Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty"

Transkript

1 CS Politika soudržnosti Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci Průvodce Leden 2007

2 Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): (*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům nebo mohou tyto hovory účtovat. Evropská komise ani žádná osoba jednající jménem Komise nenese odpovědnost za případné využití uvedených informací. Názory vyjádřené v této publikaci zavazují pouze autora, neodrážejí nutně postoj Evropské komise. Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu, a to na serveru Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucembursko: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007 ISBN X Evropská společenství, 2007 Kopírování je povoleno pouze s uvedením zdroje Printed in Belgium Fotografie na obálce: Kontrola radiace elektrických přístrojů v Caddsdown Business Support Centre v Devonu (Spojené království), což je projekt, který spolufinancuje Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská komise, generální ředitelství pro regionální politiku / Mike St Maur Sheil Mapy na stranách 15, 17, 19, 21, 22, 23, 38, 137: EuroGeographics Association for the administrative boundaries

3 Politika soudržnosti Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

4

5 Předmluva Evropská unie má podle mého názoru důvod být hrdá na svou politiku podpory soudržnosti, která vytváří nové možnosti a zmenšuje rozdíly mezi příjmy v jednotlivých regionech. I když se tato politika soudržnosti využívá pochopitelně především k pomoci nejméně rozvinutým regionům, aby mohly rozhodovat o nových investicích, které by bez ní byly nemyslitelné, věnuje se i problémům nedostatečných příležitostí v ostatních regionech, kde pomáhá čelit intenzivnější konkurenci v globalizovaném hospodářství. Tyto předpisy stanovují společný rámec provádění politiky soudržnosti. Zůstanou v platnosti sedm let, tedy do roku 2013, a to v souladu s dlouhodobým strategickým přístupem, který představuje základní princip této politiky. Nový regulační rámec přináší ve srovnání s programovacím obdobím několik reforem. Především došlo k zmodernizování politiky soudržnosti, která byla vybavena novou strukturou; ta klade větší důraz na nutnost strategické vize při realizaci společných priorit Společenství shrnutých ve strategii růstu a zaměstnanosti, kterou Unie zahájila v roce Evropská politika soudržnosti bude totiž během příštích let hlavním nástrojem Společenství, pokud se modernizace ekonomiky Unie týče. Politika soudržnosti tento strategický rys kombinuje s decentralizací odpovědnosti, jež je delegována na místní subjekty, které mají v členských zemích a regionech zkušenosti nebo know- -how nutné k zajištění úspěchu při uskutečňování této politiky. Poté, co Komise schválí obecnou strategii, je často na regionech, aby přijímaly klíčová rozhodnutí v takových oblastech, jako je výběr a řízení projektů. Byla přijata významná opatření k racionalizaci legislativy a zjednodušení pravidel řízení programů soudržnosti, takže fungování politiky soudržnosti získá na jednoduchosti a efektivnosti. Mezi těmito opatřeními citujme snížení počtu finančních nástrojů z šesti na tři, zavedení nové zásady proporcionality, která zajistí zmírnění administrativní zátěže, nahrazení pravidel Společenství pravidly národní způsobilosti, a výzva členským státům a regionům k posílení transparentnosti a komunikace. Tři iniciativy, které společně zavedla Evropská komise a Evropská investiční banka spolu s dalšími finančními institucemi, rovněž pomohou členským zemím a regionům ke zdravému a efektivnímu řízení fondů a lepšímu využívání nástroje finančního inženýrství. Konkrétně pak Jaspers pomůže členským zemím a regionům připravit velké projekty, Jeremie posílí přístup k financování rozvoje malých a středních podniků a Jessica podpoří trvalé investice v městských oblastech. Nové předpisy představují soudržný rámec, umožňující politice soudržnosti dál přinášet konkrétní výsledky. Členské země, Evropský parlament a Komise intenzivně pracovaly na vytváření tohoto pevného rámce, kterému se dostane investiční podpory ve výši 50 miliard EUR za rok. O tento společný referenční rámec se budeme opírat, když se těchto zdrojů budeme snažit co nejlépe využít při vytváření nové budoucnosti pro naše občany. Danuta Hübner, evropská komisařka pro regionální politiku 3

6 Úvod Obsah Obecné informace Cíle a obecná pravidla Cíl Konvergence Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl Evropská územní spolupráce Finanční zdroje Zásady pomoci Strategický přístup Obecné strategické zásady Národní strategický referenční rámec Následné strategické hodnocení Programování Účinnost Řízení, monitorování a kontrola Finanční řízení...36 Obecné nařízení...39 Evropský fond pro regionální rozvoj...95 Nařízení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj...97 Evropský sociální fond Nařízení týkající se Evropského sociálního fondu

7 4 5 6 Fond soudržnosti Nařízení týkající se Evropského fondu soudržnosti Evropské seskupení pro územní spolupráci Nařízení týkající se Evropského seskupení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci Nařízení týkající se nástroje předvstupní pomoci Kontaktní adresy

8 Úvod Politika soudržnosti Evropské unie, která je od roku 1986 součástí Smluv, byla přijata s cílem snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů, a posílit tak ekonomickou i sociální soudržnost. Se začleněním deseti nových států v roce 2004 a následně Bulharska s Rumunskem v roce 2007 bylo nutné toto harmonizační úsilí umocnit, takže hlavní příjemci fondů byli vyzváni, aby přispěli k ekonomickému rozvoji svých nových partnerů. Celá Unie současně čelí výzvám plynoucím ze zrychlující se ekonomické restrukturalizace způsobené globalizací, z uvolnění obchodu, dopadů technologické revoluce, rozvoje ekonomiky postavené na znalostech, stárnoucí populace a nárůstu přistěhovalectví. Aby bylo možné na tyto výzvy reagovat, ukázalo se nutné přijmout nový legislativní mechanismus. Pro období se skládá z následujících součástí ( 1 ) ( 2 ): Obecné nařízení. Stanovuje společná pravidla pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti. Toto nařízení je založeno na zásadě řízení sdíleného Unií, členskými státy i regiony a stanoví jak nový postup programování, tak nové normy pro finanční řízení, kontrolu a hodnocení projektů. Politika soudržnosti je nově strukturována kolem tří nových prioritních cílů: soudržnost, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a evropská územní spolupráce. Nařízení pro každý ze zdrojů financování [EFRR, ESF, Fond soudržnosti a nástroj předvstupní pomoci (IAP)( 3 )]. Zcela nové nařízení zavádějící přeshraniční orgán pověřený prováděním programů spolupráce. Více strategická politika Hlavním přínosem nových právních předpisů jsou obecné zásady Společenství a národní strategický referenční rámec, které dávají nové politice strategickou dimenzi. Členské státy a regiony se vyzývají, aby priority Společenství převedly v priority národní a přitom si zachovaly svá vlastní specifika. Finanční pomoc je navíc méně rozptýlená a soustředí se na kategorie vyplývající ze strategie Evropské unie na pomoc růstu a zaměstnanosti (takzvaná Lisabonská strategie). Prioritními osami zde jsou výzkum a technologický rozvoj, inovace a podnikání, informační společnost, doprava, energetika, ochrana životního prostředí a investice do lidského kapitálu, politika trhu práce a lepší přizpůsobení pracovníků i společností. Evropská komise je v mnoha ohledech garantem při uskutečňování této strategie prostřednictvím plánování, protože dohlíží na to, aby se investice soustředily právě na výše zmíněné priority. ( 1 ) Tato publikace zahrnuje opravy k příloze III a k příloze IV nařízení (ES) č. 1083/2006 (po vstupu Bulharska a Rumunska), které byly zveřejněny v Úředním věstníku L 27 ze dne a v Úředním věstníku L 239 ze dne ( 2 ) Detaily provádění těchto nařízení jsou uvedeny ve zvláštním nařízení Komise, které není součástí tohoto textu, ale je uveřejněno v Úředním věstníku: nařízení (ES) č. 1828/2006, Úř. věst. L 371 ze dne ( 3 ) Nařízení o nástroji předvstupní pomoci je předkládáno kvůli úplnosti, i když regionální politiky se týká pouze část. 6

9 Více důvěry členským státům Členské státy mají obecně větší prostor k provádění operačních programů. Pravidla způsobilosti výdajů jsou nyní národní, a nikoliv stanovená Společenstvím. Velká změna se ale týká kontrolních pravidel pokud členský stát od počátku prokáže, že má spolehlivý kontrolní systém, jsou jeho povinnosti vůči Komisi méně rozsáhlé a tato pak bude akceptovat prohlášení orgánu vnitrostátní kontroly. Nařízení zjednodušující politiku soudržnosti Nové nařízení zmenšuje úlohu Komise a ta se tak může soustředit na strategický přístup, který je tou skutečnou přidanou hodnotou Společenství. Toto zjednodušení se projevuje zejména snížením počtu fondů a programovacích etap, ale byla též zharmonizována pravidla, kterými se řídí Fond soudržnosti a strukturální fondy. Na druhé straně teď může politiku soudržnosti díky změnám v pravidlech územní způsobilosti využít celé území Unie a všichni její občané. Politika soudržnosti získala na období rozpočet ve výši 347 miliard EUR (v současných cenách), což je více než třetina celkového evropského rozpočtu. Neomezuje se ovšem jen na prostou finanční pomoc, cílem je také zlepšit konkurenceschopnost a růstový potenciál, a to jak na místní, tak regionální a vnitrostátní úrovni. Konkurenceschopnost hospodářství přináší prospěch celému území Unie včetně regionů soudržnosti, všichni zúčastnění něco získají. Solidární Evropa totiž musí být rovněž Evropou dynamickou, produktivní a inovující. Pravidelně aktualizované informace naleznete na internetových stránkách Inforegio: 7

10

11 1OBECNÉ INFORMACE

12 1. Cíle a obecná pravidla Bývalé cíle strukturálních fondů a iniciativy Společenství v období jsou nahrazeny novou strukturou, která mechanismus zjednodušuje: Struktura politiky soudržnosti Cíle Iniciativy Společenství Fond soudržnosti Finanční nástroje Cíle Finanční nástroje Cíl 1 zaostávající regiony EFRR ESF EZOZF-Záruka EZOZF-Orientace FNOR Konvergence EFRR ESF Fond soudržnosti Fond soudržnosti Fond soudržnosti Cíl 2 oblasti, jež procházejí hospodářskou a sociální přeměnou Cíl 3 systémy vzdělávání a podpora zaměstnanosti EFRR ESF ESF Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost EFRR ESF Interreg III URBAN II (*) EQUAL (*) EFRR EFRR ESF Evropská územní spolupráce EFRR Leader + EZOZF-Orientace Rozvoj venkova a restrukturalizace odvětví rybolovu mimo cíl 1 EZOZF-Záruka FNOR 4 cíle 4 iniciativy Společenství Fond soudržnosti 6 nástrojů 3 cíle 3 nástroje (*) V období jsou iniciativy Urban II a Equal včleněny do cílů Konvergence a Regionální konkurence a zaměstnanost. 10

13 Fond soudržnosti již v období nefunguje samostatně, nýbrž je součástí cíle Konvergence. Pro všechny tři fondy platí stejná pravidla programování a řízení. Tři nové cíle zahrnují úkoly bývalých cílů 1, 2 a 3 i tří bývalých iniciativ Společenství: Interreg III, Equal a Urban. Interreg III byl včleněn do cíle Evropské územní spolupráce. Programy Urban II a Equal jsou zahrnuty do cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Program Leader +, jakož i Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF), nahrazuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFVR), zatímco z finančního nástroje pro rozvoj rybolovu (FNOR) se stává Evropský rybářský fond (ERF), přičemž EZFRV a ERF mají od nynějška vlastní právní základ a nejsou již součástí politiky soudržnosti. OBECNÉ INFORMACE REFERENCE Obecné nařízení: strany 3 a 4 11

14

15 1.1 Cíl Konvergence Cíl Konvergence je zaměřen na podporu růstu a zaměstnanosti v nejméně rozvinutých regionech. Důraz klade zejména na inovace a znalostní společnost, schopnost přizpůsobovat se hospodářským a sociálním změnám a zlepšování životního prostředí i výkonnosti správy. Financován je z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu, ale také z Fondu soudržnosti a týká se nejméně rozvinutých členských států a regionů. Způsobilost cíle Konvergence OBECNÉ INFORMACE Regiony na úrovni NUTS 2, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele je nižší než 75 % průměru Společenství Žádná změna Cíl 1 Přechodná podpora pro regiony v oblastech, které byly způsobilé pro regionům přizpůsobené cíle v období , ale v období už nejsou k cíli 1 způsobilé ( phasing-out ) Přechodná klesající podpora až do roku 2013 pro regiony, které by byly v rámci cíle Konvergence způsobilé, pokud by příslušný práh zůstal na hodnotě 75 % průměru HDP EU-15, a ne EU-25. Odpovídá přechodné podpoře cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (viz strana 18) Konvergence Fond soudržnosti Členské státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) je nižší než 90 % průměru Společenství Žádná změna Přechodná klesající podpora až do roku 2013 pro regiony, které by byly způsobilé pro Fond soudržnosti, pokud by práh zůstal na hodnotě 90 % průměru HND EU-15, a ne EU-25. Oblasti vhodné pro cíl Konvergence spojují regiony způsobilé na základě regionálních kritérií (HDP/obyv. < 75 % průměru EU viz strany 14 a 15) a členské státy vhodné pro Fond soudržnosti na základě vnitrostátního kritéria (HND < 90 % průměru EU viz strany 16 a 17). REFERENCE Obecné nařízení: články 3 5. Článek 8. 13

16 Regiony vhodné pro cíl Konvergence Bulharsko: celé území Česká republika: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko Německo: Brandenburg-Nordost, Mecklenburg-Vorpommern, Chemnitz, Dresden, Dessau, Magdeburg, Thüringen Estonsko: celé území Řecko: Anatoliki Makedonia, Thraki, Thessalia, Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Peloponnisos, Voreio Aigaio, Kriti Španělsko: Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía Francie: Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion Itálie: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Lotyšsko: celé území Litva: celé území Maďarsko: Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak- -Alföld, Dél-Alföld Malta: celý ostrov Polsko: celé území Portugalsko: Norte, Centro, Alentejo, Região Autónoma dos Açores Rumunsko: celé území Slovinsko: celé území Slovensko: Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko Spojené království: Cornwall and Isles of Scilly, West Wales and the Valleys Regiony způsobilé pro přechodný režim cíle Konvergence ( phasing-out ) Belgie: Province du Hainaut Německo: Brandenburg-Südwest, Lüneburg, Leipzig, Halle Řecko: Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Attiki Španělsko: Principado de Asturias, Región de Murcia, Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla Itálie: Basilicata Rakousko: Burgenland Portugalsko: Algarve Spojené království: Highlands and Islands 14 REFERENCE Rozhodnutí Komise 2006/595/ES

17 OBECNÉ INFORMACE Konvergence EFRR a ESF 3 FHJ P ( * Regiony způsobilé pro cíl Konvergence Regiony způsobilé pro přechodný režim tohoto cíle (phasing-out) 15

18 Státy způsobilé pro čerpání z Fondu soudržnosti: Bulharsko Česká republika Estonsko Řecko Kypr Lotyšsko Litva Maďarsko Malta Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Stát způsobilý pro přechodný režim Fondu soudržnosti: Španělsko 16 REFERENCE Rozhodnutí Komise 2006/596/ES

19 Konvergence Fond soudržnosti OBECNÉ INFORMACE Státy způsobilé k čerpání z Fondu soudržnosti Státy způsobilé pro přechodný režim Fondu soudržnosti 17

20 1.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pokrývá všechny oblasti Evropské unie, které nejsou způsobilé pro cíl Konvergence. Zaměřuje se na posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů a zvýšení zaměstnanosti tím, že předjímá hospodářské a sociální změny. Financován je z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Způsobilost cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl 2: průmyslové, venkovské, městské nebo rybářské oblasti splňující určitý počet kritérií. Úroveň stropu Společenství je 18 % Cíl 3: všechny regiony mimo cíl 1 Přechodný režim bývalého cíle 1 (tzv. phasing-out ) Všechny regiony, které nejsou pod cílem Konvergence nebo přechodnou podporou (regiony NUTS 1 nebo NUTS 2 podle členských států) Přechodný režim pro regiony NUTS 2, které pokrývá cíl 1, ale jejichž HDP přesahuje 75 % průměru HDP EU-15 (tzv. phasing-in ) viz níže uvedený seznam U cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost již nedochází k rozdělování na zóny, jako tomu bylo v bývalém cíli 2 (venkovské, městské zóny atd.). Nyní se upřednostňuje vypracování ucelené strategie použitelné v celém regionu místo v dřívějších malých zónách na úrovni obcí, okresů apod. Regiony způsobilé pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Regiony Evropské unie, které nejsou vhodné pro cíl Konvergence nebo přechodnou podporu cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ( phasing-in ), jsou všechny způsobilé pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 18 Regiony způsobilé k přechodné podpoře v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ( phasing-in ) Irsko: Border, Midland and Western Řecko: Sterea Ellada, Notio Aigaio Španělsko: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Canarias Itálie: Sardegna Kypr: celé území Maďarsko: Közép-Magyarország Portugalsko: Região Autónoma da Madeira Finsko: Itä-Suomi Spojené království: Merseyside, South Yorkshire REFERENCE Obecné nařízení: články 3 6. Článek 8. Rozhodnutí Komise 2006/597/ES

21 OBECNÉ INFORMACE Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (EFRR a ESF ) 3 FHJ P ( * Regiony způsobilé pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Regiony vhodné k přechodné podpoře v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ( phasing-in ) 19

22 1.3 Cíl Evropská územní spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce směřuje k posílení spolupráce na přeshraniční, nadnárodní i meziregionální úrovni, přičemž funguje jako doplněk obou zbývajících cílů, protože vhodné regiony jsou současně způsobilé i v rámci cíle Konvergence nebo Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Financuje jej Evropský fond pro regionální rozvoj a snahou cíle je podporovat společná řešení pro orgány jednotlivých zemí v oblasti městského, venkovského a pobřežního rozvoje, rozvoje ekonomických vztahů a vytváření malých a středních podniků. Spolupráce se zaměřuje na výzkum, vývoj, informační společnost, životní prostředí, prevenci rizik a integrované vodohospodářství. Způsobilost: Pro účely přeshraniční spolupráce: vhodné jsou regiony úrovně NUTS 3, nacházející se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a hranic námořních, které jsou od sebe vzdáleny nejvýše 150 km. (Seznam těchto regionů je zveřejněn v rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2006 (*), viz odpovídající mapa na straně 21). Pro účely nadnárodní spolupráce: vhodné jsou všechny regiony, ale po vzájemné konzultaci s členskými státy stanovila Komise třináct oblastí spolupráce (tyto oblasti jsou vymezeny v rozhodnutí ze dne 31. října 2006 (*), viz mapy na stranách 22 a 23). Pro účely meziregionální spolupráce, vytváření sítí a výměny zkušeností: vhodné jsou všechny evropské regiony. Územní spolupráce mění statut, je povýšena na úroveň plnohodnotného cíle, což ji zviditelňuje a dodává silnější právní základ. Spolupráci mezi zeměmi mimo Evropskou unii již nepodporují strukturální fondy, ale dva nové nástroje: za prvé nástroj evropského sousedství a partnerství a za druhé nástroj předvstupní pomoci. Pod evropskou územní spolupráci spadá pouze ta s nečlenskými zeměmi, které nedostávají finanční pomoc Evropské unie (Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, atd.). Přeshraniční spolupráce pokryje zeměpisně větší území než bývalý Interreg, zejména pokud jde o spolupráci námořní. Pro účel meziregionální spolupráce přichází v úvahu celá Evropa, ale Unii jako takovou pokrývá pouze jediný program (oproti čtyřem v rámci Interreg III C). Vytváření sítí, jakož i výměnu spolupráce, pokrývají tři rozdílné programy, které předkládá dvacet sedm členských států: Interact: podpůrný program pro orgány řídící programy spolupráce Urbact: tematické sítě měst ORATE: monitorování územního plánování 20 REFERENCE Obecné nařízení: články 3 7. ( * ) Rozhodnutí Komise 2006/769/ES

23 OBECNÉ INFORMACE Přeshraniční spolupráce (EFRR) 2 E GI O ') Regiony vhodné k přeshraniční spolupráci 21

24 Oblasti nadnárodní spolupráce Severní periferní oblasti Baltské moře Severozápadní Evropa Severní moře Atlantské pobřeží Jihozápadní Evropa 22

25 Alpský prostor Střední a východní Evropa OBECNÉ INFORMACE Středomoří Jihovýchodní Evropa Azory-Madeira-Kanárské ostrovy (Makaronésie) Oblast Indického oceánu Karibská oblast Vymezení oblastí spolupráce mimo Evropskou unii jsou jen orientační a mohou doznat úprav. 23

26 1.4 Finanční zdroje Rozdělení podle cílů Dostupné zdroje dosahují částky miliard EUR (v cenách roku 2004) nebo miliard EUR (v cenách současných), z toho je: 81,5 % pro cíl Konvergence ; 16 % pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ; 2,5 % pro cíl Evropská územní spolupráce. Phasing-in : 3,4 % Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: 12,6 % Fond soudržnosti: 20 % Přeshraniční spolupráce: 1,8 % Nadnárodní spolupráce: 0,5 % Meziregionální spolupráce / sítě: 0,1 % Program PEACE : 0,1 % ( 1 ) Phasing-out: 4 % Regiony s HDP/obyv. nižší než 75 % Unie: 57,5 % Současné ceny v milionech EUR Evropská územní spolupráce Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Phasing-in Phasing-out Konvergence Fond soudržnosti BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK ( 1 ) Program PEACE má za cíl konsolidaci mírového procesu v Severním Irsku.

27 Rozdělení podle jednotlivých členských států Komise provede orientační rozdělení položek pro jednotlivé členské státy podle následujících kritérií: počet obyvatel přicházejících v úvahu, prosperita státu, regionální prosperita a míra nezaměstnanosti. Orientační rozdělení položek podle jednotlivých členských států v letech (v současných cenách, v milionech EUR) Fond soudržnosti Konvergence Konvergence Phasing-out Phasing-in Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Celkem Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Meziregionální spolupráce/ sítě Technická pomoc 868 Celkem OBECNÉ INFORMACE Pozn.: Vzhledem k tomu, že čísla byla zaokrouhlena, nemusí celkové částky přesně odpovídat. 25

28

29 2. Zásady pomoci Zásady pomoci jsou v rámci výše zmíněných tří cílů stejné jako v období , jde opět o doplňkovost, provázanost, koordinaci, soulad a dodatečnost. Jsou zaváděny i nové principy: proporcionalita, rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace, udržitelný rozvoj a přednostní zaměření fondů na lisabonské priority. Tyto zásady jsou společné všem třem cílům. Princip dodatečnosti: u regionů připadajících v úvahu v rámci cíle Konvergence prověří Komise a členské státy úroveň veřejných výdajů. Strukturální fondy nesmí nahrazovat veřejné strukturální výdaje členského státu. Pro nové programové období navíc existuje mechanismus finanční opravy v případě nedodržení tohoto principu, který v období neexistoval. Fondy nyní musí být zaměřeny na priority Evropské unie v oblasti podpory konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (jak je stanoveno v příloze 4 obecného nařízení). Komise a členské státy zajistí, aby bylo na uvedené priority vyčleněno alespoň 60 % výdajů všech členských států v rámci cíle Konvergence a minimálně 75 % výdajů v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Princip proporcionality: tento nově zavedený princip má za cíl upravit povinnost členských států podle výše výdajů na operační program. Pravidlo se týká: výběru ukazatelů k hodnocení programu, povinností při hodnocení, řízení a předkládání zpráv (podle článku 13.1); kontroly: pokud program nepřekročí 750 milionů EUR a příspěvek Komise 40 % veřejných výdajů, má stát méně povinností. Auditorský orgán nemá povinnost předkládat Komisi příslušnou strategii (článek 74). Princip partnerství se rozšiřuje, což znamená, že veškeré jiné vhodné subjekty zastupující občanskou společnost, partneři z oblasti ekologie, nevládní organizace a subjekty zabývající se prosazováním rovnosti žen a mužů se mohou účastnit jednání o využití strukturálních fondů i řízení všech stadií plánování (provádění, monitorování, hodnocení). OBECNÉ INFORMACE Výdaje fondů jsou zaměřeny na priority Unie. Tato lisabonská orientace je v rámci nařízení novým principem. Princip dodatečnosti se uplatňuje jiným způsobem. Princip partnerství je rozšířen. Novým principem je proporcionalita. REFERENCE Obecné nařízení: články 9 17 a

30 3. Strategický přístup 3.1 Obecné strategické zásady Komise na základě úzké spolupráce s členskými státy navrhla obecné strategické zásady Společenství pro soudržnost, které Rada Evropské unie oficiálně schválila dne 6. října 2006 (*). Každý členský stát předkládá národní strategický referenční rámec, který bude v souladu s těmito strategickými obecnými zásadami a poslouží jako referenční nástroj pro přípravu programování fondů. Od nynějška bude větší provázanost mezi třemi rozhodovacími a akčními úrovněmi: úrovní Společenství, vnitrostátní úrovní a úrovní zavádění programů. 3.2 Národní strategický referenční rámec Národní strategický referenční rámec je nový typ nástroje pro systém programování, který platí pro období Nejde o nástroj řízení, jakými byly rámce podpory Společenství využívané v předchozích obdobích, nýbrž definuje zejména politické priority a navrhuje klíčové prováděcí principy. Národní strategický referenční rámec je určen pro cíl Konvergence a cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Může se rovněž použít pro cíl Evropská územní spolupráce, pokud o tom rozhodne členský stát. Národní strategický referenční rámec připravují jednotlivé členské státy, které při přípravě spolupracují se svými partnery a Komisí. Hlavní body, které musí národní strategický referenční rámec obsahovat: seznam partnerů a účastníků, kteří se na jeho přípravě podíleli (článek 11); analýzu společensko-ekonomické situace, slabých i silných stránek celého území, a to s přihlédnutím ke směrům vývoje evropského a světového hospodářství; definici zvolené strategie, seznam operačních programů pro cíle Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, orientační roční financování z každého fondu pro jednotlivé programy; popis toho, jak národní strategický referenční rámec přispěje k prioritám Lisabonské strategie (které jsou uvedeny v článku 9.3); pro regiony vhodné v rámci cíle Konvergence informace týkající se spolupráce s Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Evropským rybářským fondem; informace nezbytné pro ověření, zda je dodržována zásada dodatečnosti; opatření navržená k posílení výkonnosti správy. Harmonogram: Poté, co strategické obecné zásady přijme Rada Evropské unie, má členský stát pět měsíců na to, aby Komisi předložil národní strategický referenční rámec. Po jeho přijetí má Komise tři měsíce na to, aby vznesla případné připomínky. 28 Komise poté přijme rozhodnutí týkající se následujících bodů národního strategického referenčního rámce každého členského státu (stanovené v článku 28.3): seznam operačních programů, financování jednotlivých programů z každého fondu, úroveň výdajů zaručujících dodržení zásady dodatečnosti pro cíl Konvergence. REFERENCE Obecné nařízení: články: (*) Rozhodnutí Rady 2006/769/ES.

31 Strategický přístup a programování (například etapy pro cíl 1) Plán rozvoje předkládaný členským státem 1. Obecné strategické zásady Společenství pro soudržnost navržené Komisí, které přijímá Rada s ohledem na souhlas Parlamentu OBECNÉ INFORMACE 2. Rámec podpory Společenství vytvořený a přijatý Komisí na základě plánu rozvoje 3. Operační programy navrhované členským státem nebo regionem, rozhodnutí Komise 2. Národní strategický referenční rámec navrhovaný členským státem při dodržení zásady partnerství a s ohledem na priority Unie, Komise rozhoduje o části národního strategického referenčního rámce 3. Operační programy navrhované členským státem nebo regionem, rozhodnutí Komise 4. Jednotný programový dokument přijatý Komisí, ve kterém je zahrnut rámec podpory Společenství a operativní programy 5. Dodatek k programu předkládaný členskými státy jako doplněk k bodům 3 a 4. Zde je nutné zdůraznit dvě hlavní novinky: Již v období existovaly priority, nyní však programovací priority stanoví dokument, který přijímá Rada Evropské unie (všechny členské státy), totiž obecné strategické zásady Společenství. Národní strategický referenční rámec zavádí jedinou strategii, tedy jedinou celkovou vizi každého členského státu. 29

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1083 CS 25.06.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. června 2006 (OR. en) 9077/06 Interinstitucionální spis: 2004/0163 (AVC)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. června 2006 (OR. en) 9077/06 Interinstitucionální spis: 2004/0163 (AVC) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. června 2006 (OR. en) 9077/06 Interinstitucionální spis: 2004/0163 (AVC) FSTR 32 FC 18 REGIO 25 SOC 216 CADREFIN 138 OC 347 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Konsolidovaná verze Obecného nařízení Rady č. 1083/ 2006 se všemi čtyřmi novelizacemi k

Konsolidovaná verze Obecného nařízení Rady č. 1083/ 2006 se všemi čtyřmi novelizacemi k NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE I. Úvod Regionální politika Evropské unie je koncipovaná jako tzv. komunitární (koordinovaná) politika. To znamená, že realizace samotné regionální politiky

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most Evropská komise připraví legislativu Pravidla pro využívání prostředků v rámci jednotlivých fondů Nařízení schvaluje Evropský parlament a Rada EU Rada EU

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2015 COM(2015) 563 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o úsilí členských států během roku 2013 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2012 COM(2012) 549 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ PÁTÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM FONDU PRO ROZVOJ

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 493 v konečném znění 2004/0165 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu (předložená Komisí) CS CS DŮVODOVÁ

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pro regionální rozvoj 2009 17.01.2005 PRACOVNÍ DOKUMENT k návrhu nařízení Rady o založení Fondu soudržnosti (COM(2004)0494 2004/0166(AVC)) Výbor pro regionální

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) 10747/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 414 final Předmět: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC

Více

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny EU Office ČS ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU Jan Jedlička, analytik 7. dubna 2010 Ohlédnutí za obdobím 2004-2006 Alokace pro Českou republiku v tis. OP/JPD

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Digitální konvergence a podnikání v pevninském Řecku

Digitální konvergence a podnikání v pevninském Řecku Přílohy Tabulka č. 4: Seznam prioritních os regionálních operačních programů, ze kterých lze podporovat aktivity spojené s vědou a výzkumem, s částkami, které jsou pro tyto osy alokovány z fondu ERDF Země

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 14.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 74/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. L 210/12 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2006 (OR. en) 9060/06 Interinstitucionální spis: 2004/0165 (COD) FSTR 31 SOC 215 CADREFIN 136 CODEC 438 OC 345

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2006 (OR. en) 9060/06 Interinstitucionální spis: 2004/0165 (COD) FSTR 31 SOC 215 CADREFIN 136 CODEC 438 OC 345 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. června 2006 (OR. en) 9060/06 Interinstitucionální spis: 2004/0165 (COD) FSTR 31 SOC 215 CADREFIN 136 CODEC 438 OC 345 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Společný postoj Rady

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 3.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 304/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu

Více

Kultura a strukturální fondy

Kultura a strukturální fondy Kultura a strukturální fondy 9. Prosince 2005 Pražské Kongresové centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství) Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy

Více

Konvergence, strukturální operace EU a některá institucionální rizika a bariéry jejich využívání

Konvergence, strukturální operace EU a některá institucionální rizika a bariéry jejich využívání Konvergence, strukturální operace EU a některá institucionální rizika a bariéry jejich využívání Petr Zahradník Centrum ekonomických studií a EU Office České spořitelny www.cesvsem.cz Smilovice 6. června

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000. ze dne 30. května 2000

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000. ze dne 30. května 2000 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Dne 3. května

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více