Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty"

Transkript

1 CS Politika soudržnosti Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci Průvodce Leden 2007

2 Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): (*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům nebo mohou tyto hovory účtovat. Evropská komise ani žádná osoba jednající jménem Komise nenese odpovědnost za případné využití uvedených informací. Názory vyjádřené v této publikaci zavazují pouze autora, neodrážejí nutně postoj Evropské komise. Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu, a to na serveru Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucembursko: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007 ISBN X Evropská společenství, 2007 Kopírování je povoleno pouze s uvedením zdroje Printed in Belgium Fotografie na obálce: Kontrola radiace elektrických přístrojů v Caddsdown Business Support Centre v Devonu (Spojené království), což je projekt, který spolufinancuje Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská komise, generální ředitelství pro regionální politiku / Mike St Maur Sheil Mapy na stranách 15, 17, 19, 21, 22, 23, 38, 137: EuroGeographics Association for the administrative boundaries

3 Politika soudržnosti Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

4

5 Předmluva Evropská unie má podle mého názoru důvod být hrdá na svou politiku podpory soudržnosti, která vytváří nové možnosti a zmenšuje rozdíly mezi příjmy v jednotlivých regionech. I když se tato politika soudržnosti využívá pochopitelně především k pomoci nejméně rozvinutým regionům, aby mohly rozhodovat o nových investicích, které by bez ní byly nemyslitelné, věnuje se i problémům nedostatečných příležitostí v ostatních regionech, kde pomáhá čelit intenzivnější konkurenci v globalizovaném hospodářství. Tyto předpisy stanovují společný rámec provádění politiky soudržnosti. Zůstanou v platnosti sedm let, tedy do roku 2013, a to v souladu s dlouhodobým strategickým přístupem, který představuje základní princip této politiky. Nový regulační rámec přináší ve srovnání s programovacím obdobím několik reforem. Především došlo k zmodernizování politiky soudržnosti, která byla vybavena novou strukturou; ta klade větší důraz na nutnost strategické vize při realizaci společných priorit Společenství shrnutých ve strategii růstu a zaměstnanosti, kterou Unie zahájila v roce Evropská politika soudržnosti bude totiž během příštích let hlavním nástrojem Společenství, pokud se modernizace ekonomiky Unie týče. Politika soudržnosti tento strategický rys kombinuje s decentralizací odpovědnosti, jež je delegována na místní subjekty, které mají v členských zemích a regionech zkušenosti nebo know- -how nutné k zajištění úspěchu při uskutečňování této politiky. Poté, co Komise schválí obecnou strategii, je často na regionech, aby přijímaly klíčová rozhodnutí v takových oblastech, jako je výběr a řízení projektů. Byla přijata významná opatření k racionalizaci legislativy a zjednodušení pravidel řízení programů soudržnosti, takže fungování politiky soudržnosti získá na jednoduchosti a efektivnosti. Mezi těmito opatřeními citujme snížení počtu finančních nástrojů z šesti na tři, zavedení nové zásady proporcionality, která zajistí zmírnění administrativní zátěže, nahrazení pravidel Společenství pravidly národní způsobilosti, a výzva členským státům a regionům k posílení transparentnosti a komunikace. Tři iniciativy, které společně zavedla Evropská komise a Evropská investiční banka spolu s dalšími finančními institucemi, rovněž pomohou členským zemím a regionům ke zdravému a efektivnímu řízení fondů a lepšímu využívání nástroje finančního inženýrství. Konkrétně pak Jaspers pomůže členským zemím a regionům připravit velké projekty, Jeremie posílí přístup k financování rozvoje malých a středních podniků a Jessica podpoří trvalé investice v městských oblastech. Nové předpisy představují soudržný rámec, umožňující politice soudržnosti dál přinášet konkrétní výsledky. Členské země, Evropský parlament a Komise intenzivně pracovaly na vytváření tohoto pevného rámce, kterému se dostane investiční podpory ve výši 50 miliard EUR za rok. O tento společný referenční rámec se budeme opírat, když se těchto zdrojů budeme snažit co nejlépe využít při vytváření nové budoucnosti pro naše občany. Danuta Hübner, evropská komisařka pro regionální politiku 3

6 Úvod Obsah Obecné informace Cíle a obecná pravidla Cíl Konvergence Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl Evropská územní spolupráce Finanční zdroje Zásady pomoci Strategický přístup Obecné strategické zásady Národní strategický referenční rámec Následné strategické hodnocení Programování Účinnost Řízení, monitorování a kontrola Finanční řízení...36 Obecné nařízení...39 Evropský fond pro regionální rozvoj...95 Nařízení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj...97 Evropský sociální fond Nařízení týkající se Evropského sociálního fondu

7 4 5 6 Fond soudržnosti Nařízení týkající se Evropského fondu soudržnosti Evropské seskupení pro územní spolupráci Nařízení týkající se Evropského seskupení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci Nařízení týkající se nástroje předvstupní pomoci Kontaktní adresy

8 Úvod Politika soudržnosti Evropské unie, která je od roku 1986 součástí Smluv, byla přijata s cílem snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů, a posílit tak ekonomickou i sociální soudržnost. Se začleněním deseti nových států v roce 2004 a následně Bulharska s Rumunskem v roce 2007 bylo nutné toto harmonizační úsilí umocnit, takže hlavní příjemci fondů byli vyzváni, aby přispěli k ekonomickému rozvoji svých nových partnerů. Celá Unie současně čelí výzvám plynoucím ze zrychlující se ekonomické restrukturalizace způsobené globalizací, z uvolnění obchodu, dopadů technologické revoluce, rozvoje ekonomiky postavené na znalostech, stárnoucí populace a nárůstu přistěhovalectví. Aby bylo možné na tyto výzvy reagovat, ukázalo se nutné přijmout nový legislativní mechanismus. Pro období se skládá z následujících součástí ( 1 ) ( 2 ): Obecné nařízení. Stanovuje společná pravidla pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti. Toto nařízení je založeno na zásadě řízení sdíleného Unií, členskými státy i regiony a stanoví jak nový postup programování, tak nové normy pro finanční řízení, kontrolu a hodnocení projektů. Politika soudržnosti je nově strukturována kolem tří nových prioritních cílů: soudržnost, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a evropská územní spolupráce. Nařízení pro každý ze zdrojů financování [EFRR, ESF, Fond soudržnosti a nástroj předvstupní pomoci (IAP)( 3 )]. Zcela nové nařízení zavádějící přeshraniční orgán pověřený prováděním programů spolupráce. Více strategická politika Hlavním přínosem nových právních předpisů jsou obecné zásady Společenství a národní strategický referenční rámec, které dávají nové politice strategickou dimenzi. Členské státy a regiony se vyzývají, aby priority Společenství převedly v priority národní a přitom si zachovaly svá vlastní specifika. Finanční pomoc je navíc méně rozptýlená a soustředí se na kategorie vyplývající ze strategie Evropské unie na pomoc růstu a zaměstnanosti (takzvaná Lisabonská strategie). Prioritními osami zde jsou výzkum a technologický rozvoj, inovace a podnikání, informační společnost, doprava, energetika, ochrana životního prostředí a investice do lidského kapitálu, politika trhu práce a lepší přizpůsobení pracovníků i společností. Evropská komise je v mnoha ohledech garantem při uskutečňování této strategie prostřednictvím plánování, protože dohlíží na to, aby se investice soustředily právě na výše zmíněné priority. ( 1 ) Tato publikace zahrnuje opravy k příloze III a k příloze IV nařízení (ES) č. 1083/2006 (po vstupu Bulharska a Rumunska), které byly zveřejněny v Úředním věstníku L 27 ze dne a v Úředním věstníku L 239 ze dne ( 2 ) Detaily provádění těchto nařízení jsou uvedeny ve zvláštním nařízení Komise, které není součástí tohoto textu, ale je uveřejněno v Úředním věstníku: nařízení (ES) č. 1828/2006, Úř. věst. L 371 ze dne ( 3 ) Nařízení o nástroji předvstupní pomoci je předkládáno kvůli úplnosti, i když regionální politiky se týká pouze část. 6

9 Více důvěry členským státům Členské státy mají obecně větší prostor k provádění operačních programů. Pravidla způsobilosti výdajů jsou nyní národní, a nikoliv stanovená Společenstvím. Velká změna se ale týká kontrolních pravidel pokud členský stát od počátku prokáže, že má spolehlivý kontrolní systém, jsou jeho povinnosti vůči Komisi méně rozsáhlé a tato pak bude akceptovat prohlášení orgánu vnitrostátní kontroly. Nařízení zjednodušující politiku soudržnosti Nové nařízení zmenšuje úlohu Komise a ta se tak může soustředit na strategický přístup, který je tou skutečnou přidanou hodnotou Společenství. Toto zjednodušení se projevuje zejména snížením počtu fondů a programovacích etap, ale byla též zharmonizována pravidla, kterými se řídí Fond soudržnosti a strukturální fondy. Na druhé straně teď může politiku soudržnosti díky změnám v pravidlech územní způsobilosti využít celé území Unie a všichni její občané. Politika soudržnosti získala na období rozpočet ve výši 347 miliard EUR (v současných cenách), což je více než třetina celkového evropského rozpočtu. Neomezuje se ovšem jen na prostou finanční pomoc, cílem je také zlepšit konkurenceschopnost a růstový potenciál, a to jak na místní, tak regionální a vnitrostátní úrovni. Konkurenceschopnost hospodářství přináší prospěch celému území Unie včetně regionů soudržnosti, všichni zúčastnění něco získají. Solidární Evropa totiž musí být rovněž Evropou dynamickou, produktivní a inovující. Pravidelně aktualizované informace naleznete na internetových stránkách Inforegio: 7

10

11 1OBECNÉ INFORMACE

12 1. Cíle a obecná pravidla Bývalé cíle strukturálních fondů a iniciativy Společenství v období jsou nahrazeny novou strukturou, která mechanismus zjednodušuje: Struktura politiky soudržnosti Cíle Iniciativy Společenství Fond soudržnosti Finanční nástroje Cíle Finanční nástroje Cíl 1 zaostávající regiony EFRR ESF EZOZF-Záruka EZOZF-Orientace FNOR Konvergence EFRR ESF Fond soudržnosti Fond soudržnosti Fond soudržnosti Cíl 2 oblasti, jež procházejí hospodářskou a sociální přeměnou Cíl 3 systémy vzdělávání a podpora zaměstnanosti EFRR ESF ESF Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost EFRR ESF Interreg III URBAN II (*) EQUAL (*) EFRR EFRR ESF Evropská územní spolupráce EFRR Leader + EZOZF-Orientace Rozvoj venkova a restrukturalizace odvětví rybolovu mimo cíl 1 EZOZF-Záruka FNOR 4 cíle 4 iniciativy Společenství Fond soudržnosti 6 nástrojů 3 cíle 3 nástroje (*) V období jsou iniciativy Urban II a Equal včleněny do cílů Konvergence a Regionální konkurence a zaměstnanost. 10

13 Fond soudržnosti již v období nefunguje samostatně, nýbrž je součástí cíle Konvergence. Pro všechny tři fondy platí stejná pravidla programování a řízení. Tři nové cíle zahrnují úkoly bývalých cílů 1, 2 a 3 i tří bývalých iniciativ Společenství: Interreg III, Equal a Urban. Interreg III byl včleněn do cíle Evropské územní spolupráce. Programy Urban II a Equal jsou zahrnuty do cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Program Leader +, jakož i Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF), nahrazuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFVR), zatímco z finančního nástroje pro rozvoj rybolovu (FNOR) se stává Evropský rybářský fond (ERF), přičemž EZFRV a ERF mají od nynějška vlastní právní základ a nejsou již součástí politiky soudržnosti. OBECNÉ INFORMACE REFERENCE Obecné nařízení: strany 3 a 4 11

14

15 1.1 Cíl Konvergence Cíl Konvergence je zaměřen na podporu růstu a zaměstnanosti v nejméně rozvinutých regionech. Důraz klade zejména na inovace a znalostní společnost, schopnost přizpůsobovat se hospodářským a sociálním změnám a zlepšování životního prostředí i výkonnosti správy. Financován je z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu, ale také z Fondu soudržnosti a týká se nejméně rozvinutých členských států a regionů. Způsobilost cíle Konvergence OBECNÉ INFORMACE Regiony na úrovni NUTS 2, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele je nižší než 75 % průměru Společenství Žádná změna Cíl 1 Přechodná podpora pro regiony v oblastech, které byly způsobilé pro regionům přizpůsobené cíle v období , ale v období už nejsou k cíli 1 způsobilé ( phasing-out ) Přechodná klesající podpora až do roku 2013 pro regiony, které by byly v rámci cíle Konvergence způsobilé, pokud by příslušný práh zůstal na hodnotě 75 % průměru HDP EU-15, a ne EU-25. Odpovídá přechodné podpoře cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (viz strana 18) Konvergence Fond soudržnosti Členské státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) je nižší než 90 % průměru Společenství Žádná změna Přechodná klesající podpora až do roku 2013 pro regiony, které by byly způsobilé pro Fond soudržnosti, pokud by práh zůstal na hodnotě 90 % průměru HND EU-15, a ne EU-25. Oblasti vhodné pro cíl Konvergence spojují regiony způsobilé na základě regionálních kritérií (HDP/obyv. < 75 % průměru EU viz strany 14 a 15) a členské státy vhodné pro Fond soudržnosti na základě vnitrostátního kritéria (HND < 90 % průměru EU viz strany 16 a 17). REFERENCE Obecné nařízení: články 3 5. Článek 8. 13

16 Regiony vhodné pro cíl Konvergence Bulharsko: celé území Česká republika: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko Německo: Brandenburg-Nordost, Mecklenburg-Vorpommern, Chemnitz, Dresden, Dessau, Magdeburg, Thüringen Estonsko: celé území Řecko: Anatoliki Makedonia, Thraki, Thessalia, Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Peloponnisos, Voreio Aigaio, Kriti Španělsko: Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía Francie: Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion Itálie: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Lotyšsko: celé území Litva: celé území Maďarsko: Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak- -Alföld, Dél-Alföld Malta: celý ostrov Polsko: celé území Portugalsko: Norte, Centro, Alentejo, Região Autónoma dos Açores Rumunsko: celé území Slovinsko: celé území Slovensko: Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko Spojené království: Cornwall and Isles of Scilly, West Wales and the Valleys Regiony způsobilé pro přechodný režim cíle Konvergence ( phasing-out ) Belgie: Province du Hainaut Německo: Brandenburg-Südwest, Lüneburg, Leipzig, Halle Řecko: Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Attiki Španělsko: Principado de Asturias, Región de Murcia, Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla Itálie: Basilicata Rakousko: Burgenland Portugalsko: Algarve Spojené království: Highlands and Islands 14 REFERENCE Rozhodnutí Komise 2006/595/ES

17 OBECNÉ INFORMACE Konvergence EFRR a ESF 3 FHJ P ( * Regiony způsobilé pro cíl Konvergence Regiony způsobilé pro přechodný režim tohoto cíle (phasing-out) 15

18 Státy způsobilé pro čerpání z Fondu soudržnosti: Bulharsko Česká republika Estonsko Řecko Kypr Lotyšsko Litva Maďarsko Malta Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Stát způsobilý pro přechodný režim Fondu soudržnosti: Španělsko 16 REFERENCE Rozhodnutí Komise 2006/596/ES

19 Konvergence Fond soudržnosti OBECNÉ INFORMACE Státy způsobilé k čerpání z Fondu soudržnosti Státy způsobilé pro přechodný režim Fondu soudržnosti 17

20 1.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost pokrývá všechny oblasti Evropské unie, které nejsou způsobilé pro cíl Konvergence. Zaměřuje se na posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů a zvýšení zaměstnanosti tím, že předjímá hospodářské a sociální změny. Financován je z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Způsobilost cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl 2: průmyslové, venkovské, městské nebo rybářské oblasti splňující určitý počet kritérií. Úroveň stropu Společenství je 18 % Cíl 3: všechny regiony mimo cíl 1 Přechodný režim bývalého cíle 1 (tzv. phasing-out ) Všechny regiony, které nejsou pod cílem Konvergence nebo přechodnou podporou (regiony NUTS 1 nebo NUTS 2 podle členských států) Přechodný režim pro regiony NUTS 2, které pokrývá cíl 1, ale jejichž HDP přesahuje 75 % průměru HDP EU-15 (tzv. phasing-in ) viz níže uvedený seznam U cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost již nedochází k rozdělování na zóny, jako tomu bylo v bývalém cíli 2 (venkovské, městské zóny atd.). Nyní se upřednostňuje vypracování ucelené strategie použitelné v celém regionu místo v dřívějších malých zónách na úrovni obcí, okresů apod. Regiony způsobilé pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Regiony Evropské unie, které nejsou vhodné pro cíl Konvergence nebo přechodnou podporu cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ( phasing-in ), jsou všechny způsobilé pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 18 Regiony způsobilé k přechodné podpoře v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ( phasing-in ) Irsko: Border, Midland and Western Řecko: Sterea Ellada, Notio Aigaio Španělsko: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Canarias Itálie: Sardegna Kypr: celé území Maďarsko: Közép-Magyarország Portugalsko: Região Autónoma da Madeira Finsko: Itä-Suomi Spojené království: Merseyside, South Yorkshire REFERENCE Obecné nařízení: články 3 6. Článek 8. Rozhodnutí Komise 2006/597/ES

21 OBECNÉ INFORMACE Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (EFRR a ESF ) 3 FHJ P ( * Regiony způsobilé pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Regiony vhodné k přechodné podpoře v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ( phasing-in ) 19

22 1.3 Cíl Evropská územní spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce směřuje k posílení spolupráce na přeshraniční, nadnárodní i meziregionální úrovni, přičemž funguje jako doplněk obou zbývajících cílů, protože vhodné regiony jsou současně způsobilé i v rámci cíle Konvergence nebo Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Financuje jej Evropský fond pro regionální rozvoj a snahou cíle je podporovat společná řešení pro orgány jednotlivých zemí v oblasti městského, venkovského a pobřežního rozvoje, rozvoje ekonomických vztahů a vytváření malých a středních podniků. Spolupráce se zaměřuje na výzkum, vývoj, informační společnost, životní prostředí, prevenci rizik a integrované vodohospodářství. Způsobilost: Pro účely přeshraniční spolupráce: vhodné jsou regiony úrovně NUTS 3, nacházející se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a hranic námořních, které jsou od sebe vzdáleny nejvýše 150 km. (Seznam těchto regionů je zveřejněn v rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2006 (*), viz odpovídající mapa na straně 21). Pro účely nadnárodní spolupráce: vhodné jsou všechny regiony, ale po vzájemné konzultaci s členskými státy stanovila Komise třináct oblastí spolupráce (tyto oblasti jsou vymezeny v rozhodnutí ze dne 31. října 2006 (*), viz mapy na stranách 22 a 23). Pro účely meziregionální spolupráce, vytváření sítí a výměny zkušeností: vhodné jsou všechny evropské regiony. Územní spolupráce mění statut, je povýšena na úroveň plnohodnotného cíle, což ji zviditelňuje a dodává silnější právní základ. Spolupráci mezi zeměmi mimo Evropskou unii již nepodporují strukturální fondy, ale dva nové nástroje: za prvé nástroj evropského sousedství a partnerství a za druhé nástroj předvstupní pomoci. Pod evropskou územní spolupráci spadá pouze ta s nečlenskými zeměmi, které nedostávají finanční pomoc Evropské unie (Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, atd.). Přeshraniční spolupráce pokryje zeměpisně větší území než bývalý Interreg, zejména pokud jde o spolupráci námořní. Pro účel meziregionální spolupráce přichází v úvahu celá Evropa, ale Unii jako takovou pokrývá pouze jediný program (oproti čtyřem v rámci Interreg III C). Vytváření sítí, jakož i výměnu spolupráce, pokrývají tři rozdílné programy, které předkládá dvacet sedm členských států: Interact: podpůrný program pro orgány řídící programy spolupráce Urbact: tematické sítě měst ORATE: monitorování územního plánování 20 REFERENCE Obecné nařízení: články 3 7. ( * ) Rozhodnutí Komise 2006/769/ES

23 OBECNÉ INFORMACE Přeshraniční spolupráce (EFRR) 2 E GI O ') Regiony vhodné k přeshraniční spolupráci 21

24 Oblasti nadnárodní spolupráce Severní periferní oblasti Baltské moře Severozápadní Evropa Severní moře Atlantské pobřeží Jihozápadní Evropa 22

25 Alpský prostor Střední a východní Evropa OBECNÉ INFORMACE Středomoří Jihovýchodní Evropa Azory-Madeira-Kanárské ostrovy (Makaronésie) Oblast Indického oceánu Karibská oblast Vymezení oblastí spolupráce mimo Evropskou unii jsou jen orientační a mohou doznat úprav. 23

26 1.4 Finanční zdroje Rozdělení podle cílů Dostupné zdroje dosahují částky miliard EUR (v cenách roku 2004) nebo miliard EUR (v cenách současných), z toho je: 81,5 % pro cíl Konvergence ; 16 % pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ; 2,5 % pro cíl Evropská územní spolupráce. Phasing-in : 3,4 % Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: 12,6 % Fond soudržnosti: 20 % Přeshraniční spolupráce: 1,8 % Nadnárodní spolupráce: 0,5 % Meziregionální spolupráce / sítě: 0,1 % Program PEACE : 0,1 % ( 1 ) Phasing-out: 4 % Regiony s HDP/obyv. nižší než 75 % Unie: 57,5 % Současné ceny v milionech EUR Evropská územní spolupráce Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Phasing-in Phasing-out Konvergence Fond soudržnosti BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK ( 1 ) Program PEACE má za cíl konsolidaci mírového procesu v Severním Irsku.

27 Rozdělení podle jednotlivých členských států Komise provede orientační rozdělení položek pro jednotlivé členské státy podle následujících kritérií: počet obyvatel přicházejících v úvahu, prosperita státu, regionální prosperita a míra nezaměstnanosti. Orientační rozdělení položek podle jednotlivých členských států v letech (v současných cenách, v milionech EUR) Fond soudržnosti Konvergence Konvergence Phasing-out Phasing-in Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Celkem Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Spojené království Meziregionální spolupráce/ sítě Technická pomoc 868 Celkem OBECNÉ INFORMACE Pozn.: Vzhledem k tomu, že čísla byla zaokrouhlena, nemusí celkové částky přesně odpovídat. 25

28

29 2. Zásady pomoci Zásady pomoci jsou v rámci výše zmíněných tří cílů stejné jako v období , jde opět o doplňkovost, provázanost, koordinaci, soulad a dodatečnost. Jsou zaváděny i nové principy: proporcionalita, rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace, udržitelný rozvoj a přednostní zaměření fondů na lisabonské priority. Tyto zásady jsou společné všem třem cílům. Princip dodatečnosti: u regionů připadajících v úvahu v rámci cíle Konvergence prověří Komise a členské státy úroveň veřejných výdajů. Strukturální fondy nesmí nahrazovat veřejné strukturální výdaje členského státu. Pro nové programové období navíc existuje mechanismus finanční opravy v případě nedodržení tohoto principu, který v období neexistoval. Fondy nyní musí být zaměřeny na priority Evropské unie v oblasti podpory konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (jak je stanoveno v příloze 4 obecného nařízení). Komise a členské státy zajistí, aby bylo na uvedené priority vyčleněno alespoň 60 % výdajů všech členských států v rámci cíle Konvergence a minimálně 75 % výdajů v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Princip proporcionality: tento nově zavedený princip má za cíl upravit povinnost členských států podle výše výdajů na operační program. Pravidlo se týká: výběru ukazatelů k hodnocení programu, povinností při hodnocení, řízení a předkládání zpráv (podle článku 13.1); kontroly: pokud program nepřekročí 750 milionů EUR a příspěvek Komise 40 % veřejných výdajů, má stát méně povinností. Auditorský orgán nemá povinnost předkládat Komisi příslušnou strategii (článek 74). Princip partnerství se rozšiřuje, což znamená, že veškeré jiné vhodné subjekty zastupující občanskou společnost, partneři z oblasti ekologie, nevládní organizace a subjekty zabývající se prosazováním rovnosti žen a mužů se mohou účastnit jednání o využití strukturálních fondů i řízení všech stadií plánování (provádění, monitorování, hodnocení). OBECNÉ INFORMACE Výdaje fondů jsou zaměřeny na priority Unie. Tato lisabonská orientace je v rámci nařízení novým principem. Princip dodatečnosti se uplatňuje jiným způsobem. Princip partnerství je rozšířen. Novým principem je proporcionalita. REFERENCE Obecné nařízení: články 9 17 a

30 3. Strategický přístup 3.1 Obecné strategické zásady Komise na základě úzké spolupráce s členskými státy navrhla obecné strategické zásady Společenství pro soudržnost, které Rada Evropské unie oficiálně schválila dne 6. října 2006 (*). Každý členský stát předkládá národní strategický referenční rámec, který bude v souladu s těmito strategickými obecnými zásadami a poslouží jako referenční nástroj pro přípravu programování fondů. Od nynějška bude větší provázanost mezi třemi rozhodovacími a akčními úrovněmi: úrovní Společenství, vnitrostátní úrovní a úrovní zavádění programů. 3.2 Národní strategický referenční rámec Národní strategický referenční rámec je nový typ nástroje pro systém programování, který platí pro období Nejde o nástroj řízení, jakými byly rámce podpory Společenství využívané v předchozích obdobích, nýbrž definuje zejména politické priority a navrhuje klíčové prováděcí principy. Národní strategický referenční rámec je určen pro cíl Konvergence a cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Může se rovněž použít pro cíl Evropská územní spolupráce, pokud o tom rozhodne členský stát. Národní strategický referenční rámec připravují jednotlivé členské státy, které při přípravě spolupracují se svými partnery a Komisí. Hlavní body, které musí národní strategický referenční rámec obsahovat: seznam partnerů a účastníků, kteří se na jeho přípravě podíleli (článek 11); analýzu společensko-ekonomické situace, slabých i silných stránek celého území, a to s přihlédnutím ke směrům vývoje evropského a světového hospodářství; definici zvolené strategie, seznam operačních programů pro cíle Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, orientační roční financování z každého fondu pro jednotlivé programy; popis toho, jak národní strategický referenční rámec přispěje k prioritám Lisabonské strategie (které jsou uvedeny v článku 9.3); pro regiony vhodné v rámci cíle Konvergence informace týkající se spolupráce s Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Evropským rybářským fondem; informace nezbytné pro ověření, zda je dodržována zásada dodatečnosti; opatření navržená k posílení výkonnosti správy. Harmonogram: Poté, co strategické obecné zásady přijme Rada Evropské unie, má členský stát pět měsíců na to, aby Komisi předložil národní strategický referenční rámec. Po jeho přijetí má Komise tři měsíce na to, aby vznesla případné připomínky. 28 Komise poté přijme rozhodnutí týkající se následujících bodů národního strategického referenčního rámce každého členského státu (stanovené v článku 28.3): seznam operačních programů, financování jednotlivých programů z každého fondu, úroveň výdajů zaručujících dodržení zásady dodatečnosti pro cíl Konvergence. REFERENCE Obecné nařízení: články: (*) Rozhodnutí Rady 2006/769/ES.

31 Strategický přístup a programování (například etapy pro cíl 1) Plán rozvoje předkládaný členským státem 1. Obecné strategické zásady Společenství pro soudržnost navržené Komisí, které přijímá Rada s ohledem na souhlas Parlamentu OBECNÉ INFORMACE 2. Rámec podpory Společenství vytvořený a přijatý Komisí na základě plánu rozvoje 3. Operační programy navrhované členským státem nebo regionem, rozhodnutí Komise 2. Národní strategický referenční rámec navrhovaný členským státem při dodržení zásady partnerství a s ohledem na priority Unie, Komise rozhoduje o části národního strategického referenčního rámce 3. Operační programy navrhované členským státem nebo regionem, rozhodnutí Komise 4. Jednotný programový dokument přijatý Komisí, ve kterém je zahrnut rámec podpory Společenství a operativní programy 5. Dodatek k programu předkládaný členskými státy jako doplněk k bodům 3 a 4. Zde je nutné zdůraznit dvě hlavní novinky: Již v období existovaly priority, nyní však programovací priority stanoví dokument, který přijímá Rada Evropské unie (všechny členské státy), totiž obecné strategické zásady Společenství. Národní strategický referenční rámec zavádí jedinou strategii, tedy jedinou celkovou vizi každého členského státu. 29

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 ZE DNE 5. ČERVENCE 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2008-2013 V SOULADU S DOHODOU O PARTNERSTVÍ AKT-ES

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 31.7.2006 L 210/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.12.2011 KOM(2011) 847 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o dosažených výsledcích a

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Předmět: Návrh nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Předmět: Návrh nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 27. dubna 2005 (13.06) (OR. en) 8481/05 Interinstitucionální spis: 2004/0161 (CNS) AGRI 122 AGRISTR 23 CADREFIN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Sekretariát Rady Příjemce: Zvláštní výbor

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 René Wokoun V článku je stručně zmíněn vývoj regionální a strukturální politiky (politiky soudržnosti

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.10.2011 KOM(2011) 607 v konečném znění 2011/0268 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 {SEK(2011)

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 L 347/884 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 1. Regionální politika EU

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 1. Regionální politika EU ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 1. Regionální politika EU Mgr. Josef Miškovský, Ph.D. Mgr. Josef

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH III. PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR duben 2014 Obsah 1. Finanční prostředky na období 2014-2020... 2 2.

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

L 347/470 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/470 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/470 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Politika soudržnosti 2014-2020

Politika soudržnosti 2014-2020 Evropská unie Politika soudržnosti Politika soudržnosti 2014-2020 Investice do růstu a zaměstnanosti http://ec.europa.eu/inforegio Obsah 1 Legislativní návrhy pro politiku soudržnosti EU: 2014-2020 > 1

Více

Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20

Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 12. 1. 2012 Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 Obsah 1 Co je

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR červenec 2014 Obsah Obsah... 1 1. Finanční prostředky na programové období

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci v Evropské unii (2004/2190(INI)) Výbor pro zaměstnanost a sociální

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1260/1999. ze dne 21 června 1999. o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (1260/1999/ES)

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1260/1999. ze dne 21 června 1999. o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (1260/1999/ES) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1260/1999 ze dne 21 června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech () COUNCIL REGULATION of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds RADA

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více