Všeobecné podmínky společnosti OpenCall s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky společnosti OpenCall s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné podmínky společnosti OpenCall s.r.o. vydané podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a podle 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen OpenCall nebo Poskytovatel ). Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti od Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací - hlasové a datové služby (dále jen Všeobecné podmínky ) vydané společností OpenCall upravují některá práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se smlouvou o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále též jen Smlouva ) uzavřenou mezi Poskytovatelem a osobou, které jsou služby elektronických komunikací poskytovány (dále jen Účastník ), jakož i některé související otázky. Služba OpenCall je služba elektronických komunikací poskytovaná na základě Osvědčení č. 2949, vydaného Českým telekomunikačním úřadem podle zákona o elektronických komunikacích, primárně na bázi pre-paid služby Za podmínek stanovených ve Smlouvě, jejíž celý obsah tvoří Objednávka služeb elektronických komunikací, tyto Všeobecné podmínky, aktuální Ceník služeb (dále též jen Ceník ), reklamační řád, popř. další podmínky, které mohou být Poskytovatelem stanoveny pro poskytování jednotlivých služeb, se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníkovi služby elektronických komunikací. 2. Základní pojmy 2.1. V těchto Všeobecných podmínkách mají následující slova a výrazy význam u nich uvedený: 2.2. Účastníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je na základě Smlouvy nebo bez smlouvy poskytována Služba Poskytovatele Oprávněný zástupce je osoba oprávněná jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy jménem smluvní strany, nebo jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy za smluvní strany jako její zástupce. Oprávněný zástupce se může dát zastoupit zmocněncem vybaveným k zastupování platnou plnou mocí s notářsky ověřenými podpisy zmocnitele Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřená mezi Poskytovatelem a Účastníkem Všeobecnými podmínkami se rozumí tento dokument stanovující všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Ceníkem se rozumí seznam cen služeb poskytovaných Poskytovatelem Cenou se rozumí cena za poskytování služeb elektronických komunikací Reklamací se rozumí uplatnění nároků podle 64 zákona o elektronických komunikacích. 1

2 2.9. Službou se rozumí veřejně dostupná telefonní služba elektronických komunikací umožňující uskutečňování národních a mezinárodních volání a přístup k číslům tísňového volání prostřednictvím jednoho nebo více čísel číslovacího plánu, služba přístupu k síti Internet poskytované Poskytovatelem na základě Smlouvy nebo v rámci předplacené služby. 3. Objednávka 3.1. Každý, kdo má zájem o poskytování služeb elektronických komunikací Poskytovatelem (dále též jen Zájemce ), může Poskytovateli zaslat prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele či jiným způsobem objednávku služeb. 4. Rozsah poskytovaných služeb 4.1. Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníku veřejně dostupnou telefonní službu, přístup k síti internet, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a Všeobecnými podmínkami. Účastník se zavazuje platit za to Poskytovateli úplatu stanovenou v Ceníku Poskytovatele Poskytovatel je oprávněn zabezpečit poskytování Služby třetí osobou. Účastník však odpovídá v rozsahu, jako by Službu poskytoval sám Pokud Smlouva nestanoví jinak, Služby poskytované Poskytovatelem mají charakter předplacené služby a jsou placeny zálohově předem Připojení k síti k síti internet se uskutečňuje prostřednictvím pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra provozovaných v souladu s platnými právními předpisy. Účastník bere na vědomí, že rozsah území, na kterém je Služba poskytována, se může v čase měnit, a že i v oblasti s dostupným pokrytím signálem nemusí být z technických důvodů Služba plně dostupná (např. z důvodu rušení, stínění signálu apod.) Přenositelnost telefonních čísel se řídí podmínkami pro přenositelnost čísel společnosti MobilKom, a.s. 5. Smlouva 5.1. Smlouva je uzavírána v písemné podobě na dobu neurčitou a je platná od okamžiku, kdy je podepsána Oprávněnými zástupci obou smluvních stran Smlouvu lze měnit pouze písemně. Převod práv a povinností Účastníka ze Smlouvy na třetí osobu je možný pouze s písemným souhlasem Poskytovatele Smlouva zaniká: a) písemnou dohodou Smluvních stran; b) výpovědí, danou Poskytovatelem i Účastníkem nebo jeho Oprávněným zástupcem. Výpověď vstupuje v platnost prvním dnem následujícího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď druhé straně, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně; c) odstoupením z důvodu podstatného porušení Smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy nastávají okamžikem, kdy je písemné prohlášení oprávněné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy doručeno Smluvní straně, která Smlouvu podstatným způsobem porušila Opakované neplnění smluvních podmínek se považuje za podstatné porušení Smlouvy Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká platnosti a účinnosti ustanovení těchto Všeobecných podmínek, které přetrvávají až do úplného vyřízení všech nároků vyplývajících ze smluvního vztahu. 2

3 6. Práva a povinnosti Poskytovatele 6.1. Poskytovatel je povinen: a) za sjednanou cenu poskytovat Službu v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami každému, kdo o ni požádá, projeví souhlas se Všeobecnými podmínkami a komu je technicky možné Službu poskytnout, nebude-li to v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele; b) na žádost Účastníka provést změnu Služby, pokud tato změna bude možná a bude v souladu s platnými smluvními podmínkami; c) poskytovat Službu nepřetržitě, s výjimkou doby nezbytné pro údržbu a opravy technických a softwarových prostředků a s výjimkou zásahů způsobených vyšší mocí; d) provádět běžné opravy v řádném termínu tak, aby závady v poskytování Služby byly odstraněny bez zbytečného prodlení po jejich vzniku; e) poskytovatel je povinen oznámit min. ve 12-ti hodinovém předstihu Účastníku omezení či přerušení poskytování Služby, která jsou Poskytovateli předem známa a to formou oznámení na webových stránkách Poskytovatele f) Udržovat infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě odpovídající příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanoveným právními předpisy Poskytovatel je oprávněn: a) nakládat s údaji a informacemi o Účastníku pouze v souladu s platným právním řádem ČR. Poskytovatel nesmí zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem nebo na základě souhlasu Účastníka. b) jednostranným úkonem měnit tyto Všeobecné podmínky a Ceník, je však povinen oznámit to Účastníku písemně nebo elektronickou zprávou nejméně 30 (třicet) dnů předem. Oznámení o změně Všeobecných podmínek nebo Ceníku bude také uveřejněno na webových stránkách Poskytovatele c) vypovědět Smlouvu nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami nebo Smlouvou; d) vhodným způsobem informovat Účastníka o poskytovaných a nově zaváděných službách Poskytovatele, pokud s tím Účastník nevysloví nesouhlas; e) omezit nebo přerušit poskytování Služby, jestliže Účastník svým jednáním výrazně omezuje využití Služby pro ostatní účastníky OpenCall, využívá Službu v rozporu se Smlouvou, Všeobecnými podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy. Účastník nemá právo z tohoto důvodu uplatňovat slevu z ceny za poskytnuté Služby. 7. Práva a povinnosti Účastníka 7.1. Účastník je povinen: a) řádně hradit ceny za poskytované Služby dle Smlouvy včetně záloh. Do doby úhrady zálohy ceny za poskytované Služby má Poskytovatel právo omezit nebo přerušit poskytování Služby; c) zdržet se veškerých jednání, která porušují platné zákony ČR nebo etická pravidla chování na síti internet, zejména nespecifické šíření virů, nevyžádané elektronické pošty (tzv. SPAM) či neoprávněné vstupování do cizích sítí. Účastník nesmí síť použít k šíření pornografického materiálu, materiálu vybízejícího k potlačování práv menšin, propagující užívání a výrobu drog a jakýkoliv jiný materiál, který je v rozporu se 3

4 zákony ČR. Porušení povinnosti účastníka dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy; f) poskytnout Poskytovateli pravdivé a úplné údaje nutné pro uzavření Smlouvy a je též povinen neprodleně písemně nebo formou elektronické zprávy informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve Smlouvě, a to jména a příjmení nebo obchodního jména, kontaktní adresy elektronické pošty, bydliště nebo sídla, právní formy, telefonních čísel, IČ, DIČ, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala Účastník je oprávněn vypovědět Smlouvu nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami nebo Smlouvou Účastník je oprávněn požádat o podrobný rozpis odchozích hovorů nebo o podrobný souhrn Služeb uskutečněných/poskytnutých prostřednictvím svého účastnického čísla, a to za úhradu podle platného Ceníku služeb Účastník je oprávněn zvolit si jako adresu pro doručování písemností jinou adresu než adresu svého bydliště (sídla); adresou pro zasílání písemností může být pouze adresa na území České republiky Účastník je povinen v případě ztráty nebo odcizení Zařízení nebo podezření z vyzrazení přihlašovacího jména či kódů, které Účastník nemá možnost změnit, neprodleně informovat o této skutečnosti Poskytovatele tak, aby Poskytovatel mohl přijmout nezbytná opatření k zamezení zneužití Služeb. Oznámením skutečností podle předchozí věty není dotčena povinnost Účastníka uhradit cenu za poskytnuté Služby, a to až do okamžiku přijetí opatření proti zneužití Služeb Poskytovatelem, které se Poskytovatel zavazuje přijmout bez zbytečného odkladu po oznámení dané skutečnosti Poskytovateli V rámci přenositelnosti čísel mezi sítěmi různých poskytovatelů požádat o ponechání svého účastnického čísla, a to za podmínek stanovených platnými právními předpisy, dalšími podmínkami Poskytovatele a za úhradu podle platného Ceníku služeb; Účastník souhlasí s tím a bere na vědomí, že v případě přenesení účastnického čísla od jiného poskytovatele služeb elektronických komunikací k Poskytovateli může proces přenesení telefonního čísla trvat, dle aktuálního znění OOP/10/ Cena Služeb a platební podmínky 8.1. Poskytovateli náleží po dobu platnosti smlouvy právo na úhradu pravidelných poplatků na základě Smlouvy, Všeobecných podmínek a Ceníku nezávisle na tom, zda Účastník skutečně využíval objednané služby Cena za poskytované Služby, zejména její výše, struktura nebo způsob výpočtu, je stanovena podle Ceníku vydaného a aktualizovaného Poskytovatelem. Aktuální Ceník je uveřejněn na webových stránkách Poskytovatele V případě, že změnou Ceníku nebo jiných smluvních dokumentů dojde ke zhoršení postavení Účastníka, má Účastník právo vypovědět Smlouvu bez sankce v souladu s 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích. Výpověď podaná z uvedeného důvodu musí být doručena Poskytovateli nejméně čtrnáct dní přede dnem, ve kterém nový Ceník (smluvní dokument) nabude účinnosti Cena za poskytované Služby je splatná zálohově před poskytnutím Služby (tzv. předplacené služby), pokud Smlouva nestanoví jinak. Za úhradu ceny (zálohy) se zpravidla považuje připsání odpovídající částky na účet Poskytovatele. Zálohy (předplatné) na období zvolené Účastníkem je splatné nejpozději k prvnímu dni předplaceného období. 4

5 8.5. V případě, že Účastník nezaplatí Cenu za poskytnuté Služby ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. Poskytovatel zašle Účastníku elektronickou poštou upomínku na adresu uvedenou ve Smlouvě. Pokud Účastník neodpoví na tuto první upomínku do 3 dnů nebo neuhradí dlužnou částku, vyzve ho Poskytovatel opakovaně k uhrazení dlužné částky telefonicky, v krajním případě písemně podle kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě. Pokud nedojde do 15-ti dnů po lhůtě splatnosti k uhrazení dlužné částky, má Poskytovatel právo přerušit nebo omezit poskytování Služby. Poskytovatel má právo požadovat po Účastníku smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení s placením Ceny za poskytnuté Služby V případě poskytování služeb pro Účastníka, který je plátcem daně z přidané hodnoty nebo na žádost Účastníka vystaví Poskytovatel daňový doklad /fakturu/ do 30 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Daňový doklad /fakturu/ zpřístupní Poskytovatel Účastníku v elektronické podobě, pokud Účastník nepožádá o jeho písemné zaslání. 9. Oznamování závad a jejich odstraňování 9.1. Oznámení závady nebo poruchy Účastník provádí telefonicky na tel. čísle Poskytovatele nebo elektronicky 9.2. Oznámení závady nebo poruchy musí obsahovat zejména: a) Telefonní číslo, příp. jméno osoby, se kterou je podepsána smlouva; b) popis závady; c) čas vzniku závady a nahlášení závady; d) jméno a příjmení osoby jednající jménem Účastníka a jeho telefonické nebo mailové spojení, na kterém bude k zastižení. Pokud osoba, která hlásí závadu, není osobou, se kterou se bude závada řešit, uvede zákazník i kontakt na osobu oprávněnou řešit závadu, nebo která bude zajišťovat součinnost při řešení Poskytovatel se zavazuje zahájit práce na odstranění běžné závady bez zbytečného prodlení. Účastník je povinen učinit opatření potřebná k tomu, aby závada nebo porucha mohla být odstraněna. 10. Podmínky pro poskytování předplacených služeb Tyto podmínky pro předplacené služby upravují některá práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se smlouvou o poskytování předplacených služeb elektronických komunikací uzavřenou mezi Poskytovatelem a Účastníkem Předplacenou službou se rozumí služba elektronických komunikací, která je poskytována ze strany společnosti OpenCall za ceny stanovené Ceníkem služeb, a to jen do vyčerpání předplacené hodnoty dané konkrétní služby (dále jen Kredit ). Kredit lze předplatit/dobít způsoby uvedenými v informačních a marketingových materiálech Poskytovatele. Podrobné informace o způsobu dobití jsou taktéž dostupné na webových stránkách Poskytovatele K uzavření Smlouvy mezi poskytovatelem a Účastníkem dojde: a) zakoupením zařízení sloužícího k využívání předplacených služeb současně se zakoupením Kreditu (v případě datových služeb), nebo b) zakoupením zařízení sloužícího k využívání předplacených služeb současně se zakoupením předplacené SIM karty, nebo c) zakoupením předplacené SIM karty, nebo 5

6 d) prvním dobitím Kreditu u předplacené SIM karty či dobití Kreditu u jiné předplacené služby ze strany Účastníka, nebo e) otevřením ochranného krytu při koupi zařízení sloužícího k využívání předplacených služeb či samostatné předplacené SIM karty, resp. porušením známky/štítku umístěné na tomto krytu, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane nejdříve. Účastník tímto výslovně bere na vědomí, že uzavření smlouvy způsoby uvedenými pod písmeny d) a e) je zároveň považováno za první využití předplacené služby Účastník je oprávněn požádat Poskytovatele písemně, telefonicky či elektronickou formou o změnu Smlouvy, resp. o přechod z předplacené služby na některou tarifní službu nabízenou Poskytovatelem, pokud je tato nabízena. V případě odsouhlasení této změny ze strany Poskytovatele bude při přechodu nevyčerpaná část Kreditu započtena vůči prvnímu vyúčtování nové tarifní služby Účastník je v případě přechodu dle předchozího článku oprávněn ponechat si stávající telefonní číslo. Při přechodu z předplacené služby na některou z tarifních služeb Poskytovatele se přiměřeně použijí ustanovení Všeobecných podmínek upravující uzavření smlouvy V případě ztráty, zničení nebo odcizení SIM karty má Účastník nárok na vydání nové SIM karty pouze v případě, pokud hodnověrně prokáže, že byl v okamžiku ztráty, zničení nebo odcizení jejím oprávněným držitelem. Vydání nové SIM karty může být ze strany Poskytovatele zpoplatněno částkou uvedenou v Ceníku služeb. Hlasové a datové služby Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva může být ukončena za podmínek uvedených ve Všeobecných Podmínkách. Poskytovatel a Účastník dále sjednali, že Kredit je platný po dobu dvanácti měsíců, přičemž tato lhůta počíná běžet okamžikem prvního použití předplacené služby (tj. zaslání SMS, uskutečnění odchozího hovoru, uskutečnění datového spojení) v případě výchozího kreditu, respektive okamžikem připsání prostředků na účet Poskytovatele v případě kreditu dobíjeného zákazníkem. V případě předplacení/dobití Kreditu se lhůta platnosti Kreditu, a to jak nově předplaceného, tak původního, prodlužuje o dalších dvanáct měsíců. Účastník bere tímto na vědomí, že v případě uplynutí lhůty platnosti stávající Kredit expiruje, tj. Účastník již není oprávněn Kredit využít ani nemá nárok na jeho náhradu Poskytovatel se zavazuje na žádost Účastníka vystavit přímo při prodeji či nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti daňový doklad za poskytování předplacených služeb. Smluvní strany souhlasí a berou na vědomí, že daňový doklad dle tohoto článku je Poskytovatel oprávněn zaslat pouze v elektronické formě. Za tímto účelem je Účastník povinen sdělit Poskytovateli kontaktní ovou adresu Mimo situací uvedených ve Všeobecných podmínkách je Poskytovatel oprávněn jednostranně omezit poskytování předplacených služeb za předpokladu, že Kredit bude zcela vyčerpán či zůstatek Kreditu nebude dosahovat ceny dané služby stanovené Ceníkem služeb. Toto omezení je Poskytovatel oprávněn učinit i v průběhu využívání předplacené služby. O tomto omezení se zavazuje Účastníka informovat, a to mailem nebo prostřednictvím SMS za předpokladu, že účastník Poskytovateli tyto kontaktní údaje sdělil. Po zakoupení/dobití Kreditu se Poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu zrušit omezení uložené na základě tohoto článku. Aktuální výši Kreditu lze zjistit na telefonním přístroji. 6

7 11. Řešení sporů, reklamace a rozhodné právo Smlouva se nadále řídí právním řádem České republiky. A to i ustanovením 64 zákona o elektronických komunikacích kde se uvádí následující: Účastník, popřípadě uživatel má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací Reklamaci na vyúčtování ceny je Účastník, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek, Úřad je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost účastníka, popřípadě uživatele rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat Reklamaci na poskytovanou službu je Účastník, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací prostřednictvím veřejné telefonní sítě je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytování služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího dodání Podle 129 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích nevyhoví-li podnikatel poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací reklamaci podané podle 64 odst. 7 až 9, je účastník, popřípadě Účastník oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především podle zákona o elektronických komunikacích. 12. Ustanovení společná a závěrečná Smluvní vztahy mezi Účastníkem a Poskytovatelem se řídí příslušnými právními předpisy České republiky Účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje po dobu trvání Smlouvy Poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů Poskytovatele a pro komunikaci s Účastníkem o všech službách Poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy Poskytovatelem Poskytovatel je oprávněn uvádět Účastníky v seznamu svých referenčních účastníků S výjimkou, kdy tyto Podmínky požadují písemnou formu, lze veškerou komunikaci mezi Poskytovatelem a Účastníkem uskutečňovat ve formě elektronických zpráv doručovaných na elektronickou adresu uvedenou druhou stranou Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy je Poskytovatel oprávněn převést na třetí osobu, s čímž Účastník uzavřením Smlouvy vyjadřuje souhlas. Účinky převodu práv a povinností na třetí osobu nabývají vůči Účastníku účinnosti doručením oznámení ve 7

8 stejné formě, v jaké se podává výpověď. Účastník je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy a Všeobecnými podmínkami, mají přednost ustanovení Smlouvy před ustanoveními Všeobecných podmínek V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel i Účastník souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonně platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy Smlouva se vyhotovuje zpravidla ve dvou originálech, z nichž Poskytovatel obdrží jeden originál a Účastník druhý originál. Příloha č. 1 Základní, mobilní a doplňkové Služby 1. Poskytovatel poskytuje na území České republiky základní a doplňkové Služby. Rozsah poskytovaných Služeb se může lišit v závislosti na zvoleném druhu nebo tarifu Služby. 2. Základními Službami jsou: 2.1 Telefonní hovory v pevné síti volání a přijímání telefonních hovorů. 2.2 Telefonní hovory v mobilní síti volání a přijímání telefonních hovorů. 2.3 Bezplatná tísňová volání. 2.4 Služba krátkých textových zpráv (SMS). 2.5 Služba přenosu dat. 3. Doplňkovými Službami jsou další Služby podle aktuální nabídky Poskytovatele, která je dostupná na internetových stránkách 8

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky) stanovují postup při uzavírání, změně

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 OBSAH Úvodní ustanovení... 1 Definice pojmů... 2 Práva a závazky poskytovatele... 3 Práva a závazky

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování služeb a postupy uzavírání smluv o poskytování

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Podmínky) stanovují základní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb Tyto podmínky stanovují postup uzavírání smluv o poskytování a užívání telekomunikačních služeb a podmínky poskytování veřejné telekomunikační služby

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb elektronických komunikací společností Suptech CZ s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. V těchto Všeobecných podmínkách jsou upravena práva a povinnosti Uživatele

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování hostingových služeb společností KPCS CZ, s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování hostingových služeb společností KPCS CZ, s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování hostingových služeb společností KPCS CZ, s.r.o. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování hostingových služeb (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ vydané společností TT Quality s.r.o., IČO: 03744965, se sídlem Havlíčkova 55, 41155 Terezín

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána Všeobecné podmínky firmy LBnet.cz - Ing.Věra Brátová, Ruprechtická 765, 460 01, Liberec, ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní zákoník"),

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné podmínky pro službu Internet Fiber

Všeobecné podmínky pro službu Internet Fiber Všeobecné podmínky pro službu Internet Fiber Tyto Všeobecné podmínky pro službu Internet Fiber (dále jen Všeobecné podmínky ) jsou vydány obchodní společností MAME Moravské Budějovice, s.r.o., Tovačovského

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

Smlouva o poskytování VoIP služeb. Smluvní strany

Smlouva o poskytování VoIP služeb. Smluvní strany Smlouva o poskytování VoIP služeb uzavřena dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1.1. Zákazník: Se sídlem/bytem: Fakturační adresa: Místo připojení: Statutární

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni Smluvní podmínky Smluvní podmínky pro poskytování marketingových služeb v oblasti PPC reklamy. Služeb MarketingForYou.cz, Tomáš Čisárik, 17.listopadu 242, Domažlice, IČO: 74443003, DIČ: 8703051896, platné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikační služby Steadynet s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikační služby Steadynet s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikační služby Steadynet s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti INTERNET nebo hlasové komunikace

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. (poskytovatel), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, (obchodní VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní zákoník"), a v souladu s 81 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy / variabilní symbol : Heslo do uživatelského rozhraní na www.davenet.cz : Uživatel: Jméno a příjmení: Obchodní firma: Adresa: Město: IČ: Číslo OP: Telefon: Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CarSen Sentivan,s.r.o. I. Předmět VOP CarSen II. Uzavírání smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CarSen Sentivan,s.r.o. I. Předmět VOP CarSen II. Uzavírání smlouvy Všeobecné obchodní podmínky společnosti CarSen Sentivan,s.r.o. se sídlem Vojanova 3127/1a, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 286 31 838, DIČ CZ28631838 pro poskytování telekomunikačních služeb v síti O2 (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004 POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB LAM plus, s. r. o. IČO: 25129619 Sídlo: Meruňková 142, Ohrobec Károv, 252 45 Praha-západ Společnost byla zapsána 20. 5.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. MPNET s.r.o., se sídlem Nová ulice 897,, IČ 292 23 385, DIČ CZ29223385, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange

Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange 1. Smluvní termíny, předmět 1.1. Pro účely těchto Všeobecných podmínek, včetně tohoto ustanovení a veškerých Smluvních vztahů

Více

Článek I. Obecná ustanovení

Článek I. Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PREMIUM SMS SLUŢEB, HLASOVÝCH A AUDIOTEXTOVÝCH SLUŢEB A INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen obchodní podmínky nebo také VOP PRSMS ) Článek I. Obecná ustanovení 1.

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., pro zajištění služby DOBRÝÚŘAD, internetového systému zpětné vazby provozovaného na www.dobry-urad.cz 1. SMLUVNÍ STRANY Poskytovatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Společnost TELEKORA, s.r.o. na základě příslušných ustanovení právních přepisů vydává tento Reklamační řád poskytování veřejně

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací občanského sdružení Oslavany.NET

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více