Všeobecné podmínky společnosti OpenCall s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky společnosti OpenCall s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné podmínky společnosti OpenCall s.r.o. vydané podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a podle 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen OpenCall nebo Poskytovatel ). Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti od Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací - hlasové a datové služby (dále jen Všeobecné podmínky ) vydané společností OpenCall upravují některá práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se smlouvou o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále též jen Smlouva ) uzavřenou mezi Poskytovatelem a osobou, které jsou služby elektronických komunikací poskytovány (dále jen Účastník ), jakož i některé související otázky. Služba OpenCall je služba elektronických komunikací poskytovaná na základě Osvědčení č. 2949, vydaného Českým telekomunikačním úřadem podle zákona o elektronických komunikacích, primárně na bázi pre-paid služby Za podmínek stanovených ve Smlouvě, jejíž celý obsah tvoří Objednávka služeb elektronických komunikací, tyto Všeobecné podmínky, aktuální Ceník služeb (dále též jen Ceník ), reklamační řád, popř. další podmínky, které mohou být Poskytovatelem stanoveny pro poskytování jednotlivých služeb, se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníkovi služby elektronických komunikací. 2. Základní pojmy 2.1. V těchto Všeobecných podmínkách mají následující slova a výrazy význam u nich uvedený: 2.2. Účastníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je na základě Smlouvy nebo bez smlouvy poskytována Služba Poskytovatele Oprávněný zástupce je osoba oprávněná jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy jménem smluvní strany, nebo jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy za smluvní strany jako její zástupce. Oprávněný zástupce se může dát zastoupit zmocněncem vybaveným k zastupování platnou plnou mocí s notářsky ověřenými podpisy zmocnitele Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřená mezi Poskytovatelem a Účastníkem Všeobecnými podmínkami se rozumí tento dokument stanovující všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Ceníkem se rozumí seznam cen služeb poskytovaných Poskytovatelem Cenou se rozumí cena za poskytování služeb elektronických komunikací Reklamací se rozumí uplatnění nároků podle 64 zákona o elektronických komunikacích. 1

2 2.9. Službou se rozumí veřejně dostupná telefonní služba elektronických komunikací umožňující uskutečňování národních a mezinárodních volání a přístup k číslům tísňového volání prostřednictvím jednoho nebo více čísel číslovacího plánu, služba přístupu k síti Internet poskytované Poskytovatelem na základě Smlouvy nebo v rámci předplacené služby. 3. Objednávka 3.1. Každý, kdo má zájem o poskytování služeb elektronických komunikací Poskytovatelem (dále též jen Zájemce ), může Poskytovateli zaslat prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele či jiným způsobem objednávku služeb. 4. Rozsah poskytovaných služeb 4.1. Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníku veřejně dostupnou telefonní službu, přístup k síti internet, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a Všeobecnými podmínkami. Účastník se zavazuje platit za to Poskytovateli úplatu stanovenou v Ceníku Poskytovatele Poskytovatel je oprávněn zabezpečit poskytování Služby třetí osobou. Účastník však odpovídá v rozsahu, jako by Službu poskytoval sám Pokud Smlouva nestanoví jinak, Služby poskytované Poskytovatelem mají charakter předplacené služby a jsou placeny zálohově předem Připojení k síti k síti internet se uskutečňuje prostřednictvím pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra provozovaných v souladu s platnými právními předpisy. Účastník bere na vědomí, že rozsah území, na kterém je Služba poskytována, se může v čase měnit, a že i v oblasti s dostupným pokrytím signálem nemusí být z technických důvodů Služba plně dostupná (např. z důvodu rušení, stínění signálu apod.) Přenositelnost telefonních čísel se řídí podmínkami pro přenositelnost čísel společnosti MobilKom, a.s. 5. Smlouva 5.1. Smlouva je uzavírána v písemné podobě na dobu neurčitou a je platná od okamžiku, kdy je podepsána Oprávněnými zástupci obou smluvních stran Smlouvu lze měnit pouze písemně. Převod práv a povinností Účastníka ze Smlouvy na třetí osobu je možný pouze s písemným souhlasem Poskytovatele Smlouva zaniká: a) písemnou dohodou Smluvních stran; b) výpovědí, danou Poskytovatelem i Účastníkem nebo jeho Oprávněným zástupcem. Výpověď vstupuje v platnost prvním dnem následujícího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď druhé straně, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně; c) odstoupením z důvodu podstatného porušení Smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy nastávají okamžikem, kdy je písemné prohlášení oprávněné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy doručeno Smluvní straně, která Smlouvu podstatným způsobem porušila Opakované neplnění smluvních podmínek se považuje za podstatné porušení Smlouvy Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká platnosti a účinnosti ustanovení těchto Všeobecných podmínek, které přetrvávají až do úplného vyřízení všech nároků vyplývajících ze smluvního vztahu. 2

3 6. Práva a povinnosti Poskytovatele 6.1. Poskytovatel je povinen: a) za sjednanou cenu poskytovat Službu v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami každému, kdo o ni požádá, projeví souhlas se Všeobecnými podmínkami a komu je technicky možné Službu poskytnout, nebude-li to v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele; b) na žádost Účastníka provést změnu Služby, pokud tato změna bude možná a bude v souladu s platnými smluvními podmínkami; c) poskytovat Službu nepřetržitě, s výjimkou doby nezbytné pro údržbu a opravy technických a softwarových prostředků a s výjimkou zásahů způsobených vyšší mocí; d) provádět běžné opravy v řádném termínu tak, aby závady v poskytování Služby byly odstraněny bez zbytečného prodlení po jejich vzniku; e) poskytovatel je povinen oznámit min. ve 12-ti hodinovém předstihu Účastníku omezení či přerušení poskytování Služby, která jsou Poskytovateli předem známa a to formou oznámení na webových stránkách Poskytovatele f) Udržovat infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě odpovídající příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanoveným právními předpisy Poskytovatel je oprávněn: a) nakládat s údaji a informacemi o Účastníku pouze v souladu s platným právním řádem ČR. Poskytovatel nesmí zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem nebo na základě souhlasu Účastníka. b) jednostranným úkonem měnit tyto Všeobecné podmínky a Ceník, je však povinen oznámit to Účastníku písemně nebo elektronickou zprávou nejméně 30 (třicet) dnů předem. Oznámení o změně Všeobecných podmínek nebo Ceníku bude také uveřejněno na webových stránkách Poskytovatele c) vypovědět Smlouvu nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami nebo Smlouvou; d) vhodným způsobem informovat Účastníka o poskytovaných a nově zaváděných službách Poskytovatele, pokud s tím Účastník nevysloví nesouhlas; e) omezit nebo přerušit poskytování Služby, jestliže Účastník svým jednáním výrazně omezuje využití Služby pro ostatní účastníky OpenCall, využívá Službu v rozporu se Smlouvou, Všeobecnými podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy. Účastník nemá právo z tohoto důvodu uplatňovat slevu z ceny za poskytnuté Služby. 7. Práva a povinnosti Účastníka 7.1. Účastník je povinen: a) řádně hradit ceny za poskytované Služby dle Smlouvy včetně záloh. Do doby úhrady zálohy ceny za poskytované Služby má Poskytovatel právo omezit nebo přerušit poskytování Služby; c) zdržet se veškerých jednání, která porušují platné zákony ČR nebo etická pravidla chování na síti internet, zejména nespecifické šíření virů, nevyžádané elektronické pošty (tzv. SPAM) či neoprávněné vstupování do cizích sítí. Účastník nesmí síť použít k šíření pornografického materiálu, materiálu vybízejícího k potlačování práv menšin, propagující užívání a výrobu drog a jakýkoliv jiný materiál, který je v rozporu se 3

4 zákony ČR. Porušení povinnosti účastníka dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy; f) poskytnout Poskytovateli pravdivé a úplné údaje nutné pro uzavření Smlouvy a je též povinen neprodleně písemně nebo formou elektronické zprávy informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve Smlouvě, a to jména a příjmení nebo obchodního jména, kontaktní adresy elektronické pošty, bydliště nebo sídla, právní formy, telefonních čísel, IČ, DIČ, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala Účastník je oprávněn vypovědět Smlouvu nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami nebo Smlouvou Účastník je oprávněn požádat o podrobný rozpis odchozích hovorů nebo o podrobný souhrn Služeb uskutečněných/poskytnutých prostřednictvím svého účastnického čísla, a to za úhradu podle platného Ceníku služeb Účastník je oprávněn zvolit si jako adresu pro doručování písemností jinou adresu než adresu svého bydliště (sídla); adresou pro zasílání písemností může být pouze adresa na území České republiky Účastník je povinen v případě ztráty nebo odcizení Zařízení nebo podezření z vyzrazení přihlašovacího jména či kódů, které Účastník nemá možnost změnit, neprodleně informovat o této skutečnosti Poskytovatele tak, aby Poskytovatel mohl přijmout nezbytná opatření k zamezení zneužití Služeb. Oznámením skutečností podle předchozí věty není dotčena povinnost Účastníka uhradit cenu za poskytnuté Služby, a to až do okamžiku přijetí opatření proti zneužití Služeb Poskytovatelem, které se Poskytovatel zavazuje přijmout bez zbytečného odkladu po oznámení dané skutečnosti Poskytovateli V rámci přenositelnosti čísel mezi sítěmi různých poskytovatelů požádat o ponechání svého účastnického čísla, a to za podmínek stanovených platnými právními předpisy, dalšími podmínkami Poskytovatele a za úhradu podle platného Ceníku služeb; Účastník souhlasí s tím a bere na vědomí, že v případě přenesení účastnického čísla od jiného poskytovatele služeb elektronických komunikací k Poskytovateli může proces přenesení telefonního čísla trvat, dle aktuálního znění OOP/10/ Cena Služeb a platební podmínky 8.1. Poskytovateli náleží po dobu platnosti smlouvy právo na úhradu pravidelných poplatků na základě Smlouvy, Všeobecných podmínek a Ceníku nezávisle na tom, zda Účastník skutečně využíval objednané služby Cena za poskytované Služby, zejména její výše, struktura nebo způsob výpočtu, je stanovena podle Ceníku vydaného a aktualizovaného Poskytovatelem. Aktuální Ceník je uveřejněn na webových stránkách Poskytovatele V případě, že změnou Ceníku nebo jiných smluvních dokumentů dojde ke zhoršení postavení Účastníka, má Účastník právo vypovědět Smlouvu bez sankce v souladu s 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích. Výpověď podaná z uvedeného důvodu musí být doručena Poskytovateli nejméně čtrnáct dní přede dnem, ve kterém nový Ceník (smluvní dokument) nabude účinnosti Cena za poskytované Služby je splatná zálohově před poskytnutím Služby (tzv. předplacené služby), pokud Smlouva nestanoví jinak. Za úhradu ceny (zálohy) se zpravidla považuje připsání odpovídající částky na účet Poskytovatele. Zálohy (předplatné) na období zvolené Účastníkem je splatné nejpozději k prvnímu dni předplaceného období. 4

5 8.5. V případě, že Účastník nezaplatí Cenu za poskytnuté Služby ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. Poskytovatel zašle Účastníku elektronickou poštou upomínku na adresu uvedenou ve Smlouvě. Pokud Účastník neodpoví na tuto první upomínku do 3 dnů nebo neuhradí dlužnou částku, vyzve ho Poskytovatel opakovaně k uhrazení dlužné částky telefonicky, v krajním případě písemně podle kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě. Pokud nedojde do 15-ti dnů po lhůtě splatnosti k uhrazení dlužné částky, má Poskytovatel právo přerušit nebo omezit poskytování Služby. Poskytovatel má právo požadovat po Účastníku smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení s placením Ceny za poskytnuté Služby V případě poskytování služeb pro Účastníka, který je plátcem daně z přidané hodnoty nebo na žádost Účastníka vystaví Poskytovatel daňový doklad /fakturu/ do 30 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Daňový doklad /fakturu/ zpřístupní Poskytovatel Účastníku v elektronické podobě, pokud Účastník nepožádá o jeho písemné zaslání. 9. Oznamování závad a jejich odstraňování 9.1. Oznámení závady nebo poruchy Účastník provádí telefonicky na tel. čísle Poskytovatele nebo elektronicky 9.2. Oznámení závady nebo poruchy musí obsahovat zejména: a) Telefonní číslo, příp. jméno osoby, se kterou je podepsána smlouva; b) popis závady; c) čas vzniku závady a nahlášení závady; d) jméno a příjmení osoby jednající jménem Účastníka a jeho telefonické nebo mailové spojení, na kterém bude k zastižení. Pokud osoba, která hlásí závadu, není osobou, se kterou se bude závada řešit, uvede zákazník i kontakt na osobu oprávněnou řešit závadu, nebo která bude zajišťovat součinnost při řešení Poskytovatel se zavazuje zahájit práce na odstranění běžné závady bez zbytečného prodlení. Účastník je povinen učinit opatření potřebná k tomu, aby závada nebo porucha mohla být odstraněna. 10. Podmínky pro poskytování předplacených služeb Tyto podmínky pro předplacené služby upravují některá práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se smlouvou o poskytování předplacených služeb elektronických komunikací uzavřenou mezi Poskytovatelem a Účastníkem Předplacenou službou se rozumí služba elektronických komunikací, která je poskytována ze strany společnosti OpenCall za ceny stanovené Ceníkem služeb, a to jen do vyčerpání předplacené hodnoty dané konkrétní služby (dále jen Kredit ). Kredit lze předplatit/dobít způsoby uvedenými v informačních a marketingových materiálech Poskytovatele. Podrobné informace o způsobu dobití jsou taktéž dostupné na webových stránkách Poskytovatele K uzavření Smlouvy mezi poskytovatelem a Účastníkem dojde: a) zakoupením zařízení sloužícího k využívání předplacených služeb současně se zakoupením Kreditu (v případě datových služeb), nebo b) zakoupením zařízení sloužícího k využívání předplacených služeb současně se zakoupením předplacené SIM karty, nebo c) zakoupením předplacené SIM karty, nebo 5

6 d) prvním dobitím Kreditu u předplacené SIM karty či dobití Kreditu u jiné předplacené služby ze strany Účastníka, nebo e) otevřením ochranného krytu při koupi zařízení sloužícího k využívání předplacených služeb či samostatné předplacené SIM karty, resp. porušením známky/štítku umístěné na tomto krytu, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane nejdříve. Účastník tímto výslovně bere na vědomí, že uzavření smlouvy způsoby uvedenými pod písmeny d) a e) je zároveň považováno za první využití předplacené služby Účastník je oprávněn požádat Poskytovatele písemně, telefonicky či elektronickou formou o změnu Smlouvy, resp. o přechod z předplacené služby na některou tarifní službu nabízenou Poskytovatelem, pokud je tato nabízena. V případě odsouhlasení této změny ze strany Poskytovatele bude při přechodu nevyčerpaná část Kreditu započtena vůči prvnímu vyúčtování nové tarifní služby Účastník je v případě přechodu dle předchozího článku oprávněn ponechat si stávající telefonní číslo. Při přechodu z předplacené služby na některou z tarifních služeb Poskytovatele se přiměřeně použijí ustanovení Všeobecných podmínek upravující uzavření smlouvy V případě ztráty, zničení nebo odcizení SIM karty má Účastník nárok na vydání nové SIM karty pouze v případě, pokud hodnověrně prokáže, že byl v okamžiku ztráty, zničení nebo odcizení jejím oprávněným držitelem. Vydání nové SIM karty může být ze strany Poskytovatele zpoplatněno částkou uvedenou v Ceníku služeb. Hlasové a datové služby Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva může být ukončena za podmínek uvedených ve Všeobecných Podmínkách. Poskytovatel a Účastník dále sjednali, že Kredit je platný po dobu dvanácti měsíců, přičemž tato lhůta počíná běžet okamžikem prvního použití předplacené služby (tj. zaslání SMS, uskutečnění odchozího hovoru, uskutečnění datového spojení) v případě výchozího kreditu, respektive okamžikem připsání prostředků na účet Poskytovatele v případě kreditu dobíjeného zákazníkem. V případě předplacení/dobití Kreditu se lhůta platnosti Kreditu, a to jak nově předplaceného, tak původního, prodlužuje o dalších dvanáct měsíců. Účastník bere tímto na vědomí, že v případě uplynutí lhůty platnosti stávající Kredit expiruje, tj. Účastník již není oprávněn Kredit využít ani nemá nárok na jeho náhradu Poskytovatel se zavazuje na žádost Účastníka vystavit přímo při prodeji či nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti daňový doklad za poskytování předplacených služeb. Smluvní strany souhlasí a berou na vědomí, že daňový doklad dle tohoto článku je Poskytovatel oprávněn zaslat pouze v elektronické formě. Za tímto účelem je Účastník povinen sdělit Poskytovateli kontaktní ovou adresu Mimo situací uvedených ve Všeobecných podmínkách je Poskytovatel oprávněn jednostranně omezit poskytování předplacených služeb za předpokladu, že Kredit bude zcela vyčerpán či zůstatek Kreditu nebude dosahovat ceny dané služby stanovené Ceníkem služeb. Toto omezení je Poskytovatel oprávněn učinit i v průběhu využívání předplacené služby. O tomto omezení se zavazuje Účastníka informovat, a to mailem nebo prostřednictvím SMS za předpokladu, že účastník Poskytovateli tyto kontaktní údaje sdělil. Po zakoupení/dobití Kreditu se Poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu zrušit omezení uložené na základě tohoto článku. Aktuální výši Kreditu lze zjistit na telefonním přístroji. 6

7 11. Řešení sporů, reklamace a rozhodné právo Smlouva se nadále řídí právním řádem České republiky. A to i ustanovením 64 zákona o elektronických komunikacích kde se uvádí následující: Účastník, popřípadě uživatel má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací Reklamaci na vyúčtování ceny je Účastník, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek, Úřad je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost účastníka, popřípadě uživatele rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat Reklamaci na poskytovanou službu je Účastník, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací prostřednictvím veřejné telefonní sítě je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytování služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího dodání Podle 129 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích nevyhoví-li podnikatel poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací reklamaci podané podle 64 odst. 7 až 9, je účastník, popřípadě Účastník oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především podle zákona o elektronických komunikacích. 12. Ustanovení společná a závěrečná Smluvní vztahy mezi Účastníkem a Poskytovatelem se řídí příslušnými právními předpisy České republiky Účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje po dobu trvání Smlouvy Poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů Poskytovatele a pro komunikaci s Účastníkem o všech službách Poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy Poskytovatelem Poskytovatel je oprávněn uvádět Účastníky v seznamu svých referenčních účastníků S výjimkou, kdy tyto Podmínky požadují písemnou formu, lze veškerou komunikaci mezi Poskytovatelem a Účastníkem uskutečňovat ve formě elektronických zpráv doručovaných na elektronickou adresu uvedenou druhou stranou Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy je Poskytovatel oprávněn převést na třetí osobu, s čímž Účastník uzavřením Smlouvy vyjadřuje souhlas. Účinky převodu práv a povinností na třetí osobu nabývají vůči Účastníku účinnosti doručením oznámení ve 7

8 stejné formě, v jaké se podává výpověď. Účastník je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy a Všeobecnými podmínkami, mají přednost ustanovení Smlouvy před ustanoveními Všeobecných podmínek V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel i Účastník souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonně platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy Smlouva se vyhotovuje zpravidla ve dvou originálech, z nichž Poskytovatel obdrží jeden originál a Účastník druhý originál. Příloha č. 1 Základní, mobilní a doplňkové Služby 1. Poskytovatel poskytuje na území České republiky základní a doplňkové Služby. Rozsah poskytovaných Služeb se může lišit v závislosti na zvoleném druhu nebo tarifu Služby. 2. Základními Službami jsou: 2.1 Telefonní hovory v pevné síti volání a přijímání telefonních hovorů. 2.2 Telefonní hovory v mobilní síti volání a přijímání telefonních hovorů. 2.3 Bezplatná tísňová volání. 2.4 Služba krátkých textových zpráv (SMS). 2.5 Služba přenosu dat. 3. Doplňkovými Službami jsou další Služby podle aktuální nabídky Poskytovatele, která je dostupná na internetových stránkách 8

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky) stanovují postup při uzavírání, změně

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti INTERNET a hlasové komunikace

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky přenesení čísla

Obchodní podmínky přenesení čísla Obchodní podmínky přenesení čísla (dále jen Podmínky ) 1. Podmínky přenesení čísla Tyto Podmínky stanovují postup při poskytovaní služby přenesení telefonního čísla (dále jen přenesení čísla ) Účastníka,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, 100 00 identifikační číslo: 05223300 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí RNPDB-M (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Obchodní podmínky přenesení čísla

Obchodní podmínky přenesení čísla Obchodní podmínky přenesení čísla společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti La Malina, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4 identifikační číslo: 07076398 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Příloha č. 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 4. 2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky ) upravují vztahy vznikající mezi poskytovatelem a objednavatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb 1.1. Tyto podmínky upravují poskytování telekomunikačních služeb firmou Jan KANDĚRA & spol. IČO 68532318 a jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Good Memory, s.r.o. IČ: 07228295 Na Výspě 1823/62, 147 00 Praha 4 - Braník (dále v textu jako Dodavatel ) čl. I. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TutoryApp s.r.o. se sídlem Evžena Rošického 1062/3, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 06985009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

ÚVODNÍ USTANOVENÍ Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Vratislav Pecka, Tatarkova 16, Praha 4 149 00, IČ 75534908 (dále jen prodávající ) upravují vzájemná práva

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 OBSAH Úvodní ustanovení... 1 Definice pojmů... 2 Práva a závazky poskytovatele... 3 Práva a závazky

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Na základě této smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Objednateli služby elektronických komunikací uvedené ve smlouvě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. se sídlem Hekrova 805/25, Praha 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. se sídlem Hekrova 805/25, Praha 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. se sídlem Hekrova 805/25, 149 00 Praha 4 identifikační číslo: 471 22 099 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1. (dále jen webová stránka ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu ).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1. (dále jen webová stránka ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu ). OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LINOŽ s.r.o. se sídlem:ul. Biskupcova 1643/37 Žižkov, 130 00 Praha 3 identifikační číslo: 27533646 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Obchodní podmínky přenesení čísla

Obchodní podmínky přenesení čísla Obchodní podmínky přenesení čísla (dále jen Podmínky ) 1. Podmínky přenesení čísla Tyto Podmínky stanovují postup při poskytování služby přenesení telefonního čísla (dále jen přenesení čísla ) Účastníka,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky _

Všeobecné smluvní podmínky _ Všeobecné smluvní podmínky _ Platné od 25. 5. 2018 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou netpromotion group s.r.o. se sídlem Vodičkova

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované obchodní společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Kultura.cz, s.r.o. se sídlem Podbělohorská 1341/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 29414261 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205137

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz

Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz Obchodní podmínky pro aplikaci Vyfakturuj.cz Registrací a využíváním služeb souhlasí Uživatel i Provozovatel s těmito obchodními podmínkami, jimiž se obě strany zavazují řídit. 1. Úvodní ustanovení 1.1.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Všeobecné obchodní podmínky k službě Neztrať.se

Všeobecné obchodní podmínky k službě Neztrať.se [Název dokumentu] Všeobecné obchodní podmínky k službě Neztrať.se 25. 5. 2018 V Rožnově pod Radhoštěm Všeobecné obchodní podmínky služby NEZTRAŤ SE (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti Smluvních

Více

Smlouva o poskytnutí služby VODA pod kontrolou

Smlouva o poskytnutí služby VODA pod kontrolou Smlouva o poskytnutí služby VODA pod kontrolou (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi (jako odběratelem) a ČEVAK a.s. se sídlem: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice IČ: 608 49 657 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP NA WEBOVÉM PORTÁLU RETAILTREK.SHOP

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP NA WEBOVÉM PORTÁLU RETAILTREK.SHOP OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP NA WEBOVÉM PORTÁLU RETAILTREK.SHOP 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Retailtrek a.s. IČ: 05903637, se sídlem

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Všeobecné obchodní podmínky studia PaulusYoga (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky studia PaulusYoga (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky studia PaulusYoga (dále jen VOP ) Vymezení základních pojmů: Poskytovatel - (dále jen,,mgr. Kristýna Paulus ), IČO 71311335, sídlem, K Hájovně 129/36, 142 00 Praha 12. Klient

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti MgC Group s.r.o., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky RÖSLER PRAHA spol. s r.o. I. Základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi společností RÖSLER PRAHA, spol. s r.o. (dále jen prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Podmínky) stanovují základní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Tyto podmínky upravují poskytování telekomunikačních služeb firmou Jan KANDĚRA & spol. IČO 68532318, se sídlem Náměstí J. V. Kamarýta 143, Velešín,

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO V souladu s ustanovením 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), níže uvedené smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o dílo

Více

Obchodní podmínky aplikace Vyfakturuj.cz

Obchodní podmínky aplikace Vyfakturuj.cz Obchodní podmínky aplikace Vyfakturuj.cz Registrací a využíváním služeb souhlasí Uživatel i Provozovatel s těmito obchodními podmínkami, jimiž se obě strany zavazují řídit. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování služeb a postupy uzavírání smluv o poskytování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více