Kariérní řád Masarykovy univerzity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kariérní řád Masarykovy univerzity"

Transkript

1 Směrnice rektora č. 2/2010 Kariérní řád Masarykovy univerzity (ve znění účinném od ) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen zákon, vydávám tuto směrnici: Článek 1 Předmět úpravy (1) Kariérní řád Masarykovy univerzity (dále také směrnice ) upravuje postavení a perspektivu profesního, resp. kvalifikačního postupu zaměstnanců Masarykovy univerzity (dále také MU ) s vysokoškolským vzděláním podílejících se na její vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti, a to na základě jejich osobního profesního rozvoje a zvyšování věcné nebo formální kvalifikace. Specifikuje rovněž obecné podmínky a motivační prvky kariérního růstu. (2) Kariérní řád je nástroj personálního řízení, na jehož základě může zaměstnanec při splnění definovaných kriterií postupovat ve své profesní kariéře. (3) Směrnice dále stanoví zásady pro obnovu a rozvoj lidských zdrojů na MU v kategoriích zaměstnanců specifikovaných v odst. 1 tohoto článku, se zřetelem k možnosti získávání kvalifikovaných pracovních sil v oblasti výzkumu a vývoje ze zahraničí včetně reintegrace českých pracovníků ze zahraničí. Článek 2 Úvodní a obecná ustanovení (1) Ustanovení této směrnice navazují zejména na Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity (dále jen vnitřní mzdový předpis ), směrnici rektora č. 4/2008 Zařazování zaměstnanců do mzdových tříd podle Katalogu pracovních funkcí (dále jen katalog pracovních funkcí ) a pokyn kvestora č. 10/2008 Zaměstnávání výzkumných pracovníků ze třetích zemí na Masarykově univerzitě. (2) Ve této směrnici se označení pracovních funkcí v maskulinu ve všech kontextech týkajících se konkrétní osoby upravuje na femininum nebo maskulinum podle osoby, které se konkrétní vyjádření týká. (3) Zásady formulované v této směrnici vycházejí z požadavku rovných příležitostí, včetně zohlednění specifik jednotlivých sociálních skupin osob a specifik osob se smyslovým a pohybovým postižením. (4) Při aplikaci této směrnice nesmí docházet k diskriminaci nebo vyloučení, zejména z hlediska pohlaví, věku, rasy, jazyka, původu, národnosti, náboženství nebo smýšlení. (5) Ustanovení formulovaná v této směrnici musí být uplatňována v souladu s Etickým kodexem akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (dále jen etický kodex ).

2 Článek 3 Kategorie pracovníků (1) Pracovníkem se z hlediska této směrnice rozumí zaměstnanec MU s vysokoškolským vzděláním podílející se na vzdělávací a výzkumné činnosti MU nebo jejich zajišťování, popřípadě emeritní profesor. Pro účely této směrnice se pracovníci člení na akademické pracovníky a další pracovníky. (2) Akademickým pracovníkem se rozumí asistent, odborný asistent, docent, profesor, výzkumný asistent, výzkumný pracovník prvního až čtvrtého stupně, lektor prvního a druhého stupně. Akademičtí pracovníci bez rozdílu pracovní funkce vykonávají v rámci svého pracovního poměru k MU tyto činnosti: výzkumnou a vývojovou činnost, vzdělávací činnost, účast na samosprávě MU a službu společnosti. Podrobnou klasifikaci pracovní náplně jednotlivých kategorií akademických pracovníků upravuje vnitřní mzdový předpis. (3) Dalším pracovníkem z hlediska této směrnice se rozumí zaměstnanec s vysokoškolským vzděláním, který není akademickým pracovníkem a podílí se na vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti, popřípadě jejich managementu, administrativě nebo dalších specializovaných podpůrných činnostech. Obecnou charakteristiku pracovní náplně jednotlivých kategorií těchto pracovníků upravuje katalog pracovních funkcí. (4) Emeritním profesorem se z hlediska této směrnice rozumí bývalý zaměstnanec MU, který získal status emeritního profesora podle čl. 9. (5) Kategorie pracovních funkcí jsou sledovány v rámci Exekutivního informačního systému, umožňujícího vytvářet přehledy statistických údajů z oblasti personalistiky a mezd pro účely plánování rozpočtů projektů a sledování mzdového vývoje u jednotlivých kategorií. (6) Pojmy týkající se kategorizace pracovních funkcí relevantní z hlediska této směrnice jsou vymezeny ve vnitřním mzdovém předpisu a katalogu pracovních funkcí a jsou shrnuty v příloze č. 1 této směrnice. Článek 4 Přijímání, zařazování a odměňování pracovníků (1) Touto směrnicí nejsou dotčeny kompetence vedoucích zaměstnanců MU stanovené Statutem MU a Organizačním řádem MU v souvislosti s rozhodováním v pracovněprávních vztazích (dále jen zaměstnanec oprávněný rozhodovat v pracovněprávních vztazích ). (2) V souladu s čl. 26 odst. 1 Statutu MU je v případě akademických pracovníků pracovněprávní vztah uzavírán na základě výběrového řízení, s možností od výběrového řízení upustit podle 77 zákona. Místa určená pro další pracovníky, na něž se vztahuje tato směrnice, jsou obsazována zpravidla rovněž na základě výběrového řízení. (3) Výběrová řízení na místa akademických pracovníků se realizují v souladu s vnitřním předpisem MU Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Masarykovy univerzity (dále jen řád výběrového řízení ), jehož ustanovení se aplikují pro výběrová řízení na místa dalších pracovníků přiměřeně. (4) Výběrová řízení jsou zveřejňována formou podporující i eventuální přihlášky zahraničních uchazečů. Při výběrových řízeních je zohledňován jak strategický cíl MU spočívající v požadavku obnovy, obměny a rozvoje lidských zdrojů ve

3 výzkumu a vzdělávání směřující k internacionalizaci výzkumné a vzdělávací činnosti, tak podpora integrace pracovníků, resp. reintegrace českých pracovníků, ze zahraničí. (5) Součástí přihlášky k výběrovému řízení je motivační dopis uchazeče, zejména v případě uchazeče o místo akademického pracovníka, obsahující představu o jeho kariérním růstu včetně časových relací. Tato představa je posuzována z hlediska cílů MU v oblasti rozvoje lidských zdrojů. (6) S cílem přijetí, resp. reintegrace akademického pracovníka ze zahraničí pro konkrétní vzdělávací nebo výzkumný projekt je možné výjimečně realizovat výběrové řízení v alternativním režimu, spočívajícím ve využití telekomunikačního mostu v průběhu výběrového řízení. O uskutečnění a konkrétním průběhu zjednodušeného řízení rozhoduje zaměstnanec oprávněný rozhodovat v oblasti pracovněprávních vztahů. (7) S cílem přijetí, resp. reintegrace akademického pracovníka lze uzavírat pracovněprávní vztahy s hostujícími profesory na základě ustanovení čl. 25 Statutu MU, s eventuálním uskutečněním následného výběrového řízení na místo akademického pracovníka podle kategorizace stanovené vnitřním mzdovým předpisem. (8) O zařazení konkrétního pracovníka do pracovní funkce rozhoduje zaměstnanec oprávněný rozhodovat v pracovněprávních vztazích, a to v souladu s minimální předepsanou kvalifikací a rámcovou charakteristikou stanovenou pro danou pracovní funkci vnitřním mzdovým předpisem nebo katalogem pracovních funkcí. Zařazení do pracovní funkce je zakotveno v pracovní smlouvě. (9) Odměňování pracovníků se řídí vnitřním mzdovým předpisem v souladu s jejich funkčním zařazením. Článek 5 Kariérní růst pracovníků (1) Kariérním růstem pracovníků se rozumí jejich kvalifikační a funkční postup dosahovaný na základě jejich osobního profesního rozvoje a zvyšování kvalifikace. (2) Předpokladem kariérního růstu pracovníka je jeho systematické a trvalé úsilí o zvyšování vlastních odborných kompetencí a formální kvalifikace v oblasti vykonávané pracovní činnosti, včetně vzdělávání se v širší problematice související s profesí, funkčním zařazením, vedoucím postavením, apod. (3) Masarykova univerzita a její součásti systematicky vytvářejí předpoklady a podmínky pro kariérní růst pracovníků prostřednictvím koncepce a plánování personálního rozvoje MU a jejích součástí, jakož i prostřednictvím plánování kariérního růstu jednotlivých pracovníků. K získání podkladů pro plánování personálního rozvoje MU a její součásti mj. sledují a pravidelně vyhodnocují kvalifikační strukturu jednotlivých svých pracovišť a její vývoj, mj. se zřetelem k genderovým aspektům. (4) Masarykova univerzita a její součásti poskytují pracovníkům, podle svých možností a s využitím motivačních prvků zejména specifikovaných v čl. 6 této směrnice, podmínky pro jejich profesní rozvoj a zvyšování odborné kvalifikace umožňující jejich kariérní růst.

4 Článek 6 Motivační prvky kariérního růstu (1) Přímé zabezpečení kariérního růstu akademických pracovníků realizují MU a její součásti zejména prostřednictvím a) podpory pracovníků připravujících se k podání návrhu na zahájení habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem umožněním tvůrčího volna nebo zahraničních odborných stáží, b) podpory účasti pracovníků na odborných akcích národní a mezinárodní úrovně přispívajících ke zvyšování jejich odbornosti v daném oboru, resp. v organizaci řízení výzkumu, c) podpory systematického vzdělávání pracovníků v oblasti organizace a řízení výzkumu a výzkumných projektů formou organizovaných vzdělávacích celků nebo jednotlivých kurzů v rámci interního vzdělávání i vzdělávání mimo MU, d) podpory zvyšování znalosti cizích jazyků v rámci programu internacionalizace, e) organizace vzdělávání v oblastech prezentačních, komunikačních a organizačních dovedností, informačních technologií, apod., f) vytváření zázemí pro tvůrčí práci zejména harmonizací a vyvážeností badatelské a pedagogické činnosti pracovníků, podporou zabezpečení vybavení výzkumných pracovišť v souladu se současnou úrovní a trendy. (2) Náležitosti tvůrčího volna akademických pracovníků se řídí 76 zákona. Poskytování tvůrčího volna je podporováno zejména u pracovníků v závěrečné fázi přípravy podání návrhu na zahájení habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, a to a) prostřednictvím každoročního financování části tvůrčího volna, stáží a literatury na úrovni MU na základě přihlášky pracovníka a výsledku následného výběrového řízení, b) prostřednictvím financování tvůrčího volna na úrovni součástí podle vnitřních norem MU a jejích součástí. (3) Přímé zabezpečení kariérního růstu dalších pracovníků realizují MU a její součásti zejména prostřednictvím a) podpory účasti pracovníků na odborných akcích národní a mezinárodní úrovně přispívajících ke zvyšování odbornosti v problematice řízení, správy a administrativy vzdělávacích a výzkumných projektů, b) podpory systematického vzdělávání pracovníků v oblasti řízení, správy a administrativy vzdělávacích a výzkumných projektů formou organizovaných programů a kurzů celoživotního vzdělávání v rámci interního vzdělávání i vzdělávání mimo MU, c) podpory jazykového vzdělávání v rámci programu internacionalizace, d) podpory získávání zkušeností pracovníků v oblasti řízení, správy a administrativy vzdělávacích a výzkumných projektů formou krátkodobých stáží na externích pracovištích. (4) Podpora kariérního růstu pracovníků formou systematického celoživotního vzdělávání se realizuje zejména prostřednictvím relevantních vzdělávacích akcí organizovaných MU, popřípadě jejími součástmi a umožněním profesních stáží a účasti pracovníků na konferenčních akcích vázaných na kariérní růst. (5) Nepřímá podpora kariérního růstu pracovníků je založena především na těchto možnostech:

5 a) úprava pracovních podmínek pracovníků dokončujících přípravu podkladů pro podání návrhu na zahájení habilitačního řízení, nebo řízení ke jmenování profesorem, b) úprava pracovních podmínek pracovníků po návratu z rodičovské dovolené, podporující rychlejší zapojení, resp. opětovné zapojení do tvůrčích týmů MU nebo součástí, c) úprava pracovních podmínek pracovníků, u nichž dochází nebo by mohlo dojít ke stagnaci kariérního růstu vyplývající z objektivních vnějších omezení, daných zejména dlouhodobě neuspokojivým zdravotním stavem nebo nutnou péčí o nejbližší rodinné příslušníky, d) úprava pracovních podmínek pracovníků, u nichž dochází nebo by mohlo dojít ke stagnaci kariérního růstu vyplývající z objektivních vnitřních omezení, daných zejména dlouhodobě nevyváženou strukturou pracovní činnosti (například nadměrný rozsah výuky vyplývající z potřeb pracoviště nebo zátěž spojená s vedoucí či akademickou funkcí), e) úprava pracovních podmínek pracovníků se smyslovým a pohybovým postižením, f) postupné budování sociálního zázemí v prostorách MU a jejích součástí pro pracovníky s dětmi předškolního věku (s cílem harmonizace rodinného a pracovního života zaměstnaných rodičů s dětmi). O úpravě pracovních podmínek podle písm. a) až d) rozhoduje vedoucí zaměstnanec příslušné součásti MU, popřípadě jím pověřený zaměstnanec 1 na základě žádosti pracovníka a po posouzení aktuálních možností konkrétního pracoviště zabezpečit výuku a případně také výzkum v daném období. (6) Další prvky podpory kariérního růstu představují a) ustanovení směrnice rektora č. 14/2006 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě týkající se zahraničních uchazečů o zahájení řízení ke jmenování profesorem a umožňující efektivní kariérní postup (získání titulu profesor podle zákona) zejména u habilitovaných špičkových vědeckých pracovníků ze zahraničí, resp. českých pracovníků po reintegraci ze zahraničí, b) pravidla vnitřního mzdového předpisu podporující mladé pracovníky, spočívající zejména v předepsaném nárůstu nejnižší zaručené mzdy (tarifu) při zvýšení kvalifikace bez ohledu na délku praxe, předepsané zařazování dalších pracovníků do tříd podle nejkvalifikovanější práce, c) konzultační a poradenská podpora kariérního růstu poskytovaná Kariérním centrem MU, Poradenským centrem MU a Akademickým diagnostickým centrem MU (viz čl. 10), d) pravidelné hodnocení pracovníků, e) možnost finančního ohodnocení pracovníků prostřednictvím pohyblivých složek mzdy v souladu s vnitřním mzdovým předpisem, f) možnost poskytování funkčního příplatku pracovníkům odpovědným za vedení řešitelského týmu programu nebo projektu. Článek 7 Interní hodnocení pracovníků (1) Pracovní výsledky pracovníků a jejich kariérní růst jsou pravidelně hodnoceny nejméně jednou za období trvání pracovního poměru, resp. nejméně jednou za pět let, je-li pracovní poměr sjednán na dobu delší. 1 Pověřeným zaměstnancem může být například proděkan, vedoucí ústavu či katedry nebo jeho zástupce, řešitel výzkumného záměru, centra, resp. jiného výzkumného týmu, apod.

6 (2) Ustanovení odst. 1 tohoto článku se netýká pracovníků s pracovním úvazkem menším než 0,5, pracovníků se statusem hostujícího profesora, pracovníků s pracovní smlouvou uzavřenou na jeden rok nebo na dobu kratší a pracovníků se statusem emeritního profesora. (3) Hodnocením pracovních výsledků akademických pracovníků se rozumí výsledky jejich hlavních činností, specifikovaných v čl. 3 odst. 2 a v příloze č. 1 této směrnice, zejména pak výsledky vzdělávací a výzkumné činnosti, u výzkumu s výstupy do aplikovaných oblastí pak i úroveň spolupráce s aplikační sférou. (4) Hodnocením kariérního růstu akademických pracovníků se rozumí posouzení kvality a časových proporcí jejich kariérního postupu v oblasti akademické kvalifikace. Časovou proporcí se rozumí období, které uplynulo od sjednání pracovního poměru s příslušným funkčním zařazením u asistenta a výzkumného asistenta do získání titulu Ph.D., u odborného asistenta a výzkumného pracovníka prvního stupně do úspěšného ukončení habilitačního řízení, u docenta a výzkumného pracovníka třetího stupně do úspěšného ukončení řízení ke jmenování profesorem. (5) Hodnocením pracovních výsledků dalších pracovníků se rozumí výsledky jejich činnosti podle pracovní náplně specifikované v pracovní smlouvě. Hodnocením kariérního růstu dalších pracovníků se rozumí úroveň jejich odborného rozvoje s cílem plnění kvalifikačních podmínek pro postup do vyšší kategorie v zařazení podle katalogu pracovních funkcí, byl-li takový postup plánován. (6) V průběhu vlastního hodnocení musí být brána v potaz výše pracovního úvazku a objektivní vnější či vnitřní okolnosti, které v hodnoceném období mohly způsobit stagnaci kariérního růstu pracovníka, zejména okolnosti specifikované v čl. 6 odst. 5, písm. b), c), d) a e). (7) Formulace kritérií hodnocení, periodicita a stanovení konkrétního průběhu hodnocení v souladu s touto směrnicí jsou v kompetenci vedoucího zaměstnance MU nebo součásti MU, na jejímž pracovišti je pracovník zařazen. Tyto údaje jsou vyhlášeny vnitřní normou 2 na příslušné úrovni organizační struktury. (8) Hlavní závěry hodnocení a kvalifikační cíle pracovníka pro následující období jsou shrnuty v záznamu, s nímž pracovník vyjádří písemně svůj souhlas, nebo nesouhlas. Záznam je součástí osobního spisu pracovníka uloženého na personálním oddělení MU nebo její součásti. Není přístupný k nahlížení dalším osobám, s výjimkou přímého nadřízeného hodnoceného pracovníka, vedoucího zaměstnance součásti MU a rektora. Výsledky hodnocení jsou podkladem pro stanovení osobních cílů a plánování dalšího kariérního růstu pracovníků. (9) Součástí interního hodnocení je i pravidelné hodnocení pracovišť součástí MU, popřípadě výzkumných a projektových týmů, včetně hodnocení plnění plánů kariérního růstu a plánu dalšího vzdělávání pracovníků. Kritéria a postupy jsou v kompetenci vedoucího zaměstnance příslušné součásti MU. (10) Závěry interního hodnocení pracovníků, pracovišť a týmů součástí MU jsou podkladem pro souhrnnou informaci vedení o kariérním růstu předkládanou vedeními součástí na pravidelných každoročních evaluačních poradách s vedením MU. 2 Například opatření rektora, děkana, ředitele vysokoškolského ústavu.

7 Článek 8 Smluvní vztahy z hlediska kariérního růstu (1) Sjednávání pracovních poměrů s akademickými pracovníky se řídí ustanovením 70 odst. 4 a 77 odst. 1 zákona. (2) Při stanovení doby trvání pracovního poměru akademického pracovníka, včetně možnosti sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou, jsou brány v úvahu dosavadní výsledky, resp. výsledky dosavadního hodnocení pracovníka podle čl. 7 této směrnice, jeho dosavadní kariérní růst, jeho zapojení do aktuálně řešených výzkumných a vzdělávacích projektů a okolnosti specifikované v čl. 7 odst. 6. (3) Pracovní poměr s vybraným uchazečem na místo akademického pracovníka se sjednává v délce od dvou do pěti let. Pracovní poměr může být v souladu se zněním 70 odst. 4 zákona sjednán opakovaně, a to buď na základě dalšího výběrového řízení nebo podle ustanovení 77 odst. 1 věty druhé zákona. Při opakovaném sjednání je pracovní poměr uzavírán zpravidla na pět let. (4) Jestliže byl pracovní poměr sjednán nebo opakovaně sjednán podle odst. 3 tohoto článku v celkovém trvání na dobu sedm a více let u asistenta nebo výzkumného asistenta, nebo v celkovém trvání deset let u odborného asistenta nebo výzkumného pracovníka prvního stupně, a nedošlo-li během tohoto období ke zvýšení kvalifikace akademického pracovníka podle čl. 7 odst. 4 této směrnice, je na dané funkční místo zpravidla vypsáno nové výběrové řízení 3. (5) Ustanovení odst. 3 a 4 neplatí pro docenty a profesory. Ustanovení odst. 3 a 4 se rovněž nevztahuje na akademické pracovníky starší 65 let, se kterými lze sjednat pracovní poměr na dobu určitou i opakovaně. (6) Pracovní poměr s dalším pracovníkem se sjednává zpravidla na dobu jednoho roku. Po uplynutí sjednané doby se pracovní poměr zpravidla mění na dobu neurčitou. (7) Ustanovení odst. 2 až 7 tohoto článku se netýkají pracovních poměrů sjednávaných výhradně v souvislosti s projekty, kde jsou pracovní poměry sjednávány, resp. prodlužovány nejdéle na dobu trvání projektu. Článek 9 Emeritní profesoři (1) Status emeritního profesora fakulty MU může získat bývalý akademický pracovník MU s titulem profesor, který se svou celoživotní pedagogickou a vědeckou činností mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj MU nebo její součásti. Nutnou podmínkou pro získání statusu emeritního profesora je ukončený pracovní poměr k MU a přiznaný starobní důchod. (2) Emeritního profesora jmenuje děkan na základě návrhu vedoucího pracoviště fakulty a po projednání v její vědecké radě. O nepřijetí návrhu může děkan rozhodnout i bez projednání ve vědecké radě. Jmenování se potvrzuje předáním jmenovacího dekretu zpravidla na zasedání příslušné vědecké rady. (3) Emeritní profesor je čestným členem akademické obce MU a fakulty s právem podílet se v postavení konzultanta na aktivitách MU, resp. fakulty, resp. pracoviště. Aktivně se účastní činnosti pracoviště zejména prostřednictvím konzultační činnosti ke koncepčním i dílčím odborným otázkám a k problematice hodnocení různých aspektů činnosti pracoviště. 3 Nepoužije se ustanovení 77 zákona, odst. 1 věta druhá.

8 (4) Organizačně přísluší emeritní profesor k některému z pracovišť fakulty, na základě jehož návrhu byl jmenován. Organizační začlenění emeritního profesora se upravuje smluvně. Konkrétní organizační záležitosti spojené s činností emeritních profesorů jsou upraveny vnitřní normou fakulty 4. (5) Emeritní profesor má k dispozici pracovní místo, počítač s připojením na internet a vnitřní telefonickou linku. Na základě dohody s vedoucím pracoviště se může emeritní profesor podílet na výzkumu či dalších činnostech pracoviště, popřípadě se zabývat vlastním výzkumem v rámci svobody bádání. V souvislosti s těmito činnostmi a s konzultační činností podle odst. 3 tohoto článku je oprávněn přiměřeně využívat zařízení, informačních zdrojů a personálního zázemí pracoviště. (6) Emeritní profesor je povinen řídit se při své činnosti bezpečnostními předpisy a jinými relevantními právními předpisy, jakož i vnitřními normami MU a fakulty. (7) V souvislosti se statusem emeritního profesora nevznikají pracovníkovi žádné finanční, majetkové ani pracovněprávní nároky. Ze závažných důvodů a po projednání ve vědecké radě fakulty může děkan pracovníkovi status emeritního profesora odejmout. Článek 10 Konzultační a poradenská podpora kariérního růstu (1) Konzultační a poradenskou podporu v otázkách profesního a kariérního růstu poskytují tato pracoviště MU: a) Kariérní centrum MU, b) Poradenské centrum MU, c) Akademické psychodiagnostické centrum MU. (2) Ve vztahu k této směrnici vytváří Kariérní centrum vnitřní systém pro plánovaní personálního rozvoje a získávání výzkumných a dalších pracovníků. Jeho další služby spočívají zejména v kariérním poradenství, včetně analýzy osobnostního profilu, psychodiagnostiky apod. Součástí služeb je organizace celoživotního vzdělávání v oblastech souvisejících s kariérním růstem zaměřeného na potřeby vedoucích pracovníků týmů prezentační, komunikační a organizační dovednosti, analytické myšlení, týmová práce. (3) Služby poskytované pracovníkům Poradenským centrem MU v souvislosti s touto směrnicí spočívají zejména v poskytování profesního, psychologického a právního poradenství ve vztahu k problematice osobnostního, profesního a kariérního růstu, včetně psychodiagnostiky, analýzy osobního profilu a nabídky rozvojových programů a kurzů. (4) Činnost Akademického psychodiagnostického centra MU ve vztahu k této směrnici spočívá především v zajišťování psychologické profesní diagnostiky uchazečů o přijetí na místa dalších pracovníků s cílem posouzení jejich psychické způsobilosti k výkonu určité pracovní funkce, rozpoznání osobnostních rysů spojených s rizikem osobnostního a profesního selhání, včetně nalezení poměru mezi osobnostními předpoklady uchazeče a nároky pracovního místa. Výsledky jsou podkladem pro další poradenskou činnost. Centrum poskytuje odbornou psychologickou pomoc v oblasti krizové intervence při řešení personálních problémů a optimalizace klimatu v pracovních skupinách. 4 Opatření nebo pokyn děkana.

9 (5) Kromě poskytování individuálních konzultačních a poradenských služeb pracovníkům v záležitostech profesního a funkčního růstu koncipují a realizují pracoviště uvedená v odst. 1 vzdělávací programy a kurzy zaměřené na problematiku kariérního růstu a schvalované na akademický rok vždy k 31. květnu. Garancí koncepce těchto programů a kurzů v souladu se strategií MU je pověřen prorektor pro sociální záležitosti a další vzdělávání. (6) Konzultační a poradenskou činnost v otázkách profesního a kariérního růstu poskytují také emeritní profesoři (čl. 9 odst. 3). Článek 11 Kariérní růst v rámci součástí MU a projektů (1) Problematika kariérního růstu může být podrobněji rozpracována dílčími předpisy v rámci součástí MU, popřípadě v rámci pracovních týmů ustavených a organizačně vymezených v souvislosti s řešením výzkumných projektů 5. Dílčí předpisy přitom vycházejí z této směrnice, jsou s ní v souladu a respektují zejména oborová specifika typická pro jednotlivé součásti MU, resp. pracovní týmy projektů. (2) Dílčí předpisy podle odst. 1 tohoto článku mohou zahrnovat i zásady kariérního růstu v rámci projektových týmů, formulované poskytovateli dotace. Tyto zásady jsou zpravidla respektovány formou aktualizace dílčího předpisu nebo opatřením vedoucího pracovníka příslušné součásti MU, popřípadě aktualizací této směrnice. (3) Projektové týmy mohou zpracovat vlastní koncepci a časový plán kariérního růstu pracovníků týmu, včetně plánů dalšího vzdělávání pracovníků v rámci řešení projektu i po dobu jeho udržitelnosti. Zejména tak učiní, požaduje-li vytvoření takové koncepce poskytovatel. Koncepce musí být v souladu s touto směrnicí a eventuálními dílčími přepisy podle odst. 1 tohoto článku. (4) Nemá-li příslušná součást MU vlastní pravidla kariérního růstu zohledňující specifika vzdělávací a výzkumné činnosti této součásti, řídí se kariérní růst pracovníků v rámci ní a jejích pracovišť či projektových týmů pouze touto směrnicí. Článek 12 Závěrečná ustanovení (1) Výkladem ustanovení této směrnice a její aktualizací je pověřen prorektor pro vědu a výzkum MU. (2) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění. (3) Tato směrnice ruší směrnici rektora č. 7/2009. (4) První interní hodnocení podle čl. 7 směrnice proběhne v akademickém roce 2009/2010. V Brně 16. února 2010 Petr Fiala rektor 5 Jedná se zejména o rozsáhlé výzkumné projekty, například výzkumné záměry, centra excelence v rámci OP VaVpI, apod.

10 Příloha č. 1 - Katalog prací a pracovních funkcí

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 KARIÉRNÍ ŘÁD vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Regionálního centra c VaV

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR

Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR Akademická rada AV ČR vydává v souladu se Stanovami AV ČR, Koncepcí rozvoje výzkumu a vývoje v AV ČR a s přihlédnutím k Doporučení Komise

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 1. 1. 2009) Článek 1 Rozsah působnosti (1) Vnitřní mzdový předpis stanoví v souladu s ustanovením 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://www.avcr.cz/int/normy.htm Částka 13 /2006 Obsah: Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR Č.j.: 2132/VR/06 Vyřizuje:

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Garant dokumentu: 9530 personální útvar TUO_VP_99_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 07.07.2016 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: XXXX Účinnost od: XXXX Účinnost

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Knihovní řád Masarykovy univerzity

Knihovní řád Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 11/2014 Knihovní řád Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen zákon, vydávám

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Příloha č. 1 Kvalifikační předpoklady a charakteristiky tarifních tříd, kvalifikačních stupňů zaměstnanců vědy a výzkumu

Příloha č. 1 Kvalifikační předpoklady a charakteristiky tarifních tříd, kvalifikačních stupňů zaměstnanců vědy a výzkumu Příloha č. 1 Kvalifikační předpoklady a charakteristiky tarifních tříd, kvalifikačních stupňů zaměstnanců vědy a výzkumu Rozpětí mezd pro zaměstnance vědy a výzkumu Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. V1:

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

CVIČNÉHO PRACOVIŠTĚ PRO ODBORNOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

CVIČNÉHO PRACOVIŠTĚ PRO ODBORNOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT CVIČNÉHO PRACOVIŠTĚ PRO ODBORNOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 Část I. Úvodní ustanovení 1 Statut cvičného pracoviště pro odbornou praxi

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

OBSAH. Díl I. Obecné ustanovení Článek 1 Důvod a předmět úpravy Článek 2 Úvodní a obecná ustanovení... 3

OBSAH. Díl I. Obecné ustanovení Článek 1 Důvod a předmět úpravy Článek 2 Úvodní a obecná ustanovení... 3 OBSAH Díl I. Obecné ustanovení... 3 Článek 1 Důvod a předmět úpravy... 3 Článek 2 Úvodní a obecná ustanovení... 3 Díl II. Zaměstnanci, pracovníci, emeritní profesoři... 4 Článek 3 Kategorie zaměstnanců...

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. června

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA ŘÍJEN 2016 Tento Roční plán realizace

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány Opatření děkana č. 3/2008 Název: Výuka a tvorba studijních programů V souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen Fakulty) vydávám toto opatření, které nahrazuje stejnojmenný

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

6. Na úrovni fakult se na základě výběrového řízení obsazuje zpravidla místo tajemníka fakulty a dále místa vedoucích zaměstnanců.

6. Na úrovni fakult se na základě výběrového řízení obsazuje zpravidla místo tajemníka fakulty a dále místa vedoucích zaměstnanců. 6. Na úrovni fakult se na základě výběrového řízení obsazuje zpravidla místo tajemníka fakulty a dále místa vedoucích zaměstnanců. Článek 2 Vyhlašovatel výběrového řízení 1. Vyhlašovatelem výběrového řízení

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Část I Základní ustanovení čl. 1 (1) V tomto organizačním řádu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 404 /2017 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Na provozní poradě projednáno

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

dne 9. května 2017 pod čj. MSMT-11858/21017 Mgr. Tomáš Fliegl zastupující Karolínu Gondkovou ředitelku odboru vysokých škol

dne 9. května 2017 pod čj. MSMT-11858/21017 Mgr. Tomáš Fliegl zastupující Karolínu Gondkovou ředitelku odboru vysokých škol MZDOVÝ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. 4. 2017 Platnost: 9. května 2017 Účinnost: 9. května 2017 Odpovědnost: Personální a mzdový odbor Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran: 7 Počet příloh:

Více

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 7.

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZE DNE 7. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU PRO ROK 2017 Struktura GAMU Specifický výzkum A studentské výzkumné projekty B studentské vědecké

Více

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. června

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. LEDNA 2013

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. LEDNA 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. května 2007

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více