozu a strategie pro rozvoj MSP. Důležitou institucí je Litevské inovační centrum (LIC) založené vládou. Posláním LIC je podpora a prosazování komercializace vědeckých výsledků a technologický transfer. INOVAČNÍ POLITIKA Velkým nedostatkem je nekoordinovaný přístup k IP, neboť se na ní podílejí dvě ministerstva: školství a ekonomiky. V r přijala vláda klíčový dokument o IP Program inovací v podnicích ( ), který byl v r nahrazen analogickým dokumentem pro období do r Tento dokument se zabývá inovacemi na úrovni státu, podniků a neziskových organizací. Hlavními úkoly v období byly: rozvoj inovativního prostředí, inovační politiky, národního inovačního systému, právního prostředí, mezinárodní spolupráce, rozvoje mechanismů pro financování inovací, infrastruktury, posílení vazeb mezi vědou a praxí. Nový program (do r. 2006) má za cíl především stimulovat spolupráci mezi vědeckou komunitou a oblastmi praktického využití, posílit základnu VaV v její efektivitě, vylepšit prostředí inovací a infrastrukturu. Implementace tohoto programu je financována z vládních zdrojů. Za provádění programu je odpovědné ministerstvo hospodářství společně s min. školství a vědy. 15

17 Název dokumentu Rok vydání Odpovědná instituce Rozvojový program pro MSP 1998 Min. hospodářství Exportní strategie 2001 Min. hospodářství Program inovací v podnicích Rozvoj informační společnosti v Litvě Střednědobá průmyslová rozvojová politika 2000, Min. hospodářství Ministerstvo pro veřejné věci 2000 Min. hospodářství Bílá kniha VaV 2001 Min. školství a vědy Dlouhodobá ekonomická strategie 2001 Min. hospodářství Národní strategie informační Ministerstvo pro 2001 společnosti veřejné věci Rozvojový program Hi-Tech 2002 Min. hospodářství Koncepce technologických parků 2003 Min. hospodářství Národní inovační strategie 2003 Min. hospodářství Dlouhodobá strategie VaV 2003 Min. školství a vědy Jednotný programový dokument 2003 Vláda Program udržitelného průmyslového rozvoje 2002 Min. hospodářství Analýza podmínek klasterování 2002 Min. hospodářství Studie rozvoje průmyslových klastrů 2003 Min. hospodářství Právní statut Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Strategický dokument Tab. 4 Hlavní politické dokumenty - Litva Lotyšsko Lotyšsko patřilo mezi nejproduktivnější ekonomiky bývalého Sovětského svazu. Přestože jeho ekonomika neustále roste, rychleji než je průměr v EU (růst HDP 7,5 % v roce 2003), Lotyšsko má stále nízký podíl znalostně orientovaného průmyslu, který je nezbytný pro dlouhodobý růst v konkurenci ostatních zemí EU. Proto je inovační politika jednou z priorit jeho vlády. INOVAČNÍ SYSTÉM 1. dubna 2003 schválila lotyšská vláda Národní inovační program, který definuje inovační systém a stanovuje konkrétní cíle inovační politiky na roky Tento program zahrnuje instituce ve 4 základních oblastech inovační politiky ve výzkumu, podnikání, financování a legislativě. 16

18 Zodpovědnost za VaV je rozdělena mezi několik institucí. Hlavními jsou ministerstvo školství a vědy, které také uděluje granty na výzkum s tržním využitím na bázi spolufinancování, a ministerstvo hospodářství, které je zodpovědné za inovační politiku jako celek a v roce 2003 zde vznikla samostatná Inovační divize. Teprve v roce 2003 zvolila vláda provizorní Řídicí radu národního inovačního programu pod vedením ministra hospodářství. Rada má 13 členů zastupujících 7 ministerstev, 2 rady, agenturu a odbory. Svou roli v inovační politice Lotyšska dále hrají Národní ekonomická rada, Lotyšská rada pro spolupráci MSP, Dozorčí vědecká rada, Lotyšská garanční agentura (vše pod ministerstvemhospodářství), Lotyšská vědecká rada, Lotyšská akademie věd, Lotyšská hypoteční a zemská banka, Lotyšské technologické centrum (na podporu inovací v sektoru malých a středních podniků), Lotyšský technologický park (při univerzitě v Rize) a Lotyšské obchodně-inovační centrum pro elektrotechnický průmysl. Zvláštní roli pak má Lotyšská investiční a rozvojová agentura, protože její pozice v podpoře vývozu a přímých zahraničních investic velmi úzce souvisí s vytvářením kvalitního podnikatelského prostředí v oblasti vývoje. INOVAČNÍ POLITIKA Hlavním problémem Lotyšska je, že dosud nebyl alokován státní rozpočet na podporu inovační politiky. Teprve nová vláda počátkem roku 2004 deklarovala efektivní politiku VaV a inovací jako jednu ze svých priorit. Konkrétními cíli jsou: Modernizace principů financování výzkumu podle současných priorit na rok Zvýšení financování vědeckého výzkumu pomocí nového programu, financování aplikovaného výzkumu od roku 2005 a zainteresování soukromých podniků na financování a implementaci výsledků výzkumu. Vývoj a implementace akčního plánu na financování VaV ve výši 1 % HDP ze státního rozpočtu do roku Zapojení soukromých investic do oblasti VaV k zajištění financování ve výši 2 % HDP a zároveň zajištění vědeckého a aplikovaného výzkumu a inovačních aktivit tak, aby byly na trhu okamžitě k dispozici nové výrobky a služby. Přestože různé inovační iniciativy vznikaly již od počátku devadesátých let 20.století, lotyšská inovační politika se stále teprve tvoří. Většina jejich principů je však již obsažena v již dříve zmíněném Národním inovačním programu, který obsahuje aktivity na podporu inovací a koordinaci ostatních vládních programů a dokumentů. Dále zahrnuje zřízení Národního inovačního centra, potřebu prostředí otevřeného inovacím a zřízení inovační infrastruktury na světové úrovni. 17

19 Předpokládaným výsledkem tohoto programu jsou nové výrobky a služby z vysokou přidanou hodnotou vyrobené v Lotyšsku. Tabulka 4 uvádí hlavní politické dokumenty související s IP od r Název dokumentu Koncepce elektronické administrativy Nařízení o high-tech a softwarových výrobcích Rok vydání Národní inovační koncepce 2001 Směrnice průmyslové politiky Lotyšska Dlouhodobá ekonomická strategie Lotyšska Směrnice pro vývoj vyššího vzdělání, vědy a technologií Národní rozvojový plán ( ) Roční program EU pro podnikání a obchod, speciálně pro MSP na léta EU Základní směrnice pro trvale udržitelný rozvoj v Lotyšsku Bodovací program pro rozvoj MSP (fáze ) Program konzultační podpory pro nové podniky Národní inovační program ( ) Odpovědná instituce Právní statut 2000 Min. spravedlnosti Vládní rozhodnutí 2001 Min. financí Vládní rozhodnutí Min. hospodářství; Min. školství a vědy Strategický dokument schválený vládou 2001 Min. hospodářství Vládní rozhodnutí 2001 Min. hospodářství 2001 Min. školství a vědy 2001 Ministr pro zvláštní úlohy Strategický dokument schválený vládou Rozhodnutí min. školství a vědy Vládní rozhodnutí 2002 Min. hospodářství Vládní rozhodnutí Min. životního prostředí Min. hospodářství, Lotyšská hypoteční a zemská banka 2003 Min. hospodářství 2003 Min. hospodářství Vládní rozhodnutí Vládní rozhodnutí Strategický dokument schválený vládou Akční plán ke zlepšení podnikatelského prostředí Akční plán k Národnímu inovačnímu programu na 2004 Rozvojový plán Lotyšska na roky Základní směrnice pro politiku rozvoje MSP v Lotyšsku Základní směrnice pro rozvoj průmyslu v Lotyšsku na roky Lotyšská investiční a rozvojová agentura Min. hospodářství, min. školství a vědy, Lotyšská investiční a rozvojová agentura, atd. Vládní rozhodnutí 2003 Min. financí Vládní rozhodnutí 2004 Min. hospodářství 2004 Min. hospodářství Strategický dokument schválený vládou Strategický dokument schválený vládou 18

20 Rozvoj malých a střeních podniků v Lotyšsku v letech Akční plán k Základním směrnicím pro rozvoj průmyslu pro Min. hospodářství Vládní rozhodnutí 2004 Min. hospodářství, min. školství a vědy, Lotyšská investiční a rozvojová agentura Tab. 4 Hlavní politické dokumenty - Lotyšsko Kromě dokumentů uvedených v tabulce, schválilo Lotyšsko od roku 2003 několik podpůrných programů ke zlepšení podnikatelského a inovačního prostředí v zemi. Z výše jmenovaných je z hlediska inovační politiky zřejmě nejdůležitější Akční plán k Národnímu inovačnímu programu z prosince 2003, který specifikuje jednotlivé kroky a dílčí cíle včetně návrhu jejich financování a odpovědných institucí. Třemi klíčovými akčními liniemi plánu jsou (1) vytvoření harmonizovaného a koordinovaného prostředí otevřeného inovacím; (2) vznik trvale udržitelné základny pro vytváření a růst inovativního podnikání; (3) podpora rozvoje jedinečné a konkurenceschopné ekonomické (infra)struktury. Malta Průměrný příjem per capita se pohybuje kolem 70% průměru EU, je to jeden z nejvyšších mezi novými členy. Nezaměstnanost je těsně přes 7%, což je blízko průměru EU. Přes tyto pozitivní ukazatele je inovační politika na Maltě teprve v začátcích. NÁRODNÍ INOVAČNÍ SYSTÉM Hlavní odpovědnost za koordinaci IP spadá na ministerstvo školství a kultury (MCST), dalšími důležitými činiteli jsou např. Maltský výbor pro vědu a technologii, Maltská univerzita, ministerstvo průmyslu, Malta Enterprise (Agentura prosazující podnikání na Maltě), ale např. i ministerský předseda. INOVAČNÍ POLITIKA Neexistuje jasně definovaná IP. Byla však vytvořena strategie RTDI (výzkum, technologie, rozvoj a inovace). Není však dosud schválena vládou. Obsahuje hlavní cíle IP. Inovační politika je však zahrnuta nepřímo i v některých dalších dokumentech [viz. 0]. Jedná se především o Zákon o podpoře podnikání (BPA), který obsahuje stimuly pro nové firmy vykazující růst a s potenciálem zaměstnávání více lidí. 19

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více