1 Štátna plavebná správa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Štátna plavebná správa"

Transkript

1 1 Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.1. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na 1. Plavebné právo 1.1 Právo všeobecné Subjekty práva - Právna subjektivita Právne úkony - Spôsobilosť na právne úkony - Platnosť a neplatnosť právnych úkonov - Protiprávny úkon

2 2 Štátna plavebná správa kapitán odca plávajúceho Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.2. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť I odca prievoznej lode edúci plavby na 1.2 Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - charakteristika zákona - predmet zákona - vymedzenie pojmov: vnútrozemská plavba, vnútrozemská vodná cesta, prístavisko, prevádzka plavidiel, plavidlo, malé plavidlo, prievozná loď, plávajúci stroj, plávajúce zariadenie - vodné cesty a ich správa - súčasti vodnej cesty a činnosti vykonávané na vodnej ceste - prevádzka a používanie prístavov -správa verejného prístavu - vodná doprava - spôsobilosť plavidiel - povinnosti prevádzkovateľa plavidla - Register plavidiel - používanie vlajok a štandardy prezidenta - ciachovanie plavidla v zmysle zákona č. 338/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov - poistenie zodpovednosti - lodné listiny -člen posádky plavidla -klasifikácia plavidiel

3 3 Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.3. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na - vyhradené technické zariadenia - plavebná nehoda - orgány štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy - úlohy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v rámci vnútrozemskej plavby - úlohy Štátnej plavebnej správy v rámci vnútrozemskej plavby - sankcie - vzťah k správnemu konaniu

4 4 Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.4. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na ykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - yhláška MDPT SR č. 22/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest - yhláška MDPT SR č. 59/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla - yhláška MDPT SR č. 93/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyberaní úhrady za používanie verejných prístavov plavidlami a určenie jej výšky v znení vyhlášky MDPT SR č. 150/2005 Z.z. - yhláška MDPT SR č. 123/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave - yhláška MDPT SR č. 124/2001 Z.z., ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave na vnútrozemských vodných cestách - ýnos č. 1740/M-2001 MDPT SR z 15. októbra 2001, ktorým sa vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách SR

5 5 Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.5. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na - ýnos č. 1547/M-2004 MDPT SR z 19. júla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov ŠPS - yhláška MDPT SR č. 12/2005 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti ČPP a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti ČPP v znení vyhlášky MDPT SR č. 652/2005 Z.z.

6 6 Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.6. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na 1.3 Právne predpisy týkajúce sa vodného hospodárstva Používanie a znečisťovanie povrchových vôd - Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) stručná charakteristika - povrchové vody - všeobecné užívanie vôd - používanie vôd na plavbu - ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov Sankcie - správne delikty - pokuty - ukladanie pokút - priestupky

7 7 Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.7. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na 1.4 Medzinárodné právo Medzinárodné dohovory - Dohovor o režime plavby na Dunaji (Belehradský dohovor), Belehrad Európska dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AG), Helsinky

8 8 Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.8. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na Dvojstranné dohody o vnútrozemskej plavbe - Dopravná dohoda medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou, Praha , vyhláška č. 74/1956 Sb. - Dohoda medzi vládou SR a vládou PR o spolupráci v oblasti dopravy, aršava , oznámenie č. 68/1998 Z.z. - Dohoda medzi vládou SR a vládou krajiny o princípoch spolupráce a podmienkach vzájomných vzťahov v oblasti dopravy, Kyjev , oznámenie č. 211/1995 Z.z. - Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o spolupráci v doprave a spojoch, Bratislava , oznámenie č. 214/1993 z.z. - Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o vnútrozemskej plavbe, Haag , oznámenie č. 189/2003 Z.z. - Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou SR o vnútrozemskej vodnej doprave, Praha , oznámenie č. 330/1990 zb.

9 9 Štátna plavebná správa Osnova pre predmet: Plavebné právo list. č.9. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode odca plávajúceho edúci plavby na - Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Holandského kráľovstva o vnútrozemskej vodnej doprave, Praha , oznámenie č. 528/1992 zb. - Dohoda medzi vládou SR a vládou Chorvátskej republiky o vnútrozemskej plavbe, Kodaň , oznámenie č. 359/2002 Z.z. - Dohoda medzi vládou SR a vládou Rumunska o vnútrozemskej plavbe, Bratislava , oznámenie č. 247/2005 Z.z. - Dohoda medzi vládou SR a vládou Chorvátskej republiky o využívaní chorvátskych prístavov prípustných pre medzinárodnú dopravu, Bratislava , oznámenie č. 88/2000 Z.z. - Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Indie o spolupráci v námornej doprave, Dillí , vyhláška č. 93/1980 Zb. - Obchodná, colná a plavebná dohoda medzi republikou československou a Perziou, Teherán , vyhláška č. 66/1929 Zb. - Dohoda medzi vládou SR a vládou Republiky Slovinsko - Dohoda medzi vládou SR a vládou Republiky Slovinsko o využívaní prístavu Koper, Bratislava , oznámenie 57/2001 Z.z.

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

1 Příloha č. 17. Počet listů:13. S E Z N A M dvoustranných mezinárodních smluv v odvětví dopravy (stav k 31. 7. 2008)

1 Příloha č. 17. Počet listů:13. S E Z N A M dvoustranných mezinárodních smluv v odvětví dopravy (stav k 31. 7. 2008) S E Z N A M dvoustranných mezinárodních (stav k 31. 7. 2008) Stát: Afghánistán Letecká dohoda: Praha, 28. 5. 1960 Stát: Albánie * Letecká dohoda: Tirana, 20. 5. 1958 (99/2005 Sb. m. s.) Silniční dohoda

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

ČSN 01 5015 Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou

ČSN 01 5015 Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 614.777 Říjen 1992 Ochrana vody před ropnými látkami ČSN 75 3415 OBJEKTY PRO MANIPULACI S ROPNÝMI LÁTKAMI A JEJICH SKLADOVÁNÍ Plants for handling of petroleum matters and their

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 ČSN 75 5115. Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Wells for individual water supply ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 628.12.1/2 Srpen 1993 Vodárenství STUDNY INDIVIDUÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ČSN 75 5115 Wells for individual water supply Puits pour l' approvisionnement individuel en eau Brunnen

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1974 II. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1974,

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1974 II. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1974, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1974 II. v. o. 77 Vládní návrh Zákon ze dne 1974, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě Federální shromáždění

Více

Odůvodnění. Předkládaný návrh vyhlášky nese název Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Odůvodnění. Předkládaný návrh vyhlášky nese název Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. Odůvodnění III. Obecná část: Název Předkládaný návrh vyhlášky nese název Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, zhodnocení platného právního

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Právní předpisy v oblasti plavby. Mgr. Klára Němcová

Právní předpisy v oblasti plavby. Mgr. Klára Němcová Právní předpisy v oblasti plavby Mgr. Klára Němcová Právní předpisy v oblasti plavby Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška o pravidlech plavebního provozu

Více

Energetický management budov jako st Facility managementu

Energetický management budov jako st Facility managementu Energetický management budov jako součást st Facility managementu Facility a technologické řízení budov plánovaní, ekonomika operativa Správa a údržba budovy Facility Management system Řízení a správa

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1982 Vyhlásené: 25.06.1982 Časová verzia predpisu účinná od: 25.06.1982 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 67 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České socialistické

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU Zpracoval autorský kolektiv: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Jaroslav Šilberský Daniel Janáček Mgr. Miroslav Kubásek Mgr. Jan Sluka ECO-management s.r.o. Brno listopad

Více

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH:

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH: www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. Ročník 1991 Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka

Více

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Smluvní podmínky společnosti Hausbóty Levněji s.r.o. platné pro pronájem rekreačních motorových lodí na Baťově kanálu jakožto vodní cestě 0. třídy

Více

Rozvoj vodních cest na Slovensku

Rozvoj vodních cest na Slovensku 1 2011 Rozvoj vodních cest na Slovensku Jihomoravský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Tel.:

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Ružinovský športový klub Mierová

Více

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR

Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné ČR a SR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Rozdělení Československa: 20 let od vzniku samostatné

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

INFORMACE ŽADATELŮM O ZÁPIS (ZMĚNU ZÁPISU) NÁMOŘNÍ JACHTY DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU ČR.

INFORMACE ŽADATELŮM O ZÁPIS (ZMĚNU ZÁPISU) NÁMOŘNÍ JACHTY DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU ČR. MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor plavby Námořní úřad MINISTRY OF TRANSPORT OF THE CZECH REPUBLIC Navigation Department Maritime Office Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 INFORMACE

Více

Í Í ř ř ř Š ž Š Š Í Š ť Í Š Š Š Š ž Ř ž Ť Í ž ž ž ž ť ž ť ť Š Š ž Š Š ž ž Č ž Š ž Š Č ť Š Ř ž ž ž ď ž Í ž ž ž ž ž ž ť ž Í ž žž ž ž ť Č ž ž Č Ť ž ť ž ž ž ž ž ž ž ž ž ť Ř Ó ď Š ž ž ž ď ž Ť ž ť ž ď ž ď ž

Více

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České ŠTATÚT ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI IAL SE STATUT ROZHODČÍHO SOUDU PŘI IAL SE Preambula Tento Štatút vydáva zriaďovateľ pri príležitosti 91. výročného vzniku samostatného československého štátu, ktorý bol súčasťou

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... 11. Autorský kolektiv... 15

Obsah. Seznam použitých zkratek... 11. Autorský kolektiv... 15 Seznam použitých zkratek... 11 Autorský kolektiv... 15 Úvod... 19 Rodinné právo v novém tisíciletí... 19 Stručně k rodinnému právu v NOZ a k přípravě nových předpisů procesních... 20 Proč vznikla tato

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Organizační složka státu zřízená 1. dubna 1998 zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Přístaviště na Labi budovaná Ředitelstvím vodních cest ČR Ing.

Více

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY k problematike UZNÁVANIE ROZHODNUTÍ CUDZÍCH ŠTÁTOV NA ÚZEMÍ SR 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BOBEK, Michal ; BŘÍZA, Petr ; KOMÁREK,

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

SPEAKERS CONTRIBUTIONS TRESTNÍ PRÁVO EU PRO OBHÁJCE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

SPEAKERS CONTRIBUTIONS TRESTNÍ PRÁVO EU PRO OBHÁJCE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ SPEAKERS CONTRIBUTIONS TRESTNÍ PRÁVO EU PRO OBHÁJCE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 312DT05 Praha, 22.-23. červen 2012 Speakers contributions JUDr. Marek Kordik PŘÍPADOVÉ STUDIE: VĚCI S PŘESHRANIČNÍM PRVKEM Případová

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Nedokonalá prázdnota: Uväznenie kvarkov a štruktúra vákua kvantovej chromodynamiky

Nedokonalá prázdnota: Uväznenie kvarkov a štruktúra vákua kvantovej chromodynamiky Nedokonalá prázdnota: Uväznenie kvarkov a štruktúra vákua kvantovej chromodynamiky Štefan Olejník Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov Fyzikálny ústav SAV Bratislava Dokonalá prázdnota takže se vlastně

Více

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy 356/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 6. října 2009 o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

MU Hodonín (ČR) - Holíč nad Moravou (SR) MD Holíč nad Moravou (SR) Hodonín (ČR) čj. S 20964/2015-O12 2/63

MU Hodonín (ČR) - Holíč nad Moravou (SR) MD Holíč nad Moravou (SR) Hodonín (ČR) čj. S 20964/2015-O12 2/63 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Hodonín

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY 57 záøí 2006 POZEMKOVÉ ÚPRAVY PozemkovÈ pravy Z Ì 2006 Ë. 57 MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY - st ednì pozemkov ad TÏönov 17 Tel.: 221 811 111 117 05 Praha

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo Zvolene T. G. Masaryka

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU Předpis ČD Ok 2 Příloha 5 účinnost od 1. 1.

Více

BETONOVÉ SVODIDLO MONOLITICKÉ

BETONOVÉ SVODIDLO MONOLITICKÉ TPV 1/2008 - DSUH SKANSKA DS a. s., ZÁVOD 86 UHERSKÉ HRADIŠTĚ BETONOVÉ SVODIDLO MONOLITICKÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1. NÁVRH Účinnost TPV od 2008. september 2008 OBSAH 1 ÚVODNÁ

Více

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY Katalog 2014 SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY Hilti. Splní nejvyšší nároky. Obsah Služby Strana 2 Shrnutí Nové Hilti Online Vždy s Vámi. Platná legislativa Strana 6 Přehled systémů požární ochrany Strana 8 Přehled

Více

Úvod do evropského mezinárodního práva soukromého

Úvod do evropského mezinárodního práva soukromého Úvod do evropského mezinárodního práva soukromého Justičná akadémie SR Pavel Simon, Petr Šuk, Pavla Belloňová November 2013 Struktura a přehled právních předpisů před 1.5.2004 I. Mezinárodní smlouvy (mnohostranné

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1981 Vyhlásené: 11.05.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 56 V y h l á š k a Českého úřadu bezpečnosti

Více

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex )

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Etický kódex rozhodcu Rozhodcovského súdu pri IAL SE (ďalej len Etický kódex ) Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Preambula Rozhodcovský súd pri IAL SE vedomý si

Více

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z0969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Súkromná stredná odborná škola Biela

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Á É Č ď ý ý Č Ť ž ý ý ť žž Ž ý ú ž š ý ž ž ž š š š ý Š ť ý ý š ž ž ý ž ž Ň ý ž ť ť ú ž ý š ž š ž ž š ž š ž ý ý šť ý Ý Ú ň ý ý Ý ž ý ý ť ý ž ý ý ž ý ď ý ý š ý ž ú ú ď ý ž š ž ý ž ť ý ý ý ý ý Á ý ď ž š ž

Více

STANDARDIZACE V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉM KONTEXTU

STANDARDIZACE V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉM KONTEXTU STANDARDIZACE V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉM KONTEXTU Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Ing. Ivana Ivánová, PhD. Katedra geodetických základov SvF,

Více

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O V N I T R A Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ : 00007064 zastoupená JUDr. Františkem VAVEROU, Ph.D. ředitelem projektu (dále jen zadavatel ) kontaktní adresa

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška ) Podlimitní veřejné zakázky

Více

Á Ě É ó ř ž Á Ě É š ř Ň úř ř ď Ž ř š Á Ě É Á ř ú ř ř ř ř ó š ň ř ř ř ř ž ř ž ř Ž ř ř ň ž ř š ž ú Ž šř ř š Ě Í Í É Í ř ř ř š ř ž ž ř Á Ě É Ň ž ř ř ž š Ř š ž ř ř ž ř ž š ú š ř ž Ř Á Ě Í Í É Í š ž ř ž ž šť

Více

PODMÍNKY ÚČASTI 14. Česká námořní rallye regata monotypových plachetnic ELAN 340 zařazená do Mezinárodního Poháru ČANY 25. 9. 2. 10.

PODMÍNKY ÚČASTI 14. Česká námořní rallye regata monotypových plachetnic ELAN 340 zařazená do Mezinárodního Poháru ČANY 25. 9. 2. 10. Foto: Pavel Nesvadba Největší monotypová flotila v Chorvatsku 20x PODMÍNKY ÚČASTI 14. Česká námořní rallye regata monotypových plachetnic ELAN 340 zařazená do Mezinárodního Poháru ČANY 25. 9. 2. 10. 2010

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Motto: Nechlubte se vlastenci, není to věc řádná

Motto: Nechlubte se vlastenci, není to věc řádná Motto: Nechlubte se vlastenci, není to věc řádná že neteče odjinud do Čech voda žádná. Karel Havlíček Borovský Pozorně sledujíce šramot v českém Parlamentu,napadla mne zhovadilá myslenka,že tam není vlastně

Více

ONE Fashion Outlet DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VD 05/2013 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

ONE Fashion Outlet DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VD 05/2013 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Vypracoval Ing. O.Orság Kontroloval Ing. J.Pacula stavba DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE číslo zakázky stupeň dokumentace datum vydání stavba

Více

Regulace konkurenčního prostředí na železnici

Regulace konkurenčního prostředí na železnici MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Regulace konkurenčního prostředí na železnici teorie v centru a praxe v regionech Seminář Telč 2011 sborník příspěvků editoři: Martin Kvizda Zdeněk Tomeš

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společností NT COM s.r.o. 1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společností NT COM s.r.o. 1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Podmínky) stanovují základní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím technických

Více

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Velká

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Priority a plánované investiční projekty do roku 2015 (2020) Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA C Inkasní Agentura PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem listopad 2012 v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice OBSAH MUSÍ BÝT POSUDKOVÝ

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění podle 156 odst. 1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Sbírky zákonů č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

KAPITOLA 4 Státní správa v plavbě

KAPITOLA 4 Státní správa v plavbě KAPITOLA 4 Státní správa v plavbě 4.1 Úvod do problematiky Základní právní úprava na úseku vnitrozemské plavby je v zákoně o vnitrozemské plavbě. 349 Z důvodu nutnosti stanovení velmi podrobných pravidel

Více

ť Ý É É ó š Ř ř ň ř é é ž ř ú ě ř ž ě ř š ÚČ ř Č é ř ě ě ř é é ř ě ě ř ě ě ř ě ř ě ě ř š š ž ř ě ě é ř ž Ž é é ř Ů é Ů Ý Ť š ž ž é ř ě ě ž é ř ě ě žž é š ř ě ř ř ě ě š ř Ů š Č ě Č ě š é š ř é š ř ž é ř

Více

VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových

Více

Česká republika. Národní strategie pro Fond soudržnosti. - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika. Národní strategie pro Fond soudržnosti. - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Zlepšení plavebních podmínek na řece Labi v úseku mezi Střekovem a státní hranicí ČR/SRN 1. Číslo multimodálního

Více

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B Zníženie základného imania O000414 Konateľ/Konatelia Meno: Bydlisko: Spoločnosť Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6 Obchodné meno: MARIMEX SK, spol. s r.o. Sídlo: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

Více

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY STÁTNÍ ORGANIZACE

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY STÁTNÍ ORGANIZACE Správa železniční dopravní cesty, STÁTNÍ ORGANIZACE ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot

Více

Ročník 2004 Bratislava 14. mája 2004 Čiastka 19

Ročník 2004 Bratislava 14. mája 2004 Čiastka 19 Počet listov: 8 Výtlačok č.: Ročník 2004 Bratislava 14. mája 2004 Čiastka 19 Obsah 1. Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 18/2004 o zrušení interných normatívnych aktov a služobných pomôcok

Více

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy Studium: Obor: Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: Zahrnuje předměty: Akademický rok: 2014/2015 Počet otázek: 30 Bakalářské studium Technologie a řízení dopravy TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY VÝZVA K PODÁNí NABíDKY 1. Identifikacní údaje zadavatele: Název zadavatele: Sociální služby Uherské Hradište, príspevková organizace (Zrizovatel: Zlínský kraj, Tr. T. Bati 21, 761 90 Zlín) Štepnická 1139,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

278/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

278/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 278/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 2. srpna 2000 o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel Změna: 327/2011 Sb. Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 85 odst. 1 zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ ODBORNÁ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Ing. Jiří Horecký, MBA doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. 1 Obsah PŘEDMLUVA

Více

Kapitánská pošta. pravidelně vychází 5x ročně. příspěvky posílejte na kp@skaut.cz text + fotografie v co nejlepším rozlišení se jmény autorů

Kapitánská pošta. pravidelně vychází 5x ročně. příspěvky posílejte na kp@skaut.cz text + fotografie v co nejlepším rozlišení se jmény autorů duben říjen 2014 pravidelně vychází 5x ročně Kapitánská pošta příspěvky posílejte na kp@skaut.cz text + fotografie v co nejlepším rozlišení se jmény autorů Rubrika Představujeme hledáme redaktora krátký

Více

Vodohospodářské. Seminář pro vodoprávní úřady Medlov 2013 Král Miroslav

Vodohospodářské. Seminář pro vodoprávní úřady Medlov 2013 Král Miroslav Vodohospodářské a vodoprávní aktuality Seminář pro vodoprávní úřady Medlov 2013 Král Miroslav Obsah Povodeň v červnu 2013 Preventivní protipovodňová opatření Vodní zákon a prováděcí předpisy Plánování

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

o DíLO 01/12/2013/SL SMLOUVA SLIAČ letište Stanovení pen na základe rázových zkoušek zaŕízením HWD ---.. ''''*

o DíLO 01/12/2013/SL SMLOUVA SLIAČ letište Stanovení pen na základe rázových zkoušek zaŕízením HWD ---.. ''''* SMLOUVA o DíLO 01/12/2013/SL SLIAČ letište Stanovení pen na základe rázových zkoušek zaŕízením HWD 1- ---.. ''''* r S M L O U V A O D I L O č. 01/12/2013/SL uzavrená podle ustanovení 536 a následujících

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více